Nøkkeldata til kommunene. Byglandsfjord 16. september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeldata til kommunene. Byglandsfjord 16. september 2011"

Transkript

1 Nøkkeldata til kommunene Byglandsfjord 16. september 2011

2 Implementering av ny folkehelselov : plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem Statlige helsemyndigheter: plikt til å bistå kommunene Skal utvikle og etablere: Nøkkeldata for kommunene på Helsetilstand Påvirkningsfaktorer Støttefunksjoner Herunder presentasjonsløsning for nøkkeldata

3 Hva jobber vi med å få på plass? Tall/statistikk Fortolkning (tekstlig framstilling)

4 Tall/statistikk: Statistikkbank ( Kommunehelsa ) Indikatorer på kommunenivå Kan lage tabeller og figurer selv Sammenligne med andre kommuner, fylker, landet Metadata

5 Aktuelle datakilder Norsk pasientregister Kreftregisteret Dødsårsaksregisteret Medisinsk fødselsregister Meldingssystem for smittsomme sykdommer Nasjonalt vaksinasjonsregister Reseptregisteret Statistisk sentralbyrå Klima- og forurensingsdirektoratet Norsk institutt for luftforskning Arbeids og velferdsetaten Utdanningsdirektoratet

6 Kommunehelsa

7 Hva jobber vi med å få på plass? Tall/statistikk Fortolkning (tekstlig framstilling)

8 Kommunehelseprofil Helseprofil 2012 Friskvik kommune Oppdatert januar 2012 Denne profilen gir et bilde av helsen i Friskvik kommune. Den er utformet for å hjelpe lokale myndigheter til å identifisere folkehelseutfordringer i sin kommune, og til å redusere helseforskjeller innad i befolkningen. Helseprofilene produseres årlig av Nasjonalt folkehelseinstitutt, i samarbeid med Helsedirektoratet. For å lage dine egne sammenligninger, figurer osv., besøk vår hjemmeside på For mer informasjon om helsetilstanden i Norge, se For informasjon om forebyggende tiltak, se Hovedtrekk i Friskviks folkehelse Folks helse i Friskvik er generelt noe dårligere enn gjennomsnittet i Norge. Forventet levealder for menn og kvinner er markant lavere enn landsgjennomsnittet. Tidlig død av hjerte/kar-sykdom er fallende, men ligger markant høyere enn landsgjennomsnittet. Sykehusinnleggelser for KOLS, samt andel som bruker KOLS-medisin er høyere enn landsgjennomsnittet. En fremtredende risikofaktor for KOLS er røyking. Anslaget* for andel røykere i Friskvik er høyt i forhold til resten av Norge, og understøttes av anslag for røyking blant gravide i kommunen. Sykehusinnleggelser og medisinbruk knyttet til diabetes type 2 ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Utfordringene innen kosthold og fysisk aktivitet later derfor til å være de samme som for resten av landet. Resultatene støttes av at andelen med overvekt ikke er forskjellig fra landsgjennomsnittet. Skoleelevenes trivsel er lavere enn forventet. Mobbing i skolen er mer utbredt enn i landet for øvrig. Antall drepte i trafikken er markant lavere enn landsgjennomsnittet. Frafall i videregående skole er markant høyere enn landsgjennomsnittet. Andel med lave skrive- og leseferdigheter på ungdomstrinnet i Friskvik harmonerer med kommunens frafall i videregående. Førstesiden: Hovedtrekk ved folkehelsen Dynamisk tekst *) Basert på fylkestall for forekomst i alders- og utdanningsgrupper, sammenholdt med kommunens alders- og utdanningsfordeling. Denne fiktive helseprofilen er utarbeidet etter mal fra helseprofilen til Association of Public Health Observatories (www.healthprofiles.info) og er et av flere forslag som vurderes ved publisering av nøkkeltall til kommunene.

9 Hovedtrekk første side - forslag til tema: Helseprofil 2012 Friskvik kommune Oppdatert januar 2012 Denne profilen gir et bilde av helsen i Friskvik kommune. Den er utformet for å hjelpe lokale myndigheter til å identifisere folkehelseutfordringer i sin kommune, og til å redusere helseforskjeller innad i befolkningen. Helseprofilene produseres årlig av Nasjonalt folkehelseinstitutt, i samarbeid med Helsedirektoratet. For å lage dine egne sammenligninger, figurer osv., besøk vår hjemmeside på For mer informasjon om helsetilstanden i Norge, se For informasjon om forebyggende tiltak, se Hovedtrekk i Friskviks folkehelse Folks helse i Friskvik er generelt noe dårligere enn gjennomsnittet i Norge. Forventet levealder for menn og kvinner er markant lavere enn landsgjennomsnittet. Tidlig død av hjerte/kar-sykdom er fallende, men ligger markant høyere enn landsgjennomsnittet. Sykehusinnleggelser for KOLS, samt andel som bruker KOLS-medisin er høyere enn landsgjennomsnittet. En fremtredende risikofaktor for KOLS er røyking. Anslaget* for andel røykere i Friskvik er høyt i forhold til resten av Norge, og understøttes av anslag for røyking blant gravide i kommunen. Sykehusinnleggelser og medisinbruk knyttet til diabetes type 2 ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Utfordringene innen kosthold og fysisk aktivitet later derfor til å være de samme som for resten av landet. Resultatene støttes av at andelen med overvekt ikke er forskjellig fra landsgjennomsnittet. Skoleelevenes trivsel er lavere enn forventet. Mobbing i skolen er mer utbredt enn i landet for øvrig. Antall drepte i trafikken er markant lavere enn landsgjennomsnittet. Frafall i videregående skole er markant høyere enn landsgjennomsnittet. Andel med lave skrive- og leseferdigheter på ungdomstrinnet i Friskvik harmonerer med kommunens frafall i videregående. *) Basert på fylkestall for forekomst i alders- og utdanningsgrupper, sammenholdt med kommunens alders- og utdanningsfordeling. Denne fiktive helseprofilen er utarbeidet etter mal fra helseprofilen til Association of Public Health Observatories (www.healthprofiles.info) og er et av flere forslag som vurderes ved publisering av nøkkeltall til kommunene. Om befolkningen antall fødte andel eldre forventet levealder Levekår Utdanningsnivå Lav inntekt uføretrygd arbeidsledighet Miljø drikkevannskvalitet personskader/ulykker Skole Trivsel Leseferdighet Frafall i videregående skole Levevaner Røyking (hos gravide) Overvekt Helsetilstand Hjerte- og karsykdommer Kols Type 2 diabetes Psykiske lidelser

10 Hovedtrekk: Flere enn ellers i landet dør tidlig av hjertesykdom.

11 Hovedtrekk: : Flere Forekomsten enn ellers av i diabetes landet dør er tidlig høyere av enn hjertesykdom. i landet for øvrig.

12 Kommunehelseprofil Hjerte-/karsykdommer. Kreft. Figuren viser utvikling i dødelighet av hjertekarsykdommer i din kommune, fylket og landet. Sykdom i hjerte-/karsystemet er ansvarlig for nær 40 % av alle dødsfall blant personer under 75 år. Hjerte-/karsykdom kan reduseres ved tidligere diagnostisering og mer effektiv behandling, samt omlegging til en sunnere livsstil, som mindre tobakk, mer fysisk aktivitet og et bedre kosthold. Mobbing Kartet viser geografiske forskjeller i forekomst av mobbing blant ungdomsskoleelever i kommunene i ditt fylke. Mobbing er en vesentlig risikofaktor for psykiske problemer. Psykiske plager og lidelser kan føre til redusert funksjonsevne både hjemme og på skole/arbeid, og tap av livskvalitet. Også kroppslige helseplager er mer vanlig hos barn og unge som mobbes enn hos andre. Flere programmer mot mobbing og atferdsproblemer viser god effekt. Forventet levealder. Figuren viser utvikling i forventet levelader i din kommune, fylket og landet. Forventet levealder er antall år en person kan vente å leve under gjeldende dødelighetsforhold og gir et speilbilde av totaldødeligheten i befolkningen. Økningen i levealder de siste 100 årene skyldes først og fremst nedgangen i spedbarnsdødelighet. Bedring i levekårene med bedre hygiene, boforhold og ernæring, nye vaksiner og behandlingstilbud har også hatt betydning. Figuren viser utviklingen av nye krefttilfeller i din kommune, fylket og landet. Kreft er sammen med hjerte- og karsykdommer vår største folkesykdom. Årlig er det ca nye krefttilfeller og vel dødsfall av kreft i Norge. Forekomsten har økt de siste tiårene, dels fordi befolkningen er blitt eldre, og dels fordi risikoen for å få kreft har økt. Tidlig diagnostisering og behandling, samt faktorer som røyking, kosthold, arbeidsmiljø har betydning for forekomsten av kreft. Sosial ulikhet i helse. Kartet viser geografiske forskjeller i sosial ulikhet, målt ved utdanningsforskjeller i dødelighet, for kommunene i ditt fylke. De siste 20 årene har alle grupper i landet fått bedre helse. Bedringen har vært minst for grupper med kort utdanning og lav inntekt. Helseforskjellene gjelder både barn, voksne og eldre, og for somatisk og psykisk helse. Mange dødsfall kunne vært spart om alle hadde hatt like lav dødelighet som gruppen med høyere universitetsutdanning. Faktorer som livsstil, boforhold, utdanningssystemet og arbeidsmiljø har betydning. Skader og ulykker. Figuren viser utvikling i dødelighet av skader og ulykker i din kommune, fylket og landet. Dødeligheten av skader og ulykker har gått jevnt ned siden 1950-tallet. Likevel utgjør skader og ulykker fortsatt et betydelig helseproblem, spesielt blant barn og eldre. Reduksjon av fallulykker og trafikkulykker er viktige utfordringer i skadeforebygging. Det er et potensial for forebygging ved bruk av målrettede tiltak. Førstesiden: Hovedtrekk ved folkehelsen Dynamisk tekst Midtsidene: Utvalgte tema med dynamiske figurer NB: Fiktive tall i figurer og kart.

13 Hjerte-/karsykdommer. Figuren viser utvikling i dødelighet av hjertekarsykdommer i din kommune, fylket og landet. Sykdom i hjerte-/karsystemet er ansvarlig for nær 40 % av alle dødsfall blant personer under 75 år. Hjerte-/karsykdom kan reduseres ved tidligere diagnostisering og mer effektiv behandling, samt omlegging til en sunnere livsstil, som mindre tobakk, mer fysisk aktivitet og et bedre kosthold. Hjerte-/karsykdommer. Flere fakta: Mobbing Forventet levealder. Figuren viser utvikling i forventet levelader i din kommune, fylket og landet. Forventet levealder er antall år en person kan vente å leve under gjeldende dødelighetsforhold og gir et speilbilde av totaldødeligheten i befolkningen. Økningen i levealder de siste 100 årene skyldes først og fremst nedgangen i spedbarnsdødelighet. Bedring i levekårene med bedre hygiene, boforhold og ernæring, nye vaksiner og behandlingstilbud har også hatt betydning. NB: Fiktive tall i figurer og kart. Figuren viser utvikling i dødelighet av hjertekarsykdommer i din kommune, fylket og landet. Kartet viser geografiske forskjeller i forekomst av Sykdom mobbing blant ungdomsskoleelever i hjerte-/karsystemet i er ansvarlig for kommunene i ditt fylke. nær 40 % av alle dødsfall blant personer Mobbing er en vesentlig risikofaktor for psykiske problemer. Psykiske plager og under 75 år. Hjerte-/karsykdom kan lidelser kan føre til redusert funksjonsevne både hjemme og på skole/arbeid, og tap av livskvalitet. reduseres Også kroppslige ved helseplager tidligere er diagnostisering og vanlig hos barn og unge som mobbes enn mer hos andre. effektiv Flere programmer behandling, mot samt omlegging til mobbing og atferdsproblemer viser god effekt. en sunnere livsstil, som mindre tobakk, mer fysisk aktivitet og et bedre kosthold. Flere fakta: Kreft. Figuren viser utviklingen av nye krefttilfeller i din kommune, fylket og landet. Kreft er sammen med hjerte- og karsykdommer vår største folkesykdom. Årlig er det ca nye krefttilfeller og vel dødsfall av kreft i Norge. Forekomsten har økt de siste tiårene, dels fordi befolkningen er blitt eldre, og dels fordi risikoen for å få kreft har økt. Tidlig diagnostisering og behandling, samt faktorer som røyking, kosthold, arbeidsmiljø har betydning for forekomsten av kreft. Sosial ulikhet i helse. Kartet viser geografiske forskjeller i sosial ulikhet, målt ved utdanningsforskjeller i dødelighet, for kommunene i ditt fylke. De siste 20 årene har alle grupper i landet fått bedre helse. Bedringen har vært minst for grupper med kort utdanning og lav inntekt. Helseforskjellene gjelder både barn, voksne og eldre, og for somatisk og psykisk helse. Mange dødsfall kunne vært spart om alle hadde hatt like lav dødelighet som gruppen med høyere universitetsutdanning. Faktorer som livsstil, boforhold, utdanningssystemet og arbeidsmiljø har betydning. Skader og ulykker. Figuren viser utvikling i dødelighet av skader og ulykker i din kommune, fylket og landet. Dødeligheten av skader og ulykker har gått jevnt ned siden 1950-tallet. Likevel utgjør skader og ulykker fortsatt et betydelig helseproblem, spesielt blant barn og eldre. Reduksjon av fallulykker og trafikkulykker er viktige utfordringer i skadeforebygging. Det er et potensial for forebygging ved bruk av målrettede tiltak.

14 Hjerte-/karsykdommer. Figuren viser utvikling i dødelighet av hjertekarsykdommer i din kommune, fylket og landet. Sykdom i hjerte-/karsystemet er ansvarlig for nær 40 % av alle dødsfall blant personer under 75 år. Hjerte-/karsykdom kan reduseres ved tidligere diagnostisering og mer effektiv behandling, samt omlegging til en sunnere livsstil, som mindre tobakk, mer fysisk aktivitet og et bedre kosthold. Flere fakta: Mobbing Kartet viser geografiske forskjeller i forekomst av mobbing blant ungdomsskoleelever i kommunene i ditt fylke. Mobbing er en vesentlig risikofaktor for psykiske problemer. Psykiske plager og lidelser kan føre til redusert funksjonsevne både hjemme og på skole/arbeid, og tap av livskvalitet. Også kroppslige helseplager er mer vanlig hos barn og unge som mobbes enn hos andre. Flere programmer mot mobbing og atferdsproblemer viser god effekt. Kreft. Arbeidsdeltakelse og sykefravær Sosial ulikhet i helse Skader og ulykker Forventet levealder. Figuren viser utvikling i forventet levelader i din kommune, fylket og landet. Forventet levealder er antall år en person kan vente å leve under gjeldende dødelighetsforhold og gir et speilbilde av totaldødeligheten i befolkningen. Økningen i levealder de siste 100 årene skyldes først og fremst nedgangen i spedbarnsdødelighet. Bedring i levekårene med bedre hygiene, boforhold og ernæring, nye vaksiner og behandlingstilbud har også hatt betydning. NB: Fiktive tall i figurer og kart. Trivsel og frafall i skolen Levevaner røyking Hjerte- og karsykdommer Figuren viser utviklingen av nye krefttilfeller i din kommune, fylket og landet. Kreft er sammen med hjerte- og karsykdommer vår største folkesykdom. Årlig er det ca nye krefttilfeller og vel dødsfall av kreft i Norge. Forekomsten har økt de siste tiårene, dels fordi befolkningen er blitt eldre, og dels fordi risikoen for å få kreft har økt. Tidlig diagnostisering og behandling, samt faktorer som røyking, kosthold, arbeidsmiljø har betydning for forekomsten av kreft. Sosial ulikhet i helse. Kartet viser geografiske forskjeller i sosial ulikhet, målt ved utdanningsforskjeller i dødelighet, for kommunene i ditt fylke. De siste 20 årene har alle grupper i landet fått bedre helse. Bedringen har vært minst for grupper med kort utdanning og lav inntekt. Helseforskjellene gjelder både barn, voksne og eldre, og for somatisk og psykisk helse. Mange dødsfall kunne vært spart om alle hadde hatt like lav dødelighet som gruppen med høyere universitetsutdanning. Faktorer som livsstil, boforhold, utdanningssystemet og arbeidsmiljø har betydning. Skader og ulykker. Figuren viser utvikling i dødelighet av skader og ulykker i din kommune, fylket og landet. Dødeligheten av skader og ulykker har gått jevnt ned siden 1950-tallet. Likevel utgjør skader og ulykker fortsatt et betydelig helseproblem, spesielt blant barn og eldre. Reduksjon av fallulykker og trafikkulykker er viktige utfordringer i skadeforebygging. Det er et potensial for forebygging ved bruk av målrettede tiltak.

15 Dødelighet Sykdom og helse Voksne Barn og unge Om kommunen Kommunehelseprofil Helseprofil for Friskvik Grafen nedenfor sammenlikner folkehelsen i denne kommunen med resten av Norge og fylket. Denne kommunens verdi for hver indikator vises som en sirkel. Gjennomsnittet for Norge er markert med den røde linjen, som alltid ligger midt i grafen. Høyeste og laveste verdi som forekommer blant kommunene i Norge vises som ytterpunktene av den lyse grå søylen. Er sirkelen rød, betyr det at kommunen for denne indikatoren ligger signifikant dårligere an enn Norge men selv en grønn sirkel kan markere et betydelig folkehelseproblem. Område Signifikant dårligere enn gjennomsnittet for Norge Ikke signifikant forskjellig fra gjennomsnittet for Norge Signifikant bedre enn gjennomsnittet for Norge Ikke mulig å beregne signifikans Indikator Lokal verdi Norge snitt Dårligst i Norge 1 Arbeidsledige 2,8 2,4 11,2 0 2 Utdanningsnivå 25,0 27,3 20,1 31,1 31,1 3 Inntektsulikhet 4,1 2,5 9,8 1,1 4 Andel eldre 14,7 15,2 12,9 17,5 5 Enslige forsørgere 17,3 16,4 36,6 4,8 6 Luftforurensing 5,1 6,8 14,4 4,1 7 Røyking i svangerskapet 15,9 14,6 33,5 3,8 8 Lav fødselsvekt 5,7 5,1 6,7 4,2 9 Frafall i videregående skole 18,9 16,5 26,2 9,1 10 Unge mødre 37,4 40,9 74,8 14,9 11 Mobbing i skolen 8,9 8,1 9,5 7,2 12 Overvektige barn 12,7 9,6 14,7 4,7 13 Fysisk aktivitet 6,7 11,2 5,4 16,6 14 Alkoholbruk 19,9 20,1 33,2 4,6 15 Spiser frukt og grønt 29,9 28,7 18,3 48,1 16 Røykere 22,7 22,2 35,2 10,2 10,2 17 Overvekt 26,1 24,2 32,8 13,2 18 Nye tilfeller av kreft Heltids uføretrygdede 26,2 27,6 36, KOLS Psykiske lidelser Dårligst i Norge Fylkesgjennomsnitt 25-percentil Norge gjennomsnitt 75-percentil 22 Lårhalsbrudd, over 65 år 462,3 479,2 643,5 273,6 23 Skader og ulykker Diabetes type II Sosial ulikhet i dødelighet 12,7 15,6 26,3 2,3 26 Forventet levelader, menn 76,7 77,9 73,6 84,3 27 Forventet levelader, kvinner 80, ,8 88,9 28 Spedbarnsdødelighet 3,1 3,7 4,6 2,3 29 Dødelighet relatert til røyking Dødelighet, hjerte-kar sykdommer Dødelighet fra kreft Døde fra trafikkulykker Dette eksempelet på helseprofil for en fiktiv kommune er et forslag til hvordan Folkehelseinstituttet kan ivareta den informasjonsplikten instituttet vil få overfor kommunene når den nye Folkehelseloven trår i kraft. Tallene som er oppgitt ovenfor og på de foregående sidene er fiktive, men temaområdene og indikatorene i eksemplene er aktuelle. Profilene vil bli produsert med en teknologi som automatisk genererer profilen for hver enkelt kommune, basert på en database med helsestatistikk. Endelig innhold i og omfang av en slik helseprofil er imidlertid ikke fastlagt. Vi vurderer også om det skal åpnes for at kommunene skal få et eget avsnitt i profilen hvor de kan legge til kortfattet informasjon om egne folkehelseaktiviteter. Send oss gjerne deres synspunkter på dette eksempelet på helseprofil! Best i Norge Best i Norge Første side: Hovedtrekk ved folkehelsen Dynamisk tekst Midtsidene: Utvalgte tema med dynamiske figurer Siste side: Utvalgte indikatorer med data på kommune, fylke og landsnivå E-post:

16

17

18 Befolkning Fødte Befolkning i yrkesaktiv alder Befolkningsfremskrivninger, eldre Forventet levealder Levekår Andel med grunnskole som høyeste utdanning Andel med lav inntekt (husholdninger) Arbeidsledighet Uførepensjonister Miljø Vannkvalitet Pasienter med personskader etter ulykker, innleggelser Pasienter med hoftebrudd Skole Sosial trivsel på skolen, 7 og 10 trinn Mobbing i skolen, 7 og 10 trinn Andel med dårlig leseferdighet, 5 og 8 trinn Sluttet eller ikke bestått videregående skole (dropout) Levevaner Andel gravide som røyker ved svangerskapets begynnelse Andel overvektige, kvinner Helsetilstand Totalt antall pasienter, innleggelser Utdanningsforskjell i totaldødelighet Døde av hjerte-/karsykdom Døde av lungesykdom Pasienter med hjerte-/karsykdom Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom Personer som bruker midler mot astma og KOLS Personer som bruker diabetesmidler Pasienter med psykiske lidelser Personer som bruker midler mot psykiske lidelser, inkl. sovemidler Andel fødte med lav fødselsvekt (< 2500 gram) Andel fødte med høy fødselsvekt (> 4500 gram)

19 Framdrift Statistikkbank: 1. desember 2011 Kommunehelseprofil: 1. januar 2012 Utviklingsprosjekt: Kontinuerlig utvikling i årene framover Temaer og indikatorvalg vil endre seg etter som behov og datatilgang endrer seg Lokale spørreundersøkelser om helse på vil eventuelt gi mer data om helse og om risikofaktorer for sykdom

20 Oppsummering Ny folkehelselov: : plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og til å gjøre noe med dem Statlige helsemyndigheter: plikt til å bistå kommunene Hva jobber vi med å få på plass? Statistikkbank Kommunehelseprofil

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20 2.1 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune)

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) 2013 2 Innholdsfortegnelse FIGURLISTE... 3 FORORD... 5 INNLEDNING... 6 HVA ER SØR-TRØNDELAG?... 6 LEVEVILKÅR OG KULTUR... 6 BEFOLKNINGEN

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08 INNHOLDSFORTEGNELSE Folkehelsemelding Telemark 08 FORORD...4 Folkehelsemelding... 4 Robusthet... 4 Mål for meldinga... 4 Telemark og Norge... 5 Faktagrunnlag... 5 Videre arbeid... 5 Adresse til sekretariatet...

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner 2012 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner Samhandlingsreformen setter fokus på å dempe sykehusbruk. Bakgrunn for dette er at det blir flere eldre og flere

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Rapport 2014:4. www.fhi.no. Folkehelserapporten 2014 - Helsetilstanden i Norge. Nasjonalt folkehelseinstitutt

Rapport 2014:4. www.fhi.no. Folkehelserapporten 2014 - Helsetilstanden i Norge. Nasjonalt folkehelseinstitutt rapport 2014:4 Rapport 2014:4 Folkehelserapporten 2014 - Helsetilstanden i Norge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør:

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer