Folkehelseplan Bydel St. Hanshaugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkehelseplan Bydel St. Hanshaugen"

Transkript

1 Folkehelseplan Bydel St. Hanshaugen

2 1. INNLEDNING Folkehelseplan for Bydel St. Hanshaugen er en plan for å tydeliggjøre, samordne og styrke folkehelsearbeidet i bydelen. Planen har utgangspunkt i Oslo kommunes folkehelseplan for perioden 2013 til 2016, som igjen bygger på ny lov om folkehelsearbeid fra Folkehelseplan for Bydel St. Hanshaugen er en overordnet strategisk plan som gjelder for hele organisasjonen (se figur 1). Planen har fire innsatsområder, med tilhørende hovedmål, som skal være ledende for folkehelsearbeidet. Innsatsområdene er valgt på bakgrunn av viktige helseutfordringer som ble identifisert under kartlegging av helsetilstand i bydelen. Figur 1 Plassering av folkehelseplan i forhold til bydelens øvrige planverk Folkehelseplan for Bydel St. Hanshaugen inneholder ingen konkrete tiltak. Tiltakene hører hjemme i de ulike enhetenes årsplaner, der det faktiske folkehelsearbeidet finner sted. Folkehelseplanen skal fungere som en veileder i det lokale folkehelsearbeidet, hvor enhetene iverksetter nye folkehelsetiltak i relasjon til planens utvalgte innsatsområder og hovedmål. En slik organisering medfører at en større del av organisasjonen får eierskap til planen og folkehelsearbeidet. Aktuelle tiltak rapporteres til folkehelsekonsulent og samles i årsrapport for folkehelse Folkehelseplanen har følgende oppbygging: Første del: Oversikt over helsetilstand i Bydel St. Hanshaugen. Andre del: Innsatsområder for bydelens folkehelsearbeid.

3 2. HELSETILSTAND I BYDEL ST. HANSHAUGEN Helsetilstanden i en befolkning beskrives i utstrakt grad ved hjelp av objektive mål som dødelighet og forekomst av sykdom (1). Med utgangspunkt i slike mål kan man si følgende om helsetilstanden i Bydel St. Hanshaugen: En mann i Bydel St. Hanshaugen kan forvente å leve til han blir 76,9 år, en kvinne til hun blir 81,5 år (2). Den forventede levealderen er gjennomsnittlig sammenlignet med de andre bydelene i Oslo, men i det absolutte toppsjiktet i et globalt perspektiv (3). Relatert til sykdom i bydelen må en, i mangel på utfyllende bydelsstatistikk, sammenligne forholdene med lignende befolkningsgrupper. I Oslo som helhet, men også i Norge og andre land med høy velstand, har fysisk inaktivitet, dårlig kosthold og alkohol- og tobakksbruk bidratt til en tilnærmet epidemisk utbredelse av hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes 2 og kroniske lungesykdommer (1). Økende forekomst av psykiske plager og lidelser, muskel- og skjelettplager og ulike former for kroniske lidelser er andre sentrale utfordringer relatert til sykdom i befolkningen (4). Helse handler derimot ikke bare om sykdom og død. Sentrale definisjoner plasserer helsebegrepet i spennet mellom helse som fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære (5) og helse som evnen til å mestre og tilpasse seg livets utfordringer (6). Helse refererer med andre ord til en helhet som vanskelig lar seg måle. For å drive godt folkehelsearbeid trenger man ikke nødvendigvis kjennskap til de objektive målene på helsetilstand, men til faktorene som påvirker tilstanden. Der enkelte faktorer styrker helsen, vil andre faktorer kunne bryte den ned (4). I en befolkning utgjør summen av de ulike påvirkningsfaktorene forutsetningene for helse. I Bydel St. Hanshaugen finnes det mange faktorer som påvirker helsetilstanden til befolkningen i positiv retning såkalte helseressurser. Helseressursene er viktige verktøy og bør ha stort fokus i møte med helseutfordringene som beskrives i andre del av planen. 2.1 Helseressurser Bydel St. Hanshaugen - Alle grunnleggende forutsetninger for helse er tilgjengelig, som rent vann, mat, helsetjenester, barnehager, skoler og boliger. - Befolkningen i bydelen har store ressurser relatert til utdanning, arbeid og inntekt - Bydelen har flotte parkområder for fysisk aktivitet og avkobling - Sykefraværet i befolkningen er av de laveste blant Oslos bydeler - Gode kollektivtransportbånd gir nærhet til natur - Det finnes mange sosiale møteplasser, for eksempel i bydelens restauranter og cafeer - Befolkningen har tilgang på et bredt aktivitets- og kulturtilbud - Arbeidsledigheten er svært lav - Bydel St. Hanshaugen er en attraktiv plass å bo og en bydel i vekst - Bydelen har en ung og viril befolkning

4 3. HOVEDUTFORDRINGER/INNSATSOMRÅDER Videre følger fire innsatsområder for bydelens folkehelsearbeid. Innsatsområdene er valgt på bakgrunn av sentrale helseutfordringer i Bydel St. Hanshaugen. 3.1 INNSATSOMRÅDE 1: SOSIAL ULIKHET Hovedmål: Utjevne sosial ulikhet i Bydel St. Hanshaugen Sosial ulikhet og helse Forskning slår fast at personer fra høyere sosiale lag målt ved utdanning, yrke eller inntekt både lever lengre og har bedre helse enn personer fra lavere sosiale lag (1). Sosial ulikheter i helse danner et mønster av en gradient gjennom hele befolkningen. Det er ikke kun de mest fattige som skiller seg ut med dårligere helse. De rikeste har litt bedre helse enn de nest rikeste, som igjen har litt bedre helse enn de tredje rikeste osv. (1) Sosial ulikhet i bydelen St. Hanshaugen er en bydel med store ulikheter i befolkningens ressurser relatert til inntekt, utdannelse og yrke. I starten av 2014 hadde 60,6 prosent av innbyggerne over 25 år utdanning på universitets- eller høgskolenivå (8), som var den høyeste andelen i hele Oslo. Det generelle inntektsnivået var høyt og boligene blant de dyreste i landet (8). På samme tid manglet 18 prosent av innbyggerne i bydelen tilstrekkelig utdanning og 20 prosent hadde bruttoinntekt under kroner (8). Statistikk, samt erfaring fra tjenester, indikerer et gap i befolkningen relatert til ressurser. De fleste innbyggerne i bydelen er ressurssterke, med lang utdannelse, sikre yrker og høy inntekt. Samtidig er det andel på omlag 20 prosent som har betydelig mindre. Den relative ulikheten mellom de to gruppene er stor, hvor innbyggere med innvandrerbakgrunn fra asiatiske og afrikanske land er overrepresentert blant de ressurssvake (8) Aktuelt folkehelsearbeid for å møte utfordringen Tiltak som reduserer fattigdom, arbeidsledighet og frafall i skole. Aktuelle er også tiltak som bedrer den sosiale situasjonen, blant annet i forhold til bolig og nærmiljø.

5 3.2 INNSATSOMRÅDE 2: ENSOMHET Hovedmål: Motvirke ensomhet og styrke fellesskapet Ensomhet og helse Omfattende forskning viser at manglende sosial støtte øker faren for både fysiske og psykiske lidelser, som hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer og depresjon (9). God sosial støtte gir på sin side beskyttelse mot de samme lidelsene. Sosial støtte innebærer at en får kjærlighet og omsorg, blir aktet og verdsatt, og at en tilhører et sosialt nettverk og et fellesskap med gjensidige forpliktelser Ensomhet i bydelen St. Hanshaugen er bydelen i Oslo hvor den største andelen av befolkningen bor alene (45,3 prosent i utgangen av 2013) (10). Å bo alene er ikke ensbetydende med ensomhet, men tjenesteapparatet i bydelen erfarer at en betydelig andel av befolkningen lever i uønsket sosial isolasjon. Ensomheten i bydelen tar mange ulike former, som for eksempel gjennom et barn i en ressurssvak familie som ekskluderes fra fellesskapet hvis familie ikke har råd til å betale for kostbare fritidsaktiviteter. Et annet eksempel kan være eldre som blir fysisk isolert i egne boliger eller innbyggere med bakgrunn fra en annen kultur som ikke finner sin plass i fellesskapet. Et særtrekk, som bidrar til å gjøre ensomhet til en utfordring, er den store flyttestrømmen inn og ut av bydelen. Med en årlig utskiftning på opp mot 30 prosent av befolkningen, som er størst blant alle bydelene i Oslo (8), er vilkårene for å skape varige sosiale relasjoner i nærmiljøet begrenset. Den markante flyttestrømmen er en utfordring for både tilhørighet til og fellesskap i bydelen Aktuelt folkehelsearbeid for å møte utfordringen Tiltak som bidrar til å styrke opplevelsen av sosial støtte, som å tilrettelegge for møteplasser, skape varierte fritidstilbud og bidra til engasjement og aktivitet i bydelen.

6 3.3 INNSATSOMRÅDE 3: LEVEVANER Hovedmål: Fremme sunne levevaner Levevaner og helse: I forhold til helse er det spesielt fire levevaner som øker risikoen for sykdom: fysisk inaktivitet, usunt kosthold, røyking og høyt alkoholinntak (4). Uheldige levevaner medfører betydelig forhøyet risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes 2 og kroniske lungesykdommer. Heldige levevaner - gjennom et sunt kosthold og fysisk aktivitet, virker på sin side beskyttende mot de samme lidelsene Levevaner i bydelen: Uheldige levevaner utgjør den største helsetrusselen i vår del av verden, så også i Bydel St. Hanshaugen. Dessverre er statistikkgrunnlaget for levevaner blant innbyggerne i bydelen mangelfullt. De sosiale forholdene i bydelen kan allikevel gi en indikasjon på tilstanden i forhold til levevaner, da studier har påvist systematiske forskjeller i levevaner mellom sosiale grupper (1). For fysisk aktivitet, kosthold og røyking viser studier at høy sosial status øker sannsynlighet for bedre vaner sammenlignet med lav status (1). I forhold til alkohol er det motsatt, hvor høyere sosial status indikerer høyere forbruk (1). Sett i forhold til befolkningen på St. Hanshaugen, med sine sosiale ytterpunkter, er utfordringene knyttet til levevaner ulik. Sannsynligheten er større for at den ressurssterke andelen av befolkningen har bedre vaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, men større utfordringer knyttet til alkohol sammenlignet med den ressurssvake andelen Aktuelt folkehelsearbeid for å møte utfordringen: Tiltak som gjør det enklere for innbyggerne å leve sunt - fra strukturelle til individuelle tiltak tilpasset befolkningen.

7 3.4 INNSATSOMRÅDE 4: OMGIVELSER Hovedmål: Utnytte omgivelsene optimalt Omgivelser og helse: Forskning viser sammenheng mellom fysiske omgivelser og helse (11). Luftforurensning, støy og trafikk er faktorer i omgivelsene som påviselig øker risikoen for sykdommer og skader. I motsetning til risikofaktorene finnes det en rekke forhold i omgivelsene som har positiv innvirkning på helse. Omgivelser med god tilgang på sosiale møteplasser og med mulighet for rekreasjon i friluft i naturpregete arealer kan i følge forskning både hemme stress, skape opplevelser og fremme fysisk aktivitet (11) Omgivelser i bydelen: St. Hanshaugen er en bydel som preges av mye trafikk, som gjenspeiler seg i høy luft- og støyforurensning (7). Som konsekvens av et omfattende veinett innenfor bydelsgrensene er tilgangen på grønne områder begrenset. Av bydelens totale areal på 3,6 km2 er kun 10,8 prosent grønt (7). På tross av et begrenset areal med grønne områder har bydelen mange parker (25 i alt), hvorav flere har åpenbare helsefremmende kvaliteter. De gode parkene blir mye brukt og gir innbyggerne mulighet til å møte andre mennesker, drive fysisk aktivitet eller koble av. I en bydel med få grønne områder er det viktig at flere av parkene holder høy kvalitet. Flere parker av høy kvalitet vil samtidig være positivt for barnehager og skoler i bydelen, hvor en betydelig andel har utfordringer knyttet til for små uteareal. En park, med mulighet for opplevelser og bevegelsesfrihet i skolens eller barnehagens nærområde, vil virke avbøtende og være helsefremmende for barn og unge i bydelen Aktuelt folkehelsearbeid for å møte utfordringen: Tiltak for å skape nye, utvikle eller ivareta områder med mulighet for rekreasjon, aktivitet og samvær.

8 4. REFERANSER 1. Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus; Tilgjengelig fra: 2. Berntsen, K. N., Statistisk sentralbyrå. Forventet levealder i Oslos bydeler. Samfunnsspeilet 4: World Health Organization. Global Health Observatory. Life expectancy. Tilgjengelig fra: 4. Helse- og omsorgsdepartementet. Folkehelsemeldingen. Stortingsmelding 34 ( ). 5. World Health Organization. WHO definition of Health Tilgjengelig fra: 6. Braut, G. S. Helse. Store medisinske leksikon Tilgjengelig fra: 7. Oslo kommune. Helseetaten. Oslohelsa. Helsetilstand/Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø. Tilgjengelig fra: 8. Oslo kommune. Utviklings- og kompetanseenheten. Oslostatistikken. Utdanning/Inntekt/Innvandring/Flytting Tilgjengelig fra: 9. Sosial støtte og ensomhet - faktaark. Oslo. Folkehelseinstituttet; Tilgjengelig fra: 10. Statistisk sentralbyrå. Familier og husholdninger. Statistikkbanken. Tilgjengelig fra: 11. Miljø og helse. En forskningsbasert kunnskapsbase. Positive miljøfaktorer. Folkehelseinstituttet; Tilgjengelig fra:

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845 Tana Organisasjonsnr 943505527 Bankkonto 4910.12.71160 Kontaktperson Kjell Nilssen, ass rådmann Mobil 464

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen

Innst. 380 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Innst. 380 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Meld. St. 19 (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Innhold

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Bedre helse - større forskjeller

Bedre helse - større forskjeller rapport 2003:1 Bedre helse - større forskjeller En analyse av hvordan inntekt, utdanning og husholdningsstørrelse har påvirket dødeligheten i befolkningen i periodene 1970-77, 1980-87 og 1990-97 Rapport

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Bakgrunn... 5

1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Bakgrunn... 5 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Forord... 4 3 Bakgrunn... 5 3.1 Hva er folkehelse?... 5 4 Det internasjonale perspektivet... 5 4.1 Klimaendringer... 5 4.1.1 Skred / ras... 6 4.1.2 Smittsomme sykdommer overført

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

Bakgrunnsnotat om folkehelse

Bakgrunnsnotat om folkehelse 1 Bakgrunnsnotat om folkehelse Innhold Bakgrunnsnotatets hensikt...1 Begrepsavklaringer...1 Mål for folkehelsearbeidet...1 Status i folkehelsearbeidet: Hva er helsetilstanden nasjonalt og lokalt?...2 Folkehelsa

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Saksnr. 14/921 Journalnr. 2603/15 Arkiv G10 Dato: 23.02.2015 1 FORORD I forbindelse med ny

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Sosial ulikhet i helse

Sosial ulikhet i helse Amata Municipa Sosial ulikhet i helse - en gjennomgang Med eksempler over sektorvise virkemidler for å utjevne sosiale ulikheter i helse BALTIC REGION HEALTHY CITIES ASSOCIATION Hobøl kommune Moss kommune

Detaljer