ÅRSBERETNING omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer."

Transkript

1 42 ÅRSBERETNING 2011 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter olje og gass, annen energi og marin virksomhet tilknyttet de samme områdene. Scana leverer også service og forestår reparasjon og vedlikehold for kunder innen samme markeder. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for konsernets konkurransekraft. Vårt mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen våre markedssegment. Hovedvekten av våre kunder er i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer. IFRS International Financial Reporting Standards (IFRS) benyttes som gjeldende regnskapsprinsipper for konsernregnskapet slik standardene er godkjent av EU. Resultat Omsetningen for 2011 var MNOK 2 042, en økning på 17 % mot Konsernet oppnådde et resultat før avskrivinger (EBITDA) på minus MNOK 4 og et driftsresultat (EBIT) på minus MNOK 85, noe som representerer en driftsmargin på -4 %. Konsernets netto rentekostnader utgjorde MNOK 31. Scana Industrier har egne selskap i Norge, Sverige, Kina, USA, Polen, Singapore, Brasil og Sør-Korea. Konsernets hovedkontor ligger i Stavanger. Scana er et sensyklisk selskap og effekten av global aktivitetsnedgang gav redusert omsetning i 2009 og I 2011 har omsetningen tatt seg noe opp. Omsetningen endte på MNOK med et driftsresultat på minus MNOK 85. Ordreinngangen på MNOK er en oppgang på 32 % sammenlignet med Ordrereserven ved utgangen av året var MNOK Konsernet venter noe økt ordreinngang i Scana har frigjort arbeidskapital og har streng prioritering av nye investeringsmidler. Styret vurderer at konsernets sammensetning av vel diversifiserte og nisjepregede hovedprodukter som er markedsledende i sine markedssegmenter, sammen med gjennomførte tilpasningstiltak, gjør konsernet godt rustet for fremtiden. REGNSKAP Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at denne forutsetningen er til stede. Til grunn for forutsetningen ligger selskapets likviditetsreserve ved årets begynnelse, gjennomført emisjon og ny bankavtale i første kvartal 2012 kombinert med svakt økende ordreinngang, forventninger om gradvis positiv markedsutvikling innenfor konsernets hovedområder og en forsiktig positiv utvikling i marginbildet på nye ordre. I tillegg er det iverksatt interne tiltak for å øke Scana sikrer alle vesentlige kontrakter i utenlandsk valuta. Dette medførte midlertidig gevinst i finans - resultatet for 2011 på MNOK 1 knyttet til valutakontrakter som må resultatføres i henhold til IFRS. I 2010 hadde dette en effekt på finansresultatet på minus MNOK 0,7. Effekten er i all hovedsak urealisert og har ingen likviditetseffekt. Resultatet før skatt ble minus MNOK 107. Årets resultatførte skattekostnad utgjorde minus MNOK 25 som er 23 % av resultat før skatt. Betalbar skatt er MNOK 0,04. Konsernet har et fremførbart underskudd på MNOK 207. Av dette er MNOK 189 knyttet til virksomheten i Norge. Det er ikke noen tidsbegrensning til bruken av dette. Scana forventer i årene fremover en positiv markedsutvikling og lønnsom drift i Norge som vil gi mulighet til å benytte det fremførbare underskuddet. Konsernets samlede årsresultat var minus MNOK 83, hvorav MNOK 1 henføres til minoritetsinteresser. Dette utgjør et resultat pr. aksje på NOK -0,50 mot NOK -0,71 pr. aksje i Balanse Totalbalansen var pr MNOK 1 906, som er en økning på MNOK 91 sammenlignet med Konsernets netto rentebærende gjeld er MNOK 471, tatt hensyn til bankinnskudd og likvide midler. Brutto rentebærende gjeld var ved utgangen av 2011 bokført til MNOK 509, som er en reduksjon på MNOK 8 fra Langsiktig lån er nedbetalt med MNOK 50.

2 43 Bokført egenkapital på MNOK 630 pr tilsvarer 3,76 pr. utestående aksje og en egenkapitalandel på 33 %. Ved utgangen av 2010 var bokført egenkapital MNOK 731 og egenkapitalandelen 40 %. EK pr. aksje er beregnet med utgangspunkt i aksjer, som er selskapets antall aksjer ved årsskifte. Immaterielle eiendeler er pr bokført til MNOK 134, hvorav goodwill utgjør MNOK 85. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er MNOK 60. Inkludert i kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er en stor forskuddsbetaling på MNOK 147. Ved utgangen av 2011 er denne netto MNOK 118. Forskuddet vil reduseres videre i løpet av de neste 3 år i takt med faktiske leveranser. Justert for denne forskuddsbetaling ville Scana fått en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på minus MNOK 58. Det er foretatt investeringer i anleggsmidler på totalt MNOK 73. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter etter investering i anleggsmidler, salg av anleggsmidler, salg av eierandel, innskutt kapital og mottatt utbytte fra andre foretak er totalt på minus MNOK 72. økte kostnader i forbindelse med testing og utprøving gjør sammen med en sterk norsk og svensk krone at ordinær drift er negativ for året. Høyere aktivitet gir ordinær drift i balanse i fjerde kvartal. Ordreinngangen for 2011 var MNOK 1 375, opp 29 % fra Ordrereserven ved utgangen av 2011 var MNOK 459, mot 413 ved utgangen av Scanas stålselskaper forventer en tilfredsstillende ordreinngang i 2012 og etter hvert bedring i marginer og lønnsomhet. Energirelatert aktivitet vil være i positiv utvikling, mens marinemarkedet og det tradisjonelle industrimarkedet fortsatt vil preges av lav aktivitet. FORRETNINGSOMRÅDET MARIN Selskapene innen forretningsområdet Marin utvikler og produserer gir, fremdriftssystemer og ventilstyringssystemer for skip og offshorefartøyer, i tillegg til service og ettermarkedstjenester. Kundene er skipsverft, rederier, motorleverandører og andre systemleverandører. Forretningsområdet er særlig godt dekket i Asia og Europa for salg og service med egne kontorer og agenter, men har også økt dekningen i USA og Sør-Amerika. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er negativ med MNOK 51. Netto kontantstrøm i 2011 var etter dette minus MNOK 63. Konsernets likviditetsbeholdning utgjorde MNOK 38 ved utgangen av året, hvorav MNOK 5 inngår i konsernets cashpool. I tillegg har konsernet ubenyttede trekkfasiliteter. Kapitalforhold Pr utgjør Scanas opsjonsprogram inntil aksjeopsjoner som er rettet mot ledende ansatte og som kan innløses fra FORRETNINGSOMRÅDET STÅL Selskapene i stålområdet er spesialisert i ulike prosesser og produkter. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, støperi, varmebehandlings- og maskineringsverksteder. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte system for kvalitetssikring. Omsetningen i 2011 utgjorde MNOK 1 424, opp 25 % i forhold til Driftsresultatet endte på minus MNOK 34. Fortsatt reduserte priser, lav aktivitet og Omsetningen i 2011 var MNOK 425, som er 16 % lavere enn i Driftsresultatet ble MNOK 8 mot MNOK 57 i Fortsatt positiv driftsmargin skyldes kostnadstilpasninger, samt at aktiviteten innen service og ettermarkedstjenester gir et positivt resultatbidrag. Scana har i andre halvår 2011 inngått viktige kontrakter for levering av gir- og propellanlegg. Kontraktene bidrar til å sikre et tilfredsstillende aktivitetsnivå gjennom 1. halvår Få nye kontraheringer av skip på global basis siden 2008 har redusert Scanas aktivitet innen marinesegmentet. Bemanning og kostnadsnivå er tilpasset endret aktivitetsnivå. Ordreinngangen i 2011 var MNOK 392, ned 4 % sammenlignet med Ved utgangen av 2011 var ordrereserven MNOK 284 mot MNOK 290 ved utgangen av Scana venter et fortsatt lavt globalt kontraheringsnivå innen marine i Offshorerelatert virksomhet vil være et av få områder hvor kontrakter settes. Dette markedet

3 44 er det viktigste for Scana og forventes å kunne sikre tilstrekkelig ordreinngang og aktivitetsnivå for Scanas marineselskaper i I tillegg forventes fortsatt vekst innen service. FORRETNINGSOMRÅDET OLJE OG GASS Hovedproduktene innen forretningsområdet Olje og Gass er design og produksjon av komponenter til undervannsanlegg og produkter/systemer til flytende produksjon og borevirksomhet. Forretningsområdet hadde en omsetning på MNOK 281 i 2011 mot MNOK 168 for Driftsresultatet var minus MNOK 24. Svakt resultat skyldes fortsatt for lav aktivitet for selskapene i forretningsområdet. Scanas selskaper i Olje og Gass har vist kvartalsvise forbedringer og leverer driftsresultat i balanse mot slutten av Ordereserven ved utgangen av 2011 var MNOK 562, mens ordreinngangen var MNOK 580. Ved utgangen av 2010 utgjorde ordrereserven MNOK 209 og ordreinngangen i 2010 var MNOK 310. Scana forventer høy global aktivitet knyttet til olje og gass i Dette vil også bidra til en fortsatt positiv resultatutvikling for Scanas olje- og gassrelaterte selskaper. RISIKO Konsernets viktigste risikoområde er knyttet til den realøkonomiske situasjonen og hvordan det globale markedet utvikler seg. Scana har gjennomført en rekke tiltak for å møte aktivitetsendringen som fulgte av finanskrisen. Dette omfatter økt markeds- og salgsinnsats, bemannings- og kostnadsreduksjoner og restrukturering av virksomheter. Tiltakene forsterker Scanas konkurranseposisjon innenfor de markedssegmentene konsernet satser mot, og Scana vurderes derfor som godt posisjonert til å kunne levere positive resultater i årene som kommer. Konsernet er eksponert for utvikling i råvarepriser, som stålskrap og metallegeringer og kostnad for elektrisitet. Konsernet har valgt en markedsbasert og kontraktuell sikring mot svingninger i disse risikoområdene. Konsernet er også eksponert for finansiell risiko: og driftsresultat. Endringen oppveies imidlertid av motsvarende utslag i finansregnskapet. Konsernet er hovedsakelig eksponert mot svingninger mellom NOK og SEK i egne eiendeler i svenske datterselskaper. Utviklingen av NOK og SEK i forhold til euro, dollar og pund vil imidlertid i stor grad påvirke Scanas konkurranseevne, marginbilde og driftsresultat. Likviditetsrisiko Konsernet overvåker likviditetssituasjonen på kort og lang sikt gjennom aktiv dialog med datterselskapene. I tillegg har konsernet program for å redusere arbeids kapitalen. Konsernet hadde ved årsskifte tilfredsstillende ubenyttede trekkfasiliteter. Av bankbeholdning på MNOK 38 inngår MNOK 5 i konsernets konsernkontoordning. Ytterligere detaljer knyttet til likviditetsrisiko er beskrevet i note 22. Konsernet har etter refinansieringen i 2007 hatt en låneavtale med svært gunstige betingelser og tilhørende stramme krav til covenants. Konsernet gikk i brudd på lånevilkår i 2011, men fikk innvilget waiver fra långiverne. Konsernet signerte i fjerde kvartal term sheet for ny låneavtale. Samtidig annonserte konsernet en emisjon på MNOK 150 som var fullt ut garantert av de største aksjonærene. Konsernet vurderer at likviditetsrisikoen vil være tilfredsstillende gjennom Gjennomført emisjon på brutto MNOK 150 og refinansiert låneavtale er viktig i forhold til dette. Det er imidlertid også viktig at forventningene om en gradvis positiv markedsutvikling og en forsiktig forbedring av marginer innenfor konsernets hovedområder holder seg gjennom hele 2012, slik at en vil ha en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Kredittrisiko Konsernet har retningslinjer for å påse at kontrakter ikke inngås med kunder som har hatt eller kan forventes å få problemer med betaling og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer. Deler av det internasjonale salget er sikret ved kundeforsikring. Konsernet har videre etablert kredittforsikring med GIEK kredittforsikring for å redusere sin eksponering mot kredittrisiko for deler av virksomheten. Konsernet mener utover dette å kunne håndtere den økte kredittrisikoen som har oppstått i markedet i den senere tid gjennom økt overvåkning av kunders økonomiske stilling og en mer forsiktig praksis ved kredittvurderinger. Det vises i tillegg til note 22 til konsernregnskapet for ytterligere informasjon om finansiell risiko. Valutarisiko Salg i utenlandsk valuta sikres mot NOK eller SEK ved kontraktsinngåelse. Endring i valutakurs etter kontraktsinngåelse gir utslag i salgsinntekt AKSJONÆRFORHOLD Scana ble notert på Oslo Børs i Scanas eiere består av institusjonelle og private investorer. Konsernets største aksjonærer ved årsskiftet er Verket

4 45 Finans AS (11,0 %) og Camar AS (10,6 %). Verket Finans AS eies av styremedlem Knut Øgreid og Camar eies av styremedlem John Arild Ertvaag. Scanas styreleder Frode Alhaug er tredje største aksjonær gjennom sitt selskap Fama Invest AS med 7,6 % av aksjene. De 10 største aksjonærene eide ved årsskiftet til sammen 55,1 % av selskapets aksjer. Det var totalt aksjonærer. 2,5 % av den samlede aksjekapital var i utenlandsk eie. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Selskapet hadde i fraværsskader, mot 24 i Faktiske arbeidstimer i 2011 var , sammenlignet med i Det var ingen større enkeltstående arbeidsulykker ved konsernets virksomheter. Styret er tilfreds med at konsernet ikke har vært rammet av alvorlige arbeidsulykker. Konsernet jobber systematisk med HMS-tiltak i alle konsernets virksomheter. Aksjen hadde i 2011 en svak kursutvikling, med en sluttnotering på kr 1,98 (justert for emisjon godkjent på GF var sluttnoteringen 1,61 ved årets slutt) mot kr 7,06 ved inngangen til året. Det ble omsatt 34,2 millioner aksjer på Oslo Børs, noe som ga en omløpshastighet på 20,4 %. Scana inngikk i 2009 en market maker -avtale på Oslo Børs for å fremme likviditet i aksjen og sikre oppføring på hovedlisten Oslo Børs Match. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Selskapets eierstyring og selskapsledelse bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. En nærmere beskrivelse om eierstyring og selskapsledelse er inkludert i årsrapportens kapittel Aksjer og Aksjonær forhold ORGANISASJON OG PERSONALFORHOLD Ved utgangen av 2011 hadde konsernet ansatte, hvorav 656 ved stålverket i Kina. Etter å ha vært gjennom betydelig bemannings- og kostnadsreduksjoner som følge av aktivitetsnedgang, har flere av konsernets virksomheter økt bemanningen i 2011 for å møte økt etterspørsel. Godt samarbeid med fagforeninger har muliggjort raske tilpasninger til endret aktivitetsnivå. Arbeidsmiljøet i Scana betraktes som godt. Kvinner har en representasjonsandel på 40 % i Scanas hovedstyre. Kvinner er også representert i ledergruppene i konsernets datterselskaper. Tradisjonelt har imidlertid Scanas produksjonsenheter hatt høy andel menn i virksomhetene, men antall kvinner er økende. DISKRIMINERING Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Sykefraværet som i 2011 utgjorde 3,0 % for gruppen, varierer mellom 0,8 % og 7,1 % for de operative datterselskapene. Konsernet har konsesjoner for virksomhetene og påvirker ikke det ytre miljø utover de tildelte utslippstillatelser. Konsernet arbeider kontinuerlig med å begrense utslipp, avfall til deponier og annen negativ miljøpåvirkning. Restavfall fra produksjonen sorteres og håndteres forskriftsmessig, i tillegg til at deler av dette resirkuleres. Selskaper i stålområdet kjøper store mengder skrap for omsmelting og er dermed også en betydelig gjenbruksbedrift. FORSKNING OG UTVIKLING Arbeidet med forskning og utvikling har høy prioritet i Scana. Innsatsen er økt de senere årene, og utvikling har en sentral rolle i selskapene. Forskning og utvikling er viktig i videreutviklingen av virksomhetenes markedsposisjon. En stor del av arbeidet er knyttet til produktutvikling og den langsiktige strategien om å skape økt verdi for kundene, økt produktivitet og reduserte kostnader, samt ytterligere å redusere virksomhetens påvirkning på ytre miljø. UTSIKTENE FREMOVER Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier. Ut fra dette er det fastsatt noen hovedstrategier: 1. Økt fokus på forretningsområdenes struktur og utvikling 2. Fortsatt organisk vekst innen alle forretningsområder 3. Opprettholde god driftsmargin og kapitalstyring 4. Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom strategisk samarbeid/oppkjøp - for styrket markedsposisjon - for kapasitetsøkning - for å komplettere produktspekter eller verdikjede 5. Utvikle reparasjon- og servicekonseptet innen marineområdet og mot olje- og gassindustrien For 2012 legger styret hovedvekt på god drift, herunder god kapitalstyring.

5 46 MARKEDSUTVIKLING Scanas hovedprodukter er nisjeorienterte og ledende innen sine markedssegmenter. Etter flere år med omsetningsvekst og økte marginer snudde denne utviklingen i 2009 som følge av betydelig svakere internasjonale konjunkturer. Produktene Scana leverer innen forretningsområdet Stål holder meget høy kvalitet. Energimarkedet blir et stadig viktigere område for Scanas stålselskaper. En aktivitetsøkning innen marinesegmentet vil ha betydelig effekt for Scanas resultater innen forretningsområdet. Også innen marinesegmentet er energi- og offshorerelatert virksomhet viktigst for Scana. Scana har benyttet 2011 til å styrke posisjonen hos verdensledende kunder. Økt ferdigstillelsesgrad og mer komplett prosjektansvar ventes å gi merverdi både for kundene og Scana. Få nye kontraheringer globalt har holdt aktiviteten innen forretningsområdet Marin på et lavt nivå i Kostnadstilpasninger har imidlertid sikret et positivt resultat. Scana har styrket salgs- og markedsarbeidet og øker tilstedeværelsen i fremvoksende markeder og har lykkes med å ta viktige nye kontrakter. Satsing innen service og ettermarkedstjenester har gitt økt omsetning og positiv resultateffekt. Scana venter at denne utviklingen vil fortsette. Innen forretningsområdet Olje og Gass har Scana de siste årene utviklet flere avanserte produkter og systemer. Flerfaglighet, ledende kompetanse innen materialteknologi og mulighet for egenproduksjon av spesialkomponenter gir fremtidige muligheter. Ordreinngangen økte gjennom 2011 som følge av økt aktivitet i Mexicogulfen og Brasil. Det ventes godt aktivitetsnivå og fortsatt positiv ordreinngang og resultatutvikling for Scanas selskaper innen forretningsområdet. Scana har frigjort arbeidskapital og innført streng prioritering av drifts- og investeringsmidler. Scana vil fortsatt ha sterkt fokus på god drift og kapitalstyring når flere av virksomhetene igjen opplever økt etterspørsel. I tillegg til fokus på best mulig daglig drift, jobber Scana videre med strategiske grep for å styrke konsernets verdiskapning. Scana vurderer å avhende aktiva som ikke betraktes som kjernevirksomhet. Dette for å styrke finansielt handlingsrom og for å øke fokus på den mest verdiskapende delen av virksomheten. DISPOSISJONER OG OVERFØRINGER Årsresultatet som henføres til eiere i morselskapet ble minus MNOK 84, tilsvarende NOK -0,50 pr. aksje. Morselskapet Scana Industrier hadde et årsresultat på minus MNOK 1,3. Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at minus MNOK 1,3 dekkes av annen egenkapital. Stavanger, 12. april 2012 Frode Alhaug Styreleder John Arild Ertvaag Knut Øgreid Mari Skjærstad Kristin Malonæs Martha Kold Bakkevig Per Ravnestad Rolf Roverud Konsernsjef

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 264414 Innsendt dato: 16.07.2010 18:01 UtstederID: INC Utsteder: Incus Investor ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 srapport 3. kvartal 2011 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også servicetjenester

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana leverer også

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal 2010 og forelopig aarsregnskap.pdf Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4 kvartal 2010 og forelopig aarsregnskap.pdf Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap MeldingsID: 276861 Innsendt dato: 23.02.2011 17:48 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA XOSL

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 243381 Innsendt dato: 13.08.2009 15:02 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA INC -

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap srapport 4. kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 28 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til fire markedssegmenter; marine, olje og gass, energi og stål og maskin. Scana

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012

Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Regnskap etter 1. kvartal 2012 9. mai 2012 Første kvartal 2012: Fortsatt krevende internasjonalt marked Omsetning 559 mill kr, en økning på 73 mill kr (15%) i forhold til første kvartal 2011 EBITDA 4 mill

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud,

Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011. Rolf Roverud, Regnskap etter første kvartal 2011 4. mai 2011 Rolf Roverud, Første kvartal 2011: Positiv ordreinngang! Høyeste ordreinngang siden fjerde kvartal 2007, 855 mill kr Ordrereserven har økt med 47% i løpet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009

Kvartal Helår Helår NOK millioner K1 10 K1 09 K4 09 K3 09 K2 09 2008 2009 Første kvartal 2010 2 Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin. Scana

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer