Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS"

Transkript

1 Samlet saksfremstilling Arkivsak 5658/12 90/112 og 90/104 REGULERINGSPLAN SOLTRØA BOLIGER RYE - NEDRE MELHUS Saksansvarlig Camilla Stenstad Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet PS 45/15 Formannskapet PS 90/15 Kommunestyret PS 49/15 Innstilling Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, som vedlagt i vedleggene 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Innenfor B1 bør det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme hvis grunnvannsressurser viser seg å være egnet for oppvarming. Viser til punkt 1.4 i reguleringsplan; «skal» byttes til «bør». Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Behandling i Formannskapet PS 45/15 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommune vedtar å legge detaljplan for Soltrøa med planid til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Behandling i Formannskapet PS 90/15 Tilleggsforslag fra Frp, SP, Høyre og Sigmund Gråbak: Innenfor B1 bør det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme hvis grunnvannsressurser viser seg å være egnet for oppvarming. Viser til punkt 1.4 i reguleringsplan; «skal» byttes til «bør». Votering: Innstilling enstemmig vedtatt Tilleggsforslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Vedtak:

2 Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, som vedlagt i vedleggene 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Innenfor B1 bør det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme hvis grunnvannsressurser viser seg å være egnet for oppvarming. Viser til punkt 1.4 i reguleringsplan; «skal» byttes til «bør». Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Behandling i Kommunestyret PS 49/15 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Melhus kommune vedtar detaljplan for Soltrøa, som vedlagt i vedleggene 1a, 1b og 1c, med planidentitet Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i område. Melhus kommune vurderer at planen gir en god løsning for aktuelle areal. Innenfor B1 bør det tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme hvis grunnvannsressurser viser seg å være egnet for oppvarming. Viser til punkt 1.4 i reguleringsplan; «skal» byttes til «bør». Vedtaket er hjemlet i plan og bygningsloven Vedlegg: 1. Plandokumenter a. Plankart, datert , sist revidert b. Reguleringsbestemmelser, datert c. Planbeskrivelse, mottatt ROS analyse, mottatt Geoteknisk vurdering, datert Geoteknisk notat, datert VA illustrasjoner, mottatt Erklæring nabogrense, datert Samlet saksfremstilling utlegging til offentlig ettersyn, Innkommende merknader a. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag b. NVE c. Ottar Storvold d. Rye boliglag e. Motmerknader fra Norgeshus 9. Statens vegvesen, datert Samlet saksfremstilling egengodkjenning av plan, , PS 4/ Endelig avgjørelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

3 Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Samlet saksfremstilling - 30 vurdering i formannskapet Samlet saksfremstilling forhåndsvurdering av Formannskapet Innkommende merknader varsel om oppstart, datert o Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ref. 2011/ , datert o Sør-Trøndelag fylkeskommune, ref , datert o NVE, ref. NVE rm/fhe, datert o Statens vegvesen, ref 2011/ , datert o Opplysningsvesenets fond, datert o Nabo, datert Samlet saksfremstilling, Innkommende merknader ved offentlig ettersyn, runde 1. o Statens vegvesen, mottatt o Asplan Viak for Opplysningsvesenetsfond, mottatt o NVE, mottatt o Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, mottatt o Statens vegvesen, mottatt DHI, mottatt Innkommet klage grunneier 90/111, datert Motmerknader klage fra Norgeshus, Klagebehandling i Formannskapet,

4 Saksutredning: Det er innkommet nytt planforslag for område Soltrøa på Rye i nedre Melhus. Tiltakshaver Rono Holding AS er grunneier på omsøkt areal, og Norgeshus AS er tiltakshavers konsulent. Det er tidligere vedtatt et boligprosjekt her i 2012, dette ble påklagd, og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag opphevet kommunestyrets vedtak. Prosjektet som ble vedtatt da tilrettela for bebyggelse av mellom 12 og 20 leiligheter i blokkbebyggelse inntil 5 etasjer. I ettertid viser det seg at planlagt prosjekt ikke var gjennomførbart på grunn av at kostnadene for denne type bebyggelse ble for høye på grunn av grunnforhold. Det er nå gjort en endring i type bebyggelse bedre tilpasset grunnforholdene på stedet. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser, og geoteknisk rapport og notat følger vedlagt. Det er nå planlagt å bebygge eiendommen med 8 eneboliger i rekke, og en enebolig i bakkant. Rye ligger ca. 1,5 km sør for Melhus sentrum. Det ligger i et område hvor det er eksisterende bebyggelse, nært tilgjengelige friområder, Rye barnehage visa vis og tilgang på offentlig infrastruktur.

5 Planområde er på ca 5.5 daa, og omfatter tre områder for bebyggelse; den eksisterende bebyggelsen (B3), ny planlagt bebyggelse i rekke (B1) og planlagt enebolig (B2). Det er også avsatt områder for adkomst til planområde, parkering, lek og renovasjon/trafo. Plankart Illustrasjon planlagt bebyggelse i område B1 Det vises til vedlagt planbeskrivelse, vedlegg 1c, for ytterligere informasjon om planlagt prosjekt.

6 Plan og bygningsloven åpner for parallell behandling av reguleringsplaner og rammetillatelse. Tiltakshaver har i denne saken bedt om parallell behandling. Det innebærer at ved egengodkjenningen av planen i kommunestyre behandling, vil det også gis rammetillatelse i eget vedtak. Planen ble i behandling i Formannskapet den vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Under høringen av planforslaget er det innkommet merknader fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, NVE, Opplysningsvesenets fond, Rye boliglag og nabo Ottar Storvold, alle merknader er vedlagt i sin helhet. Tiltakshavers konsulent, Norgeshus, har innlevert kommentarer til innkommende merknader, de er også vedlagt i sin helhet. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen vurderer at reduksjonen i antall boliger fra opprinnelig plan er uheldig, men ser argumentet med at grunnforhold og helningsgrad tilsier at det vanskelig lar seg gjøre å utnytte mer. Det fremmes faglig råd om å sette krav om minimum 8 boenheter i B1, og ikke 6 som foreslått. Fylkesmannen viser til NVEs uttalelse og forutsetter at det gjennomføres stabiliserende tiltak i tråd med geoteknisk rapport. Tiltakshavers kommentar OK NVE Det er utarbeidet geoteknisk rapport som vurderer stabilitetsforholdene i planområdet. Det er ikke funnet kvikkleire i området, og faren for kvikkleireskred synes ivaretatt. Det legges likevel føringer i rapporten for hvordan stabilitetsforholdene på tomta skal ivaretas, og at geotekniske forhold må ivaretas og vurderes i videre planlegging. NVE anbefaler at det tas inn en bestemmelse som sikrer at stabiliserende tiltak gjennomføres i hht. Den geotekniske rapporten. Tiltakshavers kommentar OK Rye boliglag Lekeplass: I planen er det er en lekeplass på taket av parkeringsplassene på 200 kvm. Rye boliglag synes dette er en liten lekeplass. Det finnes en gammel lekeplass i boligfeltet, som er vedlikeholdt av Rye boliglag siden feltets opprinnelses på 1960-tallet. Lekeapparatene er gamle og trenger oppgradering, og Rye bolig foreslår at utbygger skal bidra med økonomiske midler for oppgradering av lekeplassen, da de mener de tilflyttende i Soltrøa vil benytte denne. De ønsker også at det skal vises en gangforbindelse (sti) mellom planområdet og lekeplassen i planen. B2 adkomst og parkering: mener det kan bli B2 høydemessige og areal utfordringer for både avkjørsel og parkering, og er bekymret for at dette kan medføre parkering langs Anders Hovdens veg. Vi krever at avkjørsel og parkeringsareal tegnes inn som en del av reguleringsplanen. Dette er ingen detaljregulering uten at det settes av et eget formål til parkering innenfor B2. Om planen skal ligge som i dag så må B2 tas ut av planen og defineres som en områderegulering, der videre detaljering får en formell planprosess senere. Byggegrenser mot eksisterende bebyggelse: ber om at byggegrensen mot eksisterende bebyggelse skal være på 4,0 meter. Det er luftig mellom husene på Rye i dag og det er synd at den gamle bebyggelsen skal få rekkehusene så nært innpå seg.

7 Støy: til informasjon så er ÅDT på fv. 740 på 800 (ikke 550 som det står i planbeskrivelsen). Trafikkveksten på fylkesveger i Sør-Trøndelag er på 2 % i snitt. Dette vil medføre en ÅDT på fv. 740 i år 2040 på ca I tillegg så bør støy fra E6 tas med i støyberegningene. Det bør utføres støyberegninger som et vedlegg i planen. Gang og sykkelveg langs FV: Gangforbindelsen som kommunen opparbeidet for noen år siden på østsiden av fv. 740 holder på å gro igjen. Denne er heller ikke brøytbar på vinteren. Når skolebarn fra dette feltet skal ta bussen til/fra skolen så kommer de sannsynligvis til å gå til holdeplassene ved Melhus kirke. Her er det en sikker kryssing (kulvert) under fv Vi ønsker at grus-stien langs fv. 740 oppgraderes til gang- og sykkelveg. Dette sikres gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanen og påfølgende utbyggingsavtale. Tiltakshavers kommentar Lekeareal er plasser på tak av parkering for å kunne gi tilfredsstillende utforming i et ellers krevende terreng. Det er krav om lekeplass nært inngang. Fra avkjøring til B2 er det ca 150 meter bort til nevnte lekeplass, og enda lenger ned til B1. Det er derfor vurdert til å være behov for egen lekeplass nært inngang. Eventuell innbetaling mellom utbygger og boliglaget er privatrettslig og ikke en del av planarbeidet. Det stemmer at B2 har høydemessige utfordringer. Planen her er å senke et bygg ned i terrenget med parkering på tak. Dette vil gi bedre grunnforhold i tråd med geoteknisk rapport. Parkering løses på egen tomt (på tak). Regulant er uenig i at B2 må skilles ut som egen plan. Parkering kan nedfelles i bestemmelser uten å måtte synes på kart. Utomhusplan i forbindelse med søknad om tiltak vil ivareta parkeringskrav o.l. Avstand på 2 meter i nord er avtalt med nabo. Avstand på 2 meter i vest er av to årsaker: areal ligger mot landbruksjord og således ikke nær potensiell ny bebyggelse. Det andre er at fylkesmannen oppfordrer til så høy utnyttelse som mulig, med minimum 8 enheter. Da må avstand være så kort for å få plass til planlagte tiltak. Oppdaterte databaser i vegkart fra SVV viser ÅDT på 700 (2014). 550 er fra tidligere år, og ikke blitt oppdatert under prosjektets gang. Planen ligger langt fra E6 og fv 740. Kart fra Melhus kommune viser at gul støysone ligger ca 100 meter fra planområdet. Støy vurderes til ikke å være et problem. Ottar Storvold Vage opplysninger om eneboligen (høyde etc), Planlagt adkomst midt i svingen er ikke særlig trafikksikkert. Tiltakshavers kommentar Enebolig ikke ferdig prosjektert. Det planlegges nedfelt i terreng for å bedre stabiliteten for området, med parkering på tak. Avkjøring ligger i yttersving, og har som vist på plankart gode frisiktlinjer i hht. gjeldende fartsgrense for området. Opplysningsvesenets fond Deler av Trøavegen, regulert som kjøreveg TR1 tilhører Ovf (gnr 90/1). Vegen er beskrevet som en privat kjøreveg som også i dag fungerer som adkomst til Presttrøa barnehage og eksisterende enebolig i B3.

8 Eiendommene dette gjelder har i dag vegrett-. Også et mindre areal, regulert som Annen veggrunn teknisk anlegg tilhører Ovf (gnr 90/1). Vi ber om at foreslåtte bruk av Ovfs eiendom avklares snarest. Ovf aksepterer ikke byggegrense på 2 meter. Veien er lagt helt i grensen til gnr 90/1 uten avsatt plass til veikant og snølagring. Ovf ønsker ikke snølagring på sin eiendom. Tiltakshavers kommentar Annen veggrunn teknisk areal er typisk restareal uten nevneverdig funksjon. Tekniske anlegg skal, der det er gjennomførbart, følge vegtraseer. Byggegrense på 2 meter er nødvendig for å imøtekomme fylkesmannens anbefaling for fortetting. Regulant anser byggegrense som akseptabel da det ikke kommer i konflikt med nabobebyggelse. Veg blir lagt mot regulert fortstøtningsmur, med tilhørende gjerde langs vegen. Vegen vil ha fall inn mot planområde for avrenning av vann. Snø håndteres på planområde på restareal mellom f_p3 og B3. Eier av B3 kan også stille deler av sin tomt tilgjengelig for snøopplagring ved behov.

9 Vurdering av innkommende merknader og endringer i plan Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i bestemmelser og plankart hvor det er vurdert at merknadene som er innkommet må hensyntas for å få den beste løsningen for planområdet. Dette gjelder både krav om minimum 8 boenheter i B1, og en bestemmelse om at stabiliseringstiltakene som kommer frem av den geotekniske rapporten skal følges før det kan gis byggetillatelse på område. Det er i rammesøknaden omsøkt 8 enheter. I forhold til Opplysningsvesenets fond sin merknad vises det til at disse forholdene allerede er ivaretatt. Det hevdes at deler av planområdet er på deres grunn og at den private vegen fra fylkesvegen til planområdet også er deres grunn, dette medfører ikke riktighet, da hjemmelshaver på nevnte områder er Melhus kommune. Når det gjelder snølagring har dette vært et tema også ved forrige regulering av området, og tiltakshaver har gått med på å sette opp en forstøtningsmur langs med planlagt veg, her vil det også settes et gjerde for å hindre blant annet gjennomgangstrafikk over jordet fra planområdet. Således vil det ikke være fysisk mulig at snø havner på Ovf sin eiendom ved brøyting. Her vises det til rekkefølgekrav i bestemmelsene: 3.4 Før nye boliger tas i bruk skal felles lekeareal (L1) og utomhusanlegg i B1, samt forstøtningsmur langs TR2 og sikringsgjerde langs TR2/B1 (langs grensa mot 90/1) være ferdig opparbeidet. Både nabo og Rye boliglag er opptatt av eneboligen som vil ha adkomst fra Anders Hovdes veg (kommunal veg), og er bekymret for den nye avkjørselen og parkering. Det er inntegnet siktlinjer i planen, og frisiktsonen skal være i henhold til vegnormen for Melhus kommune. Det er vurdert at man vil ha god sikt og at det er forsvarlig i forhold til trafikksikkerhet å etablere adkomst til område B2 fra Anders Hovdes veg slik plankartet viser. Parkering skal i henhold til bestemmelsene sikres innenfor egen tomt.

10 Rye boliglag mener lekearealet som er avsatt er for lite og mener fremtidige beboere i B1 vil benytte seg av den felles lekeplassen i boligfeltet. For alle områder i Melhus kommune gjelder følgende minste uteroms areal ved utbygging av 2 eller flere boenheter i henhold til Norm for leke- og uteoppholdsareal: Antall boenheter m2 pr. boenhet Inkluderer pr. boenhet 2-25 x 50 - uteoppholdsareal (30 m2) - lekeplass (20 m2) Totalt min. 150 m2 Lekeplassen innenfor planområdet er på ca. 200 kvm, og er det er avsatt tilstrekkelig areal til lekeplass innenfor planområde i henhold til normen. Det er krav i normen at lekeplassen skal ligge innen en gangavstand på 50 meter. Det er bratt terreng fra område B1 til nevnte lekeplass i boligfeltet som ligger over 100 meter unna, og vil derfor ikke kunne dekke behovet planområdet vil ha for lekeareal i tilknytning til planområdet.

11 Det er innlevert naboerklæring fra eier av 90/111 om bygging nærmere eiendomsgrense, det er gitt tiltalelse til å plassere bebyggelse inntil 2 meter fra felles eiendomsgrense. Område B1 har regulert byggegrense på 2 meter fra felles eiendomsgrense til 90/111, mens område B2 som vil bli en del av eneboligområde på toppen har en regulert byggegrense på 4 meter fra eiendomsgrensen til 90/111, i tråd med merknad fra Rye boliglag. Når det gjelder byggegrense mot Ovf eiendom 90/1 er den regulert til 2 meter. Situa sjons plan I følg e situ asjo nspl an som følg er ram mes økn ad er det kun det nordvestlige hjørne som vil bli bebygd med denne avstanden. Hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. Det gis anledning til å regulere byggegrense nærmere enn 4 meter gjennom reguleringsplan. I dette tilfelle er det vurdert at eiendommen 90/1 som grenser til planområdet nyttes som et jordbruksareal og det vil ikke være særlige hensyn som må ivaretas i forhold til avstand til eiendomsgrense i forhold til fremtidig utnytting av området. Det ble ved utlegging til offentlig ettersyn vurdert om det skulle legges inn rekkefølge krav i forhold til utbygging av gang og sykkelveg langs fv. Det vises til vurdering under punktet infrastruktur i samlet saksfremstilling av , det ble ikke lagt inn et slikt krav ved behandling i formannskapet. Rye boliglag viser også til planbeskrivelsen hvor det er angitt en Ådt på 550, de mener dette er feil og skal være 800. I vegkartet fra statensvegvesen er ådt på fv 740 oppjustert til 700 i Det vurderes at støysonen fra fv ikke vil endres så mye at planområdet vil bli berørt av denne.

12 Til venstre er beregnet støysone fra dagens E6 til høyre beregnet støysone fra fv 740 som passerer planområde Andre forhold er vurdert ved utlegging til offentlig ettersyn, og det vises til samlet saksfremstilling av for ytterligere vurdering ang. geoteknikk, arealutnyttelse, uteområde og infrastruktur. All offentlig beslutning som kan berøre naturmangfold skal vurderes etter naturmangfoldlovens Melhus kommune har kartlagt data over sårbare objekter som blant annet biologisk mangfold, og det er i det aktuelle området ikke registrert noen sårbare arter etter natur som kan bli negativt berørt av tiltaket. Konklusjon Det anbefales å vedta detaljplan for Soltrøa. Planforslaget legger til rette for utbygging av et sentrumsnært område, tilpasset grunnforholdene i området. Det vurderes at planen gir en god løsning for aktuelle areal.

13

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien Ny høring Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.03.-22.04.2014. Som følge av merknader

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30.

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun, gnr/bnr 294/30 PlanID: 2015009 Oppdal kommune 10. august 2015 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms- og eierforhold 1.3 Planlegger - opplysninger

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer