Boliger for unge med bistandsbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boliger for unge med bistandsbehov"

Transkript

1 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede /10 Komitè for levekår Bystyret Boliger for unge med bistandsbehov Sammendrag Helse- og omsorgsavdelingen har fått til behandling to saker som omhandler samarbeid mellom Bodø kommune og foreldre til funksjonshemmede ungdommer om utflytting fra foreldrehjemmet for henholdsvis 2 og 6 unge med bistandsbehov. Formålet med denne saken er å skissere en del problemstillinger, og få forankret saken i forhold til det videre arbeidet. Helse- og omsorgsavdelingen har et lovhjemlet ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Saken krever samarbeid med ulike virksomheter i Bodø kommune. Saksopplysninger Bodø kommunen har ikke etablert nye boliger for unge fysisk funksjonshemmede siden 2003 i Kongesgt 14. I perioden fra Kongensgt 14 ble ferdigstilt og fram til i dag er det oppstått et stort behov for nye boliger for denne gruppen. Estimert boligbehov for unge funksjonshemmede er beskrevet i PS-sak 06/97 «Boligsosial handlingsplan» og PS-sak 07/134 «Rett tjeneste til rett tid». Det er nå under utarbeidelse en ny «Boligpolitisk handlingsplan» som skal til politisk behandling høsten 2013, hvor bl.a. boligbehovet for denne gruppen videre vil bli belyst. Hjemmelsgrunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven 3-7 sier at «Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet; herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker». Helse- og omsorgstjenesteloven har bl.a. som formål å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Kommunens forpliktelser til å yte bistand i forbindelse med botilbudet er hjemlet i Helse- og omsorgsloven 3-2 jfr 3-1. Bistand inkluderer bl.a. helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse som praktisk bistand og opplæring. Kommunens forpliktelser er også hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 15 og 27 som blant annet sier at «kommunen skal medvirke til å skaffe bolig, samt er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til den som ikke klarer det selv». Side38

2 Føringer fra tidligere vedtak Iht vedtatte retningslinjer (PS 12/13) for tildeling av kommunale boliger vedr. foreldre/barns ønsker, fremgår det at «i bofellesskap/bokollektiv må den enkeltes ønske om hvor og med hvem han/hun vil bo vektlegges». Ut fra dette vedtaket vil søkerens ønsker ved etablering av nye bofellesskap/bokollektiv bli vektlagt. Men pga at boliger er et knapphetsgode vil det ved ledighet også måtte tas hensyn til; a) den som har det største behovet for bolig b) vurdere at søker får et godt botilbud mht personalet og kompetanse c) hensyn til naboer i fellesskapet Bokollektiv/bofellesskap for 6 tjenestemottakere Helse- og omsorgsavdelingen har fått en henvendelse fra en foreldregruppe som ønsker å starte en prosess med å få sine 6 «ungdommer» med fysisk funksjonshemming i alderen år etablert i egen bolig. Ungdommene har et omfattende behov for bistand. Foreldregruppen er i brev fra ordføreren våren 2012 orientert om status for lenge bebudet prosess vedr. utbygging av Vollsletta. Dette ut fra vedtak som forelå på det tidspunktet svaret ble gitt. Da utbyggingen av Vollsletta området har latt vente på seg, har helse- og omsorgsavdelingen høsten 2012 gått inn i en dialog sammen med foreldregruppen med sikte på realisering av et botilbud med private utbyggere. Foreldregruppen ønsker samarbeid med Bodø kommune i denne prosessen. Etter dette er det i budsjett 2013 avsatt 1,5 mill til oppstart av planlegging av boliger på Vollsletta. Foreløpig har Vollsletta prosjektet ikke kommet i gang, men det er nå under utarbeidelse «Områdereguleringsplan for Vollsletta» som skal til politisk behandling høsten Omsorgsboliger for 2 tjenestemottakere Helse- og omsorgsavdelingen er også i dialog med en pårørende til en bruker som ønsker å etablere en bolig på tomt i nær tilknyttingen til eget privat hjem. Det foreligger et privat forslag på 2 omsorgsboliger sammenknyttet i et bofellesskap. Det er med prosjekterings- og utredningstilskudd fra Husbanken utarbeidet et omsorgsboligprosjekt for 2 boliger med fellesareal og tjenesteareal. Botilbudet er tenkt tilrettelagt for 2 voksne hjemmeboende med fysisk funksjonshemming. Dette er brukere som setter store krav til omgivelsene og omsorgsgiverne. Dialogen med kommunen er nå utvidet mht å finne alternative løsninger til bygging av omsorgsboligene, enn på tomt i nær tilknytting til eget privat hjem. Det er et sterkt ønske fra foreldrene at evt nytt boligprosjektet kun skal innehold boliger med fellesareal og tjenesteareal for 2 tjenestemottakere og ikke utvides til flere. Det har også vært avholdt møter med begge i foreldregruppen. Økonomiske konsekvenser og virkemidler Helse- og omsorgsavdelingen har fått beregnet estimert behov for tjenester/personale i bokollektiv med heldøgns tjeneste med bemanningsfaktor 1:1; 1) 2 brukere i et bokollektiv vil ha behov for ca 8 årsverk 2) 3 brukere i et bokollektiv vil ha behov for ca 10,8 årsverk 3) 4 brukere i et bokollektiv vil ha behov for ca 13,8 årsverk Estimerte kostander for 1 stilling er ca ,- pr år. I bokollektiv hvor det ikke er behov for 1:1 tjeneste vil personalkostandene bli redusert. Foreldregruppen til de 2 funksjonshemmede vurderer tjenestebehovet for 1:1, men det er ikke foretatt en eksakt vurdering av tjenestebehovet i de 2 omtalte saker. Dette er igjen avhengig av hvordan kommunen kan organisere tjenestene mht bla nattjenester. Samtlige 8 (6+2) tjenestemottakere har i dag avlastningsplass med ulik lengde på oppholdet ved Stadion og Tiurveien avlastning. Ved innflytting i bokollektiv vil andre funksjonshemmede, som har behov for avlastningsplass få dette tilbudet. Dette vil ikke medføre reduserte kostnader i avlastningstilbudet, men indirekte kan det gi besparelse på andre tjenesteområder. Side39

3 Det er startet et arbeid sammen med de pårørende for å sjekke ut muligheten for finansiering av nytt botilbud for den enkelte tjenestemottaker i privat regi. Problemet vil være hvor stort lån de kan betjene ut fra egen inntekt, uføretrygd, og evt. andre økonomiske muligheter den enkelte har, f.eks formue. Et alternativ kan være Startlån sammen med tilskudd til etablering for å få fullfinansiert boligene. Dette vil være avhengig av total størrelse ved tildeling av midlene til Bodø kommune i I 2012 fikk Bodø kommune tildelt 4 mill i tilskudd. For 2013 er det søkt om 8 mill. Husbanken har en rekke virkemidler for anskaffelse av bolig både i privat og offentlig regi for å sikre at vanskeligstilte kan skaffe bolig og bli boende der. Noen av Husbankens virkemidler administreres av kommunen. Husbankens virkemidler er i hovedsak delt mellom låne- og tilskuddsordninger med ulike muligheter for privatpersoner/vanskeligstilte, kommuner, utbyggere, borettslag m.fl. Det vedlegges en kort oppsummering av Husbankens retningslinjer over de ulike ordningene som er relevant for denne saken. Aktuelle lover ved kjøp/etablering av boliger: 1. Offentlig anskaffelse vil kunne komme til anvendelse ved ulike løsninger for anskaffelse av boliger både med og uten tilknyttet personalbase og ved privat eller kommunal anskaffelse av boliger. 2. Finansavtaleloven/finanstilsynet. Bank og andre kredittinstitusjoner kan som hovedregel ikke låne ut mer enn 85% av boligens verdi ifølge finanstilsynets retningslinjer. Startlånet faller ikke direkte under finanstilsynets retningslinjer og kan gis selv om samlet boliggjeld overstiger 85%. Det forutsettes en forsvarlig kredittvurdering både av bank og av kommunen. Boligpolitisk handlingsplan 2013 Boligpolitisk handlingsplan er under utarbeidelse og er planlagt ferdigstilt høsten Handlingsplanens formål er at den skal være et sentralt verktøy for gjennomføring av boligpolitikken i kommunen. Men i disse 2 konkrete sakene har Bodø kommune et lovhjemlet ansvar, slik at involvering fra Bodø kommunes side ikke kan utsettes i påvente av evt klarere interne prioriteringer i Boligpolitisk handlingsplan. Andre opplysninger Andre kommuner har gjennomført prosjekter hvor brukere/brukeres foreldre, Husbanken og kommunen har samarbeid om løsning med boliger, fellesareal og personalbase. En modell som både Nesodden kommune og Eidsberg kommune har valgt er at brukerne selv danner borettslag som eier hele bygningsmassen og hvor kommunen leier lokaler for personalbase fra borettslaget. Dette finansieres gjennom Grunnlån fra Husbanken som betjenes gjennom husleie, samt innskudd fra andelseierne. Innskuddet finansieres ved personrettet tilskudd etter individuell behandling og med Startlån eller annen egenkapital. Tromsø kommune solgte ei tomt for kr 1,- til 10 utviklingshemmede. Foreldregruppa samarbeidet med kommunal tverrfaglig gruppe om utbyggingen av prosjektet. Jurist ved Eiendomskontoret utformet tomteoverdragelsen med bla klausulering for videresalg av boligene. Det kan også være aktuelt for Bodø kommune å vurdere å stille kommunale tomter til rådighet, for å få løst de utfordringene man her står ovenfor. I den grad administrasjonen gis fullmakt til dette, kan det være aktuelt for avdelingen i slike saker, å inngå avtale om helt eller delvis gratis tomt til initiativtakerne dersom dette framstår som dette beste løsningsalternativ. Vurderinger Helse og omsorgsavdelingen er utfordret på å gå inn i et forpliktende samarbeid med de pårørende til 8 funksjonshemmede. Et slikt forpliktende samarbeid bør være forankret politisk slik at avdelingen har aksept for den kommunale ressursbruk og utredningsarbeid som må gjøres. Konsekvensene av involveringen vil bety økte kommunale kostnader. Forpliktende intensjonsavtale Side40

4 for videre arbeid bør inngås. Dette kan igjen videreforankres politisk om det vurderes som nødvendig. Det er opprettet en arbeidsgruppe fra flere kommunale etater for å håndtere henvendelsen i samråd med de pårørende. Aktuelle aktører er; tildelingskontoret, boligkontoret, eiendomskontoret, hjemmetjenesten, virksomhet avlastning/dagtilbud og Husbanken. Av hensyn til initiativtakere og intern koordinering bør arbeidet koordineres fra Boligkontoret. I utgangspunktet bør det holdes åpent hvorvidt kommunens botilbud bør etableres i privat eller kommunal regi. Hvilken retning på utviklingen er ønsket i Bodø kommune? Avhengig av hvilke løsningsalternativ som etter nærmere utredning fremtrer som den mest realistiske og økonomiske i denne konkrete saken, må hensynet til snarlig gjennomføring av prosjektet prioriteres. Etter initiativ fra Bodø boligbyggelag (BBL) samarbeider nå Bodø kommune og BBL om utvikling av Ragnar Schjølbergsvei 5 (kommunal eiendom) bla med bakgrunn i denne sak. BBL eier også nabotomt for bygging av boliger. Ragnar Schjøbergsvei er det prosjektet kommunen kan komme tidligst i gang med. Det arbeides nå konkret med å se på mulighet for å få utviklet boliger til de to gruppene med funksjonshemmede i privat regi integrert i dette ordinære borettslaget. Dersom det ikke er mulighet for de aktuelle å gå inn med privat finansiering, kan et alternativ være bygging av kommunale omsorgsboliger med investeringstilskudd fra Husbanken. Investeringstilskuddet kan gis med inntil 30 % av anleggskostnadene, begrenset oppad til kr pr bolig. Etter byggeperioden kan kommunen som alternativ til å eie omsorgsboligene, omdanne boligene til et borettslag der beboerne kjøper sine andeler fra kommunen. Dette er en metode som få kommuner har gjennomført. Kommunen må ha gode kunnskaper om dette, slik at det ikke gjøres feilvurderinger i gjennomføringen av bygging og salg av omsorgsboliger på denne måten. Tjenestemottakerne har i dag til dels omfattende vedtak på tjenester fra Bodø kommune og vil fortsatt ha krav på tjenester ved flytting i selvstendig bolig. Bodø kommune har ansvar for å medvirke til fremskaffelse av boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak. Det er hensiktsmessig å se på løsninger for fremskaffelse av boliger som tilrettelegger best mulig for ungdommene, med en hensiktsmessig organisering og rasjonell drift av kommunale tjenester. Sistnevnte berører bla hvor mange brukere det er hensiktsmessig for hjemmetjenesten å ha i et bokollektiv ut fra driftsmessige hensyn. Vurderingen vil kunne variere ut fra brukergrupper og diagnoser. I dette tilfelle ønsker helse- og omsorgsavdelingen at det etableres et bokollektiv for 6 av ungdommene i nærhet av et bokolletiv for inntil 4. Dette innebærer at gruppen med 2 funksjonshemmede må søkes utvidet til inntil 4. Dvs i tillegg inntil 2 personer som har behov for tett oppfølgning og kan bo i nær tilknytting til de opprinnelig 2. Evt. se på mulige planløsninger for å få bokollektiv for 4 delt opp i fellesboliger for 2 og 2 tjenestemottakerne, men som samtidig har felles personalbase. Ved å etablere bokollektivene (6 + inntil 4) så nær hverandre som mulig, kan det oppnås effekt av tjenestenivået på natt og «backup» ved sykdom i personalgruppen. Bodø kommune har erfaring med at det er store utfordringer med å rekruttere og beholde personell på små arbeidsplasser som f.eks små boenheter som ikke er tilknyttet et større arbeidsfellesskap. Personalet ønsker ofte større faglig miljø å arbeide i. Det er av stor viktighet å få stabil arbeidskraft i bokollektivene, i tillegg til å få ned de årlige driftskostnadene for tjenestene. Foreldrene til 2 tjenestemottakerne med prosjekt på egen tomt ønsker ikke at denne boenheten utvides til flere tjenestemottakere enn 2. Dersom boligprosjektet for 2 tjenestemottakere utvides til flere ønsker de byggingen på egen tomt tilknyttet egen bolig. Administrasjonen fraråder denne løsningen da den vil bli svært kostnadskrevende for kommunen og gi store utfordringer med å skaffe og beholde fagpersoner i dette bokollektivet. Side41

5 Ved å etablere nytt botilbud for 8 (6+2) tjenestemottakere vil det bli frigitt plass på avlastningsenhetene som andre foreldre/brukere vil få tilbud om. Dette vil lette situasjonen til andre foreldre som i dag har store og tyngende omsorgsoppgaver med unge funksjonshemmede. Kostander for tiltakene må klargjøres og videre innprioriteres i tilknytting til bystyrets budsjett/økonomiplanarbeid. Tiltakene og kostnadene vil da vurderes og prioritets opp mot andre tiltak det er behov for i Bodø kommune. Konklusjon og anbefaling Med bakgrunn i at Bodø kommune har et lovhjemlet ansvar for å løse boligutfordringene knyttet til disse tjenestemottakerne må kommunene bidra med løsningsmuligheter. Det finnes tre alternative forslag til videre arbeid: Alternativ A Bodø kommune arbeider videre i samarbeid med foreldregruppene for å få realisert et privat samlokalisert prosjekt for inntil 10 (6+ inntil 4) tjenestemottakere på kommunal tomt i Ragnar Schjølbergsvei 5 i samarbeid med BBL. Det utredes mulige finansieringsløsninger for den enkelte som beskrevet innledningsvis i denne sak. Administrasjonen kommer tilbake med hvilke muligheter dette vil ha for den enkelte tjenestemottaker og økonomiske konsekvenser for kommunen i egen sak eller i forbindelse med budsjett/økonomiplan Det utredes ikke videre eget prosjekt for 2 tjenestemottakerne med boligprosjekt på egen tomt i nærheten til egen privat bolig, da dette vil få store kostnads- og personellmessige konsekvenser for kommunen. Det utarbeides kostnader knyttet til tjenesteproduksjon for begge enhetene (6 + inntil 4) som må innarbeides i budsjett og økonomiplanarbeidet fra Boligkontoret får ansvar for å koordinere arbeidet med foreldregruppene og intern oppfølgning mellom ulike virksomheter i Bodø kommune. Arbeidet må prioriteres. Alternativ B Bodø kommune står som utbygger av omsorgsboliger på kommunal tomt. Dette kan gjennomføres i kommunal regi på f.eks Vollsletta eller i et samarbeidsprosjekt med BBL i Ragnar Schjølbergsvei. Kommunene står som eiere av omsorgsboligene og er utleier av kommunale omsorgsboliger. Boligtiltakene må prioriteres i tilknytting til bystyrets budsjett/økonomiplan Det søkes også finansiert med «Investeringstilskudd for omsorgsboliger». For Vollsletta-prosjektet er det avsatt 1,5 mill til planmidler i budsjett 2013, som kan brukes til oppstart av planlegging av omsorgsboliger på Vollsletta. Det etableres en prosjektorganisasjon som ivaretar dette arbeidet. Alternativ C Bodø kommune står som utbygger av omsorgsboliger på kommunal tomt. Dette kan gjennomføres i kommunal regi f.eks i et samarbeidsprosjekt med BBL i Ragnar Schjølbergsvei, som mest sannsynlig ville kunne realiseres først. Boligtiltakene må prioriteres i tilknytting til bystyrets budsjett/økonomiplan Det søkes også finansiert med «Investeringstilskudd for omsorgsboliger». Kommunene står som eiere av omsorgsboligene. Deretter kan kommunen etablere et borettslag og beboere kjøper sine andeler fra kommunen. Dette er en metode som få kommuner har gjennomført og stiller nye og krevende kunnskaper for å gjennomføre. Det etableres en prosjektorganisasjon som ivaretar dette arbeidet. Forslag til innstilling 1. Bodø kommune arbeider videre i samarbeid med foreldregruppene for å få realisert et privat samlokalisert prosjekt for inntil 10 (6+inntil 4) tjenestemottakere på kommunal tomt i Side42

6 Ragnar Schjølbergsvei 5 i samarbeid med BBL. Det utredes mulige finansieringsløsninger som beskrevet innledningsvis i denne sak. Øvrige alternativ ut fra tjenestelig og økonomisk hensyn vil også vurderes. Administrasjonen kommer tilbake med hvilke muligheter dette vil ha for den enkelte tjenestemottaker og økonomiske konsekvenser for kommunen. 2. Det utredes ikke videre eget prosjekt for 2 tjenestemottakere med boligprosjekt på egen tomt i nærheten til egen privat bolig. 3. Det utarbeides kostnader knyttet til tjenesteproduksjon for begge enhetene (6 + inntil 4) som må innarbeides i budsjett og økonomiplanarbeidet Boligkontoret får ansvar for å koordinere arbeidet med foreldregruppene og intern oppfølgning mellom ulike virksomheter i Bodø kommune. Saksbehandler: Randi Høiem Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Husbankens virkemidler kort oppsummering Side43

7 Vedlegg Husbankens virkemidler kort oppsummering 1. Grunnlån kan bla brukes til nye boliger, utbedring og ombygning av boliger og kjøp av nye og brukte utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Grunnlånet kan søkes av bla privatpersoner/vanskeligstilte, utbyggere, borettslag, kommuner m.fl. med inntil 80 % av prosjektkostnadene/-salgspris. Grunnlånet kan gis med fast eller flytende rente, fast rente inntil 20 år, og inntil 30 års løpetid. Kommuner kan få inntil 50 års løpetid for utleieboliger. Det blir stilt krav til kvalitet, miljø og universell utforming for å få Grunnlån. Grunnlån administreres av Husbanken. 2. Startlån er økonomisk behovsprøvd og kan innvilges til den enkelte vanskeligstilte på boligmarkedet som har problemer med å få privat finansiering til egnet bolig og kunne beholde boligen. Startlån utgjør som regel 15 % av finansieringen og de resterende 85 % finansieres med lån i bank. Fullfinansiering med Startlån kan innvilges til spesielt vanskeligstilte husstander. For å oppnå fullfinansiering kan deler av Startlånet kombineres med «Tilskudd til etablering» for svært vanskeligstilte. Bodø kommunes låneramme for Startlån er for tiden vedtatt av bystyret med 100 mill pr år. Startlån administreres av kommunen. 3. Tilskudd til etablering i egen bolig kan gis til enkeltpersoner/husstander for å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene nødvendige lån til egnet bolig. Tilskuddet avskrives med 5% hvert år, dvs avskrives over 20 år. Tilskuddet administreres av kommunen. For 2012 fikk Bodø kommune tildelt 4 mill til dette formålet. For 2013 er det søkt om ytterligere 4 mill, til sammen 8 mill. 4. Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommuner, stiftelser og andre aktører som etablerer og utbedre utleieboliger, kan søke om tilskudd. Kommunen skal dokumentere at prosjektet bidrar til vekst av egnede kommunalt disponerte boliger. Tilskuddet skal normalt ikke overstige 20% av prosjektkostnadene. Prosentsatsen kan likevel være inntil 40% når boligene skal brukes til å forebygge og bekjempe bostedsløshet, og da særlig boligprosjekter for personer med utfordringer som krevet et helhetlig hjelpeapparat. For andre eiere enn kommunen må det tinglyses kommunal tildelingsrett i minst 20 år. Ordningen administreres av Husbanken. 5. Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger kan bare gis til kommuner til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialetjenester. Utmålingen av tilskuddet for omsorgsboliger; inntil 30 % av godkjente anleggskostnader til omsorgsboliger og fellesareal begrenset oppad til kr ,- pr bolig. Investeringstilskuddet kan bare tildeles kommuner, og kommunen kan ikke videretildele dette. Men kommunen kan bygge omsorgsboliger (må eie tomt, ha ansvaret for oppfølgning m.m.) Deretter kan kommunen etablere borettslag og beboere kjøper sine andeler fra kommunen. Kommunen må ha tildelingsrett i minst 30 år. 6. Bostøtte er en økonomisk støtteordning som administreres av kommunen. Ordningene er sterkt behovsprøvd, og den skal sikre at personer med lav inntekt og høye boutgifter kan få hensiktsmessig bolig. 7. Tilskudd til utredning og prosjektering Tilskuddet skal bidra til utredning og prosjektering av boliger som må tilpasses enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne. Tilskudd til utredning kan gis i forkant av prosjektering med kr ,- pr sak. Tilskudd til prosjektering for spesialtilpassing av boligen med profesjonell prosjekteringshjelp med kr ,- pr sak. Ordningen administreres av Husbanken via/kommunen. Side44

Boliger for unge med bistandsbehov

Boliger for unge med bistandsbehov Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2013 11400/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/10 Komitè for levekår 07.03.2013

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 18.02.2014 69923/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 14/8 Ruspolitisk råd 04.03.2014

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/279-1 Arkivnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Saksbehandlere: Leder Tilrettelagte tjenester, Ann H Fagerli Controller, Kirsti Nesbakken UTREDNING AV PRIVAT FINANSIERING AV OMSORGSBOLIGER

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern Tilskotskonferanse i Hordaland 17.01.17 Helse sosial og barnevern - Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimar endringar frå 2017 - Øvrige tilskotsmidlar Lene Løken Vikøren og Frode Hovlandsdal

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Skei 2.nov 217 Britt-Nina Borge og Anne Marie Løvik Eksisterende bygningsmasse 2 Illustrasjon Rune

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for unge funksjonshemmede Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2014 69172/2014 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/16 Råd for funksjonshemmede 25.11.2014 14/34 Komitè for levekår 27.11.2014

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Utvikling av Vollsletta.

Utvikling av Vollsletta. Helse- og sosialavdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.10.2010 56086/2010 2010/7159 L81 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Komite for helse og sosial 18.11.2010 10/138 Bystyret 09.12.2010

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo Landskonferansen om Down syndrom 2016 Tone Fostervold Elisabeth Sommer Oslo kommune, Velferdsetaten Side 1 Overordnet rammeverk FN konvensjonen, vedtatt

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Investeringstilskudd. Birgit C Huse

Investeringstilskudd. Birgit C Huse Investeringstilskudd Birgit C Huse Husbanken har en rekke tilskudds- og låneordninger Investeringstilskudd Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til utredning og prosjektering Grunnlån til oppføring og utbedring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30405/2012 2012/3629 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/13 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Mariann Dannevig Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Mariann Dannevig Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Mariann Dannevig Arkiv: 17/2444-1 Dato: 01.03.2017 BOLIGER TIL UTVIKLINGSHEMMEDE 2017-2018 Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av tidligere kommunestyresaker

Detaljer

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing Husbankkonferansen Husbankens virkemidler for boligframskaffing Hvem er vi og hva er vi til for? Husbanken, før og nå Strategier for boligframskaffelse Virkemidler, kommune og bransje Virkemidler, individrettede

Detaljer

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129

Saksframlegg. AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 Saksframlegg AVLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Arkivsaksnr.: 11/34129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar sak om avlastningstilbud

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING DEL 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 14.04.2015 kl. 18:00 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

PS 12/81 Referatsaker

PS 12/81 Referatsaker PS 12/81 Referatsaker Side 120 Kommunalteknisk kontor Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2012 23869/2012 2010/1497 U52 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Formannskapet 02.05.2012

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, Dato: 23.01.2012 Tidspunkt: Kl.13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser 1.1 FORMÅL: Retningslinjen skal bidra til økt rettssikkerhet for søkere til kommunale boliger i Tromsø

Detaljer

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.03.2015 22352/2015 2014/1280 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 08.10.2015 Komitè for levekår 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015

Detaljer

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12.

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12. Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2009 60838/2009 2008/4319 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Framgangsmåte ved boligframskaffelse til unge med tjenestebehov Prosjekt «boligsosiale utviklingsarena i Bodø» Som resultatmål i prosjektbeskrivelsen

Framgangsmåte ved boligframskaffelse til unge med tjenestebehov Prosjekt «boligsosiale utviklingsarena i Bodø» Som resultatmål i prosjektbeskrivelsen Framgangsmåte ved boligframskaffelse til unge med tjenestebehov Prosjekt «boligsosiale utviklingsarena i Bodø» Som resultatmål i prosjektbeskrivelsen for prosjekt «boligsosial utviklingsarena i Bodø» skrives

Detaljer

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.:

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig «Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig Om Husbanken 317 årsverk Disponerer 20-25 mrd. i årlig utlånsramme Finansierer ca. 5000 nybygde og 2000 utbedrede boliger Disponerer årlig

Detaljer