Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse Sørum kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017. Sørum kommune"

Transkript

1 Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse Sørum kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Lovhjemler og føringer Hva er folkehelse og folkehelsearbeid? Folkehelse Folkehelsearbeid Helsefremmende og forebyggende arbeid Formål Status helsetilstanden i Sørum kommune Kunnskapsgrunnlag Status Innhold i planen Organisering og prosess Medvirkning Tentativ fremdriftsplan...9 1

3 1. Innledning I henhold til Plan og bygningsloven 4-1 skal et planprogram utarbeides som grunnlag for planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner, også kommunedelplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Hensikten med planprogrammet er å definere rammen for planarbeidet og sikre en politisk forankring av arbeidet, samtidig som det gis muligheter for innspill før det egentlige planarbeidet settes i gang. Kommunestyret i Sørum har i planstrategien vedtatt å forankre folkehelsearbeidet i alle deler av kommunens virksomheter ved å lage en kommunedelplan for forebygging og folkehelse. Plan- og bygningsloven og folkehelseloven sier at kommunen skal nedtegne folkehelsearbeidet i planer. 1.2 Lovhjemler og føringer Det er folkehelseloven som gir de viktigste formelle rammene for kommunens folkehelsearbeid. Den pålegger kommunene ansvaret for å fremme helse og bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller. For å sikre et systematisk og godt folkehelsearbeid i kommunene setter den tre hovedkrav: 1. Kommunen pålegges å ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne, jf. kapittel 2, 5. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, samt vurdere konsekvenser og mulig årsaksforhold. Dette dokumentet skal ligge til grunn for folkehelsearbeidet i kommunen. 2. Folkehelsearbeidet skal befestes i planverk. Oversiktsdokumentet skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør også inngå i strategien, jf. Plan- og bygningsloven Videre skal kommunen i arbeidet med kommuneplaner, jf. Plan- og bygningsloven kapittel 11, fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten. 3. Kommunen plikter å sette inn nødvendige folkehelsetiltak for å møte utfordringene skissert i oversikten. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Det er fortsatt et stort potensial i å fremme folkehelse og forebygge sykdom og for tidlig død, og det er et samfunnsansvar å bidra til god helse i hele befolkningen. Den nye loven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør (Health in All Policies), bærekraftig utvikling, føre - var og medvirkning (Rundskriv 1-6/2011 Ikraftsetting av lov om folkehelsearbeid fra Helse- og omsorgsdepartementet). 2

4 Plan og bygningsloven gir kommunen en del plikter til å befeste folkehelsearbeidet i kommunens planer, slik det vises til i folkehelseloven. I følge Forskrift om oversikt over folkehelsen 5 skal kommuner og fylkeskommuner samarbeide og utveksle informasjon for å utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter Plan- og bygningsloven 7-1 og Oversiktsdokumentet skal ikke inneholde opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, jf. Personopplysningsloven 2 pkt. 1. Samhandlingsreformen (St.meld. 47) har som mål å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Med en økende andel kronisk syke og eldre i befolkningen i årene som kommer, er dagens bruk av helsetjenester ikke bærekraftig for samfunnet. Det er derfor kommunene blant annet gjennom økonomiske intensiver motiveres til å forebygge mer for befolkningen, og på den måten forhindre eller utsette sykdom. Ved å fremme folkehelsen holder man befolkningen friskere lengre, og det gir gevinst både for det enkelte individet og for samfunnet. Det er derfor sterke føringer for et godt folkehelsearbeid i Samhandlingsreformen. I april i år la Regjerningen frem Folkehelsemeldingen (Meld. St. 34) med undertittel: god helse - felles ansvar. Der legges det vekt på at forebygging av sykdom og fremming av helse skal skje i alle sektorer i samfunnet. Det er både hver enkelt sitt ansvar, og et felles ansvar. Hovedbildet i meldingen er at den norske befolkningen har god helse, men sosiale helseforskjeller er fremdeles en utfordring. Det er hjerte- og karsykdommer som skaper de største sosiale forskjellene i tidlig død. I folkehelsemeldingen setter regjerningen tre hovedmål: 1. Norge skal være et av de tre landene i verden med høyest levealder 2. Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte helseforskjeller 3. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen For å nå disse målene er det viktig at kommunene jobber strukturert og bredt i sitt folkehelsearbeid. Helse- og omsorgstjenesteloven gir også noen retningslinjer for folkehelsearbeidet. I 3-3 står det at kommunen skal fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer ved ytelse av helse- og omsorgstjenester. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Videre står det i loven at helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven Hva er folkehelse og folkehelsearbeid? Planens område er folkehelse. Både folkehelse og folkehelsearbeid er godt definert. Planen skal gi føringer for folkehelsearbeidet i Sørum kommune, og komme med konkrete tiltak som kan benyttes for å møte utfordringene kommunen står ovenfor. 3

5 2.1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, både psykisk og fysisk, og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Det er mange faktorer som til en hver tid kan virke inn på folkehelsen enten direkte eller indirekte. De deles vanligvis inn i biologiske, fysiske, kjemiske og sosiale faktorer. Faktorene kan både styrke helse og svekke helse. De negative påvirkningsfaktorene svekker helsen, enten det er ting vi spiser eller drikker, eller de befinner seg i det sosiale eller fysiske miljøet rundt oss. Positive faktorer handler blant annet om styrkende faktorer i miljøet rundt oss, om vårt forhold til våre nærmeste og de nettverk vi inngår i, og i hvilken grad livet oppleves å ha mening og å være forutsigbart og håndterbart. Dette kan kalles beskyttelseseller mestrings-faktorer, og gir individer og grupper bærekraft og slitestyrke. Det er gode investeringer, både menneskelig og økonomisk, å styrke fysisk og mental helse, styrke ernæringskompetanse, sikre gode læremuligheter, sikre arbeid og aktiviseringsmuligheter og sikre trygge miljø der hvor folk ferdes. Arbeidet med folkehelsen er derfor svært variert og kan ha mange innfallsvinkler. Det er viktig at man gjennom folkehelsearbeidet stimulerer til at hver enkelt tar ansvar, og at alle blir ansvarliggjort. 2.2 Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid er helheten i samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helsen i en befolkning. Dette arbeidet er mye mer enn bare helsetjenester. Det finnes en kjent regel som beskriver dette. Den heter «10-90 regelen»: «Bare 10 % av folks helseproblemer kan helsetjenesten selv gjøre noe med, de resterende 90 % må løses utenfor helsetjenesten.» Det vil si at tiltak og virksomheter som ligger under helsetjenesten sitt ansvarsområde bare bidrar med 10 % av det som skal til for å opprettholde befolkningens helsetilstand. Det er først når folk er syke eller står i risiko for å bli syke at helsetjenesten griper inn. Summen av vår helse handler om mye mer enn sykdom. Folkehelsen påvirkes mest av alle faktorene i hverdagen, som hvordan vi trives på jobb/skole, familie og nettverk, hvor tilrettelagt det er for fysisk aktivitet der vi bor, sosial trygghet m.m. Disse faktorene påvirkes av andre samfunnssektorer enn helsetjenesten. Det er derfor viktig at alle virksomheter i Sørum kommune tenker folkehelse i sine tiltak og handler deretter. 2.3 Helsefremmende og forebyggende arbeid Folkehelsearbeidet forutsetter både helsefremmende og forebyggende tilnærminger. Helsefremmende arbeid er definert som en prosess som gjør folk i stand til å styrke og bevare sin helse (man skal fremme det som er friskt). Sentralt i det helsefremmende arbeid er den enkeltes og/eller lokalsamfunnets mulighet for å ha aktiv innflytelse over egen situasjon. Helsefremmende arbeid omfatter en styrking av faktorer som fremmer helse fremfor å ha oppmerksomheten rettet mot sykdomsfremkallende faktorer. Forebyggende arbeid innebærer å sette inn tiltak tidlig for å forhindre at folk skal leve under påvirkning av negative helsefaktorer. Dette kan være å forhindre mobbing i skolen, å styrke og støtte utsatte familier, forebygge vold i nære relasjoner, forebygge sykdom m.m. Man ønsker å forhindre at folk skal leve under varig påvirkning av negative helsefaktorer for å unngå utvikling av fysisk og mental sykdom dårligere folkehelse. Forbyggende arbeid 4

6 skilles fra helsefremmende arbeid ved at man her har fokus på de faktorer som fører til negativ folkehelse i stedet for de som fremmer folkehelsen. I det praktiske folkehelsearbeidet vil innsats innenfor tilnærmingene utfylle og overlappe hverandre. De fleste helsefremmende tiltak vil også ha en forebyggende effekt, og det meste av det som gjøres av forebygging har også potensial for å styrke og fremme helse. I kommunedelplan for forebygging og folkehelse i Sørum skal folkehelsearbeidet omfatte både helsefremmende og forebyggende tiltak. Denne figuren illustrerer mangfoldet i folkehelsearbeidet, og de ulike faktorene som påvirker helsen. 3. Formål Formålet med planarbeidet er å utarbeide kommunedelplan for forebygging og folkehelse med tydelige innsatsområder, mål og tiltak. Planen skal svare på de krav som følger med folkehelseloven, ut fra hvilke behov Sørum kommune har. Folkehelsearbeidet bør være kunnskapsbasert, altså bygge på kunnskap og fakta om hva som virker. Definisjonen av folkehelsearbeid innebefatter et stort område. Det vil derfor være viktig at man i kommunedelplan for forebygging og folkehelse lokaliserer folkehelseutfordringene ved hjelp av oversikt over helsetilstanden og annen helsestatistikk samt lokal kartlegging. Ved å tydeliggjøre utfordringene vil man lettere kunne definere områdene hvor tiltak bør settes inn for å bedre folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller. Sørum kommune er preget av stor innflytting og det vil være spesielt viktig at kommunen har fokus på folkehelse i utvikling av lokalmiljø. Dette gjelder blant annet i planlegging av 5

7 boliger, barnehager, skoler, sentrumsutvikling, samt tilrettelegging for fysisk aktivitet og sosiale møteplasser. Det å skape trygge og gode nettverk for innbyggerne, og tydeliggjøre mangfoldigheten i det frivillige arbeidet i kommunen, blir viktig i folkehelsearbeidet. Formålet med planen blir å forankre et godt, kunnskapsbasert folkehelsearbeid i alle kommunens virksomheter, for å jobbe mot bedre folkehelse i befolkningen. 4. Status helsetilstanden i Sørum kommune 4.1 Kunnskapsgrunnlag I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet oversikt over helsetilstanden og positive og negative påvirkningsfaktorer i tråd med Forskrift om oversikt over folkehelsen, jf. Helseog omsorgstjenesteloven 3-3 og folkehelseloven 5 b. Folkehelseinstituttet har utarbeidet folkehelseprofilen som skal bistå lokale myndigheter med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i kommunen. Profilen gir en oversikt over de store linjene gjennom grafer og tall. Begrensningen i dette verktøyet er at feilmarginene og unøyaktighetene i tallene blir spesielt fremtredende i små kommuner. Dette krever en granskning av tallenes bakgrunn og at det tas høyde for unøyaktigheter. Et annet verktøy som er laget og som er et nødvendig supplement til planarbeidet er Kommunehelsa statistikkbank. Tallene her er hentet fra tilgjengelig offentlige kilder som for eksempel sentrale helseregistre, Statistisk Sentralbyrå, Utdanningsdirektoratet og NAV. Denne statistikkbanken vil være et viktig bidrag til å kunne gå mer inn i tallene presentert i folkehelseprofilen. Akershus fylkeskommune har også utviklet en tabellbank som er tilgjengelig hvor de baserer seg på kilder som blant annet Statistisk Sentralbyrå, Akershus fylkeskommune, Ruter AS, Folkehelseinstituttet og Statens Vegvesen Region Øst. Akershusstatistikk finnes også som dokument. Datagrunnlaget for dette dokumentet er i hovedsak hentet fra Statistisk Sentralbyrå, Norgeshelsa og Kommunehelseprofiler. Det vil også bli hentet inn lokal statistikk fra NAV og Ungdata. Prosjektgruppen må vurdere og eventuelt foreslå områder som den mener er av viktighet for godt datagrunnlag som kan gi noen indikatorer på mulig fokus i Sørum kommunes plan for forebygging og folkehelse. 4.2 Status Per i dag er folkehelseprofilen 2013 for Sørum kommune fra Folkehelseinstituttet klar: I korte trekk sier denne at kommunen ligger godt an i forhold til landsgjennomsnittet. Av utfordringer trekkes frem at Sørum har flere brukere av legemidler for KOLS og astma, samt kolesterolsenkende midler enn gjennomsnittet i Akershus og landet som helhet. Tallene kan også tyde på at kommunen har en utfordring med at mobbing i 10. klasse, som ser ut til å være 6

8 noe mer utbredt enn landsgjennomsnittet. Elever i dette trinnet ser ut til å trives noe dårligere enn gjennomsnittet i landet. Disse tallene er imidlertid heftet med noe usikkerhet. Av positive trekk fra folkehelseprofilen vises det blant annet at kommunen har lavere antall husholdninger med lav inntekt enn landet som helhet, og færre barn med enslig forsørger sammenlignet med landsgjennomsnittet. Andelen personer med psykiske symptomer og lidelser hos fastlegen og legevakt er lavere i Sørum enn i landet som helhet. I tillegg ser det ut til at hjerte- og karsykdom er mindre utbredt i kommunen enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Disse tallene, samt statistikk fra flere andre kilder, danner grunnlaget for utarbeidelse av en oversikt over helsetilstanden. Her vil man gå mer i dybden av tallene, og bruke lokale kilder der de er tilgjengelige. Det er imidlertid viktig at tallene er reproduserbare da en slik oversikt skal danne grunnlag for planarbeid og langsiktig folkehelsearbeid, samt oppdateres hvert fjerde år jf. Forskrift om oversikt over folkehelsen 5. Den endelige oversikten over helsetilstanden i Sørum kommune vil være klar i løpet av sommeren 2013 og blir et viktig dokument i planarbeidet. Oversikten vil bidra til en spissing av planarbeidet ved å identifisere lokale utfordringer som man bør ha spesielt fokus på videre. Da folkehelsearbeidet favner vidt blir det ekstra viktig å velge seg ut noen fokusområder. Videre blir det viktig at tiltakene som settes inn er mest mulig målbare for å kunne evaluere effekt. 5. Innhold i planen Kommunedelplan for forebygging og folkehelse vil ta for seg en teoridel som sier noe om hva folkehelse er og hvordan den kan bedres, sentrale føringer og lokale satsningsområder. Videre vil planen presentere helsetilstanden i kommunen ved hjelp av indikatorer og statistikk, og si noe om involverte planer. Prioritering og tiltaksområder må defineres med klare mål- og tiltak. Planen må også si noe om implementering, evaluering og rullering. Det må utarbeides en handlingsplan med ulike innsatsområder med mål, og beskrive hvordan det er tenkt at målene skal nås, og hvordan resultatet skal måles. Hovedtema som planen skal ta for seg vil bli avgjort når det endelige utfordringsbildet for Sørum kommune er utarbeidet og analysert. Det er allikevel noen grunnleggende perspektiver som skal ligge til grunn for arbeidet med de ulike temaene. Disse perspektivene er blant annet: støtte til egenmestring, tidlig intervensjon, bidra til gode utdanningsforløp, legge til rette for integrering, bidra til god psykisk og fysisk helse. Ut fra statusen er det noen temaer som bør utredes nærmere i planen. I tillegg er det flere temaer som det blir viktig å utrede nærmere selv om de ikke er så fremtredende i folkehelseprofilen. Dette er temaer som blant annet dukker opp i lokale undersøkelser, eller gjennom formidlet kunnskap fra kommunens ulike virksomheter. Kommunen har fra tidligere et ekstra fokus på barn og unge og deres familier, samt en visjon om å ha landets beste skoler. Dette vil kunne gjenspeiles i kommunedelplan for forebygging og folkehelse. 7

9 6. Organisering og prosess Kommunestyret i Sørum har i planstrategien vedtatt å forankre folkehelsearbeidet i alle deler av kommunens virksomheter ved å lage en kommunedelplan for forebygging og folkehelse. Planarbeidet vil organiseres som et prosjektarbeid, som etableres når kommunestyret har vedtatt det endelige planprogrammet. Ansvar for planen vil ligge hos kommunalsjef for tjenesteområdet familie og nærmiljø. Det forutsettes at det blir et tett samarbeid med de øvrige kommunalsjefene for omsorg og velferd, og utdanning. Det er tenkt satt sammen en bred prosjektgruppe som vil bestå av representanter fra de ulike virksomheter i samtlige tjenesteområder. Videre skal det etableres arbeidsgrupper for de ulike underliggende planområdene og temaer. Medvirkning vil bli ivaretatt gjennom politiske verksted, dialogmøter for innbyggere, lag og foreninger, samt nettbasert dialog. Planstrategien for Sørum kommune viser at det finnes mange planer som henger sammen og overlapper hverandre. Områdene vil henge så tett sammen at om en har planer for hvert område vil de fleste tiltakene gå igjen i de ulike planene, det vurderes derfor slik at et felles plandokument kan bli omfattende men allikevel hensiktsmessig. Kommunedelplan for forebygging og folkehelse er tenkt som en overordnet plan, som skal vise til en rekke andre planer i kommunen. Det blir derfor viktig at alle planer sier noe om forebygging og folkehelse, slik at kommunedelplan for forebygging og folkehelse kan vise til disse avsnittene for videre beskrivelser av tiltak og handlingsplaner. Handlingsplanene er tenkt inn i kommunens økonomiplan for å sikre forankringen. For best økonomisk planlegging er det viktig at det defineres hvorvidt planer og tiltak kan utføres innenfor gjeldende økonomiske rammer eller om de krever økte rammer. 7. Medvirkning Medvirkning og empowerment (myndiggjøring) er sentrale perspektiver innenfor folkehelsearbeidet. Dette har stor betydning i en kommunedelplan for forebygging og folkehelse. Det er viktig å sikre deltakelse i arbeidet fra de som er målgruppene for mye av folkehelsearbeidet. Det er avgjørende at planarbeidet tar hensyn til utfordringer som sosial ulikhet og integrering med tanke på medvirkning. Medvirkningsprosessene skal bidra til bedre planer, lette gjennomføring av planer og bidra til at politikernes grunnlag for beslutninger skal bli best mulig. Ved innhenting av lokal kunnskap og erfaring vil det legges stor vekt på å skape arenaer for dialog med befolkningen, ressurspersoner i lokalmiljøet samt lag og foreninger. Det skal gjennomføres dialogmøter hvor innbyggerne, lag og foreninger i kommunen blir involvert og kan komme med innspill. Det vil også bli gjennomført eget politisk verksted for involvering av lokale politikere. Planen skal videre til politisk behandling i alle politiske råd og utvalg i Sørum kommune. 8

10 I tillegg blir det gjennomført høring av planforslaget etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven 4-1 og 5-2. Ved utarbeiding av planprogram jf. Plan- og bygningsloven sikres medvirkningsprosessene og forankring i kommuneplaner / kommunedelplaner. 8. Tentativ fremdriftsplan Vår 2013: Sommer 2013: September 2013: Sommer/høst 2013/vinter 2014: Høst 2013/vinter 2014: Høst 2013: Vår 2014: Vår 2014: Vår/sommer 2014: Forslag til planprogram vedtas i kommunestyret Planprogram sendes på høring i 6 uker, jf. Plan- og bygningsloven Planprogram vedtas i kommunestyret Prosjektgruppen jobber Arbeidsgruppene jobber Arenaer for dialogmøter og politisk verksted Ferdigstille planforslag og sende på høring i 6 uker jf. Plan- og bygningsloven Innspill tas inn og behandles i det endelige saksfremlegget Kommunedelplan for forebygging og folkehelse til politisk behandling 9

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 HØRINGSUTKAST Forslag til planprogram kommunedelplan for folkehelse 2015 2027 1. BAKGRUNN 2. FØRINGER 2.1 Tidsavgrensning 3. DEFINISJONER 3.1 Folkehelse

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid Regelverk Verktøy Kapasitet Folkehelseloven 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse,

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling Planprogram Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn for utarbeidelse/revidering av planen... 3 1.2. Forankring i lokal planstrategi... 3 1.3. Krav

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?)

Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?) Snåsavatnet i Nord-Trøndelag - foto fra Wikipedia Folkehelseloven et verktøy for lokalt folkehelsearbeid (?) Steinkjer 17. september 2013 Guri Wist Folkehelserådgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune Disposisjon

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM

KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID FREMTIDENS MULIGHETSROM FOLKEHELSEKONFERANSEN, DRAMMEN 11. MARS 2014 Hva nå og hvordan? First do something, then do more, then do better! Sir Michael Marmot, professor

Detaljer

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Asker kommune Desember 2013 1 Planprogram Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsavgrensning... 3 3. Definisjon... 3 4. Bakgrunn... 4 5. Føringer... 5 6. Formål...

Detaljer

Folkehelseplan. Forslag til planprogram

Folkehelseplan. Forslag til planprogram Folkehelseplan Forslag til planprogram Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen

Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen KST 30.05.13 Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Forutsetninger for planarbeidet...2 2.1 Nasjonale føringer...2 2.2 Regionale føringer...2 2.3 Kommunale føringer...2

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026

Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11

Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv. Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 Kommunenes grunnlag for helsefremmende arbeid fylkeskommunalt perspektiv Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Saltstraumen 30.05.11 08.06.2011 1 08.06.2011 2 08.06.2011 3 08.06.2011 4 08.06.2011 5 08.06.2011

Detaljer

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Anders Smith, seniorrådgiver/lege NFBIB/Tekna 8.5.2014 Det vi gjør for innemiljøet generelt, kommer forhåpentlig også barna til gode! NFBIB 8.5.2014 2 NFBIB

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lillehammer 17.12 2013 1 Hva Prosessen Valg av hovedutfordringer Videre bruk av folkehelseoversikten Erfaringer 2 Lov om folkehelsearbeid 5 - Oversikt

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Overordnede folkehelsemål

Overordnede folkehelsemål 26. mai 2014 Helhetstenkning i lokalt folkehelsearbeid og fylkeskommunalt planarbeid Fylkesordfører Anette Solli Overordnede folkehelsemål Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet Redusere

Detaljer

Om planprogram og kommunedelplan

Om planprogram og kommunedelplan Vågsøy kommune 4. november 2013 Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN NORDKAPP Kommune Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN INNHOLD Innledning... 2 Planprogram og kommunedelplan... 2 Tidsavgrensing... 2 Bakgrunn og forutsetning for

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oversiktsarbeidet. «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oversiktsarbeidet. «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september Trygg framtid for folk og natur Oversiktsarbeidet «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september 2015 Folkehelseloven 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen A: opplysninger som statlige helsemyndigheter

Detaljer

HVORDAN HAR VI DET I FAUSKE? Folkehelserådgiver Irene Larssen

HVORDAN HAR VI DET I FAUSKE? Folkehelserådgiver Irene Larssen HVORDAN HAR VI DET I FAUSKE? Folkehelserådgiver Irene Larssen 1 2 Har det betydning for budsjettarbeidet å vite hvordan innbyggerne i Fauske har det? 3 Sitat: «Det er blant annet denne informasjonen som

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Bakgrunn, hensikt, funn og erfaringer.

Bakgrunn, hensikt, funn og erfaringer. Tilsyn med folkehelsearbeid i kommunen Bakgrunn, hensikt, funn og erfaringer. 30.April 2015 Folkehelsesamling Oversikt Bakgrunn; Folkehelse og folkehelsearbeid i endring Hensikten med tilsynet Hva tilsynet

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode: 4126/2013-G00 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM Bakgrunn for planarbeidet Kommunene har med innføring av Samhandlingsreformen, ny Lov om folkehelse,

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Plan- og bygningslovkonferansen, Elverum 1. november 2013 Folkehelseloven

Detaljer

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen

SEVS. Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging. Kirkenes 5. september Prosjektleder John H. Jakobsen Folkehelseperspektivet i kommunal planlegging Kirkenes 5. september 2017 Prosjektleder John H. Jakobsen Mail : john.jakobsen@ks.no Mobil : + 47 908 58 032 SEVS Sekretariat for Etter- og Videreutdanning

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Eldre ressurs eller utgift? Informasjons og erfaringsutveksling TL arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt SLT og kriminalitetsforebygging

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Folkehelse i byplanlegging

Folkehelse i byplanlegging Folkehelse i byplanlegging Vigdis Rønning Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Disposisjon 1. Folkehelsepolitikken nasjonale mål 2. Utfordringsbildet 1. Helsetilstand og sykdomsutvikling

Detaljer

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn (TL) Kommunelegens rolle i et Trygt lokalsamfunn

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn (TL) Kommunelegens rolle i et Trygt lokalsamfunn Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn (TL) Kommunelegens rolle i et Trygt lokalsamfunn 19.11.13. Kommunens rolle Folkehelseloven Folkehelse er et ansvar for kommunen: Folkehelseloven 1. Formål Formålet

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Anders Aasheim Seniorrådgiver Tlf 918 33389. E-post fmtraaa@fylkesmannen.no Fylkesmannens oppdrag i 2014 For å øke kunnskapen om og bruken av

Detaljer

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad (Ap) - leder Berit Haveråen (Ap) Svein Borkhus

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID Kurs for fysioterapeuter og kiropraktorer i turnus Drammen 21. oktober 2016

FOLKEHELSEARBEID Kurs for fysioterapeuter og kiropraktorer i turnus Drammen 21. oktober 2016 FOLKEHELSEARBEID Kurs for fysioterapeuter og kiropraktorer i turnus Drammen 21. oktober 2016 Marianne H. Hillestad seniorrådgiver Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen fmbumhh@fylkesmannen.no HVORDAN?

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

SAKSGANG. Rådmannens innstilling Vågsøy kommunestyre vedtar fremlagt planprogram for folkehelse som det foreligger.

SAKSGANG. Rådmannens innstilling Vågsøy kommunestyre vedtar fremlagt planprogram for folkehelse som det foreligger. Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Helse-og omsorgsutvalg Planutvalg Kommunestyre Endelig vedtak i: Kommunestyre Møtedato 27.01.2014 28.01.2014

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Høringsuttalelse til folkehelseforskriften

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Høringsuttalelse til folkehelseforskriften Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/2161-3 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Høringsuttalelse til folkehelseforskriften Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 35/12

Detaljer

Trøgstad kommune. Planprogram for folkehelseplan 2014-2026

Trøgstad kommune. Planprogram for folkehelseplan 2014-2026 Trøgstad kommune Planprogram for folkehelseplan 2014-2026 Vedtatt av Kommunestyret 13.05.2014 Planprogram for folkehelse i Trøgstad 2014 2026 2 1. Innledning A. Bakgrunn I kommunal planstrategi (vedtatt

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga?

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Samhandlingsreformen Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Molde, 10. november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift om

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016 Selbu kommune Arkivkode: G00 Arkivsaksnr: 2016/404-3 Saksbehandler: Tove Storhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.10.2016 Kommunestyret 17.10.2016 Oversiktsdokument over folkehelse

Detaljer

Folkehelsearbeid. i Rana kommune. Gro Sæten

Folkehelsearbeid. i Rana kommune. Gro Sæten Folkehelsearbeid i Rana kommune Gro Sæten Fremtidig helse hvordan kan kommunene bidra? Rammer for folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Folkehelseloven - endrer rammevilkårene for folkehelsearbeidet Folkehelsemeldingen

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1 Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 Velkommen!! 11.05.2010 1 Fylkeskommunens plattform i folkehelsearbeidet Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 11.05.2010 2 Norge

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt

Detaljer

FOLKEHELSE I PLANARBEID. Prosess, muligheter og utfordringer. Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

FOLKEHELSE I PLANARBEID. Prosess, muligheter og utfordringer. Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune FOLKEHELSE I PLANARBEID Prosess, muligheter og utfordringer Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune FOLKEHELSELOVEN - UTDRAG Formålet: bidra til en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Eldrerådet 18. februar 2013

Eldrerådet 18. februar 2013 Folkehelsearbeid og helsestatus i Nord-Trøndelag Eldrerådet 18. februar 2013 Margunn Skjei Knudtsen/Kyrre Kvistad Hva er folkehelse? Befolkningas helsetilstand og hvordan helsa fordeler seg i befolkninga

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten

Erfaringer fra oversiktsarbeidet. KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra oversiktsarbeidet KS læringsnettverk 3.mai 2016, Anne Slåtten Erfaringer fra Prosjektet Vestfold som erfaringsfylke innen oversiktsarbeid (avsluttet i juni 2015). Utviklingsarbeid initiert

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

Kommunens folkehelsearbeid. Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan?

Kommunens folkehelsearbeid. Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan? Kommunens folkehelsearbeid Alle snakker om folkehelse. Hva? Hvorfor? Hvordan? 1. Har kommunen noe å hente på en økt satsing på folkehelsearbeid? 2. Hva viser fylkesmennenes tilsyn i 2014? 3. Hvordan kan

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Fylkesmannen i Aust-Agder Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Gjerstad kommune Virksomhetens adresse: 4780 Gjerstad Tidsrom for tilsynet: 17.07.2014 23.12.2014 Kontaktperson i virksomheten: Elfi

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

Folkehelseloven. 1.Formål Formålet med denne loven er å

Folkehelseloven. 1.Formål Formålet med denne loven er å Folkehelse Folkehelseloven 1.Formål Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene?

Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene? Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene? v /Tone P. Torgersen, Hdir Disposisjon: 1. Hva er viktig for de som jobber med mhv i kommunene MHV

Detaljer

Sammen for god folkehelse!

Sammen for god folkehelse! Sammen for god folkehelse! Fylkeskommunens rolle, ansvar og oppgaver i folkehelsearbeidet Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 Forholdet mellom ny folkehelselov og ny lov om kommunale

Detaljer

Forbygging av skader og ulykker i lys av ny folkehelselov. Arne Marius Fosse Seniorrådgiver Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Forbygging av skader og ulykker i lys av ny folkehelselov. Arne Marius Fosse Seniorrådgiver Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Forbygging av skader og ulykker i lys av ny folkehelselov Arne Marius Fosse Seniorrådgiver Folkehelseavdelingen, Disposisjon 1. Samhandlingsreformen 2. Helse- og omsorgstjenesteloven 3. Folkehelseloven

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

FOLKEHELSE: Arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

FOLKEHELSE: Arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer FOLKEHELSE: Arbeid med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Felles orientering for alle komiteene 3. april 2014 ved folkehelsekoordinator Christine Kåsin Sønningdal og rådgiver Malin Paust

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Folkehelsearbeid i kommunen etter Folkehelseloven 2012

Folkehelsearbeid i kommunen etter Folkehelseloven 2012 Folkehelsearbeid i kommunen etter Folkehelseloven 2012 Kurs C: Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid Asker, 28.04.16 Bettina Fossberg, kommuneoverlege Sørum og Fet Disposisjon

Detaljer