Regnskap etter 1. kvartal mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015"

Transkript

1 Regnskap etter 1. kvartal mai 2015

2 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA på 3 mill kr i 1.kvartal 2015, mot 10 i 1. kvartal 2014 Salg av Scana Steel Söderfors AB ble gjennomført 5. februar Scana Steel Stavanger meldte oppbud onsdag 4. mars Videreført virksomhet har bedre forutsetninger for positiv drift Effekter knyttet til oppbud i Scana Steel Stavanger vises på linjen «netto resultat avviklet virksomhet» og påvirker resultatet negativt i første kvartal med -11 mill kr Emisjon og ny finansieringsløsning vil frigjøre/tilføre konsernet minimum brutto 110 mill kr i likviditet og vil gi konsernet tilstrekkelig robusthet fremover.

3 Nøkkeltall Kvartal Hittil i år Helår NOK millioner K1 15 K Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat EBIT Driftsmargin % -3% -1% -3% -1% -12% Resultat før skatt Ordreinngang Ordrereserve Tallene er omarbeidet for tidligere perioder etter oppbud i Scana Steel Stavanger AS og salg av Scana Steel Söderfors. Det er ikke gjennomført noen eiendoms salg i perioden som påvirker regnskapet

4 Gjenstående virksomhet under other tilsvarer Scana Steel Booforge Offshore har god ordreinngang i Scana Skarpenor og Scana Offshore Vestby i perioden. Lav ordreinngang på nysalg i Propulsion. Kompenseres med økt ordreinngang i service og ettermarked. Ordreinngang i Energy har kort produksjonstid og lav foredling

5 Ordrereserven i forretningsområdet Other er påvirket av salget av Scana Steel Søderfors samt at Scana Steel Stavanger har meldt oppbud. Ordrereserven er ellers preget av manglende langsiktige prosjektordre i Scana Energy (Subsea og Energy segmentet) samtidig som kontrakten med Ecovix i Brasil er tilnærmet ferdigstilt.

6 Resultatregnskap - Konsern Kvartal Hittil i år Helår NOK millioner Note K1 15 K Omarbeidet Omarbeidet Omarbeidet Driftsinntekter Vareforbruk Beholdningsendringer varer i arbeid og ferdigvarer Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader EBITDA - Driftsresultat før avskrivninger / nedskrivninger Avskrivninger / nedskrivninger Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto valutagevinster / tap (-) Andre finansposter Netto finansposter Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Netto resultat knyttet til videreført virksomhet Netto resultat - avviklet virksomhet Netto resultat Henføres til: Eiere i morselskapet Minoritetsinteresser Resultat pr. aksje 10-0,37-0,12-0,37-0,12-3,53 Resultat pr. aksje utvannet 10-0,37-0,12-0,37-0,12-3,53 Andre inntekter og kostnader 8 Endring ved kontantstrømsikring Endring ved sikring nettoinvestering Omregningsdifferanser Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Nøkkeltall: Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA EBITDA i % av driftsinntekter 1% 3% 1% 3% -6% Driftsresultat i % av driftsinntekter -3% -1% -3% -1% -12% Ordreinngang - videreført virksomhet Ordrereserve - videreført virksomhet Kommentarer: Tall fra 2014 er omarbeidet for videreført virksomhet EBITDA Q er påvirket av eiendomssalg med ca. 13mnok

7 Balanse - Konsern NOK millioner Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Aksjer i tilknyttede selskap Andre langsiktige eiendeler Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Terminkontrakter, derivater 4/ Andre kortsiktige fordringer Betalingsmidler Eiendeler klassifisert som holdt for salg Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balansetallene er ikke omarbeidet Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Rentebærende langsiktig gjeld Terminkontrakter, derivater 4/ Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld 3/ Leverandørgjeld Forskudd fra kunder Terminkontrakter, derivater 4/ Forpliktelser klassifisert som holdt for salg Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall: Egenkapitalandel 14,0% 26,2% 14,3% Brutto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Gearing (brutto rentebærende gjeld dividert på egenkapital) 3,2 1,2 2,9

8 Kontantstrømoppstilling - Konsern Kvartal Hittil i år Helår NOK millioner Note K1 15 K Omarbeidet Omarbeidet Omarbeidet Resultat før skatt Resultat før skatt - avviklet virksomhet Betalt skatt Gevinst / tap - videreført virksomhet Gevinst / tap - avviklet virksomhet / nedskrivninger Urealiserte verdiendringer og ikke kontantstrømposter Avskrivninger og nedskrivninger 7/ Renteinntekter og rentekostnader Endring i arbeidskapital Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av anleggsmidler Investeringer i anleggsmidler Salg av eierandel Likviditetsbeholdning avviklet virksomhet Kjøp av virksomhet Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring i kortsiktig rentebærende gjeld Betalt andre finanskostnader Netto betalte renter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm Q er preget av eiendomstransaksjoner og offsh selsk Q er preget av eiendomstransaksjoner og offsh selsk Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Kontantbeholdning ved periodens slutt 6/

9 Scana Energy Fortsatt svak ordreinngang for høyforedlede produkter innen olje & gass- og energisegmentet Ordrereserven er forbedret mot det marine markedet og stål markedet Det arbeides videre med initiativer for å styrke salget innenfor olje og gass, energi og marine mot definerte prosjekt Sviktende inntjening i Scana Machining, kostnadsreduksjoner iverksatt og videre løsninger vurderes i 2 kvartal Viktig ordre Subsea børsmeldt i mai Nøkkeltall Q Q Q Q Omsetning EBITDA (0) (6) (1) EBITDA-margin 1 % 2 % 6 % 0 % -5 % -1 % Ordrereserve

10 Scana Propulsion Forretningsområdet er avhengig av å inngå nysalgskontrakter i løpet av første halvår for å opprettholde dagens aktivitetsnivå Inngått samarbeidsavtale med Niigata Power Systems for å lansere felles fremdriftspakke Kostnadsreduserende tiltak er videreført i første kvartal 2015 og ytterligere tiltak vurderes gjennomført i andre kvartal 2015 Arbeidet med prosessforbedringer innen design, innkjøp og prosjektgjennomføring videreføres for fremtidig produksjonsforflytning av sterkt pris sensitive produkt til lavkostnads produksjon Vekst i ordreinngang for service i første kvartal Nøkkeltall Q Q Q Q Omsetning EBITDA (6) (3) (7) EBITDA-margin -2 % -1 % -8 % 2 % 4 % 5 % Ordrereserve

11 Scana Offshore EBITDA er forbedret med 46 mill kr i 2014 sammenlignet med Gjenstående arbeid på offloading kontrakt i Brasil er hovedsakelig knyttet til overlevering av produsert utstyr og montering/oppstart. Fremdrift påvirkes av situasjonen i Petrobras. Vestby signerte viktig kontrakt med Yinson i første kvartal. Scana Skarpenord økte omsetning med 40% i første kvartal 2015 i forhold til første kvartal 2014 og leverer positiv EBITDA. Nøkkeltall Q Q Q Q Omsetning EBITDA (26) (0) 3 EBITDA-margin -14 % 8 % 7 % 9 % -1 % 5 % Ordrereserve

12 Scana Property Scana Property består av selskapene; Scana Eiendom Jørpeland AS, Scana Eiendom SSA AS, Scana Eiendom Volda AS, Scana Property AB og Fjorbris AS (51%) Scana har signert leieavtale med kjøperne av konkursboet etter Scana Steel Stavanger Godkjenning av sentrumsplan Jørpeland inkludert «leilighetsprosjektet Fjordbris» og stålverksområdet er forventet i løpet av andre halvår. Mindre ikke driftsrelaterte eiendommer og eiendommer i Karlskoga søkes fortsatt realisert. Fjordbris som foreslått regulert Eiendom i Volda Eiendommer i Karlskoga Nøkkeltall Q Q Q Q Omsetning 27,0 42,1 17,3 17,0 3,7 6,0 EBITDA 15,0 28,8 13,7 15,0 (0,4) 2,5 EBITDA-margin 56 % 68 % 79 % 88 % -11 % 42 % Ordrereserve

13 Scana Other Business Rapporteringen omfatter hovedsakelig Scana Steel Booforge AB. Scana Steel Söderfors ble solgt 5. februar Scana Steel Stavanger meldte oppbud 4. mars EBITDA for Booforge er forbedret i et krevende marked. Scana opprettholder dialog med kjøper av Scana Leshan for å inndrive utestående fordring og har iverksatt juridiske prosesser Garantier og andre effekter knyttet til oppbud i Scana Steel Stavanger er rapportert under avviklet virksomhet Nøkkeltall Q Q Q Q Omsetning 440,3 378,5 24,2 100,0 85,6 26,9 EBITDA (18,5) (5,5) 1,3 (6,0) (4,1) 2,0 EBITDA-margin -4 % -1 % 5 % -6 % -5 % 7 % Ordrereserve

14 Salg av virksomhet Salg av Scana sin 80 % eierandel i JV i Kina Total transaksjonssum for Scana er MNOK 140 hvorav oppgjøret for aksjene er mottatt. 1. Fordring mot Leshan ble i 2014 nedskrevet i sin helhet med MNOK Uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen opprettholder Scana dialog med kjøper for å inndrive fordringen og har iverksatt juridiske prosesser. Salg av Scana Steel Söderfors AB Salg av aksjene i Scana Steel Söderfors AB ble gjennomført 5. februar Oppbud i Scana Steel Stavanger Scana Steel Stavanger meldte oppbud 4. mars 2015 og første kvartal påvirkes regnskapsmessig av oppbudet.

15 Rentebærende gjeld & likviditet - Netto rentebærende gjeld utgjør 348 MNOK ved utgangen av første kvartal 2015 mot 468 ved utgangen av første kvartal MNOK er båndlagt proveny av bankene etter salg av eiendommer/selskap - Enighet med banksyndikat om finansieringsavtale forutsatt emisjon på inntil 100mnok. - Emisjon vil sammen med frigjorte midler tilføre konsernet minimum brutto 110mnok - Emisjon garantert med 50 mnok.

16 Eierandel i andre selskap Scana Korea Hydraulics (49%) - Selskapet ble opprinnelig etablert som et salgsselskap på vegne av Scana Skarpenord. - Selskapets aktivitet er økende - Selskapet har en god posisjon mot FPSO og FLNG bygge prosjekter i Korea og opererer i dag som et selvstendig selskap Inpower (26%) - Samarbeidsavtale mellom Scana Volda og Inpower og Scana Propulsion og Inpower er ikke ferdigstilt og videreføres i Q Tilknyttede selskap tas inn i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Scana Korea Hydraulics.

17 Organisasjon og kapital struktur Styret og administrasjonen tilrettelegger transformasjonen av Scana Industrier fra industrikonsern til et investeringsselskap. Dette skjer gjennom: Organisatorisk oppfølging og styresammensetning i datterselskapene Utrede konsernets kjernekompetanse på viktige områder Fremtidig finansieringsmodell hvor hvert forretningsområde har individuell kapital og finansieringsstruktur

18 Utsiktene fremover Scana fortsetter arbeidet med gjennomføring av kostnadsreduksjoner, prosessforbedringer og intensiverte salgsinitiativer. Energy forventer at markedet for smidde produkter fortsetter med pressede priser. Salgsinnsatsen rettes derfor mot nisjepregede markeder med høy foredlingsgrad og kompleksitet. Propulsion forventer at markedet for fremdriftssystemer til spesialskip blir mer konkurranseutsatt og med større geografisk spredning. Selskapet retter derfor salgsinnsatsen mot andre segment som fiskefartøy og handelsfartøy. Offshore forventer en fortsatt forsiktig positiv utvikling for Skarpenord. Vestby bearbeider identifiserte prospekt for videre vekst. Scana vil strukturere Scana Steel Booforge innen gaffelproduksjon og varmebehandling i klarere definerte enheter.

19 Scana Industrier ASA Strandkaien 2, P O Box 878, NO-4004 Stavanger, Norway Jan Henry Melhus, CEO Mob: , Kjetil Flesjå, CFO Mob: ,

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014

Regnskap etter 1. halvår 2014. 13. 14. august 2014 Regnskap etter 1. halvår 2014 13. 14. august 2014 Scana Industrier ASA 1. halvår 2014: Forbedringer, men fortsatt utfordringer Omsetning 909 mill kr i første halvår 2014, mot 819 i 1. halvår 2013. EBITDA

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge Kvartal Vest, Lørenskog 2010/2. 2010/1. halvår kvartal Management Accounts Sjøkvartalet, Lervig Brygge Redegjørelse for Management Accounts for 1. halvår 2010 Hansa Property Group AS ( HPRO, Selskapet

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Tertialrapport januar april 2010

Tertialrapport januar april 2010 Tertialrapport januar april 2010 Hovedtrekk: Vesentlig forberet resultat - vekst i henhold til strategiplan redusert gjeld Nortura oppnådde et resultat før skatt for første tertial som er nesten 200 millioner

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat

Detaljer