Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse"

Transkript

1 Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede /5 Ruspolitisk råd /19 Komitè for levekår Bystyret Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Forslag til innstilling BPA-ordningen i Bodø kommune sentraliseres og legges til virksomhet avlastning/dagtilbud Sammendrag I denne saken er det sett nærmere på ordningen med brukerstyrt personlig assistanse i Bodø kommune. Utredningen konkluderer med forslag til endring av dagens organisering. Det vises til trykt vedlegg. Saksopplysninger Bakgrunn Etter vedtak i bystyret i forbindelse med budsjett/økonomiplanbehandlingen for er det foretatt en utredning/vurdering av alternativ organisering om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Bodø kommune. Det er i dette arbeidet blant sett på alternative tjenesteytere på tjenesteområdet. Vedlagte utredning beskriver formålet og de nasjonale rammebetingelsene rundt BPA. Videre generelt om BPA i Bodø kommune (BK), kostnadene, forvaltningsmodeller, kvalitetssikring og internkontroll, samt de utfordringene og forbedringspotensialet vedrørende både utredning og drift av ordningen. Status/utfordringer BK hadde 20 tjenestemottakerne av BPA per 21. mai. Disse fordeler seg i dag på seks hjemmetjenestesoner. På grunn av ulike interne fordelinger i oppgaver og ansvarsområder samt tidspress, har dette ført til ulikhet i utførelse av ordningen. Det varier mye hvor mye tid som blir satt til oppfølging, veiledning og administrering av BPA-tjenesten. I tillegg har det utviklet seg en ulikhet i utøvelse av arbeidsgiveransvaret. Det er også problematisk å rekruttere og skaffe vikarer ved ferie og sykdom, og samtidig sliter noen av sonene med rekruttering og gjennomtrekk av assistenter. Innenfor rammen av gjeldende rundskriv følges en noe ulik fortolkning ved tildeling av Side18

2 BPA. Det mangler en omforent og bevisst holdning til hvilke kriterier for tildeling som legges til grunn, samt hvem som primært bør være målgruppen for BPA og hvilke tjenester som kan inngå i BPA-ordningen. BK har ikke utarbeidet nødvendige prosedyrer og rutiner som sikrer kvaliteten i BPA-tjenesten i henhold til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten samt forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten. BK må derfor sikre innsyn i tjenesten som ytes i hjemmet, definere kvaliteten og utvikle kvalitetsstandarder på tjenesten uansett om tjenesten konkurranseutsattes eller ikke. Forbedringstiltaket er tatt med under andre forbedringer i kapitel 9 i utredningen. Økonomi Den kommunale timeprisen på BPA ligger på kr 302 inkludert administrasjonskostnader. Mens det hos den billigste aktøren, CityMaid Hjemmeservice, operer med en oppgitt timepris på kr 365. På årsbasis utgjør denne differansen kr i kommunens favør. Når de gjelder de statlige stimuleringstilskuddene til BPA, er disse trappet kraftig ned. Oppstartingstilskudd på kr for hver ny bruker er avsluttet. I 2012 ble dette tilskuddet gitt til nye brukere for siste gang. I tillegg er det for inneværende år siste gang det er mulig å søke om videreføringstilskudd på kr for de av tjenestemottakerne det er mottatt førstegangstilskudd for i 2010 og Tilskuddet som gjenstår i 2013 og som foreløpig blir videreført, er opplæringstilskuddet for BPA på kr for hver mottaker. Forvaltningsmodeller I prinsippet finnes det tre hovedmodeller for å ivareta arbeidsgiveransvaret. Kommunen kan besørge arbeidsgiveransvaret slik som i dag, eller eksterne tilbydere kan ivareta ansvaret. Videre kan kommunene inngå kontrakt med et andelslag (ULOBA) som kan ivareta arbeidsgiveransvaret, eller kommunen kan velge et privat selskap eller flere leverandører til å ivareta arbeidsgiveransvaret. En tredje mulighet er at brukere selv kan ivareta dette ansvaret. Kommunen kan benytte én av disse forvaltningsmodellene, eller ha en kombinasjon av flere. I henhold til tidligere sosialtjenestelov med tilhørende rundskriv, har brukeren ikke rett til selv å velge hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas. De seneste år er det etablert flere private selskaper (AS) eksempelvis JAG, CityMaid, Tromsø Private Omsorgstjeneste AS, avd. Bodø Private Omsorgstjeneste, Dialogue BPA AS og Assister Meg AS som alle tilbyr kommunene BPA- tjenester. Dersom kommunen ønsker å velge et privat selskap, må det gjennomføres en anbudsprosess og det inngås kontrakt med det aktuelle selskapet. Kommunen kan også velge å inngå rammeavtale med flere leverandører - tjenestekonsesjon. Ved inngåelse av tjenestekonsesjon beholder kommunen en viss fleksibilitet, og unngår å måtte innlede en anbudsprosess hver gang det fattes nytt vedtak om BPA. Velger kommunen en slik modell, vil brukeren kunne velge mellom leverandørene. Det inngås en overordnet avtale med de aktuelle leverandørene som ivaretar kommunens interesser blant annet med hensyn til kvalitet, innsyn og økonomiske forhold. Kommunen får ansvaret for å gjøre vedtak om BPA og finansiere det, samt drive kvalitetssikring og kvalitetsoppfølging. Vurderinger Det er en utfordring å klare å rekruttere i små stillingsbrøker da flere brukere har få timer per uke. Samtidig er det ikke enkelt å utnytte ressursene på tvers av sonene for å få større stillingshjemler. Det foreligger også en stor variasjon mellom sonene i hvor mye tid det er til disposisjon til oppfølging, veiledning og administrering av BPA. Ved å sentralisere ordningen kan innholdet i stillinger lettere kombineres, det kan lages større stillingshjemler og dermed bli enklere å rekruttere. «Ressursene» utnyttes da til andre med BPA. Ved sentralisering oppnås også større likhet i utførelse av ordningen, en entydig arbeidsgiverforståelse og en entydighet i utøvelsen av arbeidsgiveransvaret. Side19

3 Med bakgrunnen i differansen i timepris, er ikke kjøp av BPA-tjenester fra private aktører et alternativ som anbefales av HO-administrasjonen. Samtidig mener brukerne og kommunen at det er sider av BPA-ordningen som må forbedres. Vi anbefaler derfor å samle/sentralisere BPA-brukere under en enhet for dagtilbud, avlastning og støttekontakt som fremkommer som alternativ 1 i utredningen med de oppsatte forbedringspunktene. Konklusjon og anbefaling Det foreslås å sentralisere BPA-ordningen i Bodø kommune. Det innebærer at dagens ordning som er fordelt på seks hjemmetjenestesoner avvikles til fordel for en modell der ordningen foreslås lagt til virksomheten avlastning/dagtilbud. Saksbehandler: Tone Helene Frydenlund Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Bedre BPA - utredning Side20

4 Side21

5 Side22

6 Side23

7 Side24

8 Side25

9 Side26

10 Side27

11 Side28

12 Side29

13 Side30

14 Side31

15 Side32

16 Side33

17 Side34

18 Side35

19 Side36

20 Side37

21 Side38

22 Side39

23 Side40

24 Side41

25 Side42

26 Side43

27 Side44

28 Side45

29 Side46

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G00 2013/6363-22 13.12.2013 Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.

Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager. Renholdseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40816/2013 2013/3940 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/111 Bystyret 20.06.2013 Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Rammer for forsøket og søknadsprosess

Rammer for forsøket og søknadsprosess «Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester» Rammer for forsøket og søknadsprosess Vedlegg til sak 14/10386 Innholdsfortegnelse 1 Om forsøket... 2 1.1 Målsetting og rammer for modell A...

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

VURDERING AV KONKURRANSEUTSETTING AV EIENDOMSDRIFT

VURDERING AV KONKURRANSEUTSETTING AV EIENDOMSDRIFT Ark.: Lnr.: 4050/10 Arkivsaksnr.: 10/704-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren VURDERING AV KONKURRANSEUTSETTING AV EIENDOMSDRIFT SAMMENDRAG: Rådmannen anbefaler at vi venter med å ta stilling til konkurranseutsetting.

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: 04.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker

Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker Ole Petter Askheim, Jan Andersen, Ingrid Guldvik, Line Jenhaug og Ingvild Sigstad Begg 1 Forord Den foreliggende rapporten

Detaljer

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE På oppdrag for Helsedirektoratet Rapport 29. november 2012 RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger

Saksframlegg. Kriterier og veileder for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger. Saksopplysninger Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2015 14442/2015 2015/1261 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/2 Ruspolitisk råd 13.04.2015 15/3 Råd for funksjonshemmede 13.04.2015 Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Avlastning. Tilbudet for barn og unge. Februar 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Avlastning Tilbudet for barn og unge Februar 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering.

Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015. 1. KOSTRA analysen for Bodø kommune 2014 tas til orientering. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2015 26499/2015 2015/2157 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/50 Formannskapet 22.04.2015 15/38 Bystyret 07.05.2015 KOSTRA analyse 2014. Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer