Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgivarpolitikk for framtida"

Transkript

1 (Hovuddokument versjon ) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1

2 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV SAMFUNNSUTVIKLARROLLA 6 UTFORDRINGAR FOR ARBEIDSGIVARPOLITIKKEN 6 2. VISJON, VERDIAR OG OVERORDNA MÅL 7 EIN TYDELEG MEDSPELAR MØRE OG ROMSDAL FYLKE SIN FELLES VISJON 7 VÅRE DEMOKRATISKE VERDIAR 7 OVERORDNA MÅL FOR ARBEIDSGIVARPOLITIKKEN 7 3. STRATEGISKE GREP ARBEIDSGIVARFUNKSJONEN SOM INTEGRERT DEL AV KJERNEVERKSEMDA 8 MERKSEMD PÅ INITIERING OG UTVIKLING AV ARBEIDSPROSESSAR OG KOMPETANSE 8 MEDRÅDERETT 8 INFORMASJONS- OG KUNNSKAPSDELING 8 FELLES VISJON OG VERDIGRUNNLAG SOM MEININGSBERANDE BINDELEDD PLATTFORM FOR LEIING OG MEDARBEIDARUTVIKLING 8 KOMPETENTE MEDARBEIDARAR 9 HEILSKAPLEG OG UTFORDRANDE LEIARSKAP 9 RELASJON, DIALOG OG REFLEKSJON KVALITET OG PROFESJONALISERING 10 VÅRT ARBEID MED KVALITET SKAL: 10 KVA INNEBER PROFESJONALISERING? 10 KVA INNEBER DETTE FOR DEI TILSETTE OG LEIARANE? 10 KVA VIL VI OPPNÅ MED MERKSEMD PÅ KVALITET I ARBEIDSGIVARPOLITIKK FOR FRAMTIDA? 11 BRUKAROPPLEVD KVALITET PROFESJONELL KVALITET KVALITET I LEIING 11 KRAV TIL KVALITET VERT REGULERT GJENNOM LOVER, FORSKRIFTER OG STYRANDE DOKUMENT INNSATSOMRÅDE IDENTITET OG OMDØME 12 HOVUDMÅL 12 OMDØMEBYGGING EIT FELLESANSVAR 12 IDENTITET 12 NY INFORMASJONSSTRATEGI REKRUTTERING 13 HOVUDMÅL 13 KONKURRANSE OM GODT KVALIFISERT ARBEIDSKRAFT 13 2

3 EIN ATTRAKTIV ARBEIDSGIVAR 13 EIN PROFESJONELL AKTØR MED HØG KVALITET PÅ REKRUTTERING KOMPETANSEUTVIKLING 14 HOVUDMÅL 14 MØRE OG ROMSDAL FYLKE SKAL VERE EIN ORGANISASJON MED TYDELEG KULTUR FOR LÆRING 14 VÅRE LEIARAR SKAL VERE PÅDRIVARAR 14 AUKA SAMARBEID MED UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN 15 VI MOBILISERAR KOMPETANSEN HOS VÅRE KOMPETENTE MEDARBEIDARAR KARRIEREVEGAR OG LØNN 15 HOVUDMÅL 15 LØNNSPOLITIKK EIT VERKEMIDDEL, IKKJE EIT MÅL 16 SYNLEG OG AKSEPTERT 16 VI HAR TO ALTERNATIVE KARRIEREVEGAR LIVSFASE OG SENIOR 16 HOVUDMÅL 16 LIVSFASETILPASSING 17 LEIING I EIT LIVSFASEPERSPEKTIV 17 SENIORAR SAMAN FOR EIN GOD LIVSFASEPOLITIKK MED SÆRSKILD MERKSEMD PÅ SENIORAR ARBEIDSMILJØ HMT 18 HOVUDMÅL 18 LEIARINITIERT HMT-ARBEID 18 DEN HELSEFREMMANDE ARBEIDSPLASSEN IVERKSETTING OG HANDLINGSPROGRAM 19 PRIORITERTE OMRÅDE 19 EVALUERING AV TILTAKSPLAN 19 3

4 Forord Møre og Romsdal fylke er ein organisasjon med mandat og ansvar for unike samfunnsoppdrag som gjev oss potensiale til å vere ein svært attraktiv, meiningsfull og utviklande arbeidsplass både for noverande og framtidige arbeidstakarar. Gjennom fornying av arbeidsgivarpolitikken skal vi skape ei felles referanseramme for tilsette, leiarar og tillitsvalte i høve til korleis Møre og Romsdal fylke skal arbeide for å møte dagens og morgondagens utfordringar på arbeidsgivarområdet. Arbeidsgivarpolitikken handlar om vår evne til: nyskaping og utvikling av tenestene å trekke til oss, forvalte og utvikle eiga arbeidskraft Gjennom Arbeidsgivarpolitikk for framtida legg vi vekt på at våre leiarar og medarbeidarar skal ha Møre og Romsdal fylke sine verdiar og visjonar godt integrert i samband med utøving av yrkesrolla si. Vi vil vere ein tydeleg medspelar på vegne av fellesskapet, profesjonelle i alt vi gjer, fagretta og med tydeleg respekt for samfunnsoppdraget vi er gitt. Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar, open organisasjon og rettstryggleik. Våre verdiar er meiningsberande bindeledd på alle område og på alle nivå, internt og i vår dialog med innbyggarar, elevar, pasientar, kommunar, arbeidsliv og organisasjonsliv. Arbeidsgivarpolitikk for framtida legg opp til eit tydelegare møte mellom leiarar og medarbeidarar. Vi utfordrar våre leiarar til både inspirere og rettleie sine kompetente medarbeidarar, samt gje dei autonomi og fleksibilitet. Våre leiarar vil i møte med - og i utviklinga av - kompetente medarbeidarar, i større grad sette regi og utøve leiing gjennom visjon og mål for det vi skal oppnå, meir enn å utøve kontroll og styring av arbeidet. Vi skal møte utfordringane og endringsbehova ved å vere tydelege på at vi ønskjer å vere ein innovativ og lærande organisasjon. Vi skal både ha eit internt og eksternt fokus i vårt arbeid på arbeidsgivarområdet. Det skal vere klare og tette koplingar mellom arbeidsgivarpolitikken og organisasjons- og tenesteutviklinga i Møre og Romsdal fylke. Alle aktivitetar på arbeidsgivarområdet må inngå som ein naturleg og integrert del av kjerneverksemda for fylket. Ottar Brage Guttelvik fylkesdirektør 4

5 Dokumentstruktur og tidslinje Dokumentet du no les, inneheld visjon, overordna mål, strategiar og innsatsområde fylket ønskjer å ha spesiell merksemd på som arbeidsgivar fram mot Del 1 og 2 fokuserar vårt unike samfunnsoppdrag og våre verdiar i samfunnsbyggjarrolla. Del 3 viser dei strategiske grepa som skal understøtte dei overordna målsettingane for arbeidsgivarpolitikken, og i del 4 identifiserar vi dei seks innsatsområda som vil vere utgangpunkt for planlegging og prioritering av tiltak og programområde på arbeidsgivarområdet. Tiltaksdelen av arbeidsgivarpolitikken vil vere forankra i innsatsområda og vil bli definerte i eigne programområde og handlingsplanar. Rapportering av resultat på dei ulike innsatsområda vil skje gjennom arbeidsgivarpolitikkdelen av fylket sin årsrapport. Figuren under viser korleis desse ulike delane av arbeidsgivarsatsinga spelar saman. Visjonar, mål og strategiar (del 1, 2 og 3) drar opp eit langsiktig perspektiv fram mot 2020, medan innsatsområda (del 4) har eit 4-årsperspektiv. 5

6 1. Samfunnsoppdraget Vårt unike samfunnsoppdrag Møre og Romsdal fylke er fylkeskommunen og staten i ein organisasjon. Vi har regionalpolitisk ansvar for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal, og vi er staten sin representant i fylket. Våre oppgåver og vårt ansvar er på mange område unike, og femner store samfunnsoppgåver. Vi har kvart år ansvar for om lag elevar og lærlingar i den vidaregåande skolen. Vi gir kvart år gratis tannbehandling til pasientar. Møre og Romsdal fylke er regionalpolitisk utviklingsaktør på kultur, samferdsel og regional og næringsutvikling. Møre og Romsdal fylke som staten sin representant, har mellom anna ansvar for berekraftig utvikling av landbruket og av miljøressursane i fylket. I vårt samfunnsoppdrag ligg ansvar for trygge butilhøve for innbyggjarane i fylket og sikring mot fjellskred, tilsyns - og kontrollansvar. Arbeidsgivarpolitikk i lys av samfunnsutviklarrolla Arbeidsgivarpolitikk for framtida legg vekt på rammer for utvikling av leiarar og tilsette i rolla som samfunnsutviklar og tenesteytar. Vi skal utvikle og gjennomføre samfunnsoppdraget til beste for alle innbyggjarane i fylket. Som arbeidsgivar forvaltar vi store ressursar og høg kompetanse i alle ledd. Vi er kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterke fagtradisjonar. Møre og Romsdal fylke som arbeidsgivar vil synleggjere samfunnsoppdraget, og ny arbeidsgivarpolitikk legg vekt på å binde fagtradisjonar og fagområde saman under vår felles visjon ein tydeleg medspelar. Utfordringar for arbeidsgivarpolitikken Møre og Romsdal fylke som arbeidsgivar opplever stor konkurranse om arbeidskraft. Vi konkurrerer mellom anna på løn, status og på meiningsfulle oppgåver. Vi skårar høgt på nokre av elementa, medan vi ser behov for ei fornying og utvikling av arbeidsgivarpolitikken på andre område. Møre og Romsdal fylke som offentleg aktør er ikkje i ein monopolsituasjon i høve rekruttering. Vi konkurrerer med privat næringsliv og andre offentlege aktørar om den same kompetansen i ein felles marknad på stort sett alle område. Døme på dette er Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør på energiutvikling eller næringsutvikling, samferdsel, fiskeri eller landbruk, eller rekruttering til den vidaregåande skolen til ledige stillingar i realfag eller alle typar yrkesfag. Fakta om arbeidsstokken vår, seier at vi som arbeidsgivar no går mot reell generasjonsveksling. Dei neste 5 åra (frå 2009) vil om lag 500 tilsette avslutte lange arbeidskarrierar for Møre og Romsdal fylke år fram i tid vil ytterligare 500 tilsette gå ut i alderspensjon. Med ei slik alderssamansetjing ligg kanskje det største arbeidskraftpotensialet i å heve avgangsalderen for dei som er i posisjon til å ta ut AFP eller andre pensjonsordningar, og å unngå høg personalomsetjing ( turnover ) av kompetente medarbeidarar. Det skal vere attraktivt og meiningsfullt å arbeide hos oss anten ein er ny eller har lang fartstid i verksemda vår. Dette gjev oss utfordringar på arbeidsgivarområdet. 6

7 2. Visjon, verdiar og overordna mål Ein tydeleg medspelar Møre og Romsdal fylke sin felles visjon Møre og Romsdal fylke utviklar overordna identitet med grunnlag i vår felles visjon: Ein tydeleg medspelar. Gjennom arbeidsgivarpolitikk for framtida vil vi vere tydelege medspelarar på vegne av fellesskapet i regionen, profesjonelle i alt vi gjer, fagretta, utviklingsorienterte og med tydeleg respekt for samfunnsoppdraget vi er gitt. Felles overordna identitet vil binde saman alle sektorar, fagområde og oppgåver under ein paraply. Arbeidsgivarpolitikk for framtida legg føringar på felles identitet for å bli tydelegare internt og for omverda. Våre demokratiske verdiar Møre og Romsdal fylke er staten i fylket og det politisk-administrative styringssystem i regionen, men skal også stå for kontinuitet uavhengig politiske retningar. Dei demokratiske verdiane har lange tradisjonar i Noreg, og mange av dei er universelle og har sitt utgangspunkt i konvensjonen for menneskerettane. Møre og Romsdal fylke som arbeidsgivar og tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga, legg vekt på at dei demokratiske verdiane skal vere grunnlag for korleis alle tilsette tek hand om oppgåvene sine. Møre og Romsdal fylke sine samfunnsoppdrag byggjer på verdiane: respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar, open organisasjon og rettstryggleik. Ein medviten og høg etisk standard skal ligge i botn for vår oppgåveløysing. Vår felles visjon og verdiane vil vere grunnlaget for samhandling og dialog internt i organisasjonen og med brukarane våre; elevar, foreldre, pasientar, og våre samarbeidspartnarar, kommunar, næringsliv og organisasjonar. Overordna mål for arbeidsgivarpolitikken Vi vil utvikle kulturar for læring og utvikling, der medarbeidarane opplever seg frie til samarbeid og utvikling for best mogleg kvalitet på tenestene. I møte med brukarar, innbyggjarar og samarbeidspartnarar skal Møre og Romsdal fylke framstå med vilje til utvikling. 7

8 3. Strategiske grep 3.1 Arbeidsgivarfunksjonen som integrert del av kjerneverksemda Merksemd på initiering og utvikling av arbeidsprosessar og kompetanse Møre og Romsdal fylke legg gjennom fornying av arbeidsgivarpolitikken vekt på å utvikle tydlegare koplingar mellom arbeidsgivarområdet og organisasjons- og tenesteutviklinga. Alle aktivitetar på arbeidsgivarområdet må inngå som ein naturleg og integrert del av kjerneverksemda for fylket. Med kjerneverksemda forstår vi her dei tenestene og oppgåvene Møre og Romsdal fylke er sett til å ivareta (jf. del 2 om det viktige samfunnsoppdraget). Personalleiing og medarbeidarutvikling er ein føresetnad for nyskaping og tenesteutvikling. Arbeidsgivarfunksjonen skal sikre merksemd på initiering og utvikling av arbeidsprosessar og kompetanse som del av sjølve kjerneverksemda. Leiing, arbeidsmiljøutvikling og kompetanse- og medarbeidarutvikling vil bli forankra i organisasjonen sine mål og strategiar. Vi skal vere profesjonelle på personalforvaltning, ha gode system og rutinar. Våre system og arbeidsmåtar innafor personalforvaltningsområdet må likevel i sterkare grad gå hand i hand med leiing og medarbeidarutvikling som ein del av sjølve kjerneverksemda. Medråderett Tillitsvalte sin rolle, og måten vi arbeider med medråderett, blir utfordra i forhold til dette. Tillitsvalte må i sterkare grad inn som utviklingspartnar i arbeidsprosessar der dette blir balansert i forhold til den meir tradisjonelle tillitsvaltsrolla som ekspert/fullmektig/forhandlar. Saman skal leiarar, tillistvalte og tilsette utvikle og tilby best moglege kvalitative tenester og alle våre aktivitetar må understøtte dette. Informasjons- og kunnskapsdeling Vår evne til deling av informasjon og kunnskap internt og med eksterne samarbeidspartnarar, samt våre innbyggarar er ein kritisk suksessfaktor for om vi vil lukkast med det unike oppdraget vi er tildelt. Vi vil utvikle ein informasjonsstrategi og ein IKT-strategi som gjev oss god evne til deling av informasjon og kunnskap. Felles visjon og verdigrunnlag som meiningsberande bindeledd Møre og Romsdal fylke er ein kompleks og dels fragmentert organisasjon. På arbeidsgivarområdet tar vi no grep for å samanbinde og koordinere overordna aktivitetar tufta på ein felles visjon, verdiar og plattform for leiing og medarbeidarutvikling. Vi vil bygge ein sterkare identitet til Møre og Romsdal fylke som organisasjon. 3.2 Plattform for leiing og medarbeidarutvikling Møre og Romsdal fylke skal framstå som ein organisasjon med eigen vilje til kontinuerlig utvikling. Evne til kontinuerlig refleksjon over vegval, mål, tiltak og aktivitetar er grunnleggande. Vi skal utvikle kulturar for læring og utvikling som er kunnskapsbaserte. Møre og Romsdal fylke vil utvikle sin praksis på bakgrunn 8

9 av praksisnær forsking og ved systematisk bearbeiding og refleksjon over eigne og andre sine erfaringar, både i og utanfor organisasjonen. Dette stiller store krav til våre leiarar og medarbeidarar. I vår organisasjon vil vi finne ulike kulturar og tradisjonar avdelingar/einingar i mellom. Gjennom arbeidsgivarpolitikk for framtida får vi ei felles referanseramme eller plattform for leiing og medarbeidarutvikling. Alt vi gjer skal vere forankra i vår overordna visjon ein tydeleg medspelar. Dialogen og relasjonane i møte mellom menneske både internt og eksternt skal stå sentralt og den nye plattforma skal hjelpe oss til å kunne forstå og reflektere over vår åtferd i møte med andre menneske. Kompetente medarbeidarar Møre og Romsdal fylke vil utvikle kompetente og myndiggjorte leiarar og medarbeidarar. Våre medarbeidar representerar ein kunnskapsmedarbeidar som har fått høve til, og som arbeider sjølvstendig på sine fagområde. Den kompetente medarbeidaren er myndiggjort i lys av fag, erfaringar, holdningar, verdiar, delegasjon og tillit. Når vi studerar viktige utviklingsprosessar i Møre og Romsdal fylke, skal vi finne at mange av dei er medarbeidarinitierte. Omgrepet kompetente medarbeidarar representerar ei tru og aksept for at medarbeidarar i stor grad kan medvirke til myndiggjering og leie seg sjølv med riktig støtte av leiarane og andre vedkommande står i relasjon til. Individuell kompetanse og indre motivasjon blir ei drivkraft for å løyse oppgåvene. Den kompetente medarbeidaren har stor medverknad i eigen arbeidssituasjon og har ikkje behov for å bli satt i gang og rettleiast i detalj. Vedkommande er effektiv fordi han/ho kontinuerlig kan utnytte sin kompetanse og handle relevant i forhold til nye situasjonar og skiftande arbeidsvilkår. Medarbeidaren må ha, forvalte, utnytte og utvikle sin kunnskap i nært samarbeid med andre. Dette er avgjerande fordi kompetanse er komplisert å få oversikt over, og å leie. Graden av sjølvstende krev også at den kompetente medarbeidar ser sin stilling i ein større samanheng, og at han eller ho kan tenke og handle i organisasjonens interesse. Samtidig må den kompetente medarbeidar oppleve å bli stilt tydelige krav til, og få tilbakemelding frå sin næraste leiar på den jobben han eller ho utføre. Heilskapleg og utfordrande leiarskap Heilskapleg leiarskap legg til grunn at det er eit godt samspel mellom det politiske og administrative leiarskapet. Det er også nødvendig at det administrative leiarskapet lukkast med samarbeid på tvers og mellom nivåa i organisasjonen for å realisere heile fylkets oppdrag. Dette betyr at linjeleiarane både må ivareta eiga eining og fellesskapets interesser. Leiar skal gjennom å utøve eit utfordrande leiarskap få fram det beste i kompetente medarbeidarar og gjere dette på ein slik måte at det blir skapt utvikling både hjå den enkelte, i kollegiet og organisasjonen samla. Leiar skal kunne utfordre, stille krav til, støtte og oppmuntre medarbeidarane. Delegasjon av oppgåver og mynde er ein av føresetnadane, men leiaren må også fremme myndiggjering. Myndiggjering handlar om å sjå til at det er balanse mellom utfordringar, krav og handlingsrom på den eine sida; og tryggleik, kunnskapar og handlingskompetanse på den andre. Leiarens tilnærming til medarbeidarane må være individuell. Føresetnadane for den nyutdanna og for den erfarne vil vere høgst ulike. I uttrykket «å utfordre» finner vi ein grunnleggande tillit og tiltru til at medarbeidarane har eit stort potensial til å løyse krevjande oppgåver og skape forbetringar. 9

10 Møte med, og utvikling av kompetente medarbeidarar, krev at leiaren i større grad må sette regi, utøve leiing gjennom visjon og mål for det vi skal oppnå, meir enn å utøve kontroll og styring av arbeidet. Dette utfordrar leiarar med at dei både inspirerar og rettleiar sine kompetente medarbeidarar, samt gjev dei autonomi og fleksibilitet. Relasjon, dialog og refleksjon Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling heng nøye saman med lokal leiing og samarbeidstilhøve. Leiarar og medarbeidarar må skape lokale arenaer for systematisk bearbeiding og refleksjon over eigne og andre sine erfaringar/praksis. Medarbeidar- /utviklingssamtalen vil bli eit viktig verkty for refleksjon. Samtalen vil likevel ha liten verdi om ein ikkje lukkast i få til den løpande dialogen og refleksjonen. Det skal vere merksemd på korleis kunnskap kan delast, formidlast og utviklast gjennom samhandling, samarbeid i kollektive læringsprosessar. Kunnskap må sjås på som ein relasjonell eigenskap i organisasjonen og relasjonskompetanse ein nødvendig føresetnad for leiing og medarbeidarutvikling. Val av organisering, strukturar, verkty og arbeidsformer m.v. må sjås i lys av dette. 3.3 Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylke vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle kvalitet og profesjonalitet på alle områder og nivå i verksemda. Vårt arbeid med kvalitet skal: så langt råd er innfri dei samfunnsmandat som er fastsett for fylket sine ulike tenesteområde ha fokus på brukarane sine behov og forventningar byggje på fylket sitt verdigrunnlag I arbeidet med kvalitet skal det gjevast profesjonelt handlingsrom og takast omsyn til dei ulike tenesteområda sin eigenart. Vidare skal kvalitet utviklast både gjennom individuell innsats frå dei tilsette og ved deling av kompetanse gjennom læring i organisasjonar på ulike nivå. Kva inneber profesjonalisering? Våre tilsette utførar tenestene etter godkjente standardar og beste praksis på alle områder og alle nivå. Våre tilsette held seg oppdatert og er kunnskapsbasert i sin praksis. Vi dokumenterer arbeidsprosessar og implementerar/utarbeidar standardar på alle områder og nivå der det er behov. Vi etablerer Fylkesakademiet (jf. del 4.3, s.14) for å sikre grunnleggande organisasjonskompetanse for leiarar og tilsette Kva inneber dette for dei tilsette og leiarane? Dei tilsette er den viktigaste bidragsytaren til å skape vår kvalitet. Den tilsette åleine og saman med andre - må arbeide på ein slik måte at dei krav og forventingar som er sett til kvalitet blir nådd. Leiarane er ansvarleg for at tenesta til driftseininga er av god 10

11 kvalitet. Dei er ansvarleg for at dei naudsynte systema er på plass for å arbeide med kvalitet. Kva vil vi oppnå med merksemd på kvalitet i arbeidsgivarpolitikk for framtida? Møre og Romsdal skal kjenneteiknast av ein levande kultur for kvalitet, bygd på vår plattform for leiing og medarbeidarutvikling og med aktiv påverknad frå våre brukarar. Ansvaret for kvalitet følgjer nivåa for styring. Fylkesdirektøren sitt ansvar er å utvikle overordna mål og føringar for arbeidet med kvalitet i heile organisasjonen samt å definere og følgje opp krava til kvalitet på fellesområde som vil gjelde på tvers av tenesteområda. Sektorleiar / driftseiningane har ansvar for å utvikle måla, etablere systemløysingar, definere og følgje opp krava til kvalitet på sine fagområde. Driftseiningane sitt ansvar er å gje tenestetilbod som oppfyller krava til kvalitet, samt sikre kontroll av tenesta og utvikling av tilboda. Brukaropplevd kvalitet Profesjonell kvalitet Kvalitet i leiing I vårt arbeid med kvalitet legg vi vekt på kvalitet i tre perspektiv. Kvalitet oppstår i prosessane. Ein prosess er ein avgrensa serie av handlingar. Kvalitet vert skapt i prosessar, innan opplæringsverksemda, tannhelseverksemda, som regional utviklingsaktør og statens representant i fylket. Arbeid med kvalitet er å styre prosessane slik at dei gir god kvalitet. Brukaropplevd kvalitet er evna prosessane har til å oppfylle krava frå elevane, pasientane, organisasjons- og arbeidsliv og innbyggarane. Profesjonell kvalitet er evna prosessane har til å tilfredsstille faglege krav. Kvalitet i leiing er evna prosessane har til å gje tenester til mangfaldet av brukarar. Krav til kvalitet vert regulert gjennom lover, forskrifter og styrande dokument Styresmaktene har utarbeidd ulike krav og rettleiing til oppfølging av kvalitet for tenesteområda våre. Metodevala i vår tenesteyting skal vere kunnskapsbaserte og tufta på krav frå brukarane og kvaliteten ved leiinga. For å gje teneste med høg kvalitet, er vi avhengig av høg kompetanse hos tilsette, til team og organisasjon som heilskap. Tilstrekkeleg kompetanse er ein føresetnad for god kvalitet. I arbeidsgivarpolitikk for framtida løftar vi fram kompetanseutvikling som sentralt verkemiddel. Fylkesakademiet 1 skal arbeide på overordna nivå for å utvikle/vedlikehalde kompetanse innanfor prioriterte område. Leiing er ein kritisk suksessfaktor i arbeid med kvalitet. Vi vil etablere introduksjons- og utviklingsprogram for leiing. Arbeid med kvalitet er og avhengig av pålitelege og lett tilgjengelege styringsdata. Vi vil saman med tenesteområda arbeide med å få dette betre på plass. 11

12 4. Innsatsområde 4.1 Identitet og omdøme Hovudmål Møre og Romsdal fylke blir oppfatta som aktørar på vegne av fellesskapet, profesjonelle i alt vi gjer, fagretta, utviklingsorientert og med respekt for oppdraget vi har tatt på oss. Omdømebygging eit fellesansvar Møre og Romsdal fylke sitt omdøme er summen av identiteten vår, kommunikasjonen vår internt og med omverda og kva vi gjer og korleis dette blir oppfatta. Omdøme er meir avhengig av det vi seier og gjer, enn det vi gjennom slagord og symbol ønskjer å vere. Omdømet vårt kan ikkje manipulerast, men må ha substans og må dyrkast heile tida av alle våre tilsette. Omdøme er styrt av dei som meiner noko om oss. Tilsette, elevar, foreldre, pasientar, brukarar, media, kommunar og innbyggjarane meiner noko om oss. Omdømet vårt blir påverka av brukarane sine opplevingar av oss, vår kommunikasjon både internt og med omverda, og media sin omtale av oss. Som arbeidsgivar vil omdømet vårt seie noko om kor attraktive vi er både for nye og gamle medarbeidarar. Både politikarar og tilsette har stort ansvar for vårt felles omdøme. Identitet Møre og Romsdal fylke byggjer overordna identitet på vår felles visjon ein tydeleg medspelar, med det demokratiske verdigrunnlag som felles referanseramme. Strategi for overordna identitet har utgangspunkt i vurderingar om at Møre og Romsdal fylke blir sett som fragmentert. Når vi no forsterkar innsatsen på utvikling av omdømet vårt, blir det lagt vekt på å utvikle ein tydelegare overordna identitet med vårt regionalpolitiske samfunnsoppdrag som innhald. Møre og Romsdal fylke har mange kulturar og identitetar. Organisasjonen er stor, med mange sektorar, fagområde og einingar, og mange store prosjekt med stor merksemd. Vi har mange sterke fagmiljø og tilsette med lang fartstid. Lange tilsettingstilhøve har gitt Møre og Romsdal fylke sterke tradisjonsberande fagmiljø. Ny informasjonsstrategi Møre og Romsdal fylke vil utvikle overordna informasjonsstrategi. Ny informasjonsstrategi vil gi eit av rammeverka for korleis vi skal samhandle internt og med omverda, og blir eit viktig verkty for å etablere overordna felles identitet og eit betre omdøme. I arbeidet med ny informasjonsstrategi, vil val av IK- teknologi stå sentralt. Møre og Romsdal fylke må i alle arbeidsprosessar vere brukarvenleg, tilgjengeleg og oppdatert. 12

13 4.2 Rekruttering Hovudmål Møre og Romsdal fylke vil framstå som tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga i regionen og ein attraktiv arbeidsgivar for høgt utdanna og godt kvalifiserte søkjarar. Møre og Romsdal fylke vil sikre høg kvalitet og profesjonalitet i rekrutteringsarbeidet. Konkurranse om godt kvalifisert arbeidskraft Møre og Romsdal fylke som arbeidsgivar opplever stor konkurranse om arbeidskraft. Vi konkurrerer mellom anna på løn, status og på meiningsfulle oppgåver. Vi skårar høgt på nokre av elementa, medan vi ser behov for ei fornying og utvikling av arbeidsgivarpolitikken på andre område. Møre og Romsdal fylke konkurrerar med privat næringsliv, men og med andre offentlege aktørar om same arbeidskrafta. Alle offentlege verksemder opplever no generasjonsvekslinga. Godt omdøme, gode arbeidsvilkår, arbeidsgivar som legg til rette for balanse mellom arbeid og fritid og kulturar som gir truverde og meining, blir etterspurt av dei unge i marknaden. Arbeidsgivarpolitikk for framtida er utvikla som svar på mange av utfordringane. Ein attraktiv arbeidsgivar Møre og Romsdal fylke vil marknadsføre regionen, samfunnsoppdraget og behovet for nye medarbeidarar meir offensivt. Vi vil synleggjere verdien av å vere offentleg tilsett. I sum meiner vi dette vil utvikle Møre og Romsdal fylke til ein attraktiv arbeidsgivar. Vi vil etablere strategi for offensiv og målretta marknadsføring av fylket og organisasjonen for potensielle søkjarar til ledige stillingar. Vi vil utarbeide informasjonsmateriell og målrette informasjonskampanjar. Dette blir følgd opp og marknadsført gjennom: medarbeidarutvikling opp mot samfunnsoppdraget, kompetanseutvikling kopla mot definerte behov trainee- og hospiteringsordningar, mentor- og fadderordningar, fagnettverk og nettverk for nytilsette gode pensjons- og forsikringsordningar ny grafisk profil der kvar eining får synleggjort sine oppdrag under paraplyen Møre og Romsdal fylke, ein tydeleg medspelar. introduksjonsprogram som er felles for alle nye medarbeidarar og alle nye leiarar. Programma vi ha stor merksemd knytt til vår felles visjon, mål, mynde, etikk og organisering. 13

14 Ein profesjonell aktør med høg kvalitet på rekruttering Gjennom rekruttering legg vi til rette for rett person på rett plass. Undervisning, tannbehandling, nyskaping og utvikling, nye fagsystem og nye prosjekt blir realisert av våre medarbeidarar. Vi må sikre høg kvalitet på alt arbeid med nyrekruttering. Møre og Romsdal fylke vil utvikle system og verkty som grunnlag for rekruttering. Vi skal systematisere og kalibrere rekrutteringsprosessen for alle fagområde. Rekruttering i framtida vil legge vekt på analyse av behov for ny kompetanse og ansvarsdeling, teamkompetanse, alderssamansetting, kompetanse på relasjonsbygging osv. Vi skal ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen, og eit fagnettverk blir etablert for å sikre overordna høg kompetanse inn i rekrutteringsarbeidet. Møre og Romsdal fylke vil vil framstå med høg kvalitet på rekruttering. 4.3 Kompetanseutvikling Hovudmål Møre og Romsdal fylke er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen praksis. Kompetanseutvikling og utviklingsarbeid er ein del av kjerneverksemda i Møre og Romsdal fylke, og er ein kontinuerleg prosess. Møre og Romsdal fylke skal vere ein organisasjon med tydeleg kultur for læring Vi vil ta i bruk ulike modellar for kompetanse- og utviklingstiltak, og gjere dei til ein del av kjerneverksemda i Møre og Romsdal fylke. Det betyr at vi vil vere ein organisasjon som stimulerer og legg til rette for læring. som legg vekt på refleksjon over eigen praksis. som kontinuerlig arbeider for å vidareutvikle seg sjølv som er bevisst verdien av kunnskapsdeling. Vi vil få på plass eit godt system for mottak og opplæring av nytilsette godt samarbeid og flyt av informasjon mellom ulike avdelingar/sektorar god arena for intern opplæring etablere Fylkesakademiet. meir bruk av faglege nettverk og kompetanseklynger som strategi for kompetanseutvikling. hospitering, mentorordning, karriereutvikling som del i våre kompetanseutviklingstiltak. Våre leiarar skal vere pådrivarar Leiarane har ein nøkkelrolle i arbeidet med kompetanseutvikling for den einskilde arbeidstakar og for organisasjonen. Gjennom årleg kompetansekartlegging og systematiske kompetanseplanlegging som samsvarar med våre strategiske føringar og driftseiningane sine behov, sikrar leiarane kompetanseutvikling i verksemda. Vi vel kompetansestyring og kompetansemobilisering som strategi. 14

15 Minst ein gong årleg skal arenaen medarbeidarsamtalen nyttast på ein slik måte at den blir eit ledd i utviklinga av den einskilde tilsette og av organisasjonen, kopla til arbeidet med mål- og tiltaksplan (VPL), kompetanseplan m.v. Vi legg vekt på at leiarar skal motivere tilsette til å ta vidareutdanning innanfor fagfelt der vi treng styrka kompetanse. Vi vil styrke organisasjonen ved å motivere tilsette til å få kompetanse på masternivå. Driftseiningane bør legge til rette for at tilsette kan gjennomføre eit Masterstudium mens dei er i jobb. Nytilsette med utdanning på Bachelor nivå bør kunne få tilbod om å gjennomføre Masterutdanning. Driftseiningane sjølve må prioritere kva fagområde og medarbeidarar dette skal gjelde. Auka samarbeid med universitets- og høgskolesektoren Møre og Romsdal fylke vil vidareutvikle eksisterande samarbeid med universitets- og høgskolesektoren og etablere samarbeidsavtalar. Dette vil tilføre ny kunnskap til organisasjonen. Dette vil femne om interne kurs for dei tilsette, etter- og vidareutdanningstilbod (jf. Kompetanse for kvalitet ), ulike utviklingsprosjekt, praksisstad for elevar og studentar, finansieringsordning for stipendiatstillingar, trepartssamarbeid mellom fylke, UH-sektoren og næringslivet. Vi mobiliserar kompetansen hos våre kompetente medarbeidarar Vi sikrar høgt utviklingstrykk i organisasjonen ved å utfordre tilsette til å bruke meir av arbeidstida på skriving av fagartiklar eller rapportar. Fagartiklar og rapportar som blir publiserte, vil også medverke til å gjere Møre og Romsdal fylke meir synleg i medielandskapet. Vår kultur for læring og utvikling skal være kunnskapsbasert. Vi vil at tilsette kan ha bistillingar innanfor UH-sektoren. På same måte er det og ønskeleg at tilsette i UHsektoren kan ha bistillingar i Møre og Romsdal fylke, slik at deira arbeid kan bli nærare knytt til praksisfeltet. 4.4 Karrierevegar og lønn Hovudmål Møre og Romsdal fylke vil legge til rette for alternative karrierevegar. Dette som eit virkemiddel for å halde på og legge til rette for vekst og utvikling for kompetente medarbeidarar i organisasjonen. Fylket sin lønnspolitikk har som mål å sikre kvalitativt gode tenester gjennom motiverte medarbeidarar med riktig kompetanse. Lønnspolitikken skal vere ein dynamisk og motiverande del av arbeidsgivarpolitikken, og sikre lik lønn for arbeid av same kvalitet, innsats og resultat, og lik moglegheit for lønnsutvikling uavhengig av kjønn. 15

16 Lønnspolitikk eit verkemiddel, ikkje eit mål Gjennom arbeidsgivarpolitikk for framtida ønskjer vi å gi alle medarbeidarar rom til å påverke eigne arbeidsoppgåver og arbeidsvilkår i utviklande og motiverande retning. Motivasjon vil vere individuelt betinga, knytt til m.a. verdisyn, personlegdom, alder, livsfase og helse. Lønn vil vere ein av fleire motivasjonsfaktorar som må nyttast med varsemd for å stimulere til god arbeidsinnsats, personlig utvikling, kompetanseutvikling og for å rekruttere og behalde kvalifisert arbeidskraft. Synleg og akseptert Det er viktig at lønnsfastsettinga er relatert til den funksjon medarbeidaren er i, vedkommande sin kompetanse og måten arbeidet blir utført på. Lønnspolitikken skal vere synleg, gjennom at lønnsfastsetting skal skje etter kjente og aksepterte kriterium basert på dialog mellom leiar og medarbeidar. Lønnspolitikken går fram av overordna lønnspolitisk plan frå 2004 og eit eige lønnspolitisk kriteriesett for undervisningspersonalet som koplar lønsmessig tiltak ved den enkelte skole til arbeidet med utviklingsområde/satsingsområde i lokal mål- og tiltaksplan, og som tek opp i seg sentrale føringar knytt til eit betre læringsmiljø, relevant kompetansebygging og styrking av resultata i skolen. Vi har to alternative karrierevegar a) leiarkarriere inneber skifte av stilling på høgare organisatorisk nivå. Leiarkompetanse/ åtferd og breiddekompetanse vil her stå sentralt. For å få fram leiartalent og halde på ressurspersonar som kan vere potensielle framtidige leiarar vil det bli satsa på leiarutviklingsprogram der både dagens og morgondagens leiarar kan delta. b) fagleg karriere inneber skifte av stilling på same organisatoriske nivå, alternativt fagleg utvikling i same stilling, der oppgåveportefølje og kompleksitet i denne endrar seg som følgje av planlagt fagleg utvikling. Fagleg karriere skal bygge på ei reell fagleg utvikling enten gjennom formell vidare-/etterutdanning (minimum 1 år) eller t.d. hospiteringsordningar (minimum 6 månader) eller forskingsoppdrag som hevar realkompetansen. Karriereplanar som strategi Karrierevegane skal vere individuelt retta mot organisasjonen sine strategiske mål, behov for organisasjons- og tenesteutvikling, og den enkelte medarbeidar sine føresetnader og ønskje m.o.t. kompetanse- og karriereutvikling. Karriereplanlegging, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling skal difor henge nøye saman, enten det gjeld leiarkarriere eller fagleg karriere. Karriereløp for den enkelte medarbeidar skal vere planlagt og styrt i ein karriereplan forankra i organisasjonens behov for endring og utvikling. Den faglege karrieren kan lønsmessig gå like høgt som leiarkarrieren dersom det er snakk om fag- /spisskompetanse på eit svært høgt nivå. 4.5 Livsfase og senior Hovudmål Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. Vi vil legge til rette for at dei tilsette sine behov knytt til dei ulike livsfasane blir imøtekome. Vi ser at 16

17 rammevilkåra for arbeidsliv og familieliv/privatliv må sjåast i samanheng. Møre og Romsdal fylke vil leggje opp til ein livsfasepolitikk som motiverar tilsette til å stå i arbeid hos oss fram til ordinær pensjonsalder. Livsfasetilpassing Vi vil legge vekt på individuell arbeidstilpassing opp i mot dei ulike livsfasane den enkelte er i. For å få best mogleg tilpassing mellom arbeidsoppgåver/verksemdas mål og den tilsette sine behov, trengs dialog mellom leiar og medarbeidar. Minst ein gong årleg skal medarbeidarsamtalen nyttast på ein slik måte at den tar opp i seg eventuelle behov for livsfasetilpassingar. I samtale mellom leiar og senior skal ein ha eit breiare perspektiv og ein lengre tidshorisont enn ved vanlege medarbeidarsamtalar mellom anna for å planlegge seinyrkeskarrieren, og eventuelt kva tiltak som kan settast i verk for å motivere den tilsette til å stå i arbeid hos oss fram mot ordinær pensjonsalder. Leiing i eit livsfaseperspektiv Leiarane har ei viktig rolle i arbeidet med å legge til rette for tilpassing av arbeidet opp i mot den tilsette sine behov knytt til dei ulike livsfasane. Denne tilpassinga må også vurderast opp i mot verksemdas mål og planar. Leiar skal òg syte for at organisasjonen kan lære av og nyttiggjere seg kunnskap og livserfaring frå eit langt yrkesliv. Leiararane si haldning til seniormedarbeidarar har stor innverknad på om eldre arbeidstakarar vil halde fram i arbeidslivet utover fylte 62 år. Leiing i eit livsfaseperspektiv med særlig merksemd på leiing av seniormedarbeidarar, må inn i leiaropplæringsprogramma. Seniorar 55+ Seniorpolitikken vår skal bidra til at pensjonsalderen aukar og at vi gjennom å halde på seniorane og den kompetansen dei har, får til ein god overgang mellom arbeidstakarar med lang og kort erfaring i organisasjonen. For å ivareta ansvarsområda våre og oppretthalde tenesteproduksjonen må ikkje organisasjonen bli svekka på grunn av manglande bemanning og kompetanse. Ein stor del av arbeidsstokken kan pensjonere seg innan ei tidsramme på ti år, enten gjennom tidlegpensjonering (afp) eller ordinær alderspensjon. Om tilsette vel å tidlegpensjonere seg, vil viktig kompetanse bli borte og vi vil kunne ha problem med å erstatte denne. Livsfasepolitikken vår skal ha særleg merksemd på seniorpolitikk (alder frå 55 år). Vi må også i seniorsatsinga som i arbeidsgivarpolitikken elles legge vekt på utvikling. Omgrepet senior er hos oss mellom anna knytt til verdiar som erfaringskompetanse, faglig tyngde og stabil arbeidskraft. Vi vil få på plass: Medarbeidarsamtale med seniorperspektiv Virkemiddelpakke for motivasjon og tilrettelegging for seniorar; ulike kompetanseutviklingstiltak, tilpassing av arbeidsoppgåver/-tid, helsefremmande tiltak Tilbod om gode seniorkurs Systematisk kartlegging av avgangsalder Saman for ein god livsfasepolitikk med særskild merksemd på seniorar Yngre kollegaer sine haldningar og åtferd overfor eldre kollegaer og eldre arbeidstakarar sitt forhold til eigen utvikling, har stor innverknad på om seniorar fortsett yrkesdeltakinga. For å lukkes med livsfasepolitikken vår og den særlege merksemda vi skal rette mot seniorar, skal livsfasepolitikk bli ein del av introduksjonsprogrammet vårt. 17

18 4.6 Arbeidsmiljø HMT Hovudmål Alle medarbeidarar i Møre og Romsdal fylke skal oppleve at dei har eit godt arbeidsmiljø som fremjar trivsel, helse og personleg utvikling. Leiarinitiert HMT-arbeid Ein viktig føresetnad for det gode arbeidsmiljøet er eit systematisk HMT-arbeid som reduserer risiko for sjukdom og ulykker med basis i haldningsskapande arbeid og organisasjonskulturar der dialog og opne prosessar står i sentrum. Det målretta HMT-arbeidet i fylket er eit klart definert leiaransvar som skal inngå i alle aktivitetar, frå langtidsplanlegginga til den daglege drifta. Kvalitetssystemet for HMT er rammeverket som gir leiarane reiskapen for å sikre at det fysiske og mellommenneskelege arbeidsmiljøet blir utvikla til beste for dei tilsette og tenesteproduksjonen. Den helsefremmande arbeidsplassen Det gode arbeidsmiljøet er lønnsamt for eiga verksemd og ein garantist for at brukarane våre skal få kvalitativt gode tenester i trygge omgivnader. Vi skal vitalisere HMT-arbeidet med fokus på leiarrolla og den helsefremmande arbeidsplassen, og utvikle vårt perspektiv på forbetring av arbeidsmiljøet som ei investering i betre tenester og betre økonomi i framtida. Lågt sjukefråver er ein konkurransefordel og godt utgangspunkt for satsing på helsefremmende arbeidsplassar. 18

19 5. Iverksetting og handlingsprogram Arbeidsgivarpolitikk for framtida viser visjon, verdiar og overordna mål (del 2), strategiske grep og leiarplattform (del 3), og innsatsområde for arbeidsgivarområdet (del 4): Arbeidsgivarpolitikk skal vere del av kjerneverksemda Vi vil byggje ein overordna identitet under visjonen ein tydeleg medspelar Vi skal vere profesjonelle i alle ledd og prosessar: på rekruttering, på introduksjon av nye medarbeidarar på kompetanseutvikling Vi skal utvikle lærande kulturar Vi skal leggje større vekt på medarbeidarutvikling i alle livsfasar, med særleg merksemd på seniorane i organisasjonen Medarbeidarane våre skal oppleve godt arbeidsmiljø som fremjar trivsel, helse og personleg utvikling. Arbeidsgivarpolitikken skal følgjast opp i tiltaksplan forankra i innsatsområda, jf. figuren på side 5. Fylkesdirektøren har ansvar for at tiltaksplan blir etablert og revidert årleg opp mot fylket sin økonomiplan. Rapportering av resultat på dei ulike innsatsområda vil skje gjennom arbeidsgivarpolitikkdelen av fylket sin årsrapport. Prioriterte område Overordna introduksjonsprogram for alle nye medarbeidarar Overordna introduksjonsprogram for alle nye leiarar System for kvalitetssikring av rekrutteringsprosessen Arbeidsgivarseminar for alle leiarar Fylkesakademiet Handlingsprogram for kompetanseutvikling Leiarutviklingsprogram Ny informasjonsstrategi med strategi for marknadsføring og grafisk profil IK- teknologi for framtida Evaluering av tiltaksplan Det vil bli utarbeide delmål og kvalitetsindikatorar for å spisse innsatsen og oppfølginga på utvalte innsatsområde. 19

Ein tydeleg medspelar. Arbeidsgivarpolitikk for

Ein tydeleg medspelar. Arbeidsgivarpolitikk for Ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for Forord: Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med mandat og ansvar for unike samfunnsoppdrag som gjev oss potensiale til å vere ein svært attraktiv,

Detaljer

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein planlagt, førebudd og tilbakevendande personleg samtale mellom medarbeidar og næraste overordna

Detaljer

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen Arbeidsgivarpolitikk for framtida Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein planlagt, førebudd og tilbakevendande personleg samtale mellom medarbeidar og næraste overordna n Innhald 1. ARBEIDSGIVARPOLITIKK

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Ein tydeleg medspelar Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing 3 Møre og Romsdal fylkeskommune med tydelig kultur for læring 3 Samandrag 4 Teknologi og

Detaljer

Leiarutviklingsprogram for Møre og Romsdal fylkeskommune

Leiarutviklingsprogram for Møre og Romsdal fylkeskommune Notat som grunnlag for utarbeiding av kravspesifikasjon (Versjon 4 28.05.10) Leiarutviklingsprogram for Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Viser til Møre og Romsdal fylkeskommune sin vedtekne «Arbeidsgivarpolitikk

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Innleiing og refleksjon med utgangspunkt i Møre og Romsdal fylkeskommune sin arbeidsgivar- og rusmiddelpolitikk 27.11.2012 Ein tydeleg

Detaljer

AGP for meg? Jon Hjortdal Rektor, Stranda vgs

AGP for meg? Jon Hjortdal Rektor, Stranda vgs AGP for meg? Jon Hjortdal Rektor, Stranda vgs Kva er AGP? Frå forordet: «Arbeidsgivarpolitikken handlar om vår evne til: nyskaping og utvikling av tenestene å trekke til oss, forvalte og utvikle eiga arbeidskraft»

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Bakgrunn Sentral opplæringsplan blir med dette lagt fram for hovudsamarbeidsutvalet, og gjeld forslag til opplæringstiltak for året 2008.

Bakgrunn Sentral opplæringsplan blir med dette lagt fram for hovudsamarbeidsutvalet, og gjeld forslag til opplæringstiltak for året 2008. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.05.2008 MR 14375/2008 Berit Dahl Saksnr Utval Møtedato 11/08 Hovudsamarbeidsutvalet 20.05.2008 Sentral opplæringsplan - 2008 Bakgrunn Sentral opplæringsplan

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport

Ein tydeleg medspelar. KS omdøme. Sluttrapport Ein tydeleg medspelar KS omdøme Sluttrapport Innhald Samandrag Samandrag 3 Bakgrunn 4 Gjennomføring 5 Mål 7 Kva har vi gjort? 8 Har vi nådd måla? 10 Aktivitet i gruppa 12 Sluttkommentar 13 I 2010 var Møre

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Lærerspesialisten invitasjon til å delta i pilotering

Lærerspesialisten invitasjon til å delta i pilotering Lærerspesialisten invitasjon til å delta i pilotering Fagleg karriereveg «Lærerspesialister - invitasjon til å delta i pilotering» Kunnskapsdepartementet inviterar kommunar og fylkeskommunar til å delta

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017.

Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. 1 Arbeidsgrupper rekruttering har i perioden juni 2012 og fram til 18. februar 2013 arbeidd fram Handlingsplan for rekruttering 2013-2017. I møte i styringsgruppa for arbeidsgivarpolitkk, 18. februar 2013

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Saman mot nye høgder!

Saman mot nye høgder! Saman mot nye høgder! Omdømmebygging med kommunikasjon som verkemiddel Eit godt omdømme kjem innanfrå! Foto: Janne Dagfinrud Hilde Flotve Mo Prosjektleiar og personalrådgjevar Ørsta kommune Ligg sentralt

Detaljer

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 1 Folkevalgtopplæring 02.02. 2012 - arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 2 Hovedavtalen Hovedavtalen(HA)-rammeverk for godt

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren

Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren Møre og Romsdal fylkeskommune vil arbeide systematisk for å utvikle seg som ein attraktiv arbeidsplass for alle tilsette

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015 -Ein tydeleg medspelar IT-strategi HSAMU 29.04.2015 Struktur på IT-strategien Overordna mål innanfor 9 kategoriar Innsatsområde opp mot disse måla Detaljerte prosjekt og tekniske strategiar tas i årsplaner

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Vest-Telemark PPT IKS Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Besøksadresse:

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Framlegg frå partssamansett gruppe. Rekrutteringsplan for Balestrand kommune

Framlegg frå partssamansett gruppe. Rekrutteringsplan for Balestrand kommune Framlegg frå partssamansett gruppe Rekrutteringsplan for Balestrand kommune 1 Innleiing I samband med rullering av kommunen sin rekrutteringsplan gjorde Administrasjonsutvalet den 11.06.08 følgjande vedtak:

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innleiing Politi- og lensmannsetaten treng alltid kandidatar til leiarstillingar. Ofte vil medarbeidarar

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer