Høring - NOU 2011:14 Bedre integrering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - NOU 2011:14 Bedre integrering"

Transkript

1 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: 11/ /INLU Oslo, Høring - NOU 2011:14 Bedre integrering Det vises til departementets brev av 28. juni Landsorganisasjonen i Norge (LO) mener at høringen er en god utredning av situasjonen i Norge i dag, den inneholder gode innspill på integreringsfeltet og vi mener at mange av forslagene til tiltak er både hensiktsmessige og fornuftige. LO er meget opptatt av at det må settes av nok midler, både økonomiske og ressursmessige til de tiltakene som utvalget har foreslått, samt at bedre koordinering på mange områder må til. Dette gjelder både offentlig og kommunal sektor. Der hvor det ikke er god nok dokumentasjon, må det settes i gang undersøkelser/ forskning innefor de enkelte områder, slik at aktiviteter kan både bedres og bli oppjustert. LO støtter de fleste tiltakene som er foreslått i NOUen, men vil likevel kommentere innholdet i noen av kapitlene; Kapittel 5 Levekår i innvandrerbefolkningen LO støtter her både mål og strategier i kapitelet og er opptatt av at bl.a. målrettede og effektive virkemidler på utdannings-, arbeids- og boligmarkedet, samt et økt fokus på likeverdige offentlige tjenester (f. eks. innen helse og omsorg) vil være viktige bidrag for å nå utvalgets mål. Det må settes større fokus på barn og unge, innvandrerkvinner og de som kommer fra land med lav sysselsetting, med sikte på å iverksette tiltak. Vi mener at for å få på plass en bedre levekårsituasjon for disse gruppene, må hovedstrategien være å motvirke lavinntekt og fattigdom gjennom arbeid, utdanning, kvalifisering og deltakelse m.v. En satsning over en 10- års periode som utvalget foreslår vil gi et levekårsløft som vil hjelpe de fleste. LO mener at økonomisk sosialhjelp er det nederste trinn i systemet for inntektssikring. Det trengs en sterkere rettighetsfesting av denne ordningen, som ofte blir en salderingspost i en trang kommuneøkonomi. Dette gjelder særlig når så mange blir værende lenge uten avklaring av framtidig inntektsgrunnlag, enten som trygdet eller i arbeid. Statlige standarder ut fra SIFOs forskningsbaserte satser vil bøte på dette, særlig med tanke på langtidsmottakere. Den viktigste hjelpen er imidlertid støtte til aktivitet og best mulig fotfeste i arbeidsmarkedet, slik

2 at de innvandrergruppene som faller utenfor må få støtte til aktive tiltak for å bedre sine levekår. Kapittel 6 Arbeid og sysselsetting LO støtter her de fleste mål, strategier og forslag til tiltak som utvalget legger frem i dette kapittelet. Vi ønsker imidlertid å poengtere/ kommentere noen punkter som er viktige for oss, og som vi mener må prioriteres høyt. Vi mener at i arbeidsmarkedet i dag er det en del tydelige utfordringer. Personer med innvandrerbakgrunn er i mindre grad sysselsatt og oftere arbeidsledige, de er oftere overkvalifisert til den jobben de har og har lavere gjennomsnittlig arbeidsinntekt enn resten av befolkningen. LO støtter utvalget som sier at innvandrernes arbeidsmarkedsdeltakelse på alle nivåer skal være tilnærmet den samme for innvandrere som for befolkningen for øvrig. Deltakelse i arbeidslivet er et mål i seg selv, både for den enkelte og for samfunnet, og at arbeid er det viktigste virkemidlet for å motvirke et klassedelt samfunn. Arbeidsforholdene skal være like og arbeidslivets regler skal gjelde for alle. Vi mener at individuell tilrettelegging og oppfølging er viktig og vil poengtere at NAV må få de nødvendige ressursene til å utføre en slik viktig jobb. De arbeidsmarkedstiltakene som har liten effekt, bør fases ut og ressursene brukes til andre tiltak, for eksempel til konkret språkopplæring for analfabeter. Andre prioriterte saker som vi også er opptatt av er kvinners situasjon på arbeidsmarkedet, her er det store forskjeller mellom landsgruppene, og kvinner fra de afrikanske landene er hardest rammet. Dette gjelder også de som kommer på familiegjenforening, og det må her fokuseres både på kunnskap, kompetanse og språk. LO vil også over en viss periode støtte moderat kvotering/positiv særbehandling for utvalgte grupper. Arbeidsinnvandrere ønsker språkopplæring og yrkesfaglig oppgradering for sin tilpassning til norsk arbeidsliv, og bedriftene trenger å fylle behovene for kvalifisert arbeidskraft. Myndighetene må ta ansvar for å utvikle og gi tilpassede tilbud. Dette vil bidra til å hindre at et nytt B-arbeidsmarked av ufaglærte får utvikle seg. Arbeidsinnvandrere må gis rett til nødvendig norskopplæring. LO støtter utvalgets forslag om retten til grunnleggende norskopplæring for den gruppen. Kapittel 7 Utdanning Utdanning er et av de viktigste satsningsområdene for å unngå et samfunn med store sosiale forskjeller, derfor er LO positive til utvalgets strategi for tydeligere fokus på sammenhengen i hele utdanningsløpet. Vi er også tilfredse med at strategien også omfatter like læringsambisjoner for alle elever, sterkere resultatstyring, tidligere og helhetlig innsats og aktiv utprøving av nye undervisningsmetoder. Vi synes det er spesielt positiv med utvalgets forslag om språktesting av barn i førskolealder, med påfølgende rett og plikt til gratis språkstimulering. Vi støtter det forslaget som ligger i Arbeiderpartiets integreringspolitiske dokument, mangfold og muligheter som forslår; å innføre en obligatorisk språktest det året barnet fyller 4 år. En utvidelse av skoledagen for alle elever, bl.a. med aktiviteter og leksehjelp mener vi også er en riktig vei å gå. LO støtter utvalgets forslag om å avvikle kontantstøtteordningen, og at frigitte midler omfordeles til utvikling av gratis språkstimuleringstiltak for barn i førskolealder. Side 2 av 5

3 Vi støtter også forslaget om rekruttering til at lærerutdanningen må prioriteres, da det i dag er altfor få innvandrere som velger denne utdanningsveien. Men det er samtidig viktig å ta vare på de innvandrerne som er lærere i dag og passe på at de ikke skal få betegnelsen morsmållærer, da disse i mange kommuner blir oppfattet som annenrangs lærere. Derfor må sentrale myndigheter legge bedre til rette for at morsmålslærere som har jobbet i mange år, kan gå over i ordinær lærestilling. Det bør gjennomføres en helhetlig gjennomgang av opplæringsloven i et integreringsperspektiv som utvalget selv foreslår, samt at det må rettes sterk fokus på at ungdom med innvandrerbakgrunn skal fullføre og bestå videregående opplæring. Vi er også kritiske til utvalgets forslag om å øke bruk av praksisbrevordningen, og mener at fylkeskommunene bør stimuleres til å legge til rette for alternative utdanningsløp. Kapittel 8 Voksenopplæring og grunnleggende kvalifisering av nyankomne innvandrere Språk og samfunnskunnskap er viktig for den enkelte både for å få seg jobb og for å delta aktivt i samfunnet, men ikke minst for å kunne få seg en utdannelse. Det må være et mål at alle kan lese og skrive norsk godt nok til å klare seg i utdanning, arbeidsliv og hverdagsliv. Å bekjempe og på sikt fjerne analfabetisme er et viktig mål. LO mener at voksenopplæringstilbudet er modent for modernisering, og det må foretas en helhetlig utredning av innhold og organisering, spesielt i forhold til hvordan dette best kan samordnes med grunnleggende kvalifikasjoner og de krav deltakerne møter i et moderne arbeidsliv. Andre europeiske land gir ikke gratis språkopplæring til innvandrere fra EØS. Norge har en svært stor arbeidsinnvandring fra EØS-område, samtidig som vi er et lite språksamfunn. Etter LOs syn bør en vurdere nærmere hvordan språkopplæringen for EØS-borgere kan bedres. Blant problemstillingene er finansiering og hvilket grupper som skal omfattes, blant annet knyttet til varighet av opphold. Kapittel 9 Bedre bruk av innvandrernes medbrakte kompetanse LO er enig i utvalgets anbefaling om at Kunnskapsdepartementet raskest mulig bør starte det planlagte arbeidet med en handlingsplan for vurdering og godkjenning av medbrakt utdanning. Det er viktig at man tidlig får kartlagt hvilken kompetanse den enkelte har slik at den enkelte fort kommer i gang med for eksempel tilleggsutdannelse og deretter ut i jobb. I tillegg ønsker vi oss et system for dokumentasjon av realkompetanse som dekker både arbeidslivet og utdanningssystemet. Dette fordi et system for vurdering og dokumentasjon av realkompetanse må være gjenkjennbart og ha bred legitimitet. Verdien av systemet underbygges ved å vise åpenbar nytteverdi for brukerne. ( bedrifter, virksomheter, arbeidstakere, arbeidssøkere, individer, utdanningssystem, institusjoner og offentlige forvaltningssystemer). Henviser her til en nylig gjennomført undersøkelse i VOX, vedrørende praksis og status for bruk av realkompetanse i utdanningssystemet. LO mener videre at det er særskilt viktig å tilby gode karriereveiledningstjenester for innvandrere og etniske minoriteter som tar hensyn til de spesielle utfordringene de enkelte ulike gruppene har. Dette er viktig for å sikre sosial inkludering og god forankring i arbeidsmarkedet. Kapittel 10 Demokrati og deltakelse Side 3 av 5

4 LO er enig i at fagbevegelsen må ta utfordringene på alvor. Vi er i den sammenheng opptatt av at fagbevegelsen blir gitt vilkår og betingelser som gjør dette mulig. Både i forhold til problematikken rundt eierskapsstruktur og driftsformer, som for eksempel franchise. Mangel på lovverk som regulerer denne type driftsform er i seg selv en medvirkende årsak til at arbeidstakernes rettigheter svekkes, og at organisasjonsgraden i disse bransjene er lav. Vi vil videre peke på forutsigbare ansettelsesforhold, herunder en styrking av retten til heltid, samt et fortsatt sterkt stillingsvern som vesentlige elementer denne sammenheng. LO er enig i at det bør utarbeides en strategisk plan for økt valgdeltakelse i innvandrerbefolkningen i god tid før neste stortingsvalg, men er veldig usikker på om stemmeplikt er veien å gå for å oppnå en bedre valgdeltakelse. Fritt valg er et demokratisk prinsipp, og dersom det skal være stemmeplikt brytes prinsippet om det frie valg. LO støtter også utvalget vedrørende et jenteløft, men mener det må skje som et tilbud, noe positivt, og ikke som pålegg eller plikt. Her må det satses på informasjon til både foreldre og barn om like rettigheter og plikter og egne rekrutteringstiltak for å øke jenters deltakelse på alle arenaer. LO støtter også opp om utvalgets mål om at innvandrerbefolkningen skal delta i like stor grad og ha like mye innflytelse som resten av befolkningen. Kapittel 11 Fellesskap: verdier og konfliktløsning LO er enig med utvalget at tydelige felles verdier er nødvendig for å fremme integrering og inkludering. Vi mener at demokratiske spilleregler med fokus på beskyttelse mot rasisme og diskriminering er helt avgjørende for å få et mangfoldig samfunn til å fungere, likeså er ytringsfrihet, demokrati, likestilling mellom kjønn og religionsfrihet viktige elementer i dette. LO støtter hovedmålet og delmålene i dette kapittelet. Kapittel 12 Bokonsentrasjon av innvandrere i byområder LO støtter her utvalgets anbefalinger om mål, strategier og tiltak. Vi mener at bokonsentrasjon av grupper ikke er noe nytt, da det ofte er slik at en trekker til den kulturen en kjenner fra før og mener at en del av utfordringene slik LO ser det, er om levekårene, arbeidsledigheten, utdanningsnivået mv er vesentlig dårligere her enn i befolkningen for øvrig. Når det gjelder støtte til at aktivitetsplikten overføres til HMS-arbeidet, henviser vi til LOs høringssvar vedrørende NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern hvor vi har gitt følgende svar: LO kan ikke støtte at aktivitetsplikten overføres til HMS arbeidet og aktivitetsplikten for arbeidslivets organisasjoner oppheves i sin nåværende form. Det er nettopp her de tillitsvalgte har en pådriver rolle innenfor anti- diskrimineringsarbeidet. Ved overføring til HMS-arbeidet er det stor grunn til bekymring for at likestillingsarbeidet svekkes da verken verneombud, arbeidsmiljøutvalg eller arbeidstilsynet har områder som lønnsdannelse, rekruttering og forfremmelse og lønns- og arbeidsvilkår som spesialfelt eller myndighet. I så fall må det først gjennomføres en grundig konsekvensutredning. Det er mulig at aktivitetsplikten for beskyttelse mot trakassering og for generell tilrettelegging kan overføres til HMS- arbeidet, da dette er områder som tradisjonelt sett hører inn under HMS-arbeidet. Dette må imidlertid gjøres på en slik måte som ikke innebærer en overføring av ansvar fra arbeidsgiver til HMSorganet. Det er videre ikke ønskelig at redegjørelsesplikten fjernes fra årsberetningene. Side 4 av 5

5 LO mener også som en siste kommentar at de utfordringene og problemene og det som ikke har lykkes får altfor stor plass i den offentlige debatten, og det er lett å få inntrykk av at den norske integreringspolitikken har sviktet på de fleste områder. Dette stemmer ikke med virkeligheten sammenlignet med andre OECD- land, er innvandrere i Norge godt integrert på arbeidsmarkedet, og norskfødte med innvandrerforeldre tar høyere utdanning i større grad enn nordmenn ( av de som fullfører videregående skole). Utvalget viser også til at dette er en utvikling som går i riktig retning og at relativt flere med innvandrerbakgrunn er i arbeid og utdanning og at mange føler i stor grad en tilknytning til Norge. Vi vet at det er noen grupper som har større utfordringer i Norge enn andre, men i sin helhet konkluderer utvalget med ; Norsk integreringspolitikk har like muligheter som hovedmål, og i hovedsak er målet oppfylt. LO mener her at det er viktig at dette også løftes frem i debatten. Dette betyr naturligvis ikke at vi ikke skal strebe etter forbedring, og komme med tiltak som hjelper situasjonen til å bli enda bedre, men det er likevel viktig å ha med oss at store deler av norsk integrering faktisk fungerer. LO vil også peke på at det er en særnorsk og lite solidarisk tradisjon at vi bruker begrep som norskfødt med innvandrerforeldre eller andre- og tredjegenerasjon innvandrere. Å innvandre til et land er noe man bare gjør en gang, og er du født i Norge (og hvis i tillegg dine foreldre er født i Norge), så bør det være fornuftig å bruke betegnelsen norsk. Vi ber om at dette blir tatt opp til drøfting i det videre arbeidet med NOUen. Med vennlig hilsen LANDSORGANISASJONEN I NORGE Gerd Kristiansen (sign.) Ingunn Olsen Lund (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. Side 5 av 5

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering Dato: 7. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering SOSE SARK-03-201100086-70 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Antirasistisk Senters høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. NOU 2011:14 Bedre integrering

Antirasistisk Senters høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. NOU 2011:14 Bedre integrering s høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet NOU 2011:14 Bedre integrering har kommentert på utvalgte kapitler i utredningen. Disse kapitlene er: Kapittel 4 Kapittel 6 Kapittel

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Høring NOU 2011: 14 Bedre Integrering

Høring NOU 2011: 14 Bedre Integrering Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår dato 15.10.2011 Postboks 8036 Dep Deres dato 28.06.2011 0030 Vår referanse DM-366630 Deres referanse 201102421-/HEG Høring NOU 2011: 14 Bedre Integrering

Detaljer

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen

Alltid mer å lære. Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen Alltid mer å lære Framtidig organisering av voksenopplæring i Trondheimsregionen 1 Innledning Både Bystyret i Trondheim kommune og Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har gjort vedtak som signaliserer

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom

Handlingsplan mot fattigdom Handlingsplan Handlingsplan mot fattigdom status 2008 og styrket innsats 2009 Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2008 2009) statsbudsjettet 2009 Forord Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Alle

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0019 B Handlingsplan for integrering og

Detaljer

Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen? Hvordan går det med integreringen? Årsrapport 2008 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2 Forsidefoto: Fra utstillingen «Slik er hverdagen min» laget av elever på Stovner skolene. Fotograf: Dino Prohic

Detaljer

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering St.meld. nr. 9 (2006 2007) 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold Del I Hovedinnhold... 11 1 Hovedinnhold

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5607, 5701 5705

Detaljer

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE Beregnet til Hamar kommune Dokument type Sluttrapport Dato Februar 2011 HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i

Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i 1 Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i skolen... 6 Språk og arbeid... 7 Norskopplæring for voksne...

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 (Ikke korrekturlest - med forbehold om endringer) ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs mål er et solidarisk

Detaljer

NOU. Mangfold og mestring. Norges offentlige utredninger 2010: 7. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

NOU. Mangfold og mestring. Norges offentlige utredninger 2010: 7. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet NOU Norges offentlige utredninger 2010: 7 Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Norges offentlige utredninger 2010 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

Integrering og utdanning

Integrering og utdanning Integrering og utdanning Bakgrunn En god indikator for hvorvidt innvandrernes integrasjon er vellykket eller ei, er i hvor stor grad innvandrere tar utdanning. Civita har i tillegg til dette notatet gitt

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0010 B Handlingsplan for integrering og inkludering

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune REGI O N AL P LAN for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING INKLUDERING OG MANGFOLD PÅ AGDER (2015-2027)

Detaljer