Alle sammendrag for media fra Folkehelserapporten 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle sammendrag for media fra Folkehelserapporten 2014"

Transkript

1 Alle sammendrag for media fra Folkehelserapporten 2014 Lagt fram på pressekonferanse og publisert på 30. juni 2014 Alle henvendelser rettes til medievakta ved Folkehelseinstituttet telefon Innhold Nordmenn lever ikke lenger lengst... 2 Færre røyker, men flere snuser... 3 Infarkt-trend blant yngre voksne... 4 Bekymringsfull økning i overvekt og fedme... 5 Flere tusen blir syke av mat og drikkevann hvert år... 6 Psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem... 8 Rekordhøyt alkoholforbruk av 3 voksne har søvnproblemer... 11

2 Nordmenn lever ikke lenger lengst Nordmenn lever lenger enn før, men er ikke lenger i verdenstoppen når det gjelder forventet levealder. I 2013 var forventet levealder 83,6 år for kvinner og 79,9 år for menn. Målet er at Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder. Dette målet er ikke nådd. I 2009 lå norske kvinner og menn på henholdsvis 12. og 9. plass i verden. Norge har hatt en mindre gunstig utvikling av dødelighet sammenliknet med andre land, for eksempel Sverige. Store geografiske forskjeller Levealderen er høyest på Vestlandet og lavest i Finnmark, Østfold og Hedmark. I 2009 var forskjellen mellom ytterpolene Sogn og Fjordane og Finnmark 3,4 år for menn og 2,9 år for kvinner. Oslo har hatt en markant vekst i forventet levealder, men det er store forskjeller mellom bydelene. Ifølge tall fra SSB varierte menns levealder i fra 73,2 på Sagene til 82,0 i Vestre Aker. Høy utdanning gir høyere forventet levealder Det er store forskjeller i forventet levealder mellom de med høyest og lavest utdanningsnivå. For perioden 1960 fram til i dag har disse forskjellene økt for begge kjønn, men særlig sterkt for menn. Utviklingen er muligens i ferd med å snu, men med et viktig unntak; de lavest utdannede kvinnenes dødelighet har hatt en ugunstig utvikling de siste årene. Kvinners endrede livsstilsvaner utjevner kjønnsforskjeller Forventet levealder er høyere blant kvinner enn menn, men kjønnsforskjellene har blitt mindre de siste 20 årene. En forklaring er at menn i større grad og tidligere enn kvinner, har endret sine livsstilsvaner når det gjelder for eksempel røyking og kosthold. De siste tiårene har imidlertid kvinner endret sine livsstilsvaner i tråd med mennenes og dette gir utslag i mindre ulikhet i forventede levealder.

3 Færre røyker, men flere snuser 13 prosent av unge kvinner snuser daglig, men omfanget av snusbruk blant gravide er foreløpig ikke kjent. 1 av 3 er tobakksbruker i Norge. De er enten eksklusive røykere, eksklusive snusbrukere, eller dobbeltbrukere. 15 prosent menn og 14 prosent kvinner røyker daglig, mens 10 prosent av befolkningen er av og til-røykere år er aldersgruppen med høyest røykeandel (22 prosent røyker daglig). Hvis man ser på hele befolkningen under ett, er andelen røykere mye høyere enn snusbrukere. Mens det er 24 prosent i aldersgruppen år som røyker daglig eller av og til, er tilsvarende tall for snusbruk 13 prosent. Snusbruken øker I 2013 var det omtrent like vanlig for menn å snuse som å røyke. Hvis de unge (16-24 år) er retningsgivende for framtidens bruksmønster av tobakk, vil det snart være flere snusbrukere enn røykere i Norge. Og trenden blant de yngste er tydelig. Hele 26 prosent menn og 13 prosent kvinner mellom 16 og 24 år snuser daglig. Røyking og snus i svangerskapet Det har vært en gledelig nedgang i røyking i svangerskapet det siste tiåret. Tall fra Medisinsk fødselsregister fra 2013 viser at 8 prosent av gravide kvinner røyker ved svangerskapets begynnelse, og 5 prosent ved svangerskapets slutt. Man vet i dag lite om omfanget av snusbruk i svangerskapet. Informasjon om snusbruk vil inngå i nytt elektronisk helsekort for gravide som er under planlegging. Snusbruk kan ha store negative følger for fosteret. Sosiale forskjeller Det er tydelige sosioøkonomiske forskjeller i røyking blant voksne. Det er det imidlertid ikke blant snusbrukere. Bare 8 prosent av de med universitets- eller høyskoleutdanning røykte daglig i 2012, mens tilsvarende tall for personer med grunnskoleutdanning var 34 prosent.

4 Infarkt-trend blant yngre voksne Mens antallet akutte hjerteinfarkt har gått ned blant dem over 65 år, blir stadig flere nordmenn mellom 25 og 44 år lagt inn på sykehus med nye infarkt. Hjerte- og karsykdom er den sykdomsgruppen som fører til flest dødsfall når vi ser på alle aldersgrupper samlet. Mange av dem som dør, dør i høy alder, særlig kvinner. I 2013 døde 5975 menn og 7035 kvinner av hjerte- og karsykdommer i Norge. Utvikling over tid Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer er mer enn halvert de siste 40 årene. Siden 2001 har antallet akutte førstegangs hjerteinfarkt sunket hos dem over 65 år, mens det er en bekymringsfull økning i antall sykehusinnleggelser for nye hjerteinfarkt i aldersgruppen 25 og 44 år. Overlevelse ved akutt hjerteinfarkt Vel 20 prosent av dem som rammes av et akutt hjerteinfarkt for første gang dør før de kommer til sykehus. De fleste sykehusinnlagte med akutt hjerteinfarkt overlever. 28 dager etter innleggelse er 99 prosent av pasienter under 50 år fortsatt i live, mens overlevelsen er 97 prosent for aldersgruppen 50 til 70 år, og 84 prosent for dem over 70. Geografiske, etniske og sosiale forskjeller De geografiske forskjellene i dødelighet har jevnet seg ut de senere årene, og i dag er det små forskjeller mellom landsdelene. Den sosiale ulikheten i dødelighet av hjerte- og karsykdommer er imidlertid markant, og gapet har økt de siste tiårene. Dette skyldes en særlig bratt nedgang i dødeligheten hos personer med høy utdanning. Noen grupper av innvandrere har lavere risiko for hjerte- og karsykdommer enn nordmenn, men bildet er sammensatt. Blant kvinner i flere innvandrergrupper er det få som røyker og få som har forhøyet blodtrykk, men i noen grupper motvirkes dette av økt tendens av overvekt, fysisk inaktivitet og diabetes.

5 Bekymringsfull økning i overvekt og fedme Norske helseundersøkelser viser en bekymringsfull utvikling i overvekt og fedme blant ungdom og voksne. Ett av seks barn har overvekt eller fedme. Forekomsten ser nå ut til å ha stabilisert seg etter flere år med økning. Én av fem ungdommer på ungdomsskolen er overvektige, og én av fire ungdommer på videregående skole er overvektige. Én av fem voksne har fedme. På under 15 år har forekomsten av fedme blant menn mellom år mer enn doblet seg med en økning fra 10 til 21 prosent. Hos kvinner har den økt fra 11 til 18 prosent. Flere overvektige barn på landsbygda Forekomsten av overvekt er 50 prosent høyere blant barn på landsbygda sammenliknet med barn i byer. Andel med bukfedme følger samme mønster. Det er også sosioøkonomiske skillelinjer i forekomst av overvekt og fedme hos barn. Andelen med overvekt er 30 prosent høyere blant barn av mødre med lav utdanning sammenlignet med barn av mødre med høy utdanning. Andel med bukfedme følger samme mønster. Mange med udiagnostisert diabetes Overvekt og fedme medfører en betydelig forhøyet risiko for utvikling av type 2- diabetes. Ca personer anslås å ha diagnosen type 2-diabetes i Norge. Det er et betydelig antall personer med udiagnostisert diabetes. For hver 100 pasient med kjent diabetes, kan det være mellom 50 og 100 med uoppdaget diabetes i befolkningen. Reduksjon i fysisk aktivitet starter allerede tidlig i barneårene Om lag 9 av 10 av alle 6-åringer, nesten 8 av 10 av alle 9-åringer, og halvparten av alle 15-åringer oppfyller anbefalingene om 60 minutter moderat fysisk aktivitet daglig. 9- og 15-åringer i 2011 brukte mer tid på inaktivitet enn 9- og 15-åringer i 2005/06. I alle aldersgruppene er guttene mer fysisk aktive enn jentene. Om lag 30 prosent av den voksne befolkningen oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Voksne bruker i gjennomsnitt ni timer per dag på stillesitting.

6 Flere tusen blir syke av mat og drikkevann hvert år Hvert år blir det registrert flere tusen tilfeller av sykdom som skyldes smitte fra mat eller drikkevann. Situasjonen er generelt god i Norge sammenliknet med andre land i Europa. Dette skyldes et godt utbygd mattilsyn, et sterkt importvern, og at vi i 100 år har ført en målrettet bekjempelse av smittestoffer blant husdyr. Likevel registreres det fortsatt flere tusen tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner hvert år. Blant bakteriene er Campylobacter vanligst.antall meldte tilfeller i Norge øker fortsatt, og var i 2013 høyere enn noen gang tidligere. Norovirus er trolig årsaken til en stor andel av mat- og vannbårne sykdomstilfeller som er smittet innenlands. Viruset er den vanligste årsaken til virusbetinget «omgangssyke.» Sykdom forårsaket av bakterien Salmonella, økte kraftig fra tidlig på 1980-tallet, i Norge så som i andre industriland. I Norge har infeksjonen gått tilbake siden 2009 på grunn av redusert smitte i utlandet. En stor andel av de registrerte tilfellene med mat- og vannbårne infeksjoner ble smittet mens de var i utlandet: for campylobacteriose omtrent halvparten, for salmonellose ca %. I tillegg gir økt import av matvarer fra land der smittestoffene er vanligere enn hos oss, økt smittepress her i Norge. Vi har hatt en lang rekke utbrudd der smittekilden var importert mat - i de senere årene særlig salat og bær. Vi har begrenset kunnskap om hvor mange som blir syke av drikkevannet. Vannforsyningen i Norge har spesielle utfordringer med en spredt befolkning og mange små vannverk, utstrakt bruk av overflatevann og stort behov for oppgradering av gammelt eller dårlig ledningsnett De syv vanligste smittestoffene ved matbårne infeksjoner ("matforgiftning"): Smittestoff Norovirus Meldte tilfeller per år Ikke meldingspliktig Smittet utenlands Ukjent Vanlige smittekilder i Norge Gjenstander, mat og drikkevann som er forurenset av tarminnhold eller oppkast fra smittebærende personer Campylobacter % Drikkevann, kylling, grillmat, kontakt med dyr Salmonella % Småfugl, piggsvin, drikkevann, importerte matvarer E. coli: EHEC % Kjøtt og kjøttprodukter fra småfe eller storfe. Andre næringsmidler kontaminert fra smittebærende dyr eller personer, inkludert uvaskete grønnsaker. Drikkevann.

7 Yersinia % Svinekjøttprodukter, drikkevann, importerte matvarer. Shigella > 90 % Importerte matvarer. Gjenstander, mat og drikkevann som er forurenset av tarminnhold fra smittebærende personer. Listeria (liten andel) Rakefisk, gravet fisk, røkt fisk. Kokt kjøttpålegg. Myke modningsoster inkludert muggoster. Hepatitt A-virus Ca % Importerte matvarer, særlig bær.

8 Psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem Og i takt med en stadig eldre befolkning må man forvente økt behov for helsetjenester for psykiske lidelser fremover prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Om lag 8 prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kravene til en psykisk lidelse (se definisjon på baksiden). Om lag 8-10 prosent av den voksne befolkningen i Norge har betydelige psykiske plager (se definisjon på baksiden). Mellom prosent av den voksne befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Forskjeller mellom grupper i befolkningen Forekomsten av depresjon og angstlidelser er dobbelt så høy hos kvinner som hos menn, men ruslidelser og schizofreni er hyppigere hos menn. De fleste psykiske lidelser debuterer i ung voksen alder. Angstlidelser starter ofte i tenårene, ruslidelser i åra, og stemningslidelser i årsalderen. Flere psykiske lidelser opptrer ofte samtidig Blant fireåringene med depresjon eller atferdsforstyrrelse har fire av fem en annen psykisk lidelse i tillegg. I 8-10-årsalderen har mange barn med ADHD, annen atferdslidelse og emosjonell lidelse en annen psykisk lidelse i tillegg. I årsalderen har man funnet at om lag 40 prosent av ungdommene som lider av en form for psykisk lidelse også tilfredsstiller kravene for en annen form for psykisk lidelse. I løpet av ett år vil prosent av den voksne befolkningen ha psykiske plager som fyller kriteriene for minst én psykisk lidelse, og av disse vil halvparten fylle kriteriene for minst to lidelser. Konsekvenser og utfordringer En betydelig andel av personer med psykiske lidelser er sykemeldt eller mottar uførestønad. Én av 100 arbeidsdager går tapt grunnet sykemelding for psykiske lidelser, og en økende andel tilskrives lettere psykiske lidelser. I 2011 var hver tredje uførepensjon tilskrevet en psykisk lidelse. Mange som rammes av en psykisk lidelse kommer aldri i kontakt med helsetjenesten. I 2008 oppsøkte rundt 12 prosent av den voksne befolkningen fastlege for psykiske plager, og i perioden mottok rundt 3 prosent behandling i psykisk helsevern. I takt med en stadig eldre befolkning må man forvente økt behov for helsetjenester for psykiske lidelser fremover.

9 Definisjon psykiske plager og psykiske lidelser Psykiske plager omfatter symptomer som i betydelig grad går utover trivsel, daglige gjøremål og samvær med andre, uten at kriteriene for en diagnose er tilfredsstilt. Psykiske lidelser forstås som symptombelastninger som er så omfattende at det kvalifiserer til en diagnose.

10 Rekordhøyt alkoholforbruk I løpet av 20 år har alkoholforbruket i Norge økt med 40 prosent. Hvor ofte folk drikker øker i takt med utdanning og lønn. Forbruket øker stadig og i dag drikker befolkningen over 15 år i gjennomsnitt nærmere åtte liter ren alkohol i året. Tallene inkluderer alkoholomsetningen i Norge, taxfree- og grensehandel, hjemmeproduksjon og smugling. En studie om selvrapportert alkoholforbruk i Norge viser at det er en økning både i den generelle bruken og i antallet storforbrukere. Menn drikker fortsatt mest (med unntak av vin), men det er forbruket blant kvinner som øker mest. Den dramatiske økningen i alkoholbruken skyldes i stor grad at stadig flere kvinner drikker, sammenlignet med for noen få år siden. Også eldre over 70 år drikker mer, mens forbruket blant unge er gått ned siden Sosiale forskjeller Personer med høy utdanning og god inntekt drikker oftere enn folk med lavere inntekt og utdanning. De har også oftere forsøkt narkotiske stoffer enn personer med lav sosial status, men vedvarende misbruk av både alkohol og narkotika oppstår imidlertid oftest i sistnevnte gruppe. Single har også et høyere inntak av alkohol enn folk som har en fast partner. Alkoholomsetningen i Norge er lavere enn i de fleste andre europeiske land. Tall fra Verdens Helseorganisasjon viser imidlertid at mens alkoholbruken øker i Norge, har flere europeiske land hatt en nedgang. Både Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Portugal og Spania har hatt en nedgang siden 80-tallet til i dag. Narkotikabruken øker også Ulike studier, samt årsstatistikker fra politiet, viser at bruken av cannabis, amfetaminer og kokain har økt, mens bruken av heroin har gått ned siden Cannabis, amfetamin og metamfetamin er de mest vanlige ulovlige rusmidlene som brukes i Norge. Etter nesten å ha vært borte fra markedet, melder Kripos nå om økende beslag av Ecstasy. Antall sjåfører som er tatt for kjøring under påvirkning av cannabis eller amfetamin har økt kraftig de siste fem årene. Det anslås at 1-2 prosent av bilførerne er påvirket av narkotika og/eller andre legemidler.

11 1 av 3 voksne har søvnproblemer Og ungdom sover altfor lite. Forekomsten av søvnvansker (insomni) har økt betraktelig på 10 år. 1 av 7 voksne har kroniske søvnvansker, mens 1 av 3 melder at de har ukentlige vansker. Flere kvinner enn menn har problemer med søvn. Søvnvansker er vanlig i alle aldersgrupper 1 av 5 førskolebarn og 1 av 4 ungdommer har en diagnostiserbar søvnvanske. Insomni er den den mest utbredte. Bruk av elektroniske medier før sengetid er forbundet med kortere søvnlengde hos barn og ungdom med søvnvansker. Insomni øker med alderen blant voksne. Hos personer over 60 år har opp mot 25 prosent insomni. Voksne sover like lenge som før, mens ungdom får for lite søvn I den voksne befolkningen har den gjennomsnittlige søvntiden vært relativ stabil de siste tiårene (6 timer, 52 minutter for menn og 7 timer, 11 minutter for kvinner). Mange ungdommer sover for lite. De sover i gjennomsnitt to timer mindre på ukedagene enn anbefalt. 6 timer og 25 min, mot anbefalt 8-9 timer. Følger Insomni øker risikoen for helseplager og frafall fra arbeidslivet. Sovemedisin er fortsatt den vanligste behandlingen i Norge, selv om kognitiv atferdsterapi har bedre og mer varig effekt. Kjernesymptomene ved insomni er problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger eller å oppleve såkalt ikke-restituerende søvn, som medfører nedsatt funksjonsevne på dagtid.

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag HELSE OG SOSIAL Virksomhet for helsefremming og innovasjon Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag Prosjektleder Linn Ø.Gyland 2 Innhold 1.0 Bakgrunn... 4 2.0

Detaljer

Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester

Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester Del 7 - Barn og unge Helserelatert atferd, helsetilstand og bruk av helsetjenester Innhold 1 Helseatferd... 3 1.1 Fysisk aktivitet... 3 1.1.1 Fysisk aktivitet i fritida blant ungdom i Nord-Trøndelag...

Detaljer

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke Del 1 Befolkningsforhold Folketallet øker i Nord-Trøndelag. Dette skyldes i hovedsak innvandring. Selv om folketallet vokser hos oss, er økningen atskillig

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Rapport 2014:4. www.fhi.no. Folkehelserapporten 2014 - Helsetilstanden i Norge. Nasjonalt folkehelseinstitutt

Rapport 2014:4. www.fhi.no. Folkehelserapporten 2014 - Helsetilstanden i Norge. Nasjonalt folkehelseinstitutt rapport 2014:4 Rapport 2014:4 Folkehelserapporten 2014 - Helsetilstanden i Norge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune)

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) 2013 2 Innholdsfortegnelse FIGURLISTE... 3 FORORD... 5 INNLEDNING... 6 HVA ER SØR-TRØNDELAG?... 6 LEVEVILKÅR OG KULTUR... 6 BEFOLKNINGEN

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren 10.03.15

Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren 10.03.15 Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren 1.3.15 Innhold Norge i et internasjonalt perspektiv... 3 1. Indeks for eldres levekår... 4 2. Norge sammenlignet med andre europeiske land... 6 3. Ikke smittsomme

Detaljer

III Helse og hverdagsliv

III Helse og hverdagsliv Helse og hverdagsliv III Helse og hverdagsliv Dagens levevaner - morgendagens helsetilstand Mange nordmenn har et kosthold som inneholder mye fett, sukker, salt og lite fiber. Når livsstilen samtidig preges

Detaljer

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20 2.1 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

VOKSNE. Liv Grøtvedt

VOKSNE. Liv Grøtvedt HELSEPROFIL FOR OSLO VOKSNE Liv Grøtvedt Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon: Hegland Trykkeri

Detaljer

Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014

Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 versjon: 2011.02.03_KK Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag Forord Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som politikernes viktigste oppgave.

Detaljer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 0. Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Befolkningssammensetning... 7 4. Oppvekst- og levekårsforhold... 13 5. Fysisk, biologisk,

Detaljer

rapport 2007:1 Sosial ulikhet i helse En faktarapport

rapport 2007:1 Sosial ulikhet i helse En faktarapport rapport 27:1 Sosial ulikhet i helse En faktarapport Redaktører: Øyvind Næss Marit Rognerud jørn eine Strand Rapport 27:1 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Sosial ulikhet i helse En faktarapport Redaktører

Detaljer

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner 2012 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner Samhandlingsreformen setter fokus på å dempe sykehusbruk. Bakgrunn for dette er at det blir flere eldre og flere

Detaljer

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad HELSEPROFIL FOR OSLO BARN OG UNGE Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon:

Detaljer

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål

IS-0373. Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål IS-0373 Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer nasjonal oppfølging av WHOs mål 1 Forord Verdens helseforsamling (WHA) vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer med

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer

rapport 2010:2 Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge

rapport 2010:2 Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge rapport 21:2 Folkehelserapport 21 Helsetilstanden i Norge Rapport 21:2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Folkehelserapport 21 Helsetilstanden i Norge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks

Detaljer

Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato: 2012-02-06

Rogaland Fylkeskommune. Kartlegging av helsetilstanden i Rogaland. Dato: 2012-02-06 Fylkeskommune Kartlegging av helsetilstanden i Dato: 2012-02-06 Kartlegging av helsetilstanden i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Fylkeskommune Rapportnavn: Kartlegging av helsetilstanden i Utgave/dato:

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer