Formelliste til boken Reguleringsteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formelliste til boken Reguleringsteknikk"

Transkript

1 Formelliste til boken Reguleringsteknikk Finn Haugen 14. februar 013 Nedenfor er de mest aktuelle formlene i boken. Formlene står i samme rekkefølge som i boken. IEA-indeksen (Integral of Absolute value of control Error): IAE = tslutt t start t k =t slutt e(t) dt T s e (t k ) (1) t k =t start e = y SP y er reguleringsavviket. y SP er settpunktet. y er prosessvariabelen eller prosessutgangen som skal reguleres til sitt settpunkt. Oppløsning: R = y a m aks y amin n 1 y am aks er maksimal signalverdi. y amin er minimal signalverdi. n er antall bits i AD-omsetteren. () Måleverdiomregning fra kjent måleverdi M til prosessverdi P : P = P P 1 M M 1 (M M 1 ) + P 1 (3) Formelen uttrykker en antatt lineær sammenheng mellom P og M mellom de gitte punktene (verdiparene) (M 1, P 1 ) og (M, P ). Tidskonstantfilter: T f ẏ mf (t) = y m (t) y mf (t) (4) T f [s] er filtertidskonstanten. y m er ufiltrert målesignal (filterinngang). y mf er filtrert målesignal (filterutgang). 1

2 F. Haugen: Reguleringsteknikk Tidsforsinkelse gjennom tidskonstantfilter når inngangssignalet er rampeformet: τ rampe = T f (5) Sammenheng mellom støydempningen, σ ymf /σ ym, og tidskonstant for tidsdiskret tidskonstantfilter: T f T s 1 ( σymf /σ ym ) (6) T s samplingsintervallet. σ ymf er standardavviket av filterutgangen. er standardavviket av filterinngangen. σ ym Tidsdiskret tidskonstantfilter, også kalt EWMA-filter (Exponentially Weighted Moving Average): der filterparameteren a er k er tidsindeksen (heltallig). y mf (t k ) = (1 a)y mf (t k 1 ) + ay m (t k ) (7) a = Håndregler for valg av tidskonstant: T s T f + T s (8) T f T p 10 evt. T f τ p 10 T p er prosessens tidskonstant. τ p er prosessens tidsforsinkelse. (9) (10) Middelverdifilter: y mf (t k ) = 1 N j=k j=k (N 1) y m (t j ) (11) der N er antall samplede måleverdier y m som skal midles. Tidskonstantfilter med tidskonstant T f [s] og middelverdifilter med tidsvindu T v [s] som er (lengden av) tidsintervallet med samplede måleverdier som skal midles, oppfører seg ganske likt dersom T f T v (1)

3 F. Haugen: Reguleringsteknikk 3 Lineær pådragskarakteristikk mellom u se (pådragsverdien uttrykt i standardenhet, typisk ma eller volt) og u fe (pådraget uttrykt i fysisk enhet, f.eks. kg/min): u se = u se u se1 u fe u fe1 (u fe u fe1 ) + u se1 (13) (u fe1,u se1 ) og (u fe,u se ) er gitte, sammenhørende punkter. Tidsforsinkelse gjennom DA-omsetter: der T s er samplingsintervallet. Pulsbreddemodulering: τ T s (14) Duty cycle: T on er på-tid. T p er fast periodetid. D = T on T p [%] (15) Gjennomsnittlig utsignalverdi ved pulsbreddemodulering: Ventiler: Ventillikningen (for væsker): u mean DU on (16) Q = K v (z) pv G eller K v pv G (17) Q [m 3 /h] er væskestrøm. z er ventilåpning [normalisert mellom 0 (lukket) og 1 (fullt åpen)]. p v [bar] er trykkfallet over en ventilen. K v er ventilkonstanten eller kapasitetsindeksen som er en funksjon av z. Lineære egenkarakteristikk for ventil: K v (z) = K vmax z (18) Ulineær eller logaritmisk eller likeprosentlig egenkarakteristikk for ventil: K v (z) = K vmax R 1 z (19) R er regulerbarheten (typisk verdi 50). Elektrisk motstand brukt som varmekilde:

4 4 F. Haugen: Reguleringsteknikk Midlere (gjennomsnittlig) effekt P midlere [W] er P midlere = U eff R (0) U eff [V] er spenningens effektivverdi. R [Ω] er motstandsverdien. Lengdespesifikk motstandsverdi for motstand med motstandsverdi R [Ω] og lengde L [m]: R s = R L [Ω/m] (1) Dimensjonering av motstandsverdi for strømsløyfe (current loop) vha. Ohms lov: R [Ω] = u [V] i [A] () i er maksimal strøm fra transmitteren og u er tilsvarende maksimal spenning som skal registreres av datainnsamlingsutstyret. Måleoppløsning: R = S n 1 n er antall bits i AD-omsetteren. S er måleomfanget (eng.: span). (3) Termoelement: Termoelementspennningen for ukjent temperatur T m : v 0 (T m ) = v + v 0 (T r ) (4) v er kjent fra spenningsmåling i termoelementet. v 0 (T r ) er termoelementspenningen for kjent referansetemperatur T r avlest i temperatur/emk-tabell. T m finnes fra spenningen v 0 (T m ) (som nå er kjent) i temperatur/emk-tabellen. Motstandstermometer: Beregning av temperatur T [ C] fra målt motstandsverdi R [Ohm]: T = R R 0 1 a (5) R 0 [Ohm] er motstandsverdien ved 0 C. a er en kjent konstant for gitt type motstandtermometer (f.eks. Pt100-element).

5 F. Haugen: Reguleringsteknikk 5 Ultralydbasert nivåsensor: Nivå (høyde) L [m]: L [m] = vt r (6) T r [s] er refleksjonstiden. v [m/s] er lydhastigheten. Sammenheng mellom hydrostatisk trykk p [Pa] og væskehøyden h + h 0 [m] ved målepunktet: p = ρg(h + h 0 ) (7) g [m/s ] er gravitasjonskonstanten. ρ [kg/m 3 ] er væskens tetthet. h er væskenivå i tanken. h 0 er væskenivå (-lengde) i målerør. Sammenheng mellom væskestrøm F og trykkfall p over måleblende: k er en konstant. Ultralydbasert 1 strømhastighetsmåling: F = k p (8) v = k (t mot t med ) (9) v [m/s] er hastighet. t med er transporttiden for en puls sendt medstrøms. t mot er transporttiden for en puls sendt motstrøms. k er en konstant. Sammenhen mellom volumstrøm Q [m 3 /s] og strømhastighet v [m/s]: A [m ] er tverrsnittsareal. Q = Av (30) Coriolis strømmåling: Sammenheng mellom volumstrøm F v [m 3 /s], massestrøm F m [kg/s] og tetthet ρ [kg/m 3 ]: F v = F m ρ (31) Termisk strømmåling: Temperaturdifferansen mellom to varmeseksjoner: T = T T 1 = kf (3) F er massestrøm. k er en konstant. 1 Utralyd er lyd som har frekvens høyere enn det hørbare frekvensområdet.

6 6 F. Haugen: Reguleringsteknikk Online-beregning av hastighet fra posisjon: v(t k ) = ds(t k) dt s(t k) s(t k 1 ) T s (33) T s [s] er samplingsintervallet. s(t k ) er posisjonsverdi. k er tidsindeks. Offl ine-beregning av hastighet fra posisjon med senterdifferansemetoden: v(t k ) s(t k+1) s(t k 1 ) T s (34) Tachometer: Sammenheng mellom rotasjonshastighet eller turtall v [rpm = revolutions per minute] og tachometerspenningen u t [V]: K t er tachometerkonstanten. Massebalanse: u t = K t v (35) dm(t) dt = w inn (t) w ut (t) + w generert (t) (36) m [kg] er masse. w [kg/s] er massestrømninger. Energibalanse: de dt = Q inn Q ut + Q generert (37) E [J] er systemets termiske energi. Q [J/s = W] er energistrømmer. Vanlig antakelse i energibalanse: E = cmt = cρv T = CT (38) T [K] er systemets temperatur. c [J/(kg K)] er spesifikk varmekapasitet. m [kg] er massen. V [m 3 ] er volumet. ρ [kg/m 3 ] er tetthet. C [J/K] er total varmekapasitet. Kraftbalanse eller Newtons. lov for translatorisk (rettlinjet) bevegelse ved konstant masse, m [kg]: m v = mẍ = ma = F (39) v = ẍ = a [m/s ] er akselerasjonen. x [m] er posisjon. F [N] er kraft.

7 F. Haugen: Reguleringsteknikk 7 Momentbalanse eller Newtons. lov for roterende bevegelse ved konstant treghetsmoment, J [kgm ]: J ω = J θ = T (40) T er moment. ω = θ er vinkelakselerasjonen. θ [rad] er vinkelposisjon. Sammenhenger mellom translatorisk og roterende bevegelse: T = F l (41) T [Nm] er moment. F [N] er kraft. l [m] er armens lengde. b = θr (4) b [m] er buelengde. θ [rad] er vinkel. r [m] er radius. Ohms lov uttrykker sammenhengen mellom spenning u [V], strøm i [A] og motstand R [Ohm]: u = Ri (43) Momentan effekt P [W] mottatt/avgitt av motstand: P = ui = Ri = u R (44) Midlere (gjennomsnittlig) effekt ved vekselstrøm/-spenning (sinusformet): P midlere = U eff I eff = R I eff = U eff I eff [A] er strømmens effektivverdi: R (45) I eff = I maks (46) U eff [V] er spenningens effektivverdi: U eff = U maks (47) Totalt pådrag u ved tilbakekopling (PID-regulering) foroverkopling: u = u t + u f (48) u t er pådraget fra tilbakekoplingen. u f er pådraget fra foroverkoplingen.

8 8 F. Haugen: Reguleringsteknikk Prosessforsterkning K for system med inngangssignal u og utgangssignal y beregnet fra statisk sprangrespons i y pga. sprang i u: K = y y 1 u u 1 = y u (49) (u 1, y 1 ) er sammenhørende verdier av inngang og utgang før spranget i u. Dette verdiparet definerer arbeidspunktet før spranget. (u, y ) er arbeidspunktet når responsen i y har stabilisert seg, altså ved statiske forhold. Definisjon av forsterkning K og tidskonstant T ut fra differensiallikning der u er inngangssignal og y er utgangssignal: T ẏ = Ku y (50) Definisjon av forsterkninger K 1 og K og tidskonstant T for system med to inngangssignaler, u 1 og u : Integrator: evt. der K i er integralforsterkningen. T ẏ = K 1 u 1 + K u y (51) ẏ = K i u (5) t y(t) = K i u (τ) dτ (53) Tidsforsinkelse τ [s eller en annen tidsenhet] mellom signal u(t) og signal y(t): y(t) = u(t τ) (54) Tidskontinuerlig PID-regulatorfunksjon: u(t) = u man + K p e(t) + K p T i 0 t 0 e(τ) dτ + K p T d de(t) dt u er pådrag. u man er det manuelt innstilte pådraget. e er reguleringsavviket (settpunkt minus filtrert prosessmåling):e = y SP y mf. Sammenhengen mellom proporsjonalbånd P B [%] og regulatorforsterkning K p : P B = 100 og motsatt: K p = 100 K p P B (55)

9 F. Haugen: Reguleringsteknikk 9 Tidsdiskret PID-regulator: u(t k ) = u man + u p (t k ) + u i (t k ) + u d (t k ) (56) der u p (t k ) = K p e(t k ) (57) u i (t k ) = K pt s T i [e(t 0 ) + e(t 1 ) e(t k 1 ) + e(t k )] (58) = u i (t k 1 ) + K pt s T i e(t k ) (59) u d (t k ) = K p T d e(t k ) e(t k 1 ) T s (60) T s [s] er regulatorens samplingsintervall (tidsskritt). Tidsdiskret tidskonstantfilter for filtrering av støyfylt prosessmåling (dette filteret er presentert ovenfor): der filterparameteren a er y mf (t k ) = (1 a)y mf (t k 1 ) + ay m (t k ) (61) a = T s T f + T s (6) Av/på-regulator: u = { umaks for e 0 u min for e < 0 } (63) Ziegler-Nichols svingemetode: K p T i T d P-regulator 0, 5K pk 0 P PI-regulator 0, 45K u pk 1, 0 P PID-regulator 0, 6K u P u pk 8 = T i 4 Repetert Ziegler-Nichols (svinge)metode: K p = 0, 45K p0 (64) T i = P u 0 1, K p0 er regulatorforsterkningen og P u0 er periodetiden i de dempede svingingene med opprinnelig PI-regulator (som her er forutsatt å gi dårlig stabilitet). (65)

10 10 F. Haugen: Reguleringsteknikk Relémetoden: Kritisk regulatorforsterkning K pu = Ut-amplitude 4A Inn-amplitude = π E = 4A πe 1, 7 A E (66) E er amplituden i svingingene i reguleringsavviket (og i prosessmålingen). A er av/på-pådragets amplitude: A = u maks u min (67) Good Gain-metoden: K p = 0.8K GG (68) T i = 1.5T ou (69) Skogestad-metoden: Håndregel for valg av reguleringssystemets tidskonstant: T C = τ (70) τ er prosessens tidsforsinkelse. Tidskonstant med tidsforsinkelse -prosess: PI-innstilling: K p = T K (T C + τ) (71) T i = min [T, (T C + τ)] (7) K er prosessens forsterkning. T er prosessens tidskonstant. τ er prosessens tidsforsinkelse. min betyr minimum av. Responstidmetoden: PI-innstilling: K p = 1 K (73) og T i = T 63 (74) K er prosessforsterkningen. T 63 er prosessens responstid eller 63%-stigetid. Integrator med tidsforsinkelse -prosess: PI-innstilling: K p = 1 K i (T C + τ) K i er prosessens integralforsterkning. (75) T i = (T C + τ) (76)

11 F. Haugen: Reguleringsteknikk 11 Ren integrator -prosess: PI-innstilling: der T c må spesifiseres. Håndregel for bruk av derivatledd: T aktuator er tidskonstanten for aktuatoren. Dobbelintegrator -prosess: K p = 1 K i T c (77) T i = T c (78) T d = T aktuator (79) ÿ = K ii u (80) PID-innstilling: K p = K pp = K ii T C (81) T i = T ip = 4T C (8) T d = T dp = T C (83) Omregningsformel for K p uttrykt i standardenheter (SE) til K p uttrykt i fysiske enheter (FE): [FEp] K p,f E [FEm] = K [SEm] sm [FEm] K [SEp] p,se [SEm] K [FEp] sp [SEp] (84)

Finn Haugen. Reguleringsteknikk. 100 NOK techteach.no/shop. TechTeach. techteach.no

Finn Haugen. Reguleringsteknikk. 100 NOK techteach.no/shop. TechTeach. techteach.no Finn Haugen Reguleringsteknikk 100 NOK techteach.no/shop TechTeach techteach.no Januar 2012 2 Reguleringsteknikk Innhold 1 Innledning 9 1.1 De første begrepene....................... 9 1.2 Er det viktig

Detaljer

Universitetet i Bergen Fysisk institutt

Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE 216 - våren 1999 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Gruppe 1 Jørn

Detaljer

1 Tidsdiskret PID-regulering

1 Tidsdiskret PID-regulering Finn Haugen (finn@techteach.no), TechTeach (techteach.no) 16.2.02 1 Tidsdiskret PID-regulering 1.1 Innledning Dette notatet gir en kortfattet beskrivelse av analyse av tidsdiskrete PID-reguleringssystemer.

Detaljer

Finn Haugen. Oppgaver i reguleringsteknikk 1. Nevn 5 variable som du vet eller antar kan være gjenstand for regulering i industrianlegg.

Finn Haugen. Oppgaver i reguleringsteknikk 1. Nevn 5 variable som du vet eller antar kan være gjenstand for regulering i industrianlegg. Finn Haugen. Oppgaver i reguleringsteknikk 1 Oppgave 0.1 Hvilke variable skal reguleres? Nevn 5 variable som du vet eller antar kan være gjenstand for regulering i industrianlegg. Oppgave 0.2 Blokkdiagram

Detaljer

Reguleringsteknikken kan ha stor (ofte avgjørende) betydning for blant annet følgende forhold:

Reguleringsteknikken kan ha stor (ofte avgjørende) betydning for blant annet følgende forhold: Kapittel 1 Innledning 1.1 Reguleringsteknikkens betydning Reguleringsteknikk er metoder og teknikker for automatisk styring en fysisk prosess slik at verdien av en gitt prosessvariabel er tilstrekkelig

Detaljer

Eksperimentell innstilling av PID-regulator

Eksperimentell innstilling av PID-regulator Kapittel 4 Eksperimentell innstilling av PID-regulator 4.1 Innledning Dette kapitlet beskriver noen tradisjonelle metoder for eksperimentell innstilling av regulatorparametre i P-, PI- og PID-regulatorer,

Detaljer

Spørretime / Oppsummering

Spørretime / Oppsummering MAS107 Reguleringsteknikk Spørretime / Oppsummering AUD F 29. mai kl. 10:00 12:00 Generell bakgrunnsmateriale Gjennomgang av eksamen 2006 MAS107 Reguleringsteknikk, 2007: Side 1 G. Hovland Presentasjon

Detaljer

Forord. Mer enn bare papirbok

Forord. Mer enn bare papirbok MED NETTRESSURS Forord Forord Dette er en av to bøker om praktisk automatiseringsteknikk. Denne boken, automatiseringsteknikk 1, tar for seg praktisk industriell måleteknikk. Bok 2, automatiseringsteknikk

Detaljer

Densitet målinger v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation

Densitet målinger v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation Densitet målinger v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation Definisjoner Oppdriften til et legeme er massen til det fortrengte volum, eksempelvis vil et legeme som nedsenkes i vann, fortrenge like mye væske

Detaljer

Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler

Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler Telemark University College Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler HANS- PETTER HALVORSEN, 2013.11.08 Faculty

Detaljer

PID-REGULERING OG JUSTERINGSTEKNIKKER

PID-REGULERING OG JUSTERINGSTEKNIKKER TEMPERATUR AN-CNTL-13 PID-REGULERING OG JUSTERINGSTEKNIKKER Versjon 1 D. Mitchell Carr 23. april 1986 Norsk oversettelse H. Slettvoll 31. januar 2012 Riktig justering av regulatorer er ikke bare avgjørende

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN STE 6251 Styring av romfartøy

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN STE 6251 Styring av romfartøy HØGSKOLEN I NARVIK Institutt for data-, elektro-, og romteknologi MSc-studiet Studieretning for romteknologi Side 1 av 4 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN STE 6251 Styring av romfartøy Tid: Tirsdag 18.01.2005,

Detaljer

Elektronikk og data for automatiker

Elektronikk og data for automatiker Elektronikk og data for automatiker Mikroprosessorteknikk... 4 Datamaskinens oppbygning... 4 Inn- og utganger... 4 Halvlederhukommelser... 4 Programmerbare logiske kretser... 4 Signaloverføring... 5 Prinsipper

Detaljer

Kompendium i emne. TFY4125 Fysikk. for studenter ved studieprogrammene. MTDT, MTKOM, MTIØT, og MTNANO NTNU

Kompendium i emne. TFY4125 Fysikk. for studenter ved studieprogrammene. MTDT, MTKOM, MTIØT, og MTNANO NTNU Optimalisert for tosidig utskrift Versjon: 9 januar 2007 Kompendium i emne TFY4125 Fysikk for studenter ved studieprogrammene MTDT, MTKOM, MTIØT, og MTNANO NTNU Våren 2007 Forord Emne TFY4125 Fysikk undervises

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjoner og materialer/maskin Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Lars Topnes Fagansvarlig: Vidar Hansen Lars

Detaljer

Reguleringsutstyr. Kapittel 3. 3.1 Prosessregulatorer

Reguleringsutstyr. Kapittel 3. 3.1 Prosessregulatorer Kapittel 3 Reguleringsutstyr Dette underkapitlet gir en oversikt over forskjellig reguleringsutstyr i form av kommersielle regulatorer og (prosess)styringssystemer og liknende, det vil si det utstyret

Detaljer

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6 SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2012 PRH606 Hovedprosjekt IA6-6-12 Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for

Detaljer

Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker

Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker FFI-rapport 2011/01624 Frekvenskonvertering ved hjelp av punktprøvingsteknikker Thomas Thoresen Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 12. september 2011 FFI-rapport 2011/01624 1107 P: ISBN 978-82-464-1961-9

Detaljer

Forord. Mer enn bare papirbok

Forord. Mer enn bare papirbok MED NETTRESSURS Forord Forord Dette er en av to bøker om praktisk automatiseringsteknikk. Denne boken, automatiseringsteknikk 2, tar for seg praktisk reguleringsteknikk og systemforståelse. Bok 2, automatiseringsteknikk

Detaljer

Design og test av aksialvifter

Design og test av aksialvifter Design og test av aksialvifter Bror Øiseth Jakobsen Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Lars Sætran, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Framdriftssystem til Eco marathon kjøretøy

Framdriftssystem til Eco marathon kjøretøy Framdriftssystem til Eco marathon kjøretøy Anders Gellein Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Lars Einar Norum, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve

LABORATORIERAPPORT. RL- og RC-kretser. Kristian Garberg Skjerve LABORATORIERAPPORT RL- og RC-kretser AV Kristian Garberg Skjerve Sammendrag Oppgavens hensikt er å studere pulsrespons for RL- og RC-kretser, samt studere tidskonstanten, τ, i RC- og RL-kretser. Det er

Detaljer

Utvikling og analyse av 4-tank laboratorieprosess

Utvikling og analyse av 4-tank laboratorieprosess Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE IA5506 VÅREN 2009 IA6-4-09 Utvikling og analyse av 4-tank laboratorieprosess Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

DeltaV Prosessautomasjonssystem

DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6. SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2013 PRH606 Hovedprosjekt IA6-4-13 DeltaV Prosessautomasjonssystem Fakultet for teknologiske fag Adresse: Kjølnes

Detaljer

Aktive antenner for ultrabredbånd-radar til deteksjon av brystkreft

Aktive antenner for ultrabredbånd-radar til deteksjon av brystkreft Fys-3921 Mastergradsoppgave i kommunikasjon og mikroelektronikk Aktive antenner for ultrabredbånd-radar til deteksjon av brystkreft Kristoer Ryeng Oktober 2008 Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Øvelse 1 Fys 2150 FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Fysisk institutt, UiO DEL A: Multimetermålinger og usikkerhet Mål. Etter Del A av denne øvelsen skal du kunne måle elektrisk spenning, strøm

Detaljer

Nytteverdien av å etablere pumpe i et eksisterende vannkraftsystem

Nytteverdien av å etablere pumpe i et eksisterende vannkraftsystem Nytteverdien av å etablere pumpe i et eksisterende vannkraftsystem Birgit Longva Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Torbjørn Kristian Nielsen, EPT Medveileder: Knut Solnørdal,

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

Pekka Einar Andersen Heinänen

Pekka Einar Andersen Heinänen NTNU Diplomoppgave Mikrokraftverk for varme- og strømproduksjon Pekka Einar Andersen Heinänen 1 FORORD Denne rapporten er en besvarelse på en masteroppgave gitt av Harald Valland på Marinteknisk institutt.

Detaljer