HUSBANKENS VIRKEMIDLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSBANKENS VIRKEMIDLER"

Transkript

1 Kongsvinger HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard

2 Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt

3 Organisasjonskart 10. okt

4 Boligpolitiske utfordringer Store demografiske utfordringer. Flere gamle, flere unge Bare 7 prosent av dagens bygningsmasse er tilgjengelig for rullestolbrukere bostedsløse økende antall ungdom Økende utfordringer for unge barnefamilier og enslige uten kapital Flyktninger som skal bosettes, mellom 5000 og de nærmeste årene. Mange mindreårige Boligsektoren: En av miljøverstingene Urbanisering: Opphopning av levekårsproblemer Fraflytting: Manglende investeringer i områder med lav vekst

5 Husbankens hovedsatsingsområder Støtte kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet Følge opp den nye boligsosiale strategien Stimulere til bærekraftig kvalitet i boliger og bomiljø. Viktige tema er miljø og energi, universell utforming, god byggeskikk og områdeløft 10. okt

6 Alle Alle skal bo bo godt og trygt

7 Tilrettelegging av boliger «Utvalget er redd for at en for stor oppmerksomhet på nybygging kan lede til en neglisjering av ombygging, og foreslår å styrke virkemidlene i boligpolitikken til ombygging og fornyelse av de boliger som allerede står der. Med de utfordringer samfunnet står overfor på helse- og sosialområdet, vil det være av svært stor betydning å fjerne barrierer og tilrettelegge boliger og omgivelser slik at de kan fungere gjennom hele livsløpet. Utvalget ønsker å bidra til at det må bli like vanlig å forberede boligen på egen alderdom, som å tilrettelegge boligen i andre livsfaser, og foreslår opprettet en rådgivningstjeneste for boligtilpasning i et samarbeid mellom Husbanken, kommunene og NAV hjelpemiddelsentraler. Videre foreslås et system for klassifisering av boliger med utgangspunkt i kravene til universell utforming». Alle Alle skal bo bo godt og trygt

8 Det meste er allerede bygd De fleste boliger og institusjoner vi skal bo og motta helse og sosialtjenester i de neste tiårene, er allerede bygd. Dette gjelder: først og fremst den ordinære boligmassen av eneboliger, rekkehus og leiligheter, som i Norge i svært stor grad eies og disponeres av de som bor i dem. Dernest gjelder det også over alders og sykehjemsplasser og nesten boliger til omsorgsformål som i hovedsak eies og leies ut av kommunene. Alle Alle skal bo bo godt og trygt

9 100 bursdager i egen bolig Stadig flere kommer til å fylle 100 i årene som kommer. Men skal vi kunne feire 100 årsdagene hjemme må vi tilpasse boligene våre for de aldrende bursdagsbarna. Alle Alle skal bo bo godt og trygt

10 MORGENDAGENS ELDRE Er betydelig flere Er friskere Er mer aktive Er samfunnsengasjerte Vil bo sentralt Vil være del av et pulserende liv Vil bo hjemme, selv med store hjelpebehov. Alle Alle skal bo bo godt og trygt

11 Ca. 7 pst. av alle boliger tilrettelagt for rullestolbrukere Ca. 15 pst. har trinnfri inngang og alt på en flate Alle Alle skal bo bo godt og trygt

12 Det betyr at vi har nærmere 2 millioner boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere! Alle Alle skal bo bo godt og trygt

13 Før man tar teknologien i bruk: Beboeren må kunne ta seg inn og ut av egen bolig Beboeren må kunne ferdes rundt i egen bolig Alle Alle skal bo bo godt og trygt

14 Alle skal bo godt og trygt

15 Besparelser ved installering av heis Heis medfører færre fallulykker som gir besparelser for helsevesenet. Pasienter kan tidligere bli utskrevet fra sykehus. Eldre kan bli boende lenger hjemme. Beregnet kostnadsbesparelse ved ikke å bo på institusjon er nærmere ,- pr år. Tidsbesparelse f.eks. i offentlig finansiert transporttjeneste, f.eks. transportjenesten for funksjonshemmede (TT). Redusert bruk av uformell hjelp fra venner, slektninger og naboer. Alle skal bo godt og trygt

16 Institusjonstjenester vs hjemmetjenester Tall basert på 229 kommuner viser at det ligger en betydelig økonomisk gevinst ved å tilrettelegg for at personer med hjelpebehov kan bli boende lenger i eget hjem. Alle skal bo godt og trygt

17 Tilskudd og lån Alle Alle skal bo bo godt og trygt

18 Husbankens økonomiske virkemidler Tilskudd til utredning og prosjektering Tilskudd til etablering og tilpasning Tilskudd til utleieboliger Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Bostøtte Startlån Grunnlån 19-mars-12 6

19 Personrettede tilskudd og lån 10. okt

20 Tilskudd til utredning og prosjektering Det kan gis tilskudd til utredning kr ,- og prosjektering kr ,- 10. okt

21 Utrednings og prosjekteringstilskudd A I perioden er det i alt 10 kommuner i Hedmark som har søkt om utrednings- og prosjekteringstilskudd. Det er i alt gitt 84 tilsagn. Dette er i underkant av 50% av kommunene i Hedmark

22 Tilskudd til tilpasning I 2014 skal husbanken arbeide for god utnyttelse av og etterspørsel etter tilskudd til tilpasning av bolig ved å stimulere kommunene til mer aktiv bruk av midlene og øke kompetansen på bruk av tilskudd til tilpasning i sammenheng med øvrige virkemidler. 10. okt

23 Skal bidra til å sikre egnede boliger for personer med særlige behov som følge av nedsatt funksjonsevne og skal gå til følgende formål: Tilpasning av bolig Prosjektering av boliger som skal dekke spesielle behov Tilstandsvurdering av borettslag, sameier Prosjektering av og installering av heis i eksisterende boligbygg Drift av kriseboliger for mennesker med beskyttelsesbehov

24 Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert Tilskuddet skal også bidra til å bedre eldres mulighet til fortsatt å bo hjemme Bevilgningen for 2014 er på kr 178,5 mill kr. 10. okt

25 Startlån Forvaltes av kommunene Gjør det lettere for vanskeligstilte å etablere seg Kan gis til blant annet: førstegangsetablering enslige forsørgere barnefamilier funksjonshemmede flyktninger og mennesker med opphold på humanitært grunnlag andre økonomisk vanskeligstilte Kan kombineres med grunnlån, boligtilskudd og bostøtte, samt med lån i privat bank. 10. okt

26 I 2014 vil startlånet prioriteres til personer med langvarige boligfinansieringsproblemer, dvs de som ikke får nødvendige lån i ordinære kredittinstitusjoner og som har langvarige problemer med finansiering av eid bolig. Det er åpnet for 50 års nedbetalingstid i spesielle tilfeller. Det blir viktig å sikre mest mulig lik praktisering av nye retningslinjer fra kommunenes side.

27 Bostøtte Mål for bostøtten: Bidra til at husstander med svak økonomi skal kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig Bostøtte er en rettighetsbasert støtteordning Gir husstander med svak økonomi sikkerhet for at husleien kan betales. Kan gå til å dekke husleie, renter på lån, eid eller leid bolig Husbanken og landets kommuner er i fellesskap pålagt å administrerer ordningen 10. okt

28 Prosjektrettede tilskudd 10. okt

29 Tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger Inntil 40% av kostnadene Tilskuddsprosent kommer fram av simulator som er integrert i søknadsskjemaet. 10. okt

30 Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem Tilskuddsordningen er overført fra Kommunal og moderniseringsdpt til Helse og omsorgsdpt. Husbanken administrerer ordningen. Aktivitetsnivået er på 3 865,6 mill kr i 2014 som skal bidra til 2500 omsorgsplasser og sykehjemsplasser. Målsettingen er nye omsorgsplasser fram til 2015

31 Tilskuddsandelen pr boenhet øker fra 35% til 50% av maksimalt godkjente anleggskostnader. Fordeles med 45% pr omsorgsbolig og 55% pr sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger har økt til 55% når kommunen skal gi heldøgns tjenester. Det gis 55%tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitetstilbud (gjelder ulike grupper hjemmeboende som har behov). 10. okt

32 Anleggskostnader pr boenhet økes fra kr til kr i pressområder. Maksimalt tilskudd i pressområde vil være kr for omsorgsbolig og kr for en sykehjemsplass. I landet for øvrig er satsene kr for omsorgsbolig og kr for en sykehjemsplass.

33 Målgrupper Personer med behov for heldøgns helse og sosialtjenester uavhengig av alder og diagnose Eldre Personer med langvarige somatiske sykdommer. Personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne Personer med psykiske og sosiale problemer Personer med rusproblemer Personer som har behov for øyeblikkelig hjelp 10. okt

34 Grunnlånet Bidra til universell utforming, miljø/energi-kvaliteter og god byggeskikk i nye og eksisterende boliger Bidra til å skaffe boliger for vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen. Bidra til at det bygges og utbedres boliger i distrikter hvor det er vanskelig å oppnå finansiering Bidra til å oppnå boligpolitiske målsettinger som ellers ikke ville bli oppnådd.

35 Prioriteringer Bologsosiale formål er prioritert Som boligsosiale formål regnes bl.a. Utleieboliger bl.a. til flyktninger Utbedring av boliger bl.a. til eldre og funksj.h Studentboliger Boliger i distriktene 10. okt

36 10. okt Låneutmåling Ordinært vil prosjekter som tilfredsstiller kvalitetskravene få inntil 80 % låneutmåling. Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100% av de utbedringskostnader Husbanken godkjenner. Når kommunen er låntaker kan Husbanken finansiere inntil 100% av de prosjektkostnader Husbanken godkjenner. Tilsvarende for private når det foreligger tildelingsavtale med kommunen Etablering av pantesikkerhet er en forutsetning Søknaden sendes direkte til Husbanken

37 Hvem kan søke? Forbrukere, utbyggere, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskaper og andre kan søke om grunnlån. Henviser til vår nettsider

38 To modeller Bruk av videretildelingsmidler Bruk av investeringstilskuddet

39 Kommunenes samarbeide med private aktører Kommunene kan etablere borettslag i egen regi, hvor de kan overføre investerings-tilskuddet til den enkelte beboer Har kommunen spørsmål i forhold til inngåelse av modeller skal KS advokatene kontaktes

40 Prosjekter for å etablering i eide boliger Start tidlig - det tar mange år Involver kommune - still krav til kommune Søk råd hos Husbanken / kommune / BBL / Juridisk Hold dere oppdatert - offentlige retningslinjer og satser endres MVA kompensasjonen mulig, men prosjektet må legges opp riktig. Kommunen er den sentrale aktøren Husbanken: Veien til egen bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser (april 2013)

41 Dialogverktøy for planlegging av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger Unngå institusjonsliknende preg Lokalisering Unngå omsorgskompleks Organisering av tjenester utforming Dimensjonering Type boliger Antall boliger i prosjektet Beboerne Blanding av målgrupper Øvrige tilbud i kommunen Brukermedvirkning

42 Husbankens økonomiske virkemidler Tilskudd til utredning og prosjektering Tilskudd til etablering og tilpasning Tilskudd til utleieboliger Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Bostøtte Startlån Grunnlån 19-mars-12 6

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 22.10.2012 TJ/IK Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 NBBLs vurderinger av aktuelle poster for boligsektoren Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2014 er preget av små justeringer i forhold

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Boliger til flyktninger og innvandrere

Boliger til flyktninger og innvandrere Boliger til flyktninger og innvandrere et felles ansvar for stat og kommune Foto: Ann Eriksson / Mira / Samfoto Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forord Å bo godt og trygt er en forutsetning for et

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke

Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2009-2014 Bydel Bjerke En bydel for alle På slutten av 90- årene ble det utarbeidet boligprogrammer i alle bydeler i Oslo. Siden

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Et godt liv i egen bolig Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Boligjakten Ansvarlig utgiver: SAFO www.safo.no post@safo.no (Norsk forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund,

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler 362 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 362 Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer