Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL)"

Transkript

1 Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag (AØL)

2 Ny, grønn avdeling ved Høgskolen i Hedmark Avdelingen på Evenstad er pr. 1. august 2010 utvidet med studiested Blæstad landbruksstudier Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Campus Evenstad - Institutt for skog- og utmarksfag Studiested Blæstad - Institutt for jordbruksfag Studieportefølje innen grønne fag Skogbruksnæringen Utmarksnæringen Turistnæringen Jordbruksnæringen Avdelingen tilbyr emner, årsstudier, bachelorstudier og mastergradsstudie (snart PhD)

3 År STUDIEPROGRAM - AØLCampus Hamar 8 Forskningsprofil Anvendt økologi Inngrep, tiltak, bruk og overvåking 4 Bachelor Master PhD Studieprofil Bærekraftig bruk av skog- og utmarksarealer Årsstudier Evenstad 200 studenter Blæstad 100 studenter

4 Studietilbud Bachelor: Årsstudium: 1. Agronomi 2. Landbruksteknikk 3. Natur- og økoturisme 4. Skogbruk 5. Utmarksforvaltning 1. Bioenergi 2. Jakt, fiske og guiding 3. Landbruksteknikk 4. Skogbruk 5. Utmarksforvaltning 6. Økologisk landbruk

5 Studietilbud Deltidsstudie - Kurs: Master: 1. Naturoppsyn 2. Registrering av kulturminner i utmark 3. Tropisk økologi og naturforvaltning 4. Nordic Forestry and Wildlife Management 5. Practice in Applied Ecology 6. Ecology and Conservation 1. Anvendt økologi PhD: Søknad til NOKUT om akkreditering Oppstart 2011?

6 Utfordringer i skogfaglig utdanning Skogfaglig grunn utdanning Gi bred skogfaglig kompetanse På alle utdanningsnivå skal noen ut i jobb, mens andre skal studere videre på et høyere nivå Noen elever med grønn videregående utdanning bør studere ved en høyskole/universitet Rekruttering - høyt nok antall elever og studenter Må kunne godta frafall av elever og studenter Skogfaglig prosjekt- eller etterutdanning Akutt behov for å utdanne spesialister Vegplanleggere 20 stk??? Logistikk? Offentlige forvaltere? Levende skog standard? Gis? Skogbruksplanleggere? Utfordringen blir å ha et fagtilbud som varer over tid

7 Skogbruksutdanningen 1.bolk 2.bolk 3.bolk 4.bolk 1.år Naturgrunnlaget I (5) Naturgrunnlaget II (5) Økologi Skogskjøtsel Praktisk skog 2.år Skoglig planlegging Valgfag (5) Rapportskriving (5) Valgfag (5) Driftsteknikk Logistikk (5) Valgfag (5) Kommunikasjon (5) Statistikk Skogøkonomi Valgfag (5) Vitenskapelig metode (5) 3.år GIS Valgfag Trebaserte produkter Bacheloroppgave (20) Arealplanlegging

8 Tilbud om studieplass

9 Tilbud om studieplass Et ønske er å lukke studiene

10 Høgskolen i Hedmark, Evenstad Hva kan Evenstad tilby? Skogfaglig miljø Bidra innen skogfaglige tema og andre tema Skogstudenter Unge -> fremtiden i norsk skogbruk Økende antall skogstudenter Dette gir skognæringen en god markedsføring for rekruttering inn i næringa Infrastruktur 4 forelesningsrom/auditorier plasser, pluss grupperom Overnatting 65 hybler Kantine

11 Samarbeid om rekruttering til skogutdanning Prosjekt velg skog Rekruttering til skogutdanning Solør VGS, Sønsterud Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad Universitetet for Miljø og Biovitenskap FM Hedmark Skogselskapet Prosjekt om økt rekruttering til landbruksutdanning inkl. skog Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Nord Trøndelag Universitetet for Miljø og Biovitenskap

12 Utfordringer i skogfaglig utdanning Skogfaglig grunn utdanning På alle utdanningsnivå skal noen ut i jobb, mens andre skal studere videre på et høyere nivå Noen elever med grønn videregående utdanning bør studere ved en høyskole/universitet Rekruttering - høyt nok antall elever og studenter Løsning Skogfaglig prosjekt- eller etterutdanning Alle innen det skogfaglige miljøet MÅ samarbeide Gi bred skogfaglig kompetanse og jobbe sammen mot felles mål Akutt behov for å utdanne spesialister Vegplanleggere 20 stk??? Offentlige forvaltere? Hovedutfordringen er rekruttering til skogutdanning Levende skog standard? Logistikk? Gis? Skogbruksplanleggere? Utfordringen blir å ha et fagtilbud som varer over tid Da kan fagmiljøene være med på å utvikle tilbud Må kunne godta frafall av elever og studenter til spesialistene

13 Skogbruksutdanning 6SU110 Naturgrunnlaget 6SU102 Praktisk skogforvaltning 6SU 195 Rapportskriving (5) 6SU120 Økologi 6SU105 Trebaserte produkter 6SU190 Kommunikasj. (5) 6SU220 Skogskjøtsel Bachelor i skogbruk 1. Studieår 2. Studieår 3. Studieår Høst Vår Høst Vår 6SU205 Skoglig planlegging Valgfag 6SU296 Vitensk Metoder (5) 6SU295 Statistikk 6SU107 Logistikk (5) 6SU215 Driftsteknikk Høst 6SU250 Skogøkonomi 6SU272 GIS Vår 6SU298 Bacheloroppgave (20) Valgfag Valgfag 6SU270 Arealplanlegging Årsstudium i skogbruk Årsstudium i bioenergi Høst Vår Høst Vår 6SU102 Praktisk skogforvaltning 6SU220 Skogskjøtsel 6SU250 Skogøkonomi 6SU215 Driftsteknikk Valgfag 6SU105 Trebaserte produkter 6SU102 Praktisk skogforvaltning 6SU225 Bioenergi I Valgfag 6SU105 Trebaserte produkter 6SU107 Logistikk (5) 6SU226 Bioenergi II (15)

14 Utmarksforvaltning Bachelor i utmarksforvaltning 1. Studieår 2. Studieår 3. Studieår Høst Vår Høst Vår Høst Vår 6SU110 Naturgrunnlaget 6SU102 Praktisk skogforvaltning 6SU 195 Rapportskriving (5) 6SU120 Økologi 6SU115 Arter og mangfold 6SU190 Kommunikasjon 6SU100 Natur- og ressursforvaltning 6SU230 Fiskeriøkologi i ferskvann (15) 6SU240 Vilt I Valgfag 6SU296 Vitensk Metoder (5) 6SU295 Statistikk 6SU275 Naturoppsyn 6SU298 Bacheloroppgave (20) 6SU150 Økonomi (5) Valgfag (5) 6SU272 GIS Valgfag 6SU270 Arealplanlegging Årsstudium i viltforvaltning Høst Vår 6SU230 Fiskeriøkologi i ferksvann (15) 6SU245 Vilt II (15) 6SU240 Vilt I 6SU275 Naturoppsyn 6SU247 Rovviltøkologi- og forvaltning

15 Natur- og økoturisme Bachelor i natur- og økoturisme 1. Studieår 2. Studieår 3. Studieår Høst Vår Høst Vår 6SU110 Naturgrunnlaget 6SU101 Innføring i skogbruk (5) 6SU150 Økonomi (5) 6SU195 Rapportskriving (5) 6SU275 Naturoppsyn 6SU115 Arter og mangfold 6SU190 Kommunikasjon 6SU100 Natur- og ressursforvaltning 6SU166 Økoturisme (5) 6SU260 Næringsutvikling i utmark Valgfag 6SU165 Innføring i naturguiding 6SU272 GIS 6SU296 Vitensk Metoder (5) 6SU270 Arealplanlegging Høst 6SU298 Bacheloroppgave (20) 6SU263 Bærekraftig turisme og naturverdier 6SU278 Kulturminneregistr ering i utmark Vår Valgfag 6SU255 Innføring i regnskap Årsstudium i jakt, fiske og guiding Høst Vår 6SU263 Bærekraftig turisme og naturverdier 6SU166 6SU190 Økoturisme (5) Kommunikasj. (5) HIXXX Fritidsfiske og guiding 6SU266 Jakt og jaktguiding (20) Valgfag

16 Studietilbudet i Landbruksfag Opptak krever generell studiekompetanse, evt. opptak på realkompetansevurdering (min. 25 år) Bachelor i Agronomi, fulltid over 3 år. 180 sp (ny i 2010) Bachelor i Landbruksteknikk, fulltid over 3 år. 180 sp Årsstudium i Økologisk landbruk, deltid over 2 år. 60 sp Årsstudium i Landbruksteknikk, heltid over 1 år. 60 sp 90 sp i Natur- og kulturturisme, med 60 sp grunnutdannelse og 30 sp videreutdannelse Opptak på enkeltemner, fra både årsstudier og bachelorstudier Kurs- og oppdragsemner tilrettelagt for bestiller Koplinger mot skog-/utmarksstudiene på Evenstad Mulig masterløp Evenstad/HiHm og UMB på Ås

17 Nytt studietilbud i Bachelor i agronomi Landbruket har et økende behov for personer med høyere landbruksutdanning Det er behov for et bærekraftig og mer klimavennlig landbruk Verdens matproduksjon er avhengig av at naturen er i balanse Du blir kvalifisert for arbeid innen rådgiving, offentlig forvaltning, utdanning eller selvstendig næringsdrivende, som blant annet gardbruker, eller andre yrker som er relevante for å ivareta framtidas matvareproduksjon og landbrukets miljøutfordringer. I studiet lærer du om jord-, plantekultur og husdyrhold innenfor landbruket. Praktiske øvelser med arbeid i laboratorier og på jordet med høst- og våronn går sammen med forelesninger og sørger for ivaretakelse av praktisk kompetanse. Studiet vektlegger en bærekraftig landbruksproduksjon hvor miljø og klimautfordringer står sentralt. Du kan ved arbeid med prosjektoppgave fordype deg i f. eks planteproduksjon, husdyrhold eller økologisk landbruk.

18 Årsstudier Økologisk landbruk - årsstudium Nett- og samlingsbasert 60 sp over 2 år, tilpasset jobb og familie Landbruksteknikk - årsstudium Campusbasert 60 sp over 1 år, felles med bachelorstudentene Natur- og kulturturisme - 90 sp (1,5 år) Nett- og samlingsbasert 60 sp grunnutdannelse (naturlandskap, kulturlandskap og entreprenørskap) 30 sp videreutdannelse (fortellerkunst og kommunikasjon, 10 sp og guiding i natur- og kulturlandskap 20 sp)

19 Organisering og geografisk plassering AØL - HH Ny avdeling med ca 300 studenter

20 Campus Evenstad Beliggende i Østerdalen, langs Glomma, 15 km sør for Koppang Utdanninger innen skog, utmark, biologi, økologi, turisme 50 ansatte 200 studenter

21 Om Campus Evenstad Hovedbygning ny resepsjon administrasjon utvidet bibliotek utvidet kantine laboratorium slakteri auditorium kontorer faglige lesesaler Studentvelferd tv-stuer trimrom hundegårder biotopen studentpub filmer i auditoriet Låven gymsal amfiauditorium (80) pc-lab(30) klasserom (20) grupperom kontorer faglige Hybler fra før 28 hybler 45 nye Faglig aktivitet feltarbeid andre faglige institusjoner på campus Ikke faglig aktivitet høsttakkefest dåp Evenstadballet avslutningsmiddag Utearealer skytebane kanoer stamp lavvo grillplasser sandvolleyballbane motorvarmere fotballbane fiske, jakt, hytter

22 Studiested Blæstad Beliggende langs Rv. 25, vest for Hamar Utdanninger innen agronomi, økologisk landbruk, landbruksteknikk 15 ansatte 100 studenter

23 Landbrukssenteret på Blæstad Åpnet i aug Ca 45 kontorplasser Allsidig virksomhet Felles faglig forum Felles koordinator Leietakere: Vekstra Hedemarken Hedmarken Landbrukskontor Hedmark bondelag Hedmark landbruksrådgivning Høgskolen i Hedmark

24 Hvorfor studere ved AØL HH? Forvaltning av naturressursene i dag og i morgen, hvordan skal dette gjøres? Hvordan redusere virkningene av endret klima? Hvordan skal skogen drives best mulig? Hvordan sikrer vi nok bioenergi? Hvordan sikrer vi biologisk mangfold? Hvordan skal jorda drives for å gi lavest mulig skadelig erosjon? Hvordan sikre gode og jevne avlinger? Hvordan skal en gårdbruker med familie omstille seg for å utvikle nytt næringsgrunnlag? Hvordan tilpasser vi teknologien til biologien?

25 Vi kommer gjerne til din skole! Avtal gjerne et besøk hos oss!

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett Innholdsfortegnelse Hedmark 4 Campus Elverum 6 Campus Evenstad 7 Campus Hamar 8 Campus Rena 9 Studentsamskipnaden 10 Fornøyde studenter 11 Studentliv 12 Nærmere Friends kommer du ikke 13 Inn i Hedmark

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål

15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB. 01-07-2008 Frist for ettersending av vitnemål 01-02-2008 du har fått informasjon om Universitetet for miljø- og biovitenskap 15-03-2008 Du har bestemt deg for å søke opptak til UMB 14-04-2008 Du har sendt søknadskjemaet til Samordna opptak 01-06-2008

Detaljer

- en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse

- en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse - en naturlig vei til studiekompetanse og yrkeskompetanse 2 NATURRUK g i l r u t a n t l He et? d r e a v h k u r b r u t a N Naturbruk er et utdanningsprogram på videregående skole som gir deg muligheten

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS 2 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning...

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter.

AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter. AGROPRO nyhetsbrev nr.1 - april 2015 Det tredje året av AGROPRO er sammenfallende med FNs Internasjonale jordår. Flere rapporter viser

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012

Høgskolen i Hedmark. En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Høgskolen i Hedmark En presentasjon på UHRs representantskapsmøte 21.11.2012 Mjøsa Innlandshavet med det store lyset Foto: Aslak Kittilsen Høyere utdanning i Hedmark, røtter 1153 Hamar katedralskole (presteutdanning)

Detaljer

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi,

økonomi, administrasjon, ledelse, sosialfag, reiseliv, juss, psykologi, Høgskolen i Lillehammer Studiebrosjyre 2012/2013 psykologi, reiseliv, sosialfag psykologi, film og fjernsyn, pedagogikk juss, økonomi, administrasjon, ledelse, idrett reiseliv, internasjonale studier,

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Om skogen i Norge Skognæringen inkludert sagbruks- og treforedlingsindustrien er en av Norges

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2011/1644 Dato: 15.10.2011 Søknad om etablering av Innføring i spesialpedagogikk,

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

Internt notat Journalnr: 2008/1583 Dato: 14.10.2008. AF KSS-08 Søknad om etablering av årsstudium i Ecotourism and Sustainability

Internt notat Journalnr: 2008/1583 Dato: 14.10.2008. AF KSS-08 Søknad om etablering av årsstudium i Ecotourism and Sustainability Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Seksjon for studie- og forskningssaker Internt notat Journalnr: 2008/1583 Dato: 14.10.2008 AF KSS-08 Søknad om etablering av årsstudium i Ecotourism

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer