Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap"

Transkript

1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter olje- og gass, annen energi og marin virksomhet tilknyttet de samme områder. Scana leverer også service og forestår reparasjon og vedlikehold for kunder innen samme markeder. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for konsernets konkurransekraft. Scanas mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen våre markedssegment. Scana har hovedvekt av kunder i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. Scana Industrier ASA har egne selskap i Norge, Sverige, Kina, USA, Polen, Singapore, Brasil og Sør-Korea. Konsernets hovedkontor ligger i Stavanger. Selskapsoppdatering Som opplyst i børsmelding fra Scana Industrier ASA den 16. desember 2012, har Scana vært gjennom en lengre og mer utfordrende periode enn forventet innenfor marin- og stålmarkedene. Dette forsterket seg i fjerde kvartal 2012 på grunn av redusert marked for volumprodukter innen stålsegmentet, noe som har svekket konsernets kontantstrøm og likviditetsreserve. Foreløpig EBITDA for Scana for 2012 ble -34 mill kr. Dette inkluderer engangskostnader på til sammen 36 mill kr på grunn av omstilling i virksomheter og utvidet vedlikeholdsstans i Scana Steel Bjørneborg. I tillegg er det foretatt nedskrivninger relatert til goodwill og utsatt skattefordel med til sammen 77 mill kr. Det siste begrenser ikke fremtidig utnyttelse av skattefordelen i beskatningssammenheng knyttet til norsk virksomhet. Nedskrivningene har ingen kontantstrømseffekt. Scana har i januar 2013 gjennomført en rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer på 100 mill kr. En reparasjonsemisjon vil i tillegg kunne tilføre konsernet ytterligere kapital slik at total kapitaltilførsel kan bli ca. 160 mill kr (netto). Emisjonen fremmes for godkjennelse på ekstraordinær generalforsamling 20. februar Konsernet har iverksatt strategiske initiativ knyttet til Scana Energy og Scana Property. Det iverksettes også nye kostnadsreduserende tiltak i stålselskapene i størrelsesorden mill kr. Dette i tillegg til tidligere iverksatte tiltak og initiativ. Omsetning 524 mill kr i fjerde kvartal 2012, med EBITDA på -42 mill kr. Omsetning mill kr for 2012, med EBITDA på -34 mill kr. Nedskrivninger av goodwill og utsatt skattefordel på 77 mill kr i fjerde kvartal. Engangskostnader (omstilling og utvidet vedlikeholdsstans) på til sammen 36 mill kr er belastet regnskapet for Ordreinngang på 492 mill kr i fjerde kvartal Ordreinngang for 2012 totalt er på mill kr. Januar 2013 viser forbedret drift med en EBITDA på 2 mill kr. og indikerer at en større del av lønnsomhetsfallet i fjerde kvartal var midlertidig.

2 KONSERN Resultat Konsernets samlede omsetning ble 524 mill kr i fjerde kvartal 2012 mot 613 mill kr samme periode i Dette er en nedgang på 15 %. EBITDA ble -42 mill kr i fjerde kvartal 2012 som tilsvarer en EBITDA margin på -8 % mot +3 % i tilsvarende periode i For 2012 totalt er konsernets omsetning mill kr, samme nivå som EBITDA for 2012 totalt ble -34 mill kr som tilsvarer en EBITDA margin på -2 %, mot 0 % i tilsvarende periode i Resultatregnskapet er i 2012 belastet med 36 mill kr i engangskostnader knyttet til omstilling i virksomheter og utvidet vedlikeholdsstans i Scana Steel Bjørneborg. Nedskrivninger knyttet til goodwill og utsatt skattefordel er belastet regnskapet med 77 mill kr. Sterk norsk og svensk krone har i hele 2012 påvirket konsernets konkurransekraft og marginer vesentlig. Netto ordreinngang i fjerde kvartal ble 492 mill kr, en reduksjon på 16 % fra samme periode i Ordrereserven ved utgangen av 2012 var mill kr. Netto ordreinngang for 2012 ble mill kr. Netto finansposter var på -13 mill kr i fjerde kvartal 2012, mot -12 mill kr i fjerde kvartal Rentekostnader utgjør -7 mill kr, netto agioposter utgjør -2 mill kr og andre finanskostnader utgjør 4 mill kr. Scana sikrer alle vesentlige kontrakter i utenlandsk valuta. Verdiendringen resultatføres ihht IFRS. Netto finansposter for 2012 var totalt på -47 mill.kr. Skattekostnad for fjerde kvartal er 20 mill kr. Skattekostnaden for 2012 totalt er -1 mill kr som er 0,7 % av resultat før skatt. Utsatt skattefordel er redusert med 44 mill kr hvorav 38 mill kr er knyttet til norsk virksomhet og 6 mill kr relatert til virksomheten i Kina. Finansielle instrumenter verdsettes til virkelig verdi. Verdiendringer som tilfredsstiller krav til sikringsbokføring føres mot totalresultatet. I fjerde kvartal har slike instrumenter hatt en negativ effekt på 5 mill kr. Resultat pr. aksje ble -0,45 kr for fjerde kvartal 2012, og -0,69 for 2012 totalt.

3 Utvikling nøkkeltall; Kvartal Hittil i år NOK millioner K4 12 K4 11 K3 12 K2 12 K Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat EBIT Driftsmargin % -19 % 0 % -8 % 0 % -4 % -7 % -4 % Resultat før skatt Ordreinngang Ordrereserve Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde -5 mill kr i fjerde kvartal. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var -17 mill kr, hvorav investering i anleggsmidler utgjør hoveddelen for kvartalet sett under ett. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er 11 mill kr. Netto kontantstrøm i fjerde kvartal var etter dette -12 mill kr. Netto kontantstrøm for 2012 totalt var -24 mill kr. fordelt på -2 mill kr fra operasjonelle aktiviteter, -80 mill kr fra investeringsaktiviteter og +58 mill kr fra finansieringsaktiviteter. Balanse og kapitalforhold Totalbalansen ved utgangen av 2012 var mill kr, en reduksjon på 158 mill kr fra utgangen av Konsernets netto rentebærende gjeld utgjør 439 mill kr. Den bokførte egenkapitalen på 567 mill kr tilsvarer 1,97 kr per aksje og 32 % egenkapitalandel. Aksjekursutvikling Scana-aksjens sluttnotering ved utgangen av fjerde kvartal var 1,23 kr. Dette ga en markedsverdi på konsernet på 354 mill kr. pr Ved utgangen av fjerde kvartal 2011 var sluttnoteringen 1,61. I fjerde kvartal er det omsatt 13,6 mill aksjer av totalt utestående 287,9 mill aksjer. Totalt i 2012 er det omsatt 39 mill aksjer. Scanas beholdning av egne aksjer er Scana har en Market Maker avtale for å fremme likviditet i aksjen og sikre oppføring på hovedlisten Oslo Børs Match. Omstilling Som del av konsernets program for kostnadsreduksjoner, er det i 2012 gjennomført omstilling i Polen og Kina. Til sammen er antall ansatte redusert med ca. 130 personer. Omstillingene er et ledd i Scanas program for kostnadsreduksjoner og får full effekt fra I første kvartal 2013 gjennomføres ytterligere nedbemanning i Scanas stålselskaper i Norge og Sverige. Tiltakene som forventes å gi en årlig kostnadsbesparelse på ca. NOK 35 millioner vil ha en kostnadsmessig engangseffekt på NOK 6 10 millioner i første kvartal Strategiske initiativ Scana Industrier ASA har engasjert Bridgehead og deres svenske partner Avantus, som rådgivere for å vurdere ulike strategier for forretningsområdet Scana Energys videre vekst og internasjonale utvikling.

4 Scana Energy er konsernets største forretningsområde, med en omsetning på mellom 800 mill og 1500 mill sek de siste årene. Forretningsområdet omfatter de svenske selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Söderfors, Scana Subsea, Scana Steel Booforge og Scana Machining. Selskapene utgjør en komplett verdikjede fra produksjon av høykvalitets stål til ferdige produkter og løsninger til energi og olje og gassproduksjon i tillegg til marine- og verktøyindustrien. Kundene er ledende globale selskaper innen respektive markedsområder. Scana har de siste årene investert tungt i Scana Energy for å utvikle og tilby avanserte produkter av meget høy kvalitet til den globale energisektorens ulike vekst segmenter, særlig til olje og gass industrien. Produktene er tatt godt i mot og markedene er betydelige og i god vekst. Arbeidet som nå igangsettes følger opp strategien som ble kommunisert gjennom reorganisering av Scanas forretningsområder i 2012 og som ville muliggjøre forskjellige utviklingsløp for konsernets forretningsområder. Målet med prosessen er å vurdere ulike grep som kan forsere og forsterke Scana Energy's markedsposisjoner og derav skape et godt grunnlag for verdivekst for konsernets aksjonærer. Resultatet av arbeidet vil kunne innbefatte verdiskapende og vekstfremmende samarbeidskonstellasjoner og restruktureringsprosesser. Styreleder Frode Alhaug tar ansvaret for Scana Energy og prosjektet knyttet til forretningsområdet. Han har bedt valgkommiteen om å kunne fratre som styreleder i forbindelse med neste Generalforsamling i Scana Industrier ASA. Scana Industrier ASA er eier av til dels betydelige eiendommer, de fleste i Norge og Sverige. Eiendommene antas å representere betydelige fremtidige verdier for konsernet. Det er besluttet at Scana skal utvikle planer for både driftsuavhengige og driftsavhengige eiendommer for å kunne synliggjøre verdier og ta ut verdipotensialet. Arbeidet skal skje på tvers av konsernet under felles ledelse. Som konsekvens av denne beslutningen er Scana Property AS etablert som et datterselskap under Scana Industrier ASA. Raymond Gabrielsen (42) har fra 1. januar tiltrådt stillingen som Eiendomsdirektør i Scana og leder av Scana Property. Arbeidet med å øke verdiskapningen knyttet til eiendommer, vil i første omgang ta utgangspunkt i konsernets store arealer i Strand kommune i Rogaland. Arbeidet vi skje i nært samarbeid med lokale myndigheter. Det vil bli vurdert hvorvidt det også er tjenlig å bringe inn andre samarbeidspartnere i arbeidet.

5 FORRETNINGSOMRÅDER Scana Energy Forretningsområdet omfatter selskapene Scana Steel Björneborg, Scana Steel Söderfors, Scana Subsea, Scana Steel Booforge og Scana Machining. Alle lokalisert i Sverige. Driftsinntektene utgjør 216 mill kr i fjerde kvartal Dette er en reduksjon på 19 % mot tilsvarende periode i EBITDA for fjerde kvartal er på -2 mill kr som tilsvarer -1 % EBITDA margin mot 5 % i tilsvarende periode i Driftsinntektene for 2012 totalt utgjør 851 mill kr og EBITDA utgjør 34 mill kr. Resultatregnskapet er i 2012 belastet med 18 mill kr i engangskostnader. Ordre Forretningsområdets netto ordreinngang var 203 mill kr i fjerde kvartal. Markedet for enklere produkter var i fjerde kvartal preget av lagerreduksjon hos lagerholdere og generell usikkerhet innen blant annet verktøyindustrien knyttet til utviklingen i Europa i 2013, noe som medførte lavere ordreinngang enn normalt for forretningsområdet. Ordrereserven utgjør 339 mill kr mot 439 mill kr på samme tidspunkt i Drift Driften i fjerde kvartal ble påvirket negativt av lavere ordreinngang av enklere produkter. Årsaken til tidligere driftsproblemer og økt kostnadspådrag knyttet til avanserte olje- og gass produkter (smidde stigerør i spesialstål) er funnet og vil ha positiv betydning for forretningsområdet. Den nye pressen i Björneborg er forretningsområdets mest kritiske utstyr og fungerer nå meget bra etter utskiftning av hovedkomponent. Oppgraderingen øker presisjon, forbedrer driftseffektivitet og reduserer framtidig risiko. Marked Fortsatt lave priser innen energiområdet, svakt europeisk marked og sterk svensk krone, gir press på marginer og lønnsomhet innen forretningsområdet. Lav global aktivitet knyttet til kontrahering av skip påvirker i betydelig grad forretningsområdets lønnsomhet. Imidlertid har Scana Energy igjen noe økende aktivitet knyttet til det marine markedet. Normalisering av marinemarkedet vil ha stor betydning for resultatutviklingen innen forretningsområdet. Den globale aktiviteten innen olje- og gass er høy. Scana Energy leverer blant annet komponenter til stigerør til feltutbygginger på meget dypt vann. Dette er krevende prosjekter med betydelig utviklingsarbeid. Flere av disse prosjektene er nå under ferdigstillelse og både resultatene av utviklingsarbeidet og markedet generelt gir grunnlag for bedret lønnsomhet for fremtidige prosjekter. Det har vært høy ordreinngang av komponenter til stigerør i fjerde kvartal. Det er igangsatte et prosjekt på tvers av selskapene i forretningsområdet for ytterligere å styrke salgsarbeidet mot både eksisterende og nye kunder. Scana Propulsion Rapporteringen omfatter produksjonsvirksomhetene Scana Volda, Scana Mar-El, samt service og salgskontorer i Scana Zamech (Polen), Singapore, Shanghai og Louisiana. Driftsinntektene utgjør 111 mill kr i fjerde kvartal Dette er en oppgang på 16 % mot tilsvarende periode i EBITDA for fjerde kvartal er på -4 mill kr som tilsvarer -4 % EBITDA margin mot 12 % i tilsvarende periode i 2011.

6 Driftsinntektene for 2012 totalt utgjør 358 mill kr og EBITDA utgjør 6 mill kr. Resultatregnskapet er i 2012 belastet med 9 mill kr i engangskostnader. Ordre Ordreinngangen var 81 mill kr i fjerde kvartal. Ordrereserven utgjør 211 mill kr mot 235 mill kr på samme tidspunkt i 2011, en nedgang på 10 %. Drift Omstruktureringen av virksomheten i Polen er gjennomført i andre halvår Scana Zamech er gjort om til en ren salgs og service-virksomhet, mens produksjon av nye anlegg er overført til Scana Volda. Antall ansatte i Polen er redusert med ca. 30 personer. I regnskapet er det inkludert engangskostnader knyttet til omstillingen med 9 mill. kr. Marked Sett i lys av et svakt internasjonalt marinemarked, har Scana Propulsion en akseptabel ordreinngang innen nysalg. Dette på grunn av sterk fokus mot offshore- og andre spesialskip. Den positive utviklingen innen service og ettermarkedstjenester ventes å fortsette. Scana har kommersialisert banebrytende teknologi gjennom kontrakt på levering av nyutviklet fremdriftssystem til Kleven Maritime for Ugland Offshore. Propellsystemet har to propeller drevet av effektive permanent-magnet motorer. Fremdriftssystemet er nyskapende og gir økt pålitelighet og kraftig forbedring av drivstofføkonomi. Lanseringen av det nye fremdriftssystemet har fått meget god respons i markedet. Konseptet kan gi Scana et spennende fremtidig fotfeste i supply-båt markedet i tillegg til et allerede sterkt fotfeste i markedet for ankerhåndteringsfartøy og andre spesialskip. Scana Offshore Rapporteringen omfatter selskapene Scana Offshore Vestby, Scana Steel Stavanger, Scana Offshore Technology, Scana Offshore Services i Houston og Singapore, samt Scana Skarpenord og Scana Korea Hydraulic. Driftsinntektene utgjør 179 mill kr i fjerde kvartal Dette er en nedgang på 14 % mot tilsvarende periode i EBITDA for fjerde kvartal er på -21 mill kr som tilsvarer - 12 % EBITDA margin mot -3 % i tilsvarende periode i Driftsinntektene for 2012 totalt utgjør 715 mill kr og EBITDA utgjør -24 mill kr. Ordre Ordreinngangen var 184 mill kr i fjerde kvartal. Ordrereserven utgjør 483 mill kr mot 534 mill kr på samme tidspunkt i Nedgangen i ordrereserve skyldes hovedsakelig fremdrift på Brasil kontrakten som ble inngått i første kvartal Markedet for enklere stålprodukter var i fjerde kvartal preget av lagerreduksjon hos lagerholdere og dette ga redusert ordreinngang i fjerde kvartal for Scana Steel Stavanger. Drift Scana Steel Stavanger er i utvikling mot mer olje- og gass relaterte prosjektleveranser. Dette er krevende, og en viktig vei for å oppnå lønnsomhet. Selskapet har lykkes med å hente meget interessante kontrakter i det internasjonale olje- og gassmarkedet og har tatt en kvalitetsposisjon i markedet, men sliter fortsatt med å skape tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektene. Scana Steel Stavanger ble i fjerde kvartal sterkt påvirket av lavere ordreinngang knyttet til enklere produkter. Ytterligere tiltak iverksettes for å øke lønnsomheten.

7 Scana Offshore Vestby har belastet konsernet resultatmessig, men har økt antall prospekter når det gjelder losse- og lastesystemer, samt forankringssystemer til FPSOmarkedet og leveranser til vedlikeholdsmarkedet i Nordsjøen. Økning av denne type leveranser er nødvendig for å oppnå lønnsomhet for selskapet. Brasil prosjektet, hvor Scana Offshore Vestby skal levere off-loading -systemer til åtte FPSOér, følger budsjett. Prosjektets tidsplan er imidlertid forskjøvet på grunn av forsinkelser hos kunde. Scanas salg og produksjon av ventilstyringssystemer har utgangspunkt i selskaper i Norge og Korea. Selskapene har noe økende aktivitet som følge av økte leveranser til FPSO-prosjekter i Korea. Flere FPSO kontrakter i Sør-Korea vil bli inngått første kvartal Marked Det globale olje- og gass markedet forventes positivt fremover, noe som skal gi en gradvis bedret resultatutvikling for forretningsområdet etter omstilling er gjennomført. For Scana er det spesielt interessant at FPSO-markedet ser ut til å utvikle seg positivt fremover. Dette er viktig for lønnsomhet i Scana Offshore Vestby og da også viktig for forretningsområdets resultat. For Stavanger er markedet for støpte produkter interessant og selskapet har i løpet av kort tid tatt en sterk posisjon i markedet. Høyt norsk kostnadsnivå og sterk norsk krone, kombinert med krevende prosjektgjennomføring, legger stort press på marginen i prosjektene. Kontinuerlig forbedring er viktig for å utvikle lønnsomhet. Aktiviteten knyttet til service- og reparasjon har utviklet seg positivt gjennom fjerde kvartal. Øvrige selskap Rapporteringen omfatter hovedsakelig virksomheten Leshan Scana Machinery i Kina Driftsinntektene utgjør 32 mill kr i fjerde kvartal. Dette er en nedgang på 30 % mot tilsvarende periode i EBITDA for fjerde kvartal er på -8 mill kr som tilsvarer -24 % EBITDA margin mot 0 % i tilsvarende periode i Inkludert i resultatet for fjerde kvartal er engangskostnader knyttet til nedbemanning på 6 mill kr. Driftsinntektene for 2012 totalt utgjør 135 mill kr og EBITDA utgjør - 20 millioner kr. Resultatregnskapet er i 2012 belastet med 6 mill kr i engangskostnader. Ordre Ordreinngangen var 24 mill kr i fjerde kvartal. Ordrereserven utgjør 80 mill kr mot 96 mill kr på samme tidspunkt i Ordreinngangen totalt for 2012 var 121 mill kr. Drift Scana har hatt fokus på å stabilisere driften av selskapet og gjennomførte bemanningsreduksjoner i fjerde kvartal for å tilpasse kostnadsnivået til aktivitetsnivået. Marked Aktivitetsnedgangen for Leshan Scana Machinery reflekterer en betydelig nedgang i det kinesiske stålmarkedet, med en volumreduksjon på ca. 40 % i de markeder Scana opererer. De stimuleringstiltak som kinesiske myndigheter nå har besluttet, er derfor viktige for Scana i Kina og selskapet forventer gradvis økt omsetning gjennom Selskapet har greid å finansiere sin virksomhet uten finansielt bidrag fra morselskapet.

8 Utsikter Scanas hovedprodukter er nisjeorienterte og ledende innen sine markedssegmenter. Ny overordnet selskapsstruktur tydeliggjør økt fokus mot energimarkedet, øker muligheter for synergier innenfor forretningsområdene og gir et klarere lederansvar for de enkelte forretningsområder. I tillegg åpner strukturen for videre strategiske tilpasninger. Scana ser en gradvis økende aktivitet knyttet til det marine markedet for offshore- og spesialskip, og en positiv ordreinngang knyttet til olje- og gass markedet. Blant annet har Scana en meget sterk posisjon knyttet til komponenter til stigerør. I tillegg forventes det i 2013 noe økt aktivitet innen FPSO-markedet, et marked som også er viktig for Scana s totale lønnsomhet. Omlegging av produksjon til mer avanserte og komplette produkter og komponenter til energimarkedet (inkludert olje- og gass) er i god utvikling og vil øke Scanas markedsposisjon og inntjeningsevne. Markedet for enklere produkter innen stålsegmentet forventes bedre i første kvartal 2013 enn i fjerde kvartal 2012, men vil fortsatt preges av et svakt europeisk marked. Scanas styre anbefaler for ekstraordinær generalforsamling 20. februar 2013 å gjennomføre emisjon for å styrke konsernets kapitalsituasjon. En rettet emisjon på 100 mill kr blant selskapets større aksjonærer er gjennomført og planlegges etterfulgt av en reparasjonsemisjon mot øvrige aksjonærer. Emisjonen, kombinert med avdragsfrihet fra bankene, fortsatt restriksjoner knyttet til investeringer og forventet forbedret kontantstrøm fra regulær drift, vil gi Scana en tilfredsstillende likviditetssituasjon og muliggjøre sterkere fokus på verdiskapende aktiviteter. Hovedfokus for Scana i 2013 er å gjenskape lønnsomhet innen forretningsområdene. I tillegg vil Scana videreføre prosjektene for videre vekst og internasjonal utvikling av Scana Energy, samt videre arbeid for realisering av eiendomsverdier. Stavanger, 20. februar 2013 Styret og Konsernsjef Scana Industrier ASA

9 Resultatregnskap - Konsern Kvartal Hittil i år NOK millioner K4 12 K4 11 K3 12 K2 12 K Driftsinntekter Vareforbruk Beholdningsendringer varer i arbeid og ferdigvarer Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto valutagevinster / tap (-) Andre finansposter Netto finansposter Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Netto resultat Henføres til: Eiere i morselskapet Minoritetsinteresser Resultat pr. aksje -0,45-0,09-0,12-0,01-0,10-0,69-0,50 Resultat pr. aksje utvannet -0,45-0,09-0,12-0,01-0,10-0,69-0,50 Andre inntekter og kostnader Endring ved kontantstrømsikring Endring ved sikring nettoinvestering Omregningsdifferanser Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Nøkkeltall: Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA EBITDA i % av driftsinntekter -8 % 3 % -3 % 4 % -1 % -2 % 0 % Driftsresultat i % av driftsinntekter -19 % 0 % -8 % 0 % -4 % -7 % -4 % Netto resultat i % av driftsinntekter -25 % -2 % -9 % 0 % -5 % -10 % -4 % Ordreinngang Ordrereserve Balanse - Konsern NOK millioner Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varelager Fordringer Terminkontrakter, derivater Betalingsmidler Eiendeler holdt for salg Sum omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Rentebærende langsiktig gjeld Terminkontrakter, derivater Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Terminkontrakter, derivater Rentefri kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital , , , , , , ,000 Nøkkeltall: Egenkapitalandel 32 % 33 % 38 % 38 % 38 % 32 % 33 % Brutto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Gearing (brutto rentebærende gjeld dividert på egenkapital) 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 Egenkapitalandel eks. terminkontrakter, derivater 34 % 34 % 40 % 39 % 39 % 34 % 34 %

10 Kontantstrømoppstilling - Konsern Kvartal Hittil i år NOK millioner K4 12 K Resultat før skatt Betalt skatt Urealiserte verdiendringer, gevinst ved salg av anlegggsmidler og ikke kontantstrømposter Avskrivninger og nedskrivninger Renteinntekter og rentekostnader Endring i arbeidskapital Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av anleggsmidler Investeringer i anleggsmidler Salg av eierandel Kjøp av virksomhet Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring i rentebærende gjeld Innskutt kapital Utbytte Betalt andre finanskostnader Netto betalte renter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Kontantbeholdning ved periodens slutt Oppstilling av endring egenkapital - Konsern NOK millioner Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Fond for omregnings differanser Fond for verdiendringer Sum Minoritets interesser Pr Totalresultat for perioden Opsjonsprogram Innskutt kapital Egenkapital pr Sum egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Fond for omregnings differanser Fond for verdiendringer Sum Minoritets interesser Sum egenkapital Pr Totalresultat for perioden Opsjonsprogram Innskutt kapital Egenkapital pr

11 Noter - Konsernregnskap Note 1 - Overordnet informasjon Scana Industrier ASA sammendratte konsernregnskap for fjerde kvartal 2012 ble godkjent på styremøte 20. februar Regnskapstallene er ikke reviderte. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 Delårsrapportering. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er brukt som i siste årsregnskap. Note 2 - Segmenter Kvartal Hittil i år NOK millioner K4 12 K4 11 K3 12 K2 12 K Energy: Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin -1 % 5 % -1 % 11 % 5 % 4 % 3 % Ordreinngang Ordrereserve Propulsion: Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin -4 % 12 % 6 % 8 % -2 % 2 % 5 % Ordreinngang Ordrereserve Offshore: Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin -12 % -3 % -1 % 1 % -1 % -3 % -3 % Ordreinngang Ordrereserve Other Business: Driftsinntekter EBITDA EBITDA margin -24 % 15 % -14 % -8 % -14 % -15 % 4 % Ordreinngang Ordrereserve Other / Elimination: Driftsinntekter EBITDA Note 3 - Rentebærende gjeld Pr Kortsiktig Langsiktig Sum rentebærende gjeld Pr Kortsiktig Langsiktig Sum rentebærende gjeld Syndikatlån etablert i 2007 ble i 2012 refinansiert med nytt 3-årig syndikatlån på MSEK 348 og en rullerende trekkfasilitet på totalt MNOK 280 fordelt på en kassakreditt pålydende MNOK 130 og en bankgarantifasilitet på MNOK 150. Syndikatlån på MSEK 348 har en halvårlig avdragsprofil fra januar Lånet er sikret med førsteprioritets pant i konsernets aktiva. Deler av covenantkravene i låneavtalen er waivet av bankene pr Banklån i Handelsbanken er sikret med pant i Scana Offshore Vestbys varelager og fordringer. Avdrag betales fire ganger i året med TNOK 167 pr. termin. Bullet lån på USD er etablert som erstatning for tidligere lån fra DNB og Handelsbanken til Scana's virksomhet i Kina. Lånet har forfall pr Konsernet har ingen motregningsrett på factoring da kriteriene for fraregning ikke er oppfylt. Som en følge av dette, bokføres factoring brutto i balansen. Note 4 - Verdivurdering knyttet til verdifall Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp når gjennvinbart beløp er lavere enn eiendelens balanseførte verdi. Bruksverdien er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer som forventes å oppstå av ene eiendel eller en kontantgenerende enhet. Konsernet benytter seg også av sensitivitetsanalyse som tester nedskrivningstestene for rimelige endringer i nøkkelforutsetningene. For Scana Industrier gjelder dette driftsmargin, diskonteringsrenten og vekstrate for perioden Dette innebærer at det vil hefte usikkerhet ved utfallet av beregningene. Konsernet har foretatt nedskrivning av goodwill knyttet til Scana Offshore Vestby AS med MNOK 33,4. Det er gjennom bruk av nedskrivningstester ikke identifisert øvrige mindreverdier knyttet til varige driftsmidler eller immaterielle eiendeler i konsernet. Note 5 - Totalresultat Oppstillingen viser verdiendring knyttet til kontantstrømsikring som vedrører sikring av strømprisen knyttet til virksomhetene i Sverige og stålverket i Norge og kontantstrømsikring som vedrører sikring av renten for deler av konsernfinansieringen. I tillegg presenteres sikring av nettoinvesteringen i svenske virksomheter og omregningsdifferanser. Note 6 - Skatt Skatt beregnes basert på resultat før skatt med tilhørende skattesats i land hvor virksomhetene er lokalisert. Konsernet har fremførbare underskudd i flere land. De fremførbare underskuddene er inkludert i utsatt skattefordel i den utstrekning det forventes at tilstrekkelige inntekter vil bli generert innenfor de tidsfrister som gjelder i hvert enkelt land. Utsatt skattefordel er delvis nedskrevet for den norske og kinesiske delen av konsernet. Dette skyldes en vurdering ut fra tidligere oppnådde resultater og usikkerhet knyttet til fremtidig inntjening.

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014 Regnskap etter 1. halvår 2014 13. 14. august 2014 Scana Industrier ASA 1. halvår 2014: Forbedringer, men fortsatt utfordringer Omsetning 909 mill kr i første halvår 2014, mot 819 i 1. halvår 2013. EBITDA

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer