Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd' ' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.)"

Transkript

1 Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd' ' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.) Tilstede:$Brynjulf$Owren,$Geir$Ellingsrud,$Pia$Lindstrøm,$Jan$O.$Kleppe,$Hans$Foosnæs,$ Arvid$Siqveland. Forfall:$Anne$Berit$Fuglestad Sak$1/15.$Bekre,else$på$gjennomgang$av$referat$fra$årsmøtet$(godkjent$på$e<post) Oppdatert$referat$er$moRaR$og$gjennomgåR.$Det$kan$nå$legges$ut$på$hjemmesidene.$Styret$vil$ikke$ motsere$seg$rerelser$av$skrivefeil$før$det$legges$ut.$brynjulf$tar$kontakt$med$harald$hanchevolsen$for$ å$klargjøre$hvordan$nersidene$skal$administreres$i$det$videre. Oppdaterte$planer$er$moRaR,$og$kan$legges$ut$på$hjemmesidene.$Kommentarene$fra$sak$1/15$gjelder$ for$denne$også. Sak$3/15.$NMR s$forkunnskapstest$2015.$hvem$tar$oppdraget?$ Guri$Nordtvedt$blir$kontaktet$for$å$lede$oppdraget.$Det$ble$diskutert$liR,$men$man$ble$enige$om$å$ bruke$samme$oppgaver$som$før.$den$siste$oppgaven$kunne$endres,$men$opplegget$med$ ankeroppgaver$virker$bra,$og$gir$en$god$indikasjon$på$nivået.$forkunnskapstesten$måler$det$rådet$ mener$den$skal.$testen$kan$tenkes$å$være$mer$relevant$nå,$siden$eksamen$har$en$hjelpemiddelfri$del.$ Det$må$gjøres$Xltak$slik$at$flest$mulig$gjennomfører.$Her$må$det$legges$sterkere$press$på$ rådsmedlemmene. Sak$4/15.$Orientering$om$framdri,$når$det$gjelder$undervisningsplaner$i$VGS Arvid$møter$Nils$Voje$Johansen$og$ChrisXn$Borge,$oppfordrer$statsråden$Xl$møte$med$denne$for$å$gi$ anbefaling$om$nivådeling.$det$vikxgste$er$innholdet$i$fagene$avhengig$av$nivå.$rapporten$«tilstanden$ i$norsk$skole$av$ »$sier$lite$om$forslag$xl$nivådeling$i$grunnskole,$og$lir$lite$om$forståelse.$her$ kommer$overgangsproblemene$mellom$vgs$og$uh$inn.$vi$diskuterte$dere$relaxvt$grundig.$ Lærerkompetansen$har$mye$å$si,$det$trengs$mange$lærere$på$1P$og$2P,$og$deres$kompetanse$er$ spesielt$vikxg.$det$er$veldig$vikxg$at$styret$i$nmr$og$årsmøtet$følger$opp$arbeid$med$nye$læreplaner$i$ VGS$og$læreplanene$for$den$5Vårige$lærerutdanningen.$ Sak$5/15.$Orientering$om$karakterkrav$og$eksamen$i$lærerutdanning Utdanningsutvalget$har$levert$et$forslag$Xl$høring$om$nevnte$problemsXlling.$Styret$takker$for$ forslaget.$flertallet$i$styret$ønsker$karakterkrav$4$siden$regning$er$en$grunnleggende$ferdighet.$ Karakter$som$støRe$for$kompetanse.$Flertallet$i$styret$ønsker$også$felleseksamen,$og$mener$deRe$ bidrar$xl$å$øke$kvaliteten,$både$på$eksamen$og$det$generelle$nivået.$dere$er$en$vanskelig$sak$der$det$ ikke$var$forventet$en$enhetlig$uralelse.$styret$ønsker$ikke$å$sende$dere$som$høringssvar,$først$og$ fremst$fordi$fristen$for$innsendelse$er$betraktelig$overskredet,$og$også$fordi$uralelsen$ikke$har$noe$ klart$innhold.$det$presiseres$at$dere$ikke$er$krixkk$reret$mod$undervisningsutvalget,$det$er$vanskelig$ å$bli$enige$i$en$slik$sak,$og$undervisningsutvalget$har$gjort$sir$beste.

2 Sak$6/15.$Holmboeprisen$og$Symposiet.$Orientering$og$planlegging. Det$er$kommet$inn$10$nominasjoner$som$blir$behandlet$i$Holmboekomiteen.$Det$er$et$lite$antall,$og$ styret$diskuterte$hvordan$prisen$skal$markedsføres.$det$hadde$vært$fint$om$det$kunne$kommet$ arxkler$xlsvarende$den$som$står$i$«tangenten»$både$i$«lektorbladet»$og$«utdanning».$«teknisk$ ukeblad»$og$den$alminnelige$dagspressen$burde$også$være$interesserte.$gjerne$med$bilder$og$ posixve$innslag. Holmboesymposiet$må$annonseres$Xdlig.$Allerede$nå$har$1.$Lektor$ORo$Waaraas$takket$ja$Xl$å$holde$ et$foredrag$om$matemaxkk$og$matemaxkere$i$et$underholdende$og$historisk$perspekxv.$som$lærer$i$ videregående$skole$i$en$årrekke,$og$nå$som$underviser$ved$forkurset$xl$ingeniørutdanningen$ved$ Høgskolen$Buskerud$Vesfold,$har$ORo$lang$erfaring$med$å$bli$utsaR$for$disiplinen$matemaXkk$og$ dens$historie.$$den$andre$som$har$takket$ja,$er$tomvjarle$chrisxansen$fra$bamble$videregående$skole.$ TomVJarle$har$laget$et$neRbasert$undervisningsopplegg$i$matemaXkk$på$VGS,$og$vil$fortelle$om$sine$ erfaringer$med$dere.$tomvjarle$har$vært$på$tv!$ Arvid$tar$kontakt$med$DNVA$og$ber$dem$annonsere$symposiet$på$sine$neRsider.$DereRer$går$det$ut$eV post$xl$rådsmedlemmene$der$de$blir$bedt$om$å$annonsere$dere$på$skolene$i$sin$region. For$å$få$deltakere$på$symposiet,$vil$Norsk$matemaXkkråd$bruke$noen$av$midlene$Xl$arrangementet$Xl$ å$sere$opp$buss$fra$telemark$xl$oslo.$vanligvis$er$det$ca.$20$xlhørere$på$symposiet,$og$det$er$ønskelig$ å$øke$interessen. Sak$7/15.$Dannelse$av$regionale$«HolmboeneUverk».$Orientering På$oppfordring$fra$Kragerø$videregående$skole,$ble$fylkesutdanningssjefene$i$Buskerud,$Vesfold,$ Telemark$og$AustVAgder$invitert$Xl$neRverkssamling.$Fylkesutdanningssjefene$var$ikke$interesserte$i$å$ bruke$lærernes$xd$på$dere$nå.$de$var$også$ganske$bestemte$på$at$de$ville$ha$kontroll$på$hvem$som$ ble$inviterte$xl$holmboesymposiet.$det$siste$er$det$ingen$grunn$xl$å$ta$hensyn$xl. Sak$8/15.$Orientering$om$årsmøtet$2015.$ Det$ble$bestemt$at$Brynjulf$og$Arvid$arrangerer$i$Trondheim.$Det$gjenstår$å$bestemme$dato$eRer$at$ Brynjulf$har$funnet$muligheter$som$ikke$kolliderer$med$Lærerkonferansen$og$høsferien. Eventuelt$ A. Det$har$bliR$slik$at$det$er$«MatemaXkkneRverket»$som$blir$kalt$inn$av$direktoratet$i$spørsmål$ vedrørende$skolespørsmål$i$matemaxkk.$vi$må$se$på$denne$situasjonen,$spesielt$må$vi$ kontakte$uhr s$realfagsmøte$for$å$se$om$det$er$greit$at$direktoratet$kontakter$«lamis»$og$ MatemaXkkneRverket$når$det$gjelder$utdanningsspørsmål$i$matemaXkk. B. Det$er$ønskelig$at$matemaXkk$i$VGS$blir$et$fast$punkt$på$agendaen$i$styremøtene$i$Xden$ fremover.$dere$ble$tar$xl$ererretning. C. Neste$møte:$KrisXansand,$6.$mars$dersom$det$passer$for$Anne$Berit.$Ellers$Trondheim.$(ERer$ møtet$avklart$at$det$blir$3.$mars$i$krisxansand$) Referent,$Arvid$Siqveland

3 Referat fra styremøte Norsk Matematikkråd Kl , Niels Henrik Abels hus, UiA Kristiansand Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Brunjulf Owren, Geir Ellingsrud, Pia Lindstrøm, Jan O. Kleppe, Anne Berit Fuglestad Forfall: Hans Foosnæs Sak 10/15. Godkjenning referat fra Referatet ble godkjent Sak 11/15. Orientering om videre framdrift av forkunnskapstesten 2015 Se sak 3/15. Guri Nortvedt ønsker ikke å fortsette å lede arbeidet med forkunnskapstesten men er villig til å fortsette i arbeidsgruppe. Styret ble enige om at Arvid Siqveland leder arbeidet, Geir Ellingsrud og Guri Nortvedt samarbeider med ham om Sak11/15. Orientering om brev sendt Røe Isaksen og tilbud i utredningsgrupper for læreplaner Arvid har som leder av matematikkrådet, sendt brev til statsråd Røe Isaksen, om at NMR gjerne vil være med på arbeidet med planene. Arvid ble invitert til å bli med i læreplangruppe for 8 13 utdanningen i matematikk. Det er oppnevnt grupper for å lage nye rammeplaner for lærerutdanningen i matematikk, for trinnene 1-7, 5 10 og Det er reist spørsmål om å ta bort 5-10 planene, men dette er ikke avklart. Saken ble diskutert. Det er momenter i begge retninger. Styret for NMR er opptatt av at kvaliteten på utdanningen må sikres, og at det bygges opp tilstrekkelig kompetanse i matematikk på ulike trinn. Lærerutdanning for videregående skole bør bygge videre fra R2. Matematikk for trinn 5-10 som veg til undervisning i videregående er for svakt grunnlag, men samtidig kan det være uheldig å fjerne denne utdanningen i matematikk med tanke på ungdomstrinnet. Styret mener det er for svak kompetanse i matematikk i læreplangruppa. Det burde vært flere matematikere med i dette arbeidet. Styret legger merke til at NMR ikke er høringsinstans i brevet fra departementet og mener at NMR bør være høringsinstans når denne typen saker tas opp. Arvid skriver brev til UHR om saken.

4 Sak 12/15. Homboeprisen og symposiet. Orientering og planlegging, presentasjon av kandidater. Det er litt få nominerte. Det er ønskelig å styrke nominasjonene videre. Det er sendt brev til fylkesskolesjefene med invitasjon til Holmboesymposiet. Styret ønsker at DNVA tar deler av markedsføringen av Holmboeprisen. Arvid kontakter DNVA om dette. Sak 13/15. Orientering om årsmøtet 2015 Brynjulf orienterte: datoer september, det er reservert rom i hotell Rica Nidelven. Onsdag kveld middag på hotellet, torsdag konferansemiddag, og mest sannsynlig på Rockheim (gangavstand fra hotellet) og mulig byvandring i tilknytning til det. Ideer til programmet ble diskutert. Sak 14/15. Høringsbrev om nasjonale delprøver. Hva mener vi? Høringsbrev vedlagt Sakspapir: Høringsbrev fra KD angående endring av forskrifter i rammeplaner for å kunne gi nasjonale deleksamener, om- nasjonale- deleksamener/id / svarfrist 4. mai NOKUT har fått i oppdrag å arbeide med dette og legger opp til pilotprosjekt for nasjonale deleksamener i U&H sektoren /Nasjonale- deleksamener- i- larer- - sykepleie- - og- revisjonsutdanninger- /#.VPXQ6_mG9yw Saken ble diskutert. Det er noe delte meninger om nytten av slike eksamener og om de kan bli for styrende på utdanningene og dermed virke negativt på kreativitet og nyutvikling av undervisningen og arbeidsmetoder i faget. Universitet og høgskoler er mer enn en vanlig skole, det legges opp stil større selvstendighet hos faglig ansatte og studenter. Dette må fortsatt avspeiles i systemet. Andre mener at dette er en god hjelp til å sikre jevnt nivå i utdanningene. Styret mener det er mulig å velge ut sentralt innhold innenfor deler av noen kurs som alle de aktuelle utdanningene gir. De aktuelle fagmiljøene bør få anledning til å følge opp diskutere ordningene for å vurdere hvilke tema som kan tas opp i en felles eksamen. En eventuell nasjonal eksamen må inneholde en kjerne av stoff som er felles og som egner seg til å testes i, og kanskje helst gis i et eget kurs, av typen begynnerkurs innenfor utdanningen. Andre sider ved saken, som sensorordninger (intern/ekstern) og eksamensformer bør tas opp for å sikre kvaliteten i utdanningen. Det bør være ekstern sensur og anonym retting.

5 Sak 15/15. Høring om læreplan i nytt fag på ungdomstrinnet: ute- pa- horing/horing- - - Forslag- til- lareplan- i- nytt- fag- i- matematikk- pa- ungdomstrinnet/ Her er det lenke til høring og nederst på høringsskjema er det lenke til foreslått fagplan. Styret har sett på fagplanen som er presentert. Den har tre hovedområder: Tall Algebra og Praktisk matematikk. Styret mener at emnevalget er greit, men savner noe mer om arbeidsmåter som utforsking, eksperimentering med matematiske sammenhenger, nye problemstillinger, modellbygging; slike tema som utvikler kunnskapen videre innenfor de valgte områdene og avspeile dybden i arbeidet med faget. Enkeltpunktene i fagplanen gir inntrykk av at dette er et repetisjonskurs og ikke dekker noe særlig mer enn det som allerede fins på ungdomstrinnet og til dels på barnetrinnet. Dette fører til spørsmålet: Er dette virkelig fordyping i faget eller et støtte- og repetisjonskurs? Planen bør gi eksempler på noen mer utfordrende tema og problemstillinger som kan gi utfordringer for elevene, ikke bare det samme om igjen Fagplanen omtaler individuell tilpasning for forskjellige nivå. Dette må utdypes mer slik at det virkelig blir fordyping for de aktuelle elevene. Eventuelt a) Notat fra Hans tas til orientering. Viser til sak 11/15. Arvid tar det med i videre arbeid med læreplaner. b) Neste styremøte tirsdag 19. mai kl avsluttes med lunsj 12-13, på HiOA Deretter Abelpris utdeling kl Referent: Anne Berit Fuglestad

6 Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd' '' Kl.$10.00$ $12.00,$HiOA$Pilestredet$ $ Tilstede:$Brynjulf$Owren,$Geir$Ellingsrud,$Pia$Lindstrøm,$Jan$O.$Kleppe,$Hans$Foosnæs,$Anne$Berit$ Fuglestad,$Arvid$Siqveland.$ $ $ Forfall:$Hans$Foosnæs,$Anne$Berit$Fuglestad$ $ Sak'16/15.'Godkjenning'referat'fra'030315' Referatet$godkjennes.$ Sak'17/15.'Opprydding'i'NMRDarkivet.'Årets'referater'må'legges'ut'på'nettsidene,'og'komiteer'etc.' må'oppdateres.' Harald$HanchePOlsen$har$gjort$mye,$vi$sjekker$om$det$er$ferdig.$Vi$forespør$Harald$om$han$vil$være$ skyggemedlem$og$webansvarlig.$foreslår$å$opprette$et$område$på$ntnu,$brynjulf$undersøker$ hvordan$vi$får$dette.$eventuelt$spør$vi$harald$om$å$finne$hans$etterfølger,$hvis$mulig.$ Sak'18/15.'Orientering'om'videre'framdrift'av'forkunnskapstesten'2015' Geir$Ellingsrud$har$snakket$med$Guri$A.$Nortvedt.$Det$må$ut$en$ePpost$før$sommeren$om$ undersøkelsen.$oppgaven$og$retteskjemaene$sendes$ut$tidlig$i$august.$påminnelse$om$oppgaven$før$ 1.$oktober.$Harald$forespørres$om$han$kan$legge$ut$retteskjemaene.$Ser$om$det$er$mulig$å$få$tilbake$ dataene$fra$egen$institusjon.$geir$og$guri$tar$dette$med$harald.$undersøkelsen$om$kalkulatorbruk$ må$omformes$litt:$definisjon$av$kalkulator,$en$egen$rubrikk$for$for$caspverktøy$på$pc?$punkt$e3$ burde$kanskje$byttes$ut/tas$bort.$geir$og$guri$finner$evt.$en$ny$formulering:$kalkulator$er$hva$som$ helst,$pcpverktøy.$geir$og$guri$tar$en$runde$på$disse$punktene$i$oppgavesettet.$$ Debatt$om$vi$skal$forandre$oppgavene,$eller$om$noen$skal$modifiseres.$Testen$kan$rekalibreres$neste$ år,$bruke$de$store$institusjonene$for$å$kalibrere.$om$to$år,$legge$inn$en$kalibrering$i$den$separate$ testen.$vi$mener$vi$kan$forandre$momsoppgaven$(10)$til$dagens$25%$uten$at$dette$er$signifikant$nok$ til$at$det$er$nødvendig$å$kalibrere$testen.$$vi$tror$dette$er$dette$den$eneste$oppgaven$som$krever$ endring.$vi$undersøker$med$guri$om$dette$er$ok.$kalibrering$utsettes$til$neste$test.$ Sak19/15.'Orientering'om'reaksjoner'fra'brevskrivningen' Vi$ber$om$støtte$fra$Gunnar$Stave,$via$Birgitte$Levy,$til$å$videresende$UHRPbrevet$til$direktoratet,$ siden$det$er$direktoratet$som$skulle$innkalle$nmr.$(vi$omformer$brevet$fra$uhr$til$å$rettes$mot$ UDIR).$Gregorios$Brogstad$har$gitt$muntlig$svar$på$henvendelsen$om$eksamensveiledningen,$og$er$ enig.$han$mener$det$er$bedre$å$ikke$ha$med$visse$punkter$dersom$det$er$uklarhet$om$definisjonen,$ og$han$mener$sensorene$må$oppfordres$til$å$vise$skjønn,$spesielt$på$caspdelen.$her$vil$han$be$om$ hjelp$og$presiseringer$på$det$som$de$mener$skal$være$med.$mye$er$uvesentlig$for$veiledningen.$

7 NMR skriver brev om enigheten om påkrevet CAS i eksamen. Hvorfor skal dette være et av kompetansemålene? Vi skriver brev til UDIR. Invitere Statsekretær Jordal til årsmøtet. Vi skriver til Isaksen og mer om en representamt. Bruk CIA- rapporten (kallenavnet for rapporten Christin, Ingvill og Arvid m. fl. Har utarbeidet for UDIR om ny modell for matematikk i VGS 2015) og bygge på denne. Må sende til statsråden nå snart. Geir og Arvid tar saken. Sak 20/15. Holmboeprisen og symposiet. Kort evaluering. Arvid skriver rapport, ligger vedlagt dette referatet, Trenger mer reklame til neste år (som vanlig). Prøve å kommunisere med direkoratet og samarbeide om symposiet. Newton (NRK) burde bli interessert. Matematikksenteret, LAMIS, Utdanning, Lektorbladet,... Finner ny person til Holmboekomiteen på årsmøtet. En anmerkning i ettertid er at NRK dekket en av Abelprisvinnernes møte med Møte med Magnus Karlsen, mens Holmboeprisen ikke ble nevnt. Sak 21/15. Fastsettelse av program for årsmøtet og årets kontingent. Påmeldingen må ut på hjemmesidene snarest. Et midlertidig program følger vedlagt dette referatet. Eventuelt Pia markedsfører studentrepresentanter til NMR og styret Arvid Siqveland

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo Norsk matematikkråd Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo Tilstede: Tom Lindstrøm (møteleder), Arvid

Detaljer

Referat styremøte Norsk matematikkråd fredag 15. November 2013

Referat styremøte Norsk matematikkråd fredag 15. November 2013 Referat styremøte Norsk matematikkråd fredag 15. November 2013 Sted: Blindern, UiO, Oslo Tilstede: Arvid Siqveland (møteleder), Harald Hanche-Olsen, Jan Kleppe, Hans Foosnæs, Pia Lindstrøm og Guri A. Nortvedt

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Bergen 17. 19. september 2014

Referat fra årsmøtet i Bergen 17. 19. september 2014 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk Referat fra årsmøtet i Bergen 17. 19. september 2014 1. Åpning av årsmøtet, opprop, årsmeldinger, valgkomiteens innstilling etc. Årsmelding ble lagt

Detaljer

Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid.

Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid. Anne Berit Fuglestad og Barbara Jaworski Anne.B.Fuglestad@hia.no Barbara.Jaworski@hia.no Høgskolen i Agder Læringsfellesskap i matematikk utvikling og forskning i samarbeid. En onsdag ettermiddag kommer

Detaljer

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET Uke: 47/2015 Tirsdag 17.november 2015 kl 09.00 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset Tilstede: Elaine, Åse Kari, Alexandre, Dag Jostein, Elin, Aslaug,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondheim 23. - 25. september 2015

Referat fra årsmøtet i Trondheim 23. - 25. september 2015 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk Referat fra årsmøtet i Trondheim 23. - 25. september 2015 1. Åpning av årsmøtet, opprop, årsmeldinger, valgkomiteens innstilling Årsmelding ble lagt

Detaljer

Fagmøte Alternative opptaksveier

Fagmøte Alternative opptaksveier 21.10.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013

Referat møte i Faglig råd for design og håndverk 18. & 19. april 2013 Vår saksbehandler: Marianne Westbye Direkte tlf: 23 30 13 51 E-post: marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.4.2013 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til Rådsmedlemmer faglig

Detaljer

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent STYREPROTOKOLL Revidert Protokoll fra styremøte 6/2004 den 18. oktober 2004 kl. 10. 30 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd Tiltaksplan for Norsk matematikkråd For perioden 2014 2017 Tiltaksplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Tiltaksplanen

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk

NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk Styrets årsberetning til årsmøtet i Halden 25.-27. september 2008 Styret har i denne perioden bestått av Tom Lindstrøm, Universitetet i Oslo (leder)

Detaljer

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Referat møte i Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Til: medlemmer av Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Tid: mandag 17. september 2012 kl 11.00-15.00

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Profesjonsråd for sykepleie, 16.-17. mars Scandic Oslo City

Profesjonsråd for sykepleie, 16.-17. mars Scandic Oslo City Profesjonsråd for sykepleie, 16.-17. mars Scandic Oslo City Deltakere: se deltakerliste Møteleder: Marit Kirkevold Velkommen. Praktisk informasjon vedr. betaling og deltakerliste. Innkalling og saksliste

Detaljer

Eksamen i K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag, Kompetanse for kvalitet 2014. Emne 1: 2KUOR19 Kunnskap om regning 15 sp

Eksamen i K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag, Kompetanse for kvalitet 2014. Emne 1: 2KUOR19 Kunnskap om regning 15 sp Eksamen i K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag, Kompetanse for kvalitet 2014 Emne 1: 2KUOR19 Kunnskap om regning 15 sp Eksamensdag: Torsdag 18. desember 2014 Eksamenstid: Kl. 09:00 kl.

Detaljer

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi:

Referat NORGES IDRETTSFORBUND. Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: NORGES I DRETTSFORBUND Oppland idrettskrets ~ Referat Møte i: Møte nr.: Tid/sted: Møtt: Forfall: Fra adm.: Kopi: QQP Idrettskretsstyret i Oppland IK 11/14-16. Tirsdag 22.09.2015 kl. 15:30-21:30, Mølla

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast)

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Endringer fra fjorårets tiltaksplan er markert i gult. For å få med deg detaljene i endringene, må du konsultere originalen fra 2013. For perioden 2014 2017

Detaljer

Innkalling Prosjekt: Utvikling av modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag

Innkalling Prosjekt: Utvikling av modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag Gjøvik kommune Virksomhetsområde Helse- og sosial Innkalling Prosjekt: Utvikling av modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag Møtetid/dato: Tirsdag 07.01.14, kl 13.00-15.00 Møtested: Haugtun

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede:

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede: Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede: Reidun Aambø Høgskulen i Volda Hilde Osdal, Høgskulen i Volda Ragnhild Engeset Høgskulen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Matematikkrådsmøte 16. Nov kl 11:00-15:00 Grupperom 1000 Niels Abel Hus Blindern, Oslo

Matematikkrådsmøte 16. Nov kl 11:00-15:00 Grupperom 1000 Niels Abel Hus Blindern, Oslo Matematikkrådsmøte 16. Nov. 2015 kl 11:00-15:00 Grupperom 1000 Niels Abel Hus Blindern, Oslo Tilstede: Brynjulf Owren (leder) Antonella Zanna (sekretær, referat) Trond S. Gustavsen (Styremedlem) Geir Ellingsrud

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus Forelesere Knut Mørken og Martin Reimers, Matematisk institutt, 10. etg i Niels Henrik Abels hus Arbeider med

Detaljer

Norsk matematikkråd Referat fra årsmøtet i Kristiansand, 25. 27. september 2013

Norsk matematikkråd Referat fra årsmøtet i Kristiansand, 25. 27. september 2013 Norsk matematikkråd Referat fra årsmøtet i Kristiansand, 25. 27. september 2013 Åpning og rapportering Opprop ved leder Arvid Siqveland. Deltakerliste vedlagt referatet Rapporter er tilgjengelige på Matematikkrådets

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 28. - 29. OKTOBER 2013 Det legges opp til to inspirerende dager med erfaringsutveksling, diskusjoner, praktiske øvelser og foredrag. Ikke minst også en trivelig

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Tromsø 17. 19. september 2009

Referat fra årsmøtet i Tromsø 17. 19. september 2009 NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk Referat fra årsmøtet i Tromsø 17. 19. september 2009 Innledning Årsmøtet åpnet med velkomst og noen praktiske opplysninger. Årsmeldingen ble lagt frem

Detaljer

Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene. - Et studentperspektiv

Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene. - Et studentperspektiv Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene - Et studentperspektiv 1 Hvem er vi? Marthe Fallang og Pia Lindstrøm Masterstudenter i matematikk ved Universitetet i Oslo Studentrepresentanter

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. REFERAT Møtested Kvinesdal rådhus Møterom Knaben, 3 etasje Møtetidspunkt Dato: mandag 18.11.13 Klokken: 0900-1300 Ansvar for oppfølgning Tilstede Forfall Oppfølging

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus Foreleser Knut Mørken, Matematisk institutt Rom nr. 1033 i Niels Henrik Abels hus E-post: knutm@ifi.uio.no Arbeider

Detaljer

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf. 22 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 02.03.2015 Deres dato: Vår referanse: 2014/1731 Deres referanse: Til ressurspersoner for skoleeiere i

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget. 2/15 15/00014-1 Opphavsrett til undervisningsmateriell 3

Vedtakssaker. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget. 2/15 15/00014-1 Opphavsrett til undervisningsmateriell 3 MØTEINNKALLING Pedagogikkutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:15 Sted: 9. etg. Arkivsak: 14/00043 Arkivkode: 0 Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær. SAKSKART Side 1/15 15/00016-1 Vedtakssaker Godkjenning

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 23.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 16. januar 2014 Til stede: Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte Godkjent

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte Godkjent Møtereferat Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder Turi W. Ljungqvist, nestleder Pål Nordenborg Knut Erik Jørgensen Astrid Hilde Kjell Jon Karlsen Jarle Martin Wahl For øvrig møtte: Elenor W. Holter Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

Referat fra medbestemmelsesmøte i utdanningssektoren 18. november 2015

Referat fra medbestemmelsesmøte i utdanningssektoren 18. november 2015 Vår dato: Vår referanse: 23.11.2015 15/61796 Org.nr: 964 982 953 Referat fra medbestemmelsesmøte i utdanningssektoren 18. november 2015 Tilstede fra arbeidstaker: Tilstede fra arbeidsgiver: Åse Jektvik,

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO GWP 26.04.2013. Godkjenning av innkalling og melding av saker til eventuelt Innkallingen godkjent.

REFERANSE JOURNALNR DATO GWP 26.04.2013. Godkjenning av innkalling og melding av saker til eventuelt Innkallingen godkjent. Møtereferat Oppvekst og levekår Nylund skole Postadr.: Nylundsgata 1, 4014 Stavanger Besøksadr.: Nylundsgata 1 Telefon: 51917200 Faks: 51917201 E-post: www.stavanger.kommune.no Org.nr.: NO 964 965 226

Detaljer

Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar. Multi temakurs. Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet

Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar. Multi temakurs. Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar Multi temakurs Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet På kurset får du: Konkrete undervisningstips Lære om nyttige undervisningsverktøy Spennende

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag 15.9.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag tirsdag 25.10. onsdag

Detaljer

Modul nr. 1095 Gjør matte! 5-7 trinn

Modul nr. 1095 Gjør matte! 5-7 trinn Modul nr. 1095 Gjør matte! 5-7 trinn Tilknyttet rom: Ikke tilknyttet til et rom 1095 Newton håndbok - Gjør matte! 5-7 trinn Side 2 Kort om denne modulen Formålet med denne modulen er å skape interesse

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 Tid: Tirsdag 14. Februar 2012 Sted: Bydelsadministrasjonen BU-Salen, Nydalsveien 21 Referent: Kjetil Wevling Ordstyrer: Knut Harald Granheim TILSTEDE

Detaljer

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Tilstede: Rektor (deltok under behandling av sakene 1-3), 1B, 1C, 1D, 4B, 4C, 5B, 5C, 6A, 7A, 8B, 8C, 10A, 10B, 10C. Rekkefølgen på sakene ble justert i forhold til

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch(leder), Ragnar Sundklakk(nestleder), Olav Sandlund, Marit Sibbern og Magnar Simensen. Meldt forfall: Hanna Kirsebom Aronsen

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Elever med rett til utvidet tid får 1 time ekstra. Dette må søkes om og være avklart i god tid

Detaljer

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.

Med særskilt språkopplæring menes særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Praktisk handlingsplan for språkopplæring 2.8 Begrepsavklaringen rundt 2.8 elever Med minoritetsspråklige elever menes det i denne sammenheng elever fra hjem der den en eller begge foresatte har et annet

Detaljer

Forelesere VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100. Forelesere MAT-INF 1100 22/8-2005

Forelesere VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100. Forelesere MAT-INF 1100 22/8-2005 Forelesere VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100 Geir Pedersen, Matematisk institutt, avd. for mekanikk Rom nr. 918 i Niels Henrik Abels hus E-post: geirkp@math.uio.no Arbeider med havbølger og numerisk analyse av

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD

REFERAT STYREMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD REFERAT STYREMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD 16.02.2016 Tid: 11-15, 16. februar, 2016 Sted: Matematisk institutt, Universitetet i Bergen, Realfagbygget, Allegaten 41, 4 etg. sør, rom 4F18A (Hjørnet). Tilstede:

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Skolens

Detaljer

Delemneplan for undervisningskunnskap i brøk og desimaltall

Delemneplan for undervisningskunnskap i brøk og desimaltall Delemneplan for undervisningskunnskap i brøk og desimaltall Emnet omfatter matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema innen brøk og desimaltall som er viktige for alle som skal undervise i matematikk

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014 Trondheim 19. juni 2012 Protokoll kretsstyremøte nr.3 2012-2014 Tilstede: Forfall: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Andreas Krogstad, Olve Morken(på

Detaljer

Side 1 av 1. Hei styret og eiere,

Side 1 av 1. Hei styret og eiere, file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/449825_fix.html Side 1 av 1 26.11.2014 Fra: Gustav Skretting[Gustav.Skretting@sogne.kommune.no] Dato: 26.11.2014 13:40:21 Til: Postmottak Tittel: VS: Søgne Frivilligsentral

Detaljer

God matematikkundervisning... - Kva er det? Hva er matematisk kompetanse? Oversikt

God matematikkundervisning... - Kva er det? Hva er matematisk kompetanse? Oversikt God matematikkundervisning... - Kva er det? Mona Røsseland Matematikksenteret, NTNU Leder i Lamis Lærebokforfatter, MULTI 12-Apr-07 Oversikt Noen tanker om hva som kan være kjennetegn på god matematikkundervisning..

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Saksbehandler: Hild Stokke Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1350 Deres referanse: Høringsinstansene Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr

NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.7 2016-18 Tidspunkt: Onsdag 21 juni 2017 Møtetid: 1400 1730 Sted: Scandic hotell, Oslo Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Anne Berit Lund

Detaljer

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014 Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag 30-31 oktober 2014 Tilstede: 30.10.2014 Tilstede: 31.10.2014 Referent Mona Dahl (HioA), Unni Vågstøl (HiB),

Detaljer

Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016

Etterutdanningskurs Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning høst 2015 - vår 2016 Etterutdanningskurs "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" høst 2015 - vår 2016 Om kurset Prosjektet "Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning" (MAM) er et treårig prosjekt ved Matematikksenteret med oppstart

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Universitetet i Oslo fredag 05.04. 2013 kl. 10.15-16.00 Til stede: Anne Bjørkvik (UIA - leder), Siren Leirvåg (UIO), Sigrun Meisingset (HVO),

Detaljer

Pilotprosjektet skal anskaffe, utvikle og sette sammen følgende deler til et helhetlig EVU-tilbud:

Pilotprosjektet skal anskaffe, utvikle og sette sammen følgende deler til et helhetlig EVU-tilbud: Introduksjon til MatteMOOC-prosjektet Den overordnete målsettingen for prosjektet er utvikling og utprøving av et system og modell for storskala etter- og videreutdanning av lærere i grunnopplæringen.

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2011 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger opp til en miks av praktiske øvelser og forelesninger.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen

Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen Dato: 2. september 2017 kl. 12.20 15.00 3. september 2017 kl. 10.00 15.00 Sted: Tilstede: Tunet møterom, Øvre Vollgate 11, Oslo Ester- Johanne Sande, (delvis

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100

VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100 VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100 1 Forelesere Geir Pedersen, Matematisk institutt, avd. for mekanikk Rom nr. 918 i Niels Henrik Abels hus E-post: geirkp@math.uio.no Arbeider med havbølger og numerisk analyse

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Referat fra møte i Os KFU 18. juni 2013

Referat fra møte i Os KFU 18. juni 2013 Referat fra møte i Os 18. juni 2013 Sted: Formannskapssalen Os kommune Tid: kl. 18.00 21.20 Tilstede: Eirik Vevatne Halhjem skole Veronika Wilhelmsen Hegglandsdalen skole og Os ungdomsskole Helge Svortevik

Detaljer

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Tromsø 23. mars 2011 Anders Isnes Naturfagsenteret I går: Hvor trykker sko(l)en? Lærere har ikke kunnskap om fagenes bruk i samfunn/arbeidsliv Er

Detaljer

11.09.2013. Kursdag på NN skole om matematikkundervisning. Hva har læringseffekt? Hva har læringseffekt? Multiaden 2013. Lærerens inngripen

11.09.2013. Kursdag på NN skole om matematikkundervisning. Hva har læringseffekt? Hva har læringseffekt? Multiaden 2013. Lærerens inngripen God matematikkundervisning. Punktum. Multiaden 2013 Kursdag på NN skole om matematikkundervisning Hva bør dagen handle om? Ranger disse ønskene. Formativ vurdering Individorientert undervisning Nivådifferensiering

Detaljer

Per Manne, Jan Haaland, Frank Mortensen, Ragnhild Balsvik, Daniel Bjørn Johanson, Kristin Rygg, Karen Olsen, Nikolai Belsvik, Dominik Kamil Krol

Per Manne, Jan Haaland, Frank Mortensen, Ragnhild Balsvik, Daniel Bjørn Johanson, Kristin Rygg, Karen Olsen, Nikolai Belsvik, Dominik Kamil Krol MØTEPROTOKOLL Pedagogikkutvalget Dato: 21.11.2016 kl. 9:15 Sted: 9. etg. Arkivsak: 14/00043 Tilstede: Forfall: Protokollfører: Per Manne, Jan Haaland, Frank Mortensen, Ragnhild Balsvik, Daniel Bjørn Johanson,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.05.2015 kl. 9:00-12.30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Anne Margit

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte

Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte Kommunestruktur på Nord-Jæren 2. dialogmøte 8. januar 2016 mellom ordførere og andre oppnevnte folkevalgte Møtereferat Dato: 08.01.2016 Kl: 11.30 15.30 Sted: Tou scene, Stavanger Sola: Ole Ueland (ordfører),

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100 VELKOMMEN TIL MAT-INF1100 Foreleser Knut Mørken, Institutt for informatikk, CMA Rom nr. 1033 i Niels Henrik Abels hus E-post: knutm@ifi.uio.no Arbeider med numerisk analyse og representasjon av geometri.

Detaljer

Møte: Ungdata arbeidsgruppe Tilstede: Kjersti Halvorsen Engeseth, Magne Møtedato: 18. mars 2016. Skaalvik, Rosanne Kristiansen, Rina Tidspunkt: 10-13

Møte: Ungdata arbeidsgruppe Tilstede: Kjersti Halvorsen Engeseth, Magne Møtedato: 18. mars 2016. Skaalvik, Rosanne Kristiansen, Rina Tidspunkt: 10-13 Referat Møte: Ungdata arbeidsgruppe Tilstede: Kjersti Halvorsen Engeseth, Magne Møtedato: 18. mars 2016 Skaalvik, Rosanne Kristiansen, Rina Tidspunkt: 10-13 Kamilla Yamamoto, Lasse Narjord Sted: Fylkeshuset

Detaljer

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg

Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Referat fra møte i Jæren vannområdeutvalg Møte: Torsdag 12. juni 2014 kl 11.00 14.00 Deltakere: Vannområdeutvalg Navn Til stede: Rogaland FK Jon Lund x Rogaland FK Henry Tendenes Meldt forfall Gjesdal

Detaljer

Referat fra møte i kretsstyret torsdag 28. apr 2011 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer

Referat fra møte i kretsstyret torsdag 28. apr 2011 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer Referat fra møte i kretsstyret torsdag 28. apr 2011 kl. 19.00 på Speiderhuset Steinkjer Til stede: Arnt J. Øvreness (Skogn), Per Gevik (Mære/Sparbu), Inger Fjellhaug (Vinne), Roverombudet/Inger Gevik (Mære/Sparbu),

Detaljer

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Telefaks 69 26 04 10 Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune.

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Telefaks 69 26 04 10 Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune. Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Telefaks 69 26 04 10 Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune.no Referat fra: Møte i SamarbeidsUtvalget Dato: 28.april

Detaljer

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/499 Deres referanse: Innkalling til rådsmøte 17. oktober

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for biologi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester

Detaljer

Referat fra felles møte om intensjonsplan

Referat fra felles møte om intensjonsplan Til medlemmene i felles arbeidsgruppe fra Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner Referat fra felles møte om intensjonsplan tirsdag 29.03.16 kl 12.00 17.00 i Ringerike rådhus. Til stede: Hole: Per Berger,

Detaljer

3-SEMESTERSORDNINGEN. Gjennomføring. Emnebeskrivelser Vedlagt er emnebeskrivelser for matematikk og fysikk på 3-semestersordningen:

3-SEMESTERSORDNINGEN. Gjennomføring. Emnebeskrivelser Vedlagt er emnebeskrivelser for matematikk og fysikk på 3-semestersordningen: Gjeldende fom. sommeren 2014 3-SEMESTERSORDNINGEN 3-semestersordningen (også kalt TRESS) er tilbud om opptak til ingeniørutdanning for søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, men som mangler

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer