Refleks. Ny sjef i Drift NR SIDE 8-9 Fire forretningsenheter i Entreprenør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks. Ny sjef i Drift NR.1-2012. SIDE 8-9 Fire forretningsenheter i Entreprenør"

Transkript

1 Refleks 6 - Februar Satsing på skinner s 3 NR Verksted inn i Bosch s 4 Uanmeldt tilsyn s 13 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 10. ÅRGANG Ny sjef i Drift Catharina Bjerke tok over roret i Mesta Drift fra nyttår. - Jeg er positivt overrasket over engasjementet i organisasjonen, sier hun. Side 6-7 Foto: Gaute B. Iversen SIDE 8-9 Fire forretningsenheter i Entreprenør RETURADRESSE: Mesta Konsern as, Strandveien 15, 1326 Lysaker

2 2 Refleks 1 - Februar 2012 Hva er realismen og klokskapen i et prosjekt til milliarder kroner når man ikke en gang klarer å vedlikeholde eksisterende infrastruktur. H. C. Andersen stadig aktuell Foto: Gaute B. Iversen I januar kom utredingen om høyhastighetsbaner. Utbyggingskostnadene er beregnet til godt over 800 milliarder kroner, hvis billigste alternativ velges. I tillegg kommer kostnader til drift og vedlikehold. Dette er svært mye penger. For å illustrere hvor mye, kan det være greit å skjele til statsbudsjettet for 2012 hvor Jernbaneverket og Statens vegvesen samlet fikk bevilget 12,7 milliarder kroner til investeringer på banestrekninger og veinett. De rimeligste alternativene for høyhastighetsbane tilsvarer med andre ord 65 år med årets statsbudsjettbevilgninger til investeringer i bane og vei. Alle som kjører tog og bil i Norge erfarer at det er store mangler på både bane- og veinett. Det er et stort etterslep når det g jelder vedlikehold og oppgraderinger av eksisterende bane- og veinett. Problemene er heller ikke av ny dato, men har utviklet seg over tiår. De store manglene erfares ikke bare av trafikantene, men erkjennes også av Jernbaneverket, Statens vegvesen og samferdselspolitikere i reg jering og på Stortinget. Disse jobber hver dag for å få mer ressurser til samferdselssektoren og for å få mest mulig ig jen for det som bevilges. Dette til tross, når den årlige budsjettkaken er fordelt, opplever vi at jernbanesektoren og veisektoren er underfinansiert i forhold til de reelle behovene til vei og bane. Vedlikeholdsetterslepet på veisektoren er illustrerende i så måte. Etterslepet på det statlige og fylkeskommunale veinettet er i størrelsesorden milliarder kroner. Sett i forhold til investeringskostnader til høyhastighetsbaner på over 800 milliarder kroner, utg jør vedlikeholdsetterslepet bare mellom tre og fire prosent, eller ett års renter på en investeringskostnad noen mener vi har råd til, mens vi ikke har råd til å vedlikeholde det eksisterende veinett. De foregående vintrene har mange tog på Østlandet blitt innstilt på grunn av dårlig vedlikeholdt infrastruktur. Så bestemte Jernbaneverket og politikere seg for en storstilt satsing på vedlikehold og stengte Oslo S i mange uker sist sommer. Resultatet har ikke latt vente på seg, denne vinteren kan Jernbaneverket vise til en helt annen regularitet. Til passasjerenes store glede. Dette viser viktigheten av å satse på vedlikehold. Det er derfor med undring jeg registrerer begeistringen for en storslagen satsing på høyhastighetsbane. Hva er realismen og klokskapen i et prosjekt til milliarder kroner når man ikke en gang klarer å vedlikeholde eksisterende infrastruktur. Eller for å ta det ned på et folkelig nivå, hva er realismen i å bygge en ny, gedigen luksushytte, hvis man ikke har råd til å vedlikeholde huset man allerede har? Når jeg hører tilhengerne av høyhastighetsbane, går mine tanker til H. C. Andersens eventyr om keiseren uten klær Stortinget skal i vårsesjonen neste år vedta Nasjonal transportplan Jeg både håper og tror at våre politiske myndigheter benytter Nasjonal transportplan til å ta tak i våre store samferdselsutfordringer og at utopiske prosjekter som høyhastighetsbaner stedes til hvile. Det bør være lettere nå, når vi har sett prislappen. Slik sett har ikke utredningen om høyhastighetsbaner vært bortkastet. Harald Rafdal Konsernsjef Akkurat nå: Vinterdrift på det statlige og fylkeskommunale veinettet Brøyting og salting har ulike funksjoner. Brøyting får snøen ut av veien, mens salting sikrer god friksjon slik at det ikke blir glatt. Siden 2003 har antall utkjørte brøytekilometer på det statlige og fylkesveier vært relativt stabilt. De årlige variasjonene kan i stor grad tilskrives variasjon i snømengder og vind Det har vært en markert økning i saltforbruket i samme periode. Dette kan i stor grad tilskrives at en større del av veinettet er omklassifisert fra vintervei til barvei som skal ha bar veibane hele vinteren Søylene er saltforbruk og streken er utkjørte brøytekilometer REDAKSJON: Ansv. redaktør Erik Riste Redaksjon: Gaute B. Iversen, Claes Bendiksen, Mats Øieren Redaksjonen ble avsluttet tirsdag 14. februar ADRESSE: Refleks, Mesta Konsern as, Postboks 253, 1326 Lysaker Telefon: E-post: Layout: TRIK kommunikasjon Trykk: Merkur Trykk. Opplag: 5 000

3 Refleks 6 - Februar Banesatsing Foto: Gaute B. Iversen på skinner Banesatsingen til Mesta Drift ruller videre. Nylig vant de et nytt oppdrag innenfor en rammeavtale de har med Jernbaneverket. Mesta Drift Bane har også ansatt 10 nye medarbeidere fra Strukton Rail etter at dette selskapet gikk konkurs i januar. Mesta Drift har dessuten kjøpt varelageret inkludert maskiner og utstyr fra konkursboet i Strukton Rail. Erik Riste - Bane er et viktig satsingsområde for Mesta Drift og selskapet har ambisjoner om å vokse betydelig innen bane over hele landet de kommende årene. Markedsutsiktene innen bane er meget gode. I tillegg til oppdrag forjernbaneverket har vi ambisjoner om å etablere oss innen trikk og t-bane i Oslo og Bergen, sier regiondirektør Bjørn Aage Innstrand i Mesta Drift. Mesta Drift startet sin satsing på bane i Både i 2010 og 2011 var baneomsetningen på 50 millioner kroner per år. I 2012 blir omsetningen godt over 120 millioner kroner. Lønnsomheten på disse prosjektene har vært og er god. Mesta Drift Bane utfører de fleste tjenester på og langs spor. Dette innebærer blant annet fjell- og tunnelsikring, sporflytting, arbeider innen elektro, signal og kjøreledning, plattformforlengelser, skogrydding, telemaster, vedlikehold av bruer med mer. Nye oppdrag I høst ble det inngått en toårig rammeavtale med Jernbaneverket for arbeider på og langs Drammensbanen, Vestfoldbanen, Brattsbergbanen og Sørlandsbanen. Nylig vant Mesta Drift Bane et oppdrag i størrelsesorden millioner på denne kontrakten. Oppdraget innebærer ulike arbeider innen grunnarbeider, fundamentering, etablering av føringsveier, elektroarbeider med mere, på følgende 12 stasjoner: Drammen, Gulskogen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg, Nordagutu, Sande, Skoppum, Sandefjord, Larvik, Skien og Porsgrunn. Nye folk og nytt utstyr Som en del av satsingen har Mesta Drift Bane gått til innkjøp av spesialutstyr og de ansatte har g jennomgått opplæring for å oppnå nødvendig sertifisering. Ved årsskiftet var det 50 ansatte i Mesta Drift Bane. I løpet av 2012 forventes dette tallet å øke til minst 80. I februar ble det ansatt 10 ansatte fra Struckton Rail, som gikk konkurs i januar. Disse dekker kompetanseområdene spor, kontaktledning, sikkerhet og anleggsledelse. - Dette er meget flinke folk med høy kompetanse som vi er meget glade for å ha fått knyttet til oss, sier prosjektsjef bane Terje Nitschke i Mesta Drift. I tillegg har Mesta Drift Bane kjøpt varelageret til Strukton Rails konkursbo. Dette inneholder blant annet skinnegående maskiner, lastebiler, gravemaskiner, traktorgravere og mye spesialverktøy. - Her har vi fått mye godt utstyr til en meget god pris, sier Nitschke. Bak fra venstre: Bjørn Aage Innstrand, Jeppe Raaholt, Terje Nitschke, Roger Nilsen, Conny Lindbäck, Michael Gustavsson, Anne Mette Juuhl, Trevor Conyard. Foran fra venstre: Stefan Hedlund, Bas Morten Iversen, Kristine Gjertsen, David Willman, Magnar Juvstad. Foto: Mats Øieren

4 4 Refleks 1 - Februar 2012 Verksted går inn i Bosch Car Service Foto: Gaute B. Iversen Mesta Verksted blir med i Bosch Car Service. Mesta Verksted gikk 1. januar 2012 inn i Bosch Car Service. Dette betyr at 12 verksteder over hele landet endrer profil og blir en del av konseptet Bosch Car Service. Mats Øieren Mesta Verksted har 15 verksteder over hele landet. Fra nyttår ble 12 av verkstedene innlemmet i et samarbeid med Bosch Car Service. De tre siste verkstedene Molde, Hamar og Fauske er av ulike årsaker foreløpig ikke med i Bosch Car Service. - Vi tar sikte på at disse tre blir en del av samarbeidet når de praktiske tingene er løst. Dette går både på lokaliteter og tilstrekkelige resurser til å gå inn i markedet. Jeg er sikker på at vi får dette på plass om ikke alt for lang tid, sier adm. direktør Svein K. Huse i Mesta Verksted as. Viktig beslutning Dette er en viktig og stor beslutning i utviklingen av Mesta Verksted. Selskapet har i løpet av de siste tre årene vært g jennom store endringer. - Vi er sikre på at vi med Bosch i ryggen vil bli enda sterkere framover. Det har vært avg jørende for oss at Bosch har en sterk teknisk kompetanse og utviklingsmuligheter i ryggen som vi forventer oss mye av framover. I tillegg har Bosch solid kompetanse på den ikke-tekniske siden, med kontinuerlig kvalitetsfokus og en omfattende markedsføringspakke. Dette var viktige parametere for oss, sier Huse. Glad for samarbeidet Bosch er også veldig glad for samarbeidet med Mesta Verksted. - For Bosch Car Service er samarbeidet en milepæl. Vi er stolte over at et så solid konsern som Mesta har valgt å gå inn i framtiden sammen med oss og anser dette som et kvalitetsstempel i det norske markedet. I den senere tid har vi merket stor interesse for vårt konsept fra flere verksteder i Norge, sier konseptsjef i Norge André Solhaug i Bosch Car Service. MECA blir leverandør til Mesta Verksted i det nye konseptet. - Vi har vært i kontakt med Mesta Verksted i lengre tid og er meget glade for at samarbeidet nå er en realitet. Vi leverer allerede til mange verksteder innenfor Bosch Car Service og ser fram til også å skulle levere til Mesta Verksted, sier kjedesjef i MECA John- Axel Granberg i MECA Norway. Fra signeringen av kontrakten mellom Mesta Verksted og Bosch Car Service. Foran f v: konseptsjef Norge André Solhaug i Bosch Car Service, adm. direktør Svein Huse i Mesta Verksted, adm. direktør Frode Martinussen i MECA Norway. Bak f v: Teknisk direktør Per Boye Rasmussen i Bosch Norden, konsernsjef Harald Rafdal i Mesta og kjedesjef John-Axel Granberg i MECA Norway. Foto: Mats Øieren

5 Refleks 6 - Februar Mesta vant over Hæhre i E6-sak Sarpsborg tingrett har avsagt dom i en tvist mellom Mesta og Hæhre i en sak der også Statens vegvesen var part. Erik Riste Hæhre krevde i utgangspunktet ca 100 millioner kroner av Mesta. Saken omhandlet tvister i forbindelse med utbyggingen av E6 g jennom Østfold. Mesta vant i 2005 og 2006 anbudene for utbygging av tre parseller på E6 i Østfold til firefelts vei. Den siste strekningen ble åpnet i november Alle kontraktene var samarbeidsprosjekter mellom Mesta og Hæhre. Tilkjent 22 millioner kroner Ettersom Mesta var den formelle kontraktspart mot Statens vegvesen, var det Mesta som frontet alle krav mot Statens vegvesen i retten. Mesta ble samlet tilkjent 22 millioner kroner av Statens vegvesen. Ettersom Hæhre hadde fått betydelige forskudd fra Mesta for disse arbeidene, tilfalt hele dette beløpet Mesta. Hæhre hadde i tillegg en rekke krav mot Mesta. Det største kravet var på 51 millioner kroner og g jaldt påstått økte transportkostnader. Dette er krav som ikke er underbygget og som ikke var fremmet mens prosjektet pågikk, men ble fremmet etter at Mesta begynte å gå ig jennom tidligere ansattes e-post-kasser. Retten fant kravet klart grunnløst. Også det alt vesentlige av de øvrige krav Hæhre hadde framsatt ble funnet grunnløse, og Hæhre ble samlet bare tilkjent 3,7 millioner kroner. På den annen side ble Hæhre dømt til å betale Mestas saksomkostninger med 3,6 millioner kroner. Erstatningsansvar Et viktig element i dommen er at Hæhre ble dømt til erstatningsansvar for manglende medvirkning i Mestas sluttoppg jør mot Statens vegvesen. Den konkrete erstatningsutmålingen for Hæhres mislighold av sin samarbeidsforpliktelse, var ikke tema for saken. Mesta vil forfølge dette erstatningskravet separat, etter at rettskraftig dom foreligger. Alt i alt er Mesta meget godt fornøyd med utfallet av saken mot Hæhre. Dette da man også har fått fastslått at partene hadde en samarbeidsavtale, som Hæhre har misligholdt. I tillegg er Mesta selvsagt fornøyd med at Hæhre i meget liten utstrekning har fått medhold i sine direkte krav mot Mesta. Foto: Bo Mathisen Straffesak mot Hæhre Straffesaken i Oslo tingrett hvor Hæhre og en tidligere Mesta-ansatt er tiltalt for industrispionasje mot Mesta begynte i begynnelsen av februar. Erik Riste Økokrim vil søke å bevise at en tidligere Mesta-ansatt har stjålet malverk, kalkyleverktøy, kalkyler og erfaringsdata fra Mestas tunnelprosjekter. Den tidligere Mesta-ansatte tok med seg dette da han sluttet i Mesta i april 2008 og begynte i Hæhre, hvor han fortsatt er ansatt. Økokrim mener at Hæhre har benyttet dataene i sitt anbudsarbeid og på prosjekter de har vunnet. De alvorlige handlingene som er utført, er etter Økokrims oppfatning industrispionasje og er å betrakte som alvorlig økonomisk kriminalitet. Dataene som den tidligere Mestaansatte tok med seg inn i Hæhre var meget verdifulle for Hæhre. Sammen med rekruttering av Mestas nøkkelkompetanse innen tunnel, utg jorde tyveriet, etter Økokrims oppfatning, et meget verdifullt springbrett for Hæhres tunnelsatsing. Sivilsaken 5. mars starter sivilsaken der Mesta har saksøkt Hæhre med flere, for 407 millioner kroner for grovt illojal opptreden mot Mesta. Handlingene som skal opp til doms i de to sakene, skjedde i første halvår i Deler av dette sakskomplekset har vært oppe til doms i rettsapparatet to ganger tidligere. Første gang i forbindelse med innsyn i tidligere ansattes e-post-kasser. Andre gang i forbindelse med at Mesta krevde tilbake etterlønnen til tidligere anleggsdirektør. I begge sakene har Mesta fått fullt medhold i retten. Skulle ikke utfallet i straffesaken bli som Mesta tror, vil det uansett ikke påvirke sivilsaken som starter i mars.

6 6 Refleks 1 - Februar 2012 Ny sjef på pla Adm. direktør i Mesta Drift AS, Catharina Bjerke, og fagarbeider Roy Vidar Svehaugen Alle fotos: Gaute B. Iversen Alle ansatte har et kundeansvar og ansvar for det økonomiske resultatet, uansett hvilken stilling de har... Etter seks uker på reise til alle Mesta Drifts regioner, er den nye adm. direktøren forventningsfull. - Jeg er positivt overrasket over drivet og engasjementet i hele organisasjonen, sier Catharina Bjerke. Gaute B. Iversen Siden nyttår har Mesta Drifts nye adm. direktør, Catharina Bjerke, reist land og strand rundt for å g jøre seg kjent med organisasjonen. Blant annet har hun deltatt i kalkulasjon av driftskontrakter fra Mandal i sør til Karasjok i nord. - På seks uker har jeg bare vært seks dager på Lysaker. Det har vært en utrolig spennende tid. Å være med på kalkulasjon av driftskontraktene er en veldig fin måte å komme raskt inn i og g jøre seg kjent med virksomheten i Mesta Drift, sier hun. Da hun begynte i Mesta Drift hadde hun akkurat utarbeidet og innført av et nytt servicekonsept for hoteller hos sin tidligere arbeidsgiver, ISS Facility Services. Hotellprosjektet startet i Norge, men er introdusert i hele verden. - En av de tingene jeg tar med meg til Mesta er kundefokuset i ISS. Vi jobbet med mange typer kunder, og måtte omstille oss og endre arbeidsmetode i forhold til de ulike kundenes behov og ønsker, sier hun. Engasjerte medarbeidere Bjerke forstår at snuoperasjonen i Mesta Drift de siste årene har vært tøff, men sier hun merker lite til slitasje og trøtthet når hun reiser rundt. - Tvert imot. Jeg møter folk som er engasjerte, innovative og som ønsker å få det til. Når det går bra etter en slik periode, får man ekstra krefter med smaken av suksess, sier hun. Hun har på sine reiser møtt mange som har snudd motgang og tap til lønnsom drift og overskudd. Blant annet nevner hun Telemark i region sørøst. Der har de klart å vinne nye oppdrag etter at de mistet driftskontarkten, slik at de har beholdt de ansatte og utnyttet det tunge utstyret. Det g jorde de ved å ta på seg jobber i hele regionen og ved å yte andre tjenester som blant annet skiltvedlikehold. - I region nord har de også grepet alle mulighetene de har fått og skapt SKADER I MESTA DESEMBER 2011 uten fravær med fravær BRØYTEBIL AV VEIEN Mesta Drift Region nordvest BRØYTEBIL AV VEIEN Mesta Drift Region sørvest KUTTSKADE Mesta Drift Region øst KUTTSKADE Mesta Drift Region øst KOLLISJON BRØYTEBIL OG PERSONBIL Mesta Drift Region sørvest DØDSULYKKE UNDER TREFELLING Mesta Drift Region nordvest UE Blir på Lysaker Mesta Konsern as har forlenget leieavtalen av Strandveien 15 på Lysaker for ytterligere fem år. Leiearealet i den nye avtalen som g jelder ut 2017 inkluderer ikke kontorlokalene i 4. etg. Det vil i løpet av 2012 bli opprettet felles konferanseområde og møterom for inntil 40 personer i 3. etg. som kun skal disponeres av Mesta. Det er ikke g jort endringer i antall lagerrom.

7 Refleks 6 - Februar ss Adm. direktør i Mesta Drift Catharina Bjerke og Yngve Nyjordet. gull av det. Det er dette pågangsmotet og viljen til å gripe muligheter og til å lykkes jeg har møtt mange steder. En slik kultur er et veldig godt utgangspunkt når vi skal satse videre, sier Bjerke. Satsing på bane Det siste året har Mesta Drift hatt stor suksess med sin satsing på arbeid langs jernbane. I tillegg til kontrakten på Bergensbanen og utbyggingen av Moelv stasjon ble selskapet nylig tildelt kontrakt på mindre anleggsarbeider på 12 stasjoner langs Sørlandsbanen. Blant annet rekrutterte selskapet mange av de som ble rammet av SKADER I MESTA JANUAR 2012 uten fravær med fravær konkursen i Strukton Rail. Dessuten kjøpte selskapet konkursboet, med maskiner og utstyr. - At vi sikrer oppdrag til mannskap og maskiner, er et godt eksempel på den handlekraften Mesta Drift representerer, sier Bjerke. - Arbeid på og langs bane er et område vi skal satse videre på. Vi vil dessuten jobbe for å få flere kontrakter med kommuner som er klare for å sette ut driftsoppgaver til eksterne og vi vil styrke anleggsvirksomheten, sier hun. Forutsigbarhet for de ansatte og en organisasjon som ser andre muligheter i tillegg til driftskontraktene til Statens vegvesen, er målet. - I utvalgte områder skal vi opprettholde tilstedeværelsen og aktiviteten selv om vi mister en driftskonktrakt, sier Bjerke. Felles ansvar Framover skal hun jobbe med den overordnede strategien for selskapet, men er ikke fremmed for å gå inn i detaljene i arbeidet SKADE I MUNNEN Mesta Drift Region nordvest KLEMSKADE Mesta Entreprenør UE UTFORKJØRING Mesta Drift Region sørvest SPIKER I HÅNDEN Mesta Entreprenør Fanaveien - Vi må jobbe for å styrke konkurransekraften vår slik at vi beholder den også om 3-4 år. For å greie det må vi tenke forbedring i alle ledd og prosesser. Alle ansatte har et kundeansvar og ansvar for det økonomiske resultatet, uansett hvilken stilling eller funksjon man har. Greier vi å balansere de tre faktorene kundemedarbeider-økonomi, skaper vi en bedrift som rykker framover, sier hun. Det aller viktigste i alt arbeidet som skjer i Mesta Drift er helse, miljø og sikkerhet. Dessverre har HMS-tallene til Drift, i likhet med de andre selskapene i konsernet, vært for dårlige. - HMS-tallene må snus. Alle har et Terje Brattbakk, Catharina Bjerke og Astri Tuesen FORSLÅTT HÅNDLEDD OG TOMMEL Mesta Entreprenør Fanaveien SPIKER I ØYET Mesta Entreprenør Bremanger FALL FRA GRAVEMASKIN Mesta Entreprenør UE ansvar for at vi tar sikkerheten på alvor slik at folk kommer hele hjem fra jobb. Jeg oppfordrer hver enkelt til å g jøre gode risikovurderinger. Vi kan ikke vente med dette til det har skjedd en ulykke nær oss, sier hun. Catharina Bjerke - Adm. direktør Mesta Drift fra 1. januar. - Kommer fra stillingen som direktør for facility management i ISS Facility Services. - Utdannet cand. mag. med diplomøkonom fra Trondheim Økonomiske Høyskole og psykologi fra NTNU i Trondheim. Har i tillegg studert økonomi i Lübeck i Tyskland. - Bor i Ski sør for Oslo - Gift - Seks barn

8 8 Refleks 1 - Februar 2012 Fire enheter i Mesta Entreprenør er omorganisert til fire forretningsområder. - Vi skal ha en flatere og enklere organisasjon, sier adm. direktør Kjell Næss i Mesta Entreprenør. Gaute B. Iversen Organisasjonsendringen i Mesta Entreprenør ble g jennomført 1. februar. Endringen innebærer at produksjonen i selskapet inndeles i de fire forretningsområdene Tunneldriving, Vei og bane, Konstruksjon og Tunnelinnredning og profilstøp. - Vi har fått en flatere og enklere organisasjon med kortere vei fra produksjon til ledelsen i selskapet. Adm. direktør i Mesta Entreprenør Kjell Næss. Det g jør at vi får mer involvering og raskere beslutningsprosesser i hele selskapet, sier adm. direktør Kjell Næss i Mesta Entreprenør. Fullt resultatansvar De fire forretningsområdene har fullt prosjekt- og resultatansvar og selvstendig ansvar for marked, kalkyle, g jennomføring og evaluering. Områdene har egne ansatte og eier sine egne maskiner. Prosjektdirektør Sven Oen leder Tunneldriving, prosjektdirektør Stein Wegar Rennemo leder Vei og bane, prosjektsjef Lars Harald Nordnes leder Konstruksjon og prosjektsjef Jan Eivind Folkedal leder Tunnelinnredning og profilstøp. - Enhetene vil forholde seg til hverandre som de forholder seg til andre samarbeidspartnere og underleverandører. De store prosjektene vil bli underlagt enten Tunneldriving eller Vei og bane, sier Næss. Han tror at eierskapet og tilhørigheten til de forskjellige enhetene vil øke produksjonen og g jøre selskapet mer kostnadseffektivt. - Vårt langsiktige mål er at vi skal gå med driftsoverskudd i Det er fortsatt prosjekter som går dårlig og som kanskje er for lavt kalkulert, sier Næss. Han sier også at Entreprenør må jobbe mer systematisk og bedre med HMS for å unngå skader med fravær. Regner på nye jobber Mesta Entreprenør har i dag hovedsakelig prosjekter på Vestlandet. Næss sier at all tilg jengelig kalkulasjonskapasitet blir brukt for å regne på nye prosjekter. - Vi regner på langt flere jobber og prosjekter enn tidligere og vi regner på det meste som er innenfor vårt kompetanseområde. På kort sikt er vi avhengig av å vinne nye prosjekter etter hvert som andre prosjekter avsluttes, sier han. Han sier at det er tøff konkurranse, men at han har stor tro på at Mesta Entreprenør skal greie å vinne flere nye oppdrag i tiden framover. - Samarbeidet mellom de nye enhetene skal klarg jøres allerede i kalkulasjonsfasen slik at arbeidet ute på prosjektene går uten problemer, sier Næss. Endringer i stab Også innen stabs- og støttefunksjoner g jøres det endringer. Viseadministrerende direktør Stig Ingar Evje og hans enhet vil ha ansvaret for strategi og marked, kalkulasjon, innkjøp, organisasjonsutvikling og kontrakt/juridisk. Evje vil også ha ansvaret for HR og KHMS, men som tidligere varslet vil Mesta Entreprenør kjøpe disse tjenestene av Mesta Drift fra 1. februar. Økonomidirektør Olav Kværum har ansvaret for økonomi og rapportering, og prosjektcontrollerne inngår i hans enhet. I tillegg vil maskinsjefen som ivaretar oppgaver som lediglager og kjøp/salg, tilhøre enheten til økonomidirektøren. - Til sammen tror vi at disse endringene vil g jøre Mesta Entreprenør mer fokusert og kostnadseffektivt, noe som g jør at vi lettere kan vinne nye jobber og bedre lønnsomheten, sier Næss. Adm. direktør Økonomi direktør Vise adm. direktør Innkjøps- og kalkulasjonssjef KHMS-sjef HR-sjef Alle fotos: Gaute B. Iversen Bjørge Egil Sæterlid. Roy Stefan Sandvær. Prosjektsjef Konstruksjon Prosjektdirektør Tunneldriving Prosjektledere Store prosjekter Prosjektsjef Tunnelinnredning & Profilstøp Prosjektdirektør Vei & Bane Prosjektledere Store prosjekter - Krever god planlegging Det krever god planlegging å drive et anlegg langt fra folk. - Men vi kan ikke planlegge været, sier Ove Tuften, anleggsleder Konstruksjon i Bremanger. Ove Tuften. Arbeidet med betongkonstruksjonen på anlegget i Bremanger har gått greit, men er veldig skarpt regnet. - Vi har hatt store utfordringer med vær og vind her ute. Særlig Dagmar skapte store problemer for oss med skader for nærmere kroner, sier Ove Tuften, anleggsleder Konstruksjon på anlegget i Bremanger. Han sier at selv om anlegget ligger langt fra nærmeste tettsted har det ikke vært noen problemer med leveranser av betong til konstruksjonen. Anlegget omfatter tre bruer og fire tunnelportaler i tillegg til noen mindre konstruksjoner. - En av de største utfordringene her er faktisk at vi har så dårlig mobildekning at kommunikasjonen innad i laget blir vanskelig, sier han. Gir muligheter Tuften tror omorganiseringen av Entreprenør vil være positivt fordi det g jør ansvaret for resultatet klarere. - Jeg tror det vil gi et eierskap til det man driver med når ansvaret blir klarere. Det blir også enklere å være underentreprenør for andre entreprenører, sier han. Han har allerede g jort flere jobber for andre entreprenører, blant annet arbeidet med betongtunnelen i forbindelse med forlengelsen av rullebanen på Sandane flyplass. - Omorganiseringen betyr også at vi kan regne på mindre jobber, noe som er positivt for å beholde folk og holde aktiviteten oppe. Det er ofte god lønnsomhet i de mindre prosjektene, avslutter Tuften.

9 Refleks 6 - Februar Entreprenør Til sammen tror vi at disse endringene vil g jøre Mesta Entreprenør mer fokusert og kostnadseffektivt... Arne Heimlid (næmest) og Ola Viken bak.

10 10 Refleks 1 - Februar 2012 God start på årets anbudsrunde Åpningen av årets anbud for driftskontrakter er godt i gang. Da Refleks gikk i trykken var 13 av anbudene åpnet og Mesta Drift har hatt meget god uttelling. Erik Riste Mesta Drift har 10 av de 20 driftskontraktene som utløper i Av de 13 kontraktene som er åpnet så langt, hadde Mesta Drift sju. Etter anbudsåpningen har Mesta Drift fremdeles sju kontrakter. I tillegg er selskapet lavest på grøntkontrakten Østfold øst. - Dette er meget god uttelling og jeg er veldig fornøyd så langt. Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt i anbudsprosessen. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier adm. direktør Catharina Bjerke i Mesta Drift. Status fra kontraktsåpningene da Refleks gikk i trykken: Kontrakt Har kontrakten Etter anbudsåpn. Nordre Hedmarken NCC NCC Kongsvinger Veidekke Veidekke Romerike øst Mesta Drift Veidekke Østfold øst deles i tre Mesta Drift Ørje Bergqvist Maskin Halden Veidrift Østfold øst - grønt Mesta Drift Vestfold øst Veidekke Veidrift Mandal Risa Mesta Drift Søre Sunnmøre Mesta Drift Mesta Drift Indre Nordmøre Mesta Drift Svevia Orkdal/Skaun Mesta Drift Mesta Drift Namsos Veidekke Mesta Drift Indre Troms Mesta Drift Mesta Drift Nord-Troms Mesta Drift Mesta Drift Karasjok NCC Mesta Drift Alle kontraktene som har vært åpnet har en varighet på fem år, med unntak av Indre Nordmøre som har en varighet på tre år. Før kontraktene kan signeres skal Statens vegvesen foreta en kontrollregning av tilbudene. Fortsatt g jenstår åpning av sju kontraktsområder, hvor to skal deles opp i mange småkontrakter. Etter planen skulle en åttende kontrakt også vært åpnet senere i år, men her har Statens vegvesen benyttet seg av en opsjon og forlenget kontrakten med ett år. Dette er kontrakten Midthordaland, en kontrakt som Mesta Drift har. - Selv om vi har hatt god uttelling så langt, ønsker vi oss mer. Mesta Drift har klare ambisjoner om å vinne kontrakter ved de kommende anbudsrundene utover vinteren, sier Bjerke Foto: Bo Mathisen Gjenstående kontraktsåpninger i 2012: Kontrakt Anbudsdato Har kontrakten ASOLA (tidligere Bergen vest) 15. februar Mesta Drift Narvik 16. februar Mesta Drift HAFS 6. mars Veidekke Setesdal (deles i 29 kontrakter) 6. og 13. mars Risa Mo 20. mars Mesta Drift Alta (deles i 7 kontrakter) 22. mars Veidekke Dalane Kontrakten ikke utkommet Veidekke

11 Refleks 6 - Februar H1-verdier ,6 5,1 9,8 8,0 7,8 6,8 6,3 5,5 5,4 3, Gjennomsnittlig H1-verdi i prosjekter i regi av Statens vegvesen Gjennomsnittlig H1-verdi for Mesta Foto: Bo Mathisen SVV øker fokuset på HMS Statens vegvesen varsler at de vil øke kravet til HMS. Bakgrunnen er økningen i alvorlige arbeidsulykker hos entreprenørene. Statens vegvesen inviterer til felles innsats i bransjen for å snu utviklingen. Eksempel på tiltak som er iverksatt Erik Riste - Den siste tiden har vi sett en økning i antallet arbeidsulykker på veiarbeid som utføres for Statens vegvesen. Det er en utvikling vi er svært lite fornøyd med. Som byggherre er Statens vegvesens mål at all virksomhet skal g jennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. Derfor må vi sammen snu denne utviklingen, sier direktør for veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet, Lars Erik Hauer. I perioden var i snitt åtte måneder mellom hver dødsulykke i forbindelse med veiarbeid for Statens vegvesen. I perioden mars 2010 februar 2011 skjedde det sju dødsulykker hos entreprenørene i forbindelse med veiarbeid. Alle de forulykkede var ansatt hos underentreprenører til hovedentreprenørene. I tillegg kommer alle skadene, med varierende alvorlighetsgrad. De fleste som ble drept og skadet jobbet alene. Den negative utviklingen førte til at Statens vegvesen har iverksatt flere tiltak og vurderer ytterligere tiltak. - Å redusere antall arbeidsulykker er jobb nr. 1 for alle aktører innen bransjen. Risikovurderinger og rapportering av nestenulykker er gode forebyggende tiltak, men det må i tillegg jobbes med holdninger og adferd hos alle aktører. La 2012 bli et vendepunkt, oppfordrer Hauer. Direktør for veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet, Lars Erik Hauer.. Økt fokus på HMS før oppstart av kontraktsarbeidene. Underentreprenørene tas med i samhandlingsprosessen. Innføring av 1-1-runder som utføres av ledere på samme nivå hos Statens vegvesen og entreprenør. Innskjerpe oppfølging av at byggherren kan nekte å godkjenne underentreprenør med utilfredstillende HMS-forhold. Nøyere oppfølging av kravet om at minimum 25 prosent av timeverkene i kontraktsarbeidet skal utføres av hovedentreprenør.

12 12 Refleks 1 - Februar 2012 God eller dårlig? Sjekk HMS-statusen til din avdeling! Refleks vil framover offentligg jøre HMS-tallene for alle enhetene i Mesta, med unntak av Eiendom og Konsern. Enhetene med grønt har god HMS-standard. De med gult er ikke gode nok, og har noe å arbeide med. Enhetene på rødt er for dårlige og må skjerpe HMS-arbeidet betraktelig. HMS-poengene fremkommer ved måling av: - Personskader med fravær - Personskader uten fravær - Nestenulykker - Forbedringsforslag HMS - Utførte tiltak - Gjennomførte lagsmøter - Gjennomførte ledelsesinsp. - Gjennomførte vernerunder AVDELINGER MED GOD HMS-STANDARD (over 90 poeng) Selskap/region Drift N Helgeland DK Skillebotn 100 N N-Trøndelag DK Ytre Namdal 100 NV Spes prod Fergekai 100 NV Romsdal og Nordmøre DK Indre Nordmøre 100 N Helgeland DK Søvik 100 NV Spes prod Rekkverk 100 N Lofoten DK Fauske 100 SØ Anlegg/spes prod Anlegg 100 Ø Bane Bane 100 SØ Øvre Telemark DK Vest Telemark 100 N Lofoten DK Lofoten 100 Ø Østfold og Follo DK Østfold Sør 100 N Finnmark DK Hammerfest 100 N N-Trøndelag DK Fosen/Mosvik 100 N Troms DK Narvik 100 NV S-Trøndelag DK Gauldal 100 NV Fjordane&Sunnmøre DK Søre Sunnmøre 100 N Troms DK Nord Troms 100 SØ Øvre Telemark DK Lifjell 100 N Finnmark DK Nordkyn 100 SV Agder DK Arendal vest 98,5 Ø Anlegg Oslo/Akershus Frogner 98,1 Ø Hedmark DK Nord-Østerdalen 97,9 NV S-Trøndelag DK Trondheim 97,7 Selskap/region Drift N Troms DK Indre Troms 97,7 NV S-Trøndelag DK Hitra 97,7 Elektro Distrikt Røldal 97,7 NV S-Trøndelag DK Orkdal 97,6 SØ Nedre Buskerud/Vestfold N DK Vestfold N 97,4 Verksted Rådal 97,3 N Finnmark DK Varanger 97,2 Ø Spes prod Bru/tunnel Oslo 95,9 NV Spes prod Betong/bru rehab 95,8 Ø Østfold og Follo DK Østfold øst 95,8 Ø Oslo, Asker og Bærum DK Asker og Bærum 95,5 Entrepr. Anda 95,1 Ø Oslo, Asker og Bærum DK SAM Oslo øst 94,2 SV Hardanger DK Midt Hordaland 94,1 Ø Spes prod Spes prod Hamar samlet 93,6 Ø Hedmark DK Solør 93 N N-Trøndelag Skilt og renhold 92,6 NV Sogn DK Sogn 92,5 SØ Anlegg/spes prod Anlegg 91,7 SV Div Hordaland + Rogaland DK Høgsfjord 91,5 Ø Oppland Anlegg 91,3 SØ Anlegg/spes prod Bruvedlikehold 91,2 Ø Oslo, Asker og Bærum DK Sam Oslo nord 91,1 SV Bergen DK Vest 90,8 AVDELINGER SOM IKKE ER GODE NOK PÅ HMS (70-90 poeng) Selskap/region Drift Ø Oslo, Asker og Bærum Salthall 89,9 NV Spes prod Tunnel 89 NV Romsdal og Nordmøre Anlegg 88,9 SØ Anlegg/spes prod Anlegg 88,9 Ø Oslo, Asker og Bærum DK SAM Oslo vest 88,9 SV Hardanger Anlegg 88,9 Entrepr. Borlaug - Smedalsosen 88,9 Ø Oppland DK Ottadalen 88,8 Elektro Distrikt Bergen 88,8 Ø Hedmark DK Ren/Eng/Try 88,5 Ø Oppland DK Nord-G.dalen 88,1 NV Fjordane&Sunnmøre DK Ytre Sunnfjord 87,8 Ø Spes prod Bru Østfold 87,5 SØ Anlegg/spes prod Rekkverk 87,3 Verksted Skien 87,3 SV Bergen Tunnel 87 Ø Oppland DK Sør-G.dalen 86,9 Verksted Berger 86,8 NV S-Trøndelag DK Stjørdal 86,7 Verksted Hagane 86,7 SV Bergen DK Stor-Bergen 86,4 Ø Romerike DK Romerike 86,1 SØ Anlegg/spes prod Anlegg Drammen 85,1 NV Fjordane&Sunnmøre Anlegg 84,7 Selskap/region Drift Ø Oppland DK Valdres 83,6 NV Spes prod Fjellsikring 83,1 NV Fjordane&Sunnmøre DK Sunnmøre 82,6 Elektro Distrikt Larvik 82,5 NV Romsdal og Nordmøre DK Ytre Nordmøre 81,3 Entrepr. Bybanen Skjold 80,9 Verksted Hamar 80,9 SV Agder Bru, rekkverk, anlegg 79,8 Ø Anlegg Oslo/Akershus Div anlegg 77,8 Elektro Distrikt Leikanger 77,2 SØ Anlegg/spes prod Skilt 75,5 Verksted Mosjøen 74,5 N Lofoten Rekkverk 74 AVDELINGER SOM ER FOR DÅRLIGE PÅ HMS (under 70 poeng) Selskap/region Drift Ø Østfold og Follo DK Follo 67,9 Verksted Nordkjosbotn 67,7 Entrepr. Bybanen Fana 67,2 N Helgeland DK Mosjøen- rana 66,7 SØ Nedre Buskerud/Vestfold N DK Drammen 66,7 Ø Oppland Anlegg 66,7 N Helgeland Fjellsikring 66,5 Verksted Trondheim 65,6 Ø Oppland DK Hadeland 59,9 Verksted Solbergmoen 59,1 NV Romsdal og Nordmøre DK Ytre Romsdal 56,7 SV Hardanger DK Hardanger 55,5 Entrepr. Bremanger 54 Verksted Alta 49 SØ Anlegg/spes prod Fjellsikring 48,3 SØ Vestfold S/Telemark sør Torp + DK Grenland fjellsikr 46,2 Elektro Distrikt berger 45 Entrepr. Verksted tunnel Rådal 30 Avdelinger som er i den gule eller den røde kategorien må forbedre HMS-arbeidet på alle områder. Ta kontakt med din nærmeste fagleder på HMS for å få hjelp i dette arbeidet. Ved forbedring av HMS-arbeidet vil poengsummen øke og avdeligen vil rykke oppover i rankingen. Poengene er basert på rullerende 12 måneder per

13 Refleks 6 - Februar KHMS-sjef Bjørn Bakke, driftsansvarlig Even Mathisen og fagarbeiderne Morten Norli og Gunnar Sletta. KHMS-sjef Bjørn Bakke og driftsansvarlig Even Mathisen i Mesta Drift i Follo. Alle fotos: Gaute B. Iversen TØFFERE krav til HMS Etter at skadefraværstallene i 2011 ig jen økte, har Mesta satt i gang tiltak for å forbedre HMS-arbeidet i konsernet. Tiltak Uanmeldte tilsyn som går g jennom HMS-rutinene i driftslaget eller prosjektet -Blant annet gis de tilbakemelding på helhetsinntrykket, positive sider og hva som kan forbedres. -Vil bli g jennomført i hele Alle kjøretøy skal rygges inn ved parkering. Gaute B. Iversen For to år siden g jennomførte Mesta en HMS-kampanje som halverte skadefraværstallene. Dessverre økte disse ig jen etter at kampanjen var over. - Det vil bli langt mer fokus på HMS i tiden framover. Ett av tiltakene som allerede er iverksatt er uanmeldte tilsyn hos alle datterselskapene, sier KHMSsjef i Mesta, Bjørn Bakke. Hensikten er å unngå personskader og yrkessykdommer g jennom motivasjon, læring og kontroll. Hvis man ikke oppnår dette må man vurdere ytterligere tiltak. Dukker opp Han har allerede g jennomført uanmeldte tilsyn hos flere driftslag i Mesta Drift. Generelt er inntrykket at folk er opptatt av HMS, men at det mangler noe på systemer og rutiner. - Det g jøres mye bra, men alle må bli flinkere til å ha orden på HMS og sørge for at risikovurdering er utført, underskrevet, godkjent og ligger tilg jengelig på arbeidsstedet. Ofte mangler dette, sier Bakke, som vil fortsette med uanmeldte tilsyn g jennom hele året. Han vil i valget av steder være ekstra oppmerksom på enheter i Mesta som har hatt skader den siste tiden. - Der det er skader med fravær vil vi bruke ekstra tid på å gå g jennom HMS-arbeidet. Det handler ikke bare om papirarbeidet, men også det praktiske arbeidet ute på veien og holdningene ledelsen står for, sier han. Følger opp Refleks ble med Bakke på et uanmeldt tilsyn hos Mesta Drift i Follo. Driftslaget i Follo har i løpet av det halvannet året de har hatt driftskontrakten med Statens vegvesen hatt én skade med fravær. - Follo er flinke til å bruke uønskede hendelser i arbeidet for å bedre sikkerheten til de ansatte. De er også flinke til å snakke om HMS i lagsmøter, g jennomfører vernerunder og følge opp tiltak, sier Bakke. En g jentatt hendelse som etter hvert førte til at driftslaget fikk g jennomført forbedringer var bilister som kjørte inn i sperrede tunneler. - Vi har 14 tunneler vi skal drifte. Når vi jobber der inne stenger vi tunnelen. Noen bilister bryr seg imidlertid ikke om skiltingen og kjører inn likevel. Etter at flere slike hendelser ble rapportert, har Statens vegvesen blant annet byttet bommene på Oslofjordtunnelen, sier driftsleder Even Mathisen i Mesta Drift i Follo. Risikovurderinger i bilen Bakke var imidlertid ikke fornøyd med at risikovurderingene ikke ble brukt aktivt ute på veien der hvor arbeidet utføres. - Risikovurderingene skal være med ut og brukes på stedet hvor arbeidet skal utføres, ikke ligge i en ringperm på kontoret, sier Bakke. Mathisen sier at de jobber målrettet med HMS, og at han hele tiden forsøker å forbedre HMS-kulturen og rutinene. - Vi blir stadig bedre og har fokus på at jobbene skal utføres sikkert for de ansatte. Men vi kan alltids bli bedre og slike tilsyn som dette hjelper oss med å finne det vi må jobbe med, sier han.

14 14 Refleks 1 - Februar 2012 Bli med på stafett! Mestaklubben oppfordrer kolleger til å melde seg på Holmenkollstafetten. 12. mai arrangeres ig jen Holmenkollstafetten. Også i år oppfordrer Mestaklubben til deltakelse i stafetten g jerne med flere lag. Mesta Konsern sponser deler av reiseutgiftene for tilreisende slik at flest mulig kan delta. Stafetten består av 15 etapper av ulike lenger. Et lag trenger derfor Fra 1. februar betjener HR-avdelingen i Mesta Drift alle datterselskapene i Mesta-konsernet. Fram til nå, har Mesta Entreprenør hatt egen HRavdeling, som også har betjent Mesta Elektro og Mesta Verksted. - Vårt mål er at ingen ute i selskapene skal merke noe til denne 15 deltagere. Påmelding av lag skjer via no. Send kopi av påmeldingen til Påmeldingsavgift til stafetten blir refundert av Mestaklubben. For å skape lagånd arrangerer Mestaklubben en samling før stafetten samt en felles middag på kvelden. FORUTSETNINGENE FOR STØTTE TIL REISE ER: Egenandel - Medlem i Mestaklubben kr 800,- - Ikke medlem i Mestaklubben kr 1 200,- Billetter bestilles innen mars og skal være av billigste kategori. Makspris flybilletter - Sør Norge kr 2 500,- - Nord Norge kr 4 000,- Hotell dekkes opp til kr 1 200,- Utlegg refunderes ved bruk av utleggsskjema til Mestaklubben. TAKK for oppmerksomheten Vil takka kollegaer i Hardanger, Midthordaland, Mesta Drift, for nydelig blomster, gavekort og helsing, i anledning min overgang til pensjon! Harald Hoff, Mesta Drift HR for alle døtrene i Mesta Drift endringen. Vi skal gi alle datterselskap og deres ansatte den samme service og oppmerksomhet, sier HR-direktør Per Arne Berge i Mesta Drift. Mads Thørud og Gunn Solberg fortsetter i sine stillinger i HR i Mesta Konsern. Tusen takk til medarbeidere i Land/ Hadelandkontrakten og Mesta Drift for gaver i forbindelse med min 60-års dag i Kristen Hagaseth, Mesta Drift Holst ny sjef i Eiendom Siri Anne Holst overtok stillingen som adm. direktør i Mesta Eiendom etter at Mona Aarebrot sluttet i januar. Gaute B. Iversen Mona Aarebrot ledet Mesta Eiendom siden konsernetableringen i Hun har nå sluttet i Mesta for å begynne i Entra Eiendom. Siri Anne Holst har tatt over ledelsen av selskapet. Hun har vært ansatt i Mesta siden 2004 og har hatt flere forskjellige stillinger i konsernet. Sist kommer hun fra stillingen som økonomidirektør i Mesta Eiendom. - Jeg er glad vi har dyktige Ledige stillinger Stillingsbetegnelse Selskap Søknadsfrist Fagarbeidere - Bane Mesta Drift Snarest Formann - Bane - reg. Øst Mesta Drift Snarest Erfaren regnskapsmedarb. Mesta Konsern Prosjektøkonom medarbeidere som g jør at vi kan rekruttere ledere internt. Jeg er overbevist om at Siri Anne Holst vil g jøre en god jobb som leder av Mesta Eiendom i tiden framover, sier konserndirektør Harald Rafdal. - Det er alltid trist å miste gode ledere. Mona har g jort en svært god jobb med utviklingen av Mesta Eiendom i den prosessen selskapet har vært ig jennom de siste årene. Jeg vil takke henne for den innsatsen hun har lagt ned for Mesta og ønske henne lykke til med nye oppgaver, sier Rafdal. Snarest Mesta Entreprenør Snarest Verksmester - Røldal Mesta Verksted Snarest Anleggsleder - Bane Mesta Drift Snarest Fagarbeider - Skien Mesta Verksted Snarest Fagarbeider - Nordkjosbotn Mesta Verksted Snarest Anleggsledere Mesta Drift Snarest Planlegger - Bane Mesta Drift Snarest Planlegger - Spes.prod. Øst Mesta Drift as Snarest Faglig leder - Bane Mesta Drift as Snarest Formenn - Oslo/Akershus Mesta Drift as Snarest Tekn. leder, - Nordkjosbotn Mesta Verksted as Snarest Foto: Gaute B. Iversen

15 Refleks 6 - Februar KHMS samles i Drift Fra 1. februar er KHMS-ressursene i Mesta Drift og Mesta Entreprenør samlet til én enhet i Mesta Drift. Fra samme dato kjøper Mesta Entreprenør KHMS-tjenester fra Mesta Drift. Bjørn Bakke, KHMS-sjef. Erik Riste Den nye enheten vil bli ledet av Bjørn Bakke som blir KHMS-sjef. Totalt blir det ni årsverk i enheten, som også skal yte tjenester til Mesta Konsern. Det er også aktuelt at enheten kan selge tjenester til de øvrige datterselskapene. Kvalitet Mesta Drift har allerede g jort en stor jobb innen kvalitet de siste årene med blant annet ISO-sertifisering og ny prosjekthåndbok. - Det omfattende kvalitetsarbeidet har vært ledet på en svært god måte av Astri Tuesen. Vi ønsker å opprettholde og ytterligere fokusere på kvalitetsarbeid g jennom etablering av en stilling som fagleder for kvalitet. Astri vil gå inn i denne stillingen, sier ressursdirektør Paul Robert Rotevatn i Mesta Drift. HMS Det blir også etablert en tilsvarende stilling for å sikre fokus på og utvikling av HMS-faget. Jan-Arne Danielsen blir fagleder HMS i den nye enheten. - Jeg har store forventninger til denne løsningen. Vi skal støtte produksjonen i de to selskapene på en mer ressurs- og kostnadseffektiv måte. I tillegg blir det lettere å dele erfaringer og kunnskap innen KHMS mellom selskapene, sier Rotevatn. Foto: Gaute B. Iversen Organisasjonskartet for den nye KMHS-enheten: Paul Robert Rotevatn, ressursdirektør i Mesta Drift as. Bjørn Bakke KHMS-sjef Astri Thuesen Fagleder Kvalitet Jan-Arne Danielsen Fagleder HMS Terje Hval KHMS-leder Ann Helena Frøland KHMS-leder Siw Janne Sårheim KHMS-leder Erik Owesen KHMS-leder Gunn Skjærbekk KHMS-leder Odd-Gunnar Rognli KHMS-leder Rein Werner Kjenes KHMS-leder Foto: Mats Øieren Ansattrepresentanter til konsernstyret 21. desember ible det g jennomført valg av ansatt-representanter til styret i Mesta Konsern as. Valget ble g jennomført som forholdstallsvalg og foreningene i selskapet hadde levert inn en felles liste. Funksjonstiden er to år. Valget ble som følger: Representant Personlig varerepresentant Jens-Petter Hermansen NAF Frode Aalerud NAF Ingar Eira NAF Berner Midthjell NAF Terje Dahlen FLT Sigurd Storøy FLT MESTAKLUBBEN Jeg ønsker å melde meg inn i Mestaklubben for kr 30,- pr. mnd. Meld deg inn i Mestas pensjonistforening Navn: Adresse: Ja, jeg ønsker å bli medlem i Mestas pensjonistforening. Fødselsdato: Svarkupongen sendes til: Mesta Konsern as Mestaklubben Postboks Lysaker eller send e-post til: Navn:... Selskap:... Ansattnr.:... E-post: Medlemsavgiften er 150 kroner i året. Mobiltelefon: Klipp ut kupongen, putt den i en konvolutt og send den til: Mesta Pensjonistforening, Postboks 253, 1326 Lysaker Innmelding kan også g jøres per e-post til eller per sms til mob.nr.:

16 16 Refleks 1 - Februar 2012 Sistesiden Avtalen med Toyota Fuji Team gir Mesta-ansatte muligheten til å delta på blant annet skikurs med Ove Sollie. Mesta på to hjul Mesta ønsker å motivere til økt fysisk aktivitet blant de ansatte. Derfor har konsernet valgt å samarbeide med sykkelteamet Toyota Fuji Team. Hensikten med samarbeidet mellom Toyota Fuji Team og Mesta er å legge til rette for fysisk aktivitet blant Mestas ansatte ved å tilby et motivasjon- og treningsopplegg som flest mulig kan dra nytte av. Samarbeidet innebærer skikurs, sykkel- og mekkekurs, artikler om teamet og spesialavtaler for Mestaansatte hos Birk Sport. Toyota Fuji Team er et ungt lag som i hovedsak satser på norske maratonritt. Planen er å etablere et samkjørt team på 10 ryttere med mål om pallplasseringer i hvert ritt. Arrangementene som inngår i avtalen annonseres på intranett. Rytterne som vil sykle for Toyota Fuji Team i 2012: Linda Wibe Larsen, Vegard Fredheim, Vidar Mehl, Lars Granberg, Bersvenn Støen, Maciek Dombrowski, Rafal Fijalowski, Pål Flattum, Stian Trømborg, Ove Sollie (Teamsjef og rytter) Foto: Gaute B. Iversen Hvilken vei er dette? Denne gangen er vi i nærheten av Norges vestligst by, hvor denne veien begynner/slutter. Send svaret til Forrige nummer hadde vi tatt bilde av Tyinkrysset på E16. Utrolig nok var det ingen som kjente seg ig jen, men det kom inn mange feil svar. DEN GODE VEIHISTORIEN Morten Stokkebryn i Mesta Drift forteller: En Mestaansatt mistet en gang taket på tilhengerlemmen under lossing så den falt ned og skadet kneet hans. Etter å ha blitt gipset og innlagt på sykehuset ble han overrasket over all oppmerksomhet han fikk fra kvinnelige sykepleiere. Hver time kom det inn en ny, som først leste journalen før de lettet på dyna og kikket. Da det endelig kom en mannlig pleier, klarte ikke den mestaansatte å dy seg og ba om å få vite hva som sto i journalen: Der sto det: «Under tømming falt lem ned og knuste kneet!!!» Morten Stokkebryn utfordrer Torbjørn Bakken i Mesta Drift.

Refleks. Halvering av skadefraværet NR.1-2011. SIDE 3 Mesta lanserer menyverksted

Refleks. Halvering av skadefraværet NR.1-2011. SIDE 3 Mesta lanserer menyverksted 1 Bygger Bybanen s 8-9 NR.1-2011 Nytt hyttesalg s 12-13 Rekordtidlig asfalt s 16 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 9. ÅRGANG Halvering av skadefraværet "Bry deg" -kampanjen

Detaljer

Refleks. Kraftig framgang NR.2-2010

Refleks. Kraftig framgang NR.2-2010 Refleks 2 - April 2010 1 Slås sammen? s 14-15 NR.2-2010 Rar vinter s 10-11 Brøytejentene s 20 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Kraftig framgang Mestas økonomiske

Detaljer

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal Refleks 4 - September 2010 1 Egne logoer s 14-15 NR.4-2010 Uten klem s 10-11 I Bergen ig jen s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Mesta Industri Mesta Asfalt

Detaljer

Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008

Refleks NR.5-2008. Side 6. SIDE 3 - Vi har mye å jobbe med. Refleks 5 - Desember 2008 Refleks 5 - Desember 2008 1 - Vi sender kun ut mannskaper når det er behov, sier Espen Sørlie, kontraktsleder Vestfold nord. Bedre utnyttelse s 12-13 NR.5-2008 Satser stort i nord s 8-9 Må dokumentere

Detaljer

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte: Mindre asfalt i år s 6-7 NR.1-2010 Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s 10-11 Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for

Detaljer

Refleks 10 - Desember 2006. Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei. Kraftig skadereduksjon

Refleks 10 - Desember 2006. Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei. Kraftig skadereduksjon Refleks 10 - Desember 2006 1 Årets vinter overgikk alle våre verste antakelser, sier regiondirektør i Mesta, Kjell Inge Davik Elektrisk natt i Oslo s 8-9 NR.10-2006 Motorvei på leirgrunn s 14-15 Miljøvennlige

Detaljer

Refleks. Bunnen er passert NR.2-2009. Side 3-4-5-6

Refleks. Bunnen er passert NR.2-2009. Side 3-4-5-6 Refleks 2 - Juli 2009 1 - Den nye organiseringen skal gi bedre utnyttelse av folk og maskiner, sier Bendek Maartmann- Moe. Gjennomslag! s 12-13 NR.2-2009 Fjernet bommene s 14 I fast jobb s 18 Ny organisasjon

Detaljer

Refleks. Asfalt traff blink NR.1-2009. Side 3. SIDE 17 Slanker Mesta Entreprenør

Refleks. Asfalt traff blink NR.1-2009. Side 3. SIDE 17 Slanker Mesta Entreprenør Refleks 1 - April 2009 1 - Nasjonal transportplan er gode nyheter for alle som er opptatt av vei, sier konsernsjef Harald Rafdal i Mesta. Flo og fjære s 6-7 NR.1-2009 Innfører Handyman s 9 Mesta Verksted

Detaljer

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort Refleks 4 - November 2008 1 - Vi må bli tøffere og slå ned på HMSbrudd. Det er ikke frivillig å følge regelverket, sier KHMS-sjef Bjørn Bakke. Nye traineer s 14-15 NR.4-2008 Ga bånn gass s 6-7 Med Geo

Detaljer

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11 Refleks 4 - April 2006 1 - Det er godt å se folk i gult som jobber langs veien, sier Glen Allan Eikeland, ny distriktssjef i Kr.sand. Vinterdriften kan bli bedre s 4 5 NR.4-2006 Pangstart i Drammen s 6

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Refleks. Saltbruken skal ned NR.9-2006. Side 4-5. SIDE 3 Fra MFS til Mesta produksjonssystem

Refleks. Saltbruken skal ned NR.9-2006. Side 4-5. SIDE 3 Fra MFS til Mesta produksjonssystem Refleks 9 - Oktober 2006 1 - Det har bekymret meg hvordan folk har betraktet oss slik det tidligere har sett ut her, sier Asbjørn Opedal på Stord. Ryddesjau i nord s 10-11 NR.9-2006 Rensker fjellet til

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

Refleks. Nå er vi konsern NR.3-2008. SIDE 18 Endringer på lønnsslippen

Refleks. Nå er vi konsern NR.3-2008. SIDE 18 Endringer på lønnsslippen NR.3-2008 Refleks 3 - September 2008 Refleks 1 Internavis for -konsernet Totalleverandør av sikker vei 6. ÅRGANG Nå er vi konsern Fra 1. september er organisert som et konsern, med et morselskap og åtte

Detaljer

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag Refleks 1 - Februar 2007 - Vi må sikre at langt flere får vite hva vi er gode på. Det er viktig, sier regiondirekør i vest, Ingrid Tjøsvold. Full fart i Farsund s 24-25 NR.1-2007 Vant 10 av 20 kontrakter

Detaljer

Refleks. Høy stemning NR. 1-2013. Taket løftet seg da 1 100 Mestaansatte feiret Mestas 10-års jubileum. Side 10-11. SIDE 12-13 Siste Refleks

Refleks. Høy stemning NR. 1-2013. Taket løftet seg da 1 100 Mestaansatte feiret Mestas 10-års jubileum. Side 10-11. SIDE 12-13 Siste Refleks 1 - Februar 2013 1 Nytt verkstedkonsern s 3 Siste tunnel s 16-17 Sterkest noensinne s 4-5 NR. 1-2013 Internavis for 11. ÅRGANG Høy stemning Taket løftet seg da 1 100 ansatte feiret s 10-års jubileum. 10-11

Detaljer

Refleks. Presisjonen må opp NR.2-2007. Side 4-5. SIDE 3 Stanser milliontap

Refleks. Presisjonen må opp NR.2-2007. Side 4-5. SIDE 3 Stanser milliontap Refleks 2 - April 2007 - Nå har vi god inndrift i tunnelen og alt går som planlagt, sier prosjektleder Bjarne Løne. Lyser opp LOFAST s 14-15 NR.2-2007 Trimmer asfaltverk s 6-9 - Mesta er verdensledende

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13 Mistet nesten hånden s 4-5 NR.1-2006 Refleks 1 - Januar 2006 Undersøkelse: - Røyking og asfaltarbeid er en spesielt uheldig kombinasjon, sier virksomhetsdirektør Erik Storhaug. Regionsjef i farta s 16-17

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse

Refleks. Skadetallene skal ned NR.4-2007. Side 10-15. SIDE 8 Mesta velger pensjonskasse Refleks 4 - Oktober 2007 1 - Vi har fått mye ig jen for MPS-arbeidet. Særlig arbeidet med god og nøyaktig planlegging, sier prosjektleder, Morten Labori. Sikrer veifarende s 4-5 NR.4-2007 Testplass sparer

Detaljer

Kort om Mesta. Nøkkeltall Mesta-konsernet. Mesta Konsern. Årsberetning og regnskap. Mesta Drift. Mesta Entreprenør. Mesta Industri.

Kort om Mesta. Nøkkeltall Mesta-konsernet. Mesta Konsern. Årsberetning og regnskap. Mesta Drift. Mesta Entreprenør. Mesta Industri. Årsrapport 2010 1 Kort om Mesta Mesta er et av Norges største entreprenørkonsern innen bygging, drift og vedlikehold av vei, og hadde i 2010 en omsetning på 4,5 mrd. kroner. Mesta har virksomhet over hele

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsrapport 2009. Divisjonene

Årsrapport 2009. Årsrapport 2009. Divisjonene Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Divisjonene Baneservice på fem minutter Virksomhet: Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskaper bygger og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2010 Innledning Innledning Dugnad anno 2011 Dugnad er begrep som ikke har sidestykke i så mange språk. For noen år siden ble dugnad kåret til Norges nasjonalord.

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2014 Fire eksperter om bygg- og anlegg: DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN Prosjekt: VARMER OG TØRKER NYE GARDERMOEN Produktnyhet:

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey Peabnytt Nr. 3 2011 15. årgang Peab sponser Vålerenga Ishockey Møt Erik Løfsnes, adm dir IT Fornebu Reportasje HMS-aksjonen Tema: HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere.

Detaljer