Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet"

Transkript

1 Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

2 Hva er folkehelse? Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeidet går ut på å fremme faktorer som gir god helse og forebygge eller beskytte oss mot faktorer som gir dårlig helse. Folkehelsearbeidet kan være befolkningsrettet / samfunnsrettet, grupperettet eller individrettet.

3 .

4 Perspektiver i samhandlingsreformen Folkehelseperspektivet Tjenesteperspektivet Folkehelsearbeidet: Innsats mot faktorer som påvirker risiko for (u)helse i befolkningen Helsetjenesten: Vri innsats mot forebygging og tidlige innsats mot risikofaktorer på individnivå Folkehelseloven Det brede, samfunnsrettede folkehelsearbeidet. Helse Helse og Forebyggende tjenester Forebygging i tjenestene omsorgsloven Nye oppgaver Forholdet til spesialisthelsetjenesten etc. Sykdom

5 Flytte fokus bakover i kjeden = samfunnsplanlegging

6

7 Folkehelseloven Formål: Fremme folkehelse, utjevne sosiale helseforskjeller ( 1) Kommunens ansvar: Alle sektorer ansvar. ( 4) Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirknings-faktorer ( 5). Egen forskrift på dette. Grunnlag for kommunens planstrategi. Mål og strategi: 6: Ivareta folkehelseutfordringene jf. 5 (også Pbl 10-1, kap. 11.). Folkehelsetiltak: 7: sette i verk tiltak for å møte helseutfordringene. Helsekonsekvensutredning: 11

8 Det systematiske folkehelsearbeidet

9 Plan- og bygningsloven (pbl) Folkehelse som del av planarbeidet er hjemlet i Pbl 3-1: Pkt. e: Legge til rette for gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår Pkt. f: Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller. 10-1: Drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i planstrategien. Kap 11: Fastsetter overordna mål og strategier for å møte utfordringene.

10 Forskrift om oversikt over folkehelsen (28. juni 2012) 1Formål: Legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Bidra til samordning og standardisering av arbeid med oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Kunnskapsgrunnlag for videre mål og strategier / tiltak.

11 Veileder til oversiktsarbeidet Veilederen «God oversikt en forutsetning for god folkehelse» er tilgjengelig fra Helsedirektoratets nettsider under: Folkehelse/Folkehelsearbeid/Oversikt helseutfordringer. Utgitt oktober Formål: Bidra til forståelse av innholdet i kravene i folkehelseloven og i forskrift om oversikt over folkehelsen. Gi råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis

12 Trinn i oversiktsarbeidet Fremskaffe informasjon om helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen hva er status og trender? Ut fra denne informasjonen, vurdere konsekvenser og årsaksforhold, og definere hovedutfordringer og ressurser for kommunen/ fylkeskommunen Utarbeide grunnlag for beslutninger om tiltak/videre innsats - På kort sikt - Knyttet opp til langsiktig planlegging

13 Tema i oversiktsdokumentet I tråd med oppbyggingen i forskriftene: Befolkningssammensetning Oppvekst- og levekårsforhold Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Skader og ulykker Helserelatert atferd Helsetilstand Samsvarer også med kommunehelsestatistikken og folkehelseprofilen

14 Kilder: statistikk fra Folkehelseinstituttet: profiler/finn-profil &sp=1&pdfaar= kk

15

16 Andre kilder: Helsedirektoratet: Styringsdata, MSIS,NPR SSB- KOSTRA KS- Deloitte rapport Utdanningsdirektoratet skoleporten Ung- data undersøkelsen NAV lokalt og regionalt Fylkesstatistikk- Møre og Romsdal fylke Fylkesmannen Lokal statistikk

17 Lokal statistikk- dialogmøter/ tenkedugnader. Få frem skjønnsvurderinger og erfaringsbasert kunnskap i kommunen etter dugnadsmetoden (jf.amdam/ Volda) Eksempel: Ser du ut i fra ditt arbeid/ praksis åpenbare årsakssammenhenger mellom symptom/diagnose/ hjelpebehov og spesielle forhold i kommunen? Hva mener du er viktige forhold i kommunen som påvirker folks helse, positivt og negativt?

18 Resultat fra oversiktsarbeidet i Utfordringsbildet: Rauma vår 2013: Lav befolkningsvekst og lav andel med høyere utdanning Frafall i den videregående skolen (VGS) Stort sykefravær grunnet nakke- og skulderplager Høyere andel uføre og trygda enn fylkesgjennomsnittet Vekst i antall personer med diabetes og psykiske symptomer i tillegg til muskel- og skjelettlidelser. Lite utbygde gang- og sykkelveier For dårlig vannkvalitet i private vannverk Mange unge sliter psykisk og har et høgt forbruk av rus.

19 Trinn i oversiktsarbeidet Fremskaffe informasjon om helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen hva er status og trender? Ut fra denne informasjonen, vurdere konsekvenser og årsaksforhold, og definere hovedutfordringer og ressurser for kommunen/ fylkeskommunen Utarbeide grunnlag for beslutninger om tiltak/videre innsats - På kort sikt - Knyttet opp til langsiktig planlegging

20 Vurdering av årsaksforhold og konsekvenser Trivsel og mestring Status Mulige årsaker Mulige konsekvenser Rundt 80,6 % av elevene på 7. trinn og 84,2 % på 10. trinn trivdes godt eller svært godt på skolen, årlig gj.snitt Rauma skårer 3.8 (på en skala fra 0-5) når det gjelder mestring av skolearbeidet både på 7. og 10. trinn. Pos. faktorer: Miljøfremmede tiltak. Tilpassa opplæring. Neg. faktorer: store forventninger, krav. Lav selvfølelse. Trivsel påvirker motivasjon for å lære, som igjen påvirker risikoen for frafall fra skolen. Kroniske sykdommer generelt Se de forskjellige lidelsene under. Økning i bruk av medikamenter kan bety flere med lidelser, flere som fanges opp enn tidligere eller endret retningslinjer for behandling eller en kombinasjon. Alle kroniske sykdommer kan medføre redusert livskvalitet, økte kostander for den enkelte og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Diabetes type 2 Rød merknad på folkehelsebarometeret. Kommunen er blant de tre kommunene i Møre og Romsdal med høyest antall pasienter med diabetes diagnose. Gradvis økning i bruk av diabetesmedisiner. I perioden årlig antall på 192 tilfeller, 117,5 menn og 74.5 kvinner. Det er spesielt verdt å merke seg at andel menn ligger høyt. Arv, overvekt, for lite fysisk aktivitet. Kosthold. Skade av blodårer og indre organer, økt risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og amputasjon, nyresvikt, nedsatt syn, nedsatt følsomhet i beina, impotens hos menn.

21 Trinn i oversiktsarbeidet Fremskaffe informasjon om helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen hva er status og trender? Ut fra denne informasjonen, vurdere konsekvenser og årsaksforhold, og definere hovedutfordringer og ressurser for kommunen/ fylkeskommunen Utarbeide grunnlag for beslutninger om tiltak/videre innsats - På kort sikt - Knyttet opp til langsiktig planlegging

22 Innsatsområder, mål og tiltak Helse i alt vi gjør Sikre at ansvaret for folkehelse forankres i kommunens ledelse, og påse at krav i folkehelseloven og folkehelseforskriften blir ivaretatt En aktiv, inkluderende og sunn livsstil Legge til rette for en inkluderende, sunn og aktiv livsstil, der folkehelse skal være et viktig vurderingskriterium i alle planer og vedtak. Barn og unge Barn og unge skal ha et sunt og inkluderende oppvekstmiljø som gir de mulighet for å oppleve mestring og utvikle sine evner og interesser.

23 Organisering av oversiktsarbeidet Ansvarplassering og forankring Tilstrekkelig forankring inn mot sentral ledelse Vedtas eller gjøres kjent for politiske organer Kompetanse Kompetanse i folkehelsearbeid Flerfaglig kompetanse ulike tjenester Krav om samfunnsmedisinsk kompetanse Tverrsektorielt arbeids-/folkehelsegruppe Avklare struktur for og ressurser Samordning og samarbeid kommune og fylkeskommune (partnerskap) Medvirkning

24 Takk for meg! Her en litt annen oversikt!

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 HØRINGSUTKAST Forslag til planprogram kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 1. BAKGRUNN 2. FØRINGER 2.1 Tidsavgrensning 3. DEFINISJONER 3.1 Folkehelse

Detaljer

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN

MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN MERKNADER TIL FORSKRIFT OM OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN Merknadene er en veiledning for å utdype innholdet i den enkelte bestemmelse. Merknadene er ikke rettslig bindende, men gir uttrykk for hva departementet

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen

Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Folkehelseoversikt 2015 - Rælingen En oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke folkehelsen Grunnlagsdokument for Kommunal planstrategi 2016 August 2015 Vedtatt i kommunestyret 26.08.2015.

Detaljer

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN NORDKAPP Kommune Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN INNHOLD Innledning... 2 Planprogram og kommunedelplan... 2 Tidsavgrensing... 2 Bakgrunn og forutsetning for

Detaljer

Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012. Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder

Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012. Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder Helse i plan Kurs i samfunnsmedisin 6.september 2012 Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder INNHOLD: Folkehelsedefinisjon, nytt lovverk og forskrift. Fylkesmannens rolle.

Detaljer

Folkehelseoversikt Sel kommune, august 2015

Folkehelseoversikt Sel kommune, august 2015 Folkehelseoversikt Sel kommune, august 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Folkehelseverksted og oversiktsdager...

Detaljer

Folkehelsearbeid. - kommunenes ansvar etter folkehelseloven

Folkehelsearbeid. - kommunenes ansvar etter folkehelseloven Folkehelsearbeid - kommunenes ansvar etter folkehelseloven Gro Sæten 7. jan 2013 Folkehelsearbeid Folkehelseutfordringer Folkehelseloven Folkehelsearbeid i praksis Utfordringer Gro Sæten Folkehelsearbeid

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Bakgrunnsnotat om folkehelse

Bakgrunnsnotat om folkehelse 1 Bakgrunnsnotat om folkehelse Innhold Bakgrunnsnotatets hensikt...1 Begrepsavklaringer...1 Mål for folkehelsearbeidet...1 Status i folkehelsearbeidet: Hva er helsetilstanden nasjonalt og lokalt?...2 Folkehelsa

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, august 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, august 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, august 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Folkehelseverksted og oversiktsdager...

Detaljer

Folkehelseoversikt Skjåk kommune, august 2015

Folkehelseoversikt Skjåk kommune, august 2015 Folkehelseoversikt Skjåk kommune, august 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Folkehelseverksted og oversiktsdager...

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Mo ungdomsskole (oppmøte i Langnes barnehage kl. 10.00) Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Folkehelseoversikt Dovre kommune, august 2015

Folkehelseoversikt Dovre kommune, august 2015 Folkehelseoversikt Dovre kommune, august 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer