Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap"

Transkript

1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter olje- og gass, annen energi og marin virksomhet tilknyttet de samme områder. Scana leverer også service og forestår reparasjon og vedlikehold for kunder innen samme markeder. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for konsernets konkurransekraft. Scanas mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen våre markedssegment. Scana har hovedvekt av kunder i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. Scana Industrier ASA har egne selskap i Norge, Sverige, Kina, USA, Polen, Singapore, Brasil og Sør-Korea. Konsernets hovedkontor ligger i Stavanger. Selskapsoppdatering Som opplyst i børsmelding fra Scana Industrier ASA den 16. desember 2012, har Scana vært gjennom en lengre og mer utfordrende periode enn forventet innenfor marin- og stålmarkedene. Dette forsterket seg i fjerde kvartal 2012 på grunn av redusert marked for volumprodukter innen stålsegmentet, noe som har svekket konsernets kontantstrøm og likviditetsreserve. Foreløpig EBITDA for Scana for 2012 ble -34 mill kr. Dette inkluderer engangskostnader på til sammen 36 mill kr på grunn av omstilling i virksomheter og utvidet vedlikeholdsstans i Scana Steel Bjørneborg. I tillegg er det foretatt nedskrivninger relatert til goodwill og utsatt skattefordel med til sammen 77 mill kr. Det siste begrenser ikke fremtidig utnyttelse av skattefordelen i beskatningssammenheng knyttet til norsk virksomhet. Nedskrivningene har ingen kontantstrømseffekt. Scana har i januar 2013 gjennomført en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer på 100 mill kr. En reparasjonsemisjon vil i tillegg kunne tilføre konsernet ytterligere kapital slik at total kapitaltilførsel kan bli ca. 160 mill kr (netto). Emisjonen fremmes for godkjennelse på ekstraordinær generalforsamling 20. februar Konsernet har iverksatt strategiske initiativ knyttet til Scana Energy og Scana Property. Det iverksettes også nye kostnadsreduserende tiltak i stålselskapene i størrelsesorden mill kr. Dette i tillegg til tidligere iverksatte tiltak og initiativ. Omsetning 524 mill kr i fjerde kvartal 2012, med EBITDA på -42 mill kr. Omsetning mill kr for 2012, med EBITDA på -34 mill kr. Nedskrivninger av goodwill og utsatt skattefordel på 77 mill kr i fjerde kvartal. Engangskostnader (omstilling og utvidet vedlikeholdsstans) på til sammen 36 mill kr er belastet regnskapet for Ordreinngang på 492 mill kr i fjerde kvartal Ordreinngang for 2012 totalt er på mill kr. Januar 2013 viser forbedret drift med en EBITDA på 2 mill kr. og indikerer at en større del av lønnsomhetsfallet i fjerde kvartal var midlertidig.

2 KONSERN Resultat Konsernets samlede omsetning ble 524 mill kr i fjerde kvartal 2012 mot 613 mill kr samme periode i Dette er en nedgang på 15 %. EBITDA ble -42 mill kr i fjerde kvartal 2012 som tilsvarer en EBITDA margin på -8 % mot +3 % i tilsvarende periode i For 2012 totalt er konsernets omsetning mill kr, samme nivå som EBITDA for 2012 totalt ble -34 mill kr som tilsvarer en EBITDA margin på -2 %, mot 0 % i tilsvarende periode i Resultatregnskapet er i 2012 belastet med 36 mill kr i engangskostnader knyttet til omstilling i virksomheter og utvidet vedlikeholdsstans i Scana Steel Bjørneborg. Nedskrivninger knyttet til goodwill og utsatt skattefordel er belastet regnskapet med 77 mill kr. Sterk norsk og svensk krone har i hele 2012 påvirket konsernets konkurransekraft og marginer vesentlig. Netto ordreinngang i fjerde kvartal ble 492 mill kr, en reduksjon på 16 % fra samme periode i Ordrereserven ved utgangen av 2012 var mill kr. Netto ordreinngang for 2012 ble mill kr. Netto finansposter var på -13 mill kr i fjerde kvartal 2012, mot -12 mill kr i fjerde kvartal Rentekostnader utgjør -7 mill kr, netto agioposter utgjør -2 mill kr og andre finanskostnader utgjør 4 mill kr. Scana sikrer alle vesentlige kontrakter i utenlandsk valuta. Verdiendringen resultatføres ihht IFRS. Netto finansposter for 2012 var totalt på -47 mill.kr. Skattekostnad for fjerde kvartal er 20 mill kr. Skattekostnaden for 2012 totalt er -1 mill kr som er 0,7 % av resultat før skatt. Utsatt skattefordel er redusert med 44 mill kr hvorav 38 mill kr er knyttet til norsk virksomhet og 6 mill kr relatert til virksomheten i Kina. Finansielle instrumenter verdsettes til virkelig verdi. Verdiendringer som tilfredsstiller krav til sikringsbokføring føres mot totalresultatet. I fjerde kvartal har slike instrumenter hatt en negativ effekt på 5 mill kr. Resultat pr. aksje ble -0,45 kr for fjerde kvartal 2012, og -0,69 for 2012 totalt.

3 Utvikling nøkkeltall; Kvartal Hittil i år NOK millioner K4 12 K4 11 K3 12 K2 12 K Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat EBIT Driftsmargin % -19 % 0 % -8 % 0 % -4 % -7 % -4 % Resultat før skatt Ordreinngang Ordrereserve Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde -5 mill kr i fjerde kvartal. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var -17 mill kr, hvorav investering i anleggsmidler utgjør hoveddelen for kvartalet sett under ett. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er 11 mill kr. Netto kontantstrøm i fjerde kvartal var etter dette -12 mill kr. Netto kontantstrøm for 2012 totalt var -24 mill kr. fordelt på -2 mill kr fra operasjonelle aktiviteter, -80 mill kr fra investeringsaktiviteter og +58 mill kr fra finansieringsaktiviteter. Balanse og kapitalforhold Totalbalansen ved utgangen av 2012 var mill kr, en reduksjon på 158 mill kr fra utgangen av Konsernets netto rentebærende gjeld utgjør 439 mill kr. Den bokførte egenkapitalen på 567 mill kr tilsvarer 1,97 kr per aksje og 32 % egenkapitalandel. Aksjekursutvikling Scana-aksjens sluttnotering ved utgangen av fjerde kvartal var 1,23 kr. Dette ga en markedsverdi på konsernet på 354 mill kr. pr Ved utgangen av fjerde kvartal 2011 var sluttnoteringen 1,61. I fjerde kvartal er det omsatt 13,6 mill aksjer av totalt utestående 287,9 mill aksjer. Totalt i 2012 er det omsatt 39 mill aksjer. Scanas beholdning av egne aksjer er Scana har en Market Maker avtale for å fremme likviditet i aksjen og sikre oppføring på hovedlisten Oslo Børs Match. Omstilling Som del av konsernets program for kostnadsreduksjoner, er det i 2012 gjennomført omstilling i Polen og Kina. Til sammen er antall ansatte redusert med ca. 130 personer. Omstillingene er et ledd i Scanas program for kostnadsreduksjoner og får full effekt fra I første kvartal 2013 gjennomføres ytterligere nedbemanning i Scanas stålselskaper i Norge og Sverige. Tiltakene som forventes å gi en årlig kostnadsbesparelse på ca. NOK 35 millioner vil ha en kostnadsmessig engangseffekt på NOK 6 10 millioner i første kvartal Strategiske initiativ Scana Industrier ASA har engasjert Bridgehead og deres svenske partner Avantus, som rådgivere for å vurdere ulike strategier for forretningsområdet Scana Energys videre vekst og internasjonale utvikling.

4 Scana Energy er konsernets største forretningsområde, med en omsetning på mellom 800 mill og 1500 mill sek de siste årene. Forretningsområdet omfatter de svenske selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Söderfors, Scana Subsea, Scana Steel Booforge og Scana Machining. Selskapene utgjør en komplett verdikjede fra produksjon av høykvalitets stål til ferdige produkter og løsninger til energi og olje og gassproduksjon i tillegg til marine- og verktøyindustrien. Kundene er ledende globale selskaper innen respektive markedsområder. Scana har de siste årene investert tungt i Scana Energy for å utvikle og tilby avanserte produkter av meget høy kvalitet til den globale energisektorens ulike vekst segmenter, særlig til olje og gass industrien. Produktene er tatt godt i mot og markedene er betydelige og i god vekst. Arbeidet som nå igangsettes følger opp strategien som ble kommunisert gjennom reorganisering av Scanas forretningsområder i 2012 og som ville muliggjøre forskjellige utviklingsløp for konsernets forretningsområder. Målet med prosessen er å vurdere ulike grep som kan forsere og forsterke Scana Energy's markedsposisjoner og derav skape et godt grunnlag for verdivekst for konsernets aksjonærer. Resultatet av arbeidet vil kunne innbefatte verdiskapende og vekstfremmende samarbeidskonstellasjoner og restruktureringsprosesser. Styreleder Frode Alhaug tar ansvaret for Scana Energy og prosjektet knyttet til forretningsområdet. Han har bedt valgkommiteen om å kunne fratre som styreleder i forbindelse med neste Generalforsamling i Scana Industrier ASA. Scana Industrier ASA er eier av til dels betydelige eiendommer, de fleste i Norge og Sverige. Eiendommene antas å representere betydelige fremtidige verdier for konsernet. Det er besluttet at Scana skal utvikle planer for både driftsuavhengige og driftsavhengige eiendommer for å kunne synliggjøre verdier og ta ut verdipotensialet. Arbeidet skal skje på tvers av konsernet under felles ledelse. Som konsekvens av denne beslutningen er Scana Property AS etablert som et datterselskap under Scana Industrier ASA. Raymond Gabrielsen (42) har fra 1. januar tiltrådt stillingen som Eiendomsdirektør i Scana og leder av Scana Property. Arbeidet med å øke verdiskapningen knyttet til eiendommer, vil i første omgang ta utgangspunkt i konsernets store arealer i Strand kommune i Rogaland. Arbeidet vi skje i nært samarbeid med lokale myndigheter. Det vil bli vurdert hvorvidt det også er tjenlig å bringe inn andre samarbeidspartnere i arbeidet.

5 FORRETNINGSOMRÅDER Scana Energy Forretningsområdet omfatter selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Söderfors, Scana Subsea, Scana Steel Booforge og Scana Machining. Alle lokalisert i Sverige. Driftsinntektene utgjør 216 mill kr i fjerde kvartal Dette er en reduksjon på 19 % mot tilsvarende periode i EBITDA for fjerde kvartal er på -2 mill kr som tilsvarer -1 % EBITDA margin mot 5 % i tilsvarende periode i Driftsinntektene for 2012 totalt utgjør 851 mill kr og EBITDA utgjør 34 mill kr. Resultatregnskapet er i 2012 belastet med 18 mill kr i engangskostnader. Ordre Forretningsområdets netto ordreinngang var 203 mill kr i fjerde kvartal. Markedet for enklere produkter var i fjerde kvartal preget av lagerreduksjon hos lagerholdere og generell usikkerhet innen blant annet verktøyindustrien knyttet til utviklingen i Europa i 2013, noe som medførte lavere ordreinngang enn normalt for forretningsområdet. Ordrereserven utgjør 339 mill kr mot 439 mill kr på samme tidspunkt i Drift Driften i fjerde kvartal ble påvirket negativt av lavere ordreinngang av enklere produkter. Årsaken til tidligere driftsproblemer og økt kostnadspådrag knyttet til avanserte olje- og gass produkter (smidde stigerør i spesialstål) er funnet og vil ha positiv betydning for forretningsområdet. Den nye pressen i Björneborg er forretningsområdets mest kritiske utstyr og fungerer nå meget bra etter utskiftning av hovedkomponent. Oppgraderingen øker presisjon, forbedrer driftseffektivitet og reduserer framtidig risiko. Marked Fortsatt lave priser innen energiområdet, svakt europeisk marked og sterk svensk krone, gir press på marginer og lønnsomhet innen forretningsområdet. Lav global aktivitet knyttet til kontrahering av skip påvirker i betydelig grad forretningsområdets lønnsomhet. Imidlertid har Scana Energy igjen noe økende aktivitet knyttet til det marine markedet. Normalisering av marinemarkedet vil ha stor betydning for resultatutviklingen innen forretningsområdet. Den globale aktiviteten innen olje- og gass er høy. Scana Energy leverer blant annet komponenter til stigerør til feltutbygginger på meget dypt vann. Dette er krevende prosjekter med betydelig utviklingsarbeid. Flere av disse prosjektene er nå under ferdigstillelse og både resultatene av utviklingsarbeidet og markedet generelt gir grunnlag for bedret lønnsomhet for fremtidige prosjekter. Det har vært høy ordreinngang av komponenter til stigerør i fjerde kvartal. Det er igangsatte et prosjekt på tvers av selskapene i forretningsområdet for ytterligere å styrke salgsarbeidet mot både eksisterende og nye kunder. Scana Propulsion Rapporteringen omfatter produksjonsvirksomhetene Scana Volda, Scana Mar-El, samt service og salgskontorer i Scana Zamech (Polen), Singapore, Shanghai og Louisiana. Driftsinntektene utgjør 111 mill kr i fjerde kvartal Dette er en oppgang på 16 % mot tilsvarende periode i EBITDA for fjerde kvartal er på -4 mill kr som tilsvarer -4 % EBITDA margin mot 12 % i tilsvarende periode i 2011.

6 Driftsinntektene for 2012 totalt utgjør 358 mill kr og EBITDA utgjør 6 mill kr. Resultatregnskapet er i 2012 belastet med 9 mill kr i engangskostnader. Ordre Ordreinngangen var 81 mill kr i fjerde kvartal. Ordrereserven utgjør 211 mill kr mot 235 mill kr på samme tidspunkt i 2011, en nedgang på 10 %. Drift Omstruktureringen av virksomheten i Polen er gjennomført i andre halvår Scana Zamech er gjort om til en ren salgs og service-virksomhet, mens produksjon av nye anlegg er overført til Scana Volda. Antall ansatte i Polen er redusert med ca. 30 personer. I regnskapet er det inkludert engangskostnader knyttet til omstillingen med 9 mill. kr. Marked Sett i lys av et svakt internasjonalt marinemarked, har Scana Propulsion en akseptabel ordreinngang innen nysalg. Dette på grunn av sterk fokus mot offshore- og andre spesialskip. Den positive utviklingen innen service og ettermarkedstjenester ventes å fortsette. Scana har kommersialisert banebrytende teknologi gjennom kontrakt på levering av nyutviklet fremdriftssystem til Kleven Maritime for Ugland Offshore. Propellsystemet har to propeller drevet av effektive permanent-magnet motorer. Fremdriftssystemet er nyskapende og gir økt pålitelighet og kraftig forbedring av drivstofføkonomi. Lanseringen av det nye fremdriftssystemet har fått meget god respons i markedet. Konseptet kan gi Scana et spennende fremtidig fotfeste i supply-båt markedet i tillegg til et allerede sterkt fotfeste i markedet for ankerhåndteringsfartøy og andre spesialskip. Scana Offshore Rapporteringen omfatter selskapene Scana Offshore Vestby, Scana Steel Stavanger, Scana Offshore Technology, Scana Offshore Services i Houston og Singapore, samt Scana Skarpenord og Scana Korea Hydraulic. Driftsinntektene utgjør 179 mill kr i fjerde kvartal Dette er en nedgang på 14 % mot tilsvarende periode i EBITDA for fjerde kvartal er på -21 mill kr som tilsvarer - 12 % EBITDA margin mot -3 % i tilsvarende periode i Driftsinntektene for 2012 totalt utgjør 715 mill kr og EBITDA utgjør -24 mill kr. Ordre Ordreinngangen var 184 mill kr i fjerde kvartal. Ordrereserven utgjør 483 mill kr mot 534 mill kr på samme tidspunkt i Nedgangen i ordrereserve skyldes hovedsakelig fremdrift på Brasil kontrakten som ble inngått i første kvartal Markedet for enklere stålprodukter var i fjerde kvartal preget av lagerreduksjon hos lagerholdere og dette ga redusert ordreinngang i fjerde kvartal for Scana Steel Stavanger. Drift Scana Steel Stavanger er i utvikling mot mer olje- og gass relaterte prosjektleveranser. Dette er krevende, og en viktig vei for å oppnå lønnsomhet. Selskapet har lykkes med å hente meget interessante kontrakter i det internasjonale olje- og gassmarkedet og har tatt en kvalitetsposisjon i markedet, men sliter fortsatt med å skape tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektene. Scana Steel Stavanger ble i fjerde kvartal sterkt påvirket av lavere ordreinngang knyttet til enklere produkter. Ytterligere tiltak iverksettes for å øke lønnsomheten.

7 Scana Offshore Vestby har belastet konsernet resultatmessig, men har økt antall prospekter når det gjelder losse- og lastesystemer, samt forankringssystemer til FPSOmarkedet og leveranser til vedlikeholdsmarkedet i Nordsjøen. Økning av denne type leveranser er nødvendig for å oppnå lønnsomhet for selskapet. Brasil prosjektet, hvor Scana Offshore Vestby skal levere off-loading -systemer til åtte FPSOér, følger budsjett. Prosjektets tidsplan er imidlertid forskjøvet på grunn av forsinkelser hos kunde. Scanas salg og produksjon av ventilstyringssystemer har utgangspunkt i selskaper i Norge og Korea. Selskapene har noe økende aktivitet som følge av økte leveranser til FPSO-prosjekter i Korea. Flere FPSO kontrakter i Sør-Korea vil bli inngått første kvartal Marked Det globale olje- og gass markedet forventes positivt fremover, noe som skal gi en gradvis bedret resultatutvikling for forretningsområdet etter omstilling er gjennomført. For Scana er det spesielt interessant at FPSO-markedet ser ut til å utvikle seg positivt fremover. Dette er viktig for lønnsomhet i Scana Offshore Vestby og da også viktig for forretningsområdets resultat. For Stavanger er markedet for støpte produkter interessant og selskapet har i løpet av kort tid tatt en sterk posisjon i markedet. Høyt norsk kostnadsnivå og sterk norsk krone, kombinert med krevende prosjektgjennomføring, legger stort press på marginen i prosjektene. Kontinuerlig forbedring er viktig for å utvikle lønnsomhet. Aktiviteten knyttet til service- og reparasjon har utviklet seg positivt gjennom fjerde kvartal. Øvrige selskap Rapporteringen omfatter hovedsakelig virksomheten Leshan Scana Machinery i Kina Driftsinntektene utgjør 32 mill kr i fjerde kvartal. Dette er en nedgang på 30 % mot tilsvarende periode i EBITDA for fjerde kvartal er på -8 mill kr som tilsvarer -24 % EBITDA margin mot 0 % i tilsvarende periode i Inkludert i resultatet for fjerde kvartal er engangskostnader knyttet til nedbemanning på 6 mill kr. Driftsinntektene for 2012 totalt utgjør 135 mill kr og EBITDA utgjør - 20 millioner kr. Resultatregnskapet er i 2012 belastet med 6 mill kr i engangskostnader. Ordre Ordreinngangen var 24 mill kr i fjerde kvartal. Ordrereserven utgjør 80 mill kr mot 96 mill kr på samme tidspunkt i Ordreinngangen totalt for 2012 var 121 mill kr. Drift Scana har hatt fokus på å stabilisere driften av selskapet og gjennomførte bemanningsreduksjoner i fjerde kvartal for å tilpasse kostnadsnivået til aktivitetsnivået. Marked Aktivitetsnedgangen for Leshan Scana Machinery reflekterer en betydelig nedgang i det kinesiske stålmarkedet, med en volumreduksjon på ca. 40 % i de markeder Scana opererer. De stimuleringstiltak som kinesiske myndigheter nå har besluttet, er derfor viktige for Scana i Kina og selskapet forventer gradvis økt omsetning gjennom Selskapet har greid å finansiere sin virksomhet uten finansielt bidrag fra morselskapet.

8 Utsikter Scanas hovedprodukter er nisjeorienterte og ledende innen sine markedssegmenter. Ny overordnet selskapsstruktur tydeliggjør økt fokus mot energimarkedet, øker muligheter for synergier innenfor forretningsområdene og gir et klarere lederansvar for de enkelte forretningsområder. I tillegg åpner strukturen for videre strategiske tilpasninger. Scana ser en gradvis økende aktivitet knyttet til det marine markedet for offshore- og spesialskip, og en positiv ordreinngang knyttet til olje- og gass markedet. Blant annet har Scana en meget sterk posisjon knyttet til komponenter til stigerør. I tillegg forventes det i 2013 noe økt aktivitet innen FPSO-markedet, et marked som også er viktig for Scana s totale lønnsomhet. Omlegging av produksjon til mer avanserte og komplette produkter og komponenter til energimarkedet (inkludert olje- og gass) er i god utvikling og vil øke Scanas markedsposisjon og inntjeningsevne. Markedet for enklere produkter innen stålsegmentet forventes bedre i første kvartal 2013 enn i fjerde kvartal 2012, men vil fortsatt preges av et svakt europeisk marked. Scanas styre anbefaler for ekstraordinær generalforsamling 20. februar 2013 å gjennomføre emisjon for å styrke konsernets kapitalsituasjon. En rettet emisjon på 100 mill kr blant selskapets større aksjonærer er gjennomført og planlegges etterfulgt av en reparasjonsemisjon mot øvrige aksjonærer. Emisjonen, kombinert med avdragsfrihet fra bankene, fortsatt restriksjoner knyttet til investeringer og forventet forbedret kontantstrøm fra regulær drift, vil gi Scana en tilfredsstillende likviditetssituasjon og muliggjøre sterkere fokus på verdiskapende aktiviteter. Hovedfokus for Scana i 2013 er å gjenskape lønnsomhet innen forretningsområdene. I tillegg vil Scana videreføre prosjektene for videre vekst og internasjonal utvikling av Scana Energy, samt videre arbeid for realisering av eiendomsverdier. Stavanger, 20. februar 2013 Styret og Konsernsjef Scana Industrier ASA

9 Resultatregnskap - Konsern Kvartal Hittil i år NOK millioner K4 12 K4 11 K3 12 K2 12 K Driftsinntekter Vareforbruk Beholdningsendringer varer i arbeid og ferdigvarer Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto valutagevinster / tap (-) Andre finansposter Netto finansposter Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Netto resultat Henføres til: Eiere i morselskapet Minoritetsinteresser Resultat pr. aksje -0,45-0,09-0,12-0,01-0,10-0,69-0,50 Resultat pr. aksje utvannet -0,45-0,09-0,12-0,01-0,10-0,69-0,50 Andre inntekter og kostnader Endring ved kontantstrømsikring Endring ved sikring nettoinvestering Omregningsdifferanser Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Nøkkeltall: Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA EBITDA i % av driftsinntekter -8 % 3 % -3 % 4 % -1 % -2 % 0 % Driftsresultat i % av driftsinntekter -19 % 0 % -8 % 0 % -4 % -7 % -4 % Netto resultat i % av driftsinntekter -25 % -2 % -9 % 0 % -5 % -10 % -4 % Ordreinngang Ordrereserve Balanse - Konsern NOK millioner Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varelager Fordringer Terminkontrakter, derivater Betalingsmidler Eiendeler holdt for salg Sum omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Rentebærende langsiktig gjeld Terminkontrakter, derivater Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Terminkontrakter, derivater Rentefri kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital , , , , , , ,000 Nøkkeltall: Egenkapitalandel 32 % 33 % 38 % 38 % 38 % 32 % 33 % Brutto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Gearing (brutto rentebærende gjeld dividert på egenkapital) 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 Egenkapitalandel eks. terminkontrakter, derivater 34 % 34 % 40 % 39 % 39 % 34 % 34 %

10 Kontantstrømoppstilling - Konsern Kvartal Hittil i år NOK millioner K4 12 K Resultat før skatt Betalt skatt Urealiserte verdiendringer, gevinst ved salg av anlegggsmidler og ikke kontantstrømposter Avskrivninger og nedskrivninger Renteinntekter og rentekostnader Endring i arbeidskapital Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av anleggsmidler Investeringer i anleggsmidler Salg av eierandel Kjøp av virksomhet Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring i rentebærende gjeld Innskutt kapital Utbytte Betalt andre finanskostnader Netto betalte renter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Kontantbeholdning ved periodens slutt Oppstilling av endring egenkapital - Konsern NOK millioner Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Fond for omregnings differanser Fond for verdiendringer Sum Minoritets interesser Pr Totalresultat for perioden Opsjonsprogram Innskutt kapital Egenkapital pr Sum egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Fond for omregnings differanser Fond for verdiendringer Sum Minoritets interesser Sum egenkapital Pr Totalresultat for perioden Opsjonsprogram Innskutt kapital Egenkapital pr

11 Noter - Konsernregnskap Note 1 - Overordnet informasjon Scana Industrier ASA sammendratte konsernregnskap for fjerde kvartal 2012 ble godkjent på styremøte 20. februar Regnskapstallene er ikke reviderte. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 Delårsrapportering. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er brukt som i siste årsregnskap. Note 2 - Segmenter Kvartal Hittil i år NOK millioner K4 12 K4 11 K3 12 K2 12 K Energy: Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin -1 % 5 % -1 % 11 % 5 % 4 % 3 % Ordreinngang Ordrereserve Propulsion: Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin -4 % 12 % 6 % 8 % -2 % 2 % 5 % Ordreinngang Ordrereserve Offshore: Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin -12 % -3 % -1 % 1 % -1 % -3 % -3 % Ordreinngang Ordrereserve Other Business: Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin -24 % 15 % -14 % -8 % -14 % -15 % 4 % Ordreinngang Ordrereserve Other / Elimination: Driftsinntekter EBITDA Note 3 - Rentebærende gjeld Pr Kortsiktig Langsiktig Sum rentebærende gjeld Pr Kortsiktig Langsiktig Sum rentebærende gjeld Syndikatlån etablert i 2007 ble i 2012 refinansiert med nytt 3-årig syndikatlån på MSEK 348 og en rullerende trekkfasilitet på totalt MNOK 280 fordelt på en kassakreditt pålydende MNOK 130 og en bankgarantifasilitet på MNOK 150. Syndikatlån på MSEK 348 har en halvårlig avdragsprofil fra januar Lånet er sikret med førsteprioritets pant i konsernets aktiva. Deler av covenantkravene i låneavtalen er waivet av bankene pr Banklån i Handelsbanken er sikret med pant i Scana Offshore Vestbys varelager og fordringer. Avdrag betales fire ganger i året med TNOK 167 pr. termin. Bullet lån på USD er etablert som erstatning for tidligere lån fra DNB og Handelsbanken til Scana's virksomhet i Kina. Lånet har forfall pr Konsernet har ingen motregningsrett på factoring da kriteriene for fraregning ikke er oppfylt. Som en følge av dette, bokføres factoring brutto i balansen. Note 4 - Verdivurdering knyttet til verdifall Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp når gjennvinbart beløp er lavere enn eiendelens balanseførte verdi. Bruksverdien er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å oppstå av ene eiendel eller en kontantgenerende enhet. Konsernet benytter seg også av sensitivitetsanalyse som tester nedskrivningstestene for rimelige endringer i nøkkelforutsetningene. For Scana Industrier gjelder dette driftsmargin, diskonteringsrenten og vekstrate for perioden Dette innebærer at det vil hefte usikkerhet ved utfallet av beregningene. Konsernet har foretatt nedskrivning av goodwill knyttet til Scana Offshore Vestby AS med MNOK 33,4. Det er gjennom bruk av nedskrivningstester ikke identifisert øvrige mindreverdier knyttet til varige driftsmidler eller immaterielle eiendeler i konsernet. Note 5 - Totalresultat Oppstillingen viser verdiendring knyttet til kontantstrømsikring som vedrører sikring av strømprisen knyttet til virksomhetene i Sverige og stålverket i Norge og kontantstrømsikring som vedrører sikring av renten for deler av konsernfinansieringen. I tillegg presenteres sikring av nettoinvesteringen i svenske virksomheter og omregningsdifferanser. Note 6 - Skatt Skatt beregnes basert på resultat før skatt med tilhørende skattesats i land hvor virksomhetene er lokalisert. Konsernet har fremførbare underskudd i flere land. De fremførbare underskuddene er inkludert i utsatt skattefordel i den utstrekning det forventes at tilstrekkelige inntekter vil bli generert innenfor de tidsfrister som gjelder i hvert enkelt land. Utsatt skattefordel er delvis nedskrevet for den norske og kinesiske delen av konsernet. Dette skyldes en vurdering ut fra tidligere oppnådde resultater og usikkerhet knyttet til fremtidig inntjening.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 srapport 3. kvartal 2011 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også servicetjenester

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Første kvartal 2012: Fortsatt krevende internasjonalt marked Omsetning 559 mill kr, en økning på 73 mill kr (15%) i forhold til første kvartal 2011 EBITDA 4 mill

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013

Regnskap etter 2. kvartal 2013. 14. og 15. august 2013 Regnskap etter 2. kvartal 2013 14. og 15. august 2013 Scana Industrier ASA etter 1. halvår 2013 Fortsatt svakt globalt marked, gir negativt resultat i 1. halvår 2013. Operative forbedringstiltak gjennomført

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015

Regnskap etter 1. halvår 2015. 19. august 2015 Regnskap etter 1. halvår 2015 19. august 2015 Scana Industrier ASA 1. halvår 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA - justert for engangskostnader EBITDA for underliggende drift (hensyntatt engangskostnader)

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 28 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til fire markedssegmenter; marine, olje og gass, energi og stål og maskin. Scana

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2013 Regnskap etter 3. kvartal 2013 23. oktober 2013 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2013: Resultatforbedring og strategiske initiativ Omsetning 451 mill kr i tredje kvartal 2013, mot 365 i 3. kvartal 2012.

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap srapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Regnskap etter 1 ste kvartal 2013. 24. og 25. april 2013

Regnskap etter 1 ste kvartal 2013. 24. og 25. april 2013 Regnskap etter 1 ste kvartal 2013 24. og 25. april 2013 Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 504 mill kr i 1. kvartal 2013, mot 559 i 1. kvartal 2012 og 524 mill kr 4. kvartal 2012 EBITDA -12mill

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud,

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud, Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011 Rolf Roverud, Første kvartal 2011: Positiv ordreinngang! Høyeste ordreinngang siden fjerde kvartal 2007, 855 mill kr Ordrereserven har økt med 47% i løpet

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014

Regnskap etter 3. kvartal oktober 2014 Regnskap etter 3. kvartal 2014 22. oktober 2014 Scana Industrier ASA 3. kvartal 2014: EBITDA kraftig forbedret, men fortsatt utfordringer; Omsetning 371 mill kr i tredje kvartal 2014, mot 388 i 3. kvartal

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 264414 Innsendt dato: 16.07.2010 18:01 UtstederID: INC Utsteder: Incus Investor ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 243381 Innsendt dato: 13.08.2009 15:02 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA INC -

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal 2010 og forelopig aarsregnskap.pdf Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4 kvartal 2010 og forelopig aarsregnskap.pdf Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap MeldingsID: 276861 Innsendt dato: 23.02.2011 17:48 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA XOSL

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009 Første kvartal 2010 2 Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014 Regnskap etter 1. halvår 2014 13. 14. august 2014 Scana Industrier ASA 1. halvår 2014: Forbedringer, men fortsatt utfordringer Omsetning 909 mill kr i første halvår 2014, mot 819 i 1. halvår 2013. EBITDA

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Presentasjon av delårsrapport for 4. kvartal Stavanger, 1. mars 2017

Presentasjon av delårsrapport for 4. kvartal Stavanger, 1. mars 2017 Presentasjon av delårsrapport for 4. kvartal 2016 Stavanger, 1. mars 2017 Agenda Hovedpunkter i kvartalet v/bjørn Torkildsen, CEO Porteføljeselskapene v/bjørn Torkildsen, CEO og Kjetil Flesjå, CFO Kommentarer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Scana Industrier ASA. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat

Scana Industrier ASA. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat Scana Industrier ASA Fjerde kvartal 2006 Foreløpig årsresultat Agenda 2 I Høydepunkt 4Q06 side 3 III Finansielle nøkkeltall side 7 IV Forretningsområdene side 11 V Videre utvikling side 15 VI Selskapsstruktur

Detaljer

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug

Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011. Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Regnskap etter fjerde kvartal 2010 23-24. februar 2011 Rolf Roverud, Christian Rugland, Frode Alhaug Fjerde kvartal 2010: Positiv ordreinngang! Omsetning 1 756 mill kr og driftsresultat -62 mill kr for

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Presentasjon av rapport for 3. kvartal Stavanger, 01. november 2017

Presentasjon av rapport for 3. kvartal Stavanger, 01. november 2017 Presentasjon av rapport for 3. kvartal 2017 Stavanger, 01. november 2017 Agenda Hovedpunkter i kvartalet v/bjørn Torkildsen, CEO Porteføljeselskapene v/bjørn Torkildsen, CEO og Kjetil Flesjå, CFO Kommentarer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer