TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak"

Transkript

1 Pkt. nr. Tiltak Rekkverk (N2) settes opp sammenhengende fra avkjørselen ved ca. km,55 og frem til km 2,0 hvor det nedføres over 2 m før "portal". På begynnelsen ved avkjørselen fjernes 7 betongrekverket (ca. 0 m) og rekkverket føres rundt hjørnet ca. 6 m og 4 m ned med m stolpeastand. Lengde rekkverk = ca. 42 m. Eks. rekkverk fjernes. Lengde = ca. 30 m. Det settes opp nytt rekkverk (N2) fra ca. km 2,02 hvor det forankres i jordskjæring i full høyde iht. Hb V60 (tidl. Hb 267), kap Rekkverket føres forbi høy fylling og forbi parkeringsplass og stup ned mot avkjørsel til ca. km 2,7 hvor det påmonteres en ettergivende ende, sikkerhetsklasse P2, type Trend eller tilsvarende. Lengde rekkverk ekskl. ettergivende ende = ca. 50 m. Det etableres en overkjørbar dråpeøy i avkjørselen i ca. 0 m lengde og 2-3 m bredde, entes ved oppmerking med plast (gult sperrefelt) eller med overkjørbar granittkantstein og 2 gatestein i midten i ca. 5 cm høyde. Det settes opp et vikepliktskilt til høyre for avkjørselen, strl. MS, kl. 2 refleks. Alt.: Utstikkende nabber pigges bort i den grad det er mulig og fjellet jevnes ut. Et fylles opp en voll med pukk mot den butte fjellenden i front. Alt.2: Rekkverk settes opp fra avkjørselen ved ca. km 2,745, hvor det føres 8 m rundt 7 hjørnet og 4 m ned med m stolpeavstand. Rekkverket føres foran fjellskjæringen frem til eks. rekkverk ved ca. km 2,85 hvor det koples til eks. rekkverk. Lengde = ca 05 m. Eks. betongelementer fjernes. Hele rekkverket byttes ut med H2 rekkverk. På begynnelsen ved ca, km 3,80 forlenges rekkverket rundt hjørnet og inn i sidevegen ca. 25 m og 4 m ned. På slutten føres 20 rekkverket ned over 2 m. Lengde nytt H2 rekkverk = ca. 20 m. Lengde fjerning av eks. rekkverk = ca. 80m. Eks. betongrekkverk fjernes. Lengde = ca. 25 m? 4 66 TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. est prioriterte tiltak Flettverksgjerdet fjernes langs Salhusvegen. Gjerdet beholdes ned mot grøft, men heves nederst ved enden. H2 rekkverk monteres fra bakkant av g/s veg, 20 m før muren og på muren med håndlist og flettverksgjerde forbi leskur til port hvor det nedføres over 4m. Leskuret flyttes litt frem pga. rekkverket. Alternativt avsluttes brurekkverket ved leskuret. Nytt H2 rekkverk fra porten (nedføres 4 m) og ca. 20 m frem til eks. rekkverk ved ca. km 3,44. Total lengde H2 rekkverk = ca. 75m. Samordnes med pkt. 42. Eks. rekkverksende fjernes og nytt N2 rekkverk monteres fra busslommen og frem til eks. brurekkverk. På begynnelsen ved busslommen monteres en ettergivende ende, sikkerhetskl. P2, type Trend ES eller tilsvarende. Lengde rekkverk ekskl. ende = ca. 30 m. Eks. rekkverk mellom brurekkverket ved ca. km 4,6 og km 4,67 byttes ut med N2 rekkverk. Derfra monteres en rekkverks-overgang til H2 brurekkverk iht. Hb V60. Derfra (ca. 20 m 68 før tunnelen) monteres brurekkverk til ca.0 m forbi tunnelportalen hvor det festes i tunnelveggen.lengde N2 rekkverk = ca. 70 m. Lengde H2 rekkverk = ca. 35 m. H2 brurekkverek monteres fra tunnelveggen ca. 0 m inne i tunnelen og til 20 m forbi tunnelportalen. Derfra monteres en standard rekkverksovergang iht Hb V60 og N 69 rekkverk videre ca.20 m forbi stikkrenneinnløp til ca. km 4,840 hvor det forankres i skråningen i full høyde iht. Hb V60. Lengde H2 rekkverk = ca. 35 m. Lengde N rekkverk ekskl. rekkverksovergang = ca. 30m. Tremasten fjernes, flyttes ut til utenfor sikkerhetssonen eller byttes ut med en ettergivende 7 mast. Det monteres H2 rekkverk fra 20 m foran tunnelportalen til ca.0 m forbi indre murkant på tunnelportalen hvor rekkverket festes til tunnelveggen i full høyde. Lengde H2 rekkverk = 92 ca. 35 m. Slutten på eks. rekkverk fjernes i nødvendig lengde og det monteres en standard rekkverksovergang mellom eks. rekkverk (subsidiært nytt N2 rekkverk - se pkt. 9) og det nye H2 rekkverket iht. Hb V60 kap Prioriterte tiltak etter gjennomgang med vegseksjonen des 204.

2 Pkt. nr. Tiltak Eks rekkverk mellom tunnelportalen og brurekkverket ved ca. km 4,595 fjernes. Nytt H2 rekkverk settes opp fra ca. 0 m inne i tunnelen og frem til eks. brurekkverk ved ca. km 93 4,595. Lengde H2 rekkverk ekskl. overgang = ca. 00 m. I tunnelen festes rekkverket til tunnelveggen i full høyde med spesialbrakett. Ved brua monteres en standard rekkverksovergang til brurekkverket iht. Hb V60, kap Eks. rekkverk mellom brurekkverket og krysset byttes ut med N2 rekkverk. Det monteres en rekkverksovergang mellom brua og N2 rekkverket iht. Hb 267, kap Rekkverket føres 4 m inn i sideveg og nedføres over 4 m. Lengde nytt N2 rekkverk ekskl. overgang = ca. 70 m. Det sikthindrende skiltet flyttes ut til utenfor frisiktsonen på 6 m fra kjørebanekanten 96 (kantlinjen) eller heves til 2 m over vegbanen til underkant skilt. Det settes opp et nytt vikepliktskilt på venstre side av tilfarten. Vikepliktskiltet på høyre side 97 byttes ut. Begge strl. MS, kl. 2 refleks. Eks. rekkverk mellom km 4,4-4,36 og km 4,34-4,25 fjernes. Lengde = 30 m. Nytt H2 rekkverk settes opp fra jordvoll ved ca. km 4,435 hvor det forankres i jordvollen i full høyde. 98 Rekkverket føres frem til brurekkverket ved ca, km 4,25. Total lengde = ca. 85 m. Ved muren mellom ca. km 4,36 og 4,34 monteres rekkverket oppå muren med stolper som Eks. vikepliktskilt på høyre side flyttes nærmest mulig vikelinjen og det settes opp et 0 vikepliktskilt på venstre side av tilfarten, strl. MS, reflekskl. 2. Rekkverk (N2) settes opp fra km 3,99 og 40 m bakover og nedføres over 2 m. Rekkverket 05 føres2m rundt hjørnet ved avkjørselen og 4m ned. Lengde rekkverk = 68 m. Krattet i bakkant av gang- og sykkelvegen fjernes med roten. Lengde = ca. 25 m. Det korte rekkverket fjernes. Fortauskantsteinen heves til 2 cm vis ved gangfeltet og til 3 eller 6 06 cm vis videre frem til busslommen som erstatning for rekkverket som fjernes. Lengde heving av fortauet = ca. 20 m. Det bør vurderes om trafikkøya kan utvides til 2 m bredde ved gangfeltet. Dersom ny øy 4 kan anlegges bør den heves til 3 cm vis med 2 cm vis ved gangfeltet, samt taktil merking på øya og fortauene på hver side. Sum Prioriterte tiltak etter gjennomgang med vegseksjonen des 204.

3 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 7 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning,55 -,95 Med og bratt skråning med trær ned mot parallell bekk for det meste av strekningen. Håndbok 23 Rekkverksnormal (Hb N0) est prioritet Strakstiltak invest. Rekkverk (N2) settes opp sammenhengende fra avkjørselen ved ca. km,55 og frem til ca. km 2,0 hvor det nedføres over 2 m før "portal". På begynnelsen ved avkjørselen fjernes betongrekkverket (ca. 0 m) og vegrekkverket føres rundt hjørnet ca. 6 m og 4 m ned med m stolpeastand. Lengde rekkverk = ca. 460 m. Sannsynlighet Lettere Alvorlig Meget alvorlig / drept

4 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 0 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2,04-2,8 Med For kort rekkverk på begynnelsen og slutten ved høy og bratt skråning med trær. Gammelt og dårlig rekkverk som er for lavt. og bratt skråning ned mot p-plass og avkjørsel. Håndbok 23 Rekkverksnormal (Hb N0) Håndbok 267Standard vegrekkverk (Hb V60) Strakstiltak invest. Eks. rekkverk fjernes. Lengde = ca. 30 m. Det settes opp nytt rekkverk (N2) fra ca. km 2,02 hvor det forankres i jordskjæring i full høyde iht. Hb V60 (tidl. Hb 267), kap est prioritet Rekkverket føres forbi høy fylling og forbi parkeringsplass og stup ned mot avkjørsel til ca. km 2,7, hvor det påmonteres en ettergivende ende, sikkerhetsklasse P2, type Trend eller tilsvarende. Lengde rekkverk ekskl. ettergivende ende = ca. 50 m. Sannsynlighet Lettere Alvorlig Meget alvorlig / drept

5 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 2 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2,38-2,4 Med Stor åpent fellesavkjørsel til et industri- og forretningsområde. Vikepliktskilt mangler, men vikelinje er merket opp. Håndbok 07 Veg- og gateutforming (Hb N00). Håndbok V2 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Strakstiltak invest. Det etableres en overkjørbar dråpeøy i avkjørselen i ca. 0 m lengde og 2-3 m bredde, entes ved oppmerking med plast (gult sperrelinje og sperrefelt) eller med overkjørbar granittkantstein og gatestein i midten i ca. 5 cm høyde. Det settes opp et vikepliktskilt til høyre for avkjørselen, strl. MS, kl. 2 refleks. est prioritet Sannsynlighet Lettere Alvorlig Meget alvorlig / drept

6 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 7 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2,765-2,835 Med Fjellskjæring i ytterkurve med utstikkende nabber og butt fjellende i front. Håndbok 23 Rekkverksnormal (Hb N0) Strakstiltak invest. Alt.: Utstikkende nabber pigges bort i den grad det er mulig og fjellet jevnes ut. Det fylles opp en voll med pukk mot den butte fjellenden i front. est prioritet Alt.2: Rekkverk settes opp fra avkjørselen ved ca. km 2,745, hvor det føres 8 m rundt hjørnet og 4 m ned med m stolpeavstand. Rekkverket føres foran fjellskjæringen frem til eks. rekkverk ved ca. km 2,85 hvor det koples til eks. rekkverk. Lengde = ca 05 m. Eks. betongelementer ved stengt gammel veglinje fjernes. Sannsynlighet Lettere Alvorlig Meget alvorlig / drept

7 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 20 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 3,8-3,36 Med For svakt rekkverk (N) og i dårlig forfatning ved meget høy og bratt skråning/stup med trær. For kort rekkverk på begynnelsen og for bratt nedført ende på slutten. Betongrekkverk som ikke er godkjent i sideveg ved krysset ved ca. km 3,70. Håndbok 23 Rekkverksnormal (Hb N0) Strakstiltak invest. Hele rekkverket byttes ut med H2 rekkverk. På begynnelsen ved ca, km 3,80 forlenges rekkverket rundt hjørnet og inn i sidevegen ca. 25 m og 4 m ned. På slutten føres rekkverket ned over 2 m. Lengde nytt H2 rekkverk = ca. 20 m. Lengde fjerning av eks. rekkverk = ca. 80m. Eks. betongrekkverk fjernes. Lengde = ca. 20 m? prioritet Sannsynlighet Lettere Alvorlig Meget alvorlig / drept

8 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 4 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg a 3,385-3,44 Med mur ved bekkeutløp og flettverksgjerde som ikke er kjøresterkt og for lavt for fotgjengengere. Håndbok N0 (Hb 23) Rekkverksnormal Strakstiltak invest. Flettverksgjerdet fjernes langs Salhusvegen. Gjerdet beholdes ned mot grøft, men heves nederst ved enden. H2 rekkverk monteres fra bakkant av g/s veg, 20 m før muren og på muren med håndlist og flettverksgjerde forbi leskur til port hvor det nedføres over 4m. Leskuret flyttes litt frem pga. rekkverket. Alternativt avsluttes brurekkverket ved leskuret. est prioritet Nytt H2 rekkverk fra porten (nedføres 4 m) og ca. 20 m frem til eks. rekkverk ved ca. km 3,44. Total lengde H2 rekkverk = ca. 75m. Samordnes med pkt. 42.

9 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 66 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg a 4,55-4,58 Med For bratt nedført rekkverksende og for kort rekkverk foran fotgjengerundergang. Håndbok N0 (Hb 23) Rekkverksnormal est prioritet Strakstiltak invest. Eks. rekkverksende fjernes og nytt N2 rekkverk monteres fra busslommen og frem til eks. brurekkverk. På begynnelsen ved busslommen monteres en ettergivende ende, sikkerhetskl. P2, type Trend ES eller tilsvarende. Lengde rekkverk ekskl. ende = ca. 30 m.

10 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 68 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg a 4,7 - Med Butt ende på tunnelportal utvendig og innvendig i tunnelen ved ca. km 4,7 som ikke er sikret med rekkverk og eks. rekkverk fra brurekkverket ved km 4,6 til ca. km 4,67 som er i dårlig forfatning og mangler rekkverksovergang.. Håndbok N0 (Hb 23) Rekkverksnormal Håndbok V60 (Hb 267) Standard vegrekkverk Strakstiltak invest. Eks. rekkverk mellom brurekkverket ved ca. km 4,6 og km 4,67 byttes ut med N2 rekkverk. Derfra monteres en rekkverks-overgang til H2 brurekkverk iht. Hb V60. Derfra (ca. 20 m før tunnelen) monteres brurekkverk til ca.0 m forbi tunnelportalen hvor det festes i tunnelveggen. Lengde N2 rekkverk = ca. 70 m. Lengde H2 rekkverk = ca. 35 m. est prioritet

11 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 69 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg a 4,765-4,85 Med Butt ende på tunnelportal innvendig i tunnelen og utvendig ved ca. km 4,770 som ikke er sikret med rekkverk. Lysmaster som ikke er ettergivende og et dypt stikkrenneinnløp med betongkant ved ca. km 4,85. Håndbok N0 (Hb 23) Rekkverksnormal Håndbok V60 (Hb 267) Standard vegrekkverk Strakstiltak invest. H2 brurekkverek monteres fra tunnelveggen ca. 0 m inne i tunnelen og til 20 m forbi tunnelportalen. Derfra monteres en standard rekkverksovergang iht Hb V60 og N rekkverk videre ca.20 m forbi stikkrenneinnløp til ca. km 4,840 hvor det forankres i skråningen i full høyde iht. Hb V60. Lengde H2 rekkverk = ca. 35 m. Lengde N rekkverk ekskl. rekkverksovergang = ca. 30m. est prioritet

12 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 7 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg a 5,07 - Med Tremast innenfor sikkerhetssonen som ikke er ettergivende. Håndbok N0 (Hb 23) Rekkverksnormal Håndbok R30 (Hb 062) Trafikksikkerhetsutstyr Strakstiltak invest. Tremasten fjernes, flyttes ut til utenfor sikkerhetssonen eller byttes ut med en ettergivende mast. est prioritet

13 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 92 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg b 4,805-4,77 Mot Butt ende på tunnelportal utvendig og innvendig i tunnelen ved ca. km 4,770 som ikke er sikret med rekkverk. Håndbok N0 (Hb 23) Rekkverksnormal Håndbok V60 (Hb 267) Standard vegrekkverk Strakstiltak invest. Det monteres H2 rekkverk fra 20 m foran tunnelportalen til ca.0 m forbi indre murkant på tunnelportalen hvor rekkverket festes til tunnelveggen i full høyde. Lengde H2 rekkverk = ca. 35 m. Slutten på eks. rekkverk fjernes i nødvendig lengde og det monteres en standard rekkverksovergang iht. Hb V60, kap mellom eks. rekkverk (subsidiært nytt N2 rekkverk - se pkt. 9) og det nye H2 rekkverket. est prioritet

14 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 93 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg b 4,705-4,595 Mot Butt ende på tunnelportal innvendig og utvendig i tunnelen ved ca. km 4,705 som ikke er sikret med rekkverk. og bratt skråning/stup mellom tunnelen og bru ved ca. km 4,595. Håndbok N0 (Hb 23) Rekkverksnormal Håndbok V60 (Hb 267) Standard vegrekkverk Strakstiltak invest. Eks rekkverk mellom tunnelportalen og brurekkverket ved ca. km 4,595 fjernes. Nytt H2 rekkverk settes opp fra ca. 0 m inne i tunnelen og frem til eks. brurekkverk ved ca. km 4,595. Lengde H2 rekkverk ekskl. overgang = ca. 00 m. I tunnelen festes rekkverket til tunnelveggen i full høyde med spesialbrakett. Ved brua monteres en standard rekkverksovergang til brurekkverket iht. Hb V60, kap est prioritet

15 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 94 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg b 4,575-4,495 Mot Gammelt rekkverk i dårlig forfatning og for svakt (N) til dels ved høy og bratt skråning/stup ned mot veg, Håndbok N0 (Hb 23) Rekkverksnormal Håndbok V60 (Hb 267) Standard vegrekkverk Strakstiltak invest. Eks. rekkverk mellom brurekkverket og krysset byttes ut med N2 rekkverk. Det monteres en standard rekkverksovergang mellom brurekkverket og N2 rekkverket iht. Hb V60, kap Rekkverket føres 4 m inn i sideveg og nedføres over 4 m. Lengde nytt N2 rekkverk ekskl. overgang = ca. 70 m. prioritet

16 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 96 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg b 4,5 - Mot Vegvisningsskiltet til Nordgard er sikthindrende for trafikk fra sidevegen. Håndbok V2 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Strakstiltak invest. Det sikthindrende skiltet flyttes ut til utenfor frisiktsonen på 6 m fra kjørebanekanten (kantlinjen) eller heves til 2 m over vegbanen til underkant skilt. est prioritet

17 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 97 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg b 4,5 - Mot Pga. av den skarpe kurven på sidevegene inn mot krysset, som kan medvirke til at vikepliktskiltet på høyre side blir oversett bør det også være et vikepliktskilt på venstre side av tilfarten til fv Videre er vikepliktskiltet på høyre side gammelt og slitt med dårlig refleks. Håndbok N300 (Hb 050) Del 2, Trafikkskilt (skiltnormal) Strakstiltak invest. Det settes opp et nytt vikepliktskilt på venstre side av tilfarten. Vikepliktskiltet på høyre side byttes ut. Begge strl. MS, reflekskl. 2. est prioritet

18 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 98 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg b 4,45-4,255 Mot Rekkverk i ytterkurve som er for svakt (N) og i dårlig forfatning ved høy og bratt skråning/mur/stup med bl.a. bolighus nedenfor mellom km 4,4-4,36 og mellom km 4,34-4,25, samt lav murkant med butte ender mellom km 4,36 og 4,34. For kort rekkverk på begynnelsen ved trær og for bratt nedførte rekkverksender. Håndbok N0 (Hb 23) Rekkverksnormal Håndbok V60 (Hb 267) Standard vegrekkverk Strakstiltak invest. Eks. rekkverk mellom km 4,4-4,36 og km 4,34-4,25 fjernes. Lengde = 30 m. Nytt H2 rekkverk settes opp fra jordvoll ved ca. km 4,435 hvor det forankres i jordvollen i full høyde. Rekkverket føres frem til brurekkverket ved ca, km 4,25. Total lengde = ca. 85 m. Ved muren mellom ca. km 4,36 og 4,34 monteres rekkverket oppå muren med stolper som festes oppå muren. Lengde = ca. 20 m. est prioritet

19 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 0 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg b 4,2 - Mot Eks vikepliktskilt er plassert for langt tilbake på tilfarten. Det skal være nærmest mulig vikelinjen. Videre mangler et vikepliktskilt på venstre side pga. høyrekurven inn mot krysset (jfr. Hb N300 Del 2). Håndbok N300 (Hb 050) Del 2, Trafikkskilt (skiltnormal) Strakstiltak invest. Eks. vikepliktskilt på høyre side flyttes nærmest mulig vikelinjen og det settes opp et vikepliktskilt på venstre side av tilfarten, strl. MS, reflekskl. 2. est prioritet

20 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 05 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg b 4,0-3,99 Mot Dypt steinsatt stikkrenneutløp og bratt skråning ned mot en bekk. Håndbok N0 (Hb 23) Rekkverksnormal Strakstiltak invest. Rekkverk (N2) settes opp fra km 3,99 og 40 m bakover og nedføres over 2 m. Rekkverket føres2m rundt hjørnet ved avkjørselen og 4m ned. Lengde rekkverk = 68 m. est prioritet

21 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 06 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg b 3,955 - Mot For kort rekkverk med for bratt nedførte ender. Kratt i bakkant av gang- og sykkelvegen ved gangfeltet som er sikthindrende for trafikk mot gangfeltet og vokser ut over gang-og sykkelvegen og reduserer fremkommeligheten på gang- og sykkelvegen. Håndbok N0 (Hb 23) Rekkverksnormal Håndbok V60 (Hb 267) Standard vegrekkverk Strakstiltak invest. Krattet i bakkant av gang- og sykkelvegen fjernes med roten. Lengde = ca. 25 m. Det korte rekkverket fjernes. Fortauskantsteinen heves til 2 cm vis ved gangfeltet og til 3 eller 6 cm vis videre frem til busslommen som erstatning for rekkverket som fjernes. Lengde heving av fortauet = ca. 20 m. Se for øvrig pkt. 50. est prioritet

22 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 4 Fv 564 Salhusvegen - Delstrekning 2 - Vedlegg b 3,425 - Mot For smal trafikkøy ved gangfeltet og manglende taktil merking ved gangfeltet på trafikkøya og til hver side. Bredden på øya bør være min. 2 m ved gangfeltet. Håndbok V27 (Hb 270) Gangfeltkriterier Håndbok 320 Planlegging og oppsetting av trafikkskilt. Strakstiltak invest. Det bør vurderes om trafikkøya kan utvides til 2 m bredde ved gangfeltet. Dersom ny øy kan anlegges bør den heves til 3 cm vis med 2 cm vis ved gangfeltet, samt taktil merking på øya og fortauene på hver side. prioritet

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks.

Fareskilt Barn. Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Pkt. 2 Rv 241 Hp 01 ca. km 0,170 Prioritet: Fareskilt Barn Fareskiltet er slitt og har for dårlig refleks. Fareskiltet skiftes ut med strl. MS, kl. 2 refleks. Høy MED KILOMETRERINGEN (nordgående kjøreretning):

Detaljer

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen

1. Innledning. 2. Revisor og revisjonsprosess. 3. Grunnlagsdokumenter for revisjonen TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON RV. 111 RUNDKJØRING X NAVESTADVEIEN REGULERINGSPLAN 70 % PROSJEKTERT Statens vegvesen Region øst Trafikkteknikk og analyse, 24. november 2011 1. Innledning Etter henvendelse fra

Detaljer

Tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjon

Tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjon Tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjon Produksjonsgrunnlag Stenfelt - Ski Fv. 152 hp 7 km 0,000 (Ski) hp 7 km 5,500 (Stenfelt) Ski kommune Totalt 13 punkter med tiltak 4 punkter retning MED kilometrering

Detaljer

TS-inspeksjon, fv168 Akershus

TS-inspeksjon, fv168 Akershus TS-inspeksjon, fv68 Akershus Fv68 Hp M 0-3800 R A P P O R T Ressursavdelingen Region øst Trafikkteknikk og analyse . Innledning Kartet viser den aktuelle strekningen på Fv68 som det skal utføres TS-tiltak

Detaljer

STATENS VEGVESENS RAPPORTER

STATENS VEGVESENS RAPPORTER Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Desember 2014 Ts-inspeksjon STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 341 Tor land Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

N101 - Ofte stilte spørsmål

N101 - Ofte stilte spørsmål N101 - Ofte stilte spørsmål 1. Gyldighet, Testing og godkjenning, Definisjoner 2. Beregning av sikkerhetssoner og behov for rekkverk 3. Kriterier for valg av rekkverk 4. Rekkverkslengder og avslutninger

Detaljer

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet

Sikring håndbok 231. Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr. Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Sikring håndbok 231 Egil Haukås, Vegdirektoratet Hensikten med sikringen Ved hjelp av fysiske hinder å: Hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr Hindre trafikanter å komme inn i arbeidsområdet Hindre at

Detaljer

TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 16

TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 16 TS-INSPEKSJON AV EKSISTERENDE VEG Punkt nr.: 6 Rv 5 Dahle - Lom 2830 - høyre Situasjonsbeskrivelse: Bilde Strakstiltak invest. Flyttes til km. 2950. Nytt skilt. Gjelder fundament og stolpe. 70-V hvitt

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.3602Rekkverksende (ID=14) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-11 Definisjon: Kommentar: En spesiell konstruksjon i begynnelsen

Detaljer

Statens vegvesen D2-S06a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S06a Krav til sikt generelle krav

Statens vegvesen D2-S06a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S06a Krav til sikt generelle krav Statens vegvesen D2-S06a - 1 D2-S06a Krav til sikt generelle krav Innhold 1 Generelle krav... 2 2 Areal med krav til sikt... 2 3 Vegetasjon i arealer med krav til sikt... 10 4 Snø og is i arealer og på

Detaljer

3. UTSTYR OG ELEMENTER

3. UTSTYR OG ELEMENTER 23 4-felts E18 Det foreslåes 11.5 meter høye kone master med ca 50 meters avstand. Høyden er angitt fra overflate kjørebane Mastene skal plasseres sentrisk på vollen i midtrabatten tosidige armaturer.

Detaljer

DEL I hp sone ÅDT < 5000

DEL I hp sone ÅDT < 5000 Del I [70] DEL I hp 05 70-sone ÅDT < 5000 H1 Avkjørsler Km Side Beskrivelse 6,465 høyre Boligavkjørsel/busslomme flyter sammen Skille avkjørsel og busslomme 6,470 venstre Driftavkjørsel/busslomme flyter

Detaljer

TS-revisjon Reguleringsplan

TS-revisjon Reguleringsplan Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Februar 2014 TS-revisjon Reguleringsplan Fv.410 Gang- og sykkelveg Møklegård-Øyenkilen DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 410 gang- og sykkelveg Møklegård

Detaljer

TS-inspeksjon. Den norske registeringsmetoden. Historikk. Metodikk. Håndbøker. Eksempel på bruk. Johnny Sjåstad Statens vegvesen Region vest Bergen

TS-inspeksjon. Den norske registeringsmetoden. Historikk. Metodikk. Håndbøker. Eksempel på bruk. Johnny Sjåstad Statens vegvesen Region vest Bergen TS-inspeksjon Den norske registeringsmetoden Historikk Metodikk Håndbøker Eksempel på bruk. Edvard Munch: Eventyrskogen Johnny Sjåstad Statens vegvesen Region vest Bergen Litt historikk 1999 Første kurs

Detaljer

Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg

Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg Temaark K2 Prosjekt: Etablering av gang- og sykkelveg på Fv151 mellom kryss Fv546 og Fagerbakke Vegnr. : Fv 151 Prosjektomtale: Etablering av gang- og sykkelveg Prosjektmål: Kostnad: Prioritet: 1 Trafikksikring

Detaljer

Forprosjekt fv. 193 Verrabotn Meltingen

Forprosjekt fv. 193 Verrabotn Meltingen Forprosjekt fv. 193 Verrabotn Meltingen Bakgrunn Som en del av Fosenpakken «ei tim te by n» er det bevilget midler til utbedring av fv. 193 mellom Verrabotn og Meltingen. Målet med forprosjektet er å finne

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3602 Rekkverksende (ID=14) Datakatalog versjon: 2.07-755 Sist endret: 2016-03-14 Definisjon: Kommentar: en spesiell konstruksjon i begynnelsen eller

Detaljer

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhet Nullvisjonen Nullvisjonen er en langsiktig visjon om et transportsystem som ikke krever

Detaljer

354 354 Bestillingsnr. E18 og fv. 354 Dato 07.03.2013 Prosjektnr. Ansvar Kontraktnr. Attestant Saksbehandler Bjørn Richard Kirste Beskrivelse Lengde på master må beregnes etter at skiltet er kontruert

Detaljer

VEIUTREDNING - SØRHOLMEN, KRISTIANSUND

VEIUTREDNING - SØRHOLMEN, KRISTIANSUND JEMAR NORPOWER VEIUTREDNING - SØRHOLMEN, KRISTIANSUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEIUTREDNING Bilde hentet fra Google Maps street

Detaljer

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014

TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS revisjon av forprosjekt/reguleringsplan for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens gate Februar 2014 TS-revisjon for parsell: Del av Fv 44 Mælagata, Amtmand Aalls gate og Gjerpens

Detaljer

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg Grunnkurs i sykkelplanlegging 7 september 2016 Skilting og oppmerking av sykkelanlegg Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen/traff Håndbok N302 0. Forord Gyldighet Innhold 1. Regelverk

Detaljer

Trafikksikkerhetsrevisjon rv 120 mellom Riis terrasse og Ask

Trafikksikkerhetsrevisjon rv 120 mellom Riis terrasse og Ask Trafikksikkerhetsrevisjon rv 120 mellom Riis terrasse og Ask Region øst, Romerike distrikt November 2003 Trafikksikkerhetsrevisjon av rv 120 mellom Riis terrasse og Ask. Prosjektansvarlig: Overingeniør

Detaljer

Produksjonsunderlag. TS t. tiltak E18

Produksjonsunderlag. TS t. tiltak E18 Produksjonsunderlag TS t tiltak E18 Saksnr 2011126883 2011 09 21 Sikring av portaler på E18 Parsell: Lysaker Ramstad Statens vegvesen region øst ProduksjonsuP Pkt. nr. 1, E18 Hp06 Km 0,600 0,650 Eksisterende

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Nortek møte Oslo 23 oktober 2017

Nortek møte Oslo 23 oktober 2017 Agenda: Nortek møte Oslo 23 oktober 2017 Skilting og oppmerking på sykkelanlegg Hvert land har en ca. 30 40 min redegjørelse for «sine» regler (trafikkregler, skiltregler og vegoppmerkingsregler) og drøfter

Detaljer

Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg

Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg 1 Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal - Tiltak eksisterende veg Asplan Viak AS Dato: 12.10.2012 Asplan Viak as DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Statens vegvesen Rapportnavn: Forprosjekt E18 Rugtvedt Dørdal

Detaljer

Hvordan forebygge sykkelulykker?

Hvordan forebygge sykkelulykker? Hvordan forebygge sykkelulykker? http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/t rafikksikkerhet/ulykkesdata/analyse+av+dodsu lykker+uag 05. 05.15 Vibeke Schau - Statens vegvesen Region sør - Samfunnsseksjonen

Detaljer

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund Formingsprinsipper Kommunedelplan for sykkel i Farsund Dato: 10.04.2015 Forord Arkitektur er et virkemiddel for å skape attraktive og funksjonelle og universelt utformede anlegg og omgivelser som gjør

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med assosiasjoner

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema med assosiasjoner Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3600 Rekkverk (ID=5) Datakatalog versjon: 2.01-706 Sist endret: 2014-10-17 Definisjon: En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok

Detaljer

Rekkverk. Vegdirektoratet August 2003 HÅNDBOK 231 - REKKVERK

Rekkverk. Vegdirektoratet August 2003 HÅNDBOK 231 - REKKVERK Rekkverk Vegdirektoratet August 2003 1 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for bruk

Detaljer

Krav til bruk av ettergivende master

Krav til bruk av ettergivende master Statens vegvesen Vegkontorene Statens vegvesen Vegdirektoratet Vår saksbehandler - innvalgsnr. Otto Kleppe/Tor J Smebye - 22 07 38 70/36 84 Vår dato Vår referanse 2001-11-06 2001/04733-001 Vårt ark nr.

Detaljer

Inspeksjon av vegens sideområderforenklet

Inspeksjon av vegens sideområderforenklet Temainspeksjon Inspeksjon av vegens sideområderforenklet metode Teknologidagene 2017 Region Øst Trafikkteknikk og analyse Inspeksjon av vegens sideområder- forenklet metode Hvorfor trenger vi en forenklet

Detaljer

TEKNOLOGIDAGENE 2015

TEKNOLOGIDAGENE 2015 TEKNOLOGIDAGENE 2015 TRONDHEIM, 22-24.SEPT. 2015 25.09.2015 CE-MERKING AV VEGURSTYR Krav i Norge (SVV Håndbøker) Unntak fra kravet om CE-merking Božidar Stanković, Vegdirektoratet Krav til vegutstyr i

Detaljer

Nettkonferanse 2008 Konsekvenser av risikostyring i andre samfunnssektorer

Nettkonferanse 2008 Konsekvenser av risikostyring i andre samfunnssektorer Nettkonferanse 28 Konsekvenser av risikostyring i andre samfunnssektorer Mykgjøring av stolper langs offentlig veg ved Otto Kleppe, Statens vegvesen Vegdirektoratet Det er alvorlig å treffe et tre/mast

Detaljer

Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer. Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 TEKNISKE DATA

Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer. Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 TEKNISKE DATA Tekniske tegninger KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt Fv 569 Dalseid - Eidslandet Punkttiltak utbedringer Rekkverk, møteplasser, murer, stikkrenner og fjellrensk Parsell Fv 569 Hp 01 - Hp 02 Vaksdal kommune

Detaljer

Oppland Fylkeskommune

Oppland Fylkeskommune PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse PDFfiler Sett i full størrelse DISTRIBUSJONSLISTE

Detaljer

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg

Formingsrettleiar. Vegutbetring / gang sykkelveg. Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Formingsrettleiar Vegutbetring / gang sykkelveg Fv. 07 Skipadalen Evighetssvingen med tilhøyrande anlegg Føreord: Dette er ein formingsrettleiar som er utarbeida i samband med utbetring av fv. 7, parsell

Detaljer

Vedlegg 3: Eksempler HÅNDBOK 051 ARBEIDSVARSLING

Vedlegg 3: Eksempler HÅNDBOK 051 ARBEIDSVARSLING 89 Vedlegg 3: Eksempler De viste eksemplene er inndelt i faste, kortvarige og bevegelige arbeider. Inndelingen i fast-, kortvarig- og bevegelig er ikke bestemmende for hvordan varslingen og sikringen skal

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato:

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato: Bergen Kommune Sluttrapport Utgave: 01 20100525 rapport 2 DOKUMENTINFORMASJON Bergen Kommune Rapportnavn: rapport Utgave/dato: 01 / 20100525 Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Fag: Tema Leveranse:

Detaljer

Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei

Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei Underbygning/Prosjektering og bygging/minste avstand jernbane vei Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Underbygning Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang 2 Definisjoner og begreper

Detaljer

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01 Statens vegvesen D2-S15-1 D2- S15 Objektlister og objektterminologi Innhold Dette dokumentet er et hjelpemiddel for å gi oversikt over hvilke objekter som er knyttet til de ulike prosessene i kap. D1,

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon

Rapport fra TS-revisjon Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2014-08-25 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Fv12 Mercurvegen 1. Innledning Etter henvendelse fra Hilde Heitmann, Midtre

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

TS-tiltak i by, del 01 Stokke

TS-tiltak i by, del 01 Stokke TYPE PLAN ARBEIDSTEGNING Tekniske tegninger TS-tiltak i by, del 01 Stokke Stokke kommune TEKNISKE DATA Tiltak: Type tiltak: Kartprojeksjon: Prosjektnr: Prof-nr: Vegtype: Punkttiltak langs Fv 303, 557 og

Detaljer

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel

Barnebursdagstesten. Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kryss Barnebursdagstesten Takler krysset transport til barnebursdag? Kake og gave på bagasjebrettet Stresset far eller mor 7 åring på egen sykkel Kvalitet dynamisk rangering -Sikkerhet - Trygghet - Sammenheng

Detaljer

Rekkverk og vegens sideområder

Rekkverk og vegens sideområder Rekkverk og vegens sideområder NORMALER Håndbok 231 2011 Håndbok 231 Rekkverk og vegens sideområder Desember 2011 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie, en samling

Detaljer

Plan. Lengde A B Profil. h = 51.cm. koote 12,45. For tverrsnitt av mur, se tegning J012. Visuell presentasjon, se tegning T001

Plan. Lengde A B Profil. h = 51.cm. koote 12,45. For tverrsnitt av mur, se tegning J012. Visuell presentasjon, se tegning T001 Plan Ny betongtrapp Tilpasses eksisterende Lengde Mål i cm 650 00 Profil koote 2,45 h = 5.cm Eksempel på utførelse Visuell presentasjon, se tegning T00 etongstein-mur Profil og profil: 34-40,5 J00 D Plan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: Overgangsbruer Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 REKKVERK MED BESKYTTELSESSKJERM PÅ BRUER OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Generelt...3 2.2 Kryssing av elektrifisert

Detaljer

Standard vegrekkverk VEILEDNING. Håndbok 267

Standard vegrekkverk VEILEDNING. Håndbok 267 Standard vegrekkverk VEILEDNING Håndbok 267 Standard vegrekkverk Veiledning Mai 2006 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 (Veiledning) i Statens vegvesens håndbokserie, en samling

Detaljer

Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg. Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen

Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg. Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen Skil%ng og oppmerking av sykkelanlegg Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen REVISJON PÅGÅR (2012 2013) - 2014 1. Regelverk og administrasjon 2. Vegoppmerkingssystemet 3. U>orming og dimensjoner

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler Side: 1 / 9 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 1. Overbygning 3. Konstruksjonsprofiler Side: 2 / 9 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29.

Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. NOTAT Side 1 Ref: AAJ Notat Konstruksjoner Til : Statens vegvesen Region sør v/ Svein A. Tovslid Fra : Aas-Jakobsen AS v/asmund Sveen Dato : 29. JUNI 2016 Kopi : Emne : Fv. 359 Kaste-Stoadalen Konstruksjoner

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600

REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 REGULERINGSPLAN RV 30 EIDET MOSLETTA. PROFIL 41800-43600 Rev. 25.05.09 PLANBESKRIVELSE 1.1 Dagens situasjon Eksisterende rv 30 på den planlagte vegparsellen har dårlig kurvatur, vegen er smal og har dårlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Statens vegvesen TEGNINGSLISTE Prosjekt: Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Ajour pr. 20.12.2013 Tegn nr.

Detaljer

RAPPORT VEG VURDERING AV TRAFIKK OG VEGFORHOLD LANGS FV102/103 FRA VOLL OG PRIVAT VEG FRA UNDLI TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA

RAPPORT VEG VURDERING AV TRAFIKK OG VEGFORHOLD LANGS FV102/103 FRA VOLL OG PRIVAT VEG FRA UNDLI TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA AUGUST 2012 WETO EIENDOM NORGE AS RAPPORT VEG VURDERING AV TRAFIKK OG VEGFORHOLD LANGS FV102/103 FRA VOLL OG PRIVAT VEG FRA UNDLI TIL PLANOMRÅDET I DJUPVIKA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks

Detaljer

TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark

TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark TS-inspeksjon med NMCU på fv 24 i Hedmark Region øst Resssursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:5.oktober 2012 Innhold 1.Innledning... 2 1.1 Definisjoner... 3 2 GJENNOMFØRING AV INSPEKSJONEN...

Detaljer

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg

Skilting og oppmerking av sykkelanlegg Grunnkurs i sykkelplanlegging Oslo november 2015 Skilting og oppmerking av sykkelanlegg Bjørn Skaar Vegdirektoratet Veg og transportavdelingen/traff Håndbok N302 0. Forord Gyldighet Innhold 1. Regelverk

Detaljer

1-BYM-2015 Drift- og vedlikehold av normerte offentlige trafikkskilt, nyskilting og midlertidigskilting i Oslo

1-BYM-2015 Drift- og vedlikehold av normerte offentlige trafikkskilt, nyskilting og midlertidigskilting i Oslo SKJEMA FOR PRISER Anbyder: Aktivitet Beskrivelse Enhet Pris NOK ANTALL SUM PLANLEGGING OG ARBEIDSLEDELSE P-001 Administrasjon, planlegging og arbeidsledelse m.m. RS/år 1 0 DEL SUM P 0 ARBEIDS KOSTNADER

Detaljer

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum.

Prioritet nr.: 1. Prioritet nr.: 2. Side 1 av 5. 17 i handlingsprogrammet i TS-planen. Grov sentrum. Side 1 av 5 Forslag til prioritert handlingsprogram for fysiske trafikksikkerhetsprosjekt for Skånland kommune for perioden 2013-2017 vedtatt i Planutvalget i sak 52/13 260613: Prioritet nr.: 1. Anslåtte

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder

Statens vegvesen. Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordinger ved bensinstasjoner og matserveringssteder Statens vegvesen Statens vegvesen Regionene NA-RUNDSKRIV NR. 2006/12 Behandlend enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Bjøm Skaar - 22073306 Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 2003/055026-025

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

1 Innledning Trasè Konklusjon Tilbakemelding fra statens vegvesen... 4

1 Innledning Trasè Konklusjon Tilbakemelding fra statens vegvesen... 4 Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: Dato: 2010-11-02 Skrevet av: Christian Rørtveit Teig Kvalitetskontroll: Morten Henriksen VEG-VURDERING HETLEVIKSÅSEN

Detaljer

Mindre vegarbeid i Voss og Hardanger

Mindre vegarbeid i Voss og Hardanger Statens vegvesen Konkurransegrunnlag Tekniske tegninger 2015-2016 2015-06-01 TEGNINGSLISTE PROSJEKT; 2015-2016 Statens vegvesen Tegn. nr. Arkiv nummer Ajour pr.; 2015-06-01 Tegningstittel Tegningsdato

Detaljer

Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk

Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk Skilt! Vedtaksmyndighet og regelverk Jostein Vandaskog Statens vegvesen Du skal nå få høre litt om!! Skiltforskriften! Myndighet for ulike skiltgrupper, oppmerking og trafikklys! Krav til vedtak og protokoll!

Detaljer

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012

Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012 Alta kommune Inspeksjon bruer 212. Tidsrom: 1-1-212 til 3-8-212 Inspeksjoner 212 er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer", håndbok 136 og i samsvar med de retningslinjer

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Region nord Vegavdeling Midtre Hålogaland Plan og forvaltning 13.06.2016 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan E69 Ny Skarvbergtunnel Gisline 1. Innledning Etter avtale med Statens vegvesen,

Detaljer

E10: Novapoint Vegskilt og Size-aMast Minikurs

E10: Novapoint Vegskilt og Size-aMast Minikurs E10: Novapoint Vegskilt og Size-aMast Minikurs Marianne Iversen, Lattix AS Svein Erik Holm, Vianova Systems AS Agenda Film Sikkerhet langs med veg De 10 sikkerhetsbud Lattix unike egenskaper Lattix produktsortiment

Detaljer

Statens vegvesen. E6 Selli Asphaugen Trøa. Formingsprinsipper til byggeplanfasen

Statens vegvesen. E6 Selli Asphaugen Trøa. Formingsprinsipper til byggeplanfasen Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Guri Pedersen Skei / 74122565 Vår dato: 01.02.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Prosjektet: E6 Selli Asphaugen Trøa Guri Pedersen Skei, landskapsarkitekt

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON NIVÅ 2 REGULERINGSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON NIVÅ 2 REGULERINGSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSREVISJON NIVÅ 2 REGULERINGSPLAN Fv17 Østvik-Sprova-Malm Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag Verran kommune, Nord-Trøndelag 26. januar 2015 Statens vegvesen Region midt Innholdsfortegnelse

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Minste avstand jernbane - vei Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER OG BEGREPER...4 2.1 Jernbanespor...4 2.2 Veier...4 2.3 Avstanden mellom jernbanespor og vei...4 3 MINSTE AVSTANDER SPORMIDT-VEIKANT...6

Detaljer

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger

Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Universell utforming og ny HB 111 Standard for drift og vedlikehold av veger Fagkonferanse om drift og vedlikehold av universell utforming på veger og uteområder Trondheim 30. oktober 2012 Jon Berg, Byggherreseksjonen

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Region nord Vegavdeling Nordland Plan og forvaltning 21.05.2014 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Slambanken i Sør-Varanger kommune Atkomst KILA fra E6 Kirkenes sentrum 1. Innledning Etter

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn

Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veg fra Elvedammen til Valedalsvatn Veilengde: Veiklasse: Detaljplanlegging: Ny vei 1842 meter Opprustning 50 meter Anleggsvei 100 meter 5 (landbruksvei) FanAgro AS Utarbeidet: Oktober/November 2016 Beskrivelse

Detaljer

Endringsliste 0602 Ringerike , pr

Endringsliste 0602 Ringerike , pr Endringsliste 0602 Ringerike 2013 2018, pr 11.12.2012 0602 D1 Prosesser som skal slettes Prosesser på Riks g/s veg og Fylkes g/s veg Buskerud som skal slettes, da objektene på disse prosessene ligger inne

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4

FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4 FORSLAG TIL SKILTPLAN FOR TUVENOMRÅDET Vedlegg nr. 4 FARTSDEMPENDE TILTAK Opphøyde gangfelt 2 stk opphøyde gangfelt på Sermsvegen ett ved Heddal ungdomskole og et ved ny bussplass (tosidig) nær Statens

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR BUSSLOMMER PÅ LINGE, NORDDAL KOMMUNE

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR BUSSLOMMER PÅ LINGE, NORDDAL KOMMUNE Nordplan side 21 - Regulering busslommer langs Fv 63 på Linge FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR BUSSLOMMER PÅ LINGE, NORDDAL KOMMUNE Føresegner datert: 20.09.2013 Rev. 5.11.2013 kvv Plankart datert: 20.09.2013

Detaljer

E6 SØRELVA BORKAMO FORSLAG TIL SIKRING AV PLANLAGT VEGTRASÉ MOT DRIVSNØ I SALTDAL KOMMUNE.

E6 SØRELVA BORKAMO FORSLAG TIL SIKRING AV PLANLAGT VEGTRASÉ MOT DRIVSNØ I SALTDAL KOMMUNE. Statens vegvesen Notat -01 Til: Fra: Kopi: SVV Prosjekt Salten v/roar Andersen Daniel Günther Saksbehandler/innvalgsnr: Kvalitetskontroll: Vår dato: Vår referanse: Sveisnummer: Daniel Günther +47 48119906

Detaljer

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000

Alle skoler skal benytte opplæringstilbud ved Eberg Trafikkgård for elever ved 5-trinn. 8000 Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Tiltaksdel A. Oversikt over holdningsskapende arbeid Prosjekt Gjennom- Tiltak Kostnad Finansiering Ansvarlig for førings år utførende Prioritet Saks 2017-20 Alle oppvekstsentra

Detaljer

Montering av brurekkverk.

Montering av brurekkverk. Montering av brurekkverk. Denne monteringsanvisningen bygger på Veivesenets håndbok 268 Vi skal her montere standard brurekkverk element, slik det vil oppleves i felten. Vi tar selvsagt gjerne i mot tilbakemeldinger

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems

Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems Foredrag Tema 1 Vegprosjektering Nytt i Vegmodellen Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems 27. 29. mai 2008 Del 2: Normalprofil og vegnormalberegninger Stikkord: Vegstandard Normalprofil Tverrfall

Detaljer

D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland

D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland D2-3 Faseplaner E39 Brennåsen- Rosseland 2013-01-07 Fase 1 Generelt: Nattarbeid mellom kl 22 06. Manuell dirigering 4 stk. Et kjørefelt er stengt. Fjerne rabatt og fylle opp med forsterkningslag/bærelag

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-ID9100a Ploger og annet vinterdriftsutstyr. Innhold

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-ID9100a Ploger og annet vinterdriftsutstyr. Innhold Statens vegvesen Region midt D2-ID9100a - 1 D2-ID9100a Ploger og annet vinterdriftsutstyr Innhold 1 Spesielle krav til ploger (herunder også skjær, koster o.l.)... 2 1.1 Generelt om begrepet «plog»...

Detaljer

Sikkerhetsorientert drift og vedlikehold

Sikkerhetsorientert drift og vedlikehold Sikkerhetsorientert drift og vedlikehold Kursopplegg for entreprenører innen drift og vedlikehold Konferanse om sikkerhetsstyring Voss 13. juni 2013 Arild Nærum, Statens vegvesen Veg- og transportavdelingen

Detaljer

De 10 sikkerhetsbud. ved moderne skiltmastoppsett. 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767

De 10 sikkerhetsbud. ved moderne skiltmastoppsett. 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767 De 10 sikkerhetsbud ved moderne skiltmastoppsett 1 Alle ettergivende master må være godkjent i samsvar med NS-EN 12767 2 Bruk ettergivende master i sikkerhetssonen 3 Ettergivende master krever ikke beskyttelse

Detaljer

Rapport over vegstandard og problemområder på fv. 307, Palmafossen - Mjølfjell Ungdomsherberge INNHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Vegstandard og trafikk 2

Rapport over vegstandard og problemområder på fv. 307, Palmafossen - Mjølfjell Ungdomsherberge INNHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Vegstandard og trafikk 2 MJØLFJELL VEL Rapport over vegstandard og problemområder på fv. 307, Palmafossen - Mjølfjell Ungdomsherberge ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1

Detaljer

Temainspeksjon. Tiltak mot utforkjøringsulykker. Tihomir Drec Region Øst Trafikkteknikk og analyse

Temainspeksjon. Tiltak mot utforkjøringsulykker. Tihomir Drec Region Øst Trafikkteknikk og analyse Temainspeksjon Tiltak mot utforkjøringsulykker Tihomir Drec Region Øst Trafikkteknikk og analyse Temainspeksjon Tiltak mot utforkjøringsulykker Bakgrunn Metoden Erfaringer og vegen videre NTP 2014-23 Ambisjonsnivå

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer