Regnskap etter 1. halvår august 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015"

Transkript

1 Regnskap etter 1. halvår august 2015

2 Scana Industrier ASA 1. halvår 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA - justert for engangskostnader EBITDA for underliggende drift (hensyntatt engangskostnader) er 8 mill kr. Omsetning 616 mill kr i første halvår 2015, mot 635 i 1. halvår 2014 EBITDA på -2 mill kr i første halvår2015, mot 17 i første halvår 2014 Engangseffekter belaster EBITDA med 10 mill kr i første halvår Scana Zamech meldte oppbud i slutten av juni Økt ordreinngang sammenlignet med første halvår 2014 Emisjon og ny finansieringsløsning tilfører/frigjør for konsernet brutto 120 mill kr i likviditet og vil gi konsernet tilstrekkelig robusthet fremover.

3 2. kvartal Omsetning 302 mill kr i andre kvartal 2015, mot 315 i 2. kvartal 2014 EBITDA på -5 mill kr i andre kvartal 2015, mot 6 i andre kvartal 2014 EBITDA på 0 korrigert for engangskostnader i kvartalet

4 Nøkkeltall Kvartal Hittil i år Helår NOK millioner K2 15 K Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat EBIT Driftsmargin % -6% -2% -4% -1% -12% Resultat før skatt Ordreinngang Ordrereserve Engangseffekter belaster EBITDA med 10 mill kr i første halvår

5 Gjenstående virksomhet under forretningsområdet Other tilsvarer Scana Steel Booforge Offshore har god ordreinngang i Scana Skarpenord og Scana Offshore Vestby i perioden Kansellering børsmeldt tidlig juli er innarbeidet i tallene for Propulsion ovenfor Ordreinngang i Energy har kort produksjonstid og lav foredling

6 Ordrereserven holder seg stabil. Større kontrakter i Subsea, Vestby og Volda er signert i perioden

7 Resultatregnskap - Konsern Kvartal Hittil i år Helår NOK millioner Note K2 15 K Omarbeidet Omarbeidet Omarbeidet Driftsinntekter Vareforbruk Beholdningsendringer varer i arbeid og ferdigvarer Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Nedskrivning eiendeler - avviklet virksomhet EBITDA - Driftsresultat før avskrivninger / nedskrivninger Avskrivninger / nedskrivninger 7/ Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto valutagevinster / tap (-) Andre finansposter Netto finansposter Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Netto resultat knyttet til videreført virksomhet Netto resultat - avviklet virksomhet Netto resultat Henføres til: Eiere i morselskapet Minoritetsinteresser Resultat pr. aksje 10-0,14 0,01-0,51-0,11-3,53 Andre inntekter og kostnader 8 Endring ved kontantstrømsikring Endring ved sikring nettoinvestering Omregningsdifferanser Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Nøkkeltall: Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA EBITDA i % av driftsinntekter -2% 2% 0% 3% -6% Driftsresultat i % av driftsinntekter -6% -2% -4% -1% -12% Ordreinngang - videreført virksomhet Ordrereserve - videreført virksomhet Kommentarer: Tall fra 2014 er omarbeidet for videreført virksomhet EBITDA 1H 2014 er påvirket av eiendomssalg med 13mnok EBITDA Q er påvirket negativt med 5 mnok pga oppbud Zamech

8 Balanse - Konsern NOK millioner Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Aksjer i tilknyttede selskap Andre langsiktige eiendeler Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Terminkontrakter, derivater 4/ Andre kortsiktige fordringer Betalingsmidler Eiendeler klassifisert som holdt for salg Sum omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Egenkapital Rentebærende langsiktig gjeld Terminkontrakter, derivater 4/ Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld 3/ Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Terminkontrakter, derivater 4/ Forpliktelser klassifisert som holdt for salg Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall: Egenkapitalandel 13,5% 29,0% 14,3% Brutto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Gearing (brutto rentebærende gjeld dividert på egenkapital) 3,6 1,1 2,9

9 Kontantstrømoppstilling - Konsern Kvartal Hittil i år Helår NOK millioner Note K2 15 K Omarbeidet Omarbeidet Omarbeidet Resultat før skatt Resultat før skatt - avviklet virksomhet Betalt skatt Gevinst / tap - videreført virksomhet Gevinst / tap - avviklet virksomhet / nedskrivninger Urealiserte verdiendringer og ikke kontantstrømposter Avskrivninger og nedskrivninger Renteinntekter og rentekostnader Endring i arbeidskapital Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av anleggsmidler Investeringer i anleggsmidler Salg av eierandel 1H og Q er preget av salg Offshore selskap og salg eiendom Likviditetsbeholdning avviklet virksomhet Kjøp av virksomhet / Mottatt utbytte Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring i kortsiktig rentebærende gjeld Betalt andre finanskostnader Netto betalte renter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Kontantbeholdning ved periodens slutt

10 Scana Energy Fortsatt svak ordreinngang for høyforedlede produkter innen olje & gass- og energisegmentet Ordrereserven er stabil med ordre fra marine og stål markedet Det arbeides videre med initiativer for å styrke salget. Kostnadsreduksjoner iverksatt i Bjørneborg, Initiativ for mulige strategiske grep i Scana Machining vurderes sammen med ytterligere kostnadsreduksjoner. Viktig ordre for Subsea signert i mai som sikrer aktivitetsnivået ut året. Nøkkeltall Q Q Q Q Omsetning EBITDA (6) (1) (5) EBITDA-margin 1 % 2 % 6 % -5 % -1 % -3 % Ordrereserve

11 Scana Propulsion Forretningsområdet er avhengig av å inngå nysalgskontrakter i løpet av tredje kvartal for å opprettholde dagens aktivitetsnivå Signert samarbeidsavtale med Niigata Power Systems for å lansere felles fremdriftspakke. Permanente kostnadsreduserende tiltak er utført i første og andre kvartal 2015 med full effekt mot slutten av 3 kvartal. Arbeidet med prosessforbedringer innen design, innkjøp og prosjektgjennomføring pågår Signert kontrakt med Yangzijang International Trading i andre kvartal Vekst i aktiviteten for service i første halvår Scana Zamech meldte oppbud i juni og belaster EBITDA i Propulsion regnskapet med 3 mill kr. Nøkkeltall Q Q Q Q Omsetning EBITDA (6) (3) (2) EBITDA-margin -2 % -1 % -2 % 4 % 5 % 5 % Ordrereserve

12 Scana Offshore EBITDA på 7,5% første halvår for forretningsområdet. Gjenstående arbeid på offloading kontrakt i Brasil er knyttet til montering/oppstart. Vestby signerte viktige kontrakter i første halvår for levering av offloading- og mooringsystemer til FPSO er. Scana Skarpenord økte omsetning med 29% i første halvår 2015 i forhold til første halvår 2014 og leverer positiv EBITDA. Utskipning av slangetromler til Brasil Nøkkeltall Q Q Q Q Omsetning EBITDA (26) (0) 3 6 EBITDA-margin -14 % 8 % 13 % -1 % 5 % 10 % Ordrereserve

13 Scana Property Scana Property består av selskapene; Scana Eiendom Jørpeland AS, Scana Eiendom SSA AS, Scana Eiendom Volda AS, Scana Property AB og Fjorbris AS (51%) Scana har signert leieavtale med kjøperne av konkursboet etter Scana Steel Stavanger Godkjenning av sentrumsplan Jørpeland inkludert «leilighetsprosjektet Fjordbris» og stålverksområdet er forventet i første del av Forsinket grunnet fylkets innsigelser som er på linje med Scana s kommentarer. Mindre ikke driftsrelaterte eiendommer og eiendommer i Karlskoga søkes fortsatt realisert Fjordbris som foreslått regulert Eiendom i Volda Eiendommer i Karlskoga Nøkkeltall Q Q Q Q Omsetning 27,0 42,1 3,8 3,7 6,0 4,3 EBITDA 15,0 28,8 0,9 (0,4) 2,5 - EBITDA-margin 56 % 68 % 24 % -11 % 42 % 0 % Ordrereserve

14 Scana Other Business Rapporteringen omfatter hovedsakelig Scana Steel Booforge AB. Scana Steel Söderfors ble solgt 5. februar Scana Steel Stavanger meldte oppbud 4. mars EBITDA for Booforge er forbedret i et krevende marked. Trist dødsulykke i Booforge i andre kvartal ifm arbeid i metall presse. Effekter knyttet til oppbud i Scana Steel Stavanger er rapportert under avviklet virksomhet. Bobehandling pågår imidlertid fortsatt. Nøkkeltall Q Q Q Q Omsetning 440,3 378,5 27,6 85,6 26,9 25,8 EBITDA (18,5) (5,5) 1,3 (4,1) 2,0 1,0 EBITDA-margin -4 % -1 % 5 % -5 % 7 % 4 % Ordrereserve

15 Salg / Avvikling av virksomhet Salg av Scana sin 80 % eierandel i JV i Kina Total transaksjonssum for Scana er MNOK 140 hvorav oppgjøret for aksjene er mottatt. Fordring mot Leshan ble i 2014 nedskrevet i sin helhet med MNOK 73. Scana har iverksatt rettslige forføyninger mot kjøper av Scana Leshan for å inndrive utestående fordring. Salg av Scana Steel Söderfors AB Salg av aksjene i Scana Steel Söderfors AB ble gjennomført 5. februar Fult oppgjør er mottatt. Oppbud i Scana Steel Stavanger Scana Steel Stavanger meldte oppbud 4. mars 2015 og første kvartal påvirkes regnskapsmessig av oppbudet. Bobehandling pågår fortsatt. Oppbud i Scana Zamech Scana Zamech meldte oppbud i juni. Regnskap er påvirket med 6 mnok i nedskrivninger, hvorav 5 mnok belaster EBITDA i konsernregnskapet.

16 Rentebærende gjeld & likviditet - Netto rentebærende gjeld utgjør 382 MNOK ved utgangen av første halvår 2015 mot 445 ved utgangen av første halvår MNOK er båndlagt proveny av bankene etter salg av eiendommer/selskap. Beløpet vil gå til nedregulering av gjeld - Emisjon på inntil 100mnok - ble overtegnet og er gjennomført etter regnskapsavslutning. - Emisjon og frigjorte midler tilfører konsernet brutto ca 120mnok

17 Eierandel i andre selskap Scana Korea Hydraulics (49%) - Selskapet ble opprinnelig etablert som et salgsselskap på vegne av Scana Skarpenord. - Selskapet har historisk hatt en god posisjon mot FPSO og FLNG markedet i Korea, men begynner å merke nedgang innenfor andre olje & gass prosjekt i samme region. Inpower (12%) - Revidert samarbeidsavtale mellom Scana Volda og Inpower og Scana Propulsion og Inpower diskuteres. Eierandel redusert til 12 % etter emisjon. Tilknyttede selskap tas inn i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden Scana Korea Hydraulics.

18 Organisasjon og strategi Bjørn Torkildsen er ansatt som CEO i investeringsselskapet Scana Industrier ASA fra Styret i Scana Industrier ASA har signert avtale med Converto for deltakelse i endringsprosess til investeringsselskap. Converto er et forvaltnings- og rådgivningsselskap som bistår eiere, styre og ledelse i prosesser knyttet til strategi og verdiutvikling. I tillegg til ordinær lønn/vederlag omfatter både avtalen med administrerende direktør og Converto en incentivbasert avlønning. Ordningen vil inbefatte Converto, adminstrerende direktør og øvrig ledelse og gir rett til en samlet bonus på 12 % av eventuell verdistigning på aksjene i selskapet over 3 år utover årlig verdistigning på 8 %. Styret mener at dette er en egnet incentivmodell tatt i betraktning selskapets situasjon og utfordringer i den kommende 3-års periode.

19 Utsiktene fremover Energy forventer et fortsatt ustabilt marked med svingninger innenfor de respektive markeds segment. Ordresvikt i olje og gas søkes erstattet fra andre markedssegment. Propulsion forventer et utfordrende markedet offshore fartøy. Selskapet retter derfor salgsinnsatsen mot andre segment som fiskefartøy og handelsfartøy. Offshore forventer en fortsatt forsiktig positiv utvikling for Skarpenord. Vestby bearbeider identifiserte prospekt for å skre aktivitetsnivået inn i Scana vil strukturere Scana Steel Booforge innen gaffelproduksjon og varmebehandling i klarere definerte enheter.

20 Scana Industrier ASA Strandkaien 2, P O Box 878, NO-4004 Stavanger, Norway Jan Henry Melhus, CEO ( fratrer 1 Sept ) Mob: , Kjetil Flesjå, CFO Mob: ,

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014 Regnskap etter 1. halvår 2014 13. 14. august 2014 Scana Industrier ASA 1. halvår 2014: Forbedringer, men fortsatt utfordringer Omsetning 909 mill kr i første halvår 2014, mot 819 i 1. halvår 2013. EBITDA

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

NORGESGRUPPEN Årsresultat 2013

NORGESGRUPPEN Årsresultat 2013 NORGESGRUPPEN Årsresultat for 2013 for NorgesGruppen - konserntall Økt omsetning og bedre resultater, men lavere driftsmargin Driftsinntektene i 2013 ble 67 396 MNOK (62 083 MNOK), en økning på 8,6 %.

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping

Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Rapport for første kvartal 2010 Redusert risiko og godt grunnlag for økt verdiskaping Strategisk Aker fortsetter rendyrkingen av eierrollen ved å konvertere gjeld til egenkapital i Aker BioMarine og selge

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2014 Resultatforbedring i Hurtigruten konsernet 110 millioner kroner i underskudd før skatt i første kvartal, 23 millioner

Detaljer

Sammendrag andre kvartal 2012

Sammendrag andre kvartal 2012 Aker ASA delårsrapport 2012 Sammendrag andre kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holdingselskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) ble redusert med 10,7 prosent

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2010 Rekordhøyt resultat for 2010 o Konsernets omsetning ble i 4. kvartal MNOK 544,0 (MNOK 434,9), en økning på 25% sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. o o Oppdrettsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer