Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar."

Transkript

1 Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet PS 25/14 Formannskapet PS 62/14 Kommunestyret PS 47/14 Innstilling Melhus kommune vedtar reguleringsplan for Korsvegbotnan med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser som framgår av vedlegg 1, 2 og 3. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Vedlegg: 1. Planbeskrivelse 2. Plankart datert 3. Reguleringsbestemmelser 4. Diverse saksdokumenter 5. Innkomne merknader/uttalelser Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Envina Statens vegvesen Teknisk drift 6. Saksfremstilling 1.gangs behandling Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

2 Oversiktskart over planområdet. Planen omfatter i hovedsak eiendommene 144/160 og 144/161, som eies av Gauldal Bygg AS. For øvrige hjemmelsforhold i området se planbeskrivelsens punkt s Området ligger i Korsvegen sentrum og avgrenses av Hølondvegen i øst, Jåravegen i sør og idrettsstadion i nord. Innenfor planområdet er det i dag barnehage, dagligvareforretning og noen bolighus. Store deler av planområdet er ubebygd. Arealet er satt av til bolig, sentrumsformål, felles lekeareal, offentlig eller privat tjenesteyting, forretning/kontor, næringsbebyggelse, veg og offentlig friområde i gjeldende planer. Planens intensjon er å legge til rette for en høyere utnytting av området enn det som er fastsatt i gjeldende reguleringsplan. Det planlegges bygd nye boenheter i form av frittliggende/kjedede eneboliger og leilighetsbygg. Planen skal sikre etablering av tilstrekkelige og fornuftige areal til lek, parkering, adkomst, gangareal og renovasjon. Forslagsstiller beskriver at det er planlagt bebyggelse i som skal ha maksimal gesimshøyde 6,5 meter og maksimal mønehøyde (øvre gesims av pulttak) 8,5 meter. Planen er delt inn i ni områder for boligbebyggelse. Det er lagt opp til utnyttelse (BYA) mellom % på de forskjellige boligområdene. Det er planlagt trinnvis utbygging av området, men rekkefølge er ikke oppgitt. Det er derfor krav i reguleringsbestemmelsene om at nødvendig teknisk infrastruktur opparbeides suksessivt før det gis ferdigattest på nye boliger.

3 Illustrasjon fra forslagsstiller. Det vises til planbeskrivelsen for ytterligere informasjon om planforslaget. Gjeldende planstatus Området er hovedsakelig underlagt, reguleringsplan Boligområde på Korsvegen, (planid ), men også kommuneplanens arealdel og delvis Reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Eid skole - Korsvegen (planid ). Reguleringsplanen for boligområde på Korsvegen i området legger opp til 14 boliger innenfor fire ulike felt med forskjellig grad av utnytting. Reguleringsplanforslaget legger opp til en høyere utnytting og tar i tillegg inn eiendommer som ligger i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Eid skole Korsvegen.

4 Oversikt gjeldende reguleringsplaner i området. Utsnitt kommuneplanens arealdel.

5 Prosess/samråd Det ble avholdt oppstartsmøte 27.november 2012 hvor to grunneiere/tiltakshavere, Norgeshus og Melhus kommune var representert. Møtereferat er vedlagt. Planoppstart ble varslet berørte faginstanser og naboer i eget brev datert 7.desember 2012 og annonsert i Trønderbladet 11.desember Frist for innspill til oppstartsvarselet var satt til 14.januar Eiere av eiendommene 144/70, 144/95 og 144/104 ble varslet gjennom brev fra Melhus kommune datert 16.januar 2014 med merknadsfrist 7.februar Det har også blitt avholdt informasjonsmøte med interessenter og berørte parter i september Komplett planforslag ble mottatt 31.januar 2014 og saken ble lagt frem for Formannskapet 25.mars 2014 og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Planen har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 2.april mai Planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser er endret noe. Det har kommet inn uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Envina og Statens vegvesen. Det har også kommet innspill fra intern høringsinstans (teknisk drift). Merknader er vedlagt i sin helhet. Sør-Trøndelag fylkeskommune sier at det ikke er registrert automatisk fredede kulturminner innen området og minner om den generelle aktsomhetsplikten. Dette er tatt inn i planbestemmelsene. Fylkesmannen mener at planforslaget synes å ivareta barn og unge. De forventer at rekkefølgebestemmelser sikrer opparbeidelse av de to nærlekeplassene før brukstillatelse gis. De mener det må settes minimumskrav om antall hovedenheter som tillates innenfor hvert delområde slik at arealutnyttelse sikres i henhold til intensjonen. Fylkesmannen har vurdert til at planforslaget ivaretar støy på en tilfredsstillende måte. De har ingen ytterligere merknader til planen. Envina skriver i sin uttalelse at avsatt areal ser ok ut. Det påpeker at krysset må være bredt nok for at en stor lastebil skal kunne snu. Det er for området planlagt vanlig kombi kontainere som tømmes av tradisjonell avfallsbil. De anbefaler at oppsamlingsenheter plasseres på plant underlag, og slik at de ikke gir hygeniske ulemper eller er til sjenanse. Envina uttaler videre at det kan bli aktuelt med bakkeplasserte bunntømte containere på sikt. Melhus kommune ved teknisk drift uttaler at det ble etterspurt beregning for spillvann fra reguleringsområde med tanke på dimensjonering av ledninger. De etterspør en beregning av kapasitet på kommunal spillvannsledning i området. Ellers er tidligere pålegg angående vann, avløp og veg etterfulgt. Statens vegvesen skriver i sin uttalelse av 2.juni 2014 at «I henhold til veglovens 30 kan ikke garasjer, boder, uthus, m.m. bygges innenfor byggegrensen mot tilstøtende fylkesveger uten godkjenning fra Statens vegvesen. I bestemmelsenes 2-2 og 3-2 må det stå at det er Statens vegvesen som skal godkjenne dette etter søknad.» Vurdering: Fylkeskommunens uttalelse angående automatisk fredede kulturminner og aktsomhetsplikten er ivaretatt gjennom bestemmelse 2-1 som sier at dersom det avdekkes historiske spor, skal arbeid stanses og meldes til respektive myndighet. Fylkesmannen påpekte i sin uttalelse at det må sikres at lekeplasser blir opparbeidet før brukstillatelse gis. Dette er sikret gjennom rekkefølgebestemmelse som sier at felles lekeareal f_l1 skal være ferdig opparbeidet før boliger tas i bruk. Felles lekeareal f_l2 skal i tillegg opparbeides før boliger i B7 og B8 tas i bruk. Fylkesmannen uttaler også at det må settes minimumskrav for antall boenheter i hvert delområde. Bestemmelse 3-2 fjerde ledd er derfor endret fra;

6 «Følgende antall hovedenheter tillates innenfor hvert delområde (evt. utleieenh. ikke medregnet):» til «Innenfor hvert delområde skal det utbygges følgende antall hovedenheter (evt. utleieenh. ikke medregnet):» Det ble i vedtak av Formannskapet i sak 25/14, 25.mars 2014 satt krav om at det skulle foretas en konkret vurdering/undersøkelse om grunnvannsressursen kan benyttes til oppvarming før planen tas opp til andregangs behandling. Norgeshus har derfor engasjert Pens AS til å vurdere energibehovet til den planlagte bebyggelse. Beregningene er basert på at det er romoppvarming som kan bli dekt av vannbåren varme og at elektrisitet dekker varme til ventilasjon og tappevann. Beregningene viser at det er en merkostnad på kr per år med energiforsyning fra felles energisentral med varmepumpe. Det kommer også fram at en delt energiforsyning mellom bio og elektrisitet vil føre til høyere energiforbruk. Pens AS konkluderer med at det vil ikke forsvare seg i et økonomisk- eller miljøperspektiv å dekke mesteparten av varmebehovet fra felles varmesentral. Melhus kommune anser vurderingen som tilstrekkelig og planen kan derfor tas opp til andregangs behandling. Teknisk drift uttalte at de ønsket en beregning av kapasitet på kommunal spillvannsledning i området. Norgeshus har fått fått Aspla viak til å foreta vurderinger på dimensjonering av VA-anlegg. Dette ble mottatt tett opptil Formannskapsmøtet og har derfor ikke blitt tilstrekkelig vurdert av Teknisk drift. Oppfølging av dette vil ivaretas av Teknisk drift. Statens vegvesen skriver i sin uttalelse at garasjer, uthus m.m. ikke kan bygges innenfor byggegrensen mot fylkesveg uten godkjenning fra dem. Bestemmelse 2-2 og 3-2 presiseres derfor for å ivareta dette. Bygging innenfor byggegrensen vil uansett kreve en dispensasjon fra reguleringsplanen, men det kan godt presiseres i bestemmelsene at det er vegvesenet som er myndighet her. Bestemmelse 2-2 og 3-2 har derfor fått følgende presisering: Byggegrense mot Fylkesveg kan ikke overskrides uten godkjenning fra Statens vegvesen. Viser for øvrig til Rådmannens vurderinger i saksfremlegg fra utlegging til offentlig ettersyn. Det har ikke kommet inn noen spesielle merknader eller uttalelser innen høringsfrist som går på planområdets utforming og bestemmelser. Dette tyder på at planen ivaretar området på en god måte. Rådmannen mener at planforslaget er godt gjennomarbeidet og legger til rette for fortetting i eksisterende boligfelt. Tidligere behandlinger og vedtak Behandling i Formannskapet PS 25/14 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommune vedtar at forslag til detaljplan for Korvegbotnan med planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser legges ut til offentlig ettersyn. Det legges også ved ROS-analyse og VA-plan. Planforslaget er en endring og utvidelse av reguleringsplan Boligområde på Korsvegen, planid , vedtatt 2.november Hensikten med planen er å legge til rette for en bedre utnyttelse av gjeldende areal. Planen fremmes som en ny plan for området. Det skal foretas en konkret vurdering/undersøkelse om grunnvannsressursen kan benyttes til oppvarming før planen tas opp til andregangs behandling.

7 Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Behandling i Formannskapet PS 62/14 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommune vedtar reguleringsplan for Korsvegbotnan med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser som framgår av vedlegg 1, 2 og 3. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Behandling i Kommunestyret PS 47/14 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommune vedtar reguleringsplan for Korsvegbotnan med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser som framgår av vedlegg 1, 2 og 3. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 17.03.2015

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL.

SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL AV HAUAN, GNR 51 BNR 3 M. FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L12 &88 Arkivsaksnr.: 10/571 Saksbehandler: Karen Bersaas Sæther Saksnummer Utvalg Møtedato 6/12 Plan og miljøutvalget 14.02.2012 SAKEN GJELDER: DETALJREGULERING FOR DEL

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200910846-28 Saksbehandler Sigbjørn Hessaa. Byutviklingsstyret 10.09.

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 200910846-28 Saksbehandler Sigbjørn Hessaa. Byutviklingsstyret 10.09. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 200910846-28 Saksbehandler Sigbjørn Hessaa Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 10.09.2015 Dvergsnes B5 detaljregulering offentlig ettersyn

Detaljer

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238 Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune Plan-ID 1-238 Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller: Dato: 12.01.2015 1. BAKGRUNN

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE Utarbeidet av JM Norge AS 1.8.2014, rev. 15.09.2014 1 Innhold: 1. BAKGRUNN 4 1.1 Hensikten med planen 4 1.2 Forslagstiller

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Saksfremlegg Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan for Granstua

Detaljer

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN 20120003 EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av: siv.ark. Claus Svanstrøm og Ingeniørservice A/S for Steier-Ness

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra.

PlanID 201203 - Andre gangs behandling av detaljregulering for N1, N2 og endring av B2-3, 4, 5 og 6 Hommelvik Sjøside, Sandfjæra. Arkiv: 201203 Arkivsaksnr: 2012/1731-32 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 46/13 12.12.2013 Kommunestyret 58/13 16.12.2013 PlanID

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 MERKNADSBEHANDLING I PLANUTVALGET-ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GLOMFJORD - B503 LILLE GLOMVATNET NORD

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer