3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel Björneborg 15 Scana Steel Booforge 16 Scana Steel Söderfors 17 Scana Machining 18 Scana Subsea 19 Scana Steel AB 20 ForretningsområdeT scana propulsion 22 Scana Propulsion 26 ForretningsområdeT scana offshore 28 Scana Offshore Technology 30 Scana Steel Stavanger 31 Scana Offshore Vestby 32 Scana Offshore Services 33 Scana Skarpenord 35 Scana Korea Hydraulic 36 ForretningsområdeT SCANA other business 36 Scana do Brasil Industrias Ltda 38 ForretningsområdeT scana property 40 SAMFUNNSANSVAR 42 Miljø 45 REGNSKAPSÅRET Årsberetning 54 Scana konsern resultatregnskap 55 Scana konsern oppstilling over finansiell stilling 56 Scana konsern kontantstrømoppstilling 57 Scana konsern oppstilling av endring i egenkapital 58 Scana konsern noter 94 Morselskap resultatregnskap 95 Morselskap balanse 96 Morselskap kontantstrømoppstilling 97 Morselskap noter 103 Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef 104 Revisors beretning 106 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtekter for Scana Industrier ASA

3 3 SCANA KONSERNET Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern og har som sin viktigste forretningsoppgave å levere produkter og systemløsninger til energirelaterte virksomheter, fortrinnsvis innenfor olje- og gassindustrien, men også til annen energi- og marin industri. Scana leverer også service-, reparasjons- og vedlikeholdstjenester til kunder i de samme markedene. Scanas teknologier, unike materialkunnskaper og lange produksjonserfaring danner basis for konsernets konkurransekraft. Scanas målsetting er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen markedssegmentene konsernets selskaper opererer i. Hovedvekten av kundene befinner seg i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. Scana Industrier ASA har egne selskaper i Norge, Sverige, Kina, USA, Polen, Singapore, Brasil og Sør-Korea. Konsernets hovedkontor ligger i Stavanger. Ved utgangen av 2013, hadde Scana-konsernet ansatte. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring danner basis for konsernets konkurransekraft.

4 4 mål og midler Forretningside Scana-konsernets formål er å eie og drive industri og handelsvirksomheter med tilhørende tjenester. Konsernets formål innebærer også å investere i andre selskaper som kan fremme konsernets primære virksomheter. Scana skal være et markedsdrevet industrikonsern som leverer nisjeprodukter til markeder i vekst. Visjon Scana skaper fremdrift. Scanas omdømme skal stå for solid kvalitet, leveringspålitelighet, god kunderespons og sterk kompetanse. Konsernets selskaper skal være arbeidsplasser hvor de ansatte trives og utfordres. Finansene skal være tilstrekkelig sterke til å utvikle konsernet industrielt og kommersielt. Utviklingsretning Scanas hovedmarkeder skal være innen energi- og offshorerelaterte tjenester og produkter. Scana strekker seg mot å levere stadig mer avanserte produkter og komponenter. Scana skal samhandle med kjernekunder for å gjøre verdikjedene mer kostnadseffektive. Scana skaper fremdrift Scana skal være tilstede og nær kundene i utvalgte markeder. Scana beveger seg fra å ha en investeringsbasert drevet kundemasse til å ha en mer vedlikeholdsbasert kundemasse. Overordnet mål og strategi Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier. For å nå målet, er det fastsatt følgende hovedstrategier: Gjenvinne lønnsomhet og sikre god kapitalstyring. Øke fokus på forretningsområdenes struktur og utvikling. Vokse organisk innen forretningsområdene. Utvikle reparasjons- og servicekonseptet innen forretningsområdene. Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom strategiske samarbeid og oppkjøp. Redusere eksponering utenfor konsernets satsingsområder. Utvikle eiendomsverdiene. For 2014 vil styrets hovedfokus være å gjenskape lønnsomhet og oppnå økt finansiell robusthet i konsernet.

5 5 konsernledelse og styre Scana har en desentralisert organisering hvor det meste av konsernets faglige og forretningsmessige kompetanse ligger i selskapene. Scanas hovedkontor med konsernledelse, finans- og økonomifunksjon, er lokalisert i Stavanger, Norge. Konsernledelsen Jan Henry Melhus, konstituert konsernsjef Jan Henry Melhus (f. 1963) er utdannet produksjonsingeniør med tilleggsutdannelse innen marin teknologi. Han har mer enn 20 års erfaring fra Scanas satsingsområder. Melhus kom til Scana fra stillingen som direktør for GE Oil & Gas. Han har tidligere hatt ledende stillinger innen Vetco Gray, GMC-gruppen, NAT- og ABB-konsernet. Kjetil Flesjå, konserndirektør / CFO Kjetil Flesjå (f. 1967) er siviløkonom og kom til Scana fra Fokus Bank. Flesjå har solid bankfaglig bakgrunn. Han harogså bred erfaring fra corporate finance-prosesser, herunder kjøp- og salgsprosesser, finansiell risikoanalyse, balanseog gjeldsstrategier. Flesjå har også betydelig analyseerfaring. Styret Bjørn Torkildsen, styrets leder Bjørn Torkildsen (f. 1962) har bred erfaring innen strategi og ledelse og 25 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Han var administrerende direktør i Skangass i perioden, og administrerende direktør i Lyse Infra i perioden, Torkildsen er utdannet sivilingeniør fra NTH med tilleggsutdannelse innen økonomi og ledelse. Elisabeth Saupstad Elisabeth Saupstad (f. 1968) har lang erfaring fra hotellbransjen og har hatt flere lederposisjoner i Nordic Choice Hotels. De siste årene har hun vært driftsdirektør for Comfort Hotels i Norge. Hun har også jobbet for Figgjo AS som salgsdirektør med ansvar både nasjonalt og internasjonalt. Saupstad er i dag reiselivsdirektør i Region Stavanger BA. Anna Aabø Anna Aabø (f. 1954) har de siste 25 årene jobbet med teknologi og ledelse med fokus på teknologi i olje og gassbransjen. Hun var blant annet direktør ved Forskningsinstituttet, IRIS i perioden, Aabø har og har hatt styreverv i teknologiselskaper, Forskningsrådet, Universitetet i Tromsø og i Venture-selskap. Idag er Aabø Vice President i Kongsberg Olje og gass, Software and Services. Aabø er utdannet cand. real. i matematikk fra Universitetet i Bergen. John Arild Ertvaag John Arild Ertvaag (f. 1955) driver egen investeringsvirksomhet gjennom sitt selskap, Camar AS. Investeringene er hovedsaklig rettet mot petroleumsvirksomheter, industri og handel. Ertvaag har flere styreverv i børsnoterte og unoterte selskaper. Camar AS har etter den gjennomførte emisjonen i første kvartal 2012, blitt største aksjonær i Scana Industrier ASA. Martha Kold Bakkevig Martha Kold Bakkevig (f. 1963) har bred erfaring fra ledelse, strategi og FoU innen teknologi og forretningsutvikling. Hun har en doktorgrad (dr.scient.) fra NTNU i 1995 og en doktorgrad (dr.oecon.) fra Handelshøyskolen BI i Bakkevig er administrerende direktør i brønnserviceselskapet, DeepWell i Haugesund. Knut Øgreid Knut Øgreid (f. 1950) driver egen investeringsvirksomhet gjennom Verket Finans. Investeringsområdene omfatter blant annet eiendom, industri, olje og gass, samt handel. Øgreid har flere styreverv i børsnoterte og unoterte selskaper. Verket Finans har etter den gjennomførte emisjonen i første kvartal 2012, blitt nest største aksjonær i Scana Industrier ASA. Per Ravnestad Per Ravnestad (f. 1952) har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Ravnestad var frem til 2010, konserndirektør for forretningsutvikling i Scana. Tidligere var han administrerende direktør i IOS Tubular Management. Ravnestad er blant selskapets største aksjonærer.

6 6 Konsernsjefens kommentar 2013 ble nok et utfordrende år for Scana-konsernet. Finanskrisen preget fremdeles de markedene vi opererer i. Markedssegmentene marine og stål er spesielt hardt rammet og de vil fortsatt være krevende i Svakere krone mot slutten av året bedret konsernets konkurransekraft noe. Konsernet har over tid slitt med inntjeningen, noe som har gitt likviditetsutfordringer i et vanskelig kapitalmarked. Manglende inntjening har i 2013 også medført større regnskapsmessige nedskrivninger av balanseposter. Vi så en gledelig utvikling innen servicetjenester til offshore hvor ordreboken og forutsigbarheten i virksomheten er forbedret. Dette skyldes flere prosjektordrer og et tettere samarbeid med definerte nøkkelkunder. Etter et 16 år langt joint venture-samarbeid i Kina innen ståltilvirkning, besluttet vi i 2013 å selge ut denne delen av virksomheten. Etter en lengre salgsprosess forventes selve aksjetransaksjonen å være sluttført innen første kvartal og å bli endelig oppgjort i Dette betyr at 511 ansatte forlater Scana og det eiersamarbeidet vi har hatt siden overtakelsen i For Scana bidrar salget spesielt til en reduksjon av kortsiktig gjeld og stor reduksjon av operasjonell risiko. Scana Steel Stavanger har hatt nok et utfordrende år i Et forsøk på en gradvis omlegging mot oljeog gassmarkedet har vært nødvendig, men ikke nok til å få driften i pluss. Konsernet vurderer alternative driftsformer og tiltak for å sikre positiv drift i selskapet. Satsningen på verkstedfasiliteter i Houston i 2013 har vært vellykket, og har bidratt til ordrevekst og marginforbedringer. Offshore Vestby har siste halvår 2013 økt ordreboken og oppnådd balanse i driften. Selskapet jobber med mange, globale prospekter som kan gi en internasjonal posisjon i 2014, samtidig som nøkkelkunder lokalt skaper stabilitet og bærekraft i driften. Scana Energy hadde i 2013 et krevende år med lav etterspørsel og overkapasitet i markedet. Vi arbeider videre med omorganisering av virksomheten i Sverige for å oppnå stordriftsfordeler og høyere foredlingsgrad. Det er i 2013 gjennomført betydelige kostnadsreduksjoner i virksomhetene som vil bedre konkurransekraften. I tillegg arbeides det strukturert med optimal produkt- og produksjonssammensetning gjennom tettere samarbeid med de viktigste kundene. Scana Propulsion har vært gjennom et konsolideringsår etter omorganiseringen. Mange strategiske initiativer har blitt gjennomført i Servicesegmentet rendyrkes, mens fokus på produktutvikling innen gir- og fremdriftssystemer blir utslagsgivende for vår konkurranseposisjon fremover. Testkjøring av kontraroterende propellsystem sammen med Inpower magnetmotorer som Scana har 25 prosent eierandel i, forventer vi kan bane vei for nye, revolusjonerende fremdriftssystemer. Konsernets posisjon i 2013 har vært sterkt påvirket av en historisk, langvarig lavkonjunktur i stålmarkedet samtidig som kontrahering av nye skip er på sitt laveste på mange år. Denne nedgangen har ikke kunnet kompenseres av oppgangen innen olje- og gass. Hovedfokus for konsernet i 2014 blir å oppnå lønnsomhet. Konsernet har gjennom 2013 gjennom ført kraftige, kostnadsreduserende tiltak. De største nedskjæringene er gjennomføret i de produksjonsintensive enhetene med mål om 10 prosents kostnadsreduksjon. Vi mener det er mulig å gjenvinne lønnsomheten i Scana selv i dagens internasjonale klima og vi er sikre på at vi er posisjonert til å levere betydelige resultater når markedet normaliseres. Det ble tidlig i 2014 også besluttet å selge ut selskaper knyttet til offshore service-segmentet. Salget inkluderer Scana Offshore Technology as, Scana Offshore Services inkludert aksjer i Stingray Offshore Solutions Inc. og verkstedsdriften i Scana Offshore Vestby as. Dette blir primært gjort for å bedre konsernets likviditet og å redusere gjeldsgraden. Det vil i 2014 bli arbeidet strategisk for vekst i den resterende offshoredelen knyttet til produkter og prosjekter. Scana har også rettet fokus mot utvikling av nøkkel kunder for sammen med dem å utvikle og øke foredlingsgraden av produkter. Denne utviklingen har vært utslagsgivende for å opprettholde aktivitetsnivået i 2013 og vil videreføres i For å lykkes, må vi fokusere på vår konkurransekraft, vår materialkunnskap, leveransepresisjon, kvalitet og nærhet til kundene. Vi er små, men fleksible og har ansatte som gjør en stor innsats hver

7 dag til kundens beste. Dette vil på sikt bygge solide arbeidsplasser og verdier for våre aksjonærer. Våre markeder er fortsatt preget av en investeringsbasert kundemasse, men hvor tyngden gradvis forskyves til en noe mer vedlikeholdsbasert kundemasse. Service og reparasjon er mindre konjunkturutsatt enn nysalg. Innen Scana Propulsion og Scana Offshore har vi opplevd ytterligere vekst innen serviceog reparasjonsleveranser de siste årene. Denne utviklingen er nødvendig for å skape resultater, selv om nysalget er på lavt nivå. Vi skal fortsatt være tilstede nær kundene i utvalgte områder. De geografiske ståstedene vi har gjennom utekontorene, er viktige i forhold til våre markedskanaler. Konsernet har ingen planer om videre geografisk spredning, men vil fokusere på ytterligere å forbedre posisjonen i disse områdene gjennom å utvikle den lokale service- og salgskompetansen. For konsernets selskaper vil dreining mot mer energiog offshorerelaterte tjenester fortsette. Mange av våre selskaper er allerede sterke innen dette segmentet og har dermed gode forutsetninger for å lykkes. Dreiningen er krevende i form av kompetanseutvikling og ressursforbedring i anleggsmidler. Energibransjen stiller større krav til leveransene og vår egen evne til bedre risikostyring i produksjonen er derfor avgjørende. På sikt vil fokus på energikunder være riktig om akseptabel inntjening skal oppnås. En prioritert oppgave i 2014 blir å stabilisere de selskapene i konsernet som har stått for de største tapene, slik at lønnsomhet for konsernet kan gjenvinnes. Dette kan ikke skje utelukkende ved å kutte kostnader. Kraftig omstilling vil være nødvendig for noen selskaper, men det aller viktigste er å vinne gode ordrer og levere disse på tid med forventet kvalitet. Scana er en miljøbedrift og fremstiller stål som er noe av det mest krevende å produsere i markedet. Dette stålet benyttes i egne produkter av våre kunder. Utgangspunktet er skrap som gjennom våre prosesser blir foredlet til høykvalitetsprodukter. Det er et mål for oss å belaste miljøet minimalt i fremstillingen, uansett hvor i verden vi produserer. Det er derfor i 2013 investert i miljøbesparende tiltak spesielt i våre egne smelteverk. Scana har en solid verdi i de ansattes kompetanse og holdninger. Når vi lykkes med omstillingstiltak, er det både fordi alle ser at endring er nødvendig, men ikke minst fordi vi ønsker å ta vare på virksomheten og arbeidsplassene. God lagånd, sammen med et svært lavt sykefravær, er styrker vi må ta vare på. Det er en nødvendighet å gjenskape lønnsomhet i alle våre selskaper og vi har en organisasjon som er veldig tent på å klare den oppgaven. Jeg vil takke alle ansatte for stor innsats og for en positiv innstilling også gjennom et krevende år og jeg ser fram til et videre samarbeid i 2014! Med vennlig hilsen Jan Henry Melhus Konstituert konsernsjef 7

8 Historiske høydepunkter 1652 Scanas eldste selskap, Scana Booforge, blir etablert i Karlskoga Det gis tillatelse til å anlegge en smihammer ved munningen av Vismes. Dette danner grunnlaget for Björneborgs vekst og utvikling Stavanger Electro-Stålverk ble etablert. I dag er Scana Steel Stavanger AS Norges eneste spesialstålverk og holder til i Strand Kommune Scana Industrier etableres ved en fusjon mellom ScanArmatur AS og ScanPaint AS Aktuator- og ventilkontrollprodusenten Scana Skarpenord AS overtas av Scana Industrier Scana Industrier kjøper Stavanger Staal AS. Selskapet heter i dag Scana Steel Stavanger AS Scana Industrier kjøper Björneborgs Järnverk AB. Selskapet heter i dag Scana Steel Björneborg AB Scana Industrier kjøper det tradisjonsrike, Booforge AB. Selskapet heter i dag Scana Steel Booforge AB. Produksjonen ble tidligere drevet av Alfred Nobels Bofors Scana Industrier noteres på Oslo Børs Scana Steel Stavanger AS sikres egen kraftforsyning ved at Jørpeland Kraft AS, får egen kraftkonsesjon, Scana eier 1/3 av Jørpeland Kraft AS Scana etablerer seg i Kina gjennom joint venture selskapet Leshan Scana Machinery Company Ltd Scana kjøper Volda Mekaniske Verksted AS. Selskapet heter i dag Scana Volda AS Scana inngår avtale med Caterpillar som gjør Scana Volda til en foretrukket leverandør av propeller, reduksjonsgir og kontrollsystemer til Caterpillars sine dieselmotorer er det første, hele driftsåret til Scana Korea Hydraulic Ltd. Gjennom etableringen av selskapet, har Scana økt sin markedsandel betraktelig i en av verdens, største skipsbyggingsnasjoner Scana gjennomfører en kapitalforhøyelse som tilfører konsernet 106 millioner NOK i ny aksjekapital Smedvig selger sin aksjemajoritet i Scana til ledende ansatte i Scana Industrier Scana Korea Hydraulic blir som en av fem underleverandører, tildelt den prestisjefylte, utmerkelsen «Quality Gold Mark» av Samsung Heavy Industries, som er ett av verdens største skipsverft Scana etablerer selskapet, Scana Offshore Technology AS sammen med International Oilfield Services AS. Det nye selskapet skal videreutvikle konsernets aktiviteter innen service og vedlikehold Scana kjøper selskapene, Brødrene Johnsen AS og AMT AS. Idag er selskapene slått sammen til, Scana Offshore Vestby AS. Oppkjøpene bekrefter konsernets målsetting om å vokse innen olje og gass Scanas omsetning når 2,9 milliarder NOK etter høy aktivitet innenfor alle konsernets virkeområder. Scana Offshore Services etableres etter oppkjøp av en virksomhet i Houston. Selskapet styrker Scanas posisjon i USA og i Singapore Scana kjøper ABBs marinevirksomhet i Polen og etablerer Scana Zamech Sp. z o.o. Oppkjøpet kompletterer Scanas aktiviteter innen forretningsområdet, Propulsion. Scanas etablering av virksomhet i Brasil forventes å gi store vekstmuligheter i et spennende marked. Scana etablerer også selskapet Scana Subsea som leverer subsea- og stigerørskomponenter til olje- og gassindustrien Scana kjøper konkursboet etter Axels Components i Kristinehamn, Sverige og etablerer Scana Machining AB. Scana selger sin eierandel i Jørpeland Kraft AS. Scana vinner gjennom Scana Offshore Vestby, en kontrakt til 350 millioner kroner i Brasil. Dette er den største Scana-kontrakten noensinne og innebærer et gjennombrudd i et spennende marked Scana refinansieres gjennom en rettet emisjon på brutto 150 millioner NOK mot eksisterende aksjonærer. I tillegg refinansieres den eksisterende lånefasiliteten med et nytt flervaluta-lån pålydende 348 millioner SEK, samt en trekkfasilitet på 280 millioner NOK. Eksisterende lån i Leshan Scana Machinery blir refinansiert med et nytt lån, pålydende 8,7 millioner USD Scana styrker sin kapitalbase gjennom en rettet emisjon på brutto 139 millioner kroner mot eksisterende aksjonærer. Scana selger sin 80 prosent eierandel i Leshan Scana Machinery til en lokal aktør i Kina. Veiskjær-avdelingen i Scana Steel Stavanger, skilles ut i eget selskap og får navnet, Scana Industrial Products AS. Selskapet selges i fjerde kvartal til ansatte og lokale investorer. Scanas eiendomsportefølje i Strand kommune fisjoneres inn i to nyetablerte eiedomsselskaper for å styrke fokuset på eiendomsutvikling.

9 20149

10 10 forretningsområder Scana-konsernet er oppdelt i fem forretningsområder hvor produksjonsenhetene innen hvert område er organisert i egne, juridiske enheter. SCANA ENERGY Scana Steel Björneborg AB, Sverige Produksjon og salg av smidde spesialkomponenter. Scana Steel Booforge AB, Sverige Produksjon og salg av truckgafler. Spesialisert tjenester innen smieproduksjon og varmebehandling. Scana Steel Söderfors AB, Sverige Produksjon og salg av valsede spesialprofiler, samt valsede og smidde stenger og emner, i all hovedsak av spesialstål. Scana Machining AB, Sverige Maskinering, sammenstilling og testing av komponenter og produkter. Scana Subsea AB, Sverige Salg og prosjektledelse av undervanns- og stigerørsystemer til oljeog gassindustrien. Scana Steel AB, Sverige Forvalter Scanas eiendommer i Karlskoga, Sverige. SCANA PROPULSION Scana Volda AS, Norge Design, engineering, produksjon og salg av gir, propeller og framdriftssystemer. Scana Mar-El AS, Norge Design, produksjon og salg av elektroniske fjernstyringssystem for framdrift og navigering av fartøy. Scana Zamech Sp. z o.o, Polen Salg og service av trustere og propellsystemer. Scana Singapore Pte. Ltd. Salg og service knyttet til fremdriftssystemer. Scana Shanghai Trading Co. Ltd. Salg og service knyttet til fremdriftssystemer. SCANA OFFSHORE Scana Offshore Technology AS, Norge Reparasjon, vedlikehold og resertifisering av utstyr til oljeindustrien. Scana Steel Stavanger AS, Norge Produksjon og salg av høylegert støpe- og smiegods, samt slitestål til oljeindustrien. Scana Offshore Vestby AS, Norge Engineering, design, produksjon og salg av spesialutstyr til olje- og gassindustrien. Scana Offshore Services Inc, USA Design, engineering, reparasjon og vedlikehold av boreutstyr. VENTILSTYRINGSSYSTEMER Scana Skarpenord AS, Norge Design, produksjon og salg av hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. Scana Korea Hydraulics Ltd, Sør-Korea Produksjon og salg av hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. Scana eier 49 %. Scana Skarpenord Shanghai Service Station, Kina Service knyttet til hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. SCANA OTHER BUSINESS Scana Do Brasil Industrias Ltda., Brasil Representasjons- og salgskontor, spesielt rettet mot olje- og gassindustrien, samt det marine markedet. SCANA PROPERTY Forvalter og utvikler Scanas eiendommer i Norge og Sverige.

11 11 Forretningsområder

12 12 Administrerende direktør: Fredrik Forsberg forretningsområdet SCANA ENERGY Selskapene i Scana Energy har en flere hundre år lang tradisjon i svensk stålindustri gjennom selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Booforge, Scana Steel Söderfors, Scana Subsea, Scana Machining og Scana Steel AB. Selskapene har hver for seg selvstendige og lengre historier og er spesialiserte innen ulike produksjonsområder. Scana Energy har olje- og gass, samt annen energi som sine viktigste markedsområder. I tillegg leverer selskapene, spesialstål og komponenter til marine-, bil-, maskin-, og verktøyindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjons anlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, varmebehandlings- og maskineringsverksteder. Forretningsområdet har en betydelig metallurgisk kompetanse. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte systemer for kvalitetssikring. prinsipper er å samarbeide nært med kunde og yte høy kvalitet. Scanas teknologiske kompetanse er sentral både i produksjonen og ved utvikling av nye, kundetilpassede produkter. Scana har en produksjonskapasitet av eget tilvirket stål på nærmere tonn smeltet materiale. For Scana er det viktigere å strekke seg etter å fremstille nye, avanserte komponenter og produkter for krevende kunder, enn å oppnå høyest mulig produksjonsvolum. Scana tilbyr et bredt produktspekter med tonnasjer fra 50 kilo til 75 tonn og lengder opp til 24 meter. I det øvre vekt- og lengdespekteret innen sylindriske produkter, er Scana markedsledende. Scana innehar stor kapasitet innen varmebehandling. Dette gjør det mulig å produsere spesielle materialkvaliteter og oppnå utvidet strekkfasthet i materialer, noe som er et viktig konkurransefortrinn for forretningsområdet. Strategisk posisjon Scana holder en høy standard på sin produksjon og har et bredt produktsortiment. Å få fotfeste i bransjen er krevende som følge av høye inngangsbarrierer. Produksjons anlegg og infrastruktur representerer store kapitalinvesteringer, samtidig som det er svært krevende å tilegne seg tilstrekkelig høy, metallurgisk og teknisk kompetanse. Scana er en av få aktører med integrerte produksjons anlegg som omfatter både smelting og produksjon av stål, samt varmebehandling og bearbeiding av komponenter. Det er få av Scanas konkurrenter innen ferdigprodukter til olje- og gassindustrien, samt innen andre energi produkter, som har egen metallurgisk kompetanse og produksjon. Høy kontroll over verdikjeden gir Scana konkur ranse fortrinn og en betydelig evne til å forske og utvikle produkter som kundene ønsker og har behov for i fremtiden. I perioden, er det samlet investert mer enn 300 millioner NOK i selskapene som inngår i Scana Energy. Investeringene bidrar til økt konkurransekraft som følge av økt kapasitet og leveringspresisjon, samt redusert operasjonell risiko og lavere produksjonskostnader. Scana Energy har de siste årene økt satsingen mot olje- og gassmarkedet og har nå nær halvparten av omsetningen i dette interessante, men krevende markedet. Selskapene har de siste årene også beveget seg lengre i verdikjeden gjennom også å tilby tjenester innen ferdigmaskinering, overflatebehandling, testing og til dels sammenstilling. Disse nyvunne posisjonene skiller Scana Energy fra andre, tilsvarende virksomheter. Produkter Scana er en ledende leverandør av spesialprodukter i stål og skreddersyr løsninger for ulike anvendelser. Viktige Marked og kunder Forretningsområdets hovedmarked er innenfor energi, hvorav marin og olje og gass er det dominerende markedet. Spesialproduktene leveres til markedsledende kunder over hele verden. Scana tilbyr optimale konstruksjons- og materialvalg, som sammen med et mer ferdigbearbeidet produkt, gir en konkurransedyktig totalløsning. Den globale aktiviteten innen olje og gass er høy. Scana Energy leverer blant annet komponenter til stigerør til utbyg gingsprosjekter offshore. Dette er krevende prosjekter med et betydelig utviklingsarbeid i forkant. Flere av prosjektene er nå under ferdigstillelse. Både resultatene av utviklingsarbeidet og markedet generelt, gir grunnlag for god lønnsomhet for fremtidige prosjekter. Scana Energy har opparbeidet en god ordrereserve til olje- og gassprosjekter. Ordrereserven strekker seg fra 2014 til Scana Energy har gjennom de siste tyve år vært markeds - leder på lange, marine akslinger opp til 24 meter, som inngår i fremdriftssystemer til skip. Antall kontraheringer av skip har vært på et meget lavt nivå etter Markedet har gradvis kommet tilbake mot slutten av Scana Energy er godt posisjonert i dette markedssegmentet, og en økt aktivitet innen skipsbygging vil ha stor positiv betydning for Scana Energys lønnsomhet. Kundene til andre stålprodukter er primært maskinprodusenter, verktøystålbedrifter, større grossister og sluttbrukere. Scana har en rekke lang siktige samarbeidsavtaler med flere av de store brukerne i Europa, USA og Asia. Scana har økt satsingen på høykvalitets verktøystål gjennom Dette vil øke selskapenes omsetning og utnytte produksjonskapasiteten i anleggene bedre, som igjen vil gi bedre total lønnsomhet.

13 13 Scana Energy

14 14 Administrerende direktør: Sören Andersson SCANA STEEL BJÖRNEBORG Scana Steel Björneborg foredler stål gjennom en integrert kjede som inkluderer eget stålverk, varmebehandling, smie med en presse på tonn og et velutstyrt maskineringsverksted. Scana Steel Björneborg ble grunnlagt i 1656 og er en av verdens eldste smier. Produksjon og kvalitet 2013 bød på flere utfordringer i et volatilt marked. Kostnadsreduksjoner ble gjennomført i første del av 2013 for å styrke selskapets konkurransekraft og beholde markedsposisjonen. Flere optimali seringsprogrammer ble gjennomført i løpet av året, hvor bytte av transformator og konvertering fra oljebasert brensel til naturgass for dampkjel og brennere, var de to største. Et kontinuerlig arbeid med «Lean process» gir resultater og både ledetid og kvalitetskostnader viser en positiv trend. Marked og kunder Markedsituasjonen med tøff konkurranse og lav etterspørsel etter smidd stål, har fortsatt i Selskapet jobber strategisk for å sikre volumer innen stål og grovsmie, samt å øke foredlingsgraden gjennom å tilby ferdigmaskinering innen markedssegmentene, energi og marine. Det internasjonale markedet for verktøystål har bedret seg i 2013, hovedsakelig på grunn av at flere distributører har kommet til, blant annet i Kina, Taiwan, USA og Europa. Selv innenfor det krevende markedet for maskinstål, har selskapet opplevd en positiv utvikling og har lyktes med å sikre nye kontrakter. Selskapet forventer at 2014 blir et krevende år og vil ha fokus på å utvikle nye kunderelasjoner i både nye og eksisterede markeder. Produkter Scana Steel Björneborg leverer kundetilpassede produkter til de fire markedssegmentene: Industri, Marine, Maskin og Energi. Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, store og lange stålkomponenter med høyt teknisk innhold. Scana Steel Björneborg leverer også råsmidde og grovdreide detaljer. Produktene er eksempelvis akslinger, rotorer, sammenføyninger (joints), stigerør, stenger og plater. Produktene er ofte nøkkelkomponenter for selskapets kunder og leveres med varierende ferdighetsgrad, alt etter kundens spesifikasjoner og krav. Selskapet samarbeider med underleverandører i konsernet, for å gjøre produktene så ferdigstilte som kunden ønsker.

15 Administrerende direktør: Bjørn Konradsen Scana Steel Booforge Scana Steel Booforge er en verdensledende produsent av større truckgafler som kan løfte mer enn 10 tonn. Med Scanas ekspertise innen friformsmie kan selskapet produsere store gafler og andre smidde produkter etter alle spesifikasjoner, herunder med høye krav til styrke. Siden 2009 har Booforge også produsert master og løftevogner, og kan dermed levere komplette løftesystemer til trucker i det tyngre segmentet. 15 Marked og kunder Selskapet retter seg i hovedsak inn mot leveranser til truck- og maskinprodusenter, samt til andre stålverk. I tillegg har selskapet kunder innen olje og gass. Kundene er hovedsakelig lokalisert i Norden, men selskapet leverer også til det internasjonale markedet gjennom sitt distribusjonsnettverk. Blant selskapets største kunder finner vi Cargotec, Konecranes, Svetruck, Sandvik, Alfa Laval og Moorlink. Markedet for Scana Steel Booforges hovedprodukter, gafler, og friformsmidde og varmebehandlede produkter, har vist en nedadgående trend i Produkter Scana Steel Booforges hovedprodukter er: Løfteløsninger til tunge gaffeltrucker Varmebehandling Friformsmie I 2013 hadde Scana Steel Booforge et stort gjennombrudd knyttet til løfteløsninger. Et nyutviklet produktspekter har skapt nye kunder og avtaler med fremtidige, potensielle kunder. Det nye produktspekteret vil være en viktig bærebjelke i den videre utvikling av selskapet. Scana Steel Booforge har en veletablert merkevare knyttet til løfteløsninger for tunge gaffeltrucker. Selskapet har også et godt, utviklet salgsnettverk og en betydelig styrke gjennom egen forsknings- og utviklingsavdeling. Dette gjør at selskapet er godt posisjonert for fremtidig vekst. Varmebehandling har i løpet av 2013 opplevd et trendskifte i kundebasen ved at selskapet har fått mer krevende kunder innenfor olje- og gassindustrien. Med tydeligere markedsfokus, egen teknologiutvikling og effektivisering av produksjonen, fremstår Scana Steel Booforge godt rustet for fremtiden.

16 16 Administrerende direktør: Per Jarbelius SCANA STEEL SÖDERFORS Scana Steel Söderfors er en spesialisert produsent av stål i kvalitetsutføring, det vil si høylegert stål med høy renhet for krevende formål. Varmeforming og varmebehandling av stål har lange tradisjoner ved Söderfors. Siden 1676 har dyktige smeder gjort Söderfors berømt for sine kvalitetsprodukter. Selskapet har lang erfaring med smidd, valset, varmebehandlet og maskinert stål. Scana Steel Söderfors er lokalisert i Söderfors, nord for Stockholm, Sverige, og ligger nær andre, større stålprodusenter. Siden 1995 har selskapet vært en del av Scanagruppen. Marked og kunder Scana Steel Söderfors eksporterer 50 prosent av omsetningen. Europa er det største markedet, men også Kina, Japan og USA er viktige markeder. Scana Steel Söderfors opererer i de tre markedssegmentene, energi, olje og gass, samt stål. Kundene er verdensledende systemleverandører, komponentleverandører, stålmakere, maskinbyggere og distributører. Produkter Scana Steel Söderfors leverer nisjeprodukter. Hovedproduktene er smidde eller valsede emner, seksjoner, profiler og friformsmidde komponenter med høyt, teknisk innhold. Typiske friformsmidde komponenter i tillegg til emner, er akslinger, rotorer, plater og koplinger. Valsede produkter blir framstilt i høylegert stål, som runde og flate profiler, med bjelker som vanligste produkter i forskjellige rustfrihetsgrader med vekt på grader av Duplex og Super Duplex. Høylegert verktøystål og PM-stål i form av bjelker, runde og flate profiler, er også viktige produkter. Koplinger av forskjellige typer og materialer, er et etablert produktspekter for selskapet. I løpet av året har selskapet initiert flere produktutviklingsprosjekter i nært samarbeid med selskapets største kunder. Organisasjonen fortsetter å utvikle kompetanse- og ferdigheter, med målsettingen å øke andelen foredlede produkter og møte kravene fra strategisk, viktige kunder. Et nytt system for prosesshåndtering av internlogistikk, er blitt implementert for å utvikle Scana Steel Söderfors til en «just-in-time-partner» for kundene.

17 Administrerende direktør: Per-Arne Forsman Scana MachinING Scana Machining selger og utfører tjenester innen montering, maskinering, sveising og testing av systemleveranser for tunge komponenter innenfor et bredt spekter av lavlegert til avansert, rustfritt stål, samt aluminium, spesielle legeringer og andre høykvalitets materialer. 17 Scana Machining kan tilby bearbeiding av store og komplekse deler, enkeltvis eller samlet, og ofte beregnet for bruk i miljøer med meget strenge krav til kvalitet. Selskapet kan håndtere produkter på opptil 20 meters lengde og komponenter opp til 60 tonn. Marked og kunder Scana Machinings fremste markeder er innen olje og gass, energi og marine, samt papir, tungindustri og militære forsvarsprodukter. Salg skjer gjennom egne datterselskaper, samt større, internasjonale konsern med tilknyttet industri i Sverige og Norge. De produktene vi tilvirker, er i stor grad beregnet for videre eksport via våre kunder. Markedet forventes å styrke seg noe i Ordreinngangen i 2013 har vært høyere enn i 2012, først og fremst innen forsvarsprodukter. For å styrke selskapets posisjon i fremtiden, utvides salgsstaben i løpet av første kvartal Produkter og tjenester Scana Machining leverer underleveranser innen sveising, maskinering, montering og testing av systemleveranser for tunge komponenter innen forskjellige stålkvaliteter og aluminium. Det leveres også produksjonstekniske tjenester, samt fabrikasjon av mindre strukturer. Scana Machining har en avansert kalibreringsvirksomhet i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. Selskapet selger også kalibreringstjenester til flere eksterne kunder. Scana Machining er ISO sertifisert.

18 18 Administrerende direktør: Peter Jansson Scana subsea Scana Subsea er et selskap som leverer subsea- og stigerørskomponenter til olje- og gass industrien. Med høy kompetanse innen materialteknologi og produksjonsteknikk, tar selskapet et helhetlig ansvar for tilvirkning, sammenstilling og testing av sammensatte produkter. Selskapet utvikler merverdi for kundene gjennom valg av optimale produksjonsløsninger. Selskapet arbeider med salg, prosjektgjennomføring og produktutvikling. En vesentlig del av verdiskapningen utføres av selskap innen Scana Energy og kompletteres med høykvalitets bearbeiding av Scana Machining. I tillegg er det etablert samarbeid med partnere og salgsledd for disse tjenestene utenfor gruppen. Selskapet vil utnytte Scanas sterke markedsposisjon innen stål- og smieproduksjon av lange og tunge komponenter. Marked og kunder Scana Subsea eksporterer 100 prosent av sin omsetning. Kundene er internasjonale oljeselskaper og system- og produktleverandører. Det største markedet er i USA, men også Nordsjøen, Brasil og Sørøst-Asia er viktige satsingsområder. I 2013 oppnådde Scana Subsea rekordomsetning, men ordreinngangen møtte ikke forventningene på grunn av økt konkurranse i markedet. Den økte konkurransen medførte en prisreduksjon for selskapets produktportefølje som ikke er blitt kompensert av Scanas konkurransefortrinn gjennom å kunne håndtere lange og tunge produkter. Selskapet har et sterkt salgsnett. Stigerør kommer fortsatt til å være selskapets viktigste produkt, men selskapet jobber også hardt for å utvide produktspekteret. I 2014 forventer vi en rolig start på året, men at etterspørselen vil øke utover våren og sommeren til en positiv utvikling i andre halvår. Gjennom etableringen av Scana Subsea, har Scana oppnådd en mer effektiv prosjektstyring hvor det tas et totalansvar for hele tilvirkningsprosessen. Dette gir økt effektivitet og reduserte kostnader for kundene. Produkter og tjenester Selskapets viktigste produkter er smidde, rotasjonssymmetriske, lange og tynne komponenter med høyt, teknisk innhold til olje- og gassindustrien, til bruk i stigerørs- og tendonsystemer. Materialteknologi og metallurgisk kompetanse er også en del av tjenestene som selskapet tilbyr. Selskapets produkter er ofte nøkkelkomponenter for kundene. Scana Subsea leverer komponenter med varierende grad av ferdigstilling, utført etter kundens ønske. Forskning og utvikling er viktig for Scana Subsea for ytterligere å styrke kvaliteten på produktene.

19 Administrerende direktør: Sten Israelsson SCANA STEEL AB Scana Steel er et kostnadseffektivt eiendomsselskap som forvalter Scanas eiendommer i Karlskoga, nord-øst for Väneren i Sverige. 19 Totalt eier selskapet kvadratmeter bygningsareal som hovedsakelig består av industrilokaler med tilhørende kontor- og serviceområder. Eiendommene som er lokalisert på gamle Bofors industriområde, ble anskaffet i 1997, da Scana ervervet industriområdet fra Bofors AB. I Karlskoga er det en økende mengde, ledige lokaler. Scana Steel har fortsatt en høy andel av sine lokaler utleid og har unngått reduserte volumer gjennom året. Tjenester I dag leier fem eksterne selskaper totalt kvadratmeter av selskapet. De resterende lokalene leies og benyttes av Scana Steel Booforge og Scana Machining AB. Scana Machining har overtatt lokaler som tidligere ble leid av Axcel Components AB. Logistikk og geografi Sett fra et svensk perspektiv, ligger Karlskoga logistisk sett, svært sentralt. En forbedret E18 mot Örebro og Karlstad, gjør Karlskoga til et sterkt, konkurransedyktig alternativ i forhold til andre, nærliggende industriområder. Virksomheten har i 2013 vært positiv både for Scana Steel og leietakerne. Særlig logistikkselskapene har hatt positiv utvikling og etterspør større lokaler. Ved utgangen av 2013 ble det besluttet at eksisterende leietakere, skal bli tilbudt større lokaler i For å skape rom for dette, vil deler av Scana Machinings virksomhet flyttes til Kristinehamn.

20 20 Administrerende direktør: Terje Arnesen forretningsområdet SCANA PROPULSION Scana Propulsion ble etablert for å samordne og øke markedsinteressen for Scanas framdriftsteknologi innen propeller, gir, thrustere og fjernstyring. Scana Propulsion markedsføres som en komplett utstyrspakke i det globale skipsutstyrsmarkedet. Scana Propulsion er strukturert som et eget forretningsområde i konsernet, hvor selskapene som inngår, tilbyr utstyr og tjenester til framdrift og manøvrering av skip. Kjernemarkedene befinner seg i shippingindustrien, og nøkkelkunder er skipsverft, shippingselskaper, skipsdesignere og andre tilbydere av skipsutstyr. Strategisk posisjon Scana Propulsion er markedsleder innen komplette og teknisk, sofistikerte løsninger og er representert i de viktigste markedene. Forretningsområdet koordinerer salg, markedsføring, innkjøp, produktutvikling og produksjon av propeller, gir, thrustere og fjernstyringssystemer. Divisjonens stålselskaper har produkter som er inkludert i framdriftsselskapenes produkter, noe som gir solid kontroll over verdikjeden og økt verdi for Scanagruppen. Scana har de senere år opplevd sterk vekst i servicemarkedet. Veksten har i samme periode delvis kompensert for profittreduksjonen i det sterkt, konkurranseutsatte nyproduksjonsmarkedet. I 2014 forventes det fortsatt vekst innen service- og reparasjonstjenester. Scana Volda har flere gir-leveranser til MAN for fiskefartøy som bygges ved det danske verftet Karstensen. To av disse er «Kvannøy» og «Haugagut», begge for norske redere.

21 21 Scana Propulsion

22 22 SCANA VOLDA Administrerende direktør: Hallvard Pettersen Tradisjonsrike, Scana Volda eller tidligere Volda Mekaniske Verksted, feiret 100-årsjubileum i Volda Mekaniske Verksted startet som motorfabrikk og ekspanderte senere til også å omfatte skipsbygging og produksjon av propeller og gir. Skipsbyggingen tok slutt i siste halvdel av 1980-tallet da det aller siste skroget ble levert fra verftet. Siden 1996 har gir og framdriftssystemer vært de viktigste produktene. Scana Volda har siden 1996 vært såkalt «Consortial Partner» til MaK (Caterpillar). I 1998 ble selskapet kjøpt opp av Scana Industrier. SCANA MAR-EL Administrerende direktør: Bjønn Tveito Scana Mar-El holder til i Dalen i Telemark og har vært en del av Scana Industrier siden Selskapet er en av Europas, ledende produsenter av maritime kontrollsystemer for framdrift og manøvrering av skip, samt kontrollsystemer for spesielle applikasjoner. Siden oppstarten i 1974, har selskapet levert nærmere 3000 styrings- og navigasjonssystemer. SCANA ZAMECH Administrerende direktør: Jacek Pabian Historien til Scana Zamech går tilbake til 1837, da Ferdinand Gotlob Schichau startet maskinverkstedet, «Schichau Werke». Verkstedet framstilte deler til dampmaskiner, utstyr til sukkerfabrikker, oljebrønner og sagbruk, samt hydrauliske presser og valser. I 1855 ble verdens første, havgående skip med stålskrog og propell, sjøsatt fra «Schichau Werke». I 2009 ble Scana ny eier av selskapet. De senere år har selskapets viktigste produkter vært tunnelthrustere og større propeller. I løpet av 2012 og 2013 ble all fremstilling av nye produkter flyttet til Scana Volda. I dag er Scana Zamech et salgs- og serviceselskap. I tillegg utfører selskapet enkelte ingeniør- og innkjøpstjenester for Scana Volda. SCANA SINGAPORE Administrerende direktør: Lars Alvsvåg Scana Singapore ble etablert i Selskapet har ansvar for salg og service av Scanas marine produkter i Sørøst-Asia. Service og installasjon av produkter blir utført av lokalt personell, og det utføres i tillegg service på relaterte produkter for eksterne selskaper. SCANA SHANGHAI TRADING Administrerende direktør: Stig Hjelvik Scana Shanghai Trading ble opprettet i 2011 og var i starten registrert som representasjonskontor for Propulsion. Selskapet er i dag selvstendig, med ansvar for egen omsetning og fortjeneste. Den viktigste forretningsvirksomheten er nysalg og service i det kinesiske skipsbyggermarkedet. I løpet av 2013 vant selskapet flere strategisk, viktige kontrakter med kinesiske verft og rederier innen offshoremarkedet. SCANA PROPULSION US INC. Administrerende direktør: Bill Summers Scana Propulsion U.S.A INC ble opprettet i Et historisk, stort ordrevolum og et lovende marked, gjorde det mulig og nødvendig å etablere en salgs- og servicestasjon i nærheten av Mexicogolfen. Selskapet er lokalisert i Mandeville, nær New Orleans. SCANA PROPULSION SERVICE Scana Propulsion Service er et eget profittsenter i grupperingen og leverer service- og ettermarkedstjenester i produktområdet. Scana Propulsion Service har servicepersonell i Norge, Polen, Singapore, Kina, USA og Brasil, i tillegg til serviceavtaler med selvstendige selskaper i utvalgte land og markeder.

23 23 Scana Volda kunne feire 100 år i 2013, og markerte jubileet med åpen dag 15. juni Marked og kunder Scana Propulsion er representert gjennom egne kontorer, strategiske samarbeidspartnere og agenter i Norge, Polen, Island, Nederland, Tyrkia, Forente Arabiske Emirater (UAE), Singapore, India, Kina, Korea, USA, Brasil og Chile. Gjennom denne strukturen kommer Scana Propulsion nærmere kundene både for salgsoppfølging og serviceberedskap overfor den seilende flåte. Selskapene som utgjør Scana Propulsion har utviklet et godt, internasjonalt renommé og eksporterer ca. 80 prosent av sin produksjon. Scana Propulsions hovedsegmenter er offshorefartøy, handelsfartøy, hurtigbåter, passasjerskip og fiskeri. Geografisk skjer hovedaktiviteten i Asia, Europa og USA. Europeiske redere og designfirmaer er spesielt viktige kunder i de markeder hvor Scana Propulsion opererer. I Brasil er det stor aktivitet innen offshoreog handelssegmentet som resultat av Petrobras sitt omfattende utbyggingsprogram. Brasil er et viktig marked for Scana Propulsion. Scana Propulsion tilbyr teknisk, avanserte løsninger og har en sterk markedsposisjon overfor skip som utfører krevende operasjoner som ankerhåndtering, samt overfor andre spesialfartøy. Scana Propulsion markedsfører en komplett utstyrspakke i det globale skipsutstyrsmarkedet, men produktene er også selvstendige enheter. Blant annet har gir fra Scana Volda et sterkt navn i markedet. Det gjelder også kontrollsystemene fra Scana Mar-El. I samarbeid med motorprodusenter, tilbyr Scana komplette framdriftspakker for skip, som består av motor, gir, propeller, akslinger, tunnel-thrustere og framdriftsstyring. Et nært samarbeid med skipsdesignere og ledende elektroleverandører har skapt et tydelig fokus på utvikling av produkter til miljøvennlige, hybride og dieselelektriske framdriftssystemer. Det er stor interesse blant samarbeidspartnere for å utvikle framdriftsløsninger sammen med Scana, og en videre satsing på komplette pakker innenfor hybridog dieselelektriske løsninger, forventes å gi ytterligere resultater. Scana Propulsions produktspekter er inntegnet hos flere designfirmaer som markedsfører produktene i sine ulike skipsdesign til kundene. Scana Propulsion Service satser sterkt på salg av servicetjenester til verdensmarkedet. Satsingen har gitt positive resultater. Synergier mellom propulsjonsselskapene og en ytterligere internasjonal satsing ventes å øke omsetningen og resultatet for service - organisasjonen. Salg og markedsføring av service-

24 24 tjenester rettes i hovedsak mot egne produkter i form av oppstart, vedlikehold, utskiftninger og havari, samt mot inspeksjon og andre spesialtjenester. Scanas vekst innen service- og reparasjonstjenester forventes å fortsette i 2014, da ny teknologi vil gi muligheter innen «retrofit»-markedet var generelt sett et utfordrende år for bransjen: Hovedgrunnen til dette var overkontraheringen som skjedde tilbake i 2007 og 2008 og den påfølgende overskuddstonnasjen som vokste frem. Finanskrisen, med dens påfølgende begrensninger på investeringslyst og finansieringsevne i shipping, forsterket den allerede svake kontraheringen. Scana Propulsion er også blitt påvirket av denne situasjonen, men på grunn av vekst i antall kontrakter til offshoreflåten, har det likevel vært en bedring i ordreinngangen i andre halvår av I 2013 inngikk selskapet flere strategisk, viktige kontrakter innen offshore i Kina, Norge og Europa. Det svake markedet antas å forsette noe inn i 2014, men etterspørselen fra kunder som opererer fartøy innen offshore og vindmøller, forventes likevel å øke, og spesielt med tanke på de nye, innovative produkter som Scana Propulsion nå tilbyr. Disse markedene er viktige for Scana Propulsion. Den lavere aktiviteten man ser ved verftene i dag, har også resultert i kortere leveringstid på propulsion-produkter, fra typisk to til tre års leveringstid, til under ett år i dag. En positiv effekt av dette, er at nye kontrakter som inngås i dag, får en raskere effekt på verdiøkningen i selskapet. På bakgrunn av den forventede utviklingen i offshoremarkedet og en utvidelse av produkt- og tjenesteporteføljen i Scana Propulsion, venter vi en moderat og stigende omsetningsvekst i 2014 og Produkter Produktspekteret i Scana Propulsion: Vribare propeller fra mm. hub diameter (8 m. maks. ytre diameter) Faste propeller i diesel-elektriske framdriftssystemer med gir Reduksjonsgir opp til kw motorytelse Tunnel-thrustere opp til 3000 mm. diameter og 3000 kw NY: Kontraroterende propeller (CRP) i kombinasjon med permanentmagnet-motor. Max. power acc. specs. NY: Permanentmagnet motorer direkte koplet til vridbare propellere. Max. power acc. specs. Maritime kontrollsystemer for framdrift og manøvrering av skip En milepel for Scana Volda når det første CRP-anlegget ble levert til Kleven Verft i September Scana Propulsion skal levere komplett anlegg bestående av gir propell og fjernstyringsanlegg til et Konstruksjonsfartøy for rederiet Østensjø, for bygging ved Kleven Verft. Design fra Salt Ship Design.

25 25 CRP-konfigurasjon. Rorstyringer, styremaskiner, thrusterstyringer Joystick-systemer Agentur for posisjonssensorer, styrespaker og instrumentering Service og kundesupport: - Planlagte reparasjoner og vedlikehold ved tørrdokking - Service etter kundens ønske og krav - Ombygginger og moderniseringer for økt sikkerhet og driftsøkonomi, samt miljøvennlige løsninger - Deler - Opplærings- og konsultasjonstjenester, samt tjenester innen tilstandsovervåkning. Produktutvikling I markedet for høyteknologiske løsninger, er videreutvikling av teknologi og produkter og spesielt utvikling etter kundespesifikasjoner, av stor betydning. Det skjer derfor en kontinuerlig produktutvikling og oppgradering som en integrert del av konsernets arbeid. Leveransene er tilpasset det enkelte skip og spesifiseres i samarbeid med reder og skipsdesigner. Utviklingsteamet i Scana Propulsion, utvikler, prosjekterer, produserer og selger framdriftsløsninger for alle skipstyper i størrelser opp til kw motorytelse. Grupperingen har også en avdeling for utvikling og produksjon av fjernstyringer. Scana Mar-El har egen agenturavdeling som selger komponenter av svært høy kvalitet. Disse benyttes in nen offshore, telekommunikasjon, energi, sjø- og land baserte forsvarsinstallasjoner og annen industri. Avdelingen representerer store, internasjonale aktører innen avanserte, høyteknologiske komponenter og har i tillegg en kundeportefølje innen teknologiske bedrifter i Norge. Scana Propulsion har en sterk markedsorientering og kommersialiserer jevnlig, nye produkter. Produkter som er tilpasset hybride og dieselelektriske løsninger, har tydelig fokus i konsernet. I 2013 ble det levert et pilotanlegg til Kleven verft med kontrarotasjonspropeller (CRP) i kombinasjon med permanente, magnetelektriske motorer. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Salt Ship Design og Inpower. Produktet har skapt massiv interesse verden over og framtiden ser lys ut med hensyn til muligheter for fremtidige salg. Produktene er i tillegg egnet for platformsupply vessels (PSVer). Dette er et markeds segment som Scana Propulsion tidligere hadde begrenset adgang til med sitt daværende produktspekter. Scana Propulsion har gjennom flere år utviklet en ny generasjon tunnel-thrustere med optimalisert styrke og redusert støy. Denne thrusteren har blitt levert i 2013 og flere, nye ordrer er siden vunnet og skal leveres i 2014, blant annet til Kina. Viktige, nye ordrer i 2013 I 2013 er det i Scana Propulsion hovedsakelig inngått kontrakter innen offshore, med Norge eller Kina som er hovedaktører i form av enten rederi, verft eller design. Både Kina og Norge er strategisk, viktige land for offshoreaktiviteter. Norge har en særstilling globalt som en toneangivende designer. I tillegg er samarbeidet mellom rederi, verft, design og utstyrsleverandører innen den maritime, norske klyngen av stor betydning for videreutvikling av avanserte, miljøvennlige og drivstoffbesparende skipskonsepter. Kina har i kraft av sin økonomiske størrelse, et omfattende offshoreprogram og er således en særs viktig markedsaktør. Av strategisk viktige ordrer i 2013, kan nevnes: Ordrer på tunnel-thrustere, gir og komplette gir/ propell/thruster-leveranser til COSL og CNOOC i Kina. Komplett anlegg bestående av gir, propell og fjernstyringssystem til Vard Aukra for rederiet, Simon Møkster. Design er Vard Design PSV 06 LNG. Komplett anlegg bestående av gir, propell og fjernstyringsanlegg til konstruksjonsfartøy som bygges ved Kleven Verft for rederiet, Østensjø. Design er fra Salt Ship Design. Komplett anlegg bestående av gir, propell og fjernstyringssystem for rederiet, Atlantic Offshore. Skipet bygges i Spania og design er Havyard Design.

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2012 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2011 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25.

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. Scana Industrier ASA Tredje kvartal 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. oktober 2007 3. kvartal 2007 2 Økt salg og valutaeffekter (3Q07 ift 3Q06): 25% omsetningsvekst

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014 Regnskap etter 3. kvartal 2014 22. oktober 2014 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2014: EBITDA kraftig forbedret, men fortsatt utfordringer; Omsetning 371 mill kr i tredje kvartal 2014, mot 388 i 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014 Regnskap etter 1. halvår 2014 13. 14. august 2014 Scana Industrier ASA 1. halvår 2014: Forbedringer, men fortsatt utfordringer Omsetning 909 mill kr i første halvår 2014, mot 819 i 1. halvår 2013. EBITDA

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Andre kvartal 2007 Rogaland på Børs Mandag 27. august 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Agenda 2 Side Organisasjon, virksomhet 3 Nøkkeltall 2. kvartal 11 Forretningsområder

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Første kvartal 2012: Fortsatt krevende internasjonalt marked Omsetning 559 mill kr, en økning på 73 mill kr (15%) i forhold til første kvartal 2011 EBITDA 4 mill

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Rogaland på Børs, 31. august 2009 Rolf Roverud - CEO Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer nisjeprodukter og systemløsninger til markedssegmentene; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013 Regnskap etter 2. kvartal 2013 14. og 15. august 2013 Scana Industrier ASA etter 1. halvår 2013 Fortsatt svakt globalt marked, gir negativt resultat i 1. halvår 2013. Operative forbedringstiltak gjennomført

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

44 Miljø. 103 FinanSielle nøkkeltall

44 Miljø. 103 FinanSielle nøkkeltall Årsrapport 2009 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 konsernledelse og styre 6 konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012

Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012 Scana Industrier ASA Ekstraordinær Generalforsamling 9 Januar 2012 Bakgrunn for emisjonen: Vekst gir kapitalbinding Scana Industrier kommer fra (for selskapet) en historisk dyp lavkonjunktur med betydelig

Detaljer

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner.

SCANA- KONSERNET. Scana konsernet har 1 850 ansatte hvorav 800 i Kina, og har en årlig omsetning på NOK 1,9 milliarder kroner. ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2006 _7 Historiske høydepunkter 10

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015 Regnskap etter 1. halvår 2015 19. august 2015 Scana Industrier ASA 1. halvår 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA - justert for engangskostnader EBITDA for underliggende drift (hensyntatt engangskostnader)

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 srapport 3. kvartal 2011 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også servicetjenester

Detaljer

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud,

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud, Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011 Rolf Roverud, Første kvartal 2011: Positiv ordreinngang! Høyeste ordreinngang siden fjerde kvartal 2007, 855 mill kr Ordrereserven har økt med 47% i løpet

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 264414 Innsendt dato: 16.07.2010 18:01 UtstederID: INC Utsteder: Incus Investor ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter 3. kvartal 2003 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 243381 Innsendt dato: 13.08.2009 15:02 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA INC -

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedhendelser Volumnedgang som følge

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013 Regnskap etter 3. kvartal 2013 23. oktober 2013 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2013: Resultatforbedring og strategiske initiativ Omsetning 451 mill kr i tredje kvartal 2013, mot 365 i 3. kvartal 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal 2010 og forelopig aarsregnskap.pdf Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4 kvartal 2010 og forelopig aarsregnskap.pdf Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap MeldingsID: 276861 Innsendt dato: 23.02.2011 17:48 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA XOSL

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Drivstofføkonomiske fremdriftssystem

Drivstofføkonomiske fremdriftssystem 3.12.2014 SEMINARPRESENTASJON Oddbjørn Følsvik Drivstofføkonomiske fremdriftssystem - 2 speed gir - Thorque - CRP-PM Kunnskap Kjernekompetanse System integrasjon Tannhjul design Fjernstyring Tribologi

Detaljer

Regnskap etter 1 ste kvartal 2013. 24. og 25. april 2013

Regnskap etter 1 ste kvartal 2013. 24. og 25. april 2013 Regnskap etter 1 ste kvartal 2013 24. og 25. april 2013 Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 504 mill kr i 1. kvartal 2013, mot 559 i 1. kvartal 2012 og 524 mill kr 4. kvartal 2012 EBITDA -12mill

Detaljer

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009 Første kvartal 2010 2 Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Presentasjon av rapport for 3. kvartal Stavanger, 01. november 2017

Presentasjon av rapport for 3. kvartal Stavanger, 01. november 2017 Presentasjon av rapport for 3. kvartal 2017 Stavanger, 01. november 2017 Agenda Hovedpunkter i kvartalet v/bjørn Torkildsen, CEO Porteføljeselskapene v/bjørn Torkildsen, CEO og Kjetil Flesjå, CFO Kommentarer

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA 3. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Utsikter 2002 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall per 3. kvartal 2002 Driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Scana-konsernet _1 Organisasjon 2 Forretningsområdet Stål _4 Scana Steel Björneborg _6 Scana Steel Stavanger 7 Scana Steel Söderfors 8 Scana Steel Booforge 9 Leshan Scana Machinery

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Presentasjon av delårsrapport for 4. kvartal Stavanger, 1. mars 2017

Presentasjon av delårsrapport for 4. kvartal Stavanger, 1. mars 2017 Presentasjon av delårsrapport for 4. kvartal 2016 Stavanger, 1. mars 2017 Agenda Hovedpunkter i kvartalet v/bjørn Torkildsen, CEO Porteføljeselskapene v/bjørn Torkildsen, CEO og Kjetil Flesjå, CFO Kommentarer

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK).

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK). STATUS PR. 30.06.06 Innledning Resultat pr. aksje i 2. kvartal 2006 var NOK 0,89 basert på en omsetning på 384,4 MNOK og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 24,0 MNOK. Resultatet før skatt

Detaljer

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg & Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg Introduksjon Umoe eier i dag 35% av aksjene i Unitor ASA Umoe vil ta et sterkere strategisk grep i Unitors fremtidige utvikling Har god tro på

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA 1 Kongsberg Gruppen ASA 2. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 Agenda Hovedhendelser Resultat Styrket krone og uro i finansmarkedet Strategiske posisjoner Utsikter 2002

Detaljer

Gjennombrudd for Havyard i Brasil

Gjennombrudd for Havyard i Brasil Gjennombrudd for Havyard i Brasil Havyard skal levere skipsdesign og utstyr til fire ankerhåndteringsfartøy (AHTS) som skal bygges og opereres av den brasilianske rederi og verftsgruppen Grupo CBO. Kontrakten

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Rogaland på børs 2011 Rolf Roverud Konsernsjef Scana Industrier ASA

Rogaland på børs 2011 Rolf Roverud Konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på børs 2011 Rolf Roverud Konsernsjef Scana Industrier ASA Innhold 1. Kort om Scana Industrier ASA 2. Status i dag 3. Drivere og forventninger 1. Global utvikling generelt 2. Marinemarkedets utvikling

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Presentasjon av delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår Stavanger, 31. august 2016

Presentasjon av delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår Stavanger, 31. august 2016 Presentasjon av delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår 2016 Stavanger, 31. august 2016 Agenda Hovedpunkter i kvartalet v/bjørn Torkildsen, CEO Porteføljeselskapene v/bjørn Torkildsen, CEO og Kjetil

Detaljer

Presentasjon av rapport for 4. kvartal Stavanger, 28. februar 2018

Presentasjon av rapport for 4. kvartal Stavanger, 28. februar 2018 Presentasjon av rapport for 4. kvartal 2017 Stavanger, 28. februar 2018 Agenda Hovedpunkter i kvartalet v/bjørn Torkildsen, CEO Porteføljeselskapene v/bjørn Torkildsen, CEO og Kjetil Flesjå, CFO Kommentarer

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap srapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda 19. februar 2004 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet Årsregnskap 2003 (foreløpig) Utsikter WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 25,

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 25, 3. kvartal 2004 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG October 25, 2004 1 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime - Offshore & Merchant Marine -Yachting& Fishery

Detaljer

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011 Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Fjerde kvartal 2010: Positiv ordreinngang! Omsetning 1 756 mill kr og driftsresultat -62 mill kr for

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Presentasjon Goodtech ASA

Presentasjon Goodtech ASA Presentasjon Goodtech ASA Generalforsamling Oslo, 25.4.2012 Innhold Goodtech introduksjon Marked Hovedpunkter fra 2011/ tidlig 2012 Oppsummering / Fremtidsutsikter Din suksess vårt mål! 2 Nye Goodtech

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Driftsorientering. Generalforsamlingen 2015. Arve Teie

Driftsorientering. Generalforsamlingen 2015. Arve Teie Driftsorientering Generalforsamlingen 2015 Arve Teie 1 Agenda Introduksjon Hovedpunkter 2014 Nøkkeltall 2014 Marked Spørsmål Visjon «Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger»

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer