Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø""

Transkript

1 Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet /4 Råd for funksjonshemmede /2 Ruspolitisk råd /12 Komitè for levekår Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø" Saksopplysninger Denne saken presenterer prosjektplan for «boligsosial utviklingsarena i Bodø», som må ses på som en spissing av den boligsosial delen av partnerskapsavtalen kommunen har med Husbanken. Bodø kommune inngikk sommer 2011 partnerskapsavtale med Husbanken. Samarbeid omkring tiltak som øker kommunens kompetanse og aktivitet på det boligsosiale området står sentralt i avtalen. Dette gjelder blant annet kompetanseheving innen boligsosialt arbeid og universell utforming, utvikling av boligsosiale virkemidler og fremskaffelse av kommunalt disponible utleieboliger. Videre skal partene samarbeide om utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan og utvikling av nye boliområder. Oktober 2011 ble prosjektleder for ivaretakelse av partnerskapsavtalen ansatt finansiert med tilskudd fra Husbanken for to år. Ved oppstart av arbeidet med partnerskapsavtalen høsten 2011 ble det vurdert at etablering av boligpolitisk handlingsplan skulle ha første fokus. Mål, strategier og tiltak fra handlingsplanen skulle danne grunnlag for ivaretakelse av alle partnerskapsavtalens samarbeidsområder. Derimot viste det seg tidlig i arbeidet med handlingsplan at kommunens virksomheter, som flyktningkontoret, tildelingskontoret, NAV og barnevernet, erfarte at boligsituasjonen for sine brukere var så prekær at det var at det var behov for umiddelbare tiltak for å fremskaffe kommunalt disponible boliger og andre tiltak som bedret situasjonen. Fokuset i 2012 for arbeidet med partnerskapsavtalen ble derfor å bidra til utvikling av løsninger for å imøtekomme boligbehovet. Arbeidet med boligpolitisk handlingsplan ble tonet ned. For likevel å kunne kombinere fokus både på langsiktig planlegging og på ivaretakelse av løpende utfordringer ble følgende to grep tatt: 1. Det ble utarbeidet midlertidig plan for prosjektet med formål å bidra til utvikling av virksomme strategier, metoder og tiltak for å imøtekomme boligsosiale utfordringer. Bidrag skulle skje gjennom oppfølging av partnerskapsavtalens samarbeidsområder Prosjektet hadde arbeidstittel «bolig først». Vedlagt prosjektplan for «boligsosialt utviklingsarena i Bodø» er en videreutvikling av «bolig først». 2. Det ble søkt (og gitt tilsagn til) boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken for prosjektmedarbeider i en toårsperiode som skulle bistå prosjektleder med ivaretakelse av partnerskapsavtalen, og med spesielt fokus på oppfølging av boligsosialt prosjekt som nå får tittel «boligsosial utviklingsarena i Bodø». Side42

2 Prosjektet har som formål å bidra til ivaretakelse av partnerskapsavtalens boligsosiale samarbeidsområder, bidra med utvikling av strukturert tilnærming til boligsosiale utfordringer i kommunens virksomheter, bidra med kompetanse og kreativitet i utvikling av nye tiltak og bidra med analyse og dokumentasjon av igangsatte og gjennomførte boligsosiale tiltak. Prosjektet skal munne ut i rapport eller metodebok som skisserer virksomme strategier, metoder og tiltak for ivaretakelse av boligsosiale utfordringer. Prosjektmedarbeider ble ansatt fra 1.desember 2012 og er sammen med prosjektleder for ivaretakelse av partnerskapsavtalen organisert under kommunens samfunnskontor. Samfunnskontoret er tillagt ansvar for strategisk planarbeid knyttet til boligpolitikk. Kommunens boligkontor har et særskilt ansvar for ivaretakelse av boligsosiale utfordringer, i tett samarbeid med virksomheter som blant annet NAV, tildelingskontoret, flyktningkontoret og barnevernet. Konklusjon Vedlagt prosjektplan for «boligsosial utviklingsarena i Bodø» tas til orientering Saksbehandler: Daniel Wie Sandbakk Rolf Kåre Jensen rådmann Kyrre Dahl leder samfunnskontoret Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Prosjektplan for prosjekt "boligsosial utviklingsarena i Bodø" Side43

3 Samfunnskontoret Dato: Saksbehandler:.. Daniel Wie Sandbakk/Reidar Skogli Telefon direkte:... Deres ref.:... Løpenr.: /2013 Saksnr./vår ref.: /1477 Arkivkode:... Prosjektbeskrivelse «boligsosial utviklingsarena i Bodø» 1. Bakgrunn Prosjekt «boligsosial utviklingsarena» må ses på som en spissing av ivaretakelsen av de boligsosiale samarbeidsområdene som er knyttet til Bodø kommunes partnerskapsavtale med Husbanken. Bodø kommune inngikk sommeren 2011 en fireårig partnerskapsavtale med Husbanken med formål å etablere et forpliktende samarbeid mellom partene for å nå kommunens boligpolitiske mål. Partene er enige om å samarbeide om følgende: Økt boligpolitisk kompetanse K1 Kompetanseheving innen organisering/forvaltning av boligpolitikken skal sikre eierskap og forankring politisk og administrativt. K2 Kompetanseheving på alle nivå i kommunen innen fagområdene boligsosialt arbeid, universell utforming og miljøvennlige byggeprosesser. K3 Kompetanseheving i brukermedvirkning for å sikre gode prosesser i utvikling av nye botilbud/bomiljø for utsatte grupper. Økt boligpolitisk aktivitet A1 Utarbeide årlige boligpolitiske arbeidsplaner med konkrete tiltak for å nå formålet i avtalen A2 Arbeide for etablering av boligpolitisk handlingsplan, og for å integrere denne i kommunens øvrige planverk. A3 Gjennom tverrfaglig samarbeid, sikre og utvikle de boligsosiale virkemidlene slik at flest mulig kan få eie egne boliger tilpasset egne behov, jf fordelene ved å eie egen bolig sammenliknet med å leie. A4 Sikre og utvikle boligsosiale virkemidler A5 Bygge og finansiere kommunalt disponible utleieboliger, herunder boliger til pleie- og omsorgsformål og bofellesskap for personer og husholdninger som ikke kan eller ønsker å eie egen bolig. A6 Arbeide aktivt med å øke antall universelt utformede boliger slik at flere som ønsker det kan fortsette å bo i egen bolig i høy alder, eller når funksjonsevnen reduseres som følge av sykdom/funksjonsnedsettelse. A7 Samarbeide aktivt med å utvikle nye boligområder der det skal legges vekt på effektiv arealbruk og bygging av boliger med lavt energibruk. Side44

4 Ved oppstart av arbeidet med partnerskapsavtalen høsten 2011 ble det vurdert at etablering av boligpolitisk handlingsplan skulle ha første fokus, og at mål, strategier og tiltak fra denne skulle danne grunnlag for ivaretakelse av alle partnerskapsavtalens samarbeidsområder. Prosjektorganisasjon for utarbeidelse av boligpolitisk handlingsplan (A2) ble etablert februar Men tidlig i prosessen ble det klart at virksomhetene opplevde boligsituasjonen for sine brukere som prekær og at det var behov for umiddelbare tiltak for å fremskaffe kommunalt disponible boliger og andre tiltak som bedret situasjonen. Fokuset i 2012 for arbeidet med partnerskapsavtalen ble derfor å bidra til utvikling av løsninger for å imøtekomme boligbehovet og arbeidet med boligpolitisk handlingsplan ble tonet ned. For å kunne kombinere fokus både på langsiktig planlegging (A1 og A2) og fokus på ivaretakelse av løpende utfordringer ble følgende to grep tatt: 1. Det ble utarbeidet midlertidig plan for prosjektet med formål å bidra til utvikling av virksomme strategier, metoder og tiltak for å imøtekomme boligsosiale utfordringer. Bidrag skulle skje gjennom oppfølging av partnerskapsavtalens samarbeidsområder K2, K3, A3, A4, A5, og A6. Prosjektet hadde arbeidstittel «bolig først». Prosjektplan for «boligsosialt utviklingsarena» er en videreutvikling av denne prosjektplanen. 2. Det ble søkt (og gitt tilsagn til) boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken for prosjektmedarbeider i en toårsperiode som skulle bistå prosjektleder med ivaretakelse av partnerskapsavtalen, og med spesielt fokus på oppfølging boligsosialt prosjekt som nå får tittel «boligsosial utviklingsarena». Prosjektmedarbeider ble ansatt fra 1.desember 2012 og er sammen med prosjektleder for ivaretakelse av partnerskapsavtalen organisert under kommunens samfunnskontor. Samfunnskontoret er tillagt ansvar for strategisk planarbeid knyttet til boligpolitikk. Kommunens boligkontor har et særskilt ansvar for ivaretakelse av boligsosiale utfordringer, i tett samarbeid med virksomheter som blant annet NAV, tildelingskontoret, flyktningkontoret og barnevernet. Lovhjemler vedrørende ivaretakelse av boligsosiale utfordringer: Bodø kommunes forpliktelser knyttet til ivaretakelse av vanskeligstilt på boligmarkedet er regulert gjennom følgende lovhjemler: Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7 o «Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 jfr. 3-1 omhandler blant annet kommunens forpliktelser til å yte bistand i forbindelse med botilbud o Bistand inkluderer blant annet helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse som praktisk bistand og opplæring. Lov om sosiale tjenester i NAV 15 o «Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.» Lov om sosiale tjenester i NAV 27 o «Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv. Vanskeligstilte på boligmarkedet defineres her som personer og husstander som; er uten eid eller leid bolig. står i fare for å miste boligen har en uegnet bolig og som i tillegg vurderes å selv ikke være i stand til å ivareta sine interesser på boligmarkedet Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø" 2 av 5 Side45

5 Bodø kommunes boligsosiale utfordringer Under følger en ikke uttømmende liste over boligsosiale utfordringer i Bodø kommune: Bodø kommune har pr tiden et stort antall husstander med vedtak på rett til kommunal bolig, men som kommunen ikke er i stand til å kunne tilby bolig. Bodø kommune har utfordringer med å oppfylle sine forpliktelser knyttet til bosetting av flyktninger. Mangel på boliger vurderes som den største utfordringen. Bodø kommunen har store kostnader knyttet til bruk av midlertidige boliger. I 2012 benyttet hele 90 personer seg av midlertidige boliger, mange av disse over lange perioder. Denne praksisen er både svært kostbar og vurderes som et dårlig tilbud for den enkelte. Bodø kommune har utfordringer med å kunne tilby egnet bolig til personer med behov for ulike typer tilpasninger. Dette kan være tilpasninger knyttet til boligens fysiske utforming, nærhet til tjenester, lokalisering i hensiktsmessige bomiljø eller på annen måte. Bodø kommune har behov for å videreutvikle system for løpende oversikt over boligbehov, for slik i enda større grad å kunne utvikle nye tiltak for å imøtekomme utfordringene. 2. Prosjektbeskrivelse Formål (Hva som er prosjektets hensikt) 1. I prosjektperioden - bidra til at partnerskapsavtalens samarbeidsområder på det boligsosiale området følges opp (K2, K3, A3, A4, A5, og A6.). 2. I prosjektperioden - bidra med dokumentasjon og analyser av igangsatte boligsosiale prosjekter jf. «oversiktstabell boligsosiale tiltak» som erfaringsgrunnlag for utarbeidelse av strategiske valg kommunen tar for å ivareta boligsosiale utfordringer gjennom boligpolitisk handlingsplan. 3. I prosjektperioden - bidra med erfaringer, kompetanse og kreativitet for å utarbeide gode strategier, virksomme metoder og tiltak for ivaretakelse av boligsosiale utfordringer. 4. Som sluttprodukt bidra til at kommunen har et sett med utprøvde og dokumenterte strategier, metoder og tiltak for å ivareta boligsosiale utfordringer. Resultatmål (Hva prosjektet skal levere) 1. Erfaringer og dokumentasjon fra gjennomførte, pågående og planlagte aktiviteter i prosjektet skal inngå som sentralt grunnlagsmateriale ved utarbeidelse av halvårsrapporteringer og årlige boligpolitiske arbeidsplaner i partnerskapsperioden. Halvårsrapporteringer, årlige boligpolitiske arbeidsplaner og annen aktuell dokumentasjon skal presenteres for levekårskomiteen og aktuelle råd gjennom referatsaker. 2. Sluttrapport med dokumentasjon av gjennomførte boligsosiale tiltak skal utarbeides. Det skal vurderes om rapporten skal inkludere en type metodebok eller forslag til rutinebeskrivelse av ulike prosesser prosjektet har deltatt i. Rapporten skal gjøres tilgjengelig for videre boligsosialt arbeid internt i Bodø kommune, samt gjennom Husbankens kanaler for inspirasjon og nytte nasjonalt. Aktivitetsmål (Ved oppstart av prosjektet) 1. Prosjektets aktiviteter og framdrift presenteres og drøftes jevnlig i «nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål». 2. I samarbeid med boligkontoret og andre aktuelle virksomheter videreutvikles system for oversikt over boligbehov. Erfaringer dokumenteres og evalueres. 3. Evalueringsrapport av pågående boligsosiale tiltak jf «oversiktstabell boligsosiale tiltak» skal utarbeides innen 1.mai 2013 som del av grunnlagsmaterialet ved utarbeidelse av målsettinger, strategier og tiltak i boligpolitisk handlingsplan. 4. I samarbeid med boligkontoret og andre aktuelle virksomheter skal boligsosiale prosjekter og tiltak initieres og gjennomføres ut fra vurdering av behov og tilgjengelige ressurser og virkemidler. Prosjektet har et særskilt ansvar for å kartlegge, dokumenterte og evaluerte prosessen som har vært ifm tiltakene med formål å kunne bygge videre på de gode erfaringene. Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø" 3 av 5 Side46

6 Prosjektets «testarena»: Aktiviteter jf «oversiktstabell boligsosiale tiltak» vil danne grunnlag for hvilke tiltak som skal være aktuelle å følge, evaluere og dokumentere erfaringer fra. Ved prosjektets oppstart vil blant annet følgende planlagte og iverksatte aktiviteter være aktuelle å følge: Øke antall disponible utleieboliger med kommunal tildelingsrett. Bodø kommune er i prosess for avtale om nye boliger med konkret tilbyder. Etablering av botilbud for hjemmeboende voksne funksjonshemmede Bodø kommune er i prosess for å finne løsning. Boligrigg med hybler for 1.gangs bosetting av flyktninger. Bodø kommune er i prosess for å finne løsning for boligrigg for ca 20 personer. Etablering av småhus for vanskeligstilt med oppfølgingsbehov. 1 bolig anskaffet og Bodø kommune er i prosess for å få tatt denne i bruk. Midlertidig botilbud Prosjektbeskrivelse under utarbeidelse for nytt midlertidig botilbud i kommunal regi. Bodø kommune er i prosess for å finne løsning mtp finansiering og forankring i organisasjonen. Justering av retningslinjer for tildeling av startlån Boligkontoret har utarbeidet nye retningslinjer som er til politisk behandling i bystyret. Øke sirkulasjon i kommunale boliger Justere system for oversikt over boligbehov I forbindelse med kartleggingsarbeidet for boligpolitisk handlingsplan er det etablert samarbeid med boligkontoret for å finne gode løsninger. Organisering: Prosjektet er en del av partnerskapsavtalen med Husbanken og følger gjeldende organisering for ivaretakelse av partnerskapsavtalen. Dette innebærer følgende organisering. Funksjon Prosjektets eier Styringsgruppe Prosjektgruppe (samfunnskontoret) Nettverksgruppe for boligpolitiske spørsmål Deltakere Rådmann Rolf Kåre Jensen Leder arbeidet i styringsgruppen Strategisk ledermøte (SLM) Utarbeide og godkjenne prosjektgruppens mandat Sikre finansiering og nødvendige ressurser til arbeidet. Sikre god forankring. Sikre at de nødvendige avgjørelser blir fattet. Fungere som rapportmottaker og støtte for prosjektlededelsen. Kontrollere arbeidets fremdrift og leveranser. Godkjenne endringer som overskrider mandatet for arbeidet. Daniel Wie Sandbakk prosjektleder Reidar Skogli prosjektmedarbeider Ansvar for prosjektets framdrift, inkludert måloppnåelse. Utarbeide prosjektets dokumenter i samarbeid med prosjektgruppen. Lede arbeid i prosjektgruppen samt lede og koordinere de ulike aktivitetene i prosjektet. Ansvar for rapportering. Hege Eivik Rasmussen boligkontoret Randi Høiem helse- og omsorgsavdelingen Dagfinn Krog avdeling for oppvekst og kultur Kjetil Christensen teknisk avdeling Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø" 4 av 5 Side47

7 Sentrale samarbeidsparter Marit Iversen Husbanken Reidar Skogli samfunnskontoret Daniel Wie Sandbakk samfunnskontoret Delta i gjennomføring av prosjektets aktiviteter når dette er naturlig jf. gruppens mandat fra rådmann om å skulle; - bidra til samordning av boligpolitiske spørsmål - sikre gjennomføring av partnerskapsavtalen med Husbanken. Bistå prosjektledelse med å forankre prosjektet i egen avdeling. Bistå prosjektledelse med kontakt inn i egen avdeling. Boligkontoret NAV Flyktningkontoret Tildelingskontoret Barnevernet Hjemmetjenester Eiendomskontoret Brukerrepresentanter Samarbeid vil være aktuelt i alle prosjektets faser. 3. Rammebetingelser og økonomi Rammebetingelser: - Aktivitetene som prosjektet skal følge skal være forankret i respektive avdelinger og virksomheter som har disse som sine ansvarsområder. - Prosjektet inngår som en del av ivaretakelsen av Bodø kommunes partnerskapsavtale med Husbanken og følger samme organisering. Økonomi: - Lønn for prosjektmedarbeider er finansiert gjennom kompetansetilskudd fra Husbanken for perioden. Det er gitt tilsagn på ,-, samt tilsagn om videre finansiering for hele prosjektperioden på to år forutsatt at Husbanken gis kompetansetilskudd for viderefordeling også i Lønn for prosjektleder for ivaretakelse av partnerskapsavtalen er det gitt tilsagn til fra Husbanken for to fra 5.oktober Øvrig deltakelse fra Bodø Kommune finansieres over ordinær drift. - Det søkes om boligsosialt kompetansetilskudd for kompetanseheving og nettverksbygging for prosjektmedarbeider. Med hilsen Kyrre Dahl Leder samfunnskontoret Daniel Wie Sandbakk Prosjektleder Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø" 5 av 5 Side48

Boligpolitisk arbeidsplan vinter 2014

Boligpolitisk arbeidsplan vinter 2014 Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2014 23882/2014 2012/8622 146 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Råd for funksjonshemmede 22.04.2014 14/2 Ruspolitisk råd 22.04.2014 14/7 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: KL. 13:00

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: KL. 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: KL. 13:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Daniel Wie Sandbakk Reidar Skogli - Boligpolitisk utviklingsprosjekt i Bodø Agenda 1. Utgangspunkt for ivaretakelse av boligsosiale utfordringer

Detaljer

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune.

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Jan Arne Leding Leder DUE-tiltaket I Bodø Daniel Wie SAndbakk Prosjektleder

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: Tidspunkt: Kl

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: Tidspunkt: Kl Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23546/2012 2011/1064 2 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/17 Komitè for levekår 03.05.2012 12/23 Komite for plan, næring og miljø

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Herredshuset Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø»

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø» Plan og samfunn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.08.2016 59057/2016 2016/3885 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 25.08.2016 Komite for Helse, omsorg og sosial 31.08.2016 Komite

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Herredshuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø»

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø» Plan og samfunn Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.08.2016 59057/2016 2016/3885 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/20 Ruspolitisk råd 25.08.2016 16/16 Komite for Helse, omsorg og sosial 31.08.2016

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Framgangsmåte ved boligframskaffelse til unge med tjenestebehov Prosjekt «boligsosiale utviklingsarena i Bodø» Som resultatmål i prosjektbeskrivelsen

Framgangsmåte ved boligframskaffelse til unge med tjenestebehov Prosjekt «boligsosiale utviklingsarena i Bodø» Som resultatmål i prosjektbeskrivelsen Framgangsmåte ved boligframskaffelse til unge med tjenestebehov Prosjekt «boligsosiale utviklingsarena i Bodø» Som resultatmål i prosjektbeskrivelsen for prosjekt «boligsosial utviklingsarena i Bodø» skrives

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Kjerringøy kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zahlfjøsen Dato: 29.08.2013 Tidspunkt: 19:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

«Boligsosial utviklingsarena i Bodø»

«Boligsosial utviklingsarena i Bodø» «Boligsosial utviklingsarena i Bodø» Sluttrapport til Husbanken inkludert gjennomførte tiltak i 2015 Vi gleder oss til å fortsette Vi skal utvikle oss og bli bedre Vi skal lage gode systemer Vi skal samarbeide

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan

PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan 2018-2021 Bodø 01.12.2016, Lise Henriette Rånes, Boligkoordinator Revidert 01.02.2017 Innhold Bakgrunn... 1 Omfang... 2 Organisering... 2 Rolleavklaring... 3 Framdriftsplan...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Mange enheter en bruker Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Bakgrunn 2010: Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken 2011: Arbeidet

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Sluttrapport Boligpolitisk handlingsplan Bodø kommune

Sluttrapport Boligpolitisk handlingsplan Bodø kommune Sluttrapport Boligpolitisk handlingsplan Bodø kommune 2014-2017. Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 ble vedtatt av Bodø bystyre 13.februar 2014. Dette er kommunens første helhetlige plan for boligpolitikken,

Detaljer

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2017 9640/2017 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 02.03.2017 Ruspolitisk råd 02.03.2017 Eldrerådet

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 12:30 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

v GRUE kommune Møteinnkalling Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

v GRUE kommune Møteinnkalling Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: v GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Komité for omsorg og miljø Grue rådhus, form annskapssalen Mandag 11.11.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte Alta kommune Bestilling Kort om prosjektet: hvorfor det valgte navnet? Hva er mål/ målene? Hvordan prosjektet ble satt i gang? Hvor kom ideen ifra? Hvordan prosjektet

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning

Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal. Nyetablering og nytenkning Boligutvikling og boligsosial virksomhet i Nittedal Nyetablering og nytenkning Nittedal kommune Kjendiser fra Nittedal Kjerringa med staven Gunnar på Mo Søstrene Bjørklund Jarle Bernhoft Befolkningsprognose

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Arendal 20.05.15 Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Dialog med kommunene og husbanken, hva har dere av erfaringer som vi kan dra nytte av? Boligsosial

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Referat Kick off Bodø 17. August 2016 Programavtalen med Husbanken

Referat Kick off Bodø 17. August 2016 Programavtalen med Husbanken Referat Kick off Bodø 17. August 2016 Programavtalen med Husbanken 2016-2020 Husbanken representert ved: Linda Dokmo, Adelheid Kristensen, Siri Vasshaug og Observatør fra Husbanken Hammerfest. Deltagere:

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus Kommunedelsutvalgets møterom

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus Kommunedelsutvalgets møterom Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 12:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus Kommunedelsutvalgets møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 18.02.2014 69923/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 14/8 Ruspolitisk råd 04.03.2014

Detaljer

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd

Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen. Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd Bolig og helhetlig planlegging som nøkler i levekårsutviklingen Per Olaf Skogshagen Prosjektleder Bolig for velferd 2 Bolig for velferd Veiviser Bolig for velferd 4 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning

Detaljer

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Prosjektinformasjon Prosjektreferanse: 2012/8114-5 Oppdragsgiver: Hadsel Kommunestyre Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Stokmarknes 10. mars 2014 Hadsel Eiendom KF Lars øyvind Bech Prosjektansvarlig

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann

Detaljer

Oppvekstsatsingen statusrapport

Oppvekstsatsingen statusrapport Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2012 11541/2012 2012/1518 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Komitè for levekår 08.03.2012 Oppvekstsatsingen

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLATTFORM

BOLIGSOSIAL PLATTFORM BOLIGSOSIAL PLATTFORM fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet 3-årig prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Rapport 2010-2012 1. Generell informasjon Prosjektnavn Boligsosial plattform Målsetting 1)

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

Bolig for velferd. Fagdag barnefattigdom Skien, , Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Fagdag barnefattigdom Skien, , Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Fagdag barnefattigdom Skien, 4.12.15, Inger Lise Skog Hansen Boligpolitikken formet det norske samfunnet 2 Verdens beste boligstandard, men 130 000 vanskeligstilte på boligmarkedet. 90

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap RISSA KOMMUNE Arkiv: F17 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 24.11.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud BOLIGPOLITISK PLAN, RISSA 2016-2019, HØRING Vedlegg 1 0-PLAN-A-FAKTADOKUMENT

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer