Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget"

Transkript

1 Arbeidsutvalget Referat fra møte 2/09 i arbeidsutvalget for torsdag 19. mars 2009 fra kl til kl i UHRs lokaler, Oslo Til stede: Dekan Bjørn Torger Stokke, NTNU, (leder) Dekan Sissel Ravnsborg, HiST, (nestleder) Dekan Ole-Gunnar Søgnen, HiB Instituttleder Vidar Thue-Hansen, UMB Fagsjef Bjørn Olsen, NITO Studentrepresentant Cato Haugland, StL Fra sekretariatet: Seniorrådgiver Mari S. Rigstad Referat skrevet: Referat godkjent: SAKLISTE: NRT/AU-sak 10/09 Godkjenning av innkalling og saksliste NRT/AU-sak 11/09 Referat fra siste AU-møte NRT/AU-sak 12/09 Nye referat- og orienteringssaker NRT/AU-sak 89/08 NOKUT-evalueringen av ingeniørutdanningen NRT/AU-sak 93/08 Studietur 2009 NRT/AU-sak 6/09 Årsrapport for NRT 2008 NRT/AU-sak 8/09 NRT-møte 1/09 NRT/AU-sak 13/09 Ingeniørdidaktikk NRT/AU-sak 14/09 Bruk av bokstavkarakterskalaen opplegg for 2009 NRT/AU-sak 15/09 Ny studentrepresentant i NRT/AU NRT/AU-sak 16/09 Publisering plan for 2009 NRT/AU-sak 17/09 Eventuelt NRT/AU-sak 10/09 Godkjenning av innkalling og sakliste 1

2 Innkalling og sakliste godkjent. Ingen saker ble meldt til eventuelt. Studentrepresentanten ble ønsket velkommen. Vedtak: NRT/AU godkjenner innkalling og sakliste. NRT/AU-sak 11/09 Referat fra siste AU-møte Referat fra AU-møtet 23. januar 2009 er godkjent og lagt ut på NRTs nettsider. Det var ingen nye kommentarer til referatet. Saksdokumenter/Internettsider: Referat fra NRT/AU-møte 23. januar 2009: NRT/AU-sak 12/09 Nye referat- og orienteringssaker Fra departementene 1 Ny statssekretær i KD Stortingsrepresentant Åsa Elvik (30), Bø i Vesterålen, har overtatt som statssekretær for statsråd Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet etter Jens Revold med virkning fra 13. mars Åsa Elvik har representert Sosialistisk Venstreparti i Nordland på Stortinget siden For mer informasjon: 2 Gnist den store lærersatsingen 18. mars ble en av de største rekrutteringskampanjene noensinne i offentlig sektor i Norge lansert. Målet er å få flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen samtidig som læreryrkets anseelse blir mer positiv. Kampanjen skal gå over tre år, og har en samlet kostnadsramme på 20 millioner kroner. For mer informasjon: 2009/har-du-en-larer-i-deg.html?id=549845# 2

3 3 Læringsutbyttebeskrivelser Brev fra Kunnskapsdepartementet til UHR (5.3.09): Vurdering av egne læringsutbyttebeskrivelser for enkelte kvalifikasjoner i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet har henvendt seg til UHR og bedt om en vurdering av de kvalifikasjonene innenfor det norske gradssystemet som ikke nødvendigvis lar seg plassere innunder ett av de tre hovednivåene i et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, nærmere bestemt: høgskolekandidat, allmennlærerutdanning / fireårig faglærerutdanning samt erfaringsbasert mastergrad. UHR blir bedt om å innhente synspunkter fra studentorganisasjonene og Nettverk for private høyskoler i sitt arbeid. Fristen er satt til innen utgangen av juni NRT/AU tar KDs brev til orientering og avventer UHRs videre prosess. Universitets- og høgskolerådets styre og organer 4 Statsbudsjettet 2010 UHR har gitt innspill til Statsbudsjettet Dette omfatter bl.a. styrking av basisbevilgning til universiteter og høgskoler en kunnskapsmilliard (se sak nedenfor), forskerrekruttering, studieplasser og studiefinansiering, vitenskapelig utstyr, forskningsmål og bygg. NRT/AU er skuffet over at teknologiområdet ikke nevnt i forbindelse med studieplasser i innspillet til statsbudsjett. Det er et ønske ved flere av utdanningene om å få ta opp flere studenter. For mer informasjon: 5 Kunnskapsmilliard UHR og div. andre organisasjoner (9.3.09): Krav til regjeringen: En kunnskapsmilliard: Vi krever én kunnskapsmilliard for å styrke norsk høyere utdanning og forskning. Det er helt avgjørende for Norge som kunnskapsnasjon at regjeringen tør satse offensivt, sier til sammen åtte organisasjoner som har gått sammen om et felles krav om å satse på utdanning i budsjettet for For mer informasjon: apsmilliard 3

4 6 Karaktersystemet og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Brev fra UHRs utdanningsutvalg til Kunnskapsdepartementet ( ) med understreking av behovet for å se vårt nasjonale karaktersystem i sammenheng med det kommende nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Utdanningsutvalget mener at den forståelsen av deskriptorene som ligger i EQF og i Tuningprosjektet er godt i samsvar med den norske karaktertradisjonen og det nye forslaget til karakterbeskrivelser. Utvalget anbefaler at KD legger den samme forståelsen til grunn også for det norske kvalifikasjonsrammeverket. Annet 7 NOKUT: NOKUT-konferansen 2009, mai, Bergen: Bjørn Torger Stokke vurderer å delta. 8 NOKUT: Seminar om Diploma Supplement, Bergen 7. mai 2009: 9 Teknisk ukeblad (5.3.09): Disse skolene gir best karakterer Ved Norges Handelshøyskole (NHH) får studentene best karakterer. Dårligst er karakterene ved Høgskolen i Gjøvik: 10 NIFU STEP-rapport 9/2009: Vabø, Ramberg: Arbeidsvilkår i norsk forskning: _forskning 11 Universitetsavisa, NTNU ( ): Bløtkake til kjemisk prosessteknologi:http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?ka tegori=nyheter&dokid=49be55bb2893e Konferanse Høgskole og samfunn i samhandling HSS09, september Høgskolen i Gjøvik i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark: 13 Nordområdene: satsingen fortsetter, UiT sentral. Regjeringen vil bl.a. investere i et sjøgående forskningsfartøy som skal stasjoneres i Tromsø: ent_id=

5 14 Forkursinnspill: E-post fra en faglærer ved Ås videregående skole til medlemmene av vedrørende forkurs for ingeniørutdanning og rekruttering til dette. Bakgrunnen for henvendelsen er i første rekke at Høgskolen i Gjøvik legger ned sitt forkurs samt for dårlig markedsføring av forkursene. NRT/AU mener at forkursene må sikres og markedsføres sekretæren undersøker hvordan RENATE markedsfører dem. Vedtak: NRT/AU tar sakene til orientering. NRT/AU-sak 89/08 NOKUT-evalueringen av ingeniørutdanningen Sekretæren er i kontakt med Kunnskapsdepartementet for å få status for oppfølgingen av evalueringen. Ingeniørdidaktikk: Denne er gitt eget saksnummer: NRT/AU-sak 13/09. Forskningsbasert utdanning: NRT/AU avventer videre arbeid med dette inntil resultatene fra den felles arbeidsgruppa nedsatt av Forskningsutvalget og Utdanningsutvalget i UHR foreligger. Kvalitetssikring av Y-vei og tresemesterordningen: Det bør ses på det. Disse ordningene krever en ekstra oppfølging av studentene. Motiverte studenter klarer seg. Ole-Gunnar Søgnen fikk i oppdrag å lage et mandat og forslag til medlemmer for en arbeidsgruppe i samarbeid med Bjørn Olsen og Cato Haugland. Han ble også oppfordret til å ta kontakt med Høgskolen i Telemark. Saken tas opp på NRT-møte 1/09. Internasjonalisering: Bl.a. Stortingsmeldingen om internasjonalisering. Oppfølging sammen med SIU (brev til SIU). Det ble foreslått en egen dag på NRT-møte 2/09 med internasjonalisering som tema. Spørsmålet om fag på engelsk ble luftet. En oversikt over norske bedrifter med engelsk som corporate language ble etterlyst. Det ble foreslått å spørre Norsk Industri. NRT må følge opp internasjonalisering som sak. Fokuset bør være på erfaringsutveksling. Forskning: Det ble hevdet at utvikling av mastergrader/ph.d. kan gå ut over grunnutdanningene. HiB inngår samarbeid med NTNU om mastergradsutdanning i undervannsteknologi. Det ble sagt at ressurssituasjonen er generelt for dårlig innenfor ingeniørutdanningene til å kunne få til forskning av noen størrelse. Dette følges opp videre. 5

6 Saksdokumenter/nettsteder: NOKUTs sider om evalueringen: Berit Hyllseth: Forskningsbasert undervisning, Norgesnettrådet 2001: k/norsk_utdanning/nnrpublikasjoner/forskn_basert_undv.pdf Vedtak: NRT/AU følger opp saken videre med hovedvekt på Y-veien/ tresemesterordningen og internasjonalisering. NRT/AU-sak 93/08 Studietur 2009 Planleggingen av studieturen til Nederland er godt i gang. Bjørn Torger Stokke har fått positive tilbakemeldinger fra både Delft og Eindhoven og programmet begynner å bli klart. Delft planlegger et eget seminar den torsdagen vi er der. AU diskuterte også reiserute, inkludert tidspunkter, og hotellovernattinger. Stokke har sendt ut en del relevant referanselitteratur og lenker for forberedelse til studieturen. Når det gjelder den norske introduksjonen/presentasjonen: Alle må presentere seg selv og fortelle om sine forventninger til utbyttet av programmet. Studentrepresentanten har ikke anledning til å delta. Sekretæren kontakter hans vara. Hver enkelt bestiller egen reise; sekretæren bestiller hotell. AU hadde ingenting i mot at det blir med en ekstra person fra NTNU. Vedtak: NRT/AU ber Stokke og sekretæren følge opp saken videre. Hver enkelt bestiller egen reise. NRT/AU-sak 6/09 Årsrapport for NRT 2008 Denne saken ble utsatt fra forrige møte. NRT/AU har gjennomgått utkastet til årsrapport

7 Representasjon fra UiTø etter fusjonen mellom universitetet og høgskolen tas opp internt i UHR. Forslag til vedtak ble vedtatt. Saksdokumenter/nettsteder: Forslag til årsrapport for NRT i 2008 (vedlagt) Vedtak: NRT/AU godkjenner forslaget til årsrapport med de endringer som framkom på møtet. NRT/AU-sak 8/09 NRT-møte 1/09 NRT-møte 1/09 planlegges som kjent med én dag felles med Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, slik at 14. mai er dagen for fellesmøtet; 13. mai har fakultetsmøtet separat møte, mens NRT har sitt separate møte 15. mai. Det er laget et eget nettbasert påmeldingsskjema: Fakultetsmøtets arbeidsutvalg hadde møte 10. februar og diskuterte bl.a. saker til fellesmøtet 14. mai. Utkast til referat fra dette møtet er vedlagt. Bjørn Gjefsen er invitert og har takket ja. Det er naturlig at referat- og orienteringssakene tas på fellesmøtet 14. mai. Kvalifikasjonsrammeverk: NRT tar ansvaret for saken. Realfagstrategien: Det var antydet at det kunne nedsettes en arbeidsgruppe, men etter samtale mellom lederne i NRT/Fak.møtet ble det bestemt at sekretærene sammenfatter innspill fra medlemmene i arbeidsutvalgene til denne saken som bakgrunnsdokument til behandlingen av saken på fellesmøtet. Frist for innspill fra AU-medlemmene: fredag 27. mars. Det var også ønske om en statusrapport for området. Sekretærene ferdigstiller snarest programmet for fellesmøtet. Når det gjelder Vilje-con-valg ble det ytret ønske om å ha dette på fellesmøtet. NRT: ettermiddagen 14. mai: orientering og omvisning nano-lab, NTNU. AU diskuterte hvilke saker som bør behandles på det separate NRT-møtet den 15. mai. Det er noen saker som er selvsagte, bl.a. nedsettelse av valgkomité for valg av leder og nestleder på NRT-møte 2/09. Leder, nestleder og AU ble valgt på NRT-møte 2/07. Leder og nestleder velges for 7

8 to år av gangen, mens de resterende AU-medlemmene velges for fire år av gangen. For leder og nestleder er det adgang til gjenvalg to ganger. Forslag til saker: Ingeniørdidaktikk: orientering (avhengig av KDs behandling). Evaluering av Y-vei/tresemesterordningen Publisering Karakterer Oppnevning av valgkomité Bjørn Olsen (leder), Sissel Ravnsborg, studentrepresentanten i AU, Arne Sølvberg (forespørres) Sted for neste rådsmøte: UMB? NTNU: gradssamarbeidet med Delft Karakterkravet: 3MX på NTNU Rapportering av søkertall Samordnet opptak sende det ut på forhånd til rådsmedlemmene og be om tall også for ev. lokale opptak Gradssamarbeid fornybar energi med andre nordiske universiteter (NTNU). Orienteringer fra institusjonene Saksdokumenter/Internettsider: Utkast til referat fra møte i arbeidsutvalget for Nasjonalt fakultetsmøte for realfag (vedlagt) Reglement for fagstrategiske enheter: Vedtak: NRT/AU ber sekretær ferdigstille utkast til program for NRT-møtet, og i samarbeid med Stokke og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag ferdigstille programmet for fellesmøtet 14. mai. NRT/AU-sak 13/09 Ingeniørdidaktikk Denne saken var opprinnelig en del av NRT/AU-sak 89/08. NRT har søkt Kunnskapsdepartementet om midler til utvikling av et kurs i ingeniørdidaktikk (inkludert kollegaveiledning), inkludert stipendiat. Sekretæren har tatt kontakt med Kunnskapsdepartementet for å undersøke hvordan søknaden ligger an i løypa. Søknaden ligger til behandling. Resultatet foreligger kanskje før påske. AU hadde håpet på utfallet av KDs behandling søknaden før dette AU møtet for planlegging av videre framdrift av prosjektet. Det var ønske om at sekretæren henvender seg til KD og ber om et umiddelbart svar på søknaden om arbeidsgruppe søknaden om stipendiat kan eventuell 8

9 avvente. Arbeidsgruppen bør kunne avtale dato for studietur i påvente av svar fra KD. Saksdokumenter/Internettsider: Oversendelsesbrev søknad (vedlagt) Søknad: Ingeniørdidaktikk (vedlagt) Vedtak: NRT/AU ber sekretæren skrive brev til KD og be om svar på søknaden om støtte til arbeidsgruppe. NRT/AU-sak 14/09 Bruk av bokstavkarakterskalaen opplegg for 2009 Fagmiljøene er blitt bedt om å utarbeide fagspesifikke karakterbeskrivelser for masterarbeider/masteroppgaver innen 1. juli 2009 med sikte på videre behandling i fagråd/profesjonsråd og fakultetsmøter høsten Utgangspunktet for dette ligger i innstillingen fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR (se dokument 2 under). Dersom det allerede foreligger slike beskrivelser bør det vurderes om det er behov for oppdateringer. Det bes om at nye eller oppdaterte fagspesifikke karakterbeskrivelser for masterarbeider sendes UHR innen desember Sekretæren har, etter å ha diskutert saken med Stokke, henvendt seg til analysegruppen for å be om fritak fra dette opplegget i år, begrunnet i to forhold: 1 - Arbeidet med innføring av kvalifikasjonsrammeverk i ingeniør- og sivilingeniørutdanningene vil også kunne ha konsekvenser for karakterbruken, dvs. de fagspesifikke karakterbeskrivelsene. Det er ønskelig at kvalifikasjonsrammeverket og karakterbeskrivelsene ses på i sammenheng, dvs. det er ikke ønskelig at de fagspesifikke karakterbeskrivelsene skal virke førende på prosessen med innføring av kvalifikasjonsrammeverk. 2 - Innenfor teknologisk utdanning er problemet med karaktergivningen nesten like stort for bacheloroppgavene som for masteroppgavene. Begge bør ses på, mao en større oppgave. NRT/AU har ikke fått svar fra analysegruppens leder på spørsmålet om fritak. NRT/AU støtter Stokkes argumentasjon for ønsket om fritak. NRT/AU avventer saken til etter påske. Saksdokumenter/Internettsider: 9

10 Brev fra UHR (Analysegruppa til nasjonale råd m.fl. ( ): Bruk av bokstavkarakterskalaen. Opplegg for 2009: Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR ( ): Generelle karakterbeskrivelser for UH-sektoren: er endelig_versjon_1.pdf Vedtak: NRT/AU avventer svaret på henvendelsen om fritak for arbeidet med karakterbeskrivelsene for NRT/AU-sak 15/09 Ny studentrepresentant i NRT/AU Pål Ivar Brekke, studentrepresentant i NRT/AU for NSU, har trukket seg pga. annet verv. Andre NSU-medlemmer hadde ikke anledning til å overta plassen. StL ble derfor kontaktet og de har oppnevnt Cato Haugland. StL ønsker også å oppnevne Pia Helen Bjørsvik som hans vara slik at studentene kan være sikret representasjon på alle møtene. NRT/AU vurderte dette og innvilget forespørselen, men uten en formell oppnevning. Vedtak: NRT/AU tar etterretning at StL har oppnevnt Cato Haugland til studentrepresentant i NRT/AU frem til sommeren NRT/AU åpner opp for at Bjørsvik kan delta i AU-møtene når Haugland er forhindret, men uten at dette formaliseres. Bjørsvik inviteres også til studieturen. NRT/AU-sak 16/09 Publisering plan for 2009 Publiseringsutvalget har laget en plan for arbeidet i de fagstrategiske organene i Brevet med informasjon om dette er under arbeid og skulle ettersendes. De nasjonale fagstrategiske organene (herunder NRT) vil bli bedt om å godkjenne inndelingen av publiseringskanaler, utarbeide forslag til revisjon (kvalitetssikring) av nivå 2 og foreslå nye publiseringskanaler på nivå 1. Brevet fra publiseringsbrevet var ikke klart til møtet, så saken ble derfor ikke behandlet. Leder og sekretær fikk fullmakt til å iverksette prosessen når endelig bestilling er mottatt. Saksdokumenter/Internettsider: 10

11 Brev fra publiseringsutvalget til de fagstrategiske organene under UHR: Plan for 2009 for arbeidet i de fagstrategiske organ (ettersendes) Vedtak: NRT/AU ber leder og sekretær iverksette prosessen etter mottak av brev fra publiseringsutvalget. NRT/AU-sak 17/09 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. Vennlig hilsen Bjørn Torger Stokke (sign.) leder NRT Mari S. Rigstad sekretær NRT 11

12 Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning 12

13 Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon 14 2 NRTs medlemmer 14 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat 14 4 Møtevirksomhet 15 5 Saker Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Sett under ett ny struktur i høyere utdanning (Stjernø-utvalget) Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk framtid uten realfag? Vilje-con-valg Diploma Supplements Innspill til stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Internasjonalisering Rapport fra SIU/NRT-delegasjon til USA Planer for

14 Årsrapport 2008 for (NRT) 1 NRTs funksjon (NRT) er et nasjonalt råd under Universitets- og høgskolerådet og er etablert som et samarbeidsorgan for universiteter, vitenskapelige høgskoler og institusjonsakkrediterte høgskoler som gir teknologisk utdanning. NRT skal samordne høyere utdanning og forskning innenfor sitt fagområde, og gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra medlemsinstitusjonene eller fra Universitets- og høgskolerådets øvrige organer. NRT kan på eget initiativ, eller etter anmodning fra andre faglige organer, ta opp saker og problemstillinger innenfor sitt fagområde. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom Universitets- og høgskolerådet. 2 NRTs medlemmer NRT har 30 medlemmer, hvorav 23 institusjonsmedlemmer tre eksterne medlemmer og fire studentrepresentanter og dessuten seks observatører. NRTs medlemsinstitusjoner i 2008 Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Oslo, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Ålesund, NTNU (fire representanter), Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø. NRTs øvrige medlemmer og observatører i 2008 Eksterne organisasjoner (én representant hver): NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), NITO (Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon) og Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening). Studentorganisasjoner (to representanter hver): Norsk studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL). Observatører: Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd, RENATE (Nasjonalt senter for rekruttering til naturvitenskapelige og teknologiske fag), Krigsskolen (tidl. Hærens ingeniørhøgskole), NITO-studentene og Tekna-studentene. 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat I 2008 har NRTs arbeidsutvalg bestått av: Dekan Bjørn Torger Stokke, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (leder) Dekan Sissel Ravnsborg, Høgskolen i Sør-Trøndelag (nestleder) Dekan Ole-Gunnar Søgnen, Høgskolen i Bergen Instituttleder Vidar Thue-Hansen, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Fagsjef Bjørn Olsen, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) Studentrepresentant Gry Lenschow Andersen, StL (til sommeren 2008) 14

15 Studentrepresentant Pål Ivar Brekke, NSU (fra sommeren 2008) Universitets- og høgskolerådet Universitets- og høgskolerådet har sekretariatsfunksjonen for NRT. Fast sekretær er seniorrådgiver Mari S. Rigstad. Seniorrådgiver Birgitte Levy vikarierte i stillingen i første halvdel av 2008 (t.o.m. NRT-møte 1/08). 4 Møtevirksomhet Rådet har hatt to møter i 2008 og behandlet 20 saker. NRT-møte 1/08 ble avholdt mai ved Universitetet i Agder; NRT-møte 2/08 ble avholdt 11. november i Oslo. 10. november ble det arrangert et felles jubileumsseminar for de nasjonale rådene for å markere 10 års virke (egentlig 8 år for NRT). NRTs arbeidsutvalg har avholdt syv møter og behandlet 42 saker. 5 Saker I denne delen av årsrapporten gjøres det kort rede for noen av de viktigste sakene rådet (herunder arbeidsutvalget) har behandlet. For ytterligere informasjon om sakene, også de som ikke er omtalt her, henvises det til møtereferatene, se: 5.1 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Evalueringen av ingeniørutdanningen ble presentert på en sluttkonferanse 18. september. Hensikten med evalueringen var å fremskaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av ingeniørutdanningene. Alle relevante forhold som er viktige for kvalitet skulle vurderes, men det skulle særlig fokuseres på forhold knyttet til utdanningens relevans og samhandling med arbeidslivet. Den faglige kvaliteten har i alle utdanninger stort sett blitt vurdert til å være god. Rammeplanenes krav om fordeling av studiepoeng på hovedområder er oppfylt i de fleste programmer, med få unntak. Det er registrert mangler når det gjelder studentenes muligheter for å lære praktiske ferdigheter i løpet av utdanningen, men det foreslås ikke å innføre obligatorisk praksis innenfor rammen av utdanningens 180 studiepoeng. I stedet foreslår komiteen enda tettere kontakt mellom studenter og relevant næringsliv, blant annet gjennom prosjektundervisning, mentorsystem og sommerjobber. Det er evalueringskomiteens konklusjon at en styrking av kvaliteten i norsk ingeniørutdanning vanskelig kan skje uten en nasjonal samordning av utdanningstilbudet innen ulike teknologiområder og ulike regioner. Oppbyggingen av forskningsmiljøer og masterutdanninger bør også samordnes. Videre trenger høgskolene mer midler til forskning. Komiteen anbefaler også at det settes i gang forsøk ved enkelte institusjoner hvor det settes minimumskarakterer i matematikk ved opptak til ingeniørutdanning, for om mulig å bedre gjennomstrømmingen. Evalueringen fikk en bred behandling på NRT-møte 2/ november. Følgende områder ble særlig diskutert: samarbeid og samordning, rekruttering, forskningsbasert utdanning, pedagogisk kompetanse, internasjonalisering og gjennomstrømning. Arbeidsutvalget følger saken opp videre i 2009 gjennom blant annet å nedsette en arbeidsgruppe som skal lage et forslag til ingeniørdidaktisk kurs. 15

16 Evalueringen ligger på: Universitets- og høgskolerådet 5.2 Sett under ett ny struktur i høyere utdanning (Stjernø-utvalget) NRT ga innspill til UHRs høringsuttalelse til NOU 2008:3. NRT har kommentert følgende kapitler: kapittel 6 Institusjonsstrukturen, kapittel 7 Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren, kapittel 9 En styrket forskerutdanning, kapittel 10 Finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, kapittel 12 Dimensjonering, arbeidsdeling og ansvar for små og utsatte fag, kapittel 14 Styrking av profesjonsutdanningene i høgskolene (herunder studiekvalitet, akademisering, bruk av rammeplaner), kapittel 15 Sentre for fremragende undervisning, kapittel 16 Universitetenes og høgskolenes regionale betydning, kapittel 17 Internasjonalisering i høyere utdanning og kapittel 20 Likestilling. NRT uttalte blant annet at MNT-fagene er sterkt underfinansiert, og at det må etableres langsiktige finansieringsmodeller som gir institusjonene nødvendig forutsigbarhet i arbeidet. Dagens modell er for kortsiktig og detaljert. NRT mener at praksis er et kjernespørsmål i ingeniørutdanningene. NRT støtter argumentasjonen om at praksisstedet må ha et reelt og selvstendig undervisningsansvar. NRT går mot forslaget om avskaffelse av rammeplanene. Hele høringsuttalelsen finnes på: ring NRt.pdf 5.3 Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk framtid uten realfag? NRT har i samarbeid med Det nasjonale fakultetsmøte i realfag arbeidet med politisk profilering av ressurssituasjonen for MNT-fagene og dens konsekvenser i samarbeid med berørte parter i næringsliv og forvaltning. NRT-leder Bjørn Torger Stokke har sittet i arbeidsgruppen og sammen med Bjørn Hafskjold, som er leder av Fakultetsmøtet, undertegnet brevet som ble sendt til Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet i slutten av februar. Sammen med brevet ble det sendt et notat som skisserer hvordan man skal kunne løfte forskning og høyere utdanning innen realfagene. Det foreslås en nasjonal dugnad i form av en MNT-pakke (MNT = matematikk, naturfag og teknologi), som innebærer en generell styrking av forskning, høyere utdanning og forskningsbasert næringsutvikling frem mot ønsket nivå i Nærings- og handelsdepartementet besvarte brevet der de delte bekymringene, men uten at de forpliktet seg på noen måte i relasjon til forslagene i skrivet. Kunnskapsdepartementet har pt. ennå ikke svart. Brevet og notatet m.m. ligger under Aktuelt på NRTs sider: 5.4 Vilje-con-valg Prosjektet Vilje-con-valg ble igangsatt høsten Prosjektet ønsker å beskrive og forstå ungdoms prioriteringer ved valg av utdanning og yrke, og hvordan et realfagsvalg og 16

17 bortvalg plasserer seg i dette. Prosjektet vil også studere grunner til at såpass mange unge velger å avbryte realfagsutdanning etter at de har begynt. Siden det er spesielt få jenter som velger utdanning og yrke innen realfag, som matematikk, fysikk og teknologi, har Vilje-con-valg et spesielt fokus på jenters prioriteringer og valg. Camilla Schreiner fra Naturfagssenteret orienterte om prosjektet både på et møte i arbeidsutvalget (januar) og på NRT-møte 1/08. NRT er svært positiv til prosjektet og har vært pådrivere overfor medlemsinstitusjonene når det gjelder deltakelse. Prosjektet baserer seg på innhenting av data fra nye studenter og elever i videregående skole, og det er inngått samarbeidsavtaler med høgskoler og universiteter om å innhente data fra deres studenter. Avtalen går først og fremst ut på at utdanningsinstitusjonene skal rapportere til prosjektet om studenters frafall fra august 2008 til desember Institusjonene kom med innspill til spørreskjemaet og bidro i datainnsamlingen. Tilbakemeldinger tyder på at alle institusjonene velvillig har deltatt. NRT vil fortsette å følge opp prosjektet i Mer informasjon om prosjektet ligger på: 5.5 Diploma Supplements NRT/AU har gjennom nesten hele året (og tidligere) arbeidet med felles maler for Diploma Supplement for bachelor i ingeniørfag og master i teknologi, basert på Høgskolen i Vestfolds og NTNUs maler. Det var ønskelig å ha inn en setning om at institusjonen er akkreditert til å gi hhv. bachelor- og masterstudier inn i punkt 2.3 som en måte å sikre institusjonens troverdighet, men etter samtaler med USIT og en formell henvendelse til NOKUT, ble dette droppet. NOKUT anførte bl.a. at det blir feilaktig og innskrenkende å skrive "Accredited to award Bachelor's degrees according to..." for en institusjon som tilbyr bachelor i ingeniørfag når de samtidig er akkreditert til å tilby også mastergrader. Malene ligger under Sentrale dokumenter på NRTs sider: 5.6 Innspill til stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning NRT/AU ga innspill til UHRs innspill til stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning i mai Følgende er utdrag fra NRTs innspill: Som for all norsk høyere utdanning, gjelder målet om å kunne tilby høyere utdanning og utføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, også innenfor det teknologiske feltet. Internasjonaliseringsarbeidet ved institusjonene er en faktor som kan bidra til å heve standarden i norsk forskning og høyere utdanning. Mobilitet for studenter og vitenskapelig personell, samt medforfatterskap ved internasjonale vitenskapelige publikasjoner, er en del av dette arbeidet. I tillegg er samarbeidet med internasjonale bedrifter av stor betydning for de teknologiske fagene. Dette dreier seg både om nettverk og faglig oppdatering. 17

18 En reell internasjonalisering kan først finne sted der det finnes en solid faglig basis og en god kommunikasjon. Både profillikhet og ulikhet mellom institusjonene kan være en stimulans til en produktiv samhandling. Institusjonene må være attraktive for samarbeid, tilgjengelige for informasjonssøkere og selv aktivt søke informasjon om relevante fagmiljøer i utlandet og om erfaringer som er gjort der. Vitenskapelig personell er nøkkelen til internasjonalisering, og det er avgjørende med sterkere insentivordninger som kan bidra til å frigjøre tid til dette arbeidet. Av andre områder som ble nevnt som relevante for internasjonalisering var: fagtilbudet, samarbeid med bedrifter, utstyr, ranking, og publisering. I tillegg ble behovet for en tydelig styrking av undervisning og pensumlitteratur på engelsk understreket. Hele høringsuttalelsen ligger på: ring NRt.pdf 5.7 Internasjonalisering NOKUT-evaluering og rapport fra SIU/NRT-delegasjon til USA Internasjonalisering i ingeniørutdanningene har vært behandlet i NRT på bakgrunn av anbefalinger i NOKUT-evalueringen av ingeniørutdanningen og SIU/NRT-studietur til Midtvesten, USA. NOKUT-evalueringen viste at det er store forskjeller mellom institusjonene når det gjelder graden/omfanget av internasjonalisering. Evalueringen anbefaler følgende: Institusjonene må i større grad prioritere utdanningenes internasjonale tilknytning samt fastsette klare formål og mål for internasjonaliseringen med tanke på kvalitetssikring og internasjonal relevans for både arbeid og videre studier. Det bør arbeides svært systematisk med å inngå samarbeidsavtaler, og formålet må være å fremme institusjonens utdannings- og FoU-virksomhet samt å stimulere til og kvalitetssikre studentutveksling. Ledelsen ved institusjonen bør øke engasjementet for samarbeid og utveksling med høgskoler/universiteter i utlandet, sette av de nødvendige ressursene og tilrettelegge for utveksling av lærere og studenter. Alle studie- og fagplaner bør utformes slik at studiene øker studentenes mulighet for ansettelse i bedrifter med internasjonal aktivitet. Opplegget for studiene bør være slik at studentene får mulighet til å bli mer fortrolige med det engelske språket og med kulturelle forskjeller. I oktober 2008 ble det foretatt en studietur til Midtvesten, USA, etter initiativ av SIU (Senter for internasjonalt universitetssamarbeid) med to representanter fra SIU og én representant fra NRT (Geir Anton Johansen, UiB). Følgende universiteter ble besøkt: Iowa State University, University of Iowa, University of Wisconsin (Madison), University of Illinois (Urbana-Champaign) og University of Michigan (Ann Arbor). Ingeniørutdanningene var utgangspunktet for å diskutere muligheter for samarbeid mellom norske og amerikanske utdanningsinstitusjoner. Rapporten fra turen presenterer 18

19 offentlige institusjoner med et bredt og variert fagtilbud og gjennomgående lavere skolepenger enn tilsvarende private institusjoner. I rapporten gis det en del anbefalinger for hvordan norske institusjoner og fagmiljø kan bygge ut sine kontaktnett. Generelt stemmer norske hovedprioriteringer innen forskning godt overens med prioriteringer i USA. SIUs inntrykk er at norske institusjoner møtes med stor velvilje i Midtvesten, og at norske fagmiljø som er villige til å satse, vil kunne etablere kontakt med svært gode institusjoner. Rapporten vil kunne være en støtte for faglige ledere, ansatte og administrasjon når de skal legge planer for å bygge ut kontakt i USA. Rapporten fra studieturen ligger på: ingeni_r.pdf Internasjonalisering følges opp videre i NRT i 2009 med hovedvekt på samarbeid mot Midtvesten. Andre saker (uprioritert rekkefølge): Situasjonsbeskrivelse og tiltak for rekruttering til realfaglig og teknologisk utdanning Frafall i ingeniørutdanningene Revidert plan - Forkurs for ingeniørutdanning og maritim høyskoleutdanning Finansieringsmodellen av høyere utdanningsinstitusjoner i Norge Kunnskapsløftets konsekvenser for ingeniør- og sivilingeniørutdanning / Studenters realfaglige kompetanse etter Kunnskapsløftet Høring forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning. Praksis i ingeniørutdanningen Karaktersaken Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterskalaen 2008 Vitenskapelig publisering nominering til nivå 2 i 2009 Forespørsel om opprettelse av fagråd for maritime fag Avkortning i ingeniørutdanning på grunnlag av gjennomført fagskoleutdanning Karlsen-utvalget: Fagopplæring for framtida Høring: NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Forskningsrådets strategi for forskning ved høgskole Profesjonsdoktor i teknologiske fag Felles studentsystemer (FS) nivådeling i deler av emner Forslag om endringer i lov om universiteter og høyskoler høring Evaluering av målstruktur innspill til KD SSB-rapport: Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft Karakterkrav for teknologi-ph.d.-er Høring: Revidert kriteriegrunnlag for evaluering av kvalitetssikringssystem for høyere utdanning Realfag: Nasjonalt forum for realfag og nettverkssamling 19

20 Informasjon om sakene ligger under Møtereferater eller Aktuelt på: Universitets- og høgskolerådet 6 Planer for 2009 NRTs hovedoppgave i 2009 er fortsatt oppfølging av NOKUT-evalueringen av ingeniørutdanningen, hvorav den viktigste aktiviteten er innenfor ingeniørdidaktikk gjennom søknad til Kunnskapsdepartementet om prosjektmidler til utarbeidelse og gjennomføring av pedagogisk utviklingsarbeidet innenfor ingeniørdidaktikk. Arbeidsutvalget planlegger studietur til Nederland medio april 2009 først og fremst for å høste erfaring/kunnskap om kvalifikasjonsrammeverk. I mai 2009 planlegges det gjennomført et felles møte med Nasjonalt fakultetsmøte for realfag i tillegg til eget separat rådsmøte. Saker på fellesmøtet vil bl.a. være ny strategiplan for realfagene, evaluering av finansieringsmodellen og kvalifikasjonsrammeverk. Ellers er det en lang rekke løpende og nye saker som rådet og arbeidsutvalget vil følge opp. 20

21 Vedlegg: NRT/AU-sak 8/09 DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiTø, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk Studentunion Tlf Fax: Dato: REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Tid: onsdag 4. februar 2009, kl Sted: NT-fakultetet, NTNU, Realfagbygget Rom E2-127 (Curie-rommet) Tilstede: Bjørn Hafskjold, leder, NTNU Tore Vorren, UiTø Birger Kruse, UiO (meldte avbud) Bjørn Åge Tømmerås, UiB Ingvill Marie Moen, NTNU, Stud. Trine Hvoslef-Eide, UMB (har meldt at hun ikke kunne møte) Dette AU-møtet er først og fremst videre forberedelser i forbindelse med det tillyste Nasjonale fakultetsmøte for realfag som starter onsdag 13. mai kl 1200 med lunsj, møte kl og torsdag 14. mai kl , med lunsj kl Møtet begge dager avholdes på Lerkendal gård. Innkalling til møtet går fra sekretær. Sekretær skal gi Geir Walsø, stedlig arrangør, beskjed om antall deltaker, overnatting og deltakelse på middag. Geir Walsø vil også samkjøre med arrangør av hele NRTmøtet Vi vil gjerne invitere flere fra KD til vårt møte i mai, f eks Bjørn Gjefsen. Tas opp med Jorunn Nakken Sak 1/09 Fakultetsmøtet 13. mai AU ønsker å koble denne saken til sak 4 Oppnevning av nytt medlem i Undervisningsutvalget, gjennomgang av medlemmene i utvalget. 21

22 Det nasjonale utdanningsutvalget har følgende sammensetning per dags dato: Janne-Beate Utaker, UMB Arvid Aanstad, UiTø Elisabeth M. Lysebo, UiB - går ut som følge av ny jobb (UiBs erstatter er under ansettelse) Geir Øyvind Kløkstad, UiA (erstatter Elna Svege) Hanne Sølna, UiO (sekretær nå) Øyvind S. Eithun, UiO (er ikke medlem av utvalget) Eystein Marksusson, UNIS, observatør (har sluttet ved UNIS) Sekretær tar kontakt med UNIS for oppnevning av ny) Vegard Rønning, IME, NTNU Jo Esten Hafsmo, NT, NTNU Randi Storhaug, UiS Ingvill Marie Moen - studentrepresentant (NTNU) AU vil at prinsippet for sammensetningen skal være: En fra hver av institusjonene som er representert i Det Nasjonale Fakultetsmøte for realfag. Etter at Agder er blitt universitet har ikke høyskolene noen representant her. Både Telemark og Gjøvik som nå er høgskolerepresentantene i fakultetsmøte kunne være kandidat. AU foreslår at Gjøvik blir representert og det er basert på at de: - de har vært aktive og stilt på både fakultetsmøter og konferanser - er aktive i andre sammenhenger - og har størrelsen Hanne Sølna har sittet i fire år og sitter egentlig på overtid som sekretær for utvaget. Nå er det andre representanter som bør ta over. Lederskapet bør fortsette å gå på omgang og AU oppfatter det slik at sekretæren for utdanningsutvalget bør følge leder for Fakultetsmøtet. NTNU bør ta over sekretærfunksjonen for de neste 2 (eller mer presist 1,5) perioder. Jo Esten Hafsmo, fra NT-fakultetet NTNU foreslås å overta oppgaven som sekretær på utvalget. Han vil internt på NTNU fritas for noen oppgaver. AU vil ellers bemerke at meningen er at deltakelse i utvalget has som følge av funksjon ved medlemsinstitusjon, vanligvis som studieleder/sjef (seksjonssjef ved fakultetet). Sak 2/09 Fakultetsmøtet 13. mai Rekruttering Status Vilje-con-valg Denne orienteringen er en oppfølging av orienteringen som ble gitt på MNT-konferansen i januar. Prosjektet er inne i en aktiv fase nå, og en statusrapport i mai vil inneholde ny informasjon. Foredragsholder fra prosjektet inviteres, prosjektleder forsker Camilla Schreiner. Analyse av valg og bortvalg er nå mest interessant. Hvordan kan vi bruke resultatene? Presentasjon 30 min. Diskusjon 30 min Sak 3/09. Fakultetsmøtet 13. mai Oppfølging av MNT-konferansen januar (rekruttering/gjennomstrømning) del 1. Vi legger opp til å ta opp temaene relatert til Ny Realfagstrategi i fellesmøte med NRT Det vil foreligge en rapport fra konferansen som vil kunne være et godt grunnlag for oppfølging. Dette inkluderer mulige innspill til KD-arbeidet med å utvikle den nye realfagstrategien. 22

23 Vi ønsker oss innledning av NIFU STEP. Det foredraget som måtte utgå på MNT-konferansen i januar. Studierekruttering og studiegjennomføring i MNT-fagene Forskningsleder Per Olaf Aamodt, NIFU STEP, Å finne svar på spørsmålene om Gjennomstrømning, Hva påvirker frafall? og Hvordan måles frafall? er viktig for å kunne iverksette riktige tiltak som gir ønsket effekt AU ønsker å se dette punktet i sammenheng med Sak 5 og bli et felles punkt under innspill til: Ny realfagstrategi hva nå! Sak 4/09. Fakultetsmøtet 13. mai Bruk av karakterskalaen. Opplegg for 2009 Temaet ble behandlet på forrige Nasjonale fakultetsmøte, vi har nå fra UHR fått følgende oppdrag.: Vi ber karakterpanelene (fagråd, nasjonale råd og profesjonsråd) om å koordinere arbeidet med, eller evt. utarbeide selv, fagspesifikke karakterbeskrivelser for masterarbeider/masteroppgaver. Beskrivelsene bør være ferdig til 1. juli 2009 slik at slik at forslagene kan behandles i fakultetsmøter, nasjonale råd og profesjonsråd høsten 2009 og oversendes UHR innen 1. desember Fakultetsmøtets utdanningsutvalg oppnevnes til å ta dette oppdraget i nært samarbeid med de 6 fagrådene. Når det gjelder dagsorden første dag av fakultetsmøtet (onsdag 13.mai) bør den inneholde orienteringer fra UHR og NFR, og studentene (NSU). Hanne Sølna bes om å gi en kort rapport om arbeidet i utdanningsutvalget. Innleggen bør helst ikke overstige 10 min hver. På kvelden 13. mai inviteres til middag på Lian, porten til bymarka i Trondheim, Restauranten Sans & samling. Felles trikktur med veterantrikk til Lian. Middagen blir for vårt fakultetsmøte, men de som har ankommet fra NRT og skal delta på vårt fellesmøte torsdag 14.mai inviteres. Torsdag 14. mai, fellesmøte med NRT, start kl 0900 Vi antar at enkelte fra NRT ikke kan ankomme til kl 0900 men vil komme litt seinere. (Sak 3/09. Oppfølging av MNT-konferansen januar (rekruttering/gjennomstrømning) del 1. Vi legger opp til å ta opp temaene relatert til Ny Realfagstrategi i fellesmøte med NRT Det vil foreligge en rapport fra konferansen som vil kunne være et godt grunnlag for oppfølging. Dette inkluderer mulige innspill til KD-arbeidet med å utvikle den nye realfagstrategien). Sak 5/09 Fellesmøtet med NRT, 14. mai Oppfølging av MNT-konferansen januar (rekruttering/gjennomstrømning) del 2 Sak 3/09. + sak 5/09 Sak 3 legges inn som del av fellesmøtet med NRT og samkjøres med sak 5 med overskriften: Ny Realfagstrategi - hva NÅ! Dette er en videre oppfølging av MNT-konferansen januar (rekruttering/gjennomstrømning) 23

24 Statssekretær Jens Revold inviteres til å holde 30min innlegg med fokus på behovet for og planer for utarbeidelse av den nye realfagstrategi. Kan ikke statssekretæren komme så inviterer vi Bjørn Gjefsen fra KD, til et 20min innlegg Når kommer prosessen mot en ny realfagstrategi i gang, hvordan skal den utvikles. Det vil foreligge en rapport fra MNT-konferansen som vil kunne være et godt grunnlag for oppfølging. Bjørn Hafskjold innleder (15 20 min). Denne inkluderer mulige innspill til KDarbeidet med å utvikle den nye realfagstrategien. Å finne svar på spørsmålene om Gjennomstrømning, Hva er frafall?, Hva påvirker frafall? og Hvordan måles frafall? er viktig for å kunne iverksette riktige tiltak som gir ønsket effekt. Hvabør vi gjøre av tiltak? Vi ønsker oss innledning av NIFU STEP. Det foredraget som måtte utgå på NMT-konferansen forrige uke. Studierekruttering og studiegjennomføring i NMT-fagene Forskningsleder Per Olaf Aamodt, NIFU STEP, 30 min innlegg, 30 min diskusjon Vi ber Hanne Sølna om et innlegg (15-20 min) om erfaringene fra Sandvika-konferansen: I Pose og Sekk. Kvalitet i både forskning og utdanning. Er det mulig? Sak 6/09 Evaluering av finansieringsmodellen (orientering status). Vi ser for oss at mye av arbeidet nå er sluttført og vi legger opp til en orientering fra prosjektgruppa. Prosjektleder Anne-Line Wold inviteres til er 20 min innlegg. Hvilke forventninger har departementet og fagmiljøene til ny finansieringsmodell. For de målsettinger som settes for virksomheten. Arbeidsfordelingsincentiver?? Samarbeid etter Stjernø-utvalget sine modeller? Internasjonaliseringen? Kan hende vil det vær smart med et tillegginnlegg fra Bjørn Hafskjold om erfaringene og innspillene i referansegruppa. Sak 7/09 Endringer i UHRs organisering: Mulige konsekvenser for NRT/fakultetsmøtet prosess/innspill Mari Rigstad (som også sitter i UHR), kontaktes for å legge opp dette punktet Sak 8/09 Kvalifikasjonsrammeverk Vi antar at NRT tar ansvar for dette punktet Eventueltsaker som ble kort drøftet på AU-møtet Karakterbruk KD har brukt oss (møte med 6 personer) til forskningsmeldingen, Bjørn Hafskjold sender oss stikkord om de innspill som ble gitt 24

25 Kan vær mulig å komme med flere innspill til faktabokser til forskningsmeldingen, hva god forskning kan bidra med. Men kan hende er løpet kjørt. Hvis ikke vil oppfordring sendes til rådets medlemmer Høstmøtet blir i Agder, og tema tverrfaglighet og gjennomstrømming (handlingsrettet). De må så snart de kan finne tidspunkt som passer ca første uka i nov.. Når det gjelder tema så kan videre behandling av finansieringsmodell være aktuell. Lederne for fagrådene inviteres til dette møtet med tema karaktersetting. AU-møte i sept vil forsøksvis arrangeres pr videokonferanse. UiO må avklare hvem som representerer UiO i AU etter at Birger Kruse fratrer sin stilling

26 Vedlegg NRT/AU-sak 13/09 Universitets- og høgskolerådet 26

27 Søknad: Ingeniørdidaktikk Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørfagene i Norge Nasjonal råd for teknologisk utdanning (NRT), UHR, søker med dette om prosjektmidler til utarbeidelse og gjennomføring av pedagogisk utviklingsarbeid innenfor ingeniørdidaktikk som et ledd i oppfølgingen av NOKUTs evaluering av ingeniørfagene, INGEVA, i Norge. I NOKUTs sluttrapport skrives det Pedagogisk kompetanse Det finnes store svakheter i lærernes pedagogiske kompetanse. Lærerne bør dokumentere sine pedagogiske evner før ansettelse. Ettersom pedagogisk kompetanse ikke er et formelt krav ved ansettelse av lærere, har institusjonene ansvar for å tilby kurs i pedagogikk. Kurset må være obligatorisk for alle som ikke har tilsvarende kompetanse. Kurset må være tilpasset de tekniske emnene og de undervisningsmetodene som brukes innenfor ingeniøremnene, hvilket innebærer at det må inneholde både pedagogiske og ingeniørdidaktiske aspekter. Av ressurshensyn anbefaler vi at et slikt kurs utarbeides på nasjonalt nivå, og at det også kan brukes for lærere innenfor sivilingeniørutdanningen. Undervisningen i kurset på den enkelte høgskolen må gis av kvalifiserte pedagoger. Kurset kan med fordel bestå av en grunnleggende del som gjennomgås i begynnelsen av ansettelsesforholdet, og ett eller flere tillegg som gjennomgås etter at læreren har noe undervisningserfaring. Totalt bør kurset omfatte 30 studiepoeng. Det er også viktig at lærerne i løpet av ansettelsesperioden gis muligheter til pedagogisk oppdatering og videreutvikling. Anbefalinger Det bør finnes minst én fast ansatt lærer med førstestillingskompetanse i hvert teknisk fordypningsemne ved hvert lærested. Det bør finnes en plan for hvordan disse lærerne raskt skal kunne erstattes hvis de sier opp eller er fraværende over lang tid. Institusjonene bør planlegge ut fra at det i framtida kan bli vanskelig å rekruttere lærere med yrkeserfaring. Det bør være obligatorisk for alle fast ansatte lærere som ikke har tilsvarende formell kompetanse, å gjennomgå et kurs i pedagogikk for ingeniørutdanning på totalt 30 studiepoeng. Et kurs i pedagogikk for ingeniørutdanningen med både pedagogiske og ingeniørdidaktiske aspekter bør utarbeides på nasjonalt nivå. NRT følger opp INGEVA med vekt på de elementer hvor rådet kan ha en særlig funksjon ut fra et nasjonalt perspektiv. NRT sin oppfølging av INGEVA ble behandlet på NRT møtet 02/08, og følgende vedtak ble gjort: ber arbeidsutvalget følge opp saken i henhold til rådets anvisninger. 27

28 Saken er behandlet på to møter, og i NRTs arbeidsutvalg (NRT/AU). Arbeidsutvalget fremmer hermed følgende forslag til oppføling av NOKUTs anbefaling mht pedagogisk utviklingsarbeid innenfor ingeniørutdanningene i Norge. Organisering av prosjektet Prosjektet organiseres som følger: Prosjektleder, faglig: Administrativt ansvarlig: Styringsgruppe: Leder av NRT Sekretær NRT Arbeidsutvalget NRT/AU NRT/AU oppnevner en arbeidsgruppe som bes utrede en prosjektplan. Denne planlegges behandlet på rådsmøte til NRT som er berammet til mai Dette vil sikre nasjonal forankring av prosjektet. Prosjektledelsen av den delen av prosjektet som gjelder gjennomføring utvikling av ingeniørdidaktikk som fagfelt i Norge vil vurderes. Oppnevning av arbeidsgruppe NRT oppnevner en arbeidsgruppe med følgende medlemmer: Dekan Sissel Ravnsborg, nestleder NRT, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Førsteamanuensis Berit Bungum, Institutt for fysikk, NTNU Dosent Per Ramberg, leder PLU, NTNU Høgskolelektor Knut Erik Kismul, Høgskolen i Bergen Rådgiver Jørn André Eilertsen (NITO Studentene) Seniorrådgiver Mari S. Rigstad, UHR, NRTs sekretær Arbeidsgruppen skal utvikle et forslag til pedagogisk utvikingsprogram for tilsatte innenfor ingeniørutdanningen i Norge, samt komme med forslag til utvikling av ingeniørdidaktikk som fagfelt i Norge. Gjennomføring Del A: Ingeniørdidaktiske kurs Fase I: Utvikling 1. Gjennomgang av relevante ingeniørdidaktiske tilbud. Dette inkluderer en studietur til et aktuelt nordisk lærested som er dyktige innenfor feltet ingeniørdidaktikk. 2. Detaljbeskrivelse av pedagogisk utvikingsprogram a) Kursdel b) Videobasert egenutvikling 28

29 c) Kollegaveiledning Gjennomføres i perioden mars mai 2009 og diskuteres på NRTs rådsmøte Fase II: Pilotprosjekt En høgskole utpekes til å gjennomføre et kurs som beskrevet i punkt 2 over. Erfaringene evalueres av høgskolen i samarbeid med arbeidsgruppen. Evalueringsrapporten med forslag til eventuelle endringer diskuteres på NRTs rådsmøte våren Fase III: Implementering Fra semesterstart Fase IV: Utvikling av oppfølgingsmoduler Med spesielt fokus på deltema, slik som IKT og læring, problem- og prosjektbasert læring, fjernundervisning. Fra sommer Del B: Ingeniørdidaktikk som fagfelt i Norge 1. Utvikling av prosjektbeskrivelse for 1 stipendiatstilling, som utlyses ultimo august Gjennomføring av en ph.d.-grad innenfor ingeniørdidaktikk, Pliktarbeidet for stipendiaten kan knyttes til Del A. Budsjett Det oppsatte budsjettet gjelder for aktivitetene Del A, Fase I-II og Del B, pkt For Del A, fase IV er det sannsynligvis aktuelt å oppnevne en ny arbeidsgruppe. Del B, Post Del A Fase I Del B. Pkt 1 Beskrivelse Reiseutgifter til 6 nasjonale møter, ca. 4 personer i gjennomsnitt (møter vekselvis i Trondheim og Oslo, kanskje ett møte i Bergen) = 6 x 4 x Studietur til aktuelt nordisk lærested: 6 personer x reiseutgifter overnatting (hvis vi klarer oss med 1) + 2 x kost = 6 x ( (2x 700)) Sum Del A, Fase I Post Beskrivelse For 2009 Del B Lønn og driftsmidler til 1 stipendiat; 800 kkr/pr år i henhold til Pkt 2. de satser som benyttes av Norges forskningsråd Sum Del B, Pkt 2 for Sum Del B, Pkt 2 for

Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning MSR/090319 s. 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon...3 2 NRTs medlemmer...3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat...3 4 Møtevirksomhet...4 5

Detaljer

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2010 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo

Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo kl. 08.30 Møtestart Godkjenning av innkalling og sakliste Referat fra NRT-møte

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Referat fra møte 06/08 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning fredag 17. oktober 2008 fra kl. 10.30 til kl. 15.30 i UHRs lokaler,

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT)

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) 2010 2011 Arbeidsplanen er blitt til etter en prosess hvor rådet har bestemt hvilke punkter som skal med i planen. Planen er for hele NRT og

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Referat fra møte i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tirsdag 17. april 2007 ca. kl. 10.30

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Referat fra møte i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning mandag 27.august 2007 fra kl. 10.30

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 05.09.2008 Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 Tilstede: Torbjørn Digernes, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende.

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Område: Tiltak: Status/kommentarer: Tidspkt./ frist 1. Økonomi og vilkår for de teknologiske utdanningene 1.1. Arbeide

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til stede: Nygård (leder) Mette Mo Jakobsen (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Pia Helen Bjørsvik Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt Thorvaldsen

Detaljer

Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008

Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008 1 av 5 Universitets- og høgskolerådet Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008 Alle lenker og vedlegg til orienteringssakene legges ut på dette nettstedet: http://www.uhr.no/index.php?objectid=578&method=view

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500.

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500. DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiT, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk studentorganisasjon Tlf. 55583178 97557111

Detaljer

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04.

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04. PROTOKOLL FOR MØTE I PROFESJONSRÅD FOR ARKITEKTUR- OG LANDSKAPSARKITEKTURUTDANNING DATO 20.10.2009 STED AHO, ADRESSE: Maridalsveien 29, 0175 Oslo MØT I RESEPSJONEN FÅR NÆRMERE BESKJED OM STED MØTESTART

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06 Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Per Manne 29.10.2007 Forutsetninger Absolutt skala med utgangspunkt i generelle kvalitative beskrivelser vedtatt

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 1. november 2010 Vår ref. 259511-v1 Deres ref. 201003848-/JMB Høringssvar fra NITO Studentene Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett NITOs høringssvar

Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett NITOs høringssvar Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 30. april 2008 Vår ref.#172591/5 Deres ref. 200800545-/KOE Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett NITOs høringssvar Innledning

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget Referat fra møte 1/09 i arbeidsutvalget for fredag 23. januar 2009 fra kl. 10.30 til kl. 15.20 i UHRs lokaler, Oslo Til stede: Dekan Bjørn Torger Stokke, NTNU, (leder) Dekan Sissel Ravnsborg,

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiTø, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk Studentunion Tlf. 55583178 97557111 E-mail:bjorn.tommeras@mnfa.uib.no

Detaljer

Arbeidsplan Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Arbeidsplan Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsplan 2006-2007 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Forankring Arbeidsplanen Innspill inndeling og tiltak UHRs stragegi 2005-2007 Visjon Som det viktigste samarbeidsorgan for norske universiteter

Detaljer

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo "Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger" Nasjonalt studieadministrativt seminar 2013 Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo Om Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

Fagstrategisk enhet under UHR for nasjonalt arbeid på MNTfeltet Matematiske, Naturvitenskapelige og Teknologiske fag (tidligere NRT og NFmR) UHR-MNT

Fagstrategisk enhet under UHR for nasjonalt arbeid på MNTfeltet Matematiske, Naturvitenskapelige og Teknologiske fag (tidligere NRT og NFmR) UHR-MNT Fagstrategisk enhet under UHR for nasjonalt arbeid på MNTfeltet Matematiske, Naturvitenskapelige og Teknologiske fag (tidligere NRT og NFmR) UHR-MNT Fra saksfremlegg til UHRs styre: Bakgrunn for vedtak

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Utdanningsutvalget (UU)

Utdanningsutvalget (UU) Utdanningsutvalget (UU) Orientering i forbindelse Nasjonalt studieadministrativt seminar for realfag og teknologi ved Ui0 13.-14.04.2015 Ved leder Arvid Aanstad UiT Norges arktiske universitet Takk til

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

UHRs dekanskole

UHRs dekanskole UHRs dekanskole 3.11.10 Visjon 208-2011 UHR skal bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå Rolle - UHR skal skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høyere utdanning

Detaljer

Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen 2008

Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 20.05. 2009 Fra: Dekan Saksbehandler: Olve Hølaas Sak 17/09 Oppfølgingsplan etter NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen

Detaljer

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 17.10.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/872 EVALUERING AV INGENIØRUTDANNINGEN I NORGE - FORELØPIG ORIENTERING Saken i korte trekk Nasjonalt

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 24. oktober kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Referat møte i Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Til: medlemmer av Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Tid: mandag 17. september 2012 kl 11.00-15.00

Detaljer

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/499 Deres referanse: Innkalling til rådsmøte 17. oktober

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat 1/ mai 15. mai 2009 Lerchendal gård, NTNU, Trondheim

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat 1/ mai 15. mai 2009 Lerchendal gård, NTNU, Trondheim Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Referat NRT-møte 1/09 14. mai 15. mai 2009 Lerchendal gård, NTNU, Trondheim Torsdag 14. mai var avsatt til fellesmøte med Nasjonalt fakultetsmøte for realfag. Nasjonalt

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41

Styret. i Oslo. Underdirektør Guri. Bakken. Forfall: Tid: onsdag 6. juni. Saksnr: 12/41 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger (vara) Leder Kim O. Kantardjiev,

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 26. februar kl Sted: UHRs lokaler, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 26. februar kl Sted: UHRs lokaler, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 26. februar kl 1000 1430 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder Monica Bakken,

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Tilstede: Mads Nygård (leder) Mette Mo Jakobsen (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Lars Kristian Holgersen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Arbeidsplan for 2008 2009 I henhold til reglementet for de nasjonale rådene som ble vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober 2005 (sist justert i styremøte 05.04.06) skal de nasjonale

Detaljer

Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.)

Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.) Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.) Tilstede:$Brynjulf$Owren,$Geir$Ellingsrud,$Pia$Lindstrøm,$Jan$O.$Kleppe,$Hans$Foosnæs,$

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan. Utkast

Høgskolen i Telemark. Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan. Utkast Høgskolen i Telemark Evaluering av ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Oppfølgingsplan Utkast 04.06.2009 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) fastslår at evalueringsrapportens hovedkonklusjoner

Detaljer

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP)

ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG (NFiP) UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2012/3931 Møte: 21. juni 2012 ANBEFALING AV OPPRETTELSE AV NASJONAL FORSKERSKOLE I PETROLEUMSFAG

Detaljer