Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø mars 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø 26-27.mars 2011."

Transkript

1 Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø mars Nr. Navn Org.tilhørighet. Stemmer Medl. tall 1 Bjørnar Skogheim Nordland Gym. og Turnkrets 1 2 Ørjan Th. Rosvold Nordland Gym. og Turnkrets 1 3 Hans Erik Reinvik Nordland Gym. og Turnkrets 1 4 Lana Johnsen Nordland Gym. og Turnkrets 1 5 Vibece Hobbelstad Nordland Gym. og Turnkrets 1 6 Cato André Fredriksen Nordland Gym. og Turnkrets 1 7 Hanne Jørgensen Nordland Gym. og Turnkrets 1 8 Gunnvor Kvalvik Eliassen Andenes Turnforening 1 9 Hanne Marit Wulff Andenes Turnforening Sonja Framvik Ballangen Turnforening 1 11 Guri Helen Pettersen Ballangen Turnforening Lisa-Margrethe Arctander Ballstad Gym- og Turnforening Michael Nilsen Bodø & Omegn IF Turn 1 14 Hilde Kristin Pedersen Bodø & Omegn IF Turn 1 15 Heidi Øyvann Bodø & Omegn IF Turn Kirstin S Ingebrigtsen Bodø Gym- og Turnforening 0 17 Trine Moan Mikalsen Bodø Gym- og Turnforening 1 18 Geir Næstby Bodø Gym- og Turnforening 1 19 Margrethe Vinje Bodø Gym- og Turnforening Unni Louise Nøstvik Brønnøysund IL Kjell Ottar Normann Kabelvåg IL (Kom lørd. kl. 14:55) 1 22 Bjørn Åge Tingvoll Kabelvåg IL (Meldt avbud) Helen Andersen Melbo Turnforening 1 24 Asle Oshaug Melbo Turnforening 1 25 May Bente Oshaug Melbo Turnforening Liv- Jane Grønmo Myre Turnforening Anniken Kristensen Narvik Turnforening 1 28 Espen Lund Narvik Turnforening Anita Forbergskog Hansen Rana Turnforening Turid Hanne Mathisen Rognan IL Grethe Bardal Sjøholt Sandnessjøen IL Sissel Christensen Sortland Turnforening 1 33 Øystein Dovland Sortland Turnforening Monika Kransvik Sørvågen & Omegn IL Sigrid Nesje Mosjøen IL Turn Forb. Dag Øvergård Grindal Norges Gym. og Turnforbund 0 Org. Eiolf Larsen Nordland Gym. og Turnkrets Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Antall godkjente delegater 30. En delegat 7 forfall fra kl stemmeberettigete. Godkjente stemmeberettigete delegater på kretstinget Side 1

2 Antall representerte lag: 15 av 23 lag. 85,6 % 2. Godkjenning av innkalling. For 30 mot Konstituering Valg av ordstyrer: Lisa Arctander Referent: Hans Erik Reinvik og Eiolf Larsen To desisorer: Margrete Vinje og Heidi Øyvann Tellekorps: Øystein Dalen og Michael Nilsen 4. Årsberetninger Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Vedtak: Årsberetning godkjent. Med følgende endringer: Side 6 Kartoteket for region sør er så ferdig som det går med bakgrunn i tidligere påmeldingsskjema. Påmeldingsskjema er oppdatert og felles for hele kretsen. Hvilket vil gjøre oppdateringsarbeidet enklere. Side 8 Overskriften rettes til: Troppsgymnastikk pluss show og oppvisning For: 30 Mot: Nord Norsk Gymnastikk- og Turnkomitè Rapporteringen er noe tynn, men rapporten blir tatt til etterretning. Kretsen ønsker en mer utfyllende rapport. For: 30 Mot: 0 5. Regnskap Regnskapet er en del av årsberetningen Vedtak: Godkjent 5.2 Regnskapet er en del av årsberetningen Godkjent med forbehold om revisjon 5.3 Regnskap en del av tillegg NNGTK. Vedtak: Regnskapet tatt til etterretning med forbehold om bedre rapportering. Kretsstyret følger opp saken. Vedtak: Regnskap 2009 Godkjent. Regnskap 2010 godkjent med forbehold om revisor godkjenning for regnskap Side 2

3 For: 29 Mot: Langtidsplan De siste kretsting er det vedtatt langtidsplaner for inntil to perioder. Langtidsplanen skisserer veien lagene ønsker at vær idrett skal utvikle seg i kretsen. Bakgrunnen for planverket som ligger i dag er forbundets langtidsplan, tidligere planer og innspill fra våre lag. Langtidsplanen er sammen med budsjett et styringsverktøy for kretsstyret. En god plan gir grunnlagt for utvikling i en retning som lagene, forbundet og norsk idrett som helhet ønsker. Sikre kontinuiteten i arbeidet. Gi kretsstyret klare oppgaver frem mot neste kretsting. Langtidsplanen godkjennes slik den er fremlagt. For: 29 Mot: Innkomne forslag: 7.1 Lokalisering av kurs i kretsens regi Kretsstyret har mottatt ønske fra et lag om at retningslinjene for organisering av kurs i kretsens regi endres. Endringen som ønskes er at retningslinjene endres fra, at kurs primært skal gjennomføres i Bodø - til at kretsstyret har beslutningsrett for hvor kurs skal kjøres. Begrunnelsen er delt, men går blant annet på at det etter hvert har blitt stor oppslutning i nord regionen, og at det i enkelte tilfeller kan være enklere å kjøre et kurs nærmere en større gruppe deltakere. Kretsstyret velger å bemerke at dagens retningslinjer gir rom for at kurs kan kjøres hvor som helst i kretsen, så lenge det er økonomisk forsvarlig. Gjøre det lettere for kretsstyret å sette opp kurs der lagene ønsker. Eksisterende retningslinjer endres til at kretsstyret står selv fritt til å sette opp kurs der det er formålstjenelig*. *(Med formålstjenelig menes her: Kurs bør legges til steder som det er enkelt å komme seg til, har tilstrekkelige fasiliteter til å ivareta både tilreisende og de tekniske krav et kurs stiller.) Merknad 2: Kurs kan ikke settes opp utenfor primærlokalisasjon (Bodø) med mindre det er sikkert at det stiller nok deltakere til at kurset går i økonomisk balanse. Side 3

4 7.1.1 Bestemmelsen om at alle kurs i kretsen primært skal arrangeres i Bodø. Vi mener at kretsstyret til enhver tid skal kunne avgjøre hvor det er mest hensiktsmessig å gjennomføre kurs. Aktivitet, utstyr og innmeldte ønsker fra lagene bør være retningsgivende for hvor kurs skal gjennomføres (Forslagsstiller Sortland Turnforening) Vedtak: Kretsstyret står fritt til å sette opp kurs der de ønsker. Aktivitet, utstyr, innmeldes ønsker og økonomi bør være retningsgivende for hvor kurset gjennomføres. For: 29 Mot: 7.2 Kontaktmøtet For mange år siden ble det besluttet å sette opp et fast møte mellom lagene for å diskutere stevnene i kretsen. Møtet skulle gå hver høst og omtales som kontaktmøter. Ansvaret for gjennomføringen er lagt til arrangør av stevnet. Dette var mens det ennå var tre regioner i fylket. Gjennom perioden er det forsøkt å gjennomføre to kontaktmøter, hvorpå begge ble avlyst. Oppfatningen blant lag og kretsstyret er at det er mye uklarhet rundt formål, struktur, ansvarsforhold og mål for disse møtene. Kretsstyret kan heller ikke se at det foreligger et stort behov for dette møtet. Kretsstyret er av den oppfatning at kontaktmøte i dagens form ikke fungerer etter sin hensikt. Det er ønskelig med tilbakemelding på stevnet og arenaer for erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av klubbene. Det er derfor ønskelig at dagens kontaktmøte endres. Forbedre organiseringen i kretsen. Skape gode arenaer for samarbeid og utvikling. Kontaktmøtet slik det er i dag går bort. Kretsstyret gis mandat til å fastsette struktur for erstattende tiltak. Tiltak som erstatter kontaktmøtet vil ikke berammes av dagens ordning med bøter. For: 29 Mot: 0 Side 4

5 7.3 Bøter På kretstinget 2007 ble det besluttet å bøtelegge lag som ikke deltar på en rekke av kretsens arrangementer. Kretsstyrets erfaring er at lagene som ikke deltar på kretsens tilsetninger, ikke har interesse av kretsens arbeid, ei heller har økonomi til å betale bøtene de mottar. Bøtene bidrar på denne måten kun til å skape uhygge mellom lag og styret, samt belaste kretsen uheldig med tanke på likviditet. Å se om lagene har opparbeidet forståelse for det viktige arbeidet de bidrar i, med å delta på tilsetningene. Bøter sendes heretter kun ut til lag som ikke deltar på kretstinget. Satsene for denne boten skal være lik avgiften for å delta, inkludert overnatting. For: 29 Mot: Dommerfondet Tidligere kretstinget har vedtatt å opprette et eget fond til bruk på dommere. Fondet har som primært mål å sikre utdanning av dommere til benyttelse i egen krets. Det er også lagt opp til at fondet kan benyttes til å dekke reisekostnader for dommere til kretsmesterskapet. I perioden som har gått har dommere som har mottatt støtte fra fondet kommentert de retningslinjer som gjelder for utbetaling fra fondet. Kretsstyret selv har også sett utfordringer ved dagens opplegg. Spesielt gjelder dette gjennomføring av dommerkurs og opprettelse av dommerseminar i kretsen. Kretsstyret er av den oppfatning at dommerfondet ikke fungerer etter sin hensikt. Reglene som gjelder for innbetaling til fondet er tilfredsstillende, så også beløpene som gjelder. Fondet er i dag på kr ,- kretsstyre mener fondet bør være på kr ,- som er tilstrekkelig med tanke på benyttelse og forventet tilvekst. Gi kretsstyret handlingsfrihet innenfor de rammene som kretstinget setter. Side 5

6 Dommerfondet disponeres av kretsstyret etter følgende retningslinjer: a. Inntekter til dommerfondet sikres gjennom overføring fra konkurranseavgiften. Halvparten av konkurranseavgiften overføres dommerfondet. b. Midler fra fondet kan benyttes til kursutgifter i forbindelse med dommerkurs i kretsens regi. Herunder også utgifter i forbindelse med dommer og trenerseminar i egen krets. Ved samarbeid om dommerkurs på tvers av kretser gjelder samme retningslinjer. c. Etter søknad kan det bevilges midler til utdanning og oppdatering av inntil to forbundsdommere pr gren kretsstyret mener det behøves kretsdommere i. Forutsetningen for at det gis tilskudd er at mottaker forplikter seg til å gjennomføre et kretsdommerkurs i løpet av godkjenningsperioden vederlagsfritt. d. Etter søknad fra arrangør av KM, kan det bevilges midler til faktiske reisekostnader for dommere til konkurransen. Dette betales kun dersom lag er fakturert ekstra kostnad for ikke å stille med egne dommere. Søknad må være kretsstyret i hende to måneder før konkurransen gjennomføres. e. Ingen utbetaling fra fondet kan være større enn tilskuddet av to års opptjening. f. Fondets størrelse skal bygges opp til, og være over kroner femti tusen. Vedtak: Kretsstyret mandat til å sette opp nye bestemmelser for dommerfondet. Ved utarbeidelse av disse skal kretsstyret ta hensyn til retningslinjene som ble skissert på kretstinget. Nytt forslag sendes på høring før det gjøres gjeldende. For: 29 Mot: 0 Antall delegater 30 fra kl: 15: Endring av struktur Nord Norsks Gymnastikk og Turnkomité Valg av representanter til komiteen velges i dag inn på årsmøtet som ligger på det Nordlandsstevnet. Komiteens mandat er etter kretsstyrets mening heller ikke klart nok. Kretsstyret har vært i dialog med komiteen, og forbundet med målsetning om å bedre samarbeidet med komiteen, samt avklare oppgaver. Pr i dag er det ingen konkret plan for oppgavene som komiteen skal ivareta. Det er heller ingen klar strategi for valg av representanter til komiteen. Komiteen håndterer i dag nordlandsstevnet, det nord norske mesterskapet, Barentssamarbeidet og har et ansvar for samarbeidet mellom kretsene i Nord Norge. Slik det har fungert har komiteen også hatt oppgavene knyttet til utdanning og fordeling av dommere. Side 6

7 Komiteen forvalter betydelig økonomisk kapital, som blant annet hentes inn som en avgift til kretsen. Nordland og Finnmark krets har ikke betalt sin avgift de siste årene. Dette har bakgrunn i at det ikke har kommet tilfredsstillende redegjørelser for hva midlene har gått til. Få mandat fra kretsstyret til å kreve endring/opprettelse av ny struktur for komiteen. I utgangspunktet ønskes en løsning hvor hver enkelt av kretsene stiller med representant til komiteen og at leder går på rundgang. (Et gyldig vedtak i denne saken må fattes på nordnorskturnstevnets årsmøte eller muligens av forbundsstyret.) Kretsstyret får mandat til å gjøre det de mener er nødvendig for å bedre dagens modell. For: 30 Mot: 7.6 Kretsens komiteer Kretsen har i dag tingfestet at halvparten av representantene til kretsstyret velges inn til en rolle i et utvalg. Kretsstyret er av den oppfatning at denne modellen ikke er optimal. Det er ønskelig at kretsstyret velges og oppnevner de komiteer de mener de behøver for å ivareta oppgavene som festes i langtidsplanen. Slik oppgavene er i dag er det naturlig å tenke seg at det fortsatt vil finnes komiteer for utdanning, konkurranse og stevner, som er det tre største oppgavene kretsen besørger. Valgkomiteen vil fortsatt måtte se etter kandidater som representerer mangfoldet i medlemsmassen, både med tanke på alder, erfaring og aktivitetspreferanser. Kretsstyret bemerker at det fortsatt er ønskelig at minst halvparten av kretsstyrets medklemmer har god eller svært god kjennskap til minst en av grenene hver. Lette valgkomiteens oppgaver og sikre at kompetente kandidater kan gå inn i kretsstyret uten å bli fastlåst i en oppgave de ikke nødvendigvis har kompetanse på. Fra neste kretsting setter det valgte kretsstyret selv sine komiteer. Navn og mandat bestemmes av kretsstyret selv. Kretsstyret Side 7

8 oppfordres til å følge eksisterende veivisere for kretsens komiteer i dette arbeidet. Vedtak: Kretsstyret trekker forslaget. 7.7 Kretsturnstevner (Forslag legges frem på tinget) 2012 I følge rulleringslisten er det følgende lag som står for tur. Barnekretsturnstevnet Nord Myre Turnforening. Barnekretsturnstevnet Sør - B&OI Turn Nord Norsk Turnstevne - Rana Turnforening 2013 Barnekretsturnstevnet Nord Kabelvåg IL - Turn Barnekretsturnstevnet Sør - Nordlandsstevne Mosjøen IL Turn Lagene oppfordres til å søke kretsen om Kretsturnstevne og kretsen fastsetter og lager rulleringsliste. Vedtak: Kretsstyret får mandat til å tildele konkurranser og stevner ut fra rulleringslisten som foreligger. Etter søknad kan andre lag få være arrangør enn de som er oppført på rulleringslisten. Mot: 30 For: 7.8 Stevnetelle Ønske om at stevnetell for voksne også skal gjelde på Barneturnstevner. Vedtak: Kretsstyret får i oppgave å utforme en søknad til forbundet om en endring, slik at stevnetell gjøres gjeldende for trenere og utøvere også på barneturnstevnet. Mot: 7 For: Økonomi - kretskontingenter og andre avgifter. 8.1 Kontingent. Kontingenten for 2010 skal være kr. 60,00 fra barn 0-19 år og kr. 120,00 for voksne fra 20 år. Gjelder fra Vedtatt på Kretstinget Kontingenten for endres ikke. Side 8

9 For: 30 Mot: = Forslag fra Narvik: Kontingent bør kun knyttes til aktive utøvere. Øker medlemsmassen. Gir årsmøtet reell beslutnings-/ påvirkningskraft. Med dagens forslag vil et skille mellom medlemskontingent og treningsavgift medfører medlemskontingent og treningsavgift medfører medlemskontingent på min. 170,- kroner for medlem over 20 år. (Kr.50,- til forbund og kr. 120,- til krets) Da har medlemmet ikke bidrar med en eneste krone til egen klubb. Medlemskap vil bidra til økt tilhørighet som igjen vil lette rekruttering til administrativt arbeid. Forslag: Kontingent for 2010 skal være kr. 60,- for barn som betaler treningsavgift og kr.120,- og kr. 120,- for voksne over 20 år som betaler treningsavgift. Andre medlemmer i de lokale lagene / foreningene betaler ikke kontingent til kretsen. Andre medlemmer i de lokale lagene/ foreningene betaler ikke kontingent til kretsen. Saken forelegges Idrettskretsen for vurdering av lov anvendelse i forhold til NIFs lover. For: 30 Mot: 8.2 Stevneavgift. Stevneavgiften for voksne er kr. 50,00 pr. deltaker som deltar på stevne i dag, til kr. 80,00 pr voksen. Gjelder fra Forslag: Kretsstyret ønsker å øke avgiften til kr. 60,00 for barn 0-19 år og til kr. 120,- for voksne 20 år ->. (Gjøres gjeldende fra 2012) For: 10 Mot: 20 Forslaget falt: Nytt forslag: Kretsstyret ønsker å øke avgiften til kr. 60,00 for barn 0-19 år og til kr. 100,- for voksne 20 år ->. For. 26 Mot: Konkurranseavgift SALTO konkurransen Side 9

10 Det er opprettet en ny konkurranse i kretsen. Konkurransen kalles salto konkurransen. Denne skal arrangeres hvert halvår i hver av barneregionene.(nord og sør). Ved alle konkurranser i kretsen er det noen kostnader for kretsen. Det være seg administrasjon og eventuelt reise til arrangementet. Noe av kostnadene dekkes i dag over driftsbudsjettet. For alle konkurranser i kretsens regi er det behov for inntekt til kretsen. Kretsstyret har derfor vedtatt at det ved innføring av SALTO konkurransen også ble satt en avgift for konkurransen. Avgiften pr i dag er pålydende ti kroner pr deltaker. Dersom kretsstinget vedtar at konkurranseavgiften skal opprettholdes vil reguleringen av avgiften skje på vanlig måte på kretstinget. Sikre dommerfondets økonomi. SALTO konkurransen aksepteres som en av kretsens offisielle konkurranser, det skal dermed betales en avgift for deltakelse. Avgiften bakes inn i påmeldingskostnadene og faktureres arrangør i etterkant. Avgiftens størrelse kan endres av kretstinget sammen med de øvrige avgiftene i kretsen. For: 28 Mot: Konkurranseavgift Kretsmesterskap. Konkurranseavgiften er i dag kr. 100,- pr deltaker. Denne avgiften deles med 50 % til kretsen og 50 % til dommerfondet. Forslag: Kretsstyret ønsker for å bygge opp dommerfondet, samt å kunne være mer aktiv i forhold til fremtidige KM. For å få til dette økes avgiften til kr. 120,00 pr. deltaker. (Gjelder fra 2012). For: 27 Mot: Budsjett Forslag ligger ved årsberetningen (Kan bli endret etter at tinget har behandlet de overnevnte saker). For: 30 Mot: 0 Side 10

11 10.0 Valg Leder: Nestleder: Sekretær: Bjørnar Skogheim, Rana TF Hans Erik Reinvik, B&OI Turn Trine Mikalsen Bodø G&T Styremedlem Leder Teknisk utv.: Cato Fredriksen, Narvik TF Styremedlem Leder Gym. utv.: Michael Nilsen B&OI TURN Styremedlem Leder utd. utv.: Lana Johnsen, Mosjøen IL TF Ungdomsrepresentanter: Nina Blomskold Narvik TF Hanne Jørgensen Bodø G&T Vara til styret: 1. Odd Oshaug, Melbo TF 2. Maria Holm Ellingsen, B&OI Turn Valgkomite: 1. Lisa Arctander 2. Vibece Hobbelstad 3. Geir Næstby Kontrollkomite: 1. Ørjan Th. Rosvold 2. Espen Lund Revisor: Forbundets revisor. Desisorer: Margrete Vinje Heidi Øyvann Side 11

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING TRONDHEIM 8.-9. MAI 2004 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3a Sak 3b Sak 3c Åpning og hilsningstaler Godkjenning av de fremmøtte representanter Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 05.03.08 kl. 09.30 18.00, Ullevål stadion Tilstede fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn

HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar. Teknisk arrangør: Hamar IL Turn HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 09. 10. februar 2013 Rica Hotel Hamar Teknisk arrangør: Hamar IL Turn Innholdsliste Invitasjon til alle lag i HGTK m. agenda for tinget s. 3 Informasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I KRISTIANSAND 4. - 5. MAI 2002 SAKSLISTE Sak 1 Åpning og hilsningstaler Sak 2 Godkjenning av de frammøtte representanter Sak 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990

www.bardufossturn.org ÅRSMØTE for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org ÅRSMØTE 2011 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 INNHOLD: - Saksliste - Årsberetning for 2011 - Regnskap 2011 - Innkomne forslag - Budsjettforslag 2012 -

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag. Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/

Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag. Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 50 Godkjent 04.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2012 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 14.- 15. april 2012 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Fungerende president Jan R. Skyttesæter åpnet

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 74. ORDINÆRE TING TIRSDAG 27. MAI 2014 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer