Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede"

Transkript

1 Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede /8 Ruspolitisk råd /5 Komitè for levekår /37 Bystyret Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Forslag til vedtak 1. Det tilrettelegges for oppføring av tilrettelagte boliger med tjenester for to unge voksne funksjonshemmede på Vollsletta (OPT2). 2. Tilrettelagte boliger med tjenesteareal på Vollsletta i OPT2 skal eies av Bodø kommune. 3. Tiltaket iverksettes når investeringsmidler og driftsmidler er bevilget. a. Investeringsmidler finnes og disponeres iht skissert alternativ 1 i saken. b. Driftsmidler søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplan Komitè for levekårs behandling i møte den : Forslag til vedtak 1. Det tilrettelegges for oppføring av tilrettelagte boliger med tjenester for to unge voksne funksjonshemmede på Vollsletta (OPT2). 2. Tilrettelagte boliger med tjenesteareal på Vollsletta i OPT2 skal eies av Bodø kommune. 3. Tiltaket iverksettes når investeringsmidler og driftsmidler er bevilget. a. Investeringsmidler finnes og disponeres iht skissert alternativ 1 i saken. b. Driftsmidler søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplan Forslag fra (R) Nytt pkt.3 Tiltaket iverksettes umiddelbart A) som innstillinga B) driftsmidler innarbeides i budsjett/økonomiplan Votering Pkt.1 og 2 i rådmannens forslag til vedtak mot (R) forslag. (R) forslag falt. 71 (227)

2 Uttalelse fra levekår 1. Det tilrettelegges for oppføring av tilrettelagte boliger med tjenester for to unge voksne funksjonshemmede på Vollsletta (OPT2). 2. Tilrettelagte boliger med tjenesteareal på Vollsletta i OPT2 skal eies av Bodø kommune. 3. Tiltaket iverksettes når investeringsmidler og driftsmidler er bevilget. a. Investeringsmidler finnes og disponeres iht skissert alternativ 1 i saken. b. Driftsmidler søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplan Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den : Forslag Forslag fra Gunn Strand Hutchinson. Forslag til vedtak tatt til orientering med følgende tilrådning fra rådet for funksjonshemmede. Målet om flest mulig skal kunne eie sin egen bolig, sitt eget hjem, er en hjørnestein i den norske boligpolitikken. Dette må også inkludere borgere med funksjonsnedsettelse. I saken fremgår det et areal til ansatte skal inngå i tilknytning til boligene og det ser ut til at det er begrenset slik at de to boligsøkende skal bekoste dette arealet. Det savnes i saksfremlegget et alternativ 4. hvor ungdommene eier sin egen bolig og kommunen betaler leie for arealet som brukes til ansatte. Kommunalt råd for funksjonshemmede anbefaler at en slik løsning vurderes med tanke på de økonomisk skal kunne klare å være sjøleiere. Votering Enstemmig. Uttalelser fra Råd for funksjonshemmede. Forslag til vedtak tatt til orientering med følgende tilrådning fra rådet for funksjonshemmede. Målet om flest mulig skal kunne eie sin egen bolig, sitt eget hjem, er en hjørnestein i den norske boligpolitikken. Dette må også inkludere borgere med funksjonsnedsettelse. I saken fremgår det et areal til ansatte skal inngå i tilknytning til boligene og det ser ut til at det er begrenset slik at de to boligsøkende skal bekoste dette arealet. Det savnes i saksfremlegget et alternativ 4. hvor ungdommene eier sin egen bolig og kommunen betaler leie for arealet som brukes til ansatte. Kommunalt råd for funksjonshemmede anbefaler at en slik løsning vurderes med tanke på de økonomisk skal kunne klare å være sjøleiere. 72 (227)

3 Ruspolitisk råds behandling i møte den : Uttalelse fra Ruspolitisk råd. Rådet ønsker ikke å behandle saken. Sammendrag Helse og omsorgsavdelingen har samarbeidet med en foreldregruppe vedr medvirkning til boligfremskaffelse for to unge funksjonshemmede over 18 år med behov for bolig med heldøgns bemanning iht bystyrets vedtak PS 13/42. Ulike løsnings og lokaliseringsalternativer er vurdert. Foreldregruppen ønsker primært at deres barn skal eie boligen selv. Foreldregruppens situasjon er svært vanskelig og det er behov for at boligproblemet får en snarlig avklaring og løsning. Kommunens rolle og involvering er nødvendig for å få ivaretatt behov vedrørende anskaffelse av bolig, tjenesteareal og tjenestetilbud. I saken tilrådes det etablering av botilbud på Vollsletta i kommunal regi. Tiltaket fordrer avsatte driftsmidler til tjenester. Saksopplysninger Bakgrunn I henhold til PS-sak 13/42 var de to nevnte brukerne tiltenkt et bo- og omsorgstilbud i Ragnar Schjølbergsvei sammen med seks andre brukere. Etter hvert ble det ut fra en faglig vurdering avklart at disse to brukerne kunne etableres i felles bolig, men ikke i et større bofellesskap. Dette ut fra brukernes spesielle behov for skjerming og kommunens mulighet for å gi effektive tjenester som er tilpasset dette behovet. I løpet av de siste 18 måneder er det gjennomført en rekke samarbeidsmøter med foreldrene, samt møter internt i HO-avdelingen, Eiendomsavdelingen og Teknisk avdeling. Alternative tomter for samlokalisert bolig med tjenesteareal og fellesareal har vært vurdert. Det har i tillegg vært vurdert andre kommunale boliger/sykehjem som er ledig etter innflytting i Sølvsuper helse- og velferdssenter, endring i bruk av Gamle Riksvei 18 (tidligere Kortidsavdelingen), Løding sykehjem, Hovedjordet bokollektiv/sykehjem og Vollsletta sykehjem, Lillehuset. Alle overfor nevnte boliger/sykehjem må ombygges/-tilrettelegges dersom de to funksjonshemmede skal flytte i disse lokalitetene ut fra brukernes spesielle behov. Kommunen vil i tillegg få reduksjon av mottatt tilskuddsbeløp fra Husbanken ved omgjøring fra sykehjem til omsorgsbolig. Nevnte boliger er iht rådmannens budsjett-/økonomiplan foreslått å tilby hjemmeboende brukere med store vedtak å flytte inn i disse, der det er en økonomisk gevinst. I utgangspunktet hadde foreldregruppen et ønske om å bygge og eie boligen på egen tomt (jfr PSsak 13/42, pkt 2). De hadde fått utarbeidet tegninger på boligen, som nå er blitt endret og tilpasset tomt på Vollsletta. Foreldregruppa har Vollsetta-området som førstevalg av de kommunale tomtene som har vært vurdert. Tomten på Vollsletta, OPT2, vil også være i samsvar med føringene i sak 12/193 med hensyn til beliggenhet. «Sluttbehandling av områdereguleringsplan for Vollsetta», PSsak 13/173, ble utsatt, men boligen kan etableres innenfor dagens reguleringsplan. Kart av Vollsletta-området med inntegnet tomt, OPT2, vedlegges. 73 (227)

4 Foreldregruppens situasjon er svært vanskelig og det er behov for at boligproblemet får en snarlig avklaring og løsning. Føringer fra tidligere vedtak Tidligere vedtak i bystyret som gir føringer for denne saken er: PS-sak 13/162 «Økonomiplan Årsbudsjett 2014» med bla «utreder behov for boliger for funksjonshemmede i henhold til vedtak i PS 13/42». PS-sak 13/173 «Sluttbehandling av områdereguleringsplan for Vollsletta». PSsak 13/42 «Boliger for unge med bistandsbehov», PS-sak 12/193 «Økonomiplan Årsbudsjett 2013» med bla «føring for framtidig planlegging av botilbud», samt PS-sak 12/13 med bla «retningslinjer for tildeling av kommunale boliger». Behovet for tiltaket er vedtatt i Boligpolitisk handlingsplan som var vedtatt av bystyret i februar 2014,PS-sak 14/10. Aktuelle lovhjemler og statlig rundskriv Helse- og omsorgstjenestelovens 3-7 som omhandler kommunens forpliktelser til å medvirke til boligfremskaffelse til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser i boligmarkedet, 3-2 jf 3-1, som omhandler kommunens forpliktelse til å yte bistand til blant annet helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse som praktisk bistand og opplæring. Kommunen forpliktelser er også hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningens 15 og 27 som blant annet sier at «kommunen skal medvirke til å skaffe bolig, samt er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til den som ikke klarer det selv». Husleieloven regulerer blant annet leiers og utleiers muligheter for å si opp leieavtaler. Lov og forskrift om offentlig anskaffelse vil komme til anvendelse ved valg av løsning der kommunen står som utbygger av boligene. Rundskriv fra helsedirektoratet, IS-4/2014 «Tilskudd for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene» gir kommunen rett til å søke om tilskudd for «påløpte direkte lønnsutgifter». Andre opplysninger Som det fremgår av vedlegg til denne sak har Husbanken en rekke virkemidler for anskaffelse av boliger både i privat og offentlig regi for å sikre at vanskeligstilte kan skaffes en trygg og god bolig. Det fremgår av rådmannens budsjettforslag, PS-sak 13/162 «Økonomiplan Årsbudsjett 2014», at Helse- og omsorgsavdelingen utreder behov for boliger for funksjonshemmede i henhold til vedtak i PS 13/42. Tiltaket er så langt ikke innarbeidet i rådmannens forslag, men er synliggjort under uprioriterte investeringer og skal fremlegges som egen politisk sak. Investeringene i tiltaket er kostnadsberegnet til 6 mill kr. Tiltaket kan ikke iverksettes før det er avsatt både investeringsmidler og driftsmidler til tjenester i boligen. Investeringer Det er flere mulige alternativer for framskaffelse (bygging og finansiering) av boliger for disse gruppene, men 3 alternativer er mest aktuell i dette tilfellet. Disse to brukerne kvalifiserer til å kunne få tildelt lån og/eller tilskudd mht alternativ 2 og 3. Det er ikke anledning til å gi både «Investeringstilskudd» og «Tilskudd til etablering i egen bolig» til samme søker og bolig. Foreldregruppen har fått utarbeidet et boligprosjekt på egen tomt med kostnader våren 2013 på 5,5 mill eksl vann, avløp og tomtekostnad. Med dette som utgangspunkt vil finansieringen for alternativ 1,2 og 3 være som følgende: KOSTNADS- OG FINANISERINGSOVERSIKT Alternativ 1 og 2 (Kommunen bygger med investeringstilskudd og evt. videreselger) Kommunen eier tomt Alternativ 3 (Brukerne bygger med tilskudd til etablering i egen bolig) Selger tomt 74 (227)

5 Byggekostnader Andre byggekostnader; Sprinkelanlegg, vann, avløp og vei m.m. Brutto investeringskostnader Investeringstilskudd ,-x Momskompensasjon - estimat Komm. investering ved alt. 1 og Finansiering ved alt 2 (videresalg) u/tomt Sum egenkap *) Sum lånebehov *) Sum lån+ egenkap. begge brukerne Finansiering ved alt 3 Sum egenkap *) Sum lånebehov **) Sum tilskudd «etablering» ***) Sum lån+egenkap+tilskudd *) Brukerne har ulik formue/egenkapital for evt lånebehov. **) Ut fra kjent inntekt anbefales f.eks Startlån med maksimum låneopptak med kr pr bruker ***)Brukerne har ulik formue/egenkap. og maks. anbefalt låneopptak legges til grunn ved behov for «Tilskudd til etablering». Oppsummering finansiering I tillegg til overfor nevnte finansiering ved: Alternativ 1 Kommunal investering kan reduseres ytterligere med kr i tilskudd/omdisponering fra Boligfondet v/boligkontoret, og resterende beløp, kr foreslås omdisponert fra ansvar 9379 «Bygningsmessige tilpasninger» der konkret tiltak som må utsettes grunnet nye saksopplysninger i Med dette er investeringskostnadene finansiert innenfor budsjett 2014, under forutsetning at kommunen får Investeringstilskudd fra Husbanken. Alternativ 2 Dersom kommunen selger boligen til brukerne vil tomtekostnader komme i tillegg til kommunens netto investeringskostnader på kr ( alternativ 1). Brukerne kan da øke låneopptaket med inntil kr for å dekke tomtekostnader. Alternativ 3 Skal brukerne bygge boligen kommer tomtekostnader i tillegg og «tilskudd til etablering» og må økes tilsvarende utover behovet på kr som alt er skissert. Det kan ikke anbefales å øke lånefinansiering med f.eks Startlån ut fra brukerens inntekt og kjent formue. Bodø kommune disponerer ca 4 mill kr i 2014 i «Tilskudd til etablering». I 2013 fikk 9 søkere tilskudd for å kjøpe bolig i det private markedet, med et gjennomsnitt pr tilskudd på kr Driftskostnader Tjenestebehovet i boligen er pr dags dato vurdert av hjemmetjenesten/tildelingskontoret til ca 8 årsverk, kr ,- (60 % høgskoleutdannet 40 % faglært). Av lønnskostnadene vil det kunne kreves refusjon jf. Helsedirektoratets rundskriv IS-4/2014 vedr «Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene» med kr pr år. I tillegg kommer besparelse på dagens lønnskostnader (omsorgslønn, BPA) på ca kr pr år. Dette vil medføre at reelle lønnskostnader til kommunen pr år vil være ca 4 mill pr for de to brukerne. Boligens utforming med oversikt og fellesareal samt bruk av smarthusteknologi er viktig med tanke på at tjenestene skal gis på en rasjonell og god måte. Vurdering Tjenestemottakerne har i dag, og vil i fremtiden ha, behov for omfattende vedtak på tjenester fra Bodø kommune. Foreldregruppens situasjon er svært vanskelig og det vurderes som nødvendig at boligproblemet må få en snarlig avklaring og løsning. Kommunen har ansvar for å medvirke til fremskaffelse av boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak. Det er hensiktsmessig 75 (227)

6 å se på løsninger for fremskaffelse av boliger som tilrettelegger for best mulig bomiljø for ungdommene, og hensiktsmessig organisering og rasjonell drift av kommunale tjenester. Fremskaffelse av bolig for denne gruppen brukere er en forholdsvis liten investering for kommunen sammenlignet med de løpende utgifter til tjenester disse brukerne har behov for gjennom livsløpet. Etablering av små enheter gjør tjenesten sårbar mht fleksibilitet og sambruk av kompetanse og personell. Spesielt på natt kan tjenesten bli sårbar, her kan sambruk av personell oppnås ved større enheter. For å optimaliseres drift har lokalisering av botilbudet betydning. Kommuneadministrasjonen anbefaler at boligen med tjenesteareal og fellesareal etableres som kommunal utleiebolig på Vollsletta i OPT2. For å imøtekomme leietakernes ønske om trygghet for leieforholdet foreslår kommunen å inngå tidsubestemte leiekontrakter. Videre er det viktig å ta hensyn til at ved eventuelt salg av tomt/bolig må dette klausuleres slik at en sikrer at aktuelle målgrupper prioriteres og har økonomisk mulighet for å kjøpe boligen, samt at kommunen har tildelingsrett ved videresalg av boligene. Som det framgår av saken i alternativ 1 og 2 må kommunen bevilge investeringsbeløpet og ha ansvar for prosessen vedr utbygging. Ved alternativ 2, videresalg, vil kommunen få tilbake netto investeringskostnader. Ved alternativ 3 er det brukerne som finansierer investeringene med lån, formue, samt «Tilskudd til etablering» fra Husbanken prioritert av kommunen. Det er grunn til å anta at ved anvendelse av alternativ 2 og 3 vil kommunen skape forventninger om at flere i målgruppen skal få dette tilbudet. I det saken ikke har vært ferdig utredet og politisk behandlet før utarbeidelse av rådmannens budsjett/økonomiplan ble videre politisk behandling av denne saken henvist til Det ligger klare forventninger fra foreldregruppen om at saken fremmes raskt. Det vurderes svært viktig å kommunisere kommunens fortsatte aktive arbeid for å få realisert botilbudet i samarbeid med brukergruppen. Behovet for tiltaket er vedtatt i boligpolitisk handlingsplan som var fremlagt for bystyret i februar i år (PS-sak 14/10). Det fremgår av rådmannens budsjettforslag at Bodø kommunes og helse- og omsorgsavdelings økonomiske situasjon er særdeles krevende. Før nye tiltak kan iverksettes må det finnes handlingsrom. Det er derfor igangsatt en prosess under navn «Framtida vårres del II». Tiltaket kan iverksettes når investeringsmidler og driftsmidler er politisk bevilget. Driftsmilder kan tidligst søkes innarbeidet i budsjett/økonomiplan Konklusjon og anbefaling Som det fremgår av saken kan de to første finansieringsalternativene gjennomføres økonomisk under forutsetning av investeringstilskudd fra Husbanken. Bodø kommune har videre adgang til å la momskompensasjon gå inn i byggeprosjektet. Det tredje alternativet vil gi 2 brukere store deler av «Tilskudd til etablering» som kommunen disponerer for I alternativ 1 og 2 må Bodø kommune bevilge investeringsbeløpet og ha ansvar for prosessen vedr utbygging. Ved alternativ 2, videresalg, vil kommunen få tilbake netto investeringskostnader. Ved alternativ 3 er det brukerne som finansierer investeringene med lån og formue, samt «Tilskudd til etablering» fra Husbanken prioritert av kommunen. Ved alternativ 2 og 3 vil brukerne få ansvar for drift og vedlikehold av boligen. Ved alternativ 1 vil kommunen ha ansvar for drift, vedlikehold og fremtidig bruk av boligen, som gir kommunen mulighet til å tilpasse bruk av boligen ut fra kommunens behov for drift og tjenester. 76 (227)

7 Ved alle alternativene må kommunen være involvert mht tjenester og tjenesteareal som skal være i boligene. Det anbefales at tilrettelagte boliger, alternativ 1, med tjenesteareal på Vollsletta eies av Bodø kommune. Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Saksbehandler: Randi Høiem/Reidar Skogli Trykte vedlegg: Husbankens virkemidler kort oppsummering Kart av Vollslettaområdet. Skattedirektoratets brev, av , vedr. «Kompensasjonslovens 4 Forespørsel om kompensasjon av merverdiavgift fra en kommune». Husbankens informasjon vedr. «Momskompensasjon», av Utrykte vedlegg: PS-sak 13/162 «Økonomiplan Årsbudsjett 2014». PS-sak 13/173 «Sluttbehandling av områdereguleringsplan for Vollsletta» PS-sak 13/42 «Boliger for unge med bistands behov». PS-sak 12/193 «Økonomiplan Årsbudsjett 2013» PS-sak 12/13 «Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale bolig». Lov om sosiale tjenester i NAV; 1 «Lovens formål», 15 «Boliger til vanskeligstilte», 27 «Midlertidig botilbud». Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.; 3-1 «Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester», 3-2 «Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester», 3-7 «Boliger for vanskeligstilte». Husleieloven; 9-3 «Adgang til å inngå tidsbestemt leieavtale for bolig», 9-4 «Leierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale», 9-5 «Utleierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale». 77 (227)

8 Helse- og omsorgsavdelingen Dato Løpenr. Arkiv saksnr. Arkiv / / Vedlegg Husbankens virkemidler - kort oppsummering Grunnlån Grunnlån kan brukes til å bygge nye boliger, utbedre boliger, ombygging og kjøp av nye og brukte utleieboliger for prioriterte grupper. Det blir stilt krav til kvalitet, miljø og universell utforming for å få grunnlån. Startlån Startlån er økonomisk behovsprøvd og kan innvilges til vanskeligstilte husstander, barnefamilier, enslige forsørgere, personer med nedsatt funksjonsevne og flyktninger. Det kan gis startlån til kjøp av ny og brukt bolig. Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til utleieboliger kan gis til kommuner, stiftelser og andre aktører for etablering og utbedring av utleieboliger som skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Prioriterte grupper er bostedsløse, flyktninger, personer som trenger oppfølgingstjenester og vanskeligstilte med barn. Tilskudd til etablering Tilskudd til etablering i egen bolig kan gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Tilskudd til tilpassing Tilskudd til tilpassing i egen bolig kan gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt som har behov for tilrettelegging i boligen og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til tilpassing i egen bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom Husbanken. Bostøtte Bostøtte er en økonomisk støtteordning som administreres av kommunene. Ordningen er behovsprøvd, skal sikre at personer med lav inntekt og høye boutgifter kan få en hensiktsmessig bolig. 78 (227)

9 79 (227)

10 Side294

11 Side295

12 Side293

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011

FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011 FORSLAGET BLE UTSATT OG BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 14.02.2012 Innhold 1. SAMMENDRAG...4 2. BAKGRUNN...5 2.1 ROLLER I NORSK BOLIGPOLITIKK...6 2.2 UTARBEIDELSE

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/753-16 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Boligsosial plan Overhalla kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 09.12.2008

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 Eldrerådet

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016 Kvalsund kommune Et godt sted å bo Innledning Kvalsund kommune har ikke tidligere hatt en boligpolitisk plan. Denne planen har kommet til av to grunner: 1. Statlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.6 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Innledning... 2 1 Sammendrag... 3 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra 2002 2007... 4 3 Bakgrunnsdata... 5 3.1 Befolkningen i Stange... 5 3.2 Levekår i Stange...

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

LENVIK KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

LENVIK KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FORSLAG TIL 2008-2012 Lenvik Kommune Boligsosial Handlingsplan 2009 2013 Vedtatt i K-sak 41/09 18.06.09. INNHOLD: side 1. Generelt / bakgrunn. 3 1.1 Hva er en boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Vedtatt av Kommunestyret 25. november 2009, sak 198/09 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Tromsø kommune Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5

Detaljer