(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/16 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , NL, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR (73) Innehaver Bauling GmbH, Klosterhof, CH-6390 Engelberg, CH-Sveits (72) Oppfinner Stemkens, Joseph Christiaan Johanna, Jan Thijssensteeg 2, 768 XH, Meijel, NL- Nederland (74) Fullmektig Plougmann & Vingtoft, Postboks 03 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Bygningsstruktur med et langstrakt isolerende legeme mellom to paneler (6) Anførte publikasjoner EP-A WO-A1-99/3909 US-A Conservation Services Group: "Field Guide - Residential New Construction",, 200, pages 43-60, XP , Westborough, MA Retrieved from the Internet: URL:http://www.dos.state.ny.us/CODE/energy code/forms_code/rmanframing.pdf [retrieved on ]

2 1 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse vedrører en bygningskonstruksjon som omfatter to panel ved siden av hverandre. [0002] WO 99/3909 beskriver en vegg fremstilt ved hjelp av et skjelett konstruksjon og inneholdende isolerende paneler. Dette er en sammenhengende vegg. I andre publikasjoner, som f.eks. CH , er isolerende panel beskrevet som er innlemmet i en hylse som er dampgjennomtrengelig. XP , «Field Guide - Residential New Construction», beskriver i fig. 7.4 et isolert tre-boltet hjørne. [0003] US beskriver en isolasjonssammenstilling for en langstrakt isolerende vegg bestående av et fibrøst materiale som er omgitt av en plastfilm omhylling [0004] Stadig oftere, er bygningskonstruksjoner reist i modulform. Dette betyr at en så stor del som mulig av bygningsstrukturen er prefabrikkert under optimale forhold i fabrikker og andre steder, og de forskjellige deler blir deretter satt sammen på byggeplassen. Ett eksempel på dette er takpanel som er fremstilt som store enheter i fabrikker, der isolasjonen allerede er til stede. På byggeplassen, er disse så kombinert med en fasadeplate som eventuelt kan være fremstilt in situ, og som også allerede er forsynt med isolerende materiale. Det isolerende materialet i både takpanel og fasadepanel oppfyller svært strenge kvalitetskrav. Når de er blitt satt inn i riktig stilling i forhold til hverandre på en byggeplass, gjenstår et mellomrom mellom de forskjellige paneler som i henhold til den kjente teknikk, er manuelt fylt med et fyllstoffskum, slik som PUR-skum. I dette tilfellet er det vesentlig at alle stedene hvor de to deler som skal kobles til hverandre, er tilgjengelige. Dette er ofte et problem med kryssende bjelker og lignende, og dessuten er kvaliteten av isolasjonen på grensen mellom de to paneler i stor grad avhengig av dyktighet (og motivasjon) av de respektive arbeidere på byggeplassen. Det er derfor en vanlig foreteelse at isolasjonen på stedet for forbindelsen mellom panelene, som allerede har blitt isolert som sådan, er utilstrekkelig som følge av overdreven varmeoverføring på grunn av termisk ledning, og til og med dannelse av passasjer, noe som resulterer i trekk. I tillegg er forbindelsen mellom panelene vanligvis stedet der bevegelsen skjer på grunn av de påkjenninger mellom panelene som forekommer i løpet av tiden. Herdeskum er et materiale som ikke er i stand til å motstå betydelige deformasjoner og vil derfor sprekke raskt, noe som resulterer i uønsket ventilering av bygningsstrukturen, til tross for at skummet er blitt anvendt profesjonelt. Når slike passasjer inntreffer, vil betydelige mengder luft passerer gjennom, noe som fører til kondens på disse stedene og alle de negative effekter dette innebærer for strukturen. I tillegg kan dette føre til lyd-lekkasjer. [000] På grunn av de stadig økende krav til isolasjon av bygningskonstruksjoner (energieffektivitets koeffisient), er det et betydelig behov for å forbedre tetningen mellom tilstøtende paneler i en bygningskonstruksjon. Med begrepet panel forstås fasadepanel eller takpanel.

3 2 [0006] Med den foreliggende oppfinnelse, oppnås dette formål ved en bygningskonstruksjon som har trekkene ifølge krav [0007] Ifølge foreliggende oppfinnelse er et prefabrikkert langstrakt isolerende legeme tilveiebragt som består av et isolerende materiale som består av fibrøse partikler og som er fleksibelt. En hylse omgir det isolerende materialet, slik at isolasjonsmaterialet ikke kan gå i oppløsning i motsetning til den kjente teknikk. Denne hylse gjør det isolerende materialet vindtett, mens det fleksible isolasjonsmaterialet i seg selv hindrer varmeoverføring på grunn av varmeledning så mye som mulig. Svakt følgende gjensidig forskyvning av panelene kan bli absorbert av det fleksible isolerende materialet. Det isolerende materialet har også lydisolasjon. En distinksjon må trekkes mellom det ovenfor beskrevne langstrakte isolerende legemet og isolasjonen som (vanligvis) allerede er tilstede i de respektive paneler. Det sistnevnte strekker seg fortrinnsvis over hele arealet av denne. I de respektive paneler, kan både hard (skum) isolering og fleksibel isolasjons være til stede. Foreliggende oppfinnelse angår forbindelsen mellom to panel som er montert i en vinkel til hverandre, karakterisert ved at panelene allerede er isolert som sådan. I henhold til den foreliggende oppfinnelse er en løsning tilgjengelig for å tilveiebringe tilstrekkelig isolasjon i den kritiske forbindelsesregionen. Siden de respektive panelene til forbindelsesregionen er gjenstand for små bevegelser i forhold til hverandre på grunn av forskjellene i temperatur og fuktighet, det vil si bevege seg i forhold til hverandre, at materialet i henhold til oppfinnelsen gjør det mulig å absorbere slike svake bevegelser og dermed sikre en tilstrekkelig grad av isolasjon under alle omstendigheter. [0008] For å hindre visse isolasjonsmaterialer fra å bli fuktet og dermed forårsaker en reduksjon i isolasjonsverdi, omfatter hylsen en vann-ugjennomtrengelig og dampgjennomtrengelig delen. I praksis vil denne del være vendt mot den ytre side av bygningskonstruksjonen. I henhold til en foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen, blir den resterende del av hylsen er utformet for å være ugjennomtrengelig for damp. Denne delen ligger på innersiden av bygningsstrukturen i bruksstilling og sørger i hovedsak for at det isolerende materialet er vindtett. [0009] Den dampgjennomtrengelige delen kan utføres på en hvilken som helst tenkelig måte. En plastfilm forsynt med mikroperforeringer kan benyttes, der resultatet er at vann ikke kan komme inn, mens damp kan komme ut. I tillegg eller alternativt, kan et tekstilmateriale brukes som damp-gjennomtrengelig del. Bruken av et tekstilmateriale er foretrukket i de tilfeller der mikroperforeringene er i faresonen fra å bli lukket på grunn av veksten av organismene. I henhold til en spesiell utførelsesform av oppfinnelsen, er det en tydelig forskjell mellom den damp-gjennomtrengelige og dampugjennomtrengelige del, slik at det er klart for den personen som installerer det, hvilke del av det isolerende materialet som skal skrus til den ytre side av bygningsstrukturen, og hvilken del som skal skrus på den indre side. [00] Det isolerende materialet som brukes er fortrinnsvis en kompakt form i sin ikkebelastede tilstand. Uttrykket kompakte form er forstått å bety en form der det

4 3 isolerende materiale har et forholdsvis stort volum, men en relativt liten omkrets, slik som for eksempel en sirkel, firkant og lignende [0011] Ifølge en ytterligere fordelaktig utførelsesform, strekker en vinge seg ut fra det isolerende materialet. Denne vinge har et relativt lite tverrsnitt / dimensjon og består enten av det samme elastiske isolerende materiale eller av et enda mer elastisk, fortrinnsvis til og med mer isolerende materiale enn det isolerende materialet til kjernen. Et slikt isolasjonsmateriale kan omfatte polyester-ull, som er et meget billig og meget elastisk isolerende materiale. En slik vinge fungerer for å innføres i små spalter og lignende. Ved å legge en vinge på en bærebjelke som et tak-panelet deretter blir installert på, er nevnt som et eksempel. På grunn av den store grad av formbarhet av materialet i vingen, vil for eksempel et tak-panelet ikke, eller bare litt komme til å ligge høyere opp på den respektive bjelke, der et festepunkt på det isolerende legeme i forhold til strukturen blir tilveiebrakt av tilstedeværelsen av vingen og resulterer i vindtetthet. Avhengig av struktur, kan én eller flere vinger være til stede. I tilfelle av to vinger, er disse fortrinnsvis på motsatte sider av den kompakte formen til det isolerende materialet. [0012] Fortrinnsvis leveres det ovenfor beskrevne isolerende legeme i ruller og hylsen og / eller det isolerende material er forsynt med svekkede deler, slik at det er lett mulig å produsere en forkortet seksjon av isolerende materiale på byggeplassen. Fortrinnsvis er det isolerende legemet utformet for å være egnet for generell bruk. Imidlertid, for visse anvendelser, kan det isolerende legemet utformes på en spesiell måte. [0013] Koblingen mellom en vertikal fasade og en (skrå) takplate er nevnt som et eksempel på tilstøtende paneler. Denne vertikale fasaden kan være anbrakt, for eksempel med et hulrom, med isolasjon til stede i hulrommet. Denne isolasjonen ender like før slutten av grenseveggene av hulrommet og en vesentlig del av det isolerende materiale til det isolerende legemet kan plasseres i rommet som er til stede der. Den del som stikker utenfor tetter mot takpanelet på en ettergivende måte. Eventuelle vinger som kan være tilstede kan brukes til å feste det isolerende legemet, for eksempel ved å montere dem mellom en bjelke som understøtter tak-panelet, og takpanelet. I tillegg kan det ovenfor beskrevne isolerende legemet også anvendes for å feste to takpanel, særlig to skrå takpaneler. Det isolerende legemet ifølge oppfinnelsen kan plasseres i mønekonstruksjonen av denne, der vingene deretter i dette tilfellet strekker seg i retning av begge takpanelene. [0014] Vinkelen mellom de tilstøtende panel er fortrinnsvis mellom 3 og [001] I denne søknad skal uttrykket «panel» forstås som å bety en anleggsenhet, slik som et takpanel, veggpanel og lignende. Dette er forskjellig fra de underdeler som sammen danner et panel, for eksempel en vegg eller lignende, som illustrert for eksempel i WO 99/3909. [0016] I tillegg vedrører den foreliggende oppfinnelse en bygningskonstruksjon som omfatter tilstøtende fasadepartier av betydelige dimensjoner. I dette tilfelle er de respektive paneler som allerede er forsynt med isolasjon, men strukturen derav er slik

5 4 at en utsparing er til stede for å motta det ovenfor beskrevne langstrakte isolerende legemet. [0017] Oppfinnelsen vil bli beskrevet mer detaljert med henvisning til de utførelseseksempler som er illustrert i tegningen, der: Fig. 1 skjematisk viser en bygningskonstruksjon; Fig. 2 viser skjematisk et perspektivriss av det isolerende legemet ifølge oppfinnelsen; Fig. 3 viser forbindelsen mellom en takplate og en fasade ende; Fig. 4 viser sammenhengen mellom to skrå fasadepaneler, og Fig. viser forbindelsen mellom en sidevegg og et skråtak-panel [0018] Fig. 1 viser en bygningskonstruksjon som er betegnet samlet med henvisningstallet 1. Huset eller lignende, som er vist her, er anordnet med sidevegger 4, en fasade-ende 3 og et tak 2 som er lagt inn på toppen av denne. Taket 2 består av to tilstøtende skrå takpaneler 3. [0019] En utførelsesform av det isolerende legemet ifølge oppfinnelsen er illustrert i fig. 2 i perspektiv. Den er betegnet samlet med henvisningstallet 8, og består av et sentralt kompakt isolerende legeme 9. Det isolerende legemet 9 er sammensatt av et ettergivende fibermateriale, slik som mineralull-materiale, glassull-materiale, polyester-ull og lignende. I tilstanden vist i fig. 2, er den kompakte del av det isolerende materialet 9 ikke er komprimert. Imidlertid, på grunn av den betydelige andel av hulrom mellom fibrene, er det mulig å komprimere denne kompakte del betraktelig. På grunn av elastisiteten, kan en betydelig retur til den opprinnelige tilstand kan oppnås under alle omstendigheter. [0020] De to vinger henger sammen med det kompakte isolasjonsmaterialet 9, som begge er betegnet med henvisningstallet 16. De omfatter også isolerende materiale som er betegnet med henvisningstall. Dette isolerende materialet er mer deformerbart enn det isolerende materialet 9. En hylse 11 er anordnet rundt det isolerende materialet som er anordnet på denne måten. Denne hylsen 11 består delvis av dampugjennomtrengelig (og vanntett) materiale 12 og delvis av vanntett dampgjennomtrengelig materiale 13. Det dampgjennomtrengelige materialet 13 består av et tekstilmateriale som er forsynt med åpninger 14. Hylsen er fortrinnsvis fremstilt av plastfilmmateriale, som er fleksibelt og kan også strekke seg betraktelig under stress. På vingene, kan for eksempel et spesielt klebende bituminøst materiale 31 tilveiebringes, som kan, hvis ønsket, også være forsynt med en dekklist, som skal fjernes før bruk. Som et resultat derav, kan binding til strukturdelene på et senere stadium sikres.

6 [0021] Figurene. 3- viser noen eksempler på utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelse, der, unntatt for fig. 4, det isolerende legemet 11 av fig. 2 alltid brukes. Fig. 4 viser at det i visse tilfeller, kan konstateres at det er mer fordelaktig å anvende et isolerende legeme som er spesielt tilpasset til anvendelsen. [0022] Fig. 3 viser forbindelsen mellom fasade-enden som er vist på fig. 1 og det skrå takpanel 3. Som det kan ses i fig. 3, er fasade-enden en hulroms-vegg bestående av paneler 6 og 7 og isolasjon 19 anbrakt i hulrommet 18 avgrenset av den sistnevnte. Denne isolasjonen ender like før de frie ender av panelene 6 og 7, og avgrenser dermed en utsparing 32 for det langstrakte isolerende legemet. [0023] Som det kan ses i fig. 3, er takelementet 3 plassert på hulroms-veggpanelene 6 og 7, med det isolerende legemet 11 ifølge oppfinnelsen, og som omfatter vinger 16 etter å ha blitt montert først på toppen av panelene 6 og 7. Delen med isolerende materiale 9 er delvis i hulrommet 18 direkte tilstøtende isolasjonen 19 og grenser delvis til takpanelet 3 som følger med isolasjonen 20. Vingene 16 tilveiebringer en vindtett tetning mellom tak-panelet 3 og panelene 6 og 7. På grunn av den høye fleksibiliteten til det isolerende materialet 9, kan ujevn struktur i mellomrommet mellom panelene 6 og 7 og tak-panelet 3 absorberes. På grunn av den høye fleksibilitet, betyr tykkelsen av vingene 16 lite. [0024] Strukturen vist på fig. 3 sikrer en vindtett forbindelse mellom takpanelet 3 og fasadeenden. Selv når takpanelet 3 er forskjøvet i forhold til fasaden, vil fleksibiliteten til det isolerende materialet som brukes, og hylsen 11 anbrakt rundt det sistnevnte fortsatt sikre tilfredsstillende tetning. En tilsvarende struktur kan selvsagt også benyttes for mellom-veggene i flere rekkehus eller tomannsboliger. I så fall kan det være nødvendig å frembringe ytterligere isolasjon i de valgfrie brudd i takpanelene, som er illustrert med stiplede linjer 30 i fig. En. Et slikt brudd er frembrakt for å unngå strukturbåren lyd. [002] Et ytterligere eksempel på anvendelse av det langstrakte isolerende legemet i henhold til oppfinnelsen er illustrert i fig. 4, som viser sammenhengen mellom to takpanel 3. Disse støttes nær toppen av en møne-bjelke 20. I henhold til den foreliggende oppfinnelse er det langstrakte isolerende legeme 11 ifølge oppfinnelsen plassert i gapet som foreligger mellom takpanelene, og vingene 16 anbrakt mellom de respektive tak-paneler og møne-bjelken 20. Disse vingene 16 er posisjonert på en annen måte sammenlignet med den tidligere utførelsesformen. Fig. viser forbindelsen mellom et takelement 3 og fasade 4. Henvisningstallet 28 betegner det ytre panel av fasaden, og henvisningstallet 27 det indre panel. Akkurat som i forrige eksempel, som ble diskutert med referanse til fig. 3 er isolasjon til stede mellom panelene og det isolerende materialet 9 fra det langstrakte isolerende legeme 11 ifølge oppfinnelsen ligger inntil den. Vingene 16 kan på den ene side strekke seg mellom forbindelsen av det ytre panel 28 og takplaten 3 og, på den annen side, mellom forbindelsen av takplaten 3 og endebjelken 2. [0026] Som det fremgår av det ovenstående, er det mange anvendelser for det

7 6 langstrakte isolerende legemet ifølge oppfinnelsen. Det kan monteres på byggeplassen etter at det første respektive panel, slik som fasaden, er blitt satt på plass. Det kan forkortes til den ønskede lengde in situ, hvoretter det neste panel, slik som et takpanel 3, kan installeres. På grunn av at isolasjonsmaterialet strekker seg over hele lengden av bygningskonstruksjonen, er det umulig å glemme noen av seksjonene. [0027] Etter å ha lest den ovenstående beskrivelse, vil fagfolk innen teknikken være i stand til umiddelbart å tenke på varianter som er åpenbare i lys av det ovenstående, og som faller innenfor omfanget av de vedlagte patentkrav.

8 7 Krav Bygningsstruktur (1) omfattende to tilstøtende panel som er i en vinkel i forhold til hverandre, der nevnte panel blir en fasade eller et tak, der minst én av de nevnte panel er et prefabrikkert fasadepanel eller et prefabrikkert takpanel, der hvert panel er forsynt med en isolasjon som strekker seg over hele panelets overflate, der et mellomrom gjenstår mellom nevnte paneler karakterisert ved at nevnte bygningsstruktur omfatter et langstrakt isolerende legeme (8) som er anbrakt i forbindelsen mellom nevnte paneler i nevnte mellomrom, og som omfatter et langstrakt parti av isolasjonsmateriale (9), der nevnte isolerende materiale omfatter en elastisk komprimerbar fiberstruktur, og en fleksibel hylse (11) som omslutter det isolerende materialet, der nevnte hylse omfatter et vann-ugjennomtrengelig/damp-gjennomtrengelig parti. 2. Bygningsstruktur ifølge krav 1, der nevnte isolasjon av nevnte paneler er montert i en vinkel til hverandre, og nevnte isolerende legeme er anbrakt i mellom. 3. Bygningsstruktur ifølge krav 1, der vinkelen mellom nevnte panel er mellom 3 og Bygningsstruktur ifølge krav 1, der panelene består av et tak-panel (3) og et tilstøtende fasadepanel (4,).. Bygningsstruktur ifølge ethvert av de foregående krav, der panelene består av to tilstøtende takpanel (3). 6. Bygningsstruktur ifølge ett av de foregående krav, der et panel (4, ) omfatter en hulrom-struktur og det isolerende materialet i det isolerende legemet er delvis plassert i nevnte hulrom. 7. Bygningsstruktur ifølge ett av de foregående krav, der det isolerende materiale har en kompakt form i ubelastet tilstand, der en vinge (16) som består av isolerende materiale strekker seg fra den nevnte kompakte form. 8. Bygningsstruktur ifølge kravene 6 og 7, der vingen (16) er anordnet mellom veggpanelet med hulrom og det andre panel. 9. Bygningsstruktur ifølge krav 7, der panelet omfatter et skrå panel (3) som bæres av en bjelke (21,2), der nevnte ving strekker seg mellom nevnte bjelke, og nevnte panel.. Bygningsstruktur ifølge ett av de foregående krav, der det damp-gjennomtrengelige parti er vendt mot den ytre side (utsiden) av nevnte bygningsstruktur. 11. Bygningsstruktur ifølge ett av de foregående krav, der ett av nevnte panel er forsynt med en utsparing (32) i nærheten av kontaktflaten for mottak av det langstrakte

9 8 legemet. 12. Bygningsstruktur ifølge ett av kravene 9-11, der et panel (4, ) omfatter en veggkonstruksjon med et hulrom og det isolerende materialet i det isolerende legemet er delvis plassert i nevnte hulrom.

10 9 NO/EP

11 NO/EP

12 11 NO/EP

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2379338 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224173 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24H 3/00 (06.01) F24F 1/00 (11.01) F24F /00 (06.01) F24F 12/00 (06.01) F28D 1/02 (06.01) H01M 8/06 (06.01) F24D

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1980229 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61H 9/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491168 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0B 6/24 (06.01) B22D 27/04 (06.01) CB 11/00 (06.01) CB 29/06 (06.01) CB 3/00 (06.01) F27B 14/14 (06.01) H0B

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21189 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60Q 1/26 (06.01) F21S 8/ (06.01) F41H 3/00 (06.01) F21Y 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2393707 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 (2006.01) B63B 3/44 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) B63B 39/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 212491 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16H 7/04 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 231236 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) B60R 1/12 (06.01) G07C /08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/04 (06.01) E03C 1/0 (06.01) H01H 2/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2698607 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G01C 21/30 (2006.01) G01C 22/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.03.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2301044 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H01B 1/24 (2006.01) H01Q 1/38 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.12.30 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2235699 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.10.15 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer