Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH."

Transkript

1 Innkalling til styremøte 21. september 2010 Vår ref.: 2010/1325 Til: Hanne M. Alvsing, Marianne Bjerke, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Kopi per e-brev uten vedlegg til: Varamedlemmene, Kunnskapsdepartementet, Studentsamskipnaden, sentralbordet i Høgskoleadministrasjonen, 25 høgskoler, Fylkesmannen, Hedmark Fylkeskommune, Hedmarkstudenten, Riksrevisjonen, regionmedia, prosjektdirektør PIU, høgskolens avdelinger. Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Avdeling for økonomi og ledelsesfag, Rena Tid: 21.september 2010 Styremøte Kl 9-16 Lunsj Kl Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs Høgskoledirektør

2 Saksliste: HS 2010/54 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2010/55 Godkjenning av protokoll fra møtet 16. juni 2010 HS 2010/56 Prosjektering av nybygg på campus Evenstad HS 2010/57 Halvårsrapportering 2010 for HHs mål- og resultatstyring HS 2010/58 Status studentopptak og arbeid med studieprogram HS 2010/59 Foreløpig regnskap 2. tertial 2010, med kommentarer og prognose 2010 HS 2010/60 Godkjenning av regnskap 2. tertial 2010 rektors fullmakt HS 2010/61 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Studentsamskipnaden i Hedmark HS 2010/62 Det videre arbeidet med bioteknologi ved HH HS 2010/63 NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningen HS 2010/64 Tilsetting som (og kompetanseopprykk til) professor i norsk språk med didaktisk innretning (u.off. jf off.l. 25) HS 2010/65 Status Prosjekt Innlandsuniversitetet (Muntilg orientering) HS 2010/66 Lokale lønnsforhandlinger, 2010 (u.off. jf off.l. 23) HS 2010/67 Styrets selvevaluering (lukket) HS 2010/68 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2010/69 Eventuelt Side 2 av 2

3 HS 2010/54 Arkivsak: 2010/1325 Godkjenning av innkalling og saksliste Høgskoledirektørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes

4 HS 2010/55 Godkjenning av protokoll fra møtet 16. juni 2010 Arkivsak: 2010/1325 Høgskoledirektørs forslag til vedtak: Protokollen fra 16. juni 2010 godkjennes.

5 21. sept HS 2010/56 Prosjektering av nybygg på campus Evenstad ark. sak: 2010/1299 Saksfremlegg Vedlegg: 1. Rapport: Behov for infrastruktur, campus Evenstad, 14. mars, Utkast søknad til Kunnskapsdepartementet. Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret ber administrasjonen om å sende søknad til Kunnskapsdepartementet om at Statsbygg igangsetter en prosjektering av et mulig nybygg til høgskoleaktivitet på campus Evenstad.

6 21.sept 2010 Saksfremlegg I forhold til tidligere infrastrukturutredninger på campus Evenstad, har utviklingen gått raskere enn forventet når det gjelder antall studenter, og avdelingen har allerede nådd det den har hatt som et langsiktig mål; 200 heltidsstudenter på campus. Avdelingen har også nådd målet for antall fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger. For å klare undervisningen, inkludert FoU-tid, mener avdelingen at fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger, som de har pr i dag, vil være robust og stabilt. Avdelingen har ikke planer om å utvide den faste faglige staben ytterliggere. Avdelingen er satt til å utvikle Mastergrad- og PhD innen rammen av et Innlandsuniversitet og får således satsingsmidler gjennom KUF-fondet. Imidlertid kan avdelingen ikke påregne og få utvidet basisfinansieringen gjennom økte måltall. Med dagens volum på studenter og faglige tilsatte, har avdelingen lagt en utviklingsbane som skal sette dem i stand til å oppnå en økonomi i balanse også etter at PIU-finansieringen tar slutt (forutsatt fra ca 2015/2016, worst case). Med dagens aktivitetsnivå på campus Evenstad er imidlertid kapasiteten på undervisningsrom, lesesaler, grupperom og kontorer sprengt. Det finnes ingen alternative bygninger som avdelingen kan ta i bruk. Administrerende direktør foreslår et nytt bygg som samler alle faglige ansatte og som gir økt kapasitet på undervisningslokaler og som samtidig frigjør rom for lesesalsplasser og grupperom. Bygget bør ha følgende kapasitet: 1 klasserom med 60 plasser 1 klasserom med 100 plasser o Disse bør kunne slås sammen til en stor aula med plass til minst 200 personer 20 enmannskontorer 8 firemannskontorer 1 møterom 2 fellesrom. Med et nybygg kan Låven og loftet i hovedbygningen frigjøres til lesesaler og grupperom. Dagens kontorer i hovedhuset kan på denne måten frigjøres til teknisk administrativt ansatte. Overordnet er det administrerende direktørs anbefaling at HH fremmer en søknad til Kunnskapsdepartementet der vi ber dem om å gi Statsbygg i oppdrag og prosjektere et nybygg til høgskoleformål på campus Evenstad innenfor en gitt økonomisk ramme. Behovet for et nybygg ligger på ca 800 kvm. Erfaringstall fra for eksempel Terningen Arena tilsier at et nybygg vil kunne koste HH kr pr kvm i husleie pr år (høyeste estimat), i alt kr 1,6 mill pr år. I tillegg kommer driftskostnader, oppvarming mv. Til sammen vil dette bety en årlig kostnad på ca kr 2 mill. Staten har særlige rutiner for igangsetting av byggeprosjekter der utbygger er Statsbygg, og leietaker dekker husleien innenfor gjeldende budsjettrammer. I slike kurantprosjekter kunne statlige virksomheter tidligere be Statsbygg direkte om å starte prosjektering, mens dette nå er endret i et rundskriv fra FAD av 17. november For prosjekter med en styringsramme under kr 50 mill er det kun det enkelte departement som nå kan gi et prosjekteringsoppdrag til Statsbygg. HH må derfor be Kunnskapsdepartementet om å gi et slikt oppdrag. Et utkast til en slik anmodning er vedlagt styresaksfremlegget. Etter en eventuell prosjektering må man så ta stilling til hvorvidt Statsbygg skal gis i oppdrag å bygge. Dette er en beslutning som ikke skal fattes nå, men som en kommer tilbake til etter at bygget er ferdigprosjektert og kostnadskalkylen foreligger. HH må uansett bære kostnaden ved prosjektering, men dersom byggeprosjektet igangsettes kan denne kostnaden legges inn i grunnlaget Side 2 av 4

7 21.sept 2010 for husleieberegning. Den økonomiske risiko man må ta stilling til i denne styresaken omhandler således kostnadene ved prosjekteringen. Om det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt å inngå leieavtale for et nybygg, er det administrerende direktørs utgangspunkt at avdelingen selv må stille med egenfinansiering på kr 1 mill pr år, mens HH stiller med kr 1 mill fra felleskapittelet pr år. I dette ligger det at administrasjonen kommer til å fortsette arbeidet med å redusere eksisterende husleiekostnader i de tilfellene der høgskolen sitter med gamle og ufunksjonelle bygg og/eller der det avdekkes muligheter for en omlegging av dagens bruk. Det vil fremover bli frigjort felleskostnader ved at avdelingen overtar all boligformidling på Evenstad. Denne modellen er nylig igangsatt og representerer en styrking av avdelingens økonomi. Studentsamskipnaden har med dette ikke lenger studentboligutleie på Evenstad. Det vil videre bli arbeidet med å finne ekstern finansiering til et eventuelt nybygg på Evenstad. Dersom et nybygg blir realisert vil husleiekostnadene for dette slå inn tidligst i Begrunnelse for anbefaling Det er godt dokumentert at avdelingen på Evenstad opplever voksesmerter. Infrastrukturbehovet på campus Evenstad må sees i lys av at 250 mennesker daglig skal finne arbeidsplass, hvileplasser og spiseplasser på campus. Rundt 100 av disse skal også overnatte på campus. Den faktiske økningen i antallet studenter og ansatte siden 2004/2005, da den forrige infrastrukturplanen ble realisert, er helt reell og dokumenterbar. Ettersom avdelingen hele veien har hatt en tydelig profil på å satse på tilstredeværende heltidsstudenter på campus og tilsvarende for ansatte, blir spørsmålet om kapasiteten og funksjonaliteten på infrastrukturen et helt avgjørende strategisk spørsmål for avdelingen. HH har fra starten av PIU-prosjektet pekt på Evenstad-miljøet for å utvikle én av de to faglige spydspissene i HHs universitetssatsing. I dette har det ligget eksplisitt og implisitt at avdelingen har måttet foreta en faglig oppbygning for å kunne skape grunnlaget for en PhD-søknad og at det har vært viktig å bygge opp et robust underlag av BA-studenter som grunnlaget for opptak til Mastergrad(er) og senere PhD. Vedlagte rapport fra avdelingen og flere befaringer ved avdelingen, sannsynliggjør at det, med dagens student- og ansatte volum, er blitt en nødvendighet med stadige og midlertidige løsninger for å få virksomheten til å gå rundt. Dette i seg selv er kostnadsdrivende for avdelingen og bidrar ikke til nye varige og gode løsninger, da den samlede kapasiteten på campus er sprengt. Det er administrerende direktørs vurdering at dagens aktivitetsnivå og den tilhørende infrastruktur og dennes funksjonalitet ikke samsvarer. Det som fremstår som særlig tydelig er at studentene lider under manglende kapasitet og funksjonalitet på infrastrukturen. Antall lesesalsplasser (16) og antall grupperom (2) er ikke dimensjonert for et volum på 200 studenter. Slik rektor og administrerende direktør oppfatter avdelingens status, er man nå i mål hva angår en riktig dimensjonering av antall studenter og ansatte. Fremover skal avdelingen vektlegge den videre utviklingen av kvalitet. Videre utvidelser i volum (studenter og fast ansatte) skal ikke skje. Sett i et økonomisk perspektiv må en låse en økonomiplan som viser hvordan en med dagens aktivitetsnivå blir selvfinansiert etter at PiU-finansieringen tar slutt (ca år 2015/2016, worst case). De økonomiske kalkylene for avdelingen gir et bilde av at avdelingen, med dagens volum på studenter og faglig-vitenskapelige ansatte, skal kunne sikre inntekter på et nivå som gjør at avdelingen vil gå i balanse også etter at PiU-finansieringen tar slutt. Det økonomiske grunnlaget skal sikres gjennom økt Side 3 av 4

8 21.sept 2010 studiepoengproduksjon og økte oppdragsinntekter (BOA/Bidragsprosjekter og BOA/Oppdragsprosjekter) innenfor det volumet av studenter og ansatte som avdelingen nå har opparbeidet. Avslutningsvis gjøres det oppmerksom på at dagens finansieringsmodell ble evaluert i 2009 (jf vedlegg 4 til Prop. 1 S, ). En nasjonal arbeidsgruppe har våren 2010 arbeidet videre med noen av de utfordringene som evalueringen fra 2009 pekte på. Det spørsmålet som Kunnskapsdepartementet har satt særlig fokus på er dagens inndeling i 6 kategorier innenfor undervisningskomponenten (Universitets- og høyskolesektoren uttalte i forbindelse med evalueringen i 2009 at de ønsker en gjennomgang av kostnadskategoriene). Departementet er av den oppfatning at antallet kategorier bør reduseres og at dagens faginndeling endres. Dette vil i så tilfelle innebære at noen fagområder løftes opp ift dagens insentivsatser mens andre fagområder tas ned ift dagens insentivsatser. Det er ikke klarlagt hvorvidt det vil bli foretatt endringer i dagens modell eller hvor mange kostnadskategorier en vil benytte ved en eventuell reduksjon i antallet kategorier. Den nasjonale arbeidsgruppen har imidlertid utviklet ett forslag med 3 kategorier (hvilket er det antallet studiekategorier som benyttes i Danmark, med en forskyvning i favør av naturvitenskapelige og teknologiske fag) og ett forslag med 4 kategorier. I begge alternativene er landbruksfag (det fremkommer ikke hvorvidt dette også inkluderer skogbruksfag) plassert i nest høyeste kategori, med en sats på kr pr avlagte 60-studiepoengsekvivalent. I dag er landbruksfag plassert i kategori E, hvilket gir kr pr avlagte 60-studiepoengsekvivalent. Isolert sett vil denne økningen, over tid, forbedre økonomien i landbruksfagene betydelig (og eventuelt også skogfagene dersom disse inkluderes). Hvorvidt en endring blir innført vil bli offentliggjort i forbindelse med fremleggingen av Statsbudsjettet, 5. oktober Side 4 av 4

9 Behov for infrastruktur Campus Evenstad TIL: Fra: Høgskoledirektør Pål E. Dietrichs SUE ved dekan Harry P. Andreassen Dato: 14. mars

10 I dette dokumentet anbefaler vi at Høgskolen i Hedmark (HH) ber Statsbygg starte prosjektering av et nytt bygg til høgskoleaktivitet på Evenstad Argumenter: I forhold til tidligere infrastrukturutredninger på campus har utviklingen gått raskere enn forventet både når det gjelder antall studenter og økning i antall ansatte, og vi har allerede nådd det vi har hatt som langsiktige mål. Vi har nådd vårt mål om 200 studenter på campus, og kan nå lukke studier for å kontrollere opptaket. Vi har nådd målet med fast vitenskapelig ansatte. For å klare undervisningen, inkludert FoU-tid vil fast vitenskapelig ansatte som vi har i dag være robust og stabilt. Vi skal ikke utvide den faste faglige staben ytterliggere. Men vi må håpe at antall forskere og stipendiater vil øke etter hvert som vi får høyere kvalitet på forskningsproduksjonen og får større tilslag på forskningssøknader. Noen stipendiater og forskere (postdoktorer) vil forhåpentligvis etablere seg på forskningsprosjekter på campus. I tillegg får vi en stadig økende antall gjestestipendiater og gjesteforskere fra utlandet som må ha en kontorplass i noen uker, måneder eller år. Disse er viktige for å videreutvikle oss inn mot EU. Avdelingen er satt til å utvikle master- og PhD inn mot Innlandsuniversitetet. Vi får store satsingsmidler gjennom KUF-fondet, men får ikke utvidet vår basis gjennom økte måltall. Skal vi lykkes med egenfinansiering når midlene gjennom KUF-fondet avsluttes må vi akseptere denne utvidelsen av antall studenter og ansatte da det er vår eneste mulighet til å klare å overta finansieringen av KUF-midlene. Forslaget i korthet: Kapasiteten på undervisningsrom, lesesaler, grupperom og kontorer er sprengt på campus Evenstad. Det finnes ingen alternativ bygninger som vi kan ta i bruk. Vi foreslår et nytt bygg som samler alle faglige og gir gode undervisningslokaler, samt frigjør rom for leseplasser, grupperom og lignende. Bygget bør ha minst følgende kapasitet: 1 klasserom med 60 plasser 1 klasserom med 100 plasser o Disse bør kunne slås sammen til en stor aula med plass til minst 200 personer 20 enmannskontorer 8 firemannskontorer 1 møterom 2 fellesrom / myldrerom Låven og loftet i hovedbygningen frigjøres til lesesaler og grupperom. Fagkontorer i hovedhuset frigjøres til teknisk administrativt personal 2

11 1. Bakgrunn Campusprosjektet på Evenstad fra sannsynliggjorde et behov for infrastruktur på campus (ref. 2005/90). Etter den tid har infrastrukturen på campus vært i stadige utviklingsfaser: En egen utredning av behovet for infrastruktur på campus fra førte til vedtak om å rive den gamle låven og bygge en ny låve med funksjoner som et flerbrukshus Låven ble besluttet utvidet etter en rask vurdering av direktøren den Etter initiativ av prosjektleder i Statsbygg ble det samme våren besluttet en utvidelse av infrastruktur ved å etablere brakkerigger med hybelmuligheter I januar 2008 ble infrastrukturen i hovedhuset vedtatt endret ved å utvide kantine, flytte resepsjonen ned i første etasje og utvide biblioteket I vinter har avdelingen endret bruken av flere hus på campus til studenthybler og kontorer Vi har vokst i langt større grad enn forutsett i infrastrukturrapporten fra Siden 2004/05 med vedtak om å bygge låven har vi hatt følgende utvikling: En nesten 70% økning i studentmassen fra 116 registrerte heltidsstudenter høsten 2004 til 198 våren 2010 (Figur 1 og Tabell 1). I tillegg er 68 studenter allerede påmeldt til å ta enkeltemner på campus i 2010 Fra 5 til minst 50 internasjonale studenter i året (minimum 3 måneders opphold) Nylig hadde vi 70 nordiske og baltiske søkere til 20 studieplasser på et intensivkurs 65 egne og eksterne studenter på naturoppsyn Etablert master i anvendt økologi med 20 studenter Vi har 85 søkere til master i anvendt økologi for høsten Antall søkere på dette tidspunkt tidligere år har ligget i overkant av 20. I 2005 hadde vi ikke akkreditert master Etablert nye studieprogrammer: o Bachelor i natur- og økoturisme o Årsstudium i jakt, fiske og guiding o Årsstudium i bioenergi o Nordic forestry and wildlife management o Conservation and ecology o Practice in applied ecology o Master i anvendt økologi Fra 28 til 90 studenter som bor på campus Fra 29 til totalt 62 arbeidsplasser på campus, hvorav 59 personer (54,7 årsverk) er direkte knyttet til høgskoleaktiviteten (Tabell 2) Fra 18 (14,8 årsverk) til 46 (42, 45 årsverk) ansatte som jobber med faglig aktivitet. Andelen årsverk per ansatt har også økt og viser større andel heltidsansatte som forventer bedre og mer faste arbeidsplasser enn for eksempel II er stillinger og andre deltidsstillinger Fra 8 til 22 fast vitenskapelig ansatte (21,2 årsverk; alle med fast arbeidsplass på Evenstad) Fra 1 til 9 med professorkompetanse Fra 2 til 17 med førstekompetanse (professorer, dosenter, førsteamanuenser og førstelektorer) Fra 1 til 14 stipendiater Fra 10 (7,05 årsverk) til 17 (12,25 årsverk) teknisk/administrative medarbeidere (merk at alle ledere jobber både faglig og administrativt og går igjen i antall for faglige og administrative)) Fra 6 til 21 internasjonalt vitenskapelige publikasjoner med fagfellevurdering i året Opprettholdt en høy formidlingsvirksomhet Studiestarten i august 2009 samlet over 130 studenter og ansatte mot vanligvis 60 Høsttakkefesten i fjor samlet 185 ansatte og studenter, mot vanligvis 110 Vi forventer nærmere 200 på de neste store arrangement slik som Evenstadball og avslutningsmiddagen i juni Ca 30 mill i omsetning i 2010 mot ca 15 mill i 2004; 3

12 Ombygginger og utvidelser har muliggjort denne utvikling på campus, men vi møter stadig nye behov. I rapporten om behov for infrastruktur på campus fra 2005 skrev vi at SUE i løpet av 2 år vil kunne få en stabil studentmasse på rundt 150 studenter. Med 200 studenter pluss doktorgradsstudenter har vi nådd en studentmasse vi har hatt som et langsiktig mål. Økningen i antall studenter og ansatte har derfor vært kraftigere enn vi forutså i campusprosjektet og under arbeidet med behovet for infrastruktur på campus. Økt antall internasjonalt anerkjente forskere på campus gjør at vi blir mer ettertraktet for internasjonalt samarbeid og vi får stadig flere gjesteforskere og andre som ønsker kortere eller lengre (mellom 1 uke og 3 år) opphold på campus. Strategiene på campusen er nå direkte relatert til å oppnå akkreditering av et PhD-program, noe som gjenspeiler seg i målsettingen med innsatsområdet anvendt økologi, hvor ett av delmålene er å utvikle infrastrukturen (boks 1). Den faglige, administrative og infrastrukturmessige utviklingen på campus baserer seg på et sterkt ønske om å bygge et komplett og kompakt campus som ikke setter begrensninger for faglig utvikling og trivsel. Dette må sees i sammenheng med Evenstads beliggenhet hvor studentenes faglige og sosiale liv er på campus og man må 25 km nord til Koppang for å finne alternative sosiale miljø. Studenter, ansatte og gjester som kommer til Evenstad må kunne forvente at det er et visst minimum av fasiliteter som dekker de fleste behov hele døgnet. Spesielt kan man se dette i lys av Evenstad sin internasjonale satsing og forskningsaktivitet. Studentene deltar i stor grad aktivt på forskning 1 prosjekter, og på grunn av beliggenheten tilbringer de mye av sin tid på campus. Vi ønsker å utvikle et robust og levedyktig universitetscampus på lang sikt. Til tross for kontinuerlig utvikling av campusen, med provisoriske løsninger for undervisningslokaler, kontorplasser og leseplasser i hus som ikke er bygd til dette formål, er det klart at selve infrastrukturen og tilgjengelig kapasitet legger en øvre grense for videre utvikling innen studier, forskning og utviklingsprosjekter. For en videre utvikling av Evenstad er vi helt avhengig av å kunne ha en større kapasitet som støtter opp om funksjonsbehovene. Det er særlig følgende faktorer som gjør seg gjeldende i dag og som gjør at vi har behov for ytterligere fasiliteter vi ikke forutså: - Antall studenter har økt voldsomt og vi har kun to grupperom for studenter og en veldig dårlig lesesal med 16 plasser på loftet i hovedhuset som aldri ble bygd til daglig bruk. Dette vanskeliggjør den store mengde gruppearbeid som vi har. - Antall studieprogram har økt fra 4 til 11, og på grunn av omlegging til blokkundervisning har det blitt mer undervisning og mer gruppearbeid. Det begynner å bli en logistisk utfordring å finne mange nok og store nok undervisningsrom. Denne store aktiviteten gjør det blant annet vanskelig å finne gode møterom på campus for tiden, og vi leter stadig etter nye løsninger. - Antall forskerstillinger på midlertidig basis slik som stipendiater, post doktorer, gjesteforskere og andre øker kontinuerlig på grunn av økt forskningsaktivitet og internasjonalisering. - Antall faste fagstillinger har økt og blir i dag fragmentert i 3 ulike hus. Stipendiater sitter langt unna sine veiledere og er ikke til stedet der den daglige diskusjonen foregår. Fagmiljøet burde vært samlet. - Antall store samlinger/konferanser/intensivkurs slik som Naturoppsyn kunne gått for 100 studenter. Kapasitet for å ha konferanser med deltakere er ønskelig. 1 Disse provisoriske løsningene er også kostnadsdrivende for avdelingen. I 2005 bygde vi om et klasserom til 3 kontorer for driftsenheten. Denne endringen frigjorde plass til biblioteket. Nå trenger vi klasserom og vi har måttet fjerne disse kontorene for å gjøre rommet om til klasserom igjen. Vi har heller bygd 4 kontorer i en moelvenbrakke som ble satt opp som klasserom etter brannen i Disse stadige endringen har avdelingen selv påkostet, men er selvsagt en dårlig løsning også rent økonomisk. 4

13 Vi har vurdert muligheten for flere ombygginger men konkluderer her å løse infrastrukturbehovet på campus med et nybygg til kontorer og undervisningslokaler. Vi ønsker å samle hele fagmiljøet i ett hus. I tillegg må vi ha 2 store klasserom som kan slås sammen slik at det blir plass til 250 mennesker. En del kontorer må planlegges fleksible i landskap eller slik at de kan gjøres om til 2, 3 eller 4-mannskontorer hvis det i framtiden skulle vise seg å være behov for dette. På denne måten vil vi få en fleksibilitet som kan møte fremtidens behov på campus hvis vi opplever en ytterligere vekst de neste år. Dette vil også gi grunnlag for å ivareta fleksible undervisningsformer med fjernundervisning, og frigjøre dagens møterom til bruk for møter og også videokonferansemuligheter. Hvis man går for denne løsningen vil det som i dag er kontorer på låven gjøres om til grupperom og lesesaler. Under går vi gjennom avdelingens faglige profil og infrastruktursituasjon for å sannsynliggjøre behovet for ytterligere bygging. Vi viser også at det ikke finnes alternativer til et nybygg hvis man vil opprettholde utviklingsmulighetene på campus. Figur 1. Endring i antall registrerte heltidsstudenter på campus Evenstad. Topp-punktet i 2001 er et vårsemester og det er uklart hvorfor dette er så høyt da det ikke var spesielle opptak på våren i

14 Tabell 1. Antall registrerte studenter på ulike studier. Med forbehold om endringer for våren 2010 da endelig registrering ennå ikke er utført. 6

15 Tabell 2. Personer knyttet til Campus Evenstad. Navn Stillingsandel Stilling Finansiering Administrasjon og drift Andreassen, Harry P. 0.5 Dekan Bev Gangås, Kristin E Nestleder Bev Grønvold, Stine 0.9 Stabsleder Bev Zimmermann, Barbara 0.5 Internasjonal koordinator Bev Sagen, Mona 1 Studie Bev Austeng-Jørgensen, Mari 1 Økonomi Bev, vikar Walmsnæss, Lucy 0.8 Økonomi Bev Hagen, Inger Karin 0.5 Førstesekretær Bev Bråten, Anders 0.2 IT Bev NN 0.6 Resepsjon/markedsføring/formidling Bev Loftheim, Sarah 0.5 Bibliotekar Bev Nyberg Wenche 1 Bibliotekar Bev Elgaaen, Solvår 0.7 Renholder Bev Jacobsen, Marianne 1 Renholder Bev Lundberg, Knut 0.8 Vaktmester Bev Ness, Jan 1 Statsbygg Ekstern - Statsbygg Granheim, Johnny 1 Kokk Ekstern - Johnny's kantine og catering Sum 17 personer årsverk Faglig Bakmann, Ole 1 Avdelingsingeniør BOA-O Berge, Olav 1 Avdelingsingeniør BOA-O Maartmann, Erling 1 Avdelingsingeniør BOA-B Næstad, Frode 1 Avdelingsingeniør BOA-O Sandklev, Kåre 1 Avdelingsingeniør BOA-O Solvang, Håkon 1 Avdelingsingeniør 50% BOA-B, 50% Bev Strømseth, Thomas 1 Avdelingsingeniør BOA-B/O Hesjadalen, Magnar 1 Høgskolelektor Bev Langdal, Kjell 1 Høgskolelektor Bev Øfstaas, Trond 0.5 Høgskolelektor Bev Grønvold, Stine 0.1 Høgskolelektor (stabsleder) Bev Fremming, Odd R 1 Amanuensis Bev Vaagan, Øystein 1 Amanuensis Bev Økseter, Petter 1 Førstelektor Bev Stener, Stig Ole 1 Førstelektor Bev Evans, Alina 1 Førsteamanuensis Ekstern - Fullbright stipend Fahlman, Åsa 1 Førsteamanuensis BOA-B Ferguson, Mike 1 Førsteamanuensis Bev Lundmark, Caroline 0.6 Førsteamanuensis Bev Milner, Jos 1 Førsteamanuensis Bev Odden, Morten 1 Førsteamanuensis NFR Wabakken, Petter 1 Førsteamanuensis 40% BOA-B, 60% Bev Willebrand, Maria 1 Førsteamanuensis 70% BOA-B, 30% Bev Storaas, Torstein 1 Dosent Bev Andreassen, Harry 0.5 Professor (dekan) Bev Arnemo, Jon Martin 1 Professor 90% BOA-O og 10% Bev Haugen, Thrond O 1 Professor Bev Hillring, Bengt G. 0.7 Professor Bev Kiffney, Peter 1 Professor Bev Pedersen, Hans Chr. 0.5 Professor BOA-B Skarpe, Christina 1 Professor Bev Willebrand, Tomas 1 Professor Bev Asmyhr, Lasse 1 Stipendiat Bev Bærum, Kim Magnus 1 Stipendiat Bev Beest, Floris van 1 Stipendiat Bev Gangås, Kristin E Stipendiat Bev Glorvigen, Petter 1 Stipendiat Bev Gorini, Lucrezia 1 Stipendiat Eksternt finansiert - Universitetet i Roma/NFR Kvassnes, Mikkel 1 Stipendiat Bev Lande, Unni Støbet 1 Stipendiat Bev Mathisen, Karen M 1 Stipendiat Bev Michalowska, Kataryna 1 Stipendiat Erasmus stipend - Universitetet i Polen Pedersen, Simen 1 Stipendiat Bev Remy, Alice 1 Stipendiat NFR Valente, Clara 1 Stipendiat Bev Zimmermann, Barbara 0.5 Stipendiat Bev Sum 46 personer årsverk Totalt høgskoleaktiviteten 59 personer 54,4 årsverk Ekstern faglig klynge Gangås, Lars Ekstern - Statens naturoppsyn Myrbakken, Severin Ekstern - Severin Myrbakken AS Sundli, John Olav Ekstern - Borregaard skoger AS Om avdelingsingeniører: 1) ansatte på fiskeanlegget, jobber med faglig aktivitet på FoU-prosjekter og undervisning på campus; 2) ansatte på forskningsprosjekter som forskningsteknikkere. 7

16 Boks 2: Mål for Innsatsområdet Anvendt økologi Hovedmål: Etablere PhD-studium i anvendt økologi Ti delmål på veien til hovedmålet: 1. Studieutvikling som sikrer rekrutteringen til grunnutdanningene og masterutdanninger knyttet opp til PhD i anvendt økologi a. Videreutvikle bachelor i utmarksturisme slik at programmet moderniseres mot økoturisme, gjøres mer anvendelig, og såpass forskningsbasert at det kan kvalifisere til masterstudiet i anvendt økologi. b. Videreutvikle skogbruksutdanningen slik at den rekrutterer godt, bl.a. gjennom å etablere ettårig bioenergistudium. c. Utvikle felles internasjonal mastergrad som kan utvide rekrutteringen til PhD-studiet. 2. Arrangere forskerkurs Gjennomføre 2 forskerkurs for internasjonale PhD-studenter som ledd i utviklingen av PhDprogrammet i anvendt økologi 3. Heve den formelle kompetansen på avdelingen Minimum to opprykk til førstelektor og 2 til professorkompetanse. 4. Økt forskningsproduksjon Øke vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering med rundt 50%. 5. Opprettholde høy forskningsformidlingsvirksomhet Tilsvarende et snitt for de siste 3 årene ( ). 6. Være aktive søkere av NFR-midler Delta aktivt som samarbeidspartner, eller søkerinstitusjon på minst 3 årlige NFR-søknader årlig. 7. Delta på, og selv ta initiativet til, forskningssøknader i EU Være delaktig i minst en EU-søknad, og utvikle minst en idé for EU-samarbeid i løpet av 4 års-perioden. 8. Utvidet internasjonalisering gjennom studentutveksling Stabilisere oss på minst 20 utvekslingsstudenter som gjester Evenstad årlig, og at minst en av våre studenter reiser ut årlig. 9. Utvikle flere utviklingsprosjekter med nærhet til næringslivet og med praksisplasser Etablere ett utviklingsprosjekt knyttet opp til turisme, rovviltskader, overvåking eller lignende. 10. Videreutvikle infrastrukturen på campus Bygge resepsjon, få en bedre bibliotekløsning, utvidet kantine og bedre utearealer. 2. Robust fagmiljø 2.1 Studieprofil Bærekraftig bruk av skog- og utmarksarealer Denne profilen skal ivareta våre tradisjonelle, praktisk rettet utdanninger som relaterer seg direkte til skog- og utmarksnæringer og forvaltning av disse arealer. Dette er utdanninger innen skogbruk, utmarksforvaltning og natur- og økoturisme. Med bærekraftig mener vi at bruken av skog og utmark skal være økonomisk lønnsom, samfunnsmessig akseptabel og med et langsiktig ressurs- og miljøperspektiv. Dette videreføres også i vår forskningsprofil (se 2.2). Hvorfor denne studieprofilen? Utmarka er områdene som ligger utenfor jordbruks- og bosettingsområder, hvorav en del er skogdekket. Hedmark består av 95 prosent skog- og utmarksarealer som har gitt grunnlag for ulike næringer gjennom 8

17 tidene. Skinnhandel og jernblestring er borte, mens skogbruket er velutviklet og modent, og legger grunnlag for en omfattende verdikjede. I dag har rekreasjonsbasert næring i skog og utmark (særlig hyttenæringen) vokst til samme størrelsesorden som produksjonen av salgbare produkter fra skogen. Naturopplevelsene og hyttebygging kan sees i sammenheng med jakt- og fiskemuligheter som i regionen tradisjonelt sett har vært brukt til matauk, og i liten grad er kommersialisert. Evenstad ligger i et område der bruk og utvikling av utmarka er en av grunnpilarene til framtidig næring og bosetning. Nærhet til lokale problemstillinger gjør forskning og undervisningsaktiviteter til mer enn intellektuelle øvelser, da de har direkte betydning for de tilsattes framtid og studentene møter raskt miljøet de utdanner seg for. Fagpersonell og studenter søker seg hit fra hele landet, fra Norden, og gjennom internasjonalisering også fra andre steder i verden fordi vi ligger nettopp der vi ligger og fordi vi har en særegen faglig ekspertise. 2.2 Forskningsprofil Anvendt økologi Vi skal anvende økologisk vitenskap og metode for å utvikle tiltak slik at vi kan bruke og forvalte naturressursene på en bærekraftig måte og overvåke miljøet for å bekrefte at bruken er bærekraftig. Mesteparten av vår forskning vil derfor fokusere på tiltak, bruk, forvaltning og overvåking. Med en slik profil skal vi dermed fokusere mer på løsningen til menneskelig påvirkning av miljøet enn selv å studere effektene av menneskelige inngrep på utbredelsen og forekomsten av organismer. Vi skal bygge vår forskning på økologiske prinsipper, men den skal være relevant for forvaltning og bruken av naturen. Vi må også huske på at vår forskning skal bygge på generelle problemstillinger som har en internasjonal betydning. Denne profilen representerer de nye fagområdene vi bygger opp knyttet til Universitetet i innlandet. Med en bachelorgrad, en mastergrad, og en doktorgrad innen anvendt økologi bygger vi opp en forskerskole i et nettverk med andre stipendiater og vitenskapelig ansatte fra andre institusjoner (boks 2). Vår forskning skal altså være anvendbar, vi skal samarbeide med næringslivet og privat- og offentlig forvaltning om forskningsoppgaver. Samtidig skal vi ha fokus på hvordan vi kan bruke økologisk teori til anvendbare forvaltningsspørsmål. Vi skal være stolte av å drive anvendbar forskning, men for å holde oss vitenskapelig oppdatert så skal vi støtte opp om de som vil drive grunnforskning på avdelingen for det hjelper oss å holde oss faglig oppdaterte. 2.3 Internasjonalisering Vi har tre engelskspråklige semesterstudier som ivaretar både studie- og forskningsprofilen for internasjonale studenter på bachelornivå: Vårsemesteret med Nordic Forestry and Wildlife Management er rettet mot studieprofilen bærekraftig bruk av skog- og utmarksarealer Høstsemesteret i Ecology and Conservation og semesteremnet i Practice in Applied Ecology er rettet mot forskningsprofilen anvendt økologi. I tillegg vil all vår høyere utdanning på master- og PhD-nivå være engelskspråklig. Økt forskningsaktivitet og internasjonalisering de siste årene har ført til at vi stadig får henvendelser fra gjesteforskere om opphold på campus. I 2009 var følgende på kortere eller lengre opphold: Anna Gudrun 7 netter Nettverksmøte Erasmus 17 personer i 4 netter 9

18 Stefan Rüge Erasmus Gregor Torkar Izabela Wierzbowska Slovenia Environmental College 5 netter 10 netter 4 måneder 2 personer i 2 netter I dag har vi 3 gjesteforskere på lange opphold på campus: Alisa Evans, post doc på Fullbright stipend fra USA minimum 6 måneder Lucrezia Gorini, stipendiat frå Universitetet i Roma minimum 3 år Kataryna Michalowska, stipendiat fra Polen minimum 6 måneder Vi har henvendelser fra 1 annen som ønsker å komme hit på forskeropphold i 2010: Daphna Gottlieb som søker om midler til et 10 måneders post doc opphold Boks 2: International Research School in Applied Ecology (IRSAE) Research profile: Apply ecological theory and methodology to develop measures to use and manage natural resources in a sustainable manner and to monitor the environment to warrant the use is sustainable. Hence, the bulk of our research is focused towards mitigation, use, management and monitoring (MUMM). Mission: To advance the quality of PhD education within Applied Ecology, thereby producing responsible future scientists & managers that can progress the present-day front in applied ecology further. Objectives: To establish an interactive network of contacts and collaboration among PhD students, researchers and managers; To feed PhD students with ecological theory and enable them to apply this theory to solve management problems; To exchange and facilitate information between parties involved regarding the availability of existing PhD courses, seminars, research funding, career opportunities etc, and to create new PhD courses, conferences, and PhD meetings; Organisation: Hedmark University College will manage and finance the startup of the school, headed by the dean Harry P. Andreassen and managed daily by PhD-student Floris M. van Beest. A steering board with selected representatives from partners, other supporters and external members will meet yearly. Progress: Since this is an emergent initiative we are currently formalizing partnership with various research institutions and private and public offices. Main partners and members of the steering board will meet first time during fall 2009 to agree on the strategy. The first conference, addressing the start up of the research school (kick off conference), is planed some time before July Partners: Aarhus universitet (Department of wildlife ecology and biodiversity), Sveriges Landbruksuniversitet (Grimsö wildlife resesearch station og School of forest engineers), Åbo akademi university and Nova university of applied science (Aronia centre for environmental research), Karlstad universitet (Biologisk fakultet) og Norsk institutt for naturforskning. Totalt rundt 70 PhD-studenter. 10

19 2.4 Studieportefølje Vår studie- og forskningsprofil presenteres i Figur 2. Våre tradisjonelle studier rettet mot skogbruks-, utmarks- og turistnæringen er det viktigste vi har for det er blant disse vi i dag rekrutterer den største mengde studenter, det er de som produserer det aller meste av vår finansiering, og det er blant disse vi skal rekruttere til master og PhD. Figur 2. Studieporteføljen på Evenstad slik den er planlagt innen I tillegg til studieprogrammer på 30 studiepoeng eller mer skissert i Figur 2 holder vi jevnlig kurs på 5 eller 10 studiepoeng med mange eksterne deltagere: Naturoppsyn (10 stp), med 70 deltagere i året. Består av to samlinger på 5 dager hver. Det er årlig eksterne deltagere og som ikke får plass da vi ikke har kapasitet til større klasser i vårt største auditorium. Vi bidrar med overnatting for eksterne. Registrering av kulturminner i utmark (10 stp). Består av to samlinger på 4 dager hver. Det er årlig ca 15 deltagere, hvorav 5 eksterne. Tropical wildlife (10 stp) med en ukes samling på Evenstad og en måneds studietur til Tanzania. Dette er nå et masterkurs med et begrenset opptak til 15 studenter, hvorav over halvparten som regel er eksterne. Forskerkurs (5 stp). De siste 3 årene har vi årlig arrangert 1-2 forskerkurs med våre masterstudenter, stipendiater og eksterne stipendiater. Deltagelsen kan variere fra deltagere. Holdes som en intensiv samling på en uke med på følgende selvstudium. 11

20 Internasjonalt intensivkurs Natural resource use in Norway conflicts and solutions. To ukers intensivkurs hvor vi blander våre masterstudenter med deltagere fra våre nordiske og baltiske partnere. I år var det 70 internasjonale søkere til 21 internasjonale studieplasser. Med mer ujevne mellomrom arrangerer vi også konferanser. Sist sommer hadde vi Per Wegge symposium med 60 deltagere. Erasmus nettverksmøte med 17 deltagere. Og i sommer skal vi arrangere oppstartskonferansen for forskerskolen IRSAE. Vi forventer deltagende stipendiater, samt deres veiledere. Foreløpig er vi usikre på om vi har kapasitet til plenumsforedragene på campus da vi ennå ikke har hatt registrering. 2.5 Innsatsområde Anvendt økologi Evenstad forvalter innsatsområdet anvendt økologi i perioden med målsetting om å etablere PhD i anvendt økologi (se boks 1). Til dette får vi noen midler fra høgskolens FoU-utvalg. Hele Evenstads virksomhet er del av innsatsområde. I siste års selvevaluering skriver vi: Styrker Vi har i stor grad nådd våre mål. Totalt sett de 3 årene som innsatsområdet har pågått ligger vi godt an og vi vil innfri de fleste mål innen utgangen av innsatsområdets periode. Hovedmålet om å få etablert en PhD i anvendt økologi vil kanskje ikke være på plass i løpet av året, men søknaden vil være sendt og under evaluering da vi har nådd de andre mål. Spesielt viktig for oss er forskningsvirksomhet som skal underbygge en PhD-søknad. Her har vi økt publikasjonsmengden betraktelig fra å ligge under 10 i starten av perioden til 21 i Også viktig for PhD-søknad er aktiviteten med forskerkurs hvor vi allerede har gjennomført 4, men bare hadde planlagt 2 totalt. Vår internasjonaliseringsvirksomhet preges av studenter inn på campus. Både på bachelornivå og på masternivå øker antall internasjonale studenter betraktelig. I 2010 vil det være minst 25 land representert på Evenstad og totalt nær 75 internasjonale studenter, hvorav rundt 50 på opphold i over 3 måneder. Vi har også lyktes med å sende våre studenter ut, noe som har vært svært vanskelig tidligere. I 2009 har vi 4 studenter i utenlandsopphold, og vi vil totalt sett få flere enn resultatmålet. Riktignok var målet totalt sett beskjedent med bare 4 da dette har vært noe vi har prøvd uten å lykkes tidligere. Vi har også greid å opprettholde formidlingsvirksomheten, men det er fortsatt en tendens til lavere interesse for dette da vi fokuserer mye på internasjonale forskningspublikasjoner for å få akkreditert en PhD. Vi har lykkes med å rekruttere gode medarbeidere som gjør at vi også vil styrke oss i Svakheter Til tross for at vi når våre mål om studenter som reiser ut er det fortsatt få studenter som realiserer et utenlandsopphold. Selv om vi har økt forskningsproduksjonen betraktelig, er det fortsatt lite forskningsproduksjon som er vårt eget med oss som førsteforfattere. Det meste er vi medforfattere på i publikasjoner som er initierte på andre institusjoner. Trenden med synkende formidlingsvirksomhet skyldes i all hovedsak manglende registrering og vi vil jobbe aktivt med dette i I forhold til delmål 1 og rekruttering så bruker vi fortsatt lite tidsressurser til markedsføring av studiene våre, og selv om vi har studier som rekrutterer dårlig er det flere studenter enn noen gang på campus med 184 registrerte studenter høsten

21 2.6 Studieportefølje med både praksis og teori Studie- og forskningsprofilen synliggjøres i Figur 2. Studieporteføljen viser klart at vår faglige framtid er en både og : Ja, vi skal opprettholde våre tradisjonelle fagfelt, og samtidig bygge opp en forskerskole med en litt mer akademisk vri. Men vi må passe på at også forskerskolen bevarer vår egenart med nærheten til naturen og den praktisk anvendbare profilen, i motsetning til de grunnleggende teoretiske tradisjonelle universitetene. Vi skal ikke være i fronten i den økologiske vitenskapen slik den er basert på grunnforskning. Vi skal bygge oss opp til å bli i fronten på bruken av denne vitenskapen. Vi ønsker å utvikle en mastergrad nummer 2 som er mer praktisk rettet inn i forvaltningen av skog- og utmarksarealer og som kanskje kan være med å binde sammen den praktiske profilen med den mer akademiske profilen. Vi diskuterer med våre nordiske partnere om å lage en erfaringsbasert master med foreløpig arbeidstittel Ecosystem restoration and conflict resolution. 2.7 Kurs og oppdrag Vi har et uttalt mål på Evenstad om å skape en levende campus. Det betyr at vi alltid prioriterer å holde den faglige aktiviteten på campus. Vi ønsker å utvikle og lykkes med den studieporteføljen vi har i dag på campus, og ikke bygge opp en administrasjon og en faglig stab som driver med betalingskurs eller desentral undervisning som skaper distanse mellom ansatte, mellom studenter og mellom studenter og ansatte. Vi lukker ikke denne døra helt for en gang kan dette være muligheten vi trenger for enkelte ansatte eller for avdelingen. Det kan også hende miljøet på Blæstad vil ha et annet fokus på sin studieutvikling. Inntil videre driver vi ikke med betalingskurs av noe slag, verken på eller utenfor campus, og heller ikke med fjernundervisning, men driver en kontinuerlig evaluering av om dette er nødvendig av økonomiske grunner. 2.8 Utviklingsprosjekter Evenstad drifter Evenstad settefiskanlegg som er et eksternt finansiert oppdrag for Glommen og Lågen Brukseierforening. Denne tilsetter 4 avdelingsingeniører som i tillegg til driften av anlegget også bidrar til undervisning på campus (20 studiepoeng) og utfører ulike utviklingsoppdrag for distriktet. Avdelingen er nå i samtaler med fylkeskommunen og er i ferd med å finansiere et annet prosjekt som har arbeidstittel Evenstad næringsutvikling som skal bidra til innovasjon i landbruket gjennom oppdrag som gis våre studenter. Prosjektet vil forhåpentligvis komme i gang i løpet av høsten. Prosjektets store utfordring i dag er å finne plass til kontorer og annen aktivitet prosjektet er avhengig av på campus. Vi jobber med å finnen ekstern finansiering for å isolere stabburet for prosjektet. 13

22 2.9 Konklusjon fagmiljø Campus Evenstad har utviklet en veldefinert fagprofil som nå styrkes ved sammenslåing med jordbruksfagene på Blæstad (Figur 3). Figur 3. Studieporteføljen på den sammenslåtte avdelingen Evenstad/Blæstad. Antall studenter er stadig økende og vi ser ingen spesielle nedganger i noen studier, men vi har selvsagt enkelte studier slik som skogbruk som rekrutterer dårlig. Totalt sett har vi imidlertid en stor nok studentmasse, og det er få emner som går med veldig få studenter (Tabell 3). Våren 2009 sviktet imidlertid studiepoengproduksjonen. Dette er nå i ferd med å rettes opp etter at vi startet blokkundervisning. Vi har også tatt tak og organiserer økt veiledning av bacheloroppgaver. Vi regner med at året 2010 igjen vil vise en økning i studiepoengproduksjonen som vil fortsette inn i For fagene på Evenstad sin del har vi styrket fagmiljøet og det er i dag 46 personer (42,95 årsverk) som jobber direkte med faglig aktivitet på campus. Av disse er 22 fast vitenskapelig ansatte med undervisning. Blant disse 22 finner vi 17 med førstekompetanse, hvorav 8 med professorkompetanse. I tillegg er det 14 stipendiater på campus som også delvis brukes i undervisningen. Fagmiljøet er robust nok til at vi aldri leier inn eksterne for å bidra til undervisning ved sykdom. Kun noen få fag er dårlig bemannet kompetansemessig og dette hovedsaklig knyttet til skogfagene (Tabell 4). 14

23 Vi oppfatter også fagmiljøet som robust i forhold til at det ikke lenger er avhengig av enkeltpersoner. Fagmiljøet burde være sterkt nok for å etablere en PhD i anvendt økologi. I forhold til innsatsområdet har vi lykkes bra med nesten alle våre delmål: 1) Selv om vi fortsatt rekrutterer dårlig på noen enkeltstudier så har vi en høy stabil studentmasse. Vi begynner å se resultater på rekruttering grunnet satsingen på master og internasjonalisering. 2) Vi arrangerer flere forskerkurs enn resultatmålet. 3) Vi har 2 som nærmer seg professorkompetanse, men ennå ikke nådd opp. 4) Vi har økt forskningsproduksjonen over resultatmålet (Figur 3) 5) Vi har opprettholdt høy formidlingsvirksomhet (Figur 4) 6) Vi har søkt aktivt på NFR-midler og lykkes rimelig godt 7) Vi har deltatt på noen EU-søknader, men ikke lyktes ennå 8) Vi har lykkes over all forventning på internasjonalisering og har over 30 internasjonale studenter både høst og vår. Flere av våre egne studenter har også begynt å reise ut 9) Vi er i ferd med å skape et utviklingsprosjekt med Fylkeskommunen og andre for å bruke våre studenter til å skape innovasjon i landbruket 10) Vi har utviklet infrastrukturen på campus. Likevel har det oppstått ytterligere behov som vi ikke så for 4 år siden Figur 3. Antall publikasjoner i internasjonalt vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering. Figur 4. Antall registreringer i ForskDoc av alt annet enn internasjonalt vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering. 15

24 Tabell 3. Antall studenter på ulike emner høsten og våren 2009/10. I tillegg til disse kommer studier for internasjonale studenter. I enkelte klasser slår vi sammen norske og internasjonale studenter og kan få klasser på 80 studenter. Antall studenter BA skogbruk Emner 1. kl 2. kl 3. kl 1. kl 2. kl 3. kl 1. kl 2. kl 3. kl 6SU1021 Praktisk skogforvaltning SU105 Trebaserte produkter SU107 Logistikk SU111 Naturgrunnlaget I: Vegetasjon og klima SU112 Naturgrunnlaget II: Geologi og landformer SU116 Arter og mangfold I: Spor og mangfold SU120 Økologi SU150 Økonomi SU Innføring i naturguiding SU166 Innføring i økoturisme SU181 Kommunikasjon SU182 Rapportskriving SU205 Skoglig planlegging SU Driftsteknikk SU Skogskjøtsel SU225 Bioenergi I SU226 Bioenergi SU230 Fiskeriøkologi i ferskvann SU234 Settefiskoppdrett I SU235 Fiskeforvaltning SU238 Settefiskoppdrett II SU239 Settefiskoppdrett III SU240 Viltforvaltning SU245 Viltforvaltning SU246 Rovviltøkologi og forvaltning I SU248 Biomedisin for vilt SU249 Rovviltøkologi og forvaltning II SU255 Innføring i regnskap SU Næringsutvikling i utmark SU Bærekraftig turisme og naturverdier SU268 Utøvende jakt og jaktorganisering SU269 Jaktguiding SU Arealplanlegging SU GIS SU275 Naturoppsyn SU295 Statistikk SU296 Vitenskapelig metode BA utmark BA natur- og økoturisme År skogbruk År bioenergi År utmark År jakt, fiske og guiding 16

25 Tabell 4. Hvilken emner hver enkelt fagansatt har kompetanse til å undervise i. Den nest venstre kolonnen summerer antall medarbeidere som kan undervise i emnene til venstre. Stipendiat Stipendiat Stipendiat Stipendiat Stipendiat Stipendiat Stipendiat Stipendiat Stipendiat Stipendiat Stipendiat Stipendiat Stipendiat Stipendiat Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor Professor (dekan) Dosent Førsteamanuensis Førsteamanuensis Førsteamanuensis Førsteamanuensis Førsteamanuensis Førsteamanuensis Førsteamanuensis Førsteamanuensis Førstelektor Førstelektor Amanuensis Amanuensis Høgskolelektor (stabsleder) Høgskolelektor Høgskolelektor Høgskolelektor Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør Antall kvalifiserte Zimmermann, Barbara Valente, Clara Remy, Alice Pedersen, Simen Michalowska, Kataryna Mathisen, Karen M Lande, Unni Støbet Kvassnes, Mikkel Gorini, Lucrezia Glorvigen, Petter Gangås, Kristin E. Beest, Floris van Bærum, Kim Magnus Asmyhr, Lasse Willebrand, Tomas Skarpe, Christina Pedersen, Hans Chr. Kiffney, Peter Hillring, Bengt G. Haugen, Thrond O Arnemo, Jon Martin Andreassen, Harry Storaas, Torstein Willebrand, Maria Wabakken, Petter Odden, Morten Milner, Jos Lundmark, Caroline Ferguson, Mike Fahlman, Åsa Evans, Alina Stener, Stig Ole Økseter, Petter Vaagan, Øystein Fremming, Odd R Grønvold, Stine Øfstaas, Trond Langdal, Kjell Hesjadalen, Magnar Strømseth, Thomas Solvang, Håkon Sandklev, Kåre Næstad, Frode Maartmann, Erling Berge, Olav Bakmann, Ole 6SU105 Trebaserte produkter 1 1 6SU107 Logistikk 1 1 6SU150 Økonomi 1 1 6SU202 Norwegian language 1 1 6SU Driftsteknikk 1 1 6SU255 Innføring i regnskap 1 1 6SU Næringsutvikling i utmark 1 1 6SU Arealplanlegging 1 1 6SU278 Registrering av kulturminner i utmark 1 1 6SU281 Tropical wildlife SU286 Naturturisme i arktiske strøk SU181 Kommunikasjon SU198 Bioenergy SU225 Bioenergi I SU226 Bioenergi SU250 Skogøkonomi SU266 Jakt og jaktguiding SU268 Utøvende jakt og jaktorganisering SU269 Jaktguiding SU275 Naturoppsyn SU285 Nordisk naturforvaltning SU321 Study design and statistical modelling SU323 Wildlife monitoring using radio tracking: Techniques and analysis SU324 Population monitoring using Capture Mark Recapture SU326 Habitat monitoring using multivariate analysis SU Innføring i naturguiding SU166 Innføring i økoturisme SU234 Settefiskoppdrett I SU238 Settefiskoppdrett II SU239 Settefiskoppdrett III SU248 Biomedisin for vilt SU Bærekraftig turisme og naturverdier SU267 Praktisk elgforvaltning SU GIS SU296 Vitenskapelig metode SU325 Population monitoring using Distance Sampling SU360 Human dimension in ecosystem management

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby?

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Harry P. Andreassen dekan 24.05.2012 Fra Høgskole til Universitet Innlandsuniversitetet Høgskolene i Lillehammer,

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL)

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL) Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL) Ny, grønn avdeling ved Høgskolen i Hedmark Avdelingen på Evenstad er pr. 1. august 2010 utvidet med studiested Blæstad landbruksstudier Avdeling for anvendt

Detaljer

En helhetlig fagprofil med samarbeid for mer FoU og innovasjon

En helhetlig fagprofil med samarbeid for mer FoU og innovasjon En helhetlig fagprofil med samarbeid for mer FoU og innovasjon Harry P. Andreassen 09.03.2016 Østerdalskonferansen 2016 Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Campus Evenstad Skog- og utmarksfag

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 12.11.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

Strategisk forskningsområde Anvendt økologi. Harry P. Andreassen

Strategisk forskningsområde Anvendt økologi. Harry P. Andreassen Strategisk forskningsområde Anvendt økologi Harry P. Andreassen 17.02.2016 Avdeling for Anvendt økologi og landbruksfag Campus Evenstad Skog- og utmarksfag To gamle institusjoner 1912: Evenstad Skogskole

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Protokoll fra møtet 28. april 2010

Protokoll fra møtet 28. april 2010 Protokoll fra møtet 28. april 2010 Saksnr 2010/555 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Årsplan 2010 for Innledning Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2010, samt å konkretisere planene. Fakultetets årsplan

Detaljer

Protokoll fra møtet november 2009

Protokoll fra møtet november 2009 Protokoll fra møtet 16.-17. november 2009 Saksnr 2009/1529 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum (17.12), Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førstelektor 1959 Førsteamanuensis 1955 Førsteamanuensis 1949 Professor 1967 Førsteamanuensis

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen,

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 13. februar 2013. Møtet ble holdt i klasserom 4, Terningen arena fra kl 9 13. Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Studieplan Årsstudium i utmarksforvaltning

Studieplan Årsstudium i utmarksforvaltning Studieplan Årsstudium i utmarksforvaltning 60 studiepoeng Godkjent: 00.00.00 Etablert: 00.00.00 STUDIEPLAN Årsstudium i Utmarksforvaltning 1. Innleiing Hedmark består av 95 prosent skog- og utmarksareal.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ENGELSK, IS, IKL (OG CASTL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ENGELSK, IS, IKL (OG CASTL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ENGELSK, IS, IKL (OG CASTL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1943 Professor 1957 Førsteamanuensis 1954 Universitetslektor 1962 Professor/Prorektor 1945

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Multiforest skogpleie for framtidas markeder eller Optimalisering av flerbruksskogen en forskningsprofil

Multiforest skogpleie for framtidas markeder eller Optimalisering av flerbruksskogen en forskningsprofil Multiforest skogpleie for framtidas markeder eller Optimalisering av flerbruksskogen en forskningsprofil Harry P. Andreassen dekan Østerdalskonferansen 05.03.2015 Campus Evenstad Avdeling for anvendt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte IS Født Stilling 1944 Førsteamanuensis Ansatte med dobbel tilhørighet IS/CASTL 1965 Professor* 1968 Professor*

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis* 1969 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis 1953 Førsteamanuensis

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 9:00 Sted: Honne kurs- og konferansesenter Arkivsak: 14/02000

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 9:00 Sted: Honne kurs- og konferansesenter Arkivsak: 14/02000 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.04.2016 kl. 9:00 Sted: Honne kurs- og konferansesenter Arkivsak: 14/02000 Tilstede: Bent Sofus Tranøy, Ingeborg Hartz, Susan Lee Nacey, Hans Kristian Rustad, Maren

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1953 Professor 1951 Førsteamanuensis 1947 Professor 1948 Professor 1945 Professor 1949

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje

Bruk av Siviløkonomtittel Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD Studiestruktur og kursportefølje Avdelingsstyremøte nr. 1/2007 Møtedato: 18. januar 2007 Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82 Møtetidspunkt: 12.30 15.30 Saksliste: Sak 01/2007 Sak 02/2007 Sak 03/2007 Sak 04/2007 Sak 05/2007 Sak 06/2007 Sak

Detaljer

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 28.09.2016 kl. 10:00 15:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Anette Kristin Myrstad,

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser. En ny modell for regionale lisenser?

Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser. En ny modell for regionale lisenser? Partnerskap og samarbeid pilot for regionalt konsortium for e-ressurser En ny modell for regionale lisenser? Hvor det hele startet Stjernø-utvalgets innstilling Samarbeidet fortsatte likevel, for eksempel

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

NHHs internasjonale virksomhet

NHHs internasjonale virksomhet NHHs internasjonale virksomhet Jan I. Haaland 28. mai 2008 Internasjonalisering på NHH noen suksess-faktorer Langsiktig satsing fra midten av 1980-tallet God forankring i ledelsen Vektlagt i NHHs strategi

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Innkalling og agenda Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4. 48/17 17/ Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5

Innkalling og agenda Oppnevning av nye varamedlemmer til styret 4. 48/17 17/ Navn på fakultet for audiovisuelle fag 5 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 29.08.2017 kl. 10:00 Sted: Lillehammer, Storhove møterom Ø112/113 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin-Sofie Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Nicolai Arbo, Maren Kyllingstad,

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer