Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009"

Transkript

1 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 1Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO april 2009

2 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 2 Omsetning 702 mill kr, på nivå med 1Q08 Driftsresultat 74 mill kr tilsvarer 11% driftsmargin Resultatet og god balansestyring forsterker konsernets egenkapital og likviditet Kjøp av virksomhet innen strategiske satsingsområder i Polen og Sverige Lavere netto ordreinngang Konsernet har iverksatt en rekke tiltak som følge av svakere marked Konsernet vil ha en sterk konkurranseposisjon når markedet vender

3 Driftsresultat Operating profit mill NOK Operating margin % 20 % % Operating Profit (mill NOK) % 8 % Operating Margin 25 4 % 0 Q104 Q304 Q105 Q305 Q106 Q306 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 0 %

4 Ordreinngang mill kr Q104 Q304 Q105 Q305 Q106 Q306 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 Oil and gas Marine Steel

5 Ordrereserve mill kr Q104 Q304 Q105 Q305 Q106 Q306 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 Oil and gas Marine Steel

6 2009; Godt resultat etter første kvartal for Scana 6

7 Ikke-realiserbare valutakontrakter Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q

8 Forretningsområdet Stål 8 Lønnsomhet opprettholdt tross lavere aktivitet Omsetning 456 mill kr er 11% lavere enn 1Q08 Lønnsomhet fortsatt god: Driftsresultat 64 mill kr gir 14% driftsmargin Høy foredlingsgrad kompenserer for redusert volum Omstillingskostnader belastet fullt ut (15 mill kr) Ljungby Mek. konkursbo kjøpt styrker Scana Steel Booforge Lavere netto ordreinngang: Ordreinngang 260 mill kr Ordrereserve 958 mill kr

9 Forretningsområdet Stål Utsiktene fremover 9 Markedssegmentene Stål og maskin reduseres i Europa men opprettholdes for Scana i Kina Innen energi og marine ventes etterspørselen samlet sett å være tilfredsstillende, men på et lavere nivå enn 2008 Etterspørselen innen olje og gass forventes noe redusert 2-3Q pga utsettelse av prosjekter. Gode muligheter for Scana fra 2010 Investeringer i svenske stålselskap vil effektivisere produksjon, redusere risiko og på sikt øke kapasitet mot strategisk viktige kunder Utvidet vedlikeholds- og produksjonsstans sommeren 2009 reduserer omsetning og resultat i 3Q09 Scana vil ha en betydelig kapasitet og konkurransekraft når markedet vender

10 Forretningsområdet Marine 10 Høy aktivitet vedvarer Driftsinntekter 215 mill kr økt med 59% ift 1Q08 Driftsresultat 20 mill kr økt med 72% ift 1Q08. 9% margin, som i 1Q08 Scana har høy aktivitet i forbindelse med pågående prosjekter innen nysalg og øket volum innen service og vedlikeholdsoppdrag Få kanselleringer, men også få nye ordre Ordreinngang 61 mill kr, ordrereserve 648 mill kr Scanas marinebedrifter har så langt i begrenset grad vært rammet av kanselleringer

11 Forretningsområdet Marine 11 Utsiktene fremover 2009 blir et godt år innen forretningsområdet Marine Fortsatt lav ordreinngang Styrket kapasitet og kompetanse vil gi god konkurransekraft når markedet vender For å befeste posisjonen som en god samarbeidspartner for ledende rederier og skipsverft legger Scana vekt på kvalitet og leveransepålitelighet, samt å tilby totalleveranser og mer komplette utstyrsgrupper gjennom oppkjøp og strategiske allianser Scana styrker også satsingen innen service og ettermarkedstjenester

12 Forretningsområdet Olje og Gass 12 Lavere aktivitet enn tidligere kvartaler Omsetning 38 mill kr, driftsresultat -3 mill kr Scanas hovedkunde innen lastebøyesystemer (FPSOcean) gikk konkurs i 1. kvartal. Tap i forbindelse med dette ble tatt inn i årsregnskapet for Scana forutsetter at skipet på sikt vil bli ferdigstilt av ny eier Driftsresultatet reflekterer lav aktivitet på Vestby Organisasjonen er tilpasset midlertidig lavere aktivitet i 2009 Så langt også betydelig lavere aktivitet i USA enn i 2008 God aktivitet innen vedlikehold og reparasjon Scanas samlede aktivitet innen markedssegmentet olje og gass (inkl. leveranser fra stålselskapene) er god og utføres til tilfredsstillende marginer

13 Forretningsområdet Olje og Gass 13 Utsiktene fremover Redusert aktivitetsnivå i 2009 som følge av fallende oljepris og utsettelse av nye prosjekt På lengre sikt venter Scana at aktiviteten vil ta seg opp, og at produksjon av systemer for blant annet oljelasting vil gi viktige bidrag til vekst og lønnsomhet i konsernet Det ventes stabil utvikling innen service og reparasjoner Organisasjonsmessige tilpasninger gjennomføres for å styrke konkurransekraft og vekstmulighet innen olje og gass Turnover 40 % 30 % 20 % 10 % Order Intake 0 Q105 Q305 Q106 Q306 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109 0 % 0 Q105 Q305 Q106 Q306 Q107 Q307 Q108 Q308 Q109

14 Resultat 14 Kvartal Hittil i år Helår NOK millioner K1 09 K1 08 K4 08 K3 08 K Driftsinntekter Vareforbruk Beholdningsendringer varer i arbeid og ferdigvarer Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader inkl. valutagevinst / (tap) Netto finanskostnader Resultat før skatt før midlertidige verdiendringer i derivater Resultat før skatt Beregnet skattekostnad Netto resultat Henføres til: Eiere i morselskapet Minoritetsinteresser Resultat pr. aksje 0,71 0,32-0,36-0,14 0,44 0,71 0,32 0,27 Utvannet resultat pr. aksje 0,71 0,32-0,36-0,14 0,44 0,71 0,32 0,27 Gjennomsnittlig antall aksjer (i tusen) Nøkkeltall: Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA EBITDA i % av driftsinntekter 13 % 14 % 12 % 5 % 16 % 13 % 14 % 12 % Driftsresultat i % av driftsinntekter 11 % 12 % 9 % 2 % 14 % 11 % 12 % 10 % Netto resultat i % av driftsinntekter 17 % 8 % -7 % -3 % 10 % 17 % 8 % 2 % Ordreinngang Ordrereserve

15 Balanse 15 NOK millioner Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varelager Fordringer Terminkontrakter, derivater Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Rentebærende langsiktig gjeld Terminkontrakter, derivater Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Terminkontrakter, derivater Rentefri kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall: Egenkapitalandel 39 % 32 % 39 % 39 % 40 % 38 % Brutto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Gearing (brutto rentebærende gjeld dividert på egenkapital) 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 Egenkapitalandel eks. terminkontrakter, derivater 44 % 40 % 40 % 36 % 39 % 37 %

16 Kontantstrøm 16 Kvartal Hittil i år Helår NOK millioner K1 09 K Resultat før skattekostnad Betalt skatt Omregningsdifferanser og gevinst/tap på salg anleggsmidler Avskrivninger og nedskrivninger Endring i arbeidskapital Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av anleggsmidler Investeringer i anleggsmidler Kjøp av virksomhet Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Netto endring i rentebærende gjeld Tilbakekjøp egne aksjer Betalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Kontantbeholdning ved periodens slutt

17 Forretningsområdene 17 Kvartal Hittil i år Helår NOK millioner K1 09 K1 08 K4 08 K3 08 K Stål: Driftsinntekter Driftsresultat Driftsmargin 14 % 14 % 18 % 14 % 17 % 14 % 14 % 16 % Ordreinngang Ordrereserve Marin: Driftsinntekter Driftsresultat Driftsmargin 9 % 9 % 15 % 10 % 11 % 9 % 9 % 12 % Ordreinngang Ordrereserve Olje & Gass: Driftsinntekter Driftsresultat Driftsmargin -9 % 6 % -69 % -66 % 11 % -9 % 6 % -28 % Ordreinngang Ordrereserve

18 Markedssegmentene Q09 6 % 10 % 16 % 47 % Stål og maskin Marine 14 % 34 % Olje og Gass Energi 22 % 22 % 31 % 42 % 16 % 40 % Omsetning 2,9 mrd NOK Omsetning 704 mill NOK EBIT 74 mill NOK 18

19 VISJON: Scana skaper fremdrift! 19 Konsernets overordnede mål er å øke aksjonærenes verdier Ut fra dette er det fastsatt noen hovedstrategier; 1. Fortsatt organisk vekst innen alle forretningsområder 2. Opprettholde god driftsmargin og kapitalstyring 3. Forsterke konsernets strategiske posisjon gjennom oppkjøp. - for styrket markedsposisjon - for kapasitetsøkning - for å komplettere produktspekter eller verdikjede 4. Utvikle reparasjon- og servicekonseptet innen marineområdet og mot olje- og gassindustrien 19

20 Tiltak for å møte endret markedssituasjon 20 Scana gjennomfører en rekke tiltak for å møte den ekstraordinære markedssituasjonen som følger av finanskrisen: Bemanningsreduksjoner og kostnadskutt: - Ca 150 stillinger reduseres gjennom oppsigelser - Ca 500 personer berøres av permitteringer på mellom 20 og 100 % - Produksjonsforbedringer fortsetter - Tiltak for redusert kapitalbinding pågår - Tiltak for å redusere andre kostnader pågår Scana gjennomfører også tiltak for fremtidig vekst: - Økt satsing på marked og salg - Organisatoriske tiltak innen Olje og Gass - Oppkjøp som styrker posisjon - Gjennomfører fremtidsrettede investeringer 20

21 Tiltak innen Olje og Gass Scana Offshore Services Oppkjøp av BOP Stacking Inc i 2008 Drift og tilstedeværelse i Houston og Singapore 21 Scana Brasil Planlagt oppstart 3Q09 Egen tilstedeværelse i viktig område Scana Subsea Products Planlagt oppstart 3Q09 Fronte Scanas satsing mot subsea Scana Offshore Vestby Ny ledelse og både tilpasset og styrket organisasjonen Konsern Vil styrke konsernaktiviteter

22 Scana Subsea Products 22 Scanas leverandører av stålmateriale Scana Björneborg, Söderfors, Stavanger, Booforge Leverandører av produksjonstjenester Scana Björneborg Scana Stavanger Scana Offshore Vestby Materialer Scana Offshore Technologies Underleverandører til Scana Motala Verkstad Axcel Produksjonssteder Ett kontaktpunkt hos Scana Kunde 1 Kunde 2 Kunde 3 Kunde 4 Amersfoort Norsk Everit Halden Mek. Verksted Etc. Kompetanser Leverandører av kompetanse, ledelsesressurser, produktutvikling, engineering og prosjektledelse Scana Steel Bjørneborg, Motala, Scana Steel Booforge, Scana Steel Söderfors, Scana Offshore Vestby, Scana Steel Stavanger, Scana Offshore Technologies, Scana Materials Technology Centre, Scana Offshore Services (Houston and Singapore)

23 Deep Producer 1 23 DRB1 er fortsatt i Dubai. Verftet har tatt arrest i skipet. Scana har ikke utlevert lastebøyen, dokumentasjon og deler. Tilbakeholdsrett utøvet. Scana har grunn til å forvente at skipet på noe sikt vil bli ferdigstilt av ny eier. Scanas utstyr er av kritisk betydning for å ferdigstille skipet.

24 Scana har kjøpt ABBs marine virksomhet i Polen 24 Zamech designer, sammenstiller og installerer tunnelthrustere, akslinger og faste og vridbare propellere for skip fra ca 1000 tonn og oppover til de aller største skipstypene. Fordobler antall aktuelle fartøy for Scana. Zamech har 60 ansatte i Elblag og omsatte for 120 mill kr. Kundene er en rekke verft i Europa og i østen. Kjøp av Zamech gir et mer komplett propulsjonsområde samt samordningseffekter innen salg, service og innkjøp. Samtidig vil det bety mersalg for stålselskapene. Sammen med eksisterende gir- og propell- Teknologi fra Scana Volda og fjernstyringer fra Scana Mar-El har nå Scana tilegnet seg en teknologisk plattform som gir et godt utgangspunkt for videre utvikling i forhold til morgendagens miljø- og markedskrav.

25 Fortsatt lønnsomhet i urolig marked Konsern Redusert omsetning og driftsresultat. Fokus på drift, kapitalstyring og lønnsomhet. Stål 10 % organisk vekst på årlig basis Driftsmarginer ~10% 2012 Marine Øke salg fra 600 til mill kr inkl oppkjøp/jv Driftsmarginer ~10 % Olje og Gass Øke salg fra 300 til 500 mill kr inkl oppkjøp/jv Driftsmarginer ~15% 25

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Jotun og regnskapene for 2011 Utdrag fra årsregnskapene for 2011

Jotun og regnskapene for 2011 Utdrag fra årsregnskapene for 2011 Jotun i 2011 Jotun og regnskapene for 2011 Utdrag fra årsregnskapene for 2011 Overgang til nytt regnskapsspråk, IFRS Jotun har gjennom årene utviklet seg til å bli et internasjonalt konsern, og ved fjorårets

Detaljer

Fremgangen fortsetter

Fremgangen fortsetter Rapport for 2. kvartal 2005 Fremgangen fortsetter Fremgangen fortsetter i Aker. Ordreinngangen økte, og ordrereserven ved utgangen av juni var 87 milliarder kroner, opp fra 49 milliarder kroner på samme

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde

Detaljer