ÅRSBERETNING omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer."

Transkript

1 42 ÅRSBERETNING 2011 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter olje og gass, annen energi og marin virksomhet tilknyttet de samme områdene. Scana leverer også service og forestår reparasjon og vedlikehold for kunder innen samme markeder. Scanas teknologi, unike materialkunnskap og lange produksjonserfaring er basis for konsernets konkurransekraft. Vårt mål er å være foretrukket leverandør for ledende selskaper innen våre markedssegment. Hovedvekten av våre kunder er i Europa, Amerika og Sør-øst Asia. omløpshastigheten i produksjonen, noe som forventes å gi redusert arbeidskapital og bedre marginer. IFRS International Financial Reporting Standards (IFRS) benyttes som gjeldende regnskapsprinsipper for konsernregnskapet slik standardene er godkjent av EU. Resultat Omsetningen for 2011 var MNOK 2 042, en økning på 17 % mot Konsernet oppnådde et resultat før avskrivinger (EBITDA) på minus MNOK 4 og et driftsresultat (EBIT) på minus MNOK 85, noe som representerer en driftsmargin på -4 %. Konsernets netto rentekostnader utgjorde MNOK 31. Scana Industrier har egne selskap i Norge, Sverige, Kina, USA, Polen, Singapore, Brasil og Sør-Korea. Konsernets hovedkontor ligger i Stavanger. Scana er et sensyklisk selskap og effekten av global aktivitetsnedgang gav redusert omsetning i 2009 og I 2011 har omsetningen tatt seg noe opp. Omsetningen endte på MNOK med et driftsresultat på minus MNOK 85. Ordreinngangen på MNOK er en oppgang på 32 % sammenlignet med Ordrereserven ved utgangen av året var MNOK Konsernet venter noe økt ordreinngang i Scana har frigjort arbeidskapital og har streng prioritering av nye investeringsmidler. Styret vurderer at konsernets sammensetning av vel diversifiserte og nisjepregede hovedprodukter som er markedsledende i sine markedssegmenter, sammen med gjennomførte tilpasningstiltak, gjør konsernet godt rustet for fremtiden. REGNSKAP Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at denne forutsetningen er til stede. Til grunn for forutsetningen ligger selskapets likviditetsreserve ved årets begynnelse, gjennomført emisjon og ny bankavtale i første kvartal 2012 kombinert med svakt økende ordreinngang, forventninger om gradvis positiv markedsutvikling innenfor konsernets hovedområder og en forsiktig positiv utvikling i marginbildet på nye ordre. I tillegg er det iverksatt interne tiltak for å øke Scana sikrer alle vesentlige kontrakter i utenlandsk valuta. Dette medførte midlertidig gevinst i finans - resultatet for 2011 på MNOK 1 knyttet til valutakontrakter som må resultatføres i henhold til IFRS. I 2010 hadde dette en effekt på finansresultatet på minus MNOK 0,7. Effekten er i all hovedsak urealisert og har ingen likviditetseffekt. Resultatet før skatt ble minus MNOK 107. Årets resultatførte skattekostnad utgjorde minus MNOK 25 som er 23 % av resultat før skatt. Betalbar skatt er MNOK 0,04. Konsernet har et fremførbart underskudd på MNOK 207. Av dette er MNOK 189 knyttet til virksomheten i Norge. Det er ikke noen tidsbegrensning til bruken av dette. Scana forventer i årene fremover en positiv markedsutvikling og lønnsom drift i Norge som vil gi mulighet til å benytte det fremførbare underskuddet. Konsernets samlede årsresultat var minus MNOK 83, hvorav MNOK 1 henføres til minoritetsinteresser. Dette utgjør et resultat pr. aksje på NOK -0,50 mot NOK -0,71 pr. aksje i Balanse Totalbalansen var pr MNOK 1 906, som er en økning på MNOK 91 sammenlignet med Konsernets netto rentebærende gjeld er MNOK 471, tatt hensyn til bankinnskudd og likvide midler. Brutto rentebærende gjeld var ved utgangen av 2011 bokført til MNOK 509, som er en reduksjon på MNOK 8 fra Langsiktig lån er nedbetalt med MNOK 50.

2 43 Bokført egenkapital på MNOK 630 pr tilsvarer 3,76 pr. utestående aksje og en egenkapitalandel på 33 %. Ved utgangen av 2010 var bokført egenkapital MNOK 731 og egenkapitalandelen 40 %. EK pr. aksje er beregnet med utgangspunkt i aksjer, som er selskapets antall aksjer ved årsskifte. Immaterielle eiendeler er pr bokført til MNOK 134, hvorav goodwill utgjør MNOK 85. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er MNOK 60. Inkludert i kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er en stor forskuddsbetaling på MNOK 147. Ved utgangen av 2011 er denne netto MNOK 118. Forskuddet vil reduseres videre i løpet av de neste 3 år i takt med faktiske leveranser. Justert for denne forskuddsbetaling ville Scana fått en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på minus MNOK 58. Det er foretatt investeringer i anleggsmidler på totalt MNOK 73. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter etter investering i anleggsmidler, salg av anleggsmidler, salg av eierandel, innskutt kapital og mottatt utbytte fra andre foretak er totalt på minus MNOK 72. økte kostnader i forbindelse med testing og utprøving gjør sammen med en sterk norsk og svensk krone at ordinær drift er negativ for året. Høyere aktivitet gir ordinær drift i balanse i fjerde kvartal. Ordreinngangen for 2011 var MNOK 1 375, opp 29 % fra Ordrereserven ved utgangen av 2011 var MNOK 459, mot 413 ved utgangen av Scanas stålselskaper forventer en tilfredsstillende ordreinngang i 2012 og etter hvert bedring i marginer og lønnsomhet. Energirelatert aktivitet vil være i positiv utvikling, mens marinemarkedet og det tradisjonelle industrimarkedet fortsatt vil preges av lav aktivitet. FORRETNINGSOMRÅDET MARIN Selskapene innen forretningsområdet Marin utvikler og produserer gir, fremdriftssystemer og ventilstyringssystemer for skip og offshorefartøyer, i tillegg til service og ettermarkedstjenester. Kundene er skipsverft, rederier, motorleverandører og andre systemleverandører. Forretningsområdet er særlig godt dekket i Asia og Europa for salg og service med egne kontorer og agenter, men har også økt dekningen i USA og Sør-Amerika. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er negativ med MNOK 51. Netto kontantstrøm i 2011 var etter dette minus MNOK 63. Konsernets likviditetsbeholdning utgjorde MNOK 38 ved utgangen av året, hvorav MNOK 5 inngår i konsernets cashpool. I tillegg har konsernet ubenyttede trekkfasiliteter. Kapitalforhold Pr utgjør Scanas opsjonsprogram inntil aksjeopsjoner som er rettet mot ledende ansatte og som kan innløses fra FORRETNINGSOMRÅDET STÅL Selskapene i stålområdet er spesialisert i ulike prosesser og produkter. Produksjonen utføres i egne produksjonsanlegg som omfatter smelteverk, smier, valseverk, støperi, varmebehandlings- og maskineringsverksteder. Produksjonen holder høy standard og følger ISO-sertifiserte system for kvalitetssikring. Omsetningen i 2011 utgjorde MNOK 1 424, opp 25 % i forhold til Driftsresultatet endte på minus MNOK 34. Fortsatt reduserte priser, lav aktivitet og Omsetningen i 2011 var MNOK 425, som er 16 % lavere enn i Driftsresultatet ble MNOK 8 mot MNOK 57 i Fortsatt positiv driftsmargin skyldes kostnadstilpasninger, samt at aktiviteten innen service og ettermarkedstjenester gir et positivt resultatbidrag. Scana har i andre halvår 2011 inngått viktige kontrakter for levering av gir- og propellanlegg. Kontraktene bidrar til å sikre et tilfredsstillende aktivitetsnivå gjennom 1. halvår Få nye kontraheringer av skip på global basis siden 2008 har redusert Scanas aktivitet innen marinesegmentet. Bemanning og kostnadsnivå er tilpasset endret aktivitetsnivå. Ordreinngangen i 2011 var MNOK 392, ned 4 % sammenlignet med Ved utgangen av 2011 var ordrereserven MNOK 284 mot MNOK 290 ved utgangen av Scana venter et fortsatt lavt globalt kontraheringsnivå innen marine i Offshorerelatert virksomhet vil være et av få områder hvor kontrakter settes. Dette markedet

3 44 er det viktigste for Scana og forventes å kunne sikre tilstrekkelig ordreinngang og aktivitetsnivå for Scanas marineselskaper i I tillegg forventes fortsatt vekst innen service. FORRETNINGSOMRÅDET OLJE OG GASS Hovedproduktene innen forretningsområdet Olje og Gass er design og produksjon av komponenter til undervannsanlegg og produkter/systemer til flytende produksjon og borevirksomhet. Forretningsområdet hadde en omsetning på MNOK 281 i 2011 mot MNOK 168 for Driftsresultatet var minus MNOK 24. Svakt resultat skyldes fortsatt for lav aktivitet for selskapene i forretningsområdet. Scanas selskaper i Olje og Gass har vist kvartalsvise forbedringer og leverer driftsresultat i balanse mot slutten av Ordereserven ved utgangen av 2011 var MNOK 562, mens ordreinngangen var MNOK 580. Ved utgangen av 2010 utgjorde ordrereserven MNOK 209 og ordreinngangen i 2010 var MNOK 310. Scana forventer høy global aktivitet knyttet til olje og gass i Dette vil også bidra til en fortsatt positiv resultatutvikling for Scanas olje- og gassrelaterte selskaper. RISIKO Konsernets viktigste risikoområde er knyttet til den realøkonomiske situasjonen og hvordan det globale markedet utvikler seg. Scana har gjennomført en rekke tiltak for å møte aktivitetsendringen som fulgte av finanskrisen. Dette omfatter økt markeds- og salgsinnsats, bemannings- og kostnadsreduksjoner og restrukturering av virksomheter. Tiltakene forsterker Scanas konkurranseposisjon innenfor de markedssegmentene konsernet satser mot, og Scana vurderes derfor som godt posisjonert til å kunne levere positive resultater i årene som kommer. Konsernet er eksponert for utvikling i råvarepriser, som stålskrap og metallegeringer og kostnad for elektrisitet. Konsernet har valgt en markedsbasert og kontraktuell sikring mot svingninger i disse risikoområdene. Konsernet er også eksponert for finansiell risiko: og driftsresultat. Endringen oppveies imidlertid av motsvarende utslag i finansregnskapet. Konsernet er hovedsakelig eksponert mot svingninger mellom NOK og SEK i egne eiendeler i svenske datterselskaper. Utviklingen av NOK og SEK i forhold til euro, dollar og pund vil imidlertid i stor grad påvirke Scanas konkurranseevne, marginbilde og driftsresultat. Likviditetsrisiko Konsernet overvåker likviditetssituasjonen på kort og lang sikt gjennom aktiv dialog med datterselskapene. I tillegg har konsernet program for å redusere arbeids kapitalen. Konsernet hadde ved årsskifte tilfredsstillende ubenyttede trekkfasiliteter. Av bankbeholdning på MNOK 38 inngår MNOK 5 i konsernets konsernkontoordning. Ytterligere detaljer knyttet til likviditetsrisiko er beskrevet i note 22. Konsernet har etter refinansieringen i 2007 hatt en låneavtale med svært gunstige betingelser og tilhørende stramme krav til covenants. Konsernet gikk i brudd på lånevilkår i 2011, men fikk innvilget waiver fra långiverne. Konsernet signerte i fjerde kvartal term sheet for ny låneavtale. Samtidig annonserte konsernet en emisjon på MNOK 150 som var fullt ut garantert av de største aksjonærene. Konsernet vurderer at likviditetsrisikoen vil være tilfredsstillende gjennom Gjennomført emisjon på brutto MNOK 150 og refinansiert låneavtale er viktig i forhold til dette. Det er imidlertid også viktig at forventningene om en gradvis positiv markedsutvikling og en forsiktig forbedring av marginer innenfor konsernets hovedområder holder seg gjennom hele 2012, slik at en vil ha en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Kredittrisiko Konsernet har retningslinjer for å påse at kontrakter ikke inngås med kunder som har hatt eller kan forventes å få problemer med betaling og at utestående beløp ikke overstiger fastsatte kredittrammer. Deler av det internasjonale salget er sikret ved kundeforsikring. Konsernet har videre etablert kredittforsikring med GIEK kredittforsikring for å redusere sin eksponering mot kredittrisiko for deler av virksomheten. Konsernet mener utover dette å kunne håndtere den økte kredittrisikoen som har oppstått i markedet i den senere tid gjennom økt overvåkning av kunders økonomiske stilling og en mer forsiktig praksis ved kredittvurderinger. Det vises i tillegg til note 22 til konsernregnskapet for ytterligere informasjon om finansiell risiko. Valutarisiko Salg i utenlandsk valuta sikres mot NOK eller SEK ved kontraktsinngåelse. Endring i valutakurs etter kontraktsinngåelse gir utslag i salgsinntekt AKSJONÆRFORHOLD Scana ble notert på Oslo Børs i Scanas eiere består av institusjonelle og private investorer. Konsernets største aksjonærer ved årsskiftet er Verket

4 45 Finans AS (11,0 %) og Camar AS (10,6 %). Verket Finans AS eies av styremedlem Knut Øgreid og Camar eies av styremedlem John Arild Ertvaag. Scanas styreleder Frode Alhaug er tredje største aksjonær gjennom sitt selskap Fama Invest AS med 7,6 % av aksjene. De 10 største aksjonærene eide ved årsskiftet til sammen 55,1 % av selskapets aksjer. Det var totalt aksjonærer. 2,5 % av den samlede aksjekapital var i utenlandsk eie. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Selskapet hadde i fraværsskader, mot 24 i Faktiske arbeidstimer i 2011 var , sammenlignet med i Det var ingen større enkeltstående arbeidsulykker ved konsernets virksomheter. Styret er tilfreds med at konsernet ikke har vært rammet av alvorlige arbeidsulykker. Konsernet jobber systematisk med HMS-tiltak i alle konsernets virksomheter. Aksjen hadde i 2011 en svak kursutvikling, med en sluttnotering på kr 1,98 (justert for emisjon godkjent på GF var sluttnoteringen 1,61 ved årets slutt) mot kr 7,06 ved inngangen til året. Det ble omsatt 34,2 millioner aksjer på Oslo Børs, noe som ga en omløpshastighet på 20,4 %. Scana inngikk i 2009 en market maker -avtale på Oslo Børs for å fremme likviditet i aksjen og sikre oppføring på hovedlisten Oslo Børs Match. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Selskapets eierstyring og selskapsledelse bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. En nærmere beskrivelse om eierstyring og selskapsledelse er inkludert i årsrapportens kapittel Aksjer og Aksjonær forhold ORGANISASJON OG PERSONALFORHOLD Ved utgangen av 2011 hadde konsernet ansatte, hvorav 656 ved stålverket i Kina. Etter å ha vært gjennom betydelig bemannings- og kostnadsreduksjoner som følge av aktivitetsnedgang, har flere av konsernets virksomheter økt bemanningen i 2011 for å møte økt etterspørsel. Godt samarbeid med fagforeninger har muliggjort raske tilpasninger til endret aktivitetsnivå. Arbeidsmiljøet i Scana betraktes som godt. Kvinner har en representasjonsandel på 40 % i Scanas hovedstyre. Kvinner er også representert i ledergruppene i konsernets datterselskaper. Tradisjonelt har imidlertid Scanas produksjonsenheter hatt høy andel menn i virksomhetene, men antall kvinner er økende. DISKRIMINERING Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Sykefraværet som i 2011 utgjorde 3,0 % for gruppen, varierer mellom 0,8 % og 7,1 % for de operative datterselskapene. Konsernet har konsesjoner for virksomhetene og påvirker ikke det ytre miljø utover de tildelte utslippstillatelser. Konsernet arbeider kontinuerlig med å begrense utslipp, avfall til deponier og annen negativ miljøpåvirkning. Restavfall fra produksjonen sorteres og håndteres forskriftsmessig, i tillegg til at deler av dette resirkuleres. Selskaper i stålområdet kjøper store mengder skrap for omsmelting og er dermed også en betydelig gjenbruksbedrift. FORSKNING OG UTVIKLING Arbeidet med forskning og utvikling har høy prioritet i Scana. Innsatsen er økt de senere årene, og utvikling har en sentral rolle i selskapene. Forskning og utvikling er viktig i videreutviklingen av virksomhetenes markedsposisjon. En stor del av arbeidet er knyttet til produktutvikling og den langsiktige strategien om å skape økt verdi for kundene, økt produktivitet og reduserte kostnader, samt ytterligere å redusere virksomhetens påvirkning på ytre miljø. UTSIKTENE FREMOVER Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier. Ut fra dette er det fastsatt noen hovedstrategier: 1. Økt fokus på forretningsområdenes struktur og utvikling 2. Fortsatt organisk vekst innen alle forretningsområder 3. Opprettholde god driftsmargin og kapitalstyring 4. Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom strategisk samarbeid/oppkjøp - for styrket markedsposisjon - for kapasitetsøkning - for å komplettere produktspekter eller verdikjede 5. Utvikle reparasjon- og servicekonseptet innen marineområdet og mot olje- og gassindustrien For 2012 legger styret hovedvekt på god drift, herunder god kapitalstyring.

5 46 MARKEDSUTVIKLING Scanas hovedprodukter er nisjeorienterte og ledende innen sine markedssegmenter. Etter flere år med omsetningsvekst og økte marginer snudde denne utviklingen i 2009 som følge av betydelig svakere internasjonale konjunkturer. Produktene Scana leverer innen forretningsområdet Stål holder meget høy kvalitet. Energimarkedet blir et stadig viktigere område for Scanas stålselskaper. En aktivitetsøkning innen marinesegmentet vil ha betydelig effekt for Scanas resultater innen forretningsområdet. Også innen marinesegmentet er energi- og offshorerelatert virksomhet viktigst for Scana. Scana har benyttet 2011 til å styrke posisjonen hos verdensledende kunder. Økt ferdigstillelsesgrad og mer komplett prosjektansvar ventes å gi merverdi både for kundene og Scana. Få nye kontraheringer globalt har holdt aktiviteten innen forretningsområdet Marin på et lavt nivå i Kostnadstilpasninger har imidlertid sikret et positivt resultat. Scana har styrket salgs- og markedsarbeidet og øker tilstedeværelsen i fremvoksende markeder og har lykkes med å ta viktige nye kontrakter. Satsing innen service og ettermarkedstjenester har gitt økt omsetning og positiv resultateffekt. Scana venter at denne utviklingen vil fortsette. Innen forretningsområdet Olje og Gass har Scana de siste årene utviklet flere avanserte produkter og systemer. Flerfaglighet, ledende kompetanse innen materialteknologi og mulighet for egenproduksjon av spesialkomponenter gir fremtidige muligheter. Ordreinngangen økte gjennom 2011 som følge av økt aktivitet i Mexicogulfen og Brasil. Det ventes godt aktivitetsnivå og fortsatt positiv ordreinngang og resultatutvikling for Scanas selskaper innen forretningsområdet. Scana har frigjort arbeidskapital og innført streng prioritering av drifts- og investeringsmidler. Scana vil fortsatt ha sterkt fokus på god drift og kapitalstyring når flere av virksomhetene igjen opplever økt etterspørsel. I tillegg til fokus på best mulig daglig drift, jobber Scana videre med strategiske grep for å styrke konsernets verdiskapning. Scana vurderer å avhende aktiva som ikke betraktes som kjernevirksomhet. Dette for å styrke finansielt handlingsrom og for å øke fokus på den mest verdiskapende delen av virksomheten. DISPOSISJONER OG OVERFØRINGER Årsresultatet som henføres til eiere i morselskapet ble minus MNOK 84, tilsvarende NOK -0,50 pr. aksje. Morselskapet Scana Industrier hadde et årsresultat på minus MNOK 1,3. Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at minus MNOK 1,3 dekkes av annen egenkapital. Stavanger, 12. april 2012 Frode Alhaug Styreleder John Arild Ertvaag Knut Øgreid Mari Skjærstad Kristin Malonæs Martha Kold Bakkevig Per Ravnestad Rolf Roverud Konsernsjef

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen

Innhold. Utarbeidelse og produksjon: Printers as, Stavanger Foto: Bo Hylander, Sigbjørn Sigbjørnsen ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Scana-konsernet _1 Organisasjon 2 Forretningsområdet Stål _4 Scana Steel Björneborg _6 Scana Steel Stavanger 7 Scana Steel Söderfors 8 Scana Steel Booforge 9 Leshan Scana Machinery

Detaljer

Driftsmargin (Prosent) Omsetning (NOK mill) Ordrereserve (NOK mill) Ordreinngang (NOK mill)

Driftsmargin (Prosent) Omsetning (NOK mill) Ordrereserve (NOK mill) Ordreinngang (NOK mill) FØRSTE HALVÅR 28 FØRSTE HALVÅR 28 2 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til fire markedssegmenter; marine, olje og gass, energi og stål/maskin. Scana

Detaljer

38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

38 Miljø. 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2011 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområde Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 29-30. april 2009 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2012 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamoxkonsernet er en ledende leverandør til verdens

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

ble MNOK -9,3, mot MNOK 0,9 i 2009. Resultat etter skatt for morselskapet ble MNOK -19,7, mot MNOK -6,1 i 2009.

ble MNOK -9,3, mot MNOK 0,9 i 2009. Resultat etter skatt for morselskapet ble MNOK -19,7, mot MNOK -6,1 i 2009. Årsberetning Forretningsåret 2010 RESULTAT, BALANSE, KONTANTSTRØM Konsernet hadde i 2010 driftsinntekter på MNOK 520,0 mot MNOK 516,4 i 2009. Konsernets virksomhet var i 2010 i Norge. Driftsinntekter i

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 14 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA Aksjonærinformasjon UTVIKLING I MARKEDSVERDI (I NOK) 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 02.01.14 01.02.14 01.03.14 02.04.14

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group LEVERE Gjennomføre Teknologi Mennesker Omtanke Årsrapport 2005 part of the Aker group Aker Kværner 2005 Betydelig resultatfremgang. Vellykket gjennomføring og leveranse av viktige prosjekter. Aksjekursen

Detaljer

* NOK 2 882 millioner i ordreinngang. * 22,8 prosent vekst

* NOK 2 882 millioner i ordreinngang. * 22,8 prosent vekst Årsrapport 2009 Omsetning per forretningsområde (NOK millioner) 1 479 Norge 1 057 Sverige * NOK 2 882 millioner i ordreinngang * 22,8 prosent vekst BWG Homes ble 2009 et år med god For kontraktsinngang

Detaljer

Årsberetning 2010. Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden.

Årsberetning 2010. Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden. Årsberetning 2010 Goodtech har i løpet av året doblet omsetningen. Oppkjøpet av E&I Intressenter AB styrker Goodtechs strategiske posisjon i Norden. Konsernet fremstår nå med fire forretningsområder, og

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Våre viktigste markeder

Våre viktigste markeder Årsrapport 2005 Våre viktigste markeder Offshore Avansert teknologi i komplekse systemer Handelsflåten Forsvar Kongsberg Kongsberg Gruppen (Kongsberg) har sine hovedaktiviteter innen markedene for offshore,

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Høydepunkter 2010. Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til 2009. EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9.

Høydepunkter 2010. Driftsinntektene for 2010 utgjorde MNOK 742,5, en økning på 24% i forhold til 2009. EBITDA viste for 2010 et tap på MNOK 9,9. Årsrapport 2010 Kort om AKVA group AKVA group, som en global leverandør av landbasert- og merdbasert akvakulturteknologi, tilbyr alt fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser verden over.

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer