Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / Kommunalstyret for miljø og utbygging / Kommunalstyret for levekår / Stavanger formannskap / PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Forslag til vedtak: 1. Stavanger kommune kan medvirke til å etablere et privat boligtiltak for personer med utviklingshemming, basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukere i målgruppen. Kommunen bygger og eier en personalenhet i tilknytning til boligene. 2. Det etableres et forprosjekt for å konkretisere modellen ytterligere, vurdere tomtealternativer og beregne kostnader til investering og drift av boligene. 3. Rådmannen vil komme tilbake med ny sak der det redegjøres for tomtealternativer og kostnader knyttet til realisering av tiltaket. Sammendrag Ved behandling av sak 60/13 i Formannskapet «Private botiltak for mennesker med reduserte kognitive funksjoner» ble det bl.a. enstemmig vedtatt at: Stavanger kommune skal bidra til at det tilrettelegges for privat utbygging så raskt som mulig.. En arbeidsgruppe med representanter fra foreldre, Levekår og Miljø og utbygging har utarbeidet et forslag til privat boligmodell. Utgangspunktet for modellen er at det oppføres boliger på egen, egnet tomt. Boligmodellen inneholder selvstendige leiligheter samt en personalbase. Kommunen kan bygge og etablere boliger og deretter opprette et borettslag. De som blir tildelt boligene kjøper sin andel. Salget skjer direkte fra kommunen til den enkelte som skal kjøpe andel. Kommunen kjøper andelen som inneholder personalbase. Borettslagsmodellen er vurdert til å være den mest hensiktsmessige for denne type boligprosjekt. Det forhold at kommunen har hånd om prosjektet inntil boligene er ferdigstilt og videre kan selge til privat eie, vil sikre at vi får et privat boligtiltak som tilfredsstiller krav til utforming og tilgjengelige tekniske innretninger. Ved å søke Husbankens investeringstilskudd får kommunen en styringsrett som sikrer at boligene i fremtid blir tildelt personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Rådmannen anbefaler at det etableres et forprosjekt som får i oppdrag å konkretisere boligmodellen. Prosjektet skal utrede tomtealternativ og kostnader knytet til investering og drift. 1

2 PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING- VALG AV BOLIGMODELL Bakgrunn for saken Ved behandling av sak 60/13 i Formannskapet «Private botiltak for mennesker med reduserte kognitive funksjoner» ble det bl.a. enstemmig vedtatt at: Stavanger kommune skal bidra til at det tilrettelegges for privat utbygging så raskt som mulig. Dersom det søkes om slike løsninger enten det er som pilotprosjekter eller ordinære prosjekter (for eksempel private bofellesskap /samlokaliserte boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne), skal ikke begrensninger i det kommunale tjenestetilbudet hindre utbygging. Kommunen skal så langt som mulig i forhold til lovverk og forskrifter bidra med service og konkret hjelp for å realisere slike bo-prosjekter. Skal vi ytterligere redusere boligkøen for denne gruppen, bør vi gi støtte og honnør til private som ønsker å bidra. En arbeidsgruppe, med representanter fra Levekår, Miljø og utbygging og foreldregruppe, har utarbeidet et forslag til privat boligmodell. Initiativet til arbeidsgruppen kom fra en foreldregruppe som har til hensikt å få realisert et boligtiltak for sine barn/unge voksne. Foreldrene representerer i utgangspunktet 11 aktuelle boligkjøpere. Fakta Målgruppen for foreliggende forslag til boligmodell er personer med utviklingshemming som kvalifiserer for et botilbud med tilknyttet heldøgns tjenester, ev. også tjenester dag og kveld. Utgangspunktet for modellen er at det oppføres boliger på egen, egnet tomt. Boligmodellen inneholder selvstendige leiligheter samt en personalbase. Foreldrene ønsker ikke å lokalisere boligene i blokk eller i småhus sammen med andre. Boligtiltaket ønskes oppført i et etablert boligområde og det skal ikke ha preg av institusjon. Foreldregruppen peker på Madla-Lassa som et egnet område for oppføring av boligene, men andre steder i kommunen kan også være aktuelle. Sunde, Tjensvoll og Hillevåg er vurdert. Antall boliger som søkes oppført samtidig vil være avhengig av hva tomteareal og reguleringer tillater. I tillegg til boenhetene vil det være nødvendig å etablere personalbase. Borettslagsmodellen er vurdert til å være den mest hensiktsmessige for denne type boligprosjekt. I et borettslag blir den enkelte boligkjøper eier av sin andel. Andelen som utgjør personalbase kan eies av kommunen. Arbeidsgruppen har vurdert tilsvarende private løsninger i andre kommuner, og er gjort kjent med at Sandnes kommune nå gjennomfører et privat boligtiltak til personer med funksjonsnedsettelse hvor kommunen står som utbygger. Også Sandnes etablerer borettslagsmodellen som eierform. Når boligene er ferdige etableres et borettslag og den enkelte boligandel selges til interesserte i målgruppen. Kommunen eier andelen som inneholder personalbasen. Arbeidsgruppen anbefaler et boligtiltak med tilsvarende modell i Stavanger. Husbanken har tilgjengelige låne- og tilskuddsordninger som bl.a. er rettet mot målgruppen. Det er også mulig å benytte private finansieringsinstitusjoner, men det er naturlig å tilstrebe den beste ordningen med offentlige virkemidler. Husbankens låne- og tilskuddsordninger er formålsrettet inn mot prioriterte tiltak og målgrupper. Gjeldende investeringstilskudd kan gis til oppføring av omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet kan bare gis til kommunen og kan ikke videretildeles. Utmålingsreglene kan endres årlig og det settes en maksimal tilskuddssats, den er ikke behovsprøvd. Ordningen har bl.a. vilkår som regulerer tildelingsretten til boligene. 2

3 En annen mulighet er å benytte etableringstilskudd som disponeres av kommunen. Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig for vanskeligstilte. Det skal legges vekt på at husstandens situasjon er av langvarig karakter. Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Tilskuddsutmålingen kan således variere utfra den enkeltes behov. Uavhengig av hvilken tilskuddsordning som velges kan kommunen bevilge Startlån til den enkelte boligkjøper. Startlån kan benyttes til finansiering av innskudd i andelsleiligheten i borettslaget. Det er avgjørende å velge den mest hensiktsmessige finansieringsmodellen som er tilgjengelig på det tidspunkt planleggingen av bygget starter. Det må uansett tilstrebes å velge en modell hvor boligtilskudd er tilgjengelig og kan medvirke til at den enkelte boligkjøper oppnår en akseptabel kjøpesum. Et annet forhold som kan medvirke til prisreduksjon for den enkelte boligkjøper er merverdiavgiftskompensasjon. Etter kompensasjonslovens 4, 3. ledd ytes kompensasjon for anskaffelse av boliger til helseformål eller sosiale formål, herunder omsorgsboliger, sykehjem og boliger med heldøgns omsorg etter lov om helsetjenester i kommunen etter 1-3, institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester etter lov om sosiale tjenester 4-2-d). Skatt vest har signalisert at salg av boligene ikke medfører justeringsplikt (tilbakebetaling). Det vil være naturlig å konferere med Skatt vest så snart det foreligger en prosjektskisse for å få en vurdering av om prosjektet kvalifiserer til fritak. En modell, med til dels betydelige elementer av offentlig subsidiering, vil innebære at et videresalg må prisreguleres. Dette for å sikre at midlene går til formålet, både subsidiering og ev. merverdikompensasjon. Det mest hensiktsmessige vil være å benytte samme modell som dagens omsorgsboliger med innskudd. Disse prisreguleres med konsumprisindeksen og selges til fastpris. Utgangspunktet er at det kun er mulig å justere kjøpesummen i samsvar med økningen i konsumprisindeksen. Vurdering Kommunen kan bygge og etablere boliger for funksjonshemmede og deretter opprette et borettslag. De som blir tildelt boligene kjøper sin boligandel. Salget skjer direkte fra kommunen til den enkelte som skal kjøpe andel. Kommunen kan kjøpe andelen som inneholder personalbase. En slik modell er komplisert og krever god kompetanse på etablering av borettslag, fortrinnsvis juridisk kompetanse. Modellen vurderes allikevel som gjennomførbar i Stavanger kommune. Stavanger kommune har høy kompetanse på prosjektering og bygging av omsorgsboliger til ulike målgrupper. Valgte boligmodell vil også kunne sammenlignes med elementer i kommunens selvbyggervirksomhet. Særlig gjelder dette forhold til knyttet til kommunens rolle som utbygger for videresalg av den innflytningsklare bolig. Det foreligger ennå ingen aktuell tomt. Kommunale tomtealternativ er vurdert, men ingen av disse har vært tilgjengelige for et boligtiltak som her beskrevet. Dersom Stavanger kommune skal lykkes med et slikt prosjekt må denne delen av arbeidet intensiveres. Representanter fra foreldregruppen har også, på eget initiativ, forsøkt å finne aktuelle tomteareal. Det er etablert en kontakt med representant fra foreldregruppen og Byplansjef. Hensikten er å få en vurdering av konkrete tomteareal som foreldregruppen har peker på. Husbankens investeringstilskudd vurderes som det beste alternativ. Allerede på søknadstidspunktet, før byggearbeidene starter, blir størrelsen på tilskuddet klarlagt. Dette gir forutsigbarhet. Tilskuddsordningen har som formål å stimulere kommunen til å fornye og øke tilbudet av plasser i bl.a. omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Så lenge målgruppen og utformingen av boligene tilfredsstiller søkervilkårene kan tilskudd bevilges, uavhengig av kjøpers økonomi. 3

4 Ved å velge dette virkemiddel får kommunen også en styringsrett til boligene. Slik regelen er utformet i dag er det et ufravikelig krav om at kommunen skal disponere og har plikt til å tildele boligene i en periode på minst 30 år. Kommunens disposisjons- og tildelingsrett kan nedfelles i et tildelingsregelverk. Samtidig må de som allerede står på venteliste, til kommunale boligtiltak for personer med utviklingshemming, kartlegges. De som har ønsker og mulighet til å kjøpe egen bolig må registreres. Allerede etablert rutine for «registrering og tildeling av dagens omsorgsboliger med innskudd» kan legges til grunn i det videre arbeidet. Det er opprettet en egen venteliste til omsorgsboliger med innskudd. Ledige boliger blir lyst ut, og personer som er registrert på ventelisten har anledning til å søke. I dag er det Boligforum som endelig tildeler disse boligene. For kommunen er det avgjørende at prinsippet om likebehandling og likeverd blir ivaretatt på en akseptabel måte. Stavanger kommune har i dag ikke boligtilbud til alle i gruppen. Det er fortsatt ventelister til botilbudene. Det kan hevdes at et slikt privat tiltak betyr en forfordeling og fravikelse fra ordinære tildelingsregler. Samtidig har foreldregruppen som har deltatt i utarbeidelsen av foreliggende forslag, selv tatt initiativ og brukt mye ressurser for å muliggjøre et prosjekt. Det vurderes derfor ikke som urimelig at deres boligsøkende unge får tilbud om å kjøpe bolig først. I tilknytning til boligene må det etableres en personalbase slik at beboerne kan få de lovpålagte helse- og omsorgstjenestene de har krav på. Kommunen må planlegge for nødvendige ressurser og drift av denne. For at kommunen best skal kunne planlegge ressursbruken, må det tidlig i prosessen avklares hvilke brukere som skal bo i boligen. Deretter må deres behov kartlegges. Konklusjon Rådmannen mener at en boligmodell som beskrevet i saken er en modell det er mulig å realisere også i Stavanger. Det forhold at kommunen har hånd om prosjektet inntil boligene er ferdigstilt og videre kan selge til privat eie, vil sikre at vi får et privat boligtiltak som tilfredsstiller krav til utforming og tilgjengelige tekniske innretninger. Modellen omfatter også en personalbase som vurderes som nødvendig for at kommunen skal kunne yte lovpålagte helse- og omsorgstjenester til beboerne. Ved å søke Husbankens investeringstilskudd får kommunen en styringsrett som sikrer at boligene i fremtid blir tildelt personer som er i målgruppen. Rådmannen anbefaler at det etableres et forprosjekt for å konkretisere boligmodellen. Prosjektet skal utrede tomtealternativ og kostnader knyttet til investering og drift. Det nedsettes en prosjektgruppe som får i oppdrag å gjennomføre forprosjektet. Prosjektgruppen skal ha kompetanse på prosjektering og bygging av omsorgsbygg og juridisk kompetanse som skal ivareta formalitetene ved etablering og forvaltning av borettslag. Prosjektgruppen skal inneha kompetanse på brukergruppens ulike behov. Det vil være naturlig at prosjektet kan knytte til seg representanter fra Levekår som arbeider med moderne velferdsteknologi. Brukerrepresentanter til prosjektgruppen inviteres fra foreldregruppen. Ansvaret for prosjektet vil være delt mellom Stavanger eiendom og Levekår. Inger Østensjø rådmann Per Haarr direktør 4

5 Lise Olsen Waaga saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 5

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 08.2006 Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer