38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg 16 Scana Steel Booforge 17 Scana Steel Söderfors 18 Scana Machining 19 Leshan Scana Machinery 20 Scana Steel Stavanger 21 Scana Steel AB 22 Forretningsområde Marin 24 Scana Propulsion 29 Scana Skarpenord 31 Scana Korea Hydraulic 38 Miljø 41 REGNSKAPSÅRET Årsberetning 47 Scana konsern oppstilling over finansiell stilling 48 Scana konsern balanse 49 Scana konsern kontantstrømoppstilling 50 Scana konsern oppstilling av endring i egenkapital 51 Scana konsern noter 83 Morselskap resultatregnskap 84 Morselskap balanse 85 Morselskap kontantstrømoppstilling 86 Morselskap noter 91 Erklæring fra styrets medlemmer og konsernsjef 92 Revisors beretning 94 Aksjer og aksjonærforhold Vedtekter for Scana Industrier ASA 98 FINANSIELLE NØKKELTALL 32 Forretningsområde Olje og Gass 34 Scana Subsea 35 Scana Offshore Vestby 36 Scana Offshore Technology 37 Scana Offshore Services

3 3 SCANA KONSERNET Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter olje- og gass, annen energi og marin virksomhet tilknyttet de samme områdene. Scana leverer også service og forestår reparasjon og vedlikehold for kunder innen samme markeder. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for konsernets konkurransekraft. Vårt mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen våre markedssegment. Hovedvekten av våre kunder er i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. Scana Industrier ASA har egne selskap i Norge, Sverige, Kina, USA, Polen, Singapore, Brasil og Sør-Korea. Konsernets hovedkontor ligger i Stavanger, Norge. Scana konsernet hadde ansatte ved utgangen av Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for konsernets konkurransekraft.

4 4 mål og midler Forretningside Selskapets formål er eie og drift av industri og handelsvirksomhet og tilhørende virksomhet. Selskapets formål innebærer også investering i andre selskaper som kan fremme selskapets primære virksomheter. Scana skal være et markedsdrevet industrikonsern med nisjeprodukter til markeder i vekst. Visjon Scana skaper fremdrift. Med dette mener vi: Scana Industrier skal være et profitabelt industrikonsern. Hovedkontoret skal være i Scandinavia, med industrielle baser og sentra for teknologi- og markedskompetanse i Europa, Asia og Amerika. Konsernet skal ha kunder over hele verden. Scana skal ha omdømme for utmerket kunderespons, sterk kompetanse, solid kvalitet og leveringspålitelighet og være en tiltrekkende og utfordrende arbeidsplass. Scanas finanser skal være tilstrekkelige til å utvikle konsernet industrielt og kommersielt. Utviklingsretning Scana beveger seg mot leveranser av mer avanserte produkter og komponenter Scana skal samhandle med kjernekunder for kostnadseffektiv verdikjede Scana skaper fremdrift Scana skal være tilstede nær kundene i utvalgte områder uten å dra på for mye kostnader Scana går fra kun investeringsbasert drevet kundemasse til mer vedlikeholdsbasert kundemasse Scana dreier konsernet mer og mer mot energi/ offshore Scana reorganiserer og søker avhendelse av ikke-kjerne Overordnet mål og strategi Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier. Ut fra dette er det fastsatt noen hovedstrategier: 1. Økt fokus på forretningsområdenes struktur og utvikling 2. Fortsatt organisk vekst innen alle forretningsområder 3. Opprettholde god driftsmargin og kapitalstyring 4. Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom strategisk samarbeid/oppkjøp - for styrket markedsposisjon - for kapasitetsøkning - for å komplettere produktspekter eller verdikjede 5. Utvikle reparasjon- og servicekonseptet innen marineområdet og mot olje- og gassindustrien For 2012 legger styret hovedvekt på god drift, herunder god kapitalstyring.

5 5 konsernledelse og styre Scana har en desentral organisering hvor det meste av konsernets faglige og forretningsmessige kompetanse skal ligge i selskapene. Scana har konsernledelse og finans- og økonomifunksjon ved hovedkontoret i Stavanger, Norge. Konsernledelsen Rolf Roverud, konsernsjef Rolf Roverud (f. 1958) tiltrådte som konsernsjef i Scana Industrier Han har tidligere innehatt flere ledende stillinger i Saga Petroleum og kommer fra stillingen som vise-konsernsjef i NSB AS. Roverud har økonomisk utdannelse og en mastergrad i strategi og ledelse. Styret Frode Alhaug, styrets leder Frode Alhaug (f. 1949) ble valgt som ny styreleder i Scana Industrier ASA i Han var konsernsjef i Scana i og styreformann/medlem av styret i Tidligere var Alhaug konsernsjef i Moelven Industrier. Alhaug er Scanas tredje største aksjonær. Kjetil Flesjå, konserndirektør / CFO Kjetil Flesjå (f. 1967) er siviløkonom og kom til Scana fra Fokus Bank. Flesjå har solid bankfaglig bakgrunn og bred erfaring fra corporate finance prosesser, herunder kjøp- og salgs prosesser, finansiell risikoanalyse, balanse- og gjeldsstrategier, samt en betydelig analyseerfaring. Mari Skjærstad Mari Skjærstad (f. 1969) er utdannet jurist ved Universi tetet i Oslo, med tilleggsutdannelse innen organisasjon og ledelse. Hun er partner i advokatfirmaet Johnsrud, Sanderud & Skjærstad AS og har arbeidet som forretningsadvokat siden Hun er også styremedlem i flere andre selskap, inkludert Mesta, Norfund og Forsvarsbygg. Jan Henry Melhus, konserndirektør olje og gass Jan Henry Melhus (f. 1963) er utdannet produksjonsingeniør med tilleggsutdannelse innen marin teknologi. Han har mer enn 20 års erfaring fra Scanas satsingsområder. Melhus kom til Scana fra stillingen som direktør for GE Oil & Gas. Han har tidligere hatt ledende stillinger innen Vetco Gray, GMC gruppen, NAT og ABB konsernet. Martha Kold Bakkevig Martha Kold Bakkevig (f. 1963) har bred erfaring innen ledelse, strategi og FoU innen teknologi og forretnings utvikling. Hun har en doktorgrad (dr.scient.) fra NTNU (1995) og en doktorgrad (dr.oecon.) fra Handels-høyskolen BI (2007). Bakkevig er adm. dir. i brønnservice selskapet DeepWell i Haugesund. John Arild Ertvaag John Arild Ertvaag (f. 1955) driver egen investeringsvirksomhet gjennom sitt selskap Camar AS. Investeringene er hovedsaklig innenfor petroleum, industri og handel. Han innehar flere styreverv innenfor børsnoterte og unoterte selskap. Camar AS er etter gjennomført emisjon Q største aksjonær i Scana. Knut Øgreid Knut Øgreid (f. 1950) driver egen investeringsvirksomhet gjennom Verket Finans. Investeringene omfatter bl.a. eiendom, industri, olje og gass og handel. Øgreid innehar flere styreverv innenfor noterte og unoterte selskap. Verket Finans er etter gjennomført emisjon Q nest største aksjonær i Scana. Per Ravnestad Per Ravnestad (f. 1952) har over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien. Ravnestad var frem til 2010 konserndirektør for forretningsutvikling i Scana. Tidligere var han administrerende direktør i IOS Tubular Management. Ravnestad er blant selskapets største aksjonærer. Kristin Malonæs Kristin Malonæs (f. 1970) har en Master of Business Administration. Hun er direktør for Innovasjon Norge i Hedmark og har styreerfaring fra bygg / anlegg / infrastruktur, finans, engros og renovasjon.

6 6 Konsernsjefens kommentar Vi forventet at også 2011 skulle bli et krevende år. Fortsatt uro i verdensøkonomien med en sterk norsk og svensk krone i forhold til viktige valutaer, ville gi oss ekstra utfordringer. Bedret ordreinngang mot slutten av 2010 og inn i 2011 skulle imidlertid gi oss resultateffekt utover i andre halvår Utviklingen gjennom 2011 ble langt på vei som beskrevet ved inngangen av året. Dog er det ikke til å legge skjul på at veien tilbake til positive resultater er blitt lengre enn vi forventet. Vi la ikke til grunn i våre prognoser at en ny europeisk gjeldskrise skulle avløse en dyp global finansiell krise. Hovedfokus for 2012 blir å gjenskaffe lønnsomhet! Utgangspunktet vårt er at Scanas tradisjonelle marked er blitt kraftig redusert som følge av den globale uroen vi har vært inne i. Vi ser imidlertid tegn til svak bedring, først og fremst gjennom positive nyheter fra USA og kanskje ser vi også at uroen i eurosonen bunner ut. Med ca. 70 % direkte eksport ut av Skandinavia, er redusert uro i verdensøkonomien viktig for Scanas vei mot stabil lønnsomhet. Den globale krisen har medført betydelig større konkurranse i markedet hvor vi opererer. Dette skyldes at alle kjemper hardt for å skaffe kontrakter i et svakt marked. I tillegg kommer at store stålselskaper i Europa har mistet store deler av sitt hjemmemarked, noe som gir økt konkurranse andre steder hvor kontrakter skal tildeles. Vi opererer med store deler av kostnadene våre i Sverige og Norge, begge land har nå en meget sterk valuta, mens mye av inntektene våre er i euro, pund og dollar. Våre konkurrenter opererer i hovedsak i land som har euro, pund og dollar som valuta. Dette gir oss spesielle utfordringer. Sammenliknet med en mer nøytral kronekurs har vi i dag en negativ effekt på driftsresultatet på hele MNOK 150. Denne effekten er viktig å ha med når resultater analyseres. En normalisering globalt og avmating av den europeiske krisen forventer vi gir en mer normalisert kronekurs, noe som vil gi stor positiv effekt på Scanas konkurransekraft og resultater. Vi er ikke lavkostprodusenter, og i lys av valutaulempen må vi ha sterkt fokus på våre styrker: vår materialkunnskap, leveransepresisjon og kvalitet, samt nærhet til kunder. Vi er små og fleksible og har ansatte som står på og gjør en stor innsats hver eneste dag. Disse fortrinnene skal vi utnytte. Våre selskaper er i dag ledende i sine nisjer og vi har verdensledende kunder. Dette gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Likevel er det slik at vi ikke kan ta kundenes gunst for gitt. Vi må levere hver eneste gang, noe vi dessverre ikke alltid greier. Da må vi gjennom selvransakende internt arbeid og en åpen og ærlig dialog med kunden, ta tak i utfordringene og få til endringer slik at vi gjenvinner tillit. Mange kjenner Scana som en anerkjent leverandør av høykvalitets stål. De siste årene har vi gradvis laget mer komplette produkter og systemer. Vi konkurrerer ikke om å levere en stang stål i konkurranse med en mengde stålverk over hele kloden. Vår konkurransekraft ligger i den verdiskapningen vi kan gi våre kunder når vi tar høykvalitets stål og bearbeider til mer ferdige produkter på en måte svært få andre klarer. Denne strategien gjør oss unik på verdensbasis, noe vi kommer til å høste gevinstene av fremover. Utgangspunktet vårt er en meget sterk kompetanse innen materialteknologi. Scana er en miljøbedrift og fremstiller noe av det reneste stål som kan skaffes, som igjen benyttes i egne produkt og av våre kunder. Utgangspunktet er skrap som gjennom våre prosesser blir til høykvalitets produkter. Det er et mål for oss å belaste miljøet minimalt i fremstillingen, uansett hvor i verden vi produserer. Vi har også et solid utgangspunkt når det gjelder ansattes kompetanse og holdninger. Når Scana lykkes med omstillingstiltak, er dette både fordi vi alle ser at endring er nødvendig, men ikke minst fordi vi alle ønsker å ta vare på virksomheten og arbeidsplassene. God lagånd, sammen med et fortsatt svært lavt sykefravær, bidrar til vår konkurransekraft og vil gi positive resultater. Jeg vil takke alle ansatte for stor innsats og for en positiv innstilling også gjennom 2011! Hva så med utviklingen videre? Vi gjennomfører krevende endringer for å styrke vår fremtidige konkurranse posisjon. Vi er i en prosess mot leveranse av mer avanserte produkter, komponenter og systemer og hvor vi samhandler tett med våre kjernekunder for en mest mulig kostnadseffektiv verdikjede. Dette er en krevende reise, men det vil over tid gi Scana et mer solid ståsted og økt konkurransekraft. Vi har det siste året tatt over deler av verdikjeden til flere av våre nøkkelkunder, noe som har krevd store produksjonsog kompetanseendringer. På sikt styrker dette vårt ståsted vesentlig, samtidig som det også er til gunst for kunden. Det er viktig for oss at vi kan gjennomføre slike

7 7 endringer uten å gå i konkurranse med våre kunder, men ved å utfylle dem. I tillegg går vi fra en investeringsbasert drevet kundemasse til en noe mer vedlikeholdsbasert kundemasse. Service og reparasjon er mindre konjunkturutsatt enn nysalg. Innen Scana Propulsion har vi hatt en kraftig økning av service og reparasjonsleveranser de siste tre-fire årene. Dette gjør at vi kan skape resultater innen forretningsområdet selv om nysalget er på lavt nivå som følge av redusert global byggeaktivitet. Samme utviklingen ser vi også innen olje og gass og for begge områder har vi et godt utgangspunkt for vekst de kommende årene. Vi skal fortsatt ha tilstedeværelse nær kundene i utvalgte områder. Dette må skje uten at vi drar på oss for mange kostnader. De ståstedene vi har i dag i Europa/ Nordsjøen, Nord-Amerika/Mexico-gulfen, Brasil, Sør- Øst Asia med Singapore, Kina og Sør-Korea, er viktige for oss. Vi har ingen planer om å spre oss mer. Dog selger vi gjerne til kunder som opererer i andre områder, men da uten egen tilstedeværelse. energibehov være sterkt økende de neste tiårene. En sterkere posisjonering mot energirelatert virksomhet er derfor interessant for oss. Også denne endringen er krevende. Det er langt mer utfordrende å levere mot kunder i dette segmentet enn i andre markeder. Men på sikt er det riktig og da må vi ta steget. Også 2012 blir meget krevende for Scana, men vi forventer at markedet gradvis bedres frem mot Selskapene våre er godt rustet til å levere resultater når markedet vender. Fortsatt er det imidlertid slik at små hendelser vil kunne gjøre mer markerte utslag i vårt resultat enn tidligere. En hendelse som i høykonjunktur ikke hadde blitt registrert på resultatet, vil i slike situasjoner kjennes merkbart. Men for oss er det kun ett tema og det er å gjenskape lønnsomhet! Med vennlig hilsen Rolf Roverud konsernsjef En viktig pågående endring er at vi dreier konsernet mer og mer mot energi/offshore. Dette både fordi mange av våre selskaper allerede er sterke innen dette segmentet og har forutsetninger for å lykkes. I tillegg vil verdens

8 1652 8

9 Historiske høydepunkter Scanas eldste selskap, Scana Booforge, blir etablert i Karlskoga Det gis tillatelse til å anlegge en smihammer ved munningen av Vismes. Dette danner grunnlaget for Björneborgs vekst og utvikling Stavanger Electro-Stålverk ble etablert. I dag er Scana Steel Stavanger AS Norges eneste spesialstålverk og holder til i Strand Kommune Scana Industrier etableres ved en fusjon mellom ScanArmatur AS og ScanPaint AS Aktuator- og ventilkontrollprodusenten Scana Skarpenord AS overtas av Scana Industrier Scana Industrier kjøper Stavanger Staal AS, nå Scana Steel Stavanger AS Scana Industrier kjøper Björneborgs Järnverk AB, nå Scana Steel Björneborg AB, en av de eldste smievirksomhetene i verden Scana Industrier kjøper det tradisjonsrike Booforge AB, nå Scana Steel Booforge AB. Produksjonen var tidligere drevet av Alfred Nobels Bofors Scana Industrier noteres på Oslo Børs Scana Steel Stavanger AS sikres egen kraftforsyning gjennom konsesjonstildelingen til Jørpeland Kraft AS, hvor Scana eier 1/ Scana etablerer seg i Kina gjennom joint venture selskapet Leshan Scana Machinery Company Ltd Scana kjøper Volda Mekaniske Verksted AS, nå Scana Volda AS Scana inngår avtale med Caterpillar som gjør Scana Volda til en foretrukket leverandør av propeller, reduksjonsgir og kontrollsystemer til Caterpillars dieselmotorer Scana Korea Hydraulic Ltd. første hele driftsår. Scana har gjennom dette selskapet økt sin markedsandel betraktelig i en av verdens største skipsbyggingsnasjoner Scana gjennomførte en kapitalforhøyelse som tilførte selskapet 106 millioner NOK i ny aksjekapital Smedvig selger sin aksjemajoritet i Scana til ledende ansatte i Scana Industrier Scana Korea Hydraulic ble som en av fem underleverandører tildelt den prestisjefylte utmerkelsen «Quality Gold Mark» av Samsung Heavy Industries, et av verdens største skipsverft Scana etablerer sammen med International Oilfield Services AS selskapet Scana Offshore Technology AS. Det nye selskapet skal videreutvikle konsernets aktiviteter innen service og vedlikehold Scana kjøper selskapene Brødrene Johnsen AS og AMT AS, nå Scana Offshore Vestby AS. Oppkjøpene bekrefter selskapets uttalte mål om vekst innen olje og gass Scanas omsetning når 2,9 milliarder NOK etter høy aktivitet i alle konsernets virkeområder. Scana Offshore Services etableres etter oppkjøp av virksomhet i Houston. Selskapet styrker Scanas posisjon i USA og Singapore Scana kjøper ABBs marinevirksomhet i Polen og etablerer Scana Zamech Sp.Zo.o. Oppkjøpet styrker og kompletterer Scanas aktiviteter innen forretningsområdet Marin. Scanas etablering av virksomhet i Brasil vil gi store vekstmuligheter i et spennende marked. Scana etablerer også selskapet Scana Subsea som leverer subsea- og stigerørskomponenter til olje- og gassindustrien 2011 Scana kjøper konkursboet etter Axels Components i Kristinehamn, Sverige og etablerer Scana Machining AB. Scana selger sin eierandel i Jørpeland Kraft AS. Scana vinner gjennom Scana Offshore Vestby, kontrakt til 350 millioner kroner i Brasil. Dette er den største Scanakontrakt noensinne og gir gjennombrudd i et spennende marked.

10 10 forretningsområder Scana er organisert i tre forretningsområder med en desentral organisering av produksjonsenhetene gjennom egne juridiske enheter. Stål Scana Steel Björneborg AB, Sverige Produksjon og salg av smidde spesialkomponenter. Scana Steel Booforge AB, Sverige Produksjon og salg av truckgafler. Spesialisert smie- og varmebehandling. Scana Steel Söderfors AB, Sverige Produksjon og salg av valsede spesialprofiler og valsede/smidde stenger og emner, i all hovedsak av spesialstål. Scana Machining AB, Sverige Maskinering, sammenstilling og testing av komponenter og produkter. Leshan Scana Machinery Ltd, Kina Produksjon og salg av støpegods og stålvalser. Scana eier 80%. Scana Steel Stavanger AS, Norge Produksjon og salg av høylegert støpe- og smiegods, samt slitestål. Scana Steel AB, Sverige Forvalter Scanas eiendommer i Karlskoga, Sverige. Marin PROPULSION Scana Volda AS, Norge Design, engineering, produksjon og salg av gir, propeller og framdriftssystemer. Scana Mar-El AS, Norge Design, produksjon og salg av elektroniske fjernstyringssystem for framdrift og navigering av fartøy. Scana Zamech sp. zo. o, Polen Produksjon og salg av trustere og propellsystemer. Scana Singapore Pte. Ltd. Design, engineering, reparasjon og vedlikehold av boreutstyr. Scana Shanghai, Kina Utekontor for salg og service knyttet til fremdriftssystemer. VENTILSTYRINGSSYSTEMER Scana Skarpenord AS, Norge Design, produksjon og salg av hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. Scana Korea Hydraulics Ltd, Sør-Korea Produksjon og salg av hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. Scana eier 49 %. Scana Skarpenord Shanghai Service Station, Kina Service knyttet til hydrauliske aktuatorer og ventilstyringssystemer. Olje og Gass Scana Subsea AB, Sverige Undervanns- og stigerørsystemer til olje- og gassindustrien. Scana do Brasil Industrias, Brasil Salg og markedsføring av Scanas produkter i Brasil og det latin - amerikanske kontinentet. Scana Offshore Vestby AS, Norge Engineering, design, konstruksjon og produksjon av spesialutstyr til petroleumsindustrien. Scana Offshore Technology AS, Norge Reparasjon, vedlikehold og resertifisering av utstyr til oljeindustrien. Scana Offshore Services Inc, USA Design, engineering, reparasjon og vedlikehold av boreutstyr.

11 11 Forretningsområder

12 12 forretningsområde stål Forretningsområdet Stål har en flere hundre år lang tradisjon i svensk stålindustri gjennom selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Booforge og Scana Steel Söderfors. I forretningsområdet inngår også det norske selskapet Scana Steel Stavanger og Leshan Scana Machinery Company i Kina, samt Scana Machining i Sverige. Selskapene har en selvstendig og lang historie og er spesialisert innen ulike produksjonsområder. Forretnings området leverer komplette produkter til verksteds-, marine- og olje- og gassindustrien. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, støperi og varmebehandlings- og maskineringsenheter. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte kvalitetssikringssystemer. Virksomheten kjennetegnes av en betydelig metallurgisk kompetanse og sterke markedsposisjoner innen respektive produktområder. Strategisk posisjon Scana holder både en høy standard på sin produksjon og et bredt produktsortiment. Å få fotfeste i denne bransjen er vanskelig som følge av høye inngangsbarrierer, da produksjonsanlegg og infrastruktur representerer store kapitalinvesteringer, samtidig som det er svært krevende å tilegne seg tilstrekkelig høy metallurgisk og teknisk kompetanse. Produkter Scana er en ledende leverandør av spesialprodukter i stål og skreddersyr løsninger for ulik bruk. Bærende elementer er et nært samarbeid med kunden og høy kvalitet. Scanas teknologiske kompetanse er sentral både i produksjonen og i forbindelse med utvikling av nye, kundetilpassede produkter. Scana har en produksjonskapasitet av eget tilvirket stål på nærmere tonn smeltet materiale. For Scana er det viktigere hvilke avanserte komponenter og produkter vi kan skape av høykvalitets stål, enn antall tonn vi kan produsere. Scana tilbyr et bredt produktspekter med tonnasjer fra 50 kg til 75 tonn og lengder opp til 24 meter. I det øvre vekt- og lengdespekteret innen sylindriske produkter er Scana markedsledende. Scana innehar stor kapasitet innen varmebehandling. Dette muliggjør spesielle materialkvaliteter og utvidet strekkfasthet i materialer, noe som er et viktig konkurransefortrinn. Marked og kunder Hovedmarkedet til våre tre største stålselskaper er energimarkedet. Spesialproduktene leveres til verdensledende kunder over hele verden, men flest i Europa. Scana tilbyr optimale konstruksjons- og materialvalg, som sammen med korte leveringstider og god logistikk gir en konkurransedyktig totalløsning. Scana er en av få aktører med integrerte produksjonsanlegg som omfatter både smelting/ produksjon av stål, varmebehandling og bearbeiding av komponenter. Scanas konkurrenter har i liten grad egne stålverk og må kjøpe emner og halvfabrikater for å kunne tilby ferdigbearbeidede stålprodukter. Større kontroll over verdikjeden gir Scana konkurransefortrinn. I er det investert 250 millioner NOK i stålselskapene. Investeringene bidrar til økt konkurransekraft som følge av økt kapasitet og leveringspresisjon, samt redusert operasjonell risiko og produksjonskostnader. Kundene til spesialstål er primært stålbedrifter, større grossister og sluttbrukere. Scana har inngått en rekke langsiktige samarbeidsavtaler med flere av de viktigste kundene. Dette gir et godt fundament for videreutvikling av forretningskonseptet. Utviklingen går i retning av høyere grad av ferdigbearbeidede produkter levert direkte til kundens anlegg. Høy kvalitet og teknisk kompetanse kombinert med presise leveranser har bidratt til at Scana har oppnådd en sterk posisjon i markedet.

13 13 Stål

14 14 Administrerende direktør: Ingvar Winbo SCANA STEEL BJÖRNEBORG Scana Steel Björneborg foredler stål i en integrert kjede som inkluderer eget stålverk, varmebehandling, smie med en presse på tonn og et velutstyrt maskineringsverksted. Scana Steel Björneborg ble grunnlagt i 1656 og er en av verdens eldste smier. På grunn av lav etterspørsel og stort prispress som følge av finanskrisen og den svake konjunkturen i tung stålindustri, minsket ordrereserven og omsetningen fram til Vi ser nå en svak økning i både ordrereserve og omsetning i 2011 på grunn av økt etterspørsel. En rekke sparetiltak er gjennomført, men det har ikke vært tilstrekkelig for å få et positivt resultat i et krevende marked. Selskapet forventer nå gradvis bedrede resultater. Marked og kunder Scana Steel Björneborg eksporterer 70 % av omsetningen, direkte eller gjennom andre selskap i konsernet. Det største markedet er Europa, men eksport går også til USA, Asia og andre deler av verden. Hele smieindustrien har i 2011 vært kjennetegnet av lav etterspørsel og fortsatt økt konkurranse på grunn av sterkt utbygget kapasitet i både Europa og Asia. Scana Steel Björneborg har, i tråd med en langsiktig strategiplan, fortsatt arbeidet med å øke produktenes foredlingsgrad. Dette har i 2011, sammen med intensivert markedsarbeid, medført at flere kunder enn tidligere har bestilt flere foredlede produkter. Dette gjelder spesielt det marine segmentet, men også energisegmentet. Markedet i 2012 forventes å ha en svakt stigende etterspørsel. Scana Steel Björneborg kommer til å fortsette å bearbeide etablerte kunderelasjoner, samarbeide med andre scanaselskaper, samt gå inn i nye markeder. Investeringer for framtiden I løpet av de siste fire årene har store, produktivitetsøkende investeringer blitt gjennomført, hvorav flesteparten ble sluttført sommeren Investeringer for økt produktkapasitet, mer avansert testutstyr, samt forbedret miljø, har fortsatt også i De viktigste ferdigstilte investeringene i løpet av 2011, var: Dobbelt fresverk som øker fresekapasiteten med 200 %. Dette muliggjør økt volum for rotorer og andre produkter hvor fres benyttes. Fortsatt utbygging av stålverket, etappe 2, gjennom innkjøp av ny transformator. Installasjon av transformator til lysbueovnen ble utført sommeren 2011 og for skänkovnen gjøres dette i løpet av sommeren Dette gir mulighet til å øke kapasiteten til tonn per år (en dobling av 2011 årsproduksjon). Sommeren 2012 vil pressen i smien oppgraderes. Dagens presse ble installert i 1980 og denne oppgraderingen reduserer risiko for større driftsavbrudd og øker presisjonen i arbeidet. Selskapet står nå godt rustet for å møte økt etterspørsel på smidde stålprodukter opp til 45 tonns vekt og 24 meters lengde. Økt produktivitet og kvalitet Utfordringene med å møte økte tekniske krav fra kundene har medført større kvalitetskostnader i 2011 enn normalt. For å klare økte krav og samtidig redusere kvalitetskostnadene til et betydelig lavere nivå, har selskapet innført økt teknisk kontroll og en dypere gjennomgang av risikoanalyser i forkant av hvert prosjekt. Disse endringene ser vi allerede resultatet av og vi forventer at dette vil materialisere seg ytterligere i 2012 og fremover. I tillegg har Scana Steel Björneborg arbeidet videre med å innføre «Lean Production» i alle produksjonsavsnitt, dels i egen regi og dels innenfor rammene av et program hos Chalmers tekniske høyskole som kalles for «Produksjonsløftet». Målet er å oppnå høy og jevn kvalitet gjennom å ha kontrollert styring på alle prosesser, samt å forbedre «ordning och reda» i hele virksomheten. Dette bidrar også til en høyere leveransesikkerhet. Arbeidet medfører også at kostnadene for kvalitetsavvik vil minske, og sammen med programmet for kostnadsreduksjon, vil det gi økt konkurransekraft. Programmet fortsetter i egen regi gjennom hele 2012.

15 15 Varmebehandling av 2 stk 10,75 jointer. Dette er en fortsettelse av det tidligere arbeidet med å systematisk forkorte gjennomløpstiden for samtlige produkter. Sikring av høy kompetanse hos selskapets medarbeidere bidrar til forbedret kvalitet. Dette gjøres ved å identifisere kritisk kompetanse ved hjelp av en kompetansematrise, samt sertifisering av spesifikk viktig kompetanse gjennom praktiske og skriftlig tester. Produkter Scana Steel Björneborg leverer kundetilpassede produkter til fire markedssegmenter: industri, marine, maskin og energi. Selskapets hovedprodukter er smidde, rotasjonssymmetriske, store og lange komponenter av stål med høyt teknisk innhold. Scana Steel Björneborg leverer også råsmidde og grovdreide detaljer. Produktene er eksempelvis akslinger, rotorer, sammenføyninger (joints), stigerør, samt stenger og plater. Produktene er ofte nøkkelkomponenter for selskapets kunder og leveres med varierende ferdighetsgrad, alt etter kundens spesifikasjoner og krav. Selskapet samarbeider også med materialinstitutter for å ytterligere øke kvaliteten på sine produkter.

16 16 Administrerende direktør: Håkan Schill Scana Steel Booforge Scana Steel Booforge er verdensledende innen produksjon av større truckgafler som kan løfte mer enn 10 tonn. Med Scanas ekspertise innen friformsmie kan selskapet produsere store gafler etter alle våre kunders spesifikasjoner, samt andre smidde produkt med store krav til styrke. Siden 2009 har Booforge produsert master og løftevogner og dermed komplette løftesystemer til trucker i det tyngre segmentet. Marked og kunder Selskapet retter seg i hovedsak inn mot leveranser til truck- og maskinprodusenter, samt andre stålverk. I tillegg har selskapet kunder innen olje og gass og næringsmiddelindustri. Kundene er hovedsakelig lokalisert i Norden og i Europa for øvrig. Scana Steel Booforge eksporterer direkte ca. 15 % av sin produksjon. Blant selskapets største kunder finner vi Cargotec, Konecranes, Svetruck, Sandvik, Alfa Laval og Moorlink. Markedet for Scana Steel Booforges kjerneprodukter gafler, friformsmie og varmebehandling er forbedret i løpet av Ordreinngangen har økt med 30 % for disse produktene. Produkter Scana Steel Booforges hovedprodukter er: Smidde gafler til trucker Komplett løfteutstyr til trucker Varmebehandling av større gods Friformsmidde komponenter I 2011 har Scana Steel Booforge også investert i økt markedsføring, blant annet med deltakelse på CeMat messen. Styrkingen av Scana Steel Booforge som varemerke i truckindustrien har gitt økt etterspørsel og globalt salg. For ytterligere å øke den globale aktiviteten, er nye salgskanaler og forhandlernettverk etablert i løpet av En egen utviklingsfunksjon gjør at Booforge opptrer som en aktiv partner sammen med kunder i et verdikjedeperspektiv for å utvikle supplerende produkter. Med tydelig markedsfokus, egen teknologiutvikling og effektivisering av produksjonen fremstår Scana Steel Booforge godt rustet for fremtiden.

17 Administrerende direktør: Per Jarbelius SCANA STEEL SÖDERFORS Scana Steel Söderfors er en spesialisert produsent av stål i kvalitetsutføring, høylegert og med høy renhet for krevende formål. Varmeforming og varmebehandling av stål har lange tradisjoner ved Söderfors. Siden 1676 har dyktige smeder gjort Söderfors berømt for sine kvalitetsprodukter. 17 Selskapet har lang erfaring med smidd, valset, varmebehandlet og maskinert stål. Scana Steel Söderfors er lokalisert i Söderfors, nord for Stockholm, Sverige, og er nær andre større stålprodusenter. Siden 1995 har selskapet vært en del av Scanagruppen. Marked og kunder Scana Steel Söderfors eksporterer 50 % av omsetningen. Europa er det største markedet, men også Kina, Japan og USA er viktige markeder. Scana Steel Söderfors arbeider innen tre forskjellige markedssegmenter: industri, marine og energi. Kundene er verdensledende stålmakere, maskinbyggere, systemleverandører, komponentleverandører og grossister. I 2011 har selskapet opplevd en økt ordreinngang, og nye leveranser med høyere grad av foredling har i større grad erstattet tidligere produksjon. Fortsatt forsterkning i marked og salgsarbeid er blitt gjennomført for å møte den økende etterspørselen. fra strategisk viktige kunder. Videre er et nytt system for prosesshåndtering av internlogistikk blitt tatt i bruk for å skape muligheter til å utvikle Scana Steel Söderfors til en just-in-time-partner for strategiske kunder. Scana Steel Söderfors leverer stålprofiler til anerkjente verktøyprodusenter og er ledende innen produksjon av utstyr til skogsindustrien. Selskapet har spesialisert seg på nisjeprodukter som emner og seksjoner av høylegert stål. Produkter Scana Steel Söderfors leverer nisjeprodukter. Hovedproduktene er smidde eller valsede emner og komponenter med høyt teknisk innhold. Typiske produkter er akslinger, rotorer, plater og koplinger. Valsede produkter finnes i høylegert stål, som runde og flate profiler, med bjelker som vanligste produkter i forskjellige rustfrihetsgrader med vekt på grader av Duplex og Super Duplex. I lang tid har høylegert verktøystål og PM-stål i form av bjelker, runde og flate profiler vært viktige produkter. Scana Steel Söderfors har økt konsentrasjonen om olje- og gassindustrien og leverer også koplinger til stigerør. Dette skjer i samarbeid med Scana Subsea. I løpet av året har selskapet investert i ytterligere kapasitet i bearbeidingsutrustning for å møte økt etterspørsel av høyforedlede produkter. Investeringen er gjort for å kunne øke produksjonen av egne produkter og redusere selskapets sårbarhet. En ny ferdigstillingslinje for grov smie er installert, med økt kapasitet knyttet til dreiing, saging, varme behandling og prøvetaking. Organisasjonen fortset ter kompetanseutvikling med mål om å øke andelen foredlede produkter og møte kravene

18 18 Administrerende direktør: Tony Holmgren Scana MachinING Scana Machining selger og utfører tjenester innen sveising, maskinering, montering og testing av systemleveranser for tunge komponenter i lavlegert og rustfritt stål, samt aluminium. Vi hjelper våre kunder gjennom produksjonsteknisk å utvikle og tilvirke deres komplekse produkter med høye kvalitetskrav på en kostnadsoptimal måte. Marked og kunder Scana Machinings fremste markeder er innen olje og gass, energi og marine, samt papir, tungindustri og militære forsvarsprodukter. Salget skjer både gjennom egne datterselskap, samt større internasjonale konsern med tilknyttet industri i Sverige og Norge. De produktene vi tilvirker er i stor grad for videre eksport via våre kunder var oppstartsår for Scana Machining, med mange nye kontrakter til større industrikonsern. Selskapet ble valgt som kjerneleverandør av tre nye, større kunder. Machinings viktigste konkurransefordel er korte interne beslutningsprosesser for kunder fra forespørsel til leveranse, de ansattes faglige kompetanse, engasjement og fokus på å løse kundens behov. Sammen med Scana forøvrig er kvalitetskontrollen gjennom hele verdikjeden styrket for kunden i fremtidsrettede fasiliteter og produksjonsutforming. Segmentene innen olje og gass, marine og militære forsvarsprodukter forventes å være stabile og voksende markeder for selskapet. Gjennom 2011 har også papirindustrien og dens vedlikeholdsbehov vist en voksende markedstrend. Et nytt, voksende markedssegment og fokus for 2012 vil være å øke service og modifiseringsutførelser av kundens produksjonsutrustning. Produkter og tjenester Selskapet leverer underleveranser innen sveising, maskinering, montering og testing av systemleveranser for tunge komponenter innen stål, rustfritt og aluminium. Vi leverer produksjonstekniske tjenester, samt fabrikasjon av mindre strukturer. Scana Machining har en avansert kalibreringsvirksomhet i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. Selskapet selger også kalibreringstjenester til flere eksterne kunder.

19 Administrerende direktør: Johnny Sjöström Leshan Scana Machinery Leshan Scana Machinery Co. ble grunnlagt i 1998 og er et norsk-kinesisk joint venture, der Scana Industrier eier 80 %. Lokale myndigheter i Kina eier resterende 20 %. 19 Leshan produserer valser til stålindustrien og støpte spesialprodukter til stål-, energi-, olje og gass-, bygnings- og skipsindustrien. Leshan er en anerkjent leverandør i det kinesiske markedet og er blant de ledende produsentene innen valseproduksjon. Selskapet har en årlig kapasitet på tonn valser og støpte produkter. Leshans visjon er å være en ledende produsent av valser. Strategien innebærer å produsere nisjeprodukter i høy kvalitet. Scana samarbeider tett med kundene for å utvikle eksisterende og nye produkter. Produkter og marked Valser er selskapets hovedprodukt og brukes av Leshans kunder til å produsere profilstål, varme emner og plater. Kinas produksjon av stål utgjør om lag 715 millioner tonn, eller ca. 50 % av verdens samlede produksjon. Produksjonen ventes å øke til mer enn millioner tonn mot Leshan Scana er et sterkt varemerke og selskapet har verdensledende stålprodusenter på kundelisten. Støpte produkter brukes i hovedsak til kraftproduksjon, petroleums-, sement-, byggebransje og shippingindustri. Leshan Scana er sertifisert i henhold til internasjonale klasseselskap som DNV, ABS, LRS, BV, GL, RINA og NK. Scana har vært en viktig leverandør av støpte noder og knutepunkter til flere større prosjekt i Kina, som EXPO2010 i Shanghai og Bird s Nest Stadium i Beijing for OL i Salgsforholdet mellom valser og støpte produkter er henholdsvis 85 % og 15 %. Salg skjer i hovedsak innenlands, men noe av produksjonen blir eksportert til India, Tyrkia, Malaysia og Taiwan. Gjennom samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere er målet å øke eksportsalget betydelig mot Selskapet har adoptert og implementert «Lean Production»-filosofien for å optimalisere produksjonen og redusere innsatsfaktorer og kostnader. Innstramminger gjennomført av kinesiske myndigheter har redusert aktiviteten i kinesiske stålselskaper og gitt likviditetsmessige utfordringer for mange aktører. Dette har også gjort 2011 til et krevende år for Leshan Scana. Til tross for et lite underskudd i 2011, har selskapet likevel oppnådd bedre resultater enn alle konkurrenter. Dette skyldes tydelig kostnadsfokus og en rekke kostnadsbesparende tiltak. Leshan Scana har de siste årene gjennomført et stort investeringsprogram i en ny produksjonslinje for store ringer som er ferdigstilt i Målet er at gjennomførte investeringer skal gi selskapet en ledende posisjon også innen dette segmentet. Selskapet vil introdusere ny teknologi, forbedre teknisk kompetanse, samt styrke produkt- og markedsutvikling. Investeringen vil også gi positive bieffekter, slik at maksimumsvekten på støpt gods økes til en teoretisk størrelse på 50 tonn. Den totale smeltekapasiteten er nå på over 100 tonn, noe som vil forbedre fleksibiliteten.

20 20 Administrerende direktør: Jan-Øyvind Jørgensen Scana Steel Stavanger Scana Steel Stavangers kunder er brukere av spesialstål og høylegert stål med høye krav til utførelse og dokumentasjon. Disse finnes i hovedsak innen olje og gass, marine, energi, bergindustri og mekanisk industri. Scana Steel Stavanger ble etablert i 1910 og har produsert stål siden Virksomheten er lokalisert på Jørpeland utenfor Stavanger, Norge. Selskapet ble grunnlagt på ideen om omsmelting av stålskrap fra lokal hermetikkindustri og skipsopphugging. Scana Industrier kjøpte bedriften i Marked og kunder Scana Steel Stavanger opererer i et globalt marked, men har majoriteten av kundene i Nord-Europa. Selskapet konkurrerer innen høylegerte smidde produkter og kompliserte, støpte spesialkomponenter. Scana Steel Stavanger AS er sammen med Leshan Scana i Kina de eneste selskapene i Scana som har støperi. I 2011 hadde Scana Steel Stavanger en eksportandel på 70 %. Det er skarp konkurranse i markedet. Scanas konkurransefordel er at selskapet er en relativt liten aktør med små serier, der kvalitet, dokumentasjon, fleksibilitet og leveringstid er svært viktig. Leveransene består oftest av spesialprodukter, som er laget etter kundens spesifikke behov. Leveransene vris i stadig større grad over til prosjektleveranser til olje og gassektoren. Omstillingen fra produktleveranser til prosjektleveranser har vært krevende, men viser nå en positiv utvikling hvor kvalitetskostnadene er på vei ned. For Scana Steel Stavanger startet 2011 med relativt svak aktivitet første 6 måneder, etterfulgt av 6 måneder med høyere ordreinngang og aktivitet. Selskapet går inn i 2012 med optimisme spesielt knyttet til markedet innen olje og gass. Samtidig er det forventninger om at markedet innenfor marine gradvis vil ta seg opp.

21 Administrerende direktør: Sten Israelsson SCANA STEEL AB Scana Steel AB er et kostnadseffektivt eiendomsselskap som forvalter Scanas eiendommer i Karlskoga, nord-øst for Väneren i Sverige. 21 Totalt eier selskapet m 2 tomteareal. Dette består hovedsakelig av industrilokaler, med tilhørende kontorog serviceområder. Virksomheten er lokalisert på gamle Bofors industriområde, og eiendommene ble anskaffet i 1997, da Scana kjøpte eiendommen fra Bofors AB. I takt med strukturendringer som har skjedd i forsvarsindustrien, har det blitt behov for å få en ny virksomhet i lokalene, for å erstatte et redusert behov hos eksisterende leietakere. Logistikk og geografi Sett fra et svensk perspektiv, ligger Karlskoga nesten midt i et sentrum for logistikk. Med en forbedret E18 mot Örebro og Karlstad, er Karlskoga i dag et sterkt konkurransedyktig alternativ til andre nærliggende steder. Virksomheten har i 2011 vært positiv for både Scana Steel AB og leietakerne. Særlig logistikkselskapene har hatt positiv utvikling og etterspør større lokaler. Tjenester I dag leier seks eksterne selskaper totalt ca m 2. De resterende lokalene leies av Scana Steel Booforge AB.

22 22 forretningsområde MARIN Forretningsområdet Marin består av selskaper som leverer utstyr og service til framdrift og manøvrering av skip. Forretningsområdet har sitt hovedmarked innen skipsindustrien, der både skipsverft, rederier og designselskaper er viktige kunder. Forretningsområdet leverer også produkter som ventilstyresystemer til oljeog gassindustrien. Strategisk posisjon Forretningsområdet er en viktig markedsaktør som kan levere komplette og teknisk ledende løsninger og har tilstedeværelse i de mest sentrale markedene. Innen produktområdet Scana Propulsion, vil Scana samordne både salg, markedsføring, innkjøp, produktutvikling og produksjon når det gjelder propeller, gir, thrustere og fjernstyring. Stålselskapene har produkter som inngår i propulsjonsbedriftenes produkter, og dette muliggjør en høy grad av kontroll med verdikjeden og total verdiskapning innenfor Scana-konsernet. Produkter Scana utvikler, produserer og leverer vripropeller, reduksjonsgir, tunnel-thrustere, hydrauliske aktuatorer, samt manøvrerings- og styringssystemer til nybygg, ombygginger og reparasjoner. Marked og kunder Forretningsområdet har sin hovedvirksomhet innen det globale skipsmarkedet for nybygg og reparasjoner. Kundene er verft, rederier, designhus eller andre systemleverandører. Scana har egne salgskontor i Singapore, Kina, Korea, USA og Brasil. Etableringen av eget representasjonskontor i Shanghai for salg og service av framdriftssystemer har vist seg å være strategisk riktig, ved at Scanas posisjon i det asiatiske markedet er styrket både kommersielt og teknisk. Forretningsområdet har gjennom egne anlegg og et utstrakt agent- og distributørnett opparbeidet et verdensomspennende representasjonsnettverk. Det har i 2011 vært høy aktivitet i ferdigstillelse av skip i Asia basert på kontrakter inngått under kontraheringsboomen i perioden I 2010 og 2011 har imidlertid antall nye kontraheringer vært på sitt laveste nivå i et 10-årsperspektiv. Kombinasjonen av høye kansellerings tall og en global ordresvikt har medført at flere skipsverft på verdensbasis har erfart økonomiske vanskeligheter og konkurser. Dette har også medført at leveringstider på nye leveranser er redusert fra to-tre år til ca. ett år. Kontrakter inngått i 2011 er hovedsakelig for levering i 2012, med unntak av noen kontrakter som strekker seg inn i Scana er i begrenset grad blitt berørt av kanselleringer i Norge eller i verden for øvrig etter finanskrisen. Med færre nykontraheringer de siste to år, har markedet for Scanas produkter blitt redusert. Dette vil vedvare inn i 2012, men forventes å øke gradvis mot slutten av året. Scanas økte satsing innen service og reparasjoner demper effekten av midlertidig redusert nysalg.

23 23 Marin

24 24 Administrerende direktør: Kristian Sætre Scana Propulsion Scana Propulsion ble etablert for å samordne og øke markedsinteressen for Scanas framdriftsteknologi innen propeller, gir, thrustere og fjernstyring. Scana Propulsion markedsføres som en komplett utstyrspakke i det globale skipsutstyrsmarkedet. Scana Industrier inngikk gjennom sitt datterselskap Scana Volda AS i 2011 avtale med Kleven Maritime, Myklebust Verft om leveranse av propell, gir og fjernstyring til et seismikkfartøy som bygges for det norske rederiet Sanco AS. Avtalen bekreftet Scana Volda sin ledende posisjon i et marked for avanserte fremdriftsløsninger der behovet for driftssikkerhet og miljøvennlige driftstilstander blir ivaretatt. Scana Propulsion-gruppen er i dag strukturert som et konsern i konsernet og selskapene som inngår er: Scana Volda, det tidligere Volda Mekaniske Verksted som ble etablert i 1913 i Volda, ble i 1998 oppkjøpt av Scana Industrier. Volda Mek. startet som motorfabrikk og utvidet senere til også å omfatte skipsbygging og produksjon av propeller og gir. På slutten av 80-tallet ble det siste skroget levert. Siden 1996 har gir og framdriftssystemer vært de viktigste produktene. Scana Volda har siden 1996 vært Consortial Partner til MaK (Caterpillar). Scana Mar-El holder til i Dalen i Telemark og har vært en del av Scana Industrier siden Scana Mar-El er en av Europas ledende produsenter av maritime kontrollsystemer for framdrift og manøvrering av skip, samt kontrollsystemer for spesielle applikasjoner. Siden starten i 1974 har selskapet levert nær 3000 styringsog navigasjonssystemer. Scana Zamechs historie går tilbake til 1837, da Ferdinand Gotlob Schichau startet «Schichau Werke» maskinverksted. Verkstedet framstilte deler til dampmaskiner, utstyr til sukkerfabrikker, oljebrønner

25 25 og sagbruk, samt hydrauliske presser og valser. I 1855 sjøsettes det første havgående skip med stålskrog og propell fra «Schichau Werke». Scana Industrier kjøpte selskapet i Viktigste produkter i dag er tunnelthrustere og store propeller. I tillegg har selskapet en omfattende serviceaktivitet med eget serviceverksted i Gdansk. Scana Singapore ble etablert i Scana Singapore har ansvar for salg og service av Scanas marine produkter i Sørøst-Asia. Service og installasjon av produkter blir utført av lokalt personell, og det utføres service på relaterte produkter for eksterne selskaper. Scana Propulsion er representert gjennom egne kontorer, strategiske samarbeidspartnere og agenter i Norge, Polen, Island, Nederland, Tyrkia, Singapore, India, Kina, Korea, USA, Brasil og Chile. Gjennom denne strukturen kommer Scana Propulsion nærmere kundene både for salgsoppfølging og serviceberedskap til den seilende flåte. Scana Propulsion Service er et eget profittsenter i grupperingen og forestår service og ettermarkedsaktiviteter for produktområdet. Scana Propulsion Service har servicepersonell ved alle salgskontorene, i tillegg til serviceavtaler med selvstendige selskaper i enkelte markeder. Selskapene som utgjør Scana Propulsion har utviklet et godt internasjonalt renommé og har ca. 80 % eksportandel. Marked og kunder Scana Propulsions hovedsegment er offshore, handelsfartøy, hurtigbåter, passasjerskip og fiskeri. Geografisk foregår hovedaktiviteten i Asia, Europa og USA. Europeiske redere og designfirma er av spesielt stor betydning for de markeder som Scana Propulsion opererer i. I Brasil er det stor aktivitet innen offshore- og handelssegmentet som resultat av Petrobras omfattende utbyggingsprogram. Dette er et viktig marked for Scana Propulsion. Scana Propulsion kjennetegnes ved teknisk avanserte løsninger og har en sterk markedsposisjon innen skip for krevende operasjoner som ankerhåndtering og andre spesialfartøy.

26 26 Scana Propulsion markedsføres som en komplett utstyrspakke i det globale skipsutstyrsmarkedet, men produktene er også selvstendige enheter. Blant annet har gir fra Scana Volda et sterkt navn i markedet, og det samme har kontrollsystemene fra Scana Mar-El og thrustere fra Scana Zamech. Sammen med motorprodusenter tilbyr Scana komplette framdriftspakker for skip, bestående av motor, gir, propeller, akslinger, tunnel-thrustere og framdriftsstyring. Caterpillar er consortial partner og har en viktig rolle i dette segmentet. Et nært samarbeid med skipsdesignere og ledende elektroleverandører har skapt et tydelig fokus på utvikling av produkter som inngår i miljøvennlige hybride og dieselelektriske framdriftssystemer. Det er stor interesse blant samarbeidspartnere for å utvikle framdriftsløsninger sammen med Scana, og en videre satsing på komplette pakker innenfor hybrid- og dieselelektriske løsninger forventes å gi ytterligere resultater. Scana Propulsions produktspekter er inntegnet hos flere designfirma som markedsfører produktene i ulike skipsdesign til sine kunder. Scana Propulsion Service satser sterkt innen salg av servicetjenester til verdensmarkedet. Satsingen har gitt positive resultater. Synergier mellom propulsjonsselskapene og en ytterligere internasjonal satsing ventes å øke omsetningen og resultatet for serviceorganisasjonen. Salg og markedsføring av servicetjenester foregår i hovedsak til egne produkter i form av oppstart, vedlikehold, utskiftninger og havari, samt innen andre spesialtjenester og inspeksjon var et utfordrende år i bransjen. Dette som følge av overkontraheringen i 2007 og 2008 og følgende overskuddstonnasje. Finanskrisen og påfølgende begrensninger på investeringslyst og finansieringsmidler innenfor shipping, forsterket en allerede lav Scana Propulsion leverer gir- og propellanlegg med fjernstyring til tre trålere av typen FV 01, STX OSV design. Framdriftssystemet er et diesel-elektrisk anlegg med total effekt på 4400 kw. Skipene er energieffektive og bygges etter DnV\ s Clean Design-krav. Skipene er for rederiet Aker Seafood ASA, Norge. Scana har lang erfaring i leveranser til fiskefartøy, og har de senere år blitt valgt som leverandør til flere moderne og avanserte fartøy.

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Scana-konsernet _1 Organisasjon 2 Forretningsområdet Stål _4 Scana Steel Björneborg _6 Scana Steel Stavanger 7 Scana Steel Söderfors 8 Scana Steel Booforge 9 Leshan Scana Machinery

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a årsrapport 2010 TTS GROUP ASA konsernet Historisk utvikling 6 Finasielle hovedtall 8 Hovedpunkter 2010 10 Konsernsjefen 12 virksomhetsbeskrivelse Marine divisjonen 16 Energy divisjonen 20 Port and Logistics

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien.

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 20 12 Vår visjon TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. Internasjonalt konsern med virksomhet i 13 land Organisert

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Våre viktigste markeder

Våre viktigste markeder Årsrapport 2005 Våre viktigste markeder Offshore Avansert teknologi i komplekse systemer Handelsflåten Forsvar Kongsberg Kongsberg Gruppen (Kongsberg) har sine hovedaktiviteter innen markedene for offshore,

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

Innhold. 4 Årsberetning

Innhold. 4 Årsberetning Innhold 4 Årsberetning Aker Solutions-konsernets årsregnskap 20 Konsolidert resultatregnskap 21 Konsolidert balanse 22 Konsolidert kontantstrømoppstilling 23 Konsolidert egenkapitaloppstilling 24 Noter

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA TTS G RO U P ÅRS RAP P ORT 2011 Innhold S TTS-Gruppen Divisjoner og strategi 6 8 Finansielle hovedtall 2011 i korte trekk 10 14 Intervju med konsernsjefen Konsernledelsen

Detaljer

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group LEVERE Gjennomføre Teknologi Mennesker Omtanke Årsrapport 2005 part of the Aker group Aker Kværner 2005 Betydelig resultatfremgang. Vellykket gjennomføring og leveranse av viktige prosjekter. Aksjekursen

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold

ÅRSRAPPORT. Ekstrem ytelse. Ekstreme forhold ÅRSRAPPORT 2012 Ekstrem ytelse KONGSBERG leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet for globale kunder innen forsvars-, maritim-, olje og

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

www.hitecvision.com/aarsrapport/2001

www.hitecvision.com/aarsrapport/2001 www.hitecvision.com/aarsrapport/2001 HitecVision skal skape verdier for sine eiere ved å være et teknologisk entreprenørselskap som skaper og utvikler industrielle teknologiselskaper gjennom å ha fokus

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 14 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA Aksjonærinformasjon UTVIKLING I MARKEDSVERDI (I NOK) 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 02.01.14 01.02.14 01.03.14 02.04.14

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com

Aker ASA årsrapport 2008 Årsrapport Aker ASA www.akerasa.com Årsrapport Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Sammen deler Aker-selskapene felles verdier, og står for lange tradisjoner og aktiv industriutvikling. Navnet Aker

Detaljer