Årsmelding og regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2009 2010."

Transkript

1 Årsmelding og regnskap

2 FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden som har gått har det vært høy aktivitet i kretsen, og positiv utvikling for turnsporten sett under ett. Perioden vi nå har lagt bak oss har vært preget av arbeid. Dette har kanskje vært mest synlig gjennom kurs og arrangementer, men det er også lagt ned mye energi i oppdatering av eksisterende struktur og oppgavefordeling. Vi har vært heldige å få tilført nye foreninger, samtidig har vi dessverre måtte se at enkelte lag ikke lengre klarte å holde hjulene i gang. Totalt ser vi at tallenes tale er positive og at vi blir stadig flere lag og flere gymnaster. Økonomisk har vi hatt utfordringer og måtte sette i verk ganske dramatiske tiltak for å ende opp med et resultat vi kan stå inne for. Det har vært fokus på å rydde opp i den økonomiske situasjonen som kretsen befinner seg i. Når vi ser tilbake på perioden konkluderer vi med å ha kommet et godt stykke på vei. Konkret oppgavefordeling, samt god kontinuitet i møtene har gjort at styret har holdt seg oppdatert og for det meste lagt litt i forkant aktivitetsmessig. Vi har fått mulighet til å ha fokus på de mål som er skissert i vår felles plan. Etter at det tidligere år har vært påpekt at årsmeldingen bør være mer konkret, har vi lagt ned noe mer jobb i den i år. Dette for at lagene skal kunne sette seg inn i alt som gjøres, og samtidig håper vi på å ufarliggjøre vervene for alle som ikke har hatt et verv i styret enda. NGTK Side 2

3 INNHOLD: FORORD... 2 Styrets sammensetning... 4 Leders oppsummering av perioden... 4 Rapporter fra kretsens utvalg... 5 Arbeidsutvalget... 5 Gymnastikk (/stevne) utvalget... 6 Stevner... 6 Salto- konkurranser... 7 Konkurranse (/teknisk) utvalget... 7 Utdanningsutvalget... 9 Måloppnåelse sett mot handlingsplanen Medlemsutviking Medlemsstatistikk Medlemstall fra (Tallene er ifølge idrettsregistreringen året etter.) Utdanningsstatistikk Oversikt over planlagte aktiviteter i kretsen: Stevnearrangører (Rulleringsliste) Kretsens heder er tildelt Sluttord Regnskap og revisjonsberetning REGNSKAPSRAPPORT REGNSKAPSRAPPORT Budsjett (Forslaget som kan bli endret) NGTK Side 3

4 Styrets sammensetning Kretsstyret har i perioden bestått av 4 menn og 5 kvinner (hvorav to vararepresentanter) Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ungdomsrepresentant Vara Vara Bjørnar Skogheim Ørjan Thorstensen Rosvold Cato Fredriksen Vibece Hobbelstad Lana Johnsen Hans Erik Reinvik Hanne Jørgensen Turid-Hanne Mathisen Lisbeth Sandmo Sammensetningen har etter kretsstyrets mening vært god, og ivaretatt interessene til all aktivitet i kretsen, på en god måte. Det har også vært gunstig at det er representert spisskompetanse i flere grener underveis i arbeidet. Det faktum at representantene i styret totalt sett har vært relativt unge og nært den daglige aktiviteten trekkes også frem som særdeles gunstig. Kretsen har tilgang til en ansatt i 50 % stilling som kretskonsulent. Arbeidsstedet er Aspmyra stadion samme som Nordland Idrettskrets. Leders oppsummering av perioden Som nyvalgt leder for en stor krets så har utfordringene vært mange. Selv om leder har lang erfaring innen gym og turn så har det vært mye nytt å sette seg inn i. Ikke minst på det organisatoriske feltet. Mye av den første tiden gikk med til å arbeide med kretsens sin langtidsplan og se den i sammenheng med NGTF sin langtidsplan. Det er en jobb som tok lang tid og styret brukte mange møter på å komme frem til et dokument, som etter styrets mening ble et bra dokument, å forholde seg til i det videre arbeidet. I likhet med arbeidet med langtidsplanen så har styret jobbet mye med Handlingsplan for kretsen og kretsens håndbok. Det som styret i kretsen også har jobbet mye med, er retningslinjer for bruk i konkurranser som kretsen arrangerer. Det vil i hovedsak si Kretsmesterskapet. Vår tanke var å gi lagene et godt hjelpemiddel slik at de bedre kan se hva som trengs for å arrangere et KM. Det gjelder f. eks. krav til utstyr, retningslinjer, dommere o.s.v. Et annet viktig dokument som er jobbet mye med er en stevnemal for bruk under Barne- og voksenkretsturnstevne. Der er det gjort en NGTK Side 4

5 formidabel jobb av gymnastikkutvalget ved Vibece Hobbelstad. Hun har vært en flott pådriver for å få stevnene til å bli mer publikumsvennlige. De sakene som nå er nevnt ser vi i styret på som veldig viktige dokumenter for den videre utviklingen av vår idrett. Men vi kan ikke slå oss til ro med at vi har et godt dokument. Vi må stadig endre og utvikle dokumentet slik at det til enhver tid passer inn i den tiden vi er i. Det vil alltid være en utfordring i seg selv. Vi har opplevd en økning i interessen for vår sport og det er gledelig. Vi har en målsetning på en økning på 5 % hvert år. Disse målene har vi nok ikke nådd helt, men tendensen er der. Så vi må alle bare stå på for å se om vi kan nå målet med enda flere turnere inn i lagene i hele den store kretsen vår. Med den jobben som nå er gjort gjennom 2 år mener jeg at vi er på rett vei til å få kvalitet på våre konkurranser og stevner i fremtiden. Jeg vil takke Narvik Turn, Kabelvåg IL og B&OI TURN som har stått som arrangør for KM gjennom disse 2 årene. Jeg vil og takke Rognan IL, Brønnøysund IL, Myre TF, Tjalg IL, Narvik Turn, Rana Turnforening, for flotte stevner for barn og voksne. Rapporter fra kretsens utvalg Kretsstyret har i perioden vært oppdelt i Arbeids-, gymnastikk/stevne-, Konkurranse/teknisk- og et utdanningsutvalg. De enkelte utvalgene har bestått av mellom to og tre personer og har sine konkrete arbeidsområder. Fra kretsstyrets side er det ønskelig med en diskusjon på om representasjonen til de enkelte utvalg skal sette på kretsen eller av styret etter at det er satt. Arbeidsutvalget Vi kunne ha valgt å døpe om dette utvalget til driftsutvalget, da dette kanskje kunne vært en mer treffende beskrivelse av utvalgets oppgaver. Leder nestleder og sekretær utgjør arbeidsutvalgets kjerne, men i alle saker som nyter godt av andre utvalgs innspill blir disse invitert til møtene. Utvalget har hatt mandat til å fatte vedtak på lik linje som kretsstyret. Utvalgets hovedoppgaver har vært knyttet til Daglig drift av kretsen Økonomisk oppfølging Behandle innkommende saker Koordineringsfunksjon mellom de andre utvalgene Oppfølging utarbeidelse og revurdering av dokumenter som ikke knyttes til andre utvalg. Påse at driften er i samsvar med vedtatte mål. NGTK Side 5

6 Det ble vedtatt at utvalget skulle ha møter hver måned. Representantene kom også til enighet om at reisekostnader i forbindelse med disse møtene burde strykes. Møtene har vært avholdt i via kommunikasjonsprogrammet Windows Messenger. Dette kan kun sies å ha fungert meget godt. Noen viktige saker arbeidsutvalget har jobbet med i perioden har vært: Langtidsplan og handlingsplan, samt at disse benyttes som grunnlag for vedtak i samtlige saker. Behandling av innkomne søknader som fritak fra bøter, opptak av nye lag og godkjenning av midlertidig fravikelse fra retningslinjer. Godkjenning av nye retningslinjer for styret, lagene i kretsen, konkurranser og stevner i kretsens regi, SALTO konkurransen, med flere. Oppfølging etter arrangementer i kretsens regi og fakturering for disse. Kretsens økonomiske situasjon. Kretsens faglige seminar. Gymnastikk (/stevne) utvalget Gymnastikkutvalget har i perioden bestått av leder, samt en øvrig representant fra kretsstyret. Utvalget har samarbeidet tett med arbeidsutvalget (au) og deltatt på de fleste au- møter. Utvalget har fordelt barnestevnene i sør og nord mellom seg. Gymnastikkutvalget har ikke hatt møter ut over dette. Utvalget har som hovedoppgave å følge opp følgende Kretsturnstevnet for barn Kretsturnstevnet for voksne ( Nordlandsstevnet ) Nord- Norsk turnstevnet SALTO- konkurransen SALTO- helger Stevner Den første store oppgaven til gymnastikkutvalget var barnekretsturnstevnet på Andenes. Der ble det avdekket et behov for å opprette et kartotek for stevnetell. Dette ble en svært omfattende oppgave høsten og vinteren Nord- fylket og Nordlandsstevnet ble prioritert først og kartoteket ble forsøkt ut under stevnene Kartoteket for stevnene i sør skal være ferdig innen kretstinget vinteren Videre har gymnastikkutvalget revidert stevnekontrakten og opprettet retningslinjer for stevnene. Dette for å sikre at barnestevnene i nord og sør blir arrangert under like vilkår, og utvikles i samme retning. Utvalget har også, i samarbeid med kretssekretær, utarbeidet nye påmeldingsskjema til stevnene. Dette for å sikre at påmeldingene blir systematisert på en slik måte at det er lett å holde kartoteket for stevnetell oppdatert. NGTK Side 6

7 Gymnastikkutvalget erfarte gjennom stevnene i 2010 at arrangørene må følges tett opp i forhold til kontrakten, stevnemalen og retningslinjene, og har derfor vært vesentlig mer aktiv i oppfølgingen av arrangørene for 2011-stevnene. Salto- konkurranser Når det gjelder Salto- konkurransene har gymnastikkutvalget arbeidet for å innføre denne konkurransen i hver stevneregion. Siden dette er en breddekonkurranse er det gymnastikkutvalget som har tatt seg av dette arbeidet (teknisk utvalg har de andre konkurransegrenene). Det ble våren 2009 utarbeidet retningslinjer med rulleringsliste for både nord- og sørfylket. Det er gjennomført konkurranser på Sortland (høst 2009), i Ballangen (vinter 2010) og Kabelvåg (høst 2010), i tillegg til en konkurranse under barnekretsturnstevnet i Narvik Gymnastikkutvalget er godt fornøyd med at Salto- konkurransen har etablert seg så godt i nord- fylket og regner klubbene her som godt rustet til å håndtere denne konkurransen i årene fremover. 7 av 12 aktive klubber i nord- fylket har ved utgangen av 2010 vært med på en eller flere Salto- konkurranser. Ingen klubber i sør- fylket har deltatt på disse konkurransene. Gymnastikkutvalget må derfor følge opp klubbene i sørfylket tettere slik at de blir i stand til å arrangere sine Saltokonkurranser. Konkurranse (/teknisk) utvalget Utvalget har som hovedoppgave å følge opp: Kretsmesterskapet Uttakskonkurranser Samarbeidet med Nord Norsk Gymnastikk og turn komité (NNGTK) Utdanning og oppfølging av dommere. Gi råd og veiledning på forespørsler av teknisk art i konkurransegrenene. Godkjenne tilpassninger til bruk på konkurranser i kretsens regi. Herunder aldersbestemmelsene. Utvalget har bestått av to av styrets medlemmer og hatt stor fokus på formaliseringen av kretsmesterskapet og dommersituasjonen i kretsen. Opp mot kretsturnstevnet er det utarbeidet en veileder som skal gi noen føringer for hvordan konkurransen skal avvikles. Gjennomføring av dommerkurs har også bidratt positivt med tanke på gjennomførbarheten for kommene konkurranser i kretsen. Det bemerkes at situasjonen fortsatt er langt fra optimal både med hensyn til antall dommere og oppfølging som våre kretsdommere tilbys. Etter at formen på den tidligere landsfinalen ble endret har utvalget startet jobben med å fastsette retningslinjer for sammensetningen av kretslaget som har mulighet til å delta på konkurransen som har fått navnet norgesfinalen. Det er så langt ikke satt av plass i budsjetter til at NGTK Side 7

8 kretsen skal bidra med økonomi for å sende et slikt lag, Dette med bakgrunn i at dette vil kunne oppfattes som forskjellsbehandling mellom grenene som vi ikke har grunnlag for i våre planer. Utvalget har brukt noe tid på samarbeidet mot NNGTK. Det har gjennom leder vært noe møteaktivitet opp mot utvalget og målet er å endre struktur for valg og oppgaver som utvalget håndterer. Konkurranse /teknisk utvalgs leder Konkurranseturn: Bredden har økt veldig bra i siste periode, flere klubber deltar med gymnaster enn tidligere, både på jente og guttesiden. På jentesiden har også nivået hevet seg betraktelig i alle klubber, noe som lover godt for fremtiden. Det virker også som om vi klarer å holde på jentene lenger, siden det er flere gymnaster i kl 1 og 2 enn tidligere. Vi fikk arrangert ett dommerkurs for jentene i siste periode, men vi trenger flere dommere. På guttesiden ble det dessverre ikke arrangert noe dommerkurs. Mangelen på dommere har gjort det vanskelig å gjennomføre konkurranser bra nok. Troppsturn: Her blir det også blitt flere klubber som deltar, og nivået har også økt her. Det har nettopp kommet nye regler med oppdeling i rene jente, gutter og mixklasser for junior og senior. Håper dette er med på å skape en enda større bredde i troppsturn. Show og scene: Dette er en ny konkurranseform som overtar for særtropp konkurranser. Vi håper at dette kan bli en spennende konkurranseform fremover. Denne konkurransen vil være på voksenturnstevnet hvert år. Andre grener: Det foregår trening med RG og sportsdrill i noen foreninger, men kretsen har ikke hatt noe fokus på dette i siste periode. NGTK Side 8

9 Utdanningsutvalget Utvalgets hovedoppgaver er knyttet til Planlegging og gjennomføring av trenerutdanning Koordinerende funksjon for administrative kurs (lederkurs). Samarbeid med Teknisk utvalg om dommerutdanning Det har i perioden vært høy kursaktivitet. Kretsstyret er fornøyde med at mange trenere har tatt emnekursene som har vært satt opp. Kursene har i perioden primært vært satt opp på bakgrunn av klubbenes ønsker. Denne ordningen er under revidering, og foreslått byttet ut med en mer forutsigbar struktur. I kretsen har vi mange trenere har tatt mange emnekurs, og vært trenere i mange år. En utfordring som er påpekt, er å få flere trenere til å gjennomgå basiskurset samt avlegge eksamen. Når vi ser på antallet autoriserte trener 1 eller 2 ligger vår krets svært lavt på statistikken. De siste årene har mindre enn en prosent av trenerne som har tatt kurs mottatt autorisasjon som trener 1. Det er derfor startet arbeidet med en gjennomgang av dagens trenerutdanning. Denne oppdateringen vil forhåpentligvis føre til at flere trenere velger å fullføre et påbegynt utdanningsløp. Norges idrettsforbund har endret trenerutdanningen for alle ledd som er tilknyttet. Det nye utdanningsløpet kalles trenerløypa. Denne ivaretar all utdanning fra trener 1 til og med trener 4. Norges gymnastikk og turnforbund har så langt ikke kommet med noen føringer for hvordan dette skal implementeres hos oss. Trenerløypa trådde i kraft Vi nevner også at en hel rekke kurs ble avlyst i løpet av perioden. Årsaken til dette er at påmeldingen var lav. Kretsstyret finner det beklagelig at kurs måtte avlyses, men bemerker også at kurs som har få påmeldte ikke kan forsvares økonomisk. Vi håper at lagene har forståelse for de kursene dette gjelder. I samarbeid med de øvrige utvalgene var utdanningsutvalget med på gjennomføringen av dommerutdanningen som ble gjort. Det er i perioden ikke avviklet lederkurs. NGTK Side 9

10 Utdanningsutvalget leder. Kursvirksomheten i NGTK i har ikke vært så stor som i Jeg har prøvd å etterkomme alle ønsker om kurs, men noen av kursen har vi dessverre ikke klart å gjennomføre på grunn av få påmeldte. Kursene som ble avlyst kan vi sette opp til høsten hvis det er ønskelig. Noen klubber har vært flinke til å sende sine trenere på kurs, men vi skulle ha ønsket at flere ser at kurstilbud er en investering i trenere. Ved å gi dem tilbud om kurs vil det ofte bidra til at treneren blir mer engasjert å gi mer tilbake. Vi vil takke lag og klubber som har sendt inn forslag til kurs, det må dere forsette med. Alle kurs har vært lagt til Bodø, utom et sikringskurs trampet har vært lagt til Narvik. Det har også vært ei RUT kurs/samling i Bodø og ei LUM samling i Narvik. Kretsen takker lagene som velvillig har stilt opp og lånt oss utstyr, utstyr som vi har trengt til noen av kursene, takk til dere. I denne periode er det utdannet 4 nye Trener 1 i kretsen og vi skulle gjerne sett det hadde vært flere. Det jobbes med å gjøre endringer i Trener 1 utdanningen, slik at vi kan få flere igjennom nåleøye. Jeg vil takke alle klubber og lag, trenere og kurslærere for godt samarbeid noe som gjør den mulig for oss å holde kurs. Hilsen Lana Utdanningsutvalget Måloppnåelse sett mot handlingsplanen Kretsstyret betuttet tidlig i perioden at det skulle settes en handlingsplan. Denne tar utgangspunkt i langtidsplanen som er vedtatt av kretstinget. Handlingsplanen skal gi konkrete oppgaver som kretsstyret kan fokusere på og bidrar samtidig til å holde fokus i prosesser hvor målet har vært et stykke unna. Hovedområdene i handlingsplanen var delt i organisering, aktivitet, utdanning utstyr og anlegg, og markedsføring. Innenfor hvert av områdene er det satt opp konkrete oppgaver som kretsstyret har satt fokus på. Totalt sett ser vi at vi har fått gjennomført en stor del av de oppgavene vi ønsket. Med utgangspunkt i handlingsplanen har kretsstyret: Klarlagt arbeidsfordelig i kretsstyret (håndbok for styret) Satt opp og publisert terminlisten. Arbeidet med å bedre informasjonsflyten i kretsen. Blant annet gjennom bruk av internettsidene og å få flere til å sette seg på e- post listene. Tatt tak i innkomne saker så raskt som mulig. Forsøkt å fatte forutsigbare økonomiske vedtak. NGTK Side 10

11 Startet prosess mot bedre samarbeid mot NNGTK. Deltatt på forbundsting. Satt opp rulleringsliste for kretsmesterskapet. Laget en oversikt over krav til arrangør av kretsmesterskapet. Oppfordret lag til å arrangere SALTO arrangement. Oppfordret lag til å arrangere treningssamlinger på tvers av klubber. Oppfordret lag til å delta på kretsens arrangementer. Tilrettelagt for at lag skal kunne drive aktivitet. Tilrettelagt for lag som ønsker å inkludere funksjonshemmede. Vært til stede på alle arrangementer i kretsens regi. Informert lagene om forbundets strategier for lokal aktivitet. Foretatt lisenskontroll før kretsmesterskapet. Lagt til rette for høy kursaktivitet. Satt opp kursplanen på bakgrunn av lagenes ønsker. Videreformidlet aktuelle retningsliner fra andre ledd i idretten. Fokusert på utdanning av dommere. Det bemerkes at det i neste periode vil være behov for høyt trykk på de overnevnte punktene for å opprettholde og videreutvikle kretsen. Hvilke områder som skal settes i fokus er det kretstinget som setter, gjennom langtidsplanen. Områder som ikke har vært i fokus: Rapportering av utdanningsnivå i krets til forbund. Oppfordre til deltakelse på nasjonale trenersamlinger. Fokus på lederutdanning. NGTK Side 11

12 Medlemsutviking. Medlemsstatistikk Idrettsregistreringen tall pr kvinner menn sum K M TOTAL Andenes Turnforening Ballangen Turnforening Ballstad Gym- og Turnforening Bodø & Omegn IF Turn Bodø Gym- og Turnforening Brønnøysund IL Bø IL Kabelvåg IL Melbo Turnforening Mosjøen IL Myre Turnforening Narvik Turnforening Nord-Dønna Turnforening Olderskog IL Rana Turnforening Rognan IL Sandnessjøen IL Skrova IL Sortland Turnforening Storforshei IF Strauman IL (Nedlagt ) Stålkameratene IL (ikke aktivt lag ) Sømna IL Sørvågen & Omegn IL Tjalg, IL registrert av totalt (23 aktive) Vi ønsker Sandnessjøen IL Turn og Sørvågen og Omegn IL Turn velkommen som nye medlemmer. Disse to lagene har tilført kretsen 80 nye medlemmer og vi ønsker dem alt godt og fortsatt vekst. Dessverre må vi ta avskjed med Strauman IL Turn og Stålkammeratene IL - Turn. Stålkammeratene IL Turn har i mange år vært med i kretsen og deltatt aktivt, men de siste årene har aktiviteten blitt redusert år for år. Medlemstall fra (Tallene er ifølge idrettsregistreringen året etter.) Årstall Kvinner Menn Sum medlemmer K M TOTAL Endring Vi ser en god vekst i antall medlemmer fra år til år. De siste to årene har medlemstallet økt med 286 medlemmer som tilsvarer 8,6 % eller 4,6 % NGTK Side 12

13 pr. år. Vi tilfredsstiller ikke helt forbundets ønske om 5 % økning pr. år, men vi er svært nær. Takk til lagene for en flott jobb! K M TOTAL 2009 Kvinner Menn Sum medlemmer Endring 2010 Grafisk fremstilling av utviklingen i kretsen fordelt på alder og kjønn. Den største gruppen er kvinner 6-12 år godt fulgt av kvinner 26 år og oppover. De 3310 medlemmene er fordelt slik, 2441 (73,3 %) kvinner og 869 (26,3 %) menn. Utfordringen er for turnsporten som for flere idretter og holde på aldersgruppa år. Å finne gode tilbud og oppgaver som gjør det interessant å fortsette for ut over 13 år er en stor utfordring. Klarer vi det kan vi kanskje få en bedre fordeling over tid. NGTK Side 13

14 Utdanningsstatistikk 2009 P. nr Kurs Dato Antall delt Trener 1 Frittstående Trener 1 Gymlek Hjelpetrener kurs Trener 1 Basis del Trener 1 Basis del Trener 1 Basiskurs del Avlyst Trener 1 Turn kvinner Trener 1 Sikringskurs Trener 1 SALTO ungd Idè/Impulskurs Avlyst Trener 1 Frittstående Trener 1 Basiskurs del Avlyst Trener 1 Oppvisningsgym Trener 1 Idr. Gr Avlyst Trener 1 Turn kvinner Avlyst 15 Antall kurs gjennomført P. nr Kurs Dato Antall delt Dommerkurs Trener 1 Gymnastikk barn Gymlek Trener 1 Gymnastikk Barn IG Trener 1 Tumbling og Sikringskurs trampett Trener 1 Sikringskurs trampett RUT kurs Trener 1 Oppvisningsgymnastikk Avlyst Trener 1 Idrettens Grunnstige Avlyst Trener 1 SALTO Trener 1 Tumbling Avlyst Trener 1 Basiskurs del Avlyst Trener 1 Idrettens Grunnstige Avlyst Trener 1 Idrettens Grunnstige del Avlyst Trener 1 Gymlek Avlyst 14 Antall kurs gjennomført Kursene som er avlyst skylles dårlig påmelding. I tillegg har vi i januar 2011 arrangert et Idèkurs med Tommy Henriksson. Her deltok 43 personer. Kurset ble en suksess! NGTK Side 14

15 No rd no rs ke n Alt a Fi nn m ar k Ba rn Ba rn Ba rn (6 0 år s ju bil eu m) Ba rn Vo ks ne Vo ks ne No rdl an ds - st ev ne t (1 00 år s ju bil eu m) + ba rn Ba rn Ba rn Ba rn Årsmelding og regnskap Stevnearrangører (Rulleringsliste) Lag Region Andenes Turnforening Nord Ballangen Turnforening Nord Ballstad Gym og Turnforening Nord Bø IL - Turn Nord Kabelvåg IL, turngruppe Nord V Melbu Turnforening Nord Myre Turnforening Nord B Narvik Turnforening Nord B Skrova IL turngruppe Nord Sortland Turnforening Nord B Sørvågen & Omegn og IL - Turn Nord Bodø Gym og Turn Sør B Bodø og Omegn Turn (B&OI) Sør B Brønnøysund IL turngruppe Sør B IL Tjalg, turngruppe Sør Mosjøen IL, turngruppe Sør V Nord-Dønna Turnforening Sør Olderskog IL, turngruppe Sør Rana Turnforening Sør V NN Rognan IL, turngruppe Sør Storforshei IF, turngruppe Sør Sandnessjøen IL - Turn Sør Sømna IL Sør Notatet: Barneturnstevnet = B Nordlandsstevnet= V Nordnorsken = N Landsturnstevnet= LT NN NGTK Side 15

16 Kretsens heder er tildelt Til nå har følgende blitt hedret av kretsen. Navn Lag/forening Valør Utdelt året Ingrid Eliassen Helene Olsen Lana Johnsen IL Malm IL Malm Mosjøen IL Martha Laxå Gyda Gulstad Liv Gabrielsen Ågot Vasshaug Margot Støver Brit Øiesvold Arnljot Skogheim Anne Lise Dybdahl Åse Tetlie Unni Starbo Henriksen Kari Bolstad Klausen Helene Olsen Liv Lagesen Kirsti Pettersen B&OI Fauske IL Melbo Il IL Malm Fauske IL B&OI Rana TF B&OI Kabelvåg Narvik TF Mosjøen IL IL Malm Rana TF Fauske IL May Britt Simonsen Narvik TF 1995 Vidar Nilsen Drude Steffensen B&OI Narvik TF Anne Lise Dypdahl Klara Bratberg Rachel Braaten B&OI Narvik TF Rana TF Brit Øiesvold Lillian Thorstensen Lana Johnsen Solveig Aanes Berit Svensen Else Johnsen Hilde Almås Rita Gjenstø Kirsten Eriksen Audveig Arntzen Rita Fjeldavli Svenn William Nissen Sylvia Nygren Vidar Nilsen Cato Fredriksen Leif Bornøy Marianne Benjaminsen B&OI Mosjøen TF Mosjøen TF Narvik TF Sortland TF Rana TF Mosjøen TF Narvik TF Olderskog IL Brønnøysund IL Liland IL. B&OI turn Rana Turnforening B&OI Narvik Turnf. Andenes Turnf. B&OI Margrethe Vinje Leif Bornøy Anne Marie Carolin Anne Merethe Jacobsen Liv Gabrielsen Drude Davidsen Asle Oshaug Liv Snefrid Pedersen Bjørnar Skogheim Kirsten B. Pedersen Odd Oshaug Sissel Andreassen Tove Lian Kjell Normann Lisa Arctander Marianne Stokka Dalheim Marit Winther Kari Westgård Nodland B&OI Andenes Turnf. B&OI Turn Storforshei IF, Turn Melbu TF Melbu TF Melbu TF Storforshei IF, Turn Rana TF Storforshei IF, Turn Melbu TF Myre TF Rana TF Kabelvåg IL Turn Ballstad Gym og Turn Brønnøysund IL Turn Rognan IL Turn Rana TF NGTK Side 16

17 Sluttord Vi har vært gjennom en spennende og lærerik periode. Gjennom tidvis mye jobb har vi fått god innsikt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets, og lagene som gjør det mulig. Påtroppende styre går en utviklingspreget tid i møte. Takk for tilliten og det gode samarbeidet gjennom perioden Bjørnar Skogheim Leder Ørjan Thorstensen Rosvold Nestleder Cato Fredriksen Leder konkurranseutvalget Vibece Hobbelstad Leder Gymnastikkutvalget Lana Johnsen Leder Utdanningsutvalget Hanne Jørgensen Ungdomsrepresentant Hans Erik Reinvik Sekretær Turid-Hanne Mathisen Vararepresentant Lisbeth Sandmo Vararepresentant Eiolf Larsen Kretskonsulent NGTK Side 17

18 Regnskap og revisjonsberetning. REGNSKAPSRAPPORT 2009 Konto nummer/ tekst Regnskap 2009 Godkjent Budsjett 2009 Avvik Fordelt på antall medl Salg materiell avg.pl. 0,00 0,00 0,00 0, Salg diverse materiell avg.fritt , , ,00-7, Salg kors, tegn med mer avg.fritt , , ,00-3, Andel kretsting/ledermøte , , ,00-18, Salg Stevnemedaljer , ,00 0,00-13, Salg materiell - Convention Nord -350,00 0,00-350,00-0, Rammetilskudd Nordland IK , , ,00-6, Lønnstilskudd NGTK , , ,00-21, Sponsorinntekter avg.fritt 0,00 0,00 0, VO-Tilskudd , , ,00-1, Andre tilskudd 0,00 0,00 0, Andre inntekter -639, , ,14-0, Stevneavgift - barn , , ,00-15, Stevneavgift - voksne , , ,00-9, KM avgifter , ,00 0, Kursinntekter , , ,00-35, Reisefordeling -44, , ,00-0, Convention Nord deltakeravgift ,00 0, ,00-0, Fagligseminar 0,00 0,00 0,00 0, Kretskontingenter , , ,45-56, Kontingent NNGTK , ,00 784,00-2, Diverse gebyrer ol -500,00 500,00 0, Utgående porto, avgiftsfritt -390,00-500,00 110,00-0, Bøter ,00 0, ,00-7, Diverse inntekter , , ,84-11,98 Sum inntekter , , ,25-212, Fritt kjøp , , ,45 5, Innkjøp medaljer ol , , ,50 17, Kursmateriell , , ,00 8, Lønnskostnader , , ,47 87, Lønn kursinstruktører , ,00 0, Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling , ,00 0, Innberetningspl. pensjonsk , ,00-46,58 4, Andre personalkostnader 300, , ,00 0, Leie lokaler , , ,28 4, Leie hall / møtelokaler ,00 0, ,00 3, Leie utstyr 0,00 0,00 0, EDB kostnader , , ,01 5, Inventar 3.000, ,00 0, Bekledning 500,00-500,00 0, Sentralbord Ullevål 2.010, ,00-990,00 0, Revisjons- og regnskapshonorarer 7.800, , ,00 2, Revisjonshonorar , , ,00 5, Kontorrekvisita 1.491, , ,00 0, Kopiering 5.103, ,00-396,20 1, Trykksaker 467, , ,50 0, Møte, kurs, oppdatering o l , , ,50 5, Telefon 2.423, , ,81 0, Porto 2.492, , ,99 0, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 2.000, ,00 0,00 NGTK Side 18

19 Konto nummer/ tekst Regnskap 2009 Godkjent Budsjett 2009 Avvik Fordelt på antall medl Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , ,23 12, Flyreiser , , ,56 17, Hotell , , ,00 33, Diettkostnader, oppgavepliktig 5.388,36 0, ,36 1, Reisefordeling 0,00 0,00 0, Reklamekostnader 287,50 0,00 287,50 0, Gaver, fradragsberettiget 1.860, , ,00 0, Tilskudd kurs 6.000, , ,00 1, Forsikringspremie 1.100, , ,00 0, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 5.000, ,00 0, Andre møtekostnader 1.834, , ,26 0, Øre avrunding, avgiftsfritt -1,00 0,00-1,00 0, Bank og kortgebyr 1.564, ,00 64,61 0, Diverse kostnader 2.413, ,00-86,50 0, Videreførte kostnader 4.642,17 0, ,17 1, Tap på fordringer 0,00 0,00 0, Renteinntekter, skattefrie -19,00 0,00-19,00-0, Andre renteinntekter 125,00-500,00 625,00 0, Annen rentekostnad 2.500, ,00 0, Finans kostnader og gebyrer 2.250, ,00 0,00 Sum utgifter , , ,86 228,30 Resultat , , ,61 15,90 BALANSE 2009 IB i år Hittil i år UB hittil i år Varebeholdning , , , Beholdning T-skjorter Convention 0,00 0,00 0, Kundefordringer , , , Opptjent ikke fakturere innt ,00 0, , Forskudd/ interimskonto 9.803,32 0, , Andelsbrev turnsportens venner 500,00 0,00 500, Kontanter -55,00 0,00-55, Kasse 0,00 0,00 0, Bank , , , Bank , ,00 0, Bank , , , Bank ,00 0,00 11,00 Sum eiendeler , , , Annen egenkapital , , , Avsatt stipend -500,00 0,00-500, Leverandørgjeld , , , Avsatt. 0,00 0,00 0,00 Sum EK og gjeld , , ,52 Totalt = udisponert resultat , , ,61 Bodø, 5.mars NGTK Side 19

20 NGTK Side 20

21 REGNSKAPSRAPPORT 2010 Regnskap 2010 Budsjett Avvik Pr. medl Salg diverse mat. avg.fritt Salg kors, tegn mm avg.fritt Salg materiell Sum salgsinntekter Rammetilskudd NIK Lønnstilskudd NGTK VO- tilskudd Andre tilskudd (VoFo) Momskompensasjon Sum tilskudd Andre inntekter Stevneavgift - barn Stevneavgift - voksne Konkurranseavgifter Kursinntekter Reisefordeling Deltakeravgift Fagligseminar Kretskontingenter Diverse gebyrer ol Utg. porto Bøter Arrangørtilskudd - kurs Diverse inntekter Sum andre inntekter INNTEKTER Fritt kjøp Innkjøp medaljer ol Kursmateriell Sum varekjøp Lønn kretssekretær Lønn kursinstruktører Godtgj. til styre Innberetningspliktig pensjon Andre pers. kostn Sum personalkostnader Leie lokaler Leie hall / møtelokaler Leie utstyr EDB kostnader Inventar Bekledning Sentralbord Ullevål Revisjons- og regnskapsh Revisjonshonorar Selvstendig næringsdr Kontorrekvisita Kopiering Trykksaker Møte, kurs, oppd. o l NGTK Side 21

22 REGNSKAPSRAPPORT 2010 Regnskap 2010 Budsjett Avvik Pr. medl Telefon Porto Sum administrasjons kostnader Bilgodtgj., oppg. pliktig Reisek. ikke oppg. pliktig Flyreiser Hotell Diettkost. ikke oppg. pliktig Reisefordeling Reklamekostnader Kontingenter, ikke fradr Gaver, fradragsber Tilskudd kurs Forsikringspremie Øreavrunding, avg. fritt Styre- og utvalgsmøter Andre møtekostnader Bank og kortgebyrer Diverse kostnader Tap på fordringer Renteinnt. skattefrie Andre renteinntekter Annen rentekostnader Finanskost. og gebyrer Sum andre kostnader KOSTNADER RESULTAT NGTK Side 22

23 BALANSE 2010 IB i Endring UB Varebeholdning 7.279, , , Kundefordringer , , , Opptjent ikke fakturere innt ,00 0, , Forskudd/ interimskonto 9.803,32 0, , Andelsbrev turnsportens venner 500,00 0,00 500, Kontanter -55,00 0,00-55, Kasse 0,00 0,00 0, Bank , , , Bank , , , Bank , , , Bank ,00 9,00 2,00 Sum eiendeler , , , Annen egenkapital , , , Avsatt stipend -500,00 0,00-500, Leverandørgjeld , , , Avsatt. 0,00 0,00 0,00 Sum EK og gjeld , , ,72 Totalt = udisponert resultat , , ,14 Bodø, 15.mars Bjørnar Skogheim Leder Ørjan Thorsteinsen Rosvold Nestleder Cato Fredriksen Leder konkurranseutvalget Vibece Hobbelstad Leder Gymnastikkutvalget Lana Johnsen Leder Utd. utvalget Hans Erik Reinvik Sekretær Hanne Jørgensen Ungdomsrepresentant NGTK Side 23

24 Budsjett forslag for (Forslag som kan bli endret) BUDSJETT 2010 REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT Budsjett Budsjett Budsjett Konto nr. Navn Salg materiell avg. Fritt Salg kors og tegn Salg kursmateriell Salg av 3103 stevnemedaljer Sum salg Tilskudd NIK Tilskudd NGTF Tilskudd VOFO VO- midler Momskompensasjon Andre tilskudd Sum tilskudd Stevneavgift - barn Stevneavgift - voksne Konkurranse avgifter Sum avgiftet Kursinntekter Reisefordeling Prosjekter Fagligseminar Kretskontingent Kontingent NNGTK Sum kontingent og aktivitet Porto inntekter Bøter Tilskudd - kurs inng Diverse inntekter Sum andre inntekter INNTEKTER Fritt kjøp Innkjøp medaljer Kursmateriell Sum innkjøp varer Lønn kretskontoret Honorar instruktører Innberetningspliktige pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum personalkostnader Husleie kontor Leie av 6310 lokaler/hall/møterom Leie utstyr NGTK Side 24

25 BUDSJETT 2010 REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT Budsjett Budsjett Budsjett Konto nr. Navn Data kostnader Sentralbord tjenester Regnskapshonorar Revisjonshonorar Selvstendig 6780 næringsdrivende Kontorrekvisita Kopiering Trykking Møter, kurs, oppdatering og lignende Telefon Porto Sum driftskostnder Reisekostnader, ikke oppg.pliktig Flyreiser Togreiser Kjøregodtgjørelse Hotell Diettkostnader, ikke 7160 oppg.pliktig Reisefordeling Reklameutgifter Kontingent ikke 7410 fradragsberetiget Gaver, fradragsberettiget Tilskudd kurs Sum diverse driftskostnader Forsikringspremie Andre møtekostnader Øreavrunding, avgiftsfritt Bank og kortgebyrer, innkasso Renter og gebyrer innkasso Diverse kostnader Viderefakturerte 7795 kostnader Sum andre utgifter Renteinntekter, skattefrie Sum renter finans Resultat NGTK Side 25

26 Tillegg: Oversikt over planlagte aktiviteter i kretsen: Måned Kurs Konkurranser Stevner Møter Aktivitet er Januar 2 2 Februar Mars April 0 Mai 2 2 Juni 1 1 Juli 0 August 0 September 1 1 Oktober November Desember Det legges opp til to kurshelger. En i februar og en i oktober. I tillegg kommer SALTO konkurranser som arrangeres av lagene. Norgesfinalen og andre nasjonale konkurranser er ikke med. NN er hvert 4 år. Det samme gjelder LT Kretsting og Fagligseminar er faste opplegg. I tillegg legges det opp til et strategiseminar i stedet for Kontaktmøtet. Planlagt opplegg som kretsen har jobbet frem. Formålet er å kunne lage større forutsigbarhet for lagene. NGTK Side 26

27 Notater: NGTK Side 27

28 Kretskontoret: Nordland Gymnastikk- og Turnkrets, Postboks 1421, 8002 BODØ. Besøk: Fritjof Nansens v. 5, Aspmyra stadion, Bodø E-post: Tlf: Kontaktperson: Eiolf Larsen, Kretskonsulent NGTK Side 28

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Utgave 1-2010 Forord Velkommen som tillitsvalgt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Denen handboken er til for å gi en innføring i de oppgaver som

Detaljer

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00.

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Referat Styremøte 29-30.august 2015 Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Rapporter Regnskap. Regnskap pr. 31.juni d.å. Gjennomgått. Fadderordning: Lisa og Kathrine

Detaljer

Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø 26-27.mars 2011.

Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø 26-27.mars 2011. Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø 26-27.mars 2011. Nr. Navn Org.tilhørighet. Stemmer Medl. tall 1 Bjørnar Skogheim Nordland Gym. og Turnkrets 1 2 Ørjan Th. Rosvold Nordland Gym. og Turnkrets 1 3 Hans

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Referat fra kretsstyremøte i NGTK 29. - 30. mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Tilstede fra styret Mats Celius Oshaug Cato Fredriksen (til lørdag 09:45) Mia Eilerine

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

Referat Kretsting 2015 Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner.

Referat Kretsting 2015 Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 1. Referat Kretsting 2015 Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: 25 Antall representerte lag: 13 Observatører: 9 2. Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas.

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Referat Kretsstyremøte 12.-13. mars 2016 Thon Hotell Svolvær Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Ingen kretskonsulenter til stede. Lørdag: 12:45 16:30 Søndag:

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Åpning Trond åpnet møte, kl. 2100, med å ønske alle velkommen! Fremmøtte: Trond Evertsen, Tora Sundelin, Hilde Berglund

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets 2017-2019 Langtidsplan for Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets 2017-2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning. Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

KRETSTING Sakliste Forretningsorden Årsberetning Regnskap Budsjett Lovnorm for NGTK

KRETSTING Sakliste Forretningsorden Årsberetning Regnskap Budsjett Lovnorm for NGTK KRETSTING 2017 Sakliste Forretningsorden Årsberetning Regnskap Budsjett Lovnorm for NGTK Tromsø, 04. mars 2017 Forord Særkretsens formål er å arbeide for turnsportens og idrettens utvikling innen kretsen,

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Årsregnskap 2016 Hammer Turn

Årsregnskap 2016 Hammer Turn Årsregnskap 2016 Hammer Turn Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 980 796 809 RESULTATREGNSKAP HAMMER TURN DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Salgsinntekt 3 1 506 437 1

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3114 Julekalender 68 352,00 150 000,00 68 352,00 0,00 150 000,00-54,43 3116 Kransekake-aksjonen

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

ROGALAND GYMNASTIKK - OG TURNKRETS KRETSTING 2017 RGTK. KRETSTING 11. MARS 2017 Scandic Stavanger City

ROGALAND GYMNASTIKK - OG TURNKRETS KRETSTING 2017 RGTK. KRETSTING 11. MARS 2017 Scandic Stavanger City RGTK KRETSTING 11. MARS 2017 Scandic Stavanger City 1 2 1. Åpning Saksliste Kretstinget 11.mars 2017 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fullmakter

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Instruks for tillitsvalgte Redigert 2608.2013 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets OM OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Fullt navn: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet:

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

Troms Gymnastikk- og Turnkrets

Troms Gymnastikk- og Turnkrets Troms Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet 1921 TILSLUTTET: NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND PROTOKOLL FRA TROMS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS' TING 2014/2015 LØRDAG 5. MARS 2016 Radisson Blue Hotel Tromsø ÅPNING

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer