Universitetet i Bergen Fysisk institutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Bergen Fysisk institutt"

Transkript

1 FIE våren 1999 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Gruppe 1 Jørn Austbø og Knut Ingvald Dietzel G:\Mine dokumenter\fie216\oppg2\fie216_lab_rapport_2.doc Sist skrevet ut :41

2 Mål Turtallsregulering av DC-motor FIE216 - oppgave 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Liste over forkortelser, bokstavord og symboler... 4 Sammendrag Om oppgaven a Mål b Instrumentering c DC-motorens virkemåte Turtallsregulering av DC-motor a Prosessens karakteristikk b Motorsystemets overføringsfunksjon b.1 Ankermotstanden, R a [Ω]: b.2 Ankerinduktansen, L a [H]: b.3 Treghetsmomentet for motoren, J [kgm 2 ]: b.4 Motorkonstanten, K m [Nm/A] b.5 Hastighetskonstanten til motoren, K e [Vs/rad]: c Prosessens sprangrespons d Dimensjonering av PID-regulator e Utvikling av PID-regulator i LabVIEW f Regulering av motoren med LabVIEW g Styring av motoren med tidskontinuerlig regulator h Følgeforholdets tidskonstant med tidskontinuerlig regulator i Reguleringssystemets karakteristikk Liste over kilder Tillegg A- "2a Prosess characteristics.vi" Tillegg B- Feil i forbindelse med beregning av motorens treghetsmoment Tillegg C "1i Step response.vi" Tillegg D "2e General PID.vi" Tillegg E "2f Process control discrete.vi" Tillegg F Systemrespons med diskret regulator Tillegg G "PID CTRL.vi" Tillegg H "2g DC-Motor Control Analog.vi" Tillegg I Systemrespons med tidskontinuerlig regulator Tillegg J "2h Generate continuous sinewave.vi" Tillegg K "2h Dynamic error.vi" Side 2 av 55 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Sist skrevet ut :41

3 FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Forord Forord Innholdet i FIE216 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering er gitt i studiehåndboken for realfag: "Innføring og trening i PC-basert datainnsamling, analyse og styring med standard måleinstrumenter og prosessinstrumentering. Det vil også bli lagt vekt på prosessanalyse, diskret regulering, samt utvikling og implementering av reguleringsalgoritmer." Målet med FIE216 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering er i studiehåndboken for realfag oppsummert på følgende måte: "Gi eksperimentell erfaring med analyse og instrumentering av prosesser, reguleringsteknikkring, PC-basert datainnsamling og reguleringlering. Illustrere fordeler og ulemper med ulike metoder og systemer. Gi trening i rapportskriving og dokumentasjon." I tillegg til dette mener vi at laboratorieøvelsene gir god trening i prosjektarbeid. Sist skrevet ut :41 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Side 3 av 55

4 Mål Turtallsregulering av DC-motor FIE216 - oppgave 2 Liste over forkortelser, bokstavord og symboler Tabell 1 Forkortelser. Forkortelse Betydning GPIB General Purpose Interface Bus LabVIEW Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench VI Virtual Instrument MIO Multiple Input Output IEEE Institute for Electrical and Electronic Engineers CPU Central Processing Unit VISA Virtual Instrument Software Architecture I/O Input/Output ADC Analog to Digital Converter DAC Digital to Analog Converter RPM Revolutions/Rotations Per Minute Tabell 2 Symboler. Symbol Betydning R Resistans C Kapasitans V, U Spenning I, i Strøm K Forsterkning h Overføringsfunksjon T Tidskonstant f Frekvens M Følgeforhold Der annet ikke er spesifisert er dette standard symbolbruk. Side 4 av 55 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Sist skrevet ut :41

5 FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Sammendrag Sammendrag Denne rapporten er delt i to hoveddeler. Den første delen inneholder en teoretisk beskrivelse av instrumenteringen som skal benyttes videre i rapportens del 2, samt en forklaring på virkemåten til DC-motoren som skal reguleres. Vi har i denne delen gitt de ligninger som benyttes for å beskrive motorsystemet matematisk, samt utledet uttrykk for systemets overføringsfunksjon. Del 2 av rapporten beskriver hvordan vi har utført de nødvendige beregninger, og foretatt de eksperimentelle målinger som var påkrevd for å regulere systemet med diskret og tidskontinuerlig PID-regulator. Først tok vi opp en karakteristikk av prosessen, for å sammenligne med den som var gitt av fabrikanten. For å finne motorsystemets overføringsfunksjon, bestemte vi så noen av parametrene til motoren. Brukte så prosessens sprangrespons til å finne de samme parametrene eksperimentelt. Dimensjonerte en diskret PID-regulator teoretisk og utviklet den i LabVIEW. Vi prøvde så å regulere motoren og utførte en del eksperimenter på dette reguleringssystemet. Regulerte så prosessen med en.tidskontinuerlig regulator, og utførte tilsvarende eksperimenter på dette systemet. Tok til slutt opp en ny karakteristikk av prosessen med tidskontinuerlig regulator, og kunne se hvordan regulatoren hadde forbedret karakteristikken. Sist skrevet ut :41 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Side 5 av 55

6 Mål Turtallsregulering av DC-motor FIE216 - oppgave 2 1 Om oppgaven 1.a Mål Denne oppgaven har som hensikt å lære studentene: Virkemåten av en servomotor(dc-motor), med pulsbreddemodulert pådrag. Eksperimentell karakterisering av servomotoren. Utvikling av reguleringsalgoritmer for servomotoren. Implementering av algoritmene og testing av disse. 1.b Instrumentering Systemet vi skal bruke i denne oppgaven er bygget opp på følgende måte: En anker- og spenningsstyrt DC-motor med permanentmagnet. En spenningsforsyning. Et tachometer for måling av turtallet. En enhet for pulsbreddemodulering og signaltilpasning av pådraget. En hjelpemotor som kan brukes til å drive hovedmotorens aksling via en drivrem. Figur 1 Fremstilling av motorsystemet. Systemet er konfigurert, ved hjelp av DIP-bryterne S1 og S2 på pulsbreddemodulatoren, for pådragssignal, u, fra 0 V til 5 V. Pådraget koples til på venstre side av enheten for pulsbreddemodulering og signaltilpasning, til banankontaktene merket "Motor Sign". Utgangssignalet fra pulsbreddemodulatoren har konstant amplitude, men en pulsbredde som er proporsjonal med amplituden til pådragssignalet u. Frekvensen er 200 Hz. I signalforsterkeren styrer det pulsbreddemodulerte signalet en optisk bryter etter et lavpassfilter i spenningsforsyningen på 12 V. Utgangsspenningen fra denne, u a, er dermed proporsjonal med det pulsbreddemodulerte signalets gjennomsnittlige tid i logisk høy tilstand, som igjen er proporsjonal med u. Pådragssignalet u, konverteres gjennom pulsbreddemodulatoren og signalforsterkeren til en klemmespenning, u a, inn på motoren som ligger i området fra 0 V til 12 V. Side 6 av 55 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Sist skrevet ut :41

7 FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Instrumentering Prosessens utgang, y, er motorens turtall, Ω. Turtallet måles med tachometeret, som har måleområde 2 til 2000 RPM (Rotations/Revolution Per Minute - Omdreininger pr. minutt). Dette målte signalet konverteres i enheten for pulsbreddemodulering og signalforsterkning til en spenning i området fra 0 V til 5 V. Denne spenningen er prosessens måleutgang, y m. Tachometerkonstanten (proporsjonalitetskonstanten), K t, uttrykker sammenhengen mellom Ω og y m og denne er gitt ved sammenhengen: (1) K t ym = Ω V 60s = πrad ,9 10 Utgangssignalet, y m, er tilgjengelig til høyre på enheten for pulsbreddemodulering og signaltilpasning på banankontaktene merket "RPM. Sign". Vs rad r e u a y=ω _ Regulator PROSESS Pulsbreddemodulator Signalforsterker DC motor y m Tachometer Figur 2 Skjematisk fremstilling av et reguleringssystem basert på motorsystemet i figur 1. Karakteristikken for DC-motoren er, med fabrikanten som kilde, som vist på figur: Figur 3 Karakteristikk for DC-motoren, y m som funksjon av u. Sist skrevet ut :41 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Side 7 av 55

8 DC-motorens virkemåte Turtallsregulering av DC-motor FIE216 - oppgave 2 1.c DC-motorens virkemåte R a L a i a m m + u a - e a + - J D Ω m y Figur 4 Prinsippskisse av en anker- og spenningsstyrt DC-motor (momenter tegnet inn rundt aksling). Figur 4 viser en prinsippskisse av selve DC-motoren. Parametrene som inngår i denne og resten av reguleringssystemet er: u a [V] Klemmespenningen til motoren(også omtalt som anker- eller drivspenning) R a [Ω] Ankermotstand L a [H] Ankerinduktans K m [Nm/A] Motorkonstant(momentkonstant) K e [V/(rad/s)] Hastighetskonstant i a [A] Ankerstrøm (gjennom ankerviklingene) e a [V] Motindusert spenning over ankerviklingene e a = K e Ω m m [Nm] Utviklet motormoment m m = K m i a m y [Nm] Ytre moment J [kgm2] Treghetsmoment for motoren D [Nm/(rad/s)] Motorens dempekonstant Ω [rad/s] Turtallet (omdreiningstallet eller vinkelhastigheten) K t [V/(rad/s)] Tachometerkonstant Dersom vi tar utgangspunkt i figuren kan vi sette opp to balanselikninger for systemet vårt. Den ene på bakgrunn av spenningsbalansen(elektrisk) og den andre på bakgrunn av momentbalansen(mekanisk). Ser vi først på spenningsbalansen, så er denne gitt ved: Laplacetransformerer, og løser med hensyn på u a : (2) u R i L di a a a a a ea = 0 dt (3) u ( s) = R i ( s) + s L i ( s) + K Ω a a a a a e Utnytter her at den motinduserte spenningen i ankeret er gitt som: (4) e ( s) = K Ω Strømmen gjennom ankerviklingene kan skrives som: Momentbalansen for motoren er gitt som: a u ( ) ( ) a s Ke Ω 1 ua s Ke Ω (5) i ( s) a = = R s L R s L a + a a a 1+ R (6) m K i J d Ω = = + D Ω + m dt m m a y e a Side 8 av 55 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Sist skrevet ut :41

9 FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor DC-motorens virkemåte Vi antar at friksjonsmomentet kan neglisjeres eller at det inngår i det ytre moment m y. Laplacetransformerer vi uttrykket for momentbalansen får vi: (7) K i ( s) D Ω m = J s Ω m a y Ut fra spenningsbalansen og momentbalansen kan vi sette opp følgende blokkdiagram for den prosessen som representerer motoren: u a e a i a 1/L a K m 1/J _ m m _ m y y=ω R a D K e Spenningsbalanse Momentbalanse Figur 5 Blokkdiagram for en spenningsstyrt DC-motor. Vi har i figuren antatt at friksjonsmomentet i motoren er neglisjerbart. Dette momentet ville ellers ha gitt et fradrag i det effektive momentet som akselererer motoren. Den "elektriske" tilbakekoplingen gjennom R a kommer av at spenningsfallet over ankermotstanden gir et fradrag i den effektive spenningen som gir ankerstrømmen i ankerkretsen. Den "mekaniske" tilbakekoplingen gjennom D er en hastighetstilbakekopling som reduserer det effektive momentet som akselererer motoren. Den "elektromekaniske" tilbakekoplingen gjennom K e gir et fradrag i den effektive drivspenningen i ankerkretsen som er proporsjonalt med omdreiningshastigheten, Ω. Overføringsfunksjonen for motoren uten last finnes på grunnlag av ligningene 5 og 7, som forholdet mellom omdreiningshastigheten, Ω, og pådraget, u a. Vi setter det ytre momentet, m y, lik null. Dersom vi neglisjerer motorens "mekaniske" tilbakekopling, D=0, viser det seg å være en god tilnærmelse, og det vil forenkle utledningen av overføringsfunksjonen. Kombinerer ligningene 5 og 7, og får at: Ω( s) (8) h ( s) p = = u ( s) a 1 Km J s Ra + La s 1 Ke Km + J s 1 R + L s a a 1 Ke = Ra J K K s La J 1+ + K K s Ser vi fysisk på systemet, kan vi dele det opp i to 1. ordens systemer som er koplet i serie. Vi får da en elektrisk tidskonstant, T E, og en mekanisk tidskonstant, T M. Vårt 2. ordens system kan da skrives slik på generell form: K 1 K (9) h ( s) p = = 1 + T s 1+ T 1 + T + T s + T T s e ( ) E M E M E M m e m 2 2 Sist skrevet ut :41 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Side 9 av 55

10 DC-motorens virkemåte Turtallsregulering av DC-motor FIE216 - oppgave 2 Vi må her inn med noen forutsetninger. Ut fra kjennskap til slike systemer, vet vi at den mekaniske tidskonstanten er mye større enn den elektriske T M >>T E. Ligning 9 kan da tilnærmes til: Sammenligner vi dette med ligning 8 ser vi at: K (10) h ( s) p = + T s + T T s (11) T (12) T E 1 2 M E M M Ra J K K M e La J Ke K = T m (13) K = 1 Ke m La R Dersom vi ser på hele prosessen, er det klart at pulsbreddemodulatoren/signaltilpasningsenheten og tachometeret har sine egne overføringsfunksjoner. Vi antar at disse enhetene kan tilnærmes som proporsjonalledd, med et rent forsterkende(eller dempende) ledd. Dette gjøres for å forenkle modellen. Det kan godt være at de nevnte enheter er systemer av 1. orden eller høyere, men med de tidskonstantene vi opererer med her vil ha svært liten innvirkning på systemet vårt. Overføringsfunksjonen for tachoenheten er gitt ved ligning 1, og kan skrives slik: ym (14) h ( s) ( s) m = = K Ω Når det gjelder pulsbreddemodulator og signaltilpasningsenhet er denne overføringsfunksjonen gitt ved: u (15) h ( s) ( ) ps = s u Dette er forholdet mellom pådraget inn til enheten, og motorspenningen ut fra enheten. Vi antar en lineær sammenheng mellom disse. Da u går fra 0 5 V, og u a går fra 0 12 V, antar vi at overføringsfunksjonen er gitt ved: u 12 (16) h ( s) ( s) ps = = = 2, 4 = K ua 5 For enkelhets skyld setter vi sammen h ( s) p og h ( s) ps a a t ps, som står i serie til en felles ' overføringsfunksjon for hele motorsystemet. Denne nye overføringsfunksjonen kaller vi for h p ( s). Denne er gitt ved: ' (17) h ( s) p Ω = u ps ( s) K e = ( s) Ra J La J 2 1+ K e K 1 m K s + K e K m s Side 10 av 55 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Sist skrevet ut :41

11 FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Prosessens karakteristikk 2 Turtallsregulering av DC-motor 2.a Prosessens karakteristikk Vi skal bestemme motorsystemets karakteristikk eksperimentelt ved å lage en VI som ved hjelp av MIO-kortet måler utgangsspenning y m og pådraget u. Pådraget varieres først fra 0 V til 5 V trinnvis, og så ned igjen fra 5 V til 0 V, også dette trinnvis. Resultatet presenteres grafisk i et xy-plot i VIen. Vi har kalt denne VIen for "2a Prosess Characteristics.vi", og den er dokumentert i tillegg A. Karakteristikken vi kom frem til ble seende slik ut: Figur 6 Karakteristikk for DC-motoren(y m som funksjon av u), Intervall mellom målingene: 2 s. Trinnstørrelse: 0,10 V. Dersom vi sammenligner denne karakteristikken med den som fabrikanten har oppgitt, ref. figur 3, ser vi at: Hysteresen er neglisjert i fra fabrikantens side. Lineariteten i karakteristikken fra fabrikanten er sterkt overdrevet. Nedre terskel for pådrag er i realiteten nesten dobbelt så høy som fabrikantens data tilsier. 2.b Motorsystemets overføringsfunksjon Dersom vi skal kunne bestemme motorsystemets overføringsfunksjon, må vi først bestemme en del parametre. Sist skrevet ut :41 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Side 11 av 55

12 Motorsystemets overføringsfunksjon Turtallsregulering av DC-motor FIE216 - oppgave 2 2.b.1 Ankermotstanden, R a [Ω]: Denne ble bestemt ved å måle direkte på motorens kontakter med et Fluke 45 multimeter. Spenningskilden var frakoplet under målingen. Motstanden ble målt til å være * : = ( 1,020 ± 0, 031)Ω R a 2.b.2 Ankerinduktansen, L a [H]: Oppgitt i oppgaven til å være: L a = 775µH. 2.b.3 Treghetsmomentet for motoren, J [kgm 2 ]: Måten en beregner treghetsmomentet J på er at en utsetter motoren for et konstant moment, M, og samtidig måle tachospenningen, y m, som funksjon av tiden. Sammenhengen mellom motormomentet og turtallet er: (18) M J d Ω J M t = = J = M K y t dt Ω t Vi har fått oppgitt kurven for hvordan utgangssignalet fra tachometeret, y m, varierer som funksjon av tiden. m 1 Figur 7 Målevariabel for omdreiningshastighet som funksjon av tiden, når blyloddet slippes og gir tilnærmet konstant ytre moment på motorakslingen. Ut fra figur 7 fant vi stigningstallet til kurven: (19) y m = 7, 21 V t s * Under utregningen av usikkerheten til ankermotstanden, tok vi utgangspunkt i "User s manual" for Fluke 45 [3]. Denne oppgav en usikkerhet, på målinger i dette området, på 0,05% + 2 digits + 0,02 Ω. Vi var ikke helt sikre på hvordan vi skulle tolke usikkerhet ved 2 digits, så vi beregnet den slik: Ra = (0,05% av 1,020 Ω) + (0,01 Ω for sifferfeil) + (0,02 Ω fast feil) (0,001+0,01+0,02)Ω = 0,031Ω Side 12 av 55 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Sist skrevet ut :41

13 FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Motorsystemets overføringsfunksjon Momentet M som motoren ble utsatt for, kom av et lodd som ved hjelp av en tynn hyssing som ble viklet rundt motorakslingen ble festet til motoren. Loddets masse var 657 g, og akslingens radius er 8 mm. For å beregne det momentet motoren ble utsatt for, satte vi opp følgende figur: J r Ω + S + -S m a Figur 8 Kraft diagram for motoraksling For denne figuren kan vi sette opp følgende ligninger: Newtons II. lov for loddet: S m g = m a Momentsatsen for motorakslingen: S r = J α der α er vinkelakselerasjonen Sammenhengen mellom α og akselerasjonen til hyssingen er: a = α r Løser den første ligningen med hensyn på S og får: (20) S = m( g a) Vi ønsker her å forenkle problemstillingen vår litt, og sier at da g er en god del større enn a så tilnærmer vi snordraget S til å bli: (21) S mg Vi har i tillegg B sett på hvor stor feil vi gjør ved denne tilnærmingen. Denne tilnærmingen gir oss et moment på : (22) M = S r = m g r = 657g 9, 81m 8mm = 51 6mNm s 2, Setter vi dette inn i ligning 18, får vi: J M K y t t 1 = = kg m m (23) =,, (, ) 2.b.4 Motorkonstanten, K m [Nm/A] Oppgitt i oppgaven til å være: K m = Nm/A. 2.b.5 Hastighetskonstanten til motoren, K e [Vs/rad]: Når vi skulle finne hastighetsmomentet til motoren, startet vi ved maksimalt pådrag, u = 5,0 V, og testet så ved to andre verdier for u, 4,0 V og 3,0 V. Sist skrevet ut :41 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Side 13 av 55

14 Motorsystemets overføringsfunksjon Turtallsregulering av DC-motor FIE216 - oppgave 2 Formelen for omregning er: e e K (24) ea = Ke Ω Ke = = Ω y a a t Dette ga oss følgende verdier: Tabell 3 Eksperimentell bestemmelse av hastighetskonstanten til DC-motoren. u [V] e a [V] y m [V] e a /y m K e [Vs/rad] 5,0 6,05 3,25 1,86 44,5E-3 4,0 5,25 2,81 1,87 44,7E-3 3,0 3,90 2,09 1,87 44,7E-3 m Videre i denne oppgaven har vi regnet med hastighetskonstanten K e = 44, [Vs/rad] Skal så ut i fra dette bestemme overføringsfunksjonen til motorsystemet. Ligningen for denne er utledet i del 1.c(17) og den ser slik ut: h ' p ( s) Ω = u ps ( s) K e = ( s) Ra J La J 2 1+ K e K 1 m K s + K Vi setter så inn for de parametrene vi har funnet tidligere, og får følgende overføringsfunksjon: (25) h ( s) e K 1 3 2, 4 Ω( s) = = 6 u( s) 1, s + 44, , ', p m s s 2 (26) h ( s) = 53 7 ', p 3 6 ( s) ( s) Tabell 4 Parametre for motorsystemet. Parametre Symbol Verdi Ankermotstand R a 1,020 Ω Ankerinduktans L a 775 µh Motorens treghetsmoment J 171 µkgm 2 Motorkonstanten K m Nm/A Hastighetskonstanten K e 44, Vs/rad Elektrisk Tidskonstant T E 760 µs Mekanisk Tidskonstant T M 177 ms Side 14 av 55 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Sist skrevet ut :41

15 FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Prosessens sprangrespons 2.c Prosessens sprangrespons Vi laget så en VI som skulle ta opp sprangresponsen eksperimentelt. Til dette kunne vi benytte en VI vi har laget i forbindelse med oppgave 1.i, som heter "1i Step response.vi". Utvidet VIen fra oppgave 1.i slik at det også er mulig å velge spenninget før spranget. Disse forandringene ble lagret i den opprinnelige filen. VIen er dokumentert i tillegg C Tok den antagelse at dette er et første ordens system (dette kan vi gjøre fordi den mekaniske tidskonstanten er mye større enn den elektriske), og bestemte så tidskonstanten, T, og forsterkningen, K, til systemet. Dette gjorde vi ved å sette opp tre ulike sprang på inngangen, for så å ta opp sprangresponsen på utgangen. De ulike sprangene var: 0 V 5.0 V. 1.5V 2.5 V. 3.5V 4.5 V. Resultatet fra målinger på disse sprangene ga oss følgende verdier: Sprang u [V] Tabell 5 Eksperimentelt beregnede verdier for T og K. Tachospenning start y m [V] Tachospenning slutt y m [V] Tidskonstanten T [ms] Forsterkning K 0,00 5,05 * 0,00 5, ,08 1,50 2,50 2,17 4, ,82 3,50 4,50 5,21 5, ,20 Vi ser at de sprangene vi har utført, gir store forskjeller både i forsterkningen K, og i tidskonstanten T for systemet vårt. Dette kan tyde på at sprangresponsen er ulineær i området 0,0 V 5,0 V, og sterkt avhengig av størrelsen på spranget, og hvor i området spranget kommer. Dette er i samsvar med den karakteristikken av motoren vi fant i oppgave 2.a. Den teoretisk beregnede T er tilnærmet lik T M, og blir lik 177 ms ut fra de verdier vi har beregnet i oppgave 2.b. Den tidskonstanten vi fikk som lå tettest opp mot den teoretisk beregnede tidskonstanten, var den vi målte for spranget fra 3,5 V 4,5 V. Det dårligste resultatet fikk vi ved å påtrykke referansen med et sprang fra 1,5 V 2,5 V. Dette kan tyde på at det ideelle arbeidsområdet for denne DC-motoren ligger fra ca. 3,0 V og opp til maks pådrag på 5,0 V. Prosessen er tilnærmet som en 1. ordens prosess, mens vi vet at det egentlig er en 2. ordens prosess. Den første(minste) tidskonstanten vil kunne gi seg uttrykk helt i begynnelsen av kurven som viser sprangresponsen, som en liten "knekk" i kurven. Men på grunn av den store forskjellen i de to tidskonstantene våre, T M og T E, så vil vi ikke kunne observere den minste av de to tidskonstantene. På bakgrunn av våre eksperimenter på prosessen, vil vi si at arbeidspunktet til motoren bør legges i området fra 3,5 V og opp til 5,0 V. * Målt spenning ut fra MIO-kortet(Fluke 45). Sist skrevet ut :41 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Side 15 av 55

16 Dimensjonering av PID-regulator Turtallsregulering av DC-motor FIE216 - oppgave 2 2.d Dimensjonering av PID-regulator Skal så dimensjonere en PID-regulator til systemet slik det er vist i figur 2 i del 1 av denne rapporten. Regulatorens overføringsfunksjon er gitt ved: (Tilnærmelsen gjelder ved T i >>T d ). u( s) (27) h ( s) r = K e( s) Regulatoren er konstruert ut fra følgende forutsetninger: p ( 1+ Ti s)( 1+ Td s) Regulatorens integraltid, T i, skal være lik prosessens mekaniske tidskonstant, T M, mens derivattiden, T d, skal være lik prosessens elektriske tidskonstant, T E. På denne måten vil vi oppnå pol-nullpunkt kansellering. Regulatorens intergraltid, T i, skal være mye større enn dens derivattid, T d. Følgeforholdets tidskonstant, T r, skal være lik prosessens mekaniske tidskonstant, T M. Tar utgangspunkt i figuren under, og regner ut et uttrykk for følgeforholdet, M(s). T i s r(s) e(s) u(s) y(s) h r (s) h p (s) _ y m (s) h m (s) r(s) e(s) y m (s) h 0 (s) _ Figur 9 Definisjon av reguleringssystemets sløyfeforsterkning, h 0 (s). Følgeforholdet for reguleringssystemet er gitt ved: (28) M( s) = y( s) r( s) Vi skal prøve å finne et uttrykk for dette basert på kjente størrelser: der h ( s) o er definert som ( ) ' (29) y( s) = h ( s) h ( s) r( s) y ( s) (30) y ( ) m s h ( s) m p r m ( ) ' = h ( s) h ( s) r( s) y ( s) p r m ( ) ' (31) y ( s) = h ( s) h ( s) h ( s) r( s) y ( s) m m p r m ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ' ' (32) y ( s) 1+ h ( s) h ( s) h ( s) = h s h s h s r s (33) m m p r m p r y ( s) r( s) Uttrykket for følgeforholdet, M(s), blir da: ' h ( s) h ( s) h ( s) h ( ) o s = ' = 1+ h ( s) h ( s) h ( s) 1 + h ( s) m p r m p r m (34) h ( s) = h ' ( s) h ( s) h ( s) o y( s) y ( ) ( ) m s 1 ho s 1 (35) M( s) = = = r( s) r( s) h ( s) 1 + h ( s) h ( s) p m r m o o m Side 16 av 55 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Sist skrevet ut :41

17 FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Utvikling av PID-regulator i Vi ser så på uttrykket for h ( s) (37) h ( s) = K o o p, og prøver å redusere dette: ' (36) h ( s) = h ( s) h ( s) h ( s) ( + T s)( + T s) o p r m 1 i 1 d 53, 7 T s s s i 3 6 ( )( ) h ( s) Bruker forutsetningene i oppgaven (som gir oss pol-nullpunkt kansellering), samt at h ( s) K får: (38) h ( s) = o 53, 7 Setter dette inn i uttrykket vi har for følgeforholdet, og får: 53, 7 K p Kt h ( s) o 1 Ti s (39) M( s) = = 1+ h ( s) h ( s) K K o m p 1+ 53, 7 T s i K p T s t i K t 1 = Kt 1+ K p m m =, og 1 1 Kt Kt = Ti 1 + Tr s s K 53, 7 Følgeforholdets tidskonstant, T r, skal være lik prosessens mekaniske tidskonstant, T M. For å få dette til må følgende være oppfylt: (40) T Forsterkningen, K p, til regulatoren blir da gitt ved: (41) K p r = K p Ti = TM 177ms K 53, 7 t 1 Ti 1 177m = 0, 78 53, 7 K T 53, 7 23, 9m 177m Overføringsfunksjonen til regulatoren vår, blir da seende slik ut: u( s) (42) h ( s) r = K e( s) p t M 3 6 ( 1+ T s)( 1+ T s) ( s)( ) i T i s d = 0, 78 2.e Utvikling av PID-regulator i LabVIEW Skal lage en VI som implementer PID-regulering med pådraget til prosessen som utgang og følgende innganger: Målt verdi, y m (k). Referanse, r. Regulator forsterkning, K p. Integraltid, T i. Derivattid, T d. Tasteintervall, T. En regulator som bruker proposjonal-, integral- og derivatleddene har et totalt pådrag som er summen av disse tre leddene. (43) u r t 3 t 1 = u p + ui + ud = K p e + e dτ + td e& Ti 0 s t Sist skrevet ut :41 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Side 17 av 55

18 Regulering av motoren med Turtallsregulering av DC-motor FIE216 - oppgave 2 Selve regulatoren må diskretiseres ettersom uttryket i ligning 41 er en kontinuerlig funksjon av tiden. Det finnes flere metoder som kan benyttes for å gjøre dette. Benytter Eulers bakovermetode for numerisk derivasjon i diskretiseringen av regulatoren[2]. Denne metoden går ut på at den tidsdriverte av en kontinuerlig variabel ved et tastetidspunkt, beregnes på bakgrunn av den tilsvarende diskrete variabelen ved samme tidspunkt og verdien ved forrige tasting: (44) e& ( k) e ( k) e( k 1) Variablene er nå diskrete ved at de bare foreligger ved diskrete tidspunkt, k T, adskilt med tasteintervallet T. Benytter en forenklet skrivemåte k T = k, (k-1) T = k-1 og (k-2) T = k-2. Dette er en god tilnærming så lenge tasteintervallet ikke blir for langt i forhold til den minste tidskonstanten i reguleringssystemet. Tilsvarende bruk av Eulers bakovermetode, sammen med tilnærmelsen i ligning 42, gir et uttrykk for den dobbeltderiverte: (45) e& ( k) e& ( k) e& ( k 1) T = e T ( k) e( k 1) e( k 1) e( k 2) T Deriverer ligning 41, for å eliminere integraltegnet T T e = p (46) u& ( k) = K T e&& ( k) + K e& ( k) + e( k) Uttykket for den tidsderiverte i ligning 44 benyttes for u& ( k) og e& ( k) dobbeltderiverte i ligning 45 brukes for e& ( k) pådraget: T Ti p d p K T i ( k) 2 e( k 1) + e( k 2) ( T ) 2, og uttrykket for den & i ligning 46. Det gir følgende uttrykk for det diskrete p d (47) u( k) u( k 1) + K 1+ e( k) K e( k 1) + { e( k) 2 e( k 1) + e( k 2) } p Parametrene K p, T d og T i ble bestemt i oppgave 2.d ut i fra en analyse av prosessen som skal reguleres og hele reguleringssystemet. En god regel for valg av tasteintervallet, T, er at det bør være mindre enn en femtedel av den minste tidskonstanten tilprosessen. Tasteintervallet kan ellers velges så lite som mulig slik at reguleringssløyfen kjøres så hurtig som mulig. Blir T for stor vil stabilitesproblemer oppstå på grunn av nedfolding(aliasing). Implementerte en helt generell PID regulator i LabVIEW, i form av en sub-vi. I VIen benyttes en "while"-løkke som bare går en gang, det vil si hver gang den kalles av en ytre løkke. Fordelen med denne strukturen ligger i å benytte skiftregisteret i "while"-løkken til å lagre tidligere verdier av reguleringsavvik og pådrag. Pådraget som beregnes med ligning 47 kan i noen tilfeller være større eller mindre enn den fysisk mulige verdi av den pådragsvariable. Systemets pulsbreddemodulator er konfigurert for pådragssignal i området 0 5 V. PID-regulatorens intergratorledd vil fortsette å øke pådraget selv om pådragselementet er har gått i metning. For å unngå dette problemet innfører vi en integratorbegrensning i algoritmen for PID-regulatoren, som begrenser pådraget til den høyest(5 V) eller lavest mulige(0 V) fysiske verdi. p K T T Denne sub-vien har filnavnet "2e General PID.vi" og er dokumentert i tillegg D. 2.f Regulering av motoren med LabVIEW Skal lage en VI som regulerer prosessen ved hjelp av VIen "2e General PID.vi", som vi laget i oppgave 2.e, og MIO kortet på PCen. Den nye VIen har vi tildelt filnavnet "2f Process control discrete.vi" og denne er dokumentert i tillegg E. Side 18 av 55 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Sist skrevet ut :41

19 FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Regulering av motoren med Når vi skal lese y m, utgangsspenningen fra tachometeret, kan dette gjøres på flere ulike måter. En måte å gjøre det på, er å bruke VIen "AI Single Scan.vi" for å lese av verdien i et bestemt punkt, og holde på denne til neste lesing. Denne måten kalles sample-and-hold. På grunn av relativt store variasjoner i y m vil dette kunne gi oss stor unøyaktighet(variasjon) i målingene våre. Dette vil føre til at pådraget vil variere mer enn nødvendig, noe som kan føre til ustabilitet i systemet. Vi velger istedenfor å bruke en funksjon som leser flere verdier av y m, og beregner middelverdien av disse før den sender middelverdien av y m som målevariabelen til den diskrete regulatoren. Måler løkketiden i regulatoren vår til å være ca. 8 ms. Andre aktiviteter på PC'en vil kunne virke inn på denne, ved at den "stjeler" prosessortid, og sinker løkken vår, og dermed øker perioden mellom hvert sample. Vi har satt tasteintervallet vårt til 10 ms. Dette fant vi ut, ved testing, var det beste intervallet å bruke. Ved å bruke lengre intervall ble reguleringen svært ustabil. Når det gjelder hvilken type regulator det er hensiktsmessig å implementere i LabVIEWså bestemte vi oss for å implementere den PID-regulatoren vi hadde beregnet parametrene til teoretisk. Testing viste at kretsen oppfører seg ulikt når vi endrer regulatorparametrene. I figur 10 under er det vist hvordan systemet reagerer på et sprang 1000 RPM til 2000 RPM med de teoretisk beregnede regulatorparametrene. Figur 10 Sprangrespons 1000 til 2000 RPM. Eksempler på hvordan systemet oppfører seg når vi endrer på parametrene, er vist i tillegg F. Reguleringssystemet vårt gir en god regulering av prosessen, rundt det arbeidspunktet vi har valgt (ca.1750 RPM). Systemet regulerer ikke så godt i de lave turtallsområdene. Dersom vi ønsker en bedre regulering ved lave turtall, vil dette gå ut over systemets respons ved høye turtall. Her er det med andre ord arbeidspunktet som er avgjørende for hvordan vi velger å regulere systemet. Sist skrevet ut :41 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Side 19 av 55

20 Styring av motoren med Turtallsregulering av DC-motor FIE216 - oppgave 2 2.g Styring av motoren med tidskontinuerlig regulator Koblet opp den analoge PID-regulatoren slik som vist under. B3 B2 B1 B0 A3 A2 A1 A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 10kΩ kΩ 10kΩ OUT1 Strobe 10kΩ RPM Sign. y m 10kΩ - e R i - 100µF R p DAC0 r 10kΩ 10kΩ kΩ - + u Motor sign. 10kΩ R d +5 V GND +5 V GND 1µF - 10kΩ +15 V GND -15 V +15 V GND -15 V + Figur 11 Tidskontinuerlig PID-regulator. PID parametrene kan endres ved å endre motstandene R p, R i og R d. Hver av kretsens regulatorparametre, K p, T i og T d kan endres ved tre motstandsnettverk. Hvert motstandsnettverk består av seks motstander som kan paralellkobles i vilkårlige kombinasjoner til resultatmotstandene R p, R i og R d. For hver av regulatorparametrene er det med andre ord 64 mulige kombinasjoner. Motstandsnettverkene kontrolleres av brytyere som styres med MIO-kortets digitale I/O porter. De to mest signifikante bit brukes til å velge parameter de resterende seks til å bestemme parameter verdien, slik det er vist i tabell 4. Tabell 6 Styring av motstandsnettverkene som gir R p, R i og R d Parameter Sammenheng til komponent D7 D6 D5-D0 Proposjonalitetskonstant Integraltid Derivattid Rp K p = 10kΩ 1 1 T = R 100 F 0 1 i i µ T = R 1 F 1 0 d d µ Se FIE216 dokumentasjon, tabell 4-2, side 4-11 Se FIE216 dokumentasjon, tabell 4-3, side 4-11 Se FIE216 dokumentasjon, tabell 4-4, side 4-11 En av MIO-kortets analoge utganger(0) brukes til å sette referansepunktet og en inngang(0) til å lese turtallet(y m ). De digitale I/O-portene på MIO-kortet er merket A0-A3 og B0-B3. Disse kobles slik at D0-D3 = A0- A3 og D4-D7 = B0-B3. I tillegg brukes utgangssignalet "OUT1" fra MIO-kortets "Counter 1" til å låse bryterene. Det er laget en VI, "PID CTRL.vi", som styrer regulatoren som beskrevet over. Kopierte Side 20 av 55 Jørn Austbø & Knut Ingvald Dietzel Sist skrevet ut :41

Eksperimentell innstilling av PID-regulator

Eksperimentell innstilling av PID-regulator Kapittel 4 Eksperimentell innstilling av PID-regulator 4.1 Innledning Dette kapitlet beskriver noen tradisjonelle metoder for eksperimentell innstilling av regulatorparametre i P-, PI- og PID-regulatorer,

Detaljer

Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler

Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler Telemark University College Department of Electrical Engineering, Information Technology and Cybernetics Reguleringsteknikk med LabVIEW og MathScript eksempler HANS- PETTER HALVORSEN, 2013.11.08 Faculty

Detaljer

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA 8 Vedlegg: Rapport veiledning TFE4105: Lab høst 2009 Fag TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner Eksempel RAPPORT LAB 2 ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA av Hans Hansen Ole Olsen Lab gruppe 123 Lab utført: 24.9.2009

Detaljer

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6 SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2012 PRH606 Hovedprosjekt IA6-6-12 Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for

Detaljer

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging.

Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Laboratorieøvelse i FY3-Elektrisitet og magnetisme Vår Fysisk Institutt, NTNU Enkle kretser med kapasitans og spole- bruk av datalogging. Oppgave -Spenning i krets a: Mål inngangsspenningen og spenningsfallet

Detaljer

Seismisk inversjon ved bruk av genetiske algoritmer

Seismisk inversjon ved bruk av genetiske algoritmer Seismisk inversjon ved bruk av genetiske algoritmer Fredrik Helland Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Åge Kristensen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

Spørretime / Oppsummering

Spørretime / Oppsummering MAS107 Reguleringsteknikk Spørretime / Oppsummering AUD F 29. mai kl. 10:00 12:00 Generell bakgrunnsmateriale Gjennomgang av eksamen 2006 MAS107 Reguleringsteknikk, 2007: Side 1 G. Hovland Presentasjon

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp?

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranse Veileder: Professor Magne Supphellen Kan Corporate Social Responsibility dempe anger

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Av Inger Cathrine Kann, Søren Brage, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune 1 Sammendrag I artikkelen beskriver vi resultater fra en analyse av gradert

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer

Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer Livet i havet vårt felles ansvar Rapport fra Fiskeridirektoratet Tittel: Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer