Årsmelding og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2009 2010."

Transkript

1 Årsmelding og regnskap

2 FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden som har gått har det vært høy aktivitet i kretsen, og positiv utvikling for turnsporten sett under ett. Perioden vi nå har lagt bak oss har vært preget av arbeid. Dette har kanskje vært mest synlig gjennom kurs og arrangementer, men det er også lagt ned mye energi i oppdatering av eksisterende struktur og oppgavefordeling. Vi har vært heldige å få tilført nye foreninger, samtidig har vi dessverre måtte se at enkelte lag ikke lengre klarte å holde hjulene i gang. Totalt ser vi at tallenes tale er positive og at vi blir stadig flere lag og flere gymnaster. Økonomisk har vi hatt utfordringer og måtte sette i verk ganske dramatiske tiltak for å ende opp med et resultat vi kan stå inne for. Det har vært fokus på å rydde opp i den økonomiske situasjonen som kretsen befinner seg i. Når vi ser tilbake på perioden konkluderer vi med å ha kommet et godt stykke på vei. Konkret oppgavefordeling, samt god kontinuitet i møtene har gjort at styret har holdt seg oppdatert og for det meste lagt litt i forkant aktivitetsmessig. Vi har fått mulighet til å ha fokus på de mål som er skissert i vår felles plan. Etter at det tidligere år har vært påpekt at årsmeldingen bør være mer konkret, har vi lagt ned noe mer jobb i den i år. Dette for at lagene skal kunne sette seg inn i alt som gjøres, og samtidig håper vi på å ufarliggjøre vervene for alle som ikke har hatt et verv i styret enda. NGTK Side 2

3 INNHOLD: FORORD... 2 Styrets sammensetning... 4 Leders oppsummering av perioden... 4 Rapporter fra kretsens utvalg... 5 Arbeidsutvalget... 5 Gymnastikk (/stevne) utvalget... 6 Stevner... 6 Salto- konkurranser... 7 Konkurranse (/teknisk) utvalget... 7 Utdanningsutvalget... 9 Måloppnåelse sett mot handlingsplanen Medlemsutviking Medlemsstatistikk Medlemstall fra (Tallene er ifølge idrettsregistreringen året etter.) Utdanningsstatistikk Oversikt over planlagte aktiviteter i kretsen: Stevnearrangører (Rulleringsliste) Kretsens heder er tildelt Sluttord Regnskap og revisjonsberetning REGNSKAPSRAPPORT REGNSKAPSRAPPORT Budsjett (Forslaget som kan bli endret) NGTK Side 3

4 Styrets sammensetning Kretsstyret har i perioden bestått av 4 menn og 5 kvinner (hvorav to vararepresentanter) Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ungdomsrepresentant Vara Vara Bjørnar Skogheim Ørjan Thorstensen Rosvold Cato Fredriksen Vibece Hobbelstad Lana Johnsen Hans Erik Reinvik Hanne Jørgensen Turid-Hanne Mathisen Lisbeth Sandmo Sammensetningen har etter kretsstyrets mening vært god, og ivaretatt interessene til all aktivitet i kretsen, på en god måte. Det har også vært gunstig at det er representert spisskompetanse i flere grener underveis i arbeidet. Det faktum at representantene i styret totalt sett har vært relativt unge og nært den daglige aktiviteten trekkes også frem som særdeles gunstig. Kretsen har tilgang til en ansatt i 50 % stilling som kretskonsulent. Arbeidsstedet er Aspmyra stadion samme som Nordland Idrettskrets. Leders oppsummering av perioden Som nyvalgt leder for en stor krets så har utfordringene vært mange. Selv om leder har lang erfaring innen gym og turn så har det vært mye nytt å sette seg inn i. Ikke minst på det organisatoriske feltet. Mye av den første tiden gikk med til å arbeide med kretsens sin langtidsplan og se den i sammenheng med NGTF sin langtidsplan. Det er en jobb som tok lang tid og styret brukte mange møter på å komme frem til et dokument, som etter styrets mening ble et bra dokument, å forholde seg til i det videre arbeidet. I likhet med arbeidet med langtidsplanen så har styret jobbet mye med Handlingsplan for kretsen og kretsens håndbok. Det som styret i kretsen også har jobbet mye med, er retningslinjer for bruk i konkurranser som kretsen arrangerer. Det vil i hovedsak si Kretsmesterskapet. Vår tanke var å gi lagene et godt hjelpemiddel slik at de bedre kan se hva som trengs for å arrangere et KM. Det gjelder f. eks. krav til utstyr, retningslinjer, dommere o.s.v. Et annet viktig dokument som er jobbet mye med er en stevnemal for bruk under Barne- og voksenkretsturnstevne. Der er det gjort en NGTK Side 4

5 formidabel jobb av gymnastikkutvalget ved Vibece Hobbelstad. Hun har vært en flott pådriver for å få stevnene til å bli mer publikumsvennlige. De sakene som nå er nevnt ser vi i styret på som veldig viktige dokumenter for den videre utviklingen av vår idrett. Men vi kan ikke slå oss til ro med at vi har et godt dokument. Vi må stadig endre og utvikle dokumentet slik at det til enhver tid passer inn i den tiden vi er i. Det vil alltid være en utfordring i seg selv. Vi har opplevd en økning i interessen for vår sport og det er gledelig. Vi har en målsetning på en økning på 5 % hvert år. Disse målene har vi nok ikke nådd helt, men tendensen er der. Så vi må alle bare stå på for å se om vi kan nå målet med enda flere turnere inn i lagene i hele den store kretsen vår. Med den jobben som nå er gjort gjennom 2 år mener jeg at vi er på rett vei til å få kvalitet på våre konkurranser og stevner i fremtiden. Jeg vil takke Narvik Turn, Kabelvåg IL og B&OI TURN som har stått som arrangør for KM gjennom disse 2 årene. Jeg vil og takke Rognan IL, Brønnøysund IL, Myre TF, Tjalg IL, Narvik Turn, Rana Turnforening, for flotte stevner for barn og voksne. Rapporter fra kretsens utvalg Kretsstyret har i perioden vært oppdelt i Arbeids-, gymnastikk/stevne-, Konkurranse/teknisk- og et utdanningsutvalg. De enkelte utvalgene har bestått av mellom to og tre personer og har sine konkrete arbeidsområder. Fra kretsstyrets side er det ønskelig med en diskusjon på om representasjonen til de enkelte utvalg skal sette på kretsen eller av styret etter at det er satt. Arbeidsutvalget Vi kunne ha valgt å døpe om dette utvalget til driftsutvalget, da dette kanskje kunne vært en mer treffende beskrivelse av utvalgets oppgaver. Leder nestleder og sekretær utgjør arbeidsutvalgets kjerne, men i alle saker som nyter godt av andre utvalgs innspill blir disse invitert til møtene. Utvalget har hatt mandat til å fatte vedtak på lik linje som kretsstyret. Utvalgets hovedoppgaver har vært knyttet til Daglig drift av kretsen Økonomisk oppfølging Behandle innkommende saker Koordineringsfunksjon mellom de andre utvalgene Oppfølging utarbeidelse og revurdering av dokumenter som ikke knyttes til andre utvalg. Påse at driften er i samsvar med vedtatte mål. NGTK Side 5

6 Det ble vedtatt at utvalget skulle ha møter hver måned. Representantene kom også til enighet om at reisekostnader i forbindelse med disse møtene burde strykes. Møtene har vært avholdt i via kommunikasjonsprogrammet Windows Messenger. Dette kan kun sies å ha fungert meget godt. Noen viktige saker arbeidsutvalget har jobbet med i perioden har vært: Langtidsplan og handlingsplan, samt at disse benyttes som grunnlag for vedtak i samtlige saker. Behandling av innkomne søknader som fritak fra bøter, opptak av nye lag og godkjenning av midlertidig fravikelse fra retningslinjer. Godkjenning av nye retningslinjer for styret, lagene i kretsen, konkurranser og stevner i kretsens regi, SALTO konkurransen, med flere. Oppfølging etter arrangementer i kretsens regi og fakturering for disse. Kretsens økonomiske situasjon. Kretsens faglige seminar. Gymnastikk (/stevne) utvalget Gymnastikkutvalget har i perioden bestått av leder, samt en øvrig representant fra kretsstyret. Utvalget har samarbeidet tett med arbeidsutvalget (au) og deltatt på de fleste au- møter. Utvalget har fordelt barnestevnene i sør og nord mellom seg. Gymnastikkutvalget har ikke hatt møter ut over dette. Utvalget har som hovedoppgave å følge opp følgende Kretsturnstevnet for barn Kretsturnstevnet for voksne ( Nordlandsstevnet ) Nord- Norsk turnstevnet SALTO- konkurransen SALTO- helger Stevner Den første store oppgaven til gymnastikkutvalget var barnekretsturnstevnet på Andenes. Der ble det avdekket et behov for å opprette et kartotek for stevnetell. Dette ble en svært omfattende oppgave høsten og vinteren Nord- fylket og Nordlandsstevnet ble prioritert først og kartoteket ble forsøkt ut under stevnene Kartoteket for stevnene i sør skal være ferdig innen kretstinget vinteren Videre har gymnastikkutvalget revidert stevnekontrakten og opprettet retningslinjer for stevnene. Dette for å sikre at barnestevnene i nord og sør blir arrangert under like vilkår, og utvikles i samme retning. Utvalget har også, i samarbeid med kretssekretær, utarbeidet nye påmeldingsskjema til stevnene. Dette for å sikre at påmeldingene blir systematisert på en slik måte at det er lett å holde kartoteket for stevnetell oppdatert. NGTK Side 6

7 Gymnastikkutvalget erfarte gjennom stevnene i 2010 at arrangørene må følges tett opp i forhold til kontrakten, stevnemalen og retningslinjene, og har derfor vært vesentlig mer aktiv i oppfølgingen av arrangørene for 2011-stevnene. Salto- konkurranser Når det gjelder Salto- konkurransene har gymnastikkutvalget arbeidet for å innføre denne konkurransen i hver stevneregion. Siden dette er en breddekonkurranse er det gymnastikkutvalget som har tatt seg av dette arbeidet (teknisk utvalg har de andre konkurransegrenene). Det ble våren 2009 utarbeidet retningslinjer med rulleringsliste for både nord- og sørfylket. Det er gjennomført konkurranser på Sortland (høst 2009), i Ballangen (vinter 2010) og Kabelvåg (høst 2010), i tillegg til en konkurranse under barnekretsturnstevnet i Narvik Gymnastikkutvalget er godt fornøyd med at Salto- konkurransen har etablert seg så godt i nord- fylket og regner klubbene her som godt rustet til å håndtere denne konkurransen i årene fremover. 7 av 12 aktive klubber i nord- fylket har ved utgangen av 2010 vært med på en eller flere Salto- konkurranser. Ingen klubber i sør- fylket har deltatt på disse konkurransene. Gymnastikkutvalget må derfor følge opp klubbene i sørfylket tettere slik at de blir i stand til å arrangere sine Saltokonkurranser. Konkurranse (/teknisk) utvalget Utvalget har som hovedoppgave å følge opp: Kretsmesterskapet Uttakskonkurranser Samarbeidet med Nord Norsk Gymnastikk og turn komité (NNGTK) Utdanning og oppfølging av dommere. Gi råd og veiledning på forespørsler av teknisk art i konkurransegrenene. Godkjenne tilpassninger til bruk på konkurranser i kretsens regi. Herunder aldersbestemmelsene. Utvalget har bestått av to av styrets medlemmer og hatt stor fokus på formaliseringen av kretsmesterskapet og dommersituasjonen i kretsen. Opp mot kretsturnstevnet er det utarbeidet en veileder som skal gi noen føringer for hvordan konkurransen skal avvikles. Gjennomføring av dommerkurs har også bidratt positivt med tanke på gjennomførbarheten for kommene konkurranser i kretsen. Det bemerkes at situasjonen fortsatt er langt fra optimal både med hensyn til antall dommere og oppfølging som våre kretsdommere tilbys. Etter at formen på den tidligere landsfinalen ble endret har utvalget startet jobben med å fastsette retningslinjer for sammensetningen av kretslaget som har mulighet til å delta på konkurransen som har fått navnet norgesfinalen. Det er så langt ikke satt av plass i budsjetter til at NGTK Side 7

8 kretsen skal bidra med økonomi for å sende et slikt lag, Dette med bakgrunn i at dette vil kunne oppfattes som forskjellsbehandling mellom grenene som vi ikke har grunnlag for i våre planer. Utvalget har brukt noe tid på samarbeidet mot NNGTK. Det har gjennom leder vært noe møteaktivitet opp mot utvalget og målet er å endre struktur for valg og oppgaver som utvalget håndterer. Konkurranse /teknisk utvalgs leder Konkurranseturn: Bredden har økt veldig bra i siste periode, flere klubber deltar med gymnaster enn tidligere, både på jente og guttesiden. På jentesiden har også nivået hevet seg betraktelig i alle klubber, noe som lover godt for fremtiden. Det virker også som om vi klarer å holde på jentene lenger, siden det er flere gymnaster i kl 1 og 2 enn tidligere. Vi fikk arrangert ett dommerkurs for jentene i siste periode, men vi trenger flere dommere. På guttesiden ble det dessverre ikke arrangert noe dommerkurs. Mangelen på dommere har gjort det vanskelig å gjennomføre konkurranser bra nok. Troppsturn: Her blir det også blitt flere klubber som deltar, og nivået har også økt her. Det har nettopp kommet nye regler med oppdeling i rene jente, gutter og mixklasser for junior og senior. Håper dette er med på å skape en enda større bredde i troppsturn. Show og scene: Dette er en ny konkurranseform som overtar for særtropp konkurranser. Vi håper at dette kan bli en spennende konkurranseform fremover. Denne konkurransen vil være på voksenturnstevnet hvert år. Andre grener: Det foregår trening med RG og sportsdrill i noen foreninger, men kretsen har ikke hatt noe fokus på dette i siste periode. NGTK Side 8

9 Utdanningsutvalget Utvalgets hovedoppgaver er knyttet til Planlegging og gjennomføring av trenerutdanning Koordinerende funksjon for administrative kurs (lederkurs). Samarbeid med Teknisk utvalg om dommerutdanning Det har i perioden vært høy kursaktivitet. Kretsstyret er fornøyde med at mange trenere har tatt emnekursene som har vært satt opp. Kursene har i perioden primært vært satt opp på bakgrunn av klubbenes ønsker. Denne ordningen er under revidering, og foreslått byttet ut med en mer forutsigbar struktur. I kretsen har vi mange trenere har tatt mange emnekurs, og vært trenere i mange år. En utfordring som er påpekt, er å få flere trenere til å gjennomgå basiskurset samt avlegge eksamen. Når vi ser på antallet autoriserte trener 1 eller 2 ligger vår krets svært lavt på statistikken. De siste årene har mindre enn en prosent av trenerne som har tatt kurs mottatt autorisasjon som trener 1. Det er derfor startet arbeidet med en gjennomgang av dagens trenerutdanning. Denne oppdateringen vil forhåpentligvis føre til at flere trenere velger å fullføre et påbegynt utdanningsløp. Norges idrettsforbund har endret trenerutdanningen for alle ledd som er tilknyttet. Det nye utdanningsløpet kalles trenerløypa. Denne ivaretar all utdanning fra trener 1 til og med trener 4. Norges gymnastikk og turnforbund har så langt ikke kommet med noen føringer for hvordan dette skal implementeres hos oss. Trenerløypa trådde i kraft Vi nevner også at en hel rekke kurs ble avlyst i løpet av perioden. Årsaken til dette er at påmeldingen var lav. Kretsstyret finner det beklagelig at kurs måtte avlyses, men bemerker også at kurs som har få påmeldte ikke kan forsvares økonomisk. Vi håper at lagene har forståelse for de kursene dette gjelder. I samarbeid med de øvrige utvalgene var utdanningsutvalget med på gjennomføringen av dommerutdanningen som ble gjort. Det er i perioden ikke avviklet lederkurs. NGTK Side 9

10 Utdanningsutvalget leder. Kursvirksomheten i NGTK i har ikke vært så stor som i Jeg har prøvd å etterkomme alle ønsker om kurs, men noen av kursen har vi dessverre ikke klart å gjennomføre på grunn av få påmeldte. Kursene som ble avlyst kan vi sette opp til høsten hvis det er ønskelig. Noen klubber har vært flinke til å sende sine trenere på kurs, men vi skulle ha ønsket at flere ser at kurstilbud er en investering i trenere. Ved å gi dem tilbud om kurs vil det ofte bidra til at treneren blir mer engasjert å gi mer tilbake. Vi vil takke lag og klubber som har sendt inn forslag til kurs, det må dere forsette med. Alle kurs har vært lagt til Bodø, utom et sikringskurs trampet har vært lagt til Narvik. Det har også vært ei RUT kurs/samling i Bodø og ei LUM samling i Narvik. Kretsen takker lagene som velvillig har stilt opp og lånt oss utstyr, utstyr som vi har trengt til noen av kursene, takk til dere. I denne periode er det utdannet 4 nye Trener 1 i kretsen og vi skulle gjerne sett det hadde vært flere. Det jobbes med å gjøre endringer i Trener 1 utdanningen, slik at vi kan få flere igjennom nåleøye. Jeg vil takke alle klubber og lag, trenere og kurslærere for godt samarbeid noe som gjør den mulig for oss å holde kurs. Hilsen Lana Utdanningsutvalget Måloppnåelse sett mot handlingsplanen Kretsstyret betuttet tidlig i perioden at det skulle settes en handlingsplan. Denne tar utgangspunkt i langtidsplanen som er vedtatt av kretstinget. Handlingsplanen skal gi konkrete oppgaver som kretsstyret kan fokusere på og bidrar samtidig til å holde fokus i prosesser hvor målet har vært et stykke unna. Hovedområdene i handlingsplanen var delt i organisering, aktivitet, utdanning utstyr og anlegg, og markedsføring. Innenfor hvert av områdene er det satt opp konkrete oppgaver som kretsstyret har satt fokus på. Totalt sett ser vi at vi har fått gjennomført en stor del av de oppgavene vi ønsket. Med utgangspunkt i handlingsplanen har kretsstyret: Klarlagt arbeidsfordelig i kretsstyret (håndbok for styret) Satt opp og publisert terminlisten. Arbeidet med å bedre informasjonsflyten i kretsen. Blant annet gjennom bruk av internettsidene og å få flere til å sette seg på e- post listene. Tatt tak i innkomne saker så raskt som mulig. Forsøkt å fatte forutsigbare økonomiske vedtak. NGTK Side 10

11 Startet prosess mot bedre samarbeid mot NNGTK. Deltatt på forbundsting. Satt opp rulleringsliste for kretsmesterskapet. Laget en oversikt over krav til arrangør av kretsmesterskapet. Oppfordret lag til å arrangere SALTO arrangement. Oppfordret lag til å arrangere treningssamlinger på tvers av klubber. Oppfordret lag til å delta på kretsens arrangementer. Tilrettelagt for at lag skal kunne drive aktivitet. Tilrettelagt for lag som ønsker å inkludere funksjonshemmede. Vært til stede på alle arrangementer i kretsens regi. Informert lagene om forbundets strategier for lokal aktivitet. Foretatt lisenskontroll før kretsmesterskapet. Lagt til rette for høy kursaktivitet. Satt opp kursplanen på bakgrunn av lagenes ønsker. Videreformidlet aktuelle retningsliner fra andre ledd i idretten. Fokusert på utdanning av dommere. Det bemerkes at det i neste periode vil være behov for høyt trykk på de overnevnte punktene for å opprettholde og videreutvikle kretsen. Hvilke områder som skal settes i fokus er det kretstinget som setter, gjennom langtidsplanen. Områder som ikke har vært i fokus: Rapportering av utdanningsnivå i krets til forbund. Oppfordre til deltakelse på nasjonale trenersamlinger. Fokus på lederutdanning. NGTK Side 11

12 Medlemsutviking. Medlemsstatistikk Idrettsregistreringen tall pr kvinner menn sum K M TOTAL Andenes Turnforening Ballangen Turnforening Ballstad Gym- og Turnforening Bodø & Omegn IF Turn Bodø Gym- og Turnforening Brønnøysund IL Bø IL Kabelvåg IL Melbo Turnforening Mosjøen IL Myre Turnforening Narvik Turnforening Nord-Dønna Turnforening Olderskog IL Rana Turnforening Rognan IL Sandnessjøen IL Skrova IL Sortland Turnforening Storforshei IF Strauman IL (Nedlagt ) Stålkameratene IL (ikke aktivt lag ) Sømna IL Sørvågen & Omegn IL Tjalg, IL registrert av totalt (23 aktive) Vi ønsker Sandnessjøen IL Turn og Sørvågen og Omegn IL Turn velkommen som nye medlemmer. Disse to lagene har tilført kretsen 80 nye medlemmer og vi ønsker dem alt godt og fortsatt vekst. Dessverre må vi ta avskjed med Strauman IL Turn og Stålkammeratene IL - Turn. Stålkammeratene IL Turn har i mange år vært med i kretsen og deltatt aktivt, men de siste årene har aktiviteten blitt redusert år for år. Medlemstall fra (Tallene er ifølge idrettsregistreringen året etter.) Årstall Kvinner Menn Sum medlemmer K M TOTAL Endring Vi ser en god vekst i antall medlemmer fra år til år. De siste to årene har medlemstallet økt med 286 medlemmer som tilsvarer 8,6 % eller 4,6 % NGTK Side 12

13 pr. år. Vi tilfredsstiller ikke helt forbundets ønske om 5 % økning pr. år, men vi er svært nær. Takk til lagene for en flott jobb! K M TOTAL 2009 Kvinner Menn Sum medlemmer Endring 2010 Grafisk fremstilling av utviklingen i kretsen fordelt på alder og kjønn. Den største gruppen er kvinner 6-12 år godt fulgt av kvinner 26 år og oppover. De 3310 medlemmene er fordelt slik, 2441 (73,3 %) kvinner og 869 (26,3 %) menn. Utfordringen er for turnsporten som for flere idretter og holde på aldersgruppa år. Å finne gode tilbud og oppgaver som gjør det interessant å fortsette for ut over 13 år er en stor utfordring. Klarer vi det kan vi kanskje få en bedre fordeling over tid. NGTK Side 13

14 Utdanningsstatistikk 2009 P. nr Kurs Dato Antall delt Trener 1 Frittstående Trener 1 Gymlek Hjelpetrener kurs Trener 1 Basis del Trener 1 Basis del Trener 1 Basiskurs del Avlyst Trener 1 Turn kvinner Trener 1 Sikringskurs Trener 1 SALTO ungd Idè/Impulskurs Avlyst Trener 1 Frittstående Trener 1 Basiskurs del Avlyst Trener 1 Oppvisningsgym Trener 1 Idr. Gr Avlyst Trener 1 Turn kvinner Avlyst 15 Antall kurs gjennomført P. nr Kurs Dato Antall delt Dommerkurs Trener 1 Gymnastikk barn Gymlek Trener 1 Gymnastikk Barn IG Trener 1 Tumbling og Sikringskurs trampett Trener 1 Sikringskurs trampett RUT kurs Trener 1 Oppvisningsgymnastikk Avlyst Trener 1 Idrettens Grunnstige Avlyst Trener 1 SALTO Trener 1 Tumbling Avlyst Trener 1 Basiskurs del Avlyst Trener 1 Idrettens Grunnstige Avlyst Trener 1 Idrettens Grunnstige del Avlyst Trener 1 Gymlek Avlyst 14 Antall kurs gjennomført Kursene som er avlyst skylles dårlig påmelding. I tillegg har vi i januar 2011 arrangert et Idèkurs med Tommy Henriksson. Her deltok 43 personer. Kurset ble en suksess! NGTK Side 14

15 No rd no rs ke n Alt a Fi nn m ar k Ba rn Ba rn Ba rn (6 0 år s ju bil eu m) Ba rn Vo ks ne Vo ks ne No rdl an ds - st ev ne t (1 00 år s ju bil eu m) + ba rn Ba rn Ba rn Ba rn Årsmelding og regnskap Stevnearrangører (Rulleringsliste) Lag Region Andenes Turnforening Nord Ballangen Turnforening Nord Ballstad Gym og Turnforening Nord Bø IL - Turn Nord Kabelvåg IL, turngruppe Nord V Melbu Turnforening Nord Myre Turnforening Nord B Narvik Turnforening Nord B Skrova IL turngruppe Nord Sortland Turnforening Nord B Sørvågen & Omegn og IL - Turn Nord Bodø Gym og Turn Sør B Bodø og Omegn Turn (B&OI) Sør B Brønnøysund IL turngruppe Sør B IL Tjalg, turngruppe Sør Mosjøen IL, turngruppe Sør V Nord-Dønna Turnforening Sør Olderskog IL, turngruppe Sør Rana Turnforening Sør V NN Rognan IL, turngruppe Sør Storforshei IF, turngruppe Sør Sandnessjøen IL - Turn Sør Sømna IL Sør Notatet: Barneturnstevnet = B Nordlandsstevnet= V Nordnorsken = N Landsturnstevnet= LT NN NGTK Side 15

16 Kretsens heder er tildelt Til nå har følgende blitt hedret av kretsen. Navn Lag/forening Valør Utdelt året Ingrid Eliassen Helene Olsen Lana Johnsen IL Malm IL Malm Mosjøen IL Martha Laxå Gyda Gulstad Liv Gabrielsen Ågot Vasshaug Margot Støver Brit Øiesvold Arnljot Skogheim Anne Lise Dybdahl Åse Tetlie Unni Starbo Henriksen Kari Bolstad Klausen Helene Olsen Liv Lagesen Kirsti Pettersen B&OI Fauske IL Melbo Il IL Malm Fauske IL B&OI Rana TF B&OI Kabelvåg Narvik TF Mosjøen IL IL Malm Rana TF Fauske IL May Britt Simonsen Narvik TF 1995 Vidar Nilsen Drude Steffensen B&OI Narvik TF Anne Lise Dypdahl Klara Bratberg Rachel Braaten B&OI Narvik TF Rana TF Brit Øiesvold Lillian Thorstensen Lana Johnsen Solveig Aanes Berit Svensen Else Johnsen Hilde Almås Rita Gjenstø Kirsten Eriksen Audveig Arntzen Rita Fjeldavli Svenn William Nissen Sylvia Nygren Vidar Nilsen Cato Fredriksen Leif Bornøy Marianne Benjaminsen B&OI Mosjøen TF Mosjøen TF Narvik TF Sortland TF Rana TF Mosjøen TF Narvik TF Olderskog IL Brønnøysund IL Liland IL. B&OI turn Rana Turnforening B&OI Narvik Turnf. Andenes Turnf. B&OI Margrethe Vinje Leif Bornøy Anne Marie Carolin Anne Merethe Jacobsen Liv Gabrielsen Drude Davidsen Asle Oshaug Liv Snefrid Pedersen Bjørnar Skogheim Kirsten B. Pedersen Odd Oshaug Sissel Andreassen Tove Lian Kjell Normann Lisa Arctander Marianne Stokka Dalheim Marit Winther Kari Westgård Nodland B&OI Andenes Turnf. B&OI Turn Storforshei IF, Turn Melbu TF Melbu TF Melbu TF Storforshei IF, Turn Rana TF Storforshei IF, Turn Melbu TF Myre TF Rana TF Kabelvåg IL Turn Ballstad Gym og Turn Brønnøysund IL Turn Rognan IL Turn Rana TF NGTK Side 16

17 Sluttord Vi har vært gjennom en spennende og lærerik periode. Gjennom tidvis mye jobb har vi fått god innsikt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets, og lagene som gjør det mulig. Påtroppende styre går en utviklingspreget tid i møte. Takk for tilliten og det gode samarbeidet gjennom perioden Bjørnar Skogheim Leder Ørjan Thorstensen Rosvold Nestleder Cato Fredriksen Leder konkurranseutvalget Vibece Hobbelstad Leder Gymnastikkutvalget Lana Johnsen Leder Utdanningsutvalget Hanne Jørgensen Ungdomsrepresentant Hans Erik Reinvik Sekretær Turid-Hanne Mathisen Vararepresentant Lisbeth Sandmo Vararepresentant Eiolf Larsen Kretskonsulent NGTK Side 17

18 Regnskap og revisjonsberetning. REGNSKAPSRAPPORT 2009 Konto nummer/ tekst Regnskap 2009 Godkjent Budsjett 2009 Avvik Fordelt på antall medl Salg materiell avg.pl. 0,00 0,00 0,00 0, Salg diverse materiell avg.fritt , , ,00-7, Salg kors, tegn med mer avg.fritt , , ,00-3, Andel kretsting/ledermøte , , ,00-18, Salg Stevnemedaljer , ,00 0,00-13, Salg materiell - Convention Nord -350,00 0,00-350,00-0, Rammetilskudd Nordland IK , , ,00-6, Lønnstilskudd NGTK , , ,00-21, Sponsorinntekter avg.fritt 0,00 0,00 0, VO-Tilskudd , , ,00-1, Andre tilskudd 0,00 0,00 0, Andre inntekter -639, , ,14-0, Stevneavgift - barn , , ,00-15, Stevneavgift - voksne , , ,00-9, KM avgifter , ,00 0, Kursinntekter , , ,00-35, Reisefordeling -44, , ,00-0, Convention Nord deltakeravgift ,00 0, ,00-0, Fagligseminar 0,00 0,00 0,00 0, Kretskontingenter , , ,45-56, Kontingent NNGTK , ,00 784,00-2, Diverse gebyrer ol -500,00 500,00 0, Utgående porto, avgiftsfritt -390,00-500,00 110,00-0, Bøter ,00 0, ,00-7, Diverse inntekter , , ,84-11,98 Sum inntekter , , ,25-212, Fritt kjøp , , ,45 5, Innkjøp medaljer ol , , ,50 17, Kursmateriell , , ,00 8, Lønnskostnader , , ,47 87, Lønn kursinstruktører , ,00 0, Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling , ,00 0, Innberetningspl. pensjonsk , ,00-46,58 4, Andre personalkostnader 300, , ,00 0, Leie lokaler , , ,28 4, Leie hall / møtelokaler ,00 0, ,00 3, Leie utstyr 0,00 0,00 0, EDB kostnader , , ,01 5, Inventar 3.000, ,00 0, Bekledning 500,00-500,00 0, Sentralbord Ullevål 2.010, ,00-990,00 0, Revisjons- og regnskapshonorarer 7.800, , ,00 2, Revisjonshonorar , , ,00 5, Kontorrekvisita 1.491, , ,00 0, Kopiering 5.103, ,00-396,20 1, Trykksaker 467, , ,50 0, Møte, kurs, oppdatering o l , , ,50 5, Telefon 2.423, , ,81 0, Porto 2.492, , ,99 0, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 2.000, ,00 0,00 NGTK Side 18

19 Konto nummer/ tekst Regnskap 2009 Godkjent Budsjett 2009 Avvik Fordelt på antall medl Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , ,23 12, Flyreiser , , ,56 17, Hotell , , ,00 33, Diettkostnader, oppgavepliktig 5.388,36 0, ,36 1, Reisefordeling 0,00 0,00 0, Reklamekostnader 287,50 0,00 287,50 0, Gaver, fradragsberettiget 1.860, , ,00 0, Tilskudd kurs 6.000, , ,00 1, Forsikringspremie 1.100, , ,00 0, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 5.000, ,00 0, Andre møtekostnader 1.834, , ,26 0, Øre avrunding, avgiftsfritt -1,00 0,00-1,00 0, Bank og kortgebyr 1.564, ,00 64,61 0, Diverse kostnader 2.413, ,00-86,50 0, Videreførte kostnader 4.642,17 0, ,17 1, Tap på fordringer 0,00 0,00 0, Renteinntekter, skattefrie -19,00 0,00-19,00-0, Andre renteinntekter 125,00-500,00 625,00 0, Annen rentekostnad 2.500, ,00 0, Finans kostnader og gebyrer 2.250, ,00 0,00 Sum utgifter , , ,86 228,30 Resultat , , ,61 15,90 BALANSE 2009 IB i år Hittil i år UB hittil i år Varebeholdning , , , Beholdning T-skjorter Convention 0,00 0,00 0, Kundefordringer , , , Opptjent ikke fakturere innt ,00 0, , Forskudd/ interimskonto 9.803,32 0, , Andelsbrev turnsportens venner 500,00 0,00 500, Kontanter -55,00 0,00-55, Kasse 0,00 0,00 0, Bank , , , Bank , ,00 0, Bank , , , Bank ,00 0,00 11,00 Sum eiendeler , , , Annen egenkapital , , , Avsatt stipend -500,00 0,00-500, Leverandørgjeld , , , Avsatt. 0,00 0,00 0,00 Sum EK og gjeld , , ,52 Totalt = udisponert resultat , , ,61 Bodø, 5.mars NGTK Side 19

20 NGTK Side 20

21 REGNSKAPSRAPPORT 2010 Regnskap 2010 Budsjett Avvik Pr. medl Salg diverse mat. avg.fritt Salg kors, tegn mm avg.fritt Salg materiell Sum salgsinntekter Rammetilskudd NIK Lønnstilskudd NGTK VO- tilskudd Andre tilskudd (VoFo) Momskompensasjon Sum tilskudd Andre inntekter Stevneavgift - barn Stevneavgift - voksne Konkurranseavgifter Kursinntekter Reisefordeling Deltakeravgift Fagligseminar Kretskontingenter Diverse gebyrer ol Utg. porto Bøter Arrangørtilskudd - kurs Diverse inntekter Sum andre inntekter INNTEKTER Fritt kjøp Innkjøp medaljer ol Kursmateriell Sum varekjøp Lønn kretssekretær Lønn kursinstruktører Godtgj. til styre Innberetningspliktig pensjon Andre pers. kostn Sum personalkostnader Leie lokaler Leie hall / møtelokaler Leie utstyr EDB kostnader Inventar Bekledning Sentralbord Ullevål Revisjons- og regnskapsh Revisjonshonorar Selvstendig næringsdr Kontorrekvisita Kopiering Trykksaker Møte, kurs, oppd. o l NGTK Side 21

22 REGNSKAPSRAPPORT 2010 Regnskap 2010 Budsjett Avvik Pr. medl Telefon Porto Sum administrasjons kostnader Bilgodtgj., oppg. pliktig Reisek. ikke oppg. pliktig Flyreiser Hotell Diettkost. ikke oppg. pliktig Reisefordeling Reklamekostnader Kontingenter, ikke fradr Gaver, fradragsber Tilskudd kurs Forsikringspremie Øreavrunding, avg. fritt Styre- og utvalgsmøter Andre møtekostnader Bank og kortgebyrer Diverse kostnader Tap på fordringer Renteinnt. skattefrie Andre renteinntekter Annen rentekostnader Finanskost. og gebyrer Sum andre kostnader KOSTNADER RESULTAT NGTK Side 22

23 BALANSE 2010 IB i Endring UB Varebeholdning 7.279, , , Kundefordringer , , , Opptjent ikke fakturere innt ,00 0, , Forskudd/ interimskonto 9.803,32 0, , Andelsbrev turnsportens venner 500,00 0,00 500, Kontanter -55,00 0,00-55, Kasse 0,00 0,00 0, Bank , , , Bank , , , Bank , , , Bank ,00 9,00 2,00 Sum eiendeler , , , Annen egenkapital , , , Avsatt stipend -500,00 0,00-500, Leverandørgjeld , , , Avsatt. 0,00 0,00 0,00 Sum EK og gjeld , , ,72 Totalt = udisponert resultat , , ,14 Bodø, 15.mars Bjørnar Skogheim Leder Ørjan Thorsteinsen Rosvold Nestleder Cato Fredriksen Leder konkurranseutvalget Vibece Hobbelstad Leder Gymnastikkutvalget Lana Johnsen Leder Utd. utvalget Hans Erik Reinvik Sekretær Hanne Jørgensen Ungdomsrepresentant NGTK Side 23

24 Budsjett forslag for (Forslag som kan bli endret) BUDSJETT 2010 REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT Budsjett Budsjett Budsjett Konto nr. Navn Salg materiell avg. Fritt Salg kors og tegn Salg kursmateriell Salg av 3103 stevnemedaljer Sum salg Tilskudd NIK Tilskudd NGTF Tilskudd VOFO VO- midler Momskompensasjon Andre tilskudd Sum tilskudd Stevneavgift - barn Stevneavgift - voksne Konkurranse avgifter Sum avgiftet Kursinntekter Reisefordeling Prosjekter Fagligseminar Kretskontingent Kontingent NNGTK Sum kontingent og aktivitet Porto inntekter Bøter Tilskudd - kurs inng Diverse inntekter Sum andre inntekter INNTEKTER Fritt kjøp Innkjøp medaljer Kursmateriell Sum innkjøp varer Lønn kretskontoret Honorar instruktører Innberetningspliktige pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum personalkostnader Husleie kontor Leie av 6310 lokaler/hall/møterom Leie utstyr NGTK Side 24

25 BUDSJETT 2010 REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT Budsjett Budsjett Budsjett Konto nr. Navn Data kostnader Sentralbord tjenester Regnskapshonorar Revisjonshonorar Selvstendig 6780 næringsdrivende Kontorrekvisita Kopiering Trykking Møter, kurs, oppdatering og lignende Telefon Porto Sum driftskostnder Reisekostnader, ikke oppg.pliktig Flyreiser Togreiser Kjøregodtgjørelse Hotell Diettkostnader, ikke 7160 oppg.pliktig Reisefordeling Reklameutgifter Kontingent ikke 7410 fradragsberetiget Gaver, fradragsberettiget Tilskudd kurs Sum diverse driftskostnader Forsikringspremie Andre møtekostnader Øreavrunding, avgiftsfritt Bank og kortgebyrer, innkasso Renter og gebyrer innkasso Diverse kostnader Viderefakturerte 7795 kostnader Sum andre utgifter Renteinntekter, skattefrie Sum renter finans Resultat NGTK Side 25

26 Tillegg: Oversikt over planlagte aktiviteter i kretsen: Måned Kurs Konkurranser Stevner Møter Aktivitet er Januar 2 2 Februar Mars April 0 Mai 2 2 Juni 1 1 Juli 0 August 0 September 1 1 Oktober November Desember Det legges opp til to kurshelger. En i februar og en i oktober. I tillegg kommer SALTO konkurranser som arrangeres av lagene. Norgesfinalen og andre nasjonale konkurranser er ikke med. NN er hvert 4 år. Det samme gjelder LT Kretsting og Fagligseminar er faste opplegg. I tillegg legges det opp til et strategiseminar i stedet for Kontaktmøtet. Planlagt opplegg som kretsen har jobbet frem. Formålet er å kunne lage større forutsigbarhet for lagene. NGTK Side 26

27 Notater: NGTK Side 27

28 Kretskontoret: Nordland Gymnastikk- og Turnkrets, Postboks 1421, 8002 BODØ. Besøk: Fritjof Nansens v. 5, Aspmyra stadion, Bodø E-post: Tlf: Kontaktperson: Eiolf Larsen, Kretskonsulent NGTK Side 28

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer