Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon"

Transkript

1 Ein tydeleg medspelar Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Fylkesrådmannen november 2011

2 Innhald Innleiing 3 Møre og Romsdal fylkeskommune med tydelig kultur for læring 3 Samandrag 4 Teknologi og nye arbeidsformer 4 Introduksjonsprogram 5 Obligatorisk rettleiingsordning for nytilsette /ny som lærar 5 Intern kunnskapsoverføring 5 Hospiteringsordning 5 Mentorordning 6 Vegen vidare 7 Omslagsfoto:?-??? Lay-out / førtrykk: Info. v/jostein Fuglset Digitaltrykk: Fellestenesta, Fylkeshuset eks Meir om arbeidsgivarpolitikk, kompetanse- og utviklingsarbeid finn du på intranett. 2

3 Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune sin politikk for nyskaping og utvikling av tilsette og organisasjon er fastsett av fylkestinget (sak T-7/09). Fylkesrådmannen sin oppfølging og iverksetting av denne politikken inneber ei omforming av arbeidsgivarpolitikken og rolla for utøving av leiing, tillitsvalderolla og tilsette-/medarbeidarrolla. Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon som skal ha ein indre vilje til kontinuerleg utvikling. Dette stiller krav til leiarar og medarbeidarar. Evne til kontinuerleg refleksjon over vegval, mål, tiltak og aktivitetar er grunnleggande. Det må skapast ein kultur for læring og utvikling som er kunnskapsbasert. Møre og Romsdal fylkeskommune vil utvikle sine arbeidsoppgåver på bakgrunn av praksisnær forsking og ved systematisk gjennomarbeiding og refleksjon over eigne og andre sine erfaringar, både i og utanfor organisasjonen. Vår satsing er både i individ- og systemperspektivet: Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen praksis. Kompetanseutvikling og utviklingsarbeid er ein del av kjerneverksemda i Møre og Romsdal fylkeskommune, og er ein kontinuerleg prosess. Det unike samfunnsoppdrag vi er tildelt føreset at offentleg sektor skal vere sterk, effektiv og levere tenester av høg kvalitet til innbyggarane 1 m.a. ved å ta i bruk ny kunnskap 2. Ein effektiv og føreseieleg offentleg sektor er også ein sentral rammeføresetnad for næringslivet. Kvaliteten i utdanninga på alle nivå må aukast. Det er viktig å legge betre til rette for samarbeid mellom utdanning og arbeids- og næringsliv. Ein må stimulere til betre utnytting av arbeidskrafta gjennom å styrke den einskilde sine mulegheiter for kompetanseutvikling og læring i arbeidslivet. Tannhelsetenesta 3 står overfor reformer knytt til fire område: geografisk utjamning, sosial utjamning, eit kunnskaps- og kompetanseløft og styrka satsing på folkehelsearbeidet. Fylkeskommunane får eit større ansvar for å styrke kunnskapen om tannhelse og tannhelsetenester og sikre eit faglig kompetanseløft m.a. gjennom oppretting av regionale odontologiske kompetansesentra. Eit prioritert område vil vere forsking, fagutvikling og kvalitetsutvikling. Å sørgje for tannhelsetenester til heile befolkinga, med fokus på betre tannhelse og auka kunnskap om ulikskapar i tannhelse, årsakssamanhengar, metodar og tiltak som har effekt i folkehelsearbeidet, vil stå sentralt. Utdanningssektoren utgjer den største delen av vår verksemd, og er omfatta av mange føringar frå staten. Kompetanse for kvalitet og NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida og St.mld. 31 ( ) Kvalitet i skolen er viktige styringsdokument. Møre og Romsdal fylkeskommune med tydeleg kultur for læring I ein lærande organisasjon er alle engasjert i å skape og dele kunnskap om korleis dei best kan nå organisasjonens mål 4 Møre og Romsdal fylkeskommune skal vere ein organisasjon som stimulerer og legg til rette for læring som legg vekt på refleksjon over eigen praksis som kontinuerleg arbeider for å vidareutvikle seg sjølv som er bevisst verdien av kunnskapsdeling Møre og Romsdal fylkeskommune skal ha eit godt system for mottak og opplæring av nytilsette godt samarbeid og informasjonsflyt mellom ulike avdelingar/sektorar Alle grupper tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune skal oppleve at dei kontinuerleg får ta del i eit eller fleire kompetanseutviklande tiltak. Kompetanseutviklande tiltak er ikkje avgrensa til deltaking på kurs, men eit mangfald av tiltak som gir auka kompetanse. 1 St.mld. nr. 7 ( ) s Ibid., s St.meld. nr. 35 ( ), Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning Framtidas tannhelsetjenester 4 Utdanningsdirektoratet, 2007,En lærende skole, Artikkelstafett, Artikkel 2, side 36,4.avsnitt siste periode. url: ( ) 3

4 Samandrag Kompetanseutvikling og utviklingsarbeid er ein del av kjerneverksemda i Møre og Romsdal fylkeskommune, og er ein kontinuerleg prosess. Dette krev at alle einingar i organisasjonen har eit verksamt introduksjonsprogram 5 for mottak og opplæring av nytilsette. Fylkesrådmannen tek i mot alle nytilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune på ein eigen introduksjonsdag 6, nytilsette leiarar får ein introduksjonsdag i tillegg. Fylkesutdanningssjefen har skipa til ei rettleiingsordning 7 for alle tilsette som er ny i rolla som lærar. Ny teknologi vil utfordre oss til å ta i bruk nye arbeidsformer og betre deling av innsikt og informasjon på tvers i organisasjonen og mellom dei ulike instansane vi samhandlar og samarbeider med. Vi etablerer ein kultur for intern kunnskapsoverføring 8 som sikrar arbeidsfellesskapa kunnskap og innsikt når tilsette byrjar, undervegs og når nokon sluttar med ei oppgåve eller i si stilling. Fylkesrådmannen har for dei meir obligatoriske opplæringstiltaka i organisasjonen etablert Fylkesakademiet 9. For å halde eit høgt utviklingstrykk i organisasjonen vil vi stimulere til bruk/etablering av faglege nettverk og kompetanseklynger. Vi etablerer Hospiteringsordning 10 for å auke kunnskapsdelinga internt og oppnå ein kultur for auka nyskaping i heile organisasjonen. Leiarrolla er under omskaping. Vi oppmodar våre leiarar til deltaking på etter- og vidareutdanning som vert tilbode leiarar frå utdanningsinstitusjonane. Fylkesrådmannen har i regi av Fylkesakademiet etablert eit eige obligatorisk leiarutviklingsprogram 11 for Møre og Romsdal fylkeskommune. Leiarane er sentrale i arbeidet med utvikling av auka medarbeiderskap orientering. Vi utfordrar våre tilsette gjennom opplevd kompetansemobilisering og kompetansestyring. I møte mellom leiar og tilsett skapast grunnlag for indre motivasjon, lojalitet og lav turnover, som er avgjerande om vi skal møte våre rekrutteringsutfordringar og krav om kvalitet på våre tenester på ein tilfredstillande måte. Vi etablerer Mentorordning 12 for å sikre høgt utviklingtrykk for leiarar og medarbeidarar som skal ha ei fagleg karriere. Alt vi gjer skal vere kunnskapsbasert. Vi vil kople oss tett på og samarbeide med universitets- og høgskulesektoren (UH-sektoren). Det inneber og at vi er opne for å skipe til bi-stillingar for tilsette i UH-sektoren og likeins stimulere til at tilsette kan ha bistilling i UH-sektoren. I rolla som regional utviklingsaktør vil vi og stimulere særleg til trepartssamarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune, UH-sektoren og næringslivet. Vi vil i samarbeid med UH-sektoren etablere skrivekurs for våre tilsette. Skriving skal/kan inngå som ein lekk i refleksjon over eigen praksis i eit kollegafellesskap, intern kunnskapsoverføring og i det å gjere Møre og Romsdal fylkeskommune meir synleg i medielandskapet gjennom publisering av fagartiklar og rapportar. Teknologi og nye arbeidsformer 14 IT-løysingar og verkty skal tydeleg vise at Møre og Romsdal fylkeskommune er ein kompetanseorganisasjon som nyttar moderne teknologi til effektiv samhandling og tenesteproduksjon. 5 Møre og Romsdal fylkeskommune,2011,ark Introduksjon, url: ( ) 6 Møre og Romsdal fylkeskommune,2011, Introduksjon, url: ( ) 7 Møre og Romsdal fylkeskommune,2011, Rettleiing for nytilsette lærarar, url: ( ) 8 Møre og Romsdal fylkeskommune,2011, Ark Intern kunnskapsoverføring, url: download/71460/439992/version/1/file/faktaark+intern+k.overf%c3%b8ring.pdf ( ) 9 Møre og Romsdal fylkeskommune,2011, Fylkesakademiet, url: ( ) 10 Møre og Romsdal fylkeskommune,2011, Hospiteringsordninga, url: version/2/file/ hospitering+spr+liten..pdf ( ) 11 Møre og Romsdal fylkeskommune,2011, Leiarutviklingsprogram, url: Leiarutviklingsprogram ( ) 12 Møre og Romsdal fylkeskommune,2011, Mentorordninga, url: version/2/file/ mentorhandbok+spr+liten..pdf ( ) 13 Utdanningsdirektoratet, 2006,En lærende skole, Artikkelstafett, Artikkel 1, url: skoleutvikling/artikkelstafett/skriving_som_reiskap_for_skoleutvikling.pdf?epslanguage=no 14 Møre og Romsdal fylkeskommune,2011, Ark IKT - Samhandling, url: /version/1/file/faktaark+IKT+liten.pdf 4

5 IT-verkty skal fremje samhandling internt i organisasjonen, på tvers av avdelingar og i høve til eksterne samarbeidsparter. Nødvendige malar vert utforma før implementering så langt som råd. Verkty skal være fleksibelt, intuitivt og lett å ta i bruk for nye tilsette. IT-verkty skal også nyttast i samband med opplæringstiltak. Introduksjonsprogram I ny arbeidsgivarpolitikk for Møre og Romsdal fylkeskommune er det gjort val av retning for leiar- og medarbeidarutvikling. Alle leiarar har ansvar for å legge til rette for høg kvalitet på medarbeidarutviklinga, og gode system for introduksjon. Introduksjonsprogram ved kvar driftseining skal sikre høg kvalitet på leiar- og medarbeidarutviklinga frå første dag. Introduksjonsprogram ved driftseininga gir rask innføring til fagområdet og informasjon om organisering, samhandling, medråderett, informasjonssystem og kven som har ansvar for kva, samt introduksjon til alle praktiske sider ved driftseiningane. Fylkesakademiet arrangerer to gonger kvart år felles introduksjonsdag for alle nye leiarar og medarbeidarar i fylkeskommunen. Hovudtema er fylkeskommunen sine store samfunnsoppdrag, fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, regionalpolitisk forvaltningsnivå og fylkeskommunen som arbeidsgivar. Målet med dagen er auka kunnskap om fylkeskommunen, som grunnlag for sterkare felles identitet. Alle nytilsette leiarar vil i tilegg få ein introduksjonsdag for nye leiarar. Hovudtema er fylkeskommunen sine styringssystem. Målet med dagen er auka kunnskap om leiarrolla og etablering av nettverk for nye leiarar. Obligatorisk rettleiingsordning for nytilsette /ny som lærar I Møre og Romsdal fylkeskommune er rettleiing ein utviklande relasjon mellom leiar/rettleiar og nytilsett lærar, kor rettleiar deler kunnskap, kompetanse og erfaringar med den nytilsette for å sikre ein god introduksjon i skulen. Gjennom hovudtema som kontakt- og faglæraren, den pedagogiske fellesskapen, skulen som arbeidsplass, skuleeigarrolla og fylkeskommunen som organisasjon skal rettleiinga stimulere til utvikling og personleg vekst, og hjelpe og støtte den nytilsette læraren til å realisere sine profesjonelle målsettingar. Rektor har ansvaret for at nytilsette lærarar på eigen skole får nødvendig rettleiing og oppfølging, rettleiinga skal ha oppstart før skolestart. Dei som blir tilsett etter skolestart skal ta til med slik rettleiing innan 1 månad. Det er utarbeidd ei rettleiingshandbok, eit målsettingsdokument og ein samarbeidsavtale som er ramma for samarbeidet mellom leiar/rettleiar og den nytilsette læraren. Dette er og ein modell som skolane bør vurdere for å femne alle tilsette etter kvart. Intern kunnskapsoverføring Målet er å utvikle ein politikk og rutiner for intern kunnskapsoverføring for heile organisasjonen som sikrar meir systematisk overføring av kunnskap. Kunnskapsoverføring ved tilsetting av nye medarbeidarar er todelt; frå organisasjonen til den nytilsette og frå den nytilsette til organisasjonen. Sentralt i denne samanhengen er organisasjonskunnskap, praktisk informasjon, sektor- og fagspesifikk kunnskap. Mykje av dette blir ivaretatt gjennom Introduksjonsprogram for nytilsette. Samstundes vil det vil vere viktig å nytte kunnskap og erfaringar som den nytilsette har, for å vidareutvikle organisasjonen. Det blir foreslått at einingane utviklar rutiner for å sikre at dette skjer. Når det gjeld kunnskapsoverføring ved deltaking på kompetansetiltak, blir det foreslått å stille krav om at dei som deltek på kurs, konferansar og andre kompetansetiltak lagar eit samandrag for drøfting i avdelinga. Det er ei utfordring for organisasjonen at verdifull kunnskap kan gå tapt når nokon sluttar. For å hindre dette, bør avdelinga/einingane utarbeide ein plan for kunnskapsoverføring i god tid før den tilsette sluttar. Avdelingane er frie til å velje metode for kunnskapsoverføring. Hospiteringsordning Hospitering er ein metode for å erverve ny kunnskap ved erfaring. Hospiteringsordninga skal vere eit tiltak for å oppnå kompetanseutvikling både for organisasjonen og for den einskilde arbeidstakar. Kompetanseutvikling i form av hospitering skal settast i verk i heile organisasjonen og er eit tilbod til alle tilsette. Målgruppa er alle tilsette. Ordninga skal opne for individuelle ønskjer, behov og opplegg. Alle avdelingar/einingar i organisasjonen skal legge til rette for at tilsette kan hospitere og opne for at dei sjølve kan ta imot hospitantar. Hospiteringsordninga kan settast i gang når som helst og kor som helst i organisasjonen. Leiarar, mellomleiarar og tilsette kan nytte hospiteringshandboka og lage opplegg som høver for einskilde eller for fleire. 5

6 Mentorordning I Møre og Romsdal fylkeskommune er mentoring definert som ein utviklande relasjon mellom mentor og adept, kor mentor deler kunnskap, kompetanse og erfaringar med adepten for å stimulere til utvikling og personleg vekst, og for å hjelpe og støtte adepten til å realisere sine profesjonelle målsettingar. Målgruppa for mentorordninga er leiarar og enkeltpersonar som organisasjonen ønskjer å satse på i høve til ei fagkarriere 15. Målet med ordninga er fagleg og personleg utvikling. For etablerte leiarar er mentororninga dessutan eit verkty i situasjonar kor det er behov for særleg bistand/støtte. Mentorpartane blir satt saman i samarbeid mellom adeptens leiar og personalseksjonen. Mentoring er ein tidsavgrensa prosess på inntil eitt år, og kan variere etter behov eller målgruppe. Det er utarbeidd ei mentorhandbok, eit målsettingsdokument og ein samarbeidsavtale som er ramma for samarbeidet mellom mentor og adept. 15 Det er i tillegg utarbeidd ei særskilt rettleiingsordning for nye lærarar. Sjå eige samandrag og kapittel. 6

7 Vegen vidare Vi er ikkje i mål. Arbeidet vil halde fram. Vi vil sjå nærare på fire områder. Samarbeid med universitets- og høgskule- sektoren Tre-partssamarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune, UH-sektoren og næringslivet. Skriving og refleksjon over eigen praksis Bistillingar - forskningsoppdrag a) Samarbeid med universitets- og høgskolesektoren Møre og Romsdal fylkeskommune vil vidareutvikle eksisterande samarbeid med universitets- og høgskolesektoren. Dette vil tilføre ny kunnskap til organisasjonen. Nedanfor trekker vi fram nokre kompetanseutviklande tiltak der samarbeid med UH-sektoren er viktig. i.) Interne kurs Møre og Romsdal fylkeskommune vil samarbeide med UH-sektoren når ein planlegg interne kurs for dei tilsette i fylket. Det vil vere positivt om desse kursa kan gi utteljing i form av studiepoeng om ein til dømes skriv ei oppgåve i etterkant av kurset. Dette vil gjere det mogleg for fleire tilsette å få tilført meir formell kompetanse. ii.) Vidareutdanning av lærarar ( jf. punkt b) Det vil vere viktig at skoleeigar har eit samarbeid med UH-sektoren når det gjeld kvalitet og relevans av vidareutdanningstilboda for lærarar, jf. Kompetanse for kvalitet. Dette stiller krav til god oversikt over kompetansebehovet og -haldninga i skolen. iii.) iv.) Utviklingsprosjekt Møre og Romsdal fylkeskommune vil søke samarbeid med UH-sektoren knytt til ulike utviklingsprosjekt vi arbeider med. Det er viktig å utvide perspektivet for ei god utvikling av organisasjonen. Praksisplasser Møre og Romsdal fylkeskommune er ein tydeleg medspelar for elevar og studentar, og vi tek imot personar under utdanning i ulike typar praksisordningar. b) Tre-partssamarbeid - Møre og Romsdal fylkeskommune, UH-sektoren og næringslivet Det er viktig å bygge ut eit godt tre-partssamarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, UHsektoren og næringslivet. Utvikling av kompetansehevande tiltak gjennom eit slikt tre-partssamarbeid vil vere svært nyttig til dømes for yrkesfaglærarar. Eit godt internt samarbeid i fylkeskommunen på tvers av avdelingar må ligge til grunn for å utvikle ein slik tre-partsmodell. c) Avsett tid til skriving av fagartiklar/rapportar For å sikre høgt utviklingstrykk i organisasjonen vil tilsette kunne bli utfordra til å bruke meir av arbeidstida på skriving av fagartiklar eller rapportar. Leiarar må avsette tid til denne typen arbeid. Fagartiklar og rapportar som blir publiserte vil også medverke til å gjere Møre og Romsdal fylke meir synleg i medielandskapet. d) Bistillingar/forskingsoppdrag knytt til universitet og høgskolar Møre og Romsdal fylkeskommune ser det som positivt at tilsette også kan ha bistillingar innanfor UHsektoren. Dersom tilsette har ein kompetanse UHsektoren ønskjer å nyttiggjere seg, må arbeidsgjevar legge til rette for at dette kan vere gjennomførbart. Slike oppdrag er både motiverande og utviklande for den det gjeld. Det er ønskjeleg at tilsette i UH-sektoren kan ha bistillingar i Møre og Romsdal fylkeskommune, slik at deira arbeid kan bli nærare knytt til praksisfeltet. Begge typar bistillingar vil vere viktig for Møre og Romsdal fylkeskommune. Organisasjonen vil dra nytte av denne typen arbeidsforhold ved at vi får auka innsikt i korleis UH-sektoren arbeider og korleis ein betre kan samarbeide med dei. Møre og Romsdal fylkeskommune må også legge til rette for at tilsette kan utføre forskingsoppdrag i dei tilfella det er aktuelt. v.) Stipendiatstillingar Møre og Romsdal fylkeskommune vil etablere ei finansieringsordning for stipendiatstillingar knytt til fylket. Dette gjer det mogleg å få eit forskarblikk inn i eigen organisasjon, noko som vil vere verdifullt i ein eigenvurderings- og utviklingsprosess. 7

8 Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Telefon E-post: 8

Kompetanseutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune

Kompetanseutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune Kompetanseutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune Arbeidsgivarpolitikk konferansen 2011 Molde 24.-25. november 2011 -med tydeleg kultur for læring og utvikling! AGP kompetansegruppa: Iver Kåre Mjelve,

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Foto: Heidi-Inren Wedlog Olsen Ein tydeleg medspelar Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing Innleiing 3 Målsetting 4 Målgrupper 4 Struktur 5 Intern

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren

Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren Møre og Romsdal fylkeskommune vil arbeide systematisk for å utvikle seg som ein attraktiv arbeidsplass for alle tilsette

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

AGP - vegen vidare. Medarbeidarskap og tydeleg kultur for læring og utvikling

AGP - vegen vidare. Medarbeidarskap og tydeleg kultur for læring og utvikling AGP - vegen vidare Medarbeidarskap og tydeleg kultur for læring og utvikling Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Leiarskap/medarbeidarskap i ein organisasjon med

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Leiarutviklingsprogram for Møre og Romsdal fylkeskommune

Leiarutviklingsprogram for Møre og Romsdal fylkeskommune Notat som grunnlag for utarbeiding av kravspesifikasjon (Versjon 4 28.05.10) Leiarutviklingsprogram for Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Viser til Møre og Romsdal fylkeskommune sin vedtekne «Arbeidsgivarpolitikk

Detaljer

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein planlagt, førebudd og tilbakevendande personleg samtale mellom medarbeidar og næraste overordna

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen Arbeidsgivarpolitikk for framtida Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein planlagt, førebudd og tilbakevendande personleg samtale mellom medarbeidar og næraste overordna n Innhald 1. ARBEIDSGIVARPOLITIKK

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015 -Ein tydeleg medspelar IT-strategi HSAMU 29.04.2015 Struktur på IT-strategien Overordna mål innanfor 9 kategoriar Innsatsområde opp mot disse måla Detaljerte prosjekt og tekniske strategiar tas i årsplaner

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

«Ein tydeleg medspelar, som vågar litt meir!» om koplinga Fylkesplan og samfunnsoppdraget til fylkeskommunen. AGP-konferansen Molde,

«Ein tydeleg medspelar, som vågar litt meir!» om koplinga Fylkesplan og samfunnsoppdraget til fylkeskommunen. AGP-konferansen Molde, «Ein tydeleg medspelar, som vågar litt meir!» om koplinga Fylkesplan og samfunnsoppdraget til fylkeskommunen AGP-konferansen 2013. Molde, 27.02.13. Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt.

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Rettleiing for nytilsette lærarar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Rettleiing for nytilsette lærarar i Møre og Romsdal fylkeskommune Ein tydeleg medspelar Rettleiing for nytilsette lærarar i Møre og Romsdal fylkeskommune Handbok i rettleiing av nytilsette lærarar/ny som lærar Fylkesutdanningssjefen 25.8.2011 Innhald Innleiing Innleiing

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Innleiing og refleksjon med utgangspunkt i Møre og Romsdal fylkeskommune sin arbeidsgivar- og rusmiddelpolitikk 27.11.2012 Ein tydeleg

Detaljer

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - "Arbeidsgivarpolitikk for framtida"

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - Arbeidsgivarpolitikk for framtida saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.03.2009 MR 8051/2009 Marianne Hojem Bye Saksnr Utval Møtedato U-43/09 Fylkesutvalet 27.03.2009 T-07/09 Fylkestinget 21.04.2009 Møre og Romsdal fylke

Detaljer

IKT og SAMHANDLING e-læring. Arne-Dag Gjærde Kompetansegruppa

IKT og SAMHANDLING e-læring. Arne-Dag Gjærde Kompetansegruppa IKT og SAMHANDLING e-læring Arne-Dag Gjærde Kompetansegruppa Innleiing Fylkestinget og Styringsgruppa for AGP har lagt til grunn at: Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur

Detaljer

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017.

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. 1 Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. I møte i styringsgruppa for arbeidsgivarpolitkk, 18. februar 2013

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.12.2015 2015/7341/ANLR/633.1 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Seniorrådgivar Annhild Merete Lorentzen, 71 25 85 64 «REFDATO» «REF» Vår

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport Ein tydeleg medspelar KS omdøme Sluttrapport Innhald Samandrag Samandrag 3 Bakgrunn 4 Gjennomføring 5 Mål 7 Kva har vi gjort? 8 Har vi nådd måla? 10 Aktivitet i gruppa 12 Sluttkommentar 13 I 2010 var Møre

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Arbeidsgivarpolitikk for

Ein tydeleg medspelar. Arbeidsgivarpolitikk for Ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for Forord: Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med mandat og ansvar for unike samfunnsoppdrag som gjev oss potensiale til å vere ein svært attraktiv,

Detaljer

Leiing i skolen. Oppgåver kan delegerast, men ikkje ansvar ARTIKKEL SIST ENDRET: Leiing er å ta ansvar for at

Leiing i skolen. Oppgåver kan delegerast, men ikkje ansvar ARTIKKEL SIST ENDRET: Leiing er å ta ansvar for at Leiing i skolen Skoleleiinga, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innverknad på læringsmiljøet og elevane sitt læringsutbytte. Dette føreset utøving av god leiarskap. Her beskriv vi kva for krav

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

AGP for meg? Jon Hjortdal Rektor, Stranda vgs

AGP for meg? Jon Hjortdal Rektor, Stranda vgs AGP for meg? Jon Hjortdal Rektor, Stranda vgs Kva er AGP? Frå forordet: «Arbeidsgivarpolitikken handlar om vår evne til: nyskaping og utvikling av tenestene å trekke til oss, forvalte og utvikle eiga arbeidskraft»

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Tenesteavtale 7 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 2 2.1 Avtalen byggjer på... 2 3 Føremål og verknadsområde...

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr. 14 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 10.07.2009 MR 26744/2009/040 Ref: Kompetanseutvikling skoleåret 2009/2010 Vi viser til rundskriv nr 5/09

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

Bakgrunn Sentral opplæringsplan blir med dette lagt fram for hovudsamarbeidsutvalet, og gjeld forslag til opplæringstiltak for året 2008.

Bakgrunn Sentral opplæringsplan blir med dette lagt fram for hovudsamarbeidsutvalet, og gjeld forslag til opplæringstiltak for året 2008. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.05.2008 MR 14375/2008 Berit Dahl Saksnr Utval Møtedato 11/08 Hovudsamarbeidsutvalet 20.05.2008 Sentral opplæringsplan - 2008 Bakgrunn Sentral opplæringsplan

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Planen er administrativt godkjent og gjeld frå september 2013. Foto: Kari Aas Spor Du går inn i ditt landskap. Møter mennesker som går

Detaljer

Rettleiing nytilsette lærarar. Møre og Romsdal Fylkeskommune. Handbok i rettleiing av nytilsette lærarar ny som lærar

Rettleiing nytilsette lærarar. Møre og Romsdal Fylkeskommune. Handbok i rettleiing av nytilsette lærarar ny som lærar Rettleiing nytilsette lærarar Møre og Romsdal Fylkeskommune Handbok i rettleiing av nytilsette lærarar ny som lærar Fylkesutdanningssjefen 27.05.2011 Innhald Innleiing... 3 Målgruppe... 3 Innhald i rettleiinga...

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innleiing Politi- og lensmannsetaten treng alltid kandidatar til leiarstillingar. Ofte vil medarbeidarar

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikken: Innsatsområdet identitet og omdømme

Arbeidsgivarpolitikken: Innsatsområdet identitet og omdømme Fylkesrevisjonen Ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikken: Innsatsområdet identitet og omdømme - Ei undervegsevaluering. Forvaltningsrevisjonsrapport 1/2013 Forord Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene

colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE 6.2 Samhandlingsutvalet Samansetning Utvalet består av fire representantar frå kommunane, fire representantar frå Helse

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Arbeidsgivarpolitisk

Ein tydeleg medspelar. Arbeidsgivarpolitisk Ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitisk Bakgrunn Den nye arbeidsgivarpolitikken til Møre og Romsdal fylkeskommune har mange innsatsområde som det er viktig at alle tilsette blir kjende med. Innsatsområda

Detaljer

Attraktiv arbeidsgivar?

Attraktiv arbeidsgivar? Attraktiv arbeidsgivar? ein tydeleg medspelar 06.03.2013 1 AGP og rekruttering Arbeidsgivarpolitikken handlar om vår evne til: Nyskaping og utvikling av tenestene Å trekke til oss, forvalte og utvikle

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Leiing i skolen. Krav og forventningar til ein rektor

Leiing i skolen. Krav og forventningar til ein rektor Leiing i skolen Krav og forventningar til ein rektor Innleiing Skoleleiinga, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innverknad på læringsmiljøet og elevane sitt læringsutbytte. Dette føreset utøving

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Mål og meining med risikoanalysar sett frå

Mål og meining med risikoanalysar sett frå Mål og meining med risikoanalysar sett frå Statens helsetilsyn Geir Sverre Braut assisterande direktør Statens helsetilsyn Oslo, 10. mai 2012 1 2 Risikostyring eit mogeleg syn Risikostyring handlar om

Detaljer

EIGARSKAP OG LEIING I BARNEHAGESEKTOREN. Innleiing til utviklingsprosjekt 27 mars 2014 Kjetil Børhaug Universitetet i Bergen

EIGARSKAP OG LEIING I BARNEHAGESEKTOREN. Innleiing til utviklingsprosjekt 27 mars 2014 Kjetil Børhaug Universitetet i Bergen EIGARSKAP OG LEIING I BARNEHAGESEKTOREN Innleiing til utviklingsprosjekt 27 mars 2014 Kjetil Børhaug Universitetet i Bergen UTGANGSPUNKT To forskingsprosjekt Ein fagtradisjon Eit lærarutdanningsperspektiv

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer