De ansatte ved årsskiftet 2005/2006 er:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De ansatte ved årsskiftet 2005/2006 er:"

Transkript

1

2 Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring (KPI) ble oppretta i KPI er et regionalt kompetansesenter for Helse Midt-Norge RHF og administrativt lagt til Helse Sunnmøre HF. KPI skal gjennom forsking, opplæring, formidling og utvikling være en ressurs for helsepersonell og helseforetak i Midt- Norge. KPI skal samle, skape og formidle kunnskap innen opplæring av pasienter og pårørende. Lærings- og mestringssentre i helseforetakene er viktige samarbeidsparter og KPI skal ha et særskilt ansvar for nettverksbygging mellom Lærings- og mestringssentrene i Midt-Norge. Opplæring til pasienter og pårørende er en av de fire lovpålagde oppgavene som helseforetakene skal drive med. Det er utarbeidd Handlingsprogram for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Midt-Norge og KPI er tildelt en regional oppgave med å utvikle fagfeltet opplæring av pasienter og pårørende. Dette skal skje i nært samarbeid med foretak og fagmiljø. Dette gir KPI et dobbelt fokus på læring, der både læring hos pasienter og i organisasjoner er viktig. KPI skal utvikle fagfeltet i nært samarbeide med foretak og fagmiljø. Dette skal skje både gjennom forskning og ved å veilede nøkkelpersoner og fagmiljø i Helse Midt-Norge. For å oppnå målene til KPI må forskning spille en sentral rolle. Det gjelder ikke minst erfaringsbasert forskning slik at en bygger et fagfelt på den betydelige praksis som utøves i Midt-Norge og andre steder.

3 2005 var et spennende år både for KPI og for opplæring av pasienter og pårørende. Når en ser til bake så er det tydelig at mange prosesser har kommet i gang gjennom hele Helse Midt-Norge. Det har ført til et positivt press på KPI. Etterspørselen etter hjelp og rådgiving har økt og KPI har vokst og det har vert behov for å starte arbeidet med å styrke fokus mot kjerneområdene. Det er også KPI sitt inntrykk av at LMSene er blitt styrket faglig og er i ferd med å finne sin posisjon i HFene. Etablering av opplæringskoordinatorer i avdelingene er kommet i gang i Helse Sunnmøre HF, Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Nord Trøndelag HF. Selv om prosessen er kommet noe ulikt er det ikke tvil om at dette er viktig for å forankre opplæring av pasienter og pårørende i avdelingene. St. Olav HF har valgt en vei med flere LMS som til sammen danner et nettverk og med noe ulik tilknytning til avdelingen. Flere av LMSene her er mer spesialisert enn LMSene ved de andre HFene. Ved slutten av 2005 kom også Sykehusapotekene i Midt-Norge HF med i nettverket av LMS. Og ved årsskifte 2005/2006 kom også Rusbehandling Midt-Norge HF med. Begge foreløpig uten et eget LMS, men med personell som har fått tildelt denne oppgaven. Nettverket mellom LMSene er blitt styrket blant annet gjennom 2 samlinger og OPP-konferansen. Det er også mye samarbeid og diskusjon mellom LMSene som KPI ikke er involvert i. Ved slutten av året er det også dukket opp flere samarbeidsprosjekter mellom helseregionene noe som tyder på at en går mot et sterkere samarbeid for å få på plass kunnskap og fellesløsninger. Ved inngangen til 2005 hadde KPI 2 ansatte (1 stipendiat og leder) + en person på tiltak fra aetat i halv stilling. I tillegg kjøpte KPI inntil en halv stilling fra Høgskulen i Volda. Ved utgangen av 2005 har KPI 5 ansatte. To av disse er stipendiatstillinger. I tillegg til leder, en rådgiver og en førstekonsulent (start januar 2006). Tiltaket i forhold til aetat har opphørt. De ansatte ved årsskiftet 2005/2006 er: Stipendiat Roar Stokken Stipendiat Jan Arne Halvorsen Rådgiver Anne Sofie Egset (vikariat ut 2006) Førstekonsulent Stein Conradsen (1/2 stilling) Leder Jan Ole Bolsø KPI har kontor ved Høgskulen i Volda og har inngått samarbeidsavtale med høgskulen om to prosjektstillinger. Rådgiver Ragnhild Vestre Konsulent Bente Hasle Miljøet omkring KPI består i dag av sju personer.

4 I styringsdokumentene fra Helse Midt-Norge RHF til HFene så står det følgende om KPI: Regionalt kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring (KPI) skal bidra til utviklingen av opplæring av pasienter og pårørende som fagfelt. Erfaringen så langt viser at utvikling av opplæring av pasienter og pårørende som fagfelt har 2 sider: den pedagogiske, som handler om hvilket faglig grunnlag en skal bygge på, og det organisatoriske, hvordan arbeidet kan organiseres for å oppnå læring og mestring. Dette har vært rettesnor for arbeidet til KPI i Her nevnes sentrale tiltak KPI har vært involvert i Det arbeides med å få på plass et rapporteringsskjema som på en oversiktlig måte kan liste opp og beskrive fremdrift på de enkelte tiltakene. Formulering av et pedagogisk grunnlag for opplæring av pasienter og pårørende har vært en prioritert oppgave i Dette vil komme til syne gjennom en rekke artikler/publikasjoner våren Dette arbeidet har skjedd i dialog med ansatte ved LMS og med opplæringskoordinatorer. Denne dialogen vil fortsette med stor styrke våren Det største løftet på det pedagogiske området er samarbeidet med Høgskulen i Volda for å utvikle et 15 studiepoengs studium på masternivå på bestilling fra Sykehusapotekene i Midt-Norge RHF. Helsepedagogikk for farmasøyter vil ha sitt første kull med oppstart mars 2006 og skal etter planen kjøres for alle farmasøyter i Sjukehusapotekene i regionen i løpet av 3 runder. KPI har deltatt med en rådgiverressurs i utviklingen av studiet. I gjennomføringen av studiet vil Høgskolen i Volda leie kompetanse fra KPI på gjennomføring og kursledelse. Dette er et samarbeid som gjør det lett for KPI å være med å utvikle helsepedagogiske studier for andre målgrupper i regionen som ønsker skreddersydde opplegg. Om en ønsker at disse skal ha studiepoeng så vil de ved å bygge på samme grunnlag få en forenkla godkjenningsprosess.

5 Organisering handler om hvordan opplæring av pasienter og pårørende kan utvikles som en del av behandlingskjeden. Det gjelder tilførsel av ressurser, organisering av LMS og opplæringskoordinatorer, ansvarliggjøring av avdelinger etc. Samarbeid med brukerorganisasjoner og kommuner er sentralt. Signalene fra departement og RHF er at omfanget og kvaliteten på opplæring av pasienter og pårørende skal økes. For at dette skal kunne skje må helsearbeidere endre sin praksis og arbeidet må organiseres på en måte som gir godt resultat på en effektiv måte. Innenfor Helse Midt-Norge så utvikler det seg en arbeidsdeling innen HF mellom helsearbeidere, opplæringskoordinatorer og LMS. Og mellom HFene gjennom KPI og nettverket av LMS. Gjennom Roar Stokken sitt doktorgradsarbeid har KPI begynt å se på hvordan denne arbeidsdelingen og organiseringen kan skje på best mulig måte. Helt på slutten av 2005 ble LMS Helse Sunnmøre v/torill Skrede Heltne og LMS Kliniske servicefunksjoner St.Olav v/borghild Lomundal koblet på prosjektet. Dette vil føre til flere arbeidsseminarer og artikler/rapporter i I juni 2005 hadde alle LMS i regionen en søkekonferanse med utgangspunkt i rollen til opplæringskoordinatorene. Tittelen var: Kva er opplæringskoordinatorar:- kvar, kven, kvifor og korleis Alle så det som viktig å diskutere hvilken funksjon og rolle disse skulle ha og hvordan de kunne bidra til styring av samarbeide mellom LMS og avdelingene. Det var ikke mulig å diskutere dette uten å samtidig diskutere LMS sin rolle og de utfordringer som LMS står overfor. Rapporten fra denne samlingen har derfor vært svært viktig i det videre arbeidet i KPI. Hovedtrekkene i det som kom frem kan beskrives slik: Lærings- og mestringssentrene har per i dag avgrensede ressursar, store mål og opninger i svært mange retninger. Det gjør at svarene ikke kan finnes andre steder enn i lærings- og meistringssentrene sin egen samenheng. Det betyer at valgene som blir gjort ofte må taes utan at en har tidlegere praksis å støtte seg på. I tillegg skaper valgene svært ofte presedens. Ut fra dette kan Helse Midt-Norge sitt handlingsprogram på noen områder se ut til å vere for konkret, mens det i for liten grad formidler meningen bak organiseringen. Dette gjør at det nå kan vere tid for å starte ein revisjonsprosess av handlingsprogrammet. På samme tid må KPI vere aktiv med å støtte lærings- og mestringssentrene i deres praksis og utfordringer. Opplæring av pasientar og pårørande møter vansker i en praktisk hverdag, særlig med hensyn til legitimitet. Konsekvensen er derfor at KPI bør nytte mer krefter på å støtte lærings- og meistringssentrene i deres organisasjonsutviklingsprosess enn en til nå har gjort. Et viktig element i dette må vere å synleggjøre aktivitet ved lærings- og mestringssentrene som det er verdt å ta etter.

6 Spriket i forståelsesgshorisonter mellom lærings- og meistringssentrene og andre deler av helseforetakene er fylt av mange stier som ikke er gått opp. Det er naturlig at KPI ser på dette feltet som et sentralt satsingsområde som en bør vere med på å kaste lys over. Det kan synes som om hjelp til å forstå mekanismene rundt makt, utvikling av gyldig kunnskap og profesjonalisering kan vere relevante virkemiddel i denne prosessen. Alle fire handlingsområda som utkrystalliserte seg vil vere naturlige arbeidsområde for KPI. De var: Holdningsskapende arbeid Organisering Endring av økonomiske rammer Legitimering gjennom kunnskapsutvikling og forskning De tre som ble arbeidd med, må KPI støtte gjennom tiltak som virkar støttande på de skisserte prosessene. Det som handlar om temaet økonomi må KPI løse på eget vis. Et svært naturleg verkemiddel for KPI i arbeidet med å støtte lærings- og mestringssentra i deres arbeid innen de tre handlingsområdene er å bygge og legge til rette for utveksling av forståelse og erfaring. Spesielt kan det synes som om der er mye å hente på en sterkere satsing på modeller for organisasjonsforståelse. Lærings- og mestringssentrene (LMS) er tildelt en sentral rolle for å utvikle opplæring og helsepedagogikk som et fagfelt i Midt-Norge. Hovedstrategien til KPI er derfor å hjelpe helseforetakene til å utvikle pasientopplæring og å gjøre LMS gode gjennom: Å bygge nettverk Det har vært avviklet 2 regionale samlinger over to dager. Tema: Opplæringskoordinatorer og forskning/evaluering. OPP konferansen var også et slikt samlende tiltak. En har begynt planlegginga om å ta i bruk virksomhetsportalen til ulike formål for samarbeide mellom LMSene. Faglig diskusjon og kompetanseheving KPI har vært involvert i opplæring av opplæringskoordinatorer ved flere LMS, støttet LMS-ansatte i utarbeiding av foredrag og artikler og deltatt i annen internopplæring/ faglig diskusjon ved HFene. Det har variert noe fra LMS til LMS hvor sterkt de har ønsket å involvere KPI. Legge til rette for løsning av fellesoppgaver KPI har forsøkt å knyte LMS sammen i forhold til ulike prosjekter og satser på å utvikle tilbud gjennom virksomhetsportalen som kan hjelpe og støtte LMS. KPI deltar også inn i nasjonale prosjekt som har som formål å skape fellesløsninger (WEB-løsninger, samhandling med IKT, pasientinformasjon på nett osv).

7 KPI er aktivt involvert i noen prosjekter. Det har de siste årene vært en sterk økning i sykefravær og tilgang til uførepensjon. Dette får store konsevenser for samfunn og for enkeltmennesker. Prosjektet skal hjelpe personer som man forventer blir sykemeldte over tid til å øke stabiliteten i forhold til arbeidslivet. Tiltaket tar mål av seg til å gi målgruppen mer avklart forhold til sin egen arbeidssituasjon og egen sykdom, noe som må skje i samarbeid med arbeidsgiver. En vil legge vekt på å aktivere og inspirere den sykmeldte til å være løsningsfokusert. På et overordna plan vil man samordne Helse Sunnmøre og Trygdeetaten sine ressurser og nettverk. Prosjekteier er LMS Helse Sunnmøre. Skape et helhetlig tilbud som legger til rette for fysisk aktivitet, og som skaper en læringsarena der en både kan utvikle kunnskapene om egen sykdom og øke evnene til å håndtere sykdommen i hverdagen. Dette blir gjort som et samarbeid mellom primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAAF og LHL. Prosjekteier er NAAF Møre og Romsdal Ut over dette har vi støtte mange søknader fra ulike samarbeidspartnere. KPI sin rolle vil i de fleste av disse prosjektene være å fungere som en samarbeidspartner og ikke en aktiv prosjektdeltaker. Aslak Steinsbekk er forsker med arbeidsområdet pasient- og pårørendeopplæring / brukermedvirkning ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU. Stillingen er finansiert av Helse Midt-Norge som en del av et større prosjekt om helsetjenesteforskning. KPI har utviklet et nært samarbeid med Steinsbekk. Særlig med vekt på evaluering av effekt av opplæring av pasienter og pårørende. De to stipendiatene bidrar også sterkt til forskningsaktiviteten ved KPI. Jan Arne Halvorsen Kunnskap, kommunikasjon og helse. Fra kommunikativ handling til inferensialisme og sosialepistemologi. Roar Stokken Kvalitet i pasientopplæring I tillegg har KPI aktivt støttet Gro Brandal sitt doktorgradsprosjekt: Rettslig regulering av pasient/pårørendes medvirkning ved helsehjelp som innebærer livstilsendring Stipendiater og rådgiver forsøker så godt som mulig å delta i forskersamlingene som avvikles i Trondheim hver 6 uke.

8 Helse Midt-Norge har i 2004 og 2005 årlig delt ut 2,8 millioner i prosjektmidler innen opplæring av pasienter og pårørende. Prosjektene skal ha fokus på samhandling med brukere og primærhelsetjenesten, helhetlig behandlingskjede, evaluering, plan for implementering i drift, overføringsverdi i regionen og publisering. KPI har samlet alle prosjektomtalene for 2004 og publisert dem på nett. Alle prosjektomtalene for 2005 var ikke klare ved årsskiftet, men blir publisert fortløpende. Når sluttrapportene er klare vil de også publiseres her. KPI har også ansvar for å følge opp prosjektene og se til at tidsfrister overholdes. (oversikt over situasjonen for de enkelte prosjektene totalt 37 - finnes i vedlegg 1 og 2 til denne årsmeldingen). KPI vil hjelpe prosjektene med å formidle resultatene fra prosjektene regionalt og nasjonalt/internasjonalt. OPP! Ble avviklet 12. til 13. mai på Stjørdal. 300 deltakere førte til at konferanser ble større en planlagt, men oppsummeringene fra konferansen er positive. 90% av deltakerne fant konferansen verdifull (61%) eller svært verdifull(30%). På en skal fra 1 til 4 hvor 1 er uten verdi og 4 er svært verdifullt så fikk innleggen en snittskår på 3,2 og ingen av innleggene hadde en skår på under 2,5. Konferansen var et stort løft for KPI med den bemanning som KPI hadde våren KPI er svært fornøyd med markedsføringen, men ser at innholdet, på tross av en god skår i evalueringa, kunne vært bedre. Større egendeltagelse fra deltakerne og litt mindre av overordna mål og retningslinjer hadde løftet konferansen. Effekten av en slik konferanse er alltid vankelig å måle, men det kan virke som om den har vært viktig for å skape nettverk og sette sterkt fokus på opplæring av pasienter og pårørende. Styringsgruppa for KPI har vedtatt at det er ønskelig med en slik konferanse hver annet år. Konferansen var gratis for deltakerne med unntak av kost, reise og overnatting. Dette førte til konferansen kostet kroner for KPI. I budsjettet var det avsatt kroner. Resten ble dekket gjennom innsparinger og omdisponeringer. KPI har støttet/støtter utviklingen av flere studier ved Høgskolen i Volda ved å delta i prosjektgrupper og styringsgrupper. Dette er regulert gjennom en samarbeidsavtale og egne avtaler knyttet til de enkelte prosjektene.

9 Høgskulen i Volda har i samarbeid med Helse Midt-Norge (ved KPI) og Kultur- og kirkedepartementet utvikla et høgskolestudium for ledere i offentlige institusjoner som jobber tett sammen med frivillige organisasjoner, og for ledere i frivillige organisasjoner som jobber tett sammen med det offentlige. Studiet går over to år og består av fire emne. Til sammen utgjør studiet 60 studiepoeng. KPI har bidratt som diskusjonspartner og sitter i styringsgruppa for utviklinga. Blant annet var KPI aktivt med på å utvikle 5 videotriggere. Del 1og del 2 av studiet ble avviklet for første gang i Om lag 10 ansatte ved LMS i Norge har fullført del 1 og del 2. Masterstudiet i helse- og sosialfaglig arbeid sikter mot å styrke helse- og sosialarbeiderne sin kompetanse i relasjonsarbeid rettet mot enkeltpersoner, familier og grupper. Et særlig siktemål er å utvikle strategier for kommunikasjon og informasjonsarbeid som kan legge grunnlaget for læring, mestring og myndiggjøring (empowerment). Studiet sikter også mot å utvikle kompetanse til å leie og utvikle helse- og sosialtjenester med slik profil. Masteren er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Ålesund. Oppstart Våren KPI har vært løpende orientert og bidratt når det har vært ønskelig fra prosjektgruppa. Det ble opprettet kontakt mellom Norsk selvhjelpsforum (NSF) og KPI omkring Begge parter så behov for utvikling av en utdanning knyttet til selvhjelp. Ut fra dette ble det gjennomført en rekke samtaler mellom NSF, KPI, og Høgskolen i Volda, ved Kontoret for etter og videreutdanning (KEV) i løpet av På et felles seminar i mai 2005 ble partene enige om å jobbe fram en prosjektsøknad til Sosialog helsedirektoratet. En ble enige om å utforme et forprosjekt som skulle skape en plattform for utviklingav et selvhjelpsstudium. Sosial- og helsedirektoratet gav støtte til et forprosjektet med kr Det ble nedsatt en styringsgruppe bestående av Jan Ole Bolsø (KPI), Eli Vogt Godager (NSF) og med Bente Hasle (KEV) som prosjektleder. KPI sin viktigste kanal for formidling er nyhetsbrevet som kommer ut hver 14.dag. Brevet når ut til om lag 1400 abonnenter. 2/3 av abonnentene er i Midt-Norge. Nærmere 50% er helsepersonell. Resten er privatpersoner, brukerorganisasjoner, SHdir, departement, høgskoler og universitet og media. Mange fastleger abonnerer på nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet blir godt mottatt og får ofte positive tilbakemeldinger. KPI sine WEB-sider ble forsøkt oppdatert i 2005, men tiden strakk ikke til for en skikkelig revisjon. Det vil bli prioritert i 2006.

10 KPI har deltatt som forelesere ved en rekke konferanser og seminarer i inn og utland i løpet av året. KPI har deltatt på møte med nettverket av informasjonsarbeidere i Midt-Norge og har et godt samarbeid med Informasjonsavdelingen i Midt- Norge. KPI var også en av initiativtakerne bak brosjyregeneratoren som Helse Sunnmøre fikk utvikla i KPI har vokst i løpet av 2005 og det har skapt nye utfordringer. Behovet for ledelse og arbeidsdeling har økt. KPI har forsøkt å jobbe med dette på ulike måter i Faste fredagsmøter med de ansatte på KPI og nære samarbeidspartnere (Kontoret for etter og videreutdanning, LMS Helse Sunnmøre og Møreforsking) for å informere om aktuelle ting som skjer og å diskutere saker som angår flere. Til å begynne med ble det skrevet referat fra disse møtene som ble sendt styringsgruppa og lederne av LMS, men møtenes karakter gjorde slik referatskriving vanskelig. - Torsdagstanker: 2 timer den første torsdagen i måneden for å kunne gjøre ett større dykk ned i aktuelle prosjekt eller problemstillinger. Innledning ved ulike personer og diskusjon etter innledningen. - Felles adressebok, lagring av brev og i et program som heter Vega - Klar arbeidsdeling og åpenhet for samarbeid Uten tilknytning til Helsenett har KPI vært på utsiden av de administrative rutiner som bygges opp i Helse Sunnmøre og Helse Midt-Norge. Det har blitt mer og mer merkbart at en er på utsiden. Derfor har tilknytning til Helsenett vært en prioritert oppgave på slutten av 2005 uten at det ble funnet noen løsning før nyttår. KPI er organisatorisk tilknytta fagavdelinga i Helse Sunnmøre. For å få mer oversikt over hele avdelinga og for å se hvem en kunne spille på og hvordan, tok KPI i samarbeide med LMS et initiativ til å samle hele fagavdelinga til et internseminar. Det ble en vellykket dag hvor mange nye kontakter ble skapt og nye muligheter for samarbeid åpnet. KPI har et nært forhold til LMS Helse Sunnmøre og samarbeider tett. Dette styrker begge parter, men det er vanskelig å utnytte potensialet i dette samarbeidet fordi LMS Helse Sunnmøre er plassert så pass langt fra KPI/Volda Sjukehus. En har forsøkt å kompenser dette ved at stipendiatene har et felles kontor ved LMS som brukes ganske ofte. KPI har hatt stor nytte av samarbeidet med Høgskolen i Volda (HVO) og det er utviklet et nært samarbeid som gir gevinst begge veier. HVO stiller sjenerøst opp med kontor og infrastruktur. Samtidig er det å være nært tilknytta et stort faglig miljø svært nyttig. Det er stor åpenhet for å stille opp med kunnskaper og deltagelse i diskusjoner. 10

11 Vedlegg 1: Status prosjekter pasientinformasjon og pasientopplæring Tildelte midler mars 2006 Prosjekteier Helse Sunnmøre HF v/ Navn Veg ut av Evt utsettelse Sluttrapport LMS langtidssjukemelding? Helse Nordmøre og Romsdal HF v/lms Rus-behandlig Midt- Norge HF v/lade behandlingssenter Helse Nord-Trøndelag HF v/ LMS Helse Nord-Trøndelag HF v/ FOU-staben St Olavs Hospital HF v/ Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi St Olavs Hospital HF v/ Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital HF v/ Endokrinologisk seksjon St Olavs Hospital HF v/ Psykisk helsevern Østmarka Post 3 St Olavs Hospital HF v/ Psykisk helsevern Post 4 St Olavs Hospital HF v/ Psykisk helsevern Haukåsen/Tiller DPS St Olavs Hospital HF v/ Psykisk helsevern Leistad DPS St Olavs Hospital HF v/ Avd for barn og ungdom Samarbeidsprosjekt mellom LMS og Kristiansund kommune med Servicekontoret som arena Forespørsel Forlenget frist til Kurs i barns rettigheter Videreutvikling av tilbud til tinnitusrammede Barneastmaprosjektet i Midt-Norge, evaluering Opplæring av pasienter ved gruppesamtale, servicehefte,interaktiv nettsted og telemedisin Sykepleierdrevet Informasjons- og opplærlingspoliklinikk for pasienter med Revmatoid Artritt og deres pårørende Benyttelse av pedometer som et virkemiddel til økt fysisk aktivitet ved type 2 diabetes Evaluering av pårørendekurs. Stressmestring blant pårørende som har et familiemedlem med psykotisk lidelse Utvikling av opplæringstilbud til pårørende av personer med alvorlig spiseforstyrrelse Depresjon ved fødsel Kurs i Mestring av depresjon utvides til informasjonsmøter og veiledning til pårørende Familiekurs for foreldre til hjertesyke barn 0-2 år Forlenget frist Forlenget frist Prosjektet er forlenget, leverer framdr rapport i løpet av 06. Forlenget frist Forlenget frist til (framdr-rapp) (sluttrapp) Forlenget frist Forlenget frist September 2005 Vedlegg

12 St Olavs Hospital HF v/ Avd for barn og ungdom St Olavs Hospital HF v/ Avd for barn og ungdom Ungdom med barneleddgikt og barn med barneleddgikt Kurs for ungdom med inflammatorisk tarmsykdom og deres foresatte Forlenget frist Forlenget frist Alle prosjektene har levert kontaktskjema som er publisert på Page aspx. Alle prosjektene har levert fremdriftsrapport og/eller begrunnet søknad om forlenging av prosjektperioden. For prosjektene som ikke har lever søknad om forlenging av frist for sluttrapport forventes sluttrapport levert inn i løpet av mars Prosjektene vil bli kontaktet i løpet av mars. Sluttrapportene vil følges opp for å se hvordan informasjon om prosjektene kan bli spredd gjennom ulike kanaler. Vedlegg

13 Vedlegg 2: Status prosjekter pasientinformasjon og pasientopplæring Tildelte midler mars 2006 De fleste prosjektene fikk sine midler så seint i 2005 at prosjektene er i startfasen. Få kontaktskjema er derfor kommet inn. Det vil bli purret i løpet av mars Vedlegg

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Prosjektrapport. Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming

Prosjektrapport. Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming Prosjektrapport Informasjon og mestring for familier som har barn med funksjonshemming Et 2-årig utviklingsprosjekt Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsrapport 2013. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsrapport 2013 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Innhold Innhold... 1 1. Senterleders beretning... 2 2. Introduksjon til virksomheten... 6 Formål og oppgaver for virksomheten... 6

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Arbeidsmedisin i vakuum?

Arbeidsmedisin i vakuum? Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet HEIDI HAUKELIEN, GEIR H. MØLLER, CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 251 2009 TF-rapport Tittel: Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Distriktskontorenes rapporter for 2013 Rapporten om virksomheten ved Selvhjelp Norges distriktskontorer i 2013 er et supplement til

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige

Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge Mai 2011 Rapporten skal kun benyttes av Helse Midt-Norge til de formål den er ment og skal ikke distribueres til andre parter uten vårt skriftlige

Detaljer

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) Årsrapport 2007 Innhold i årsrapporten: Del I Innledning v/leder i FUG, Loveleen Rihel Brenna Del II FUGs virksomhet i 2007 Del III Redegjørelse for hvordan informasjonsrollen

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK) -8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1013/08 ISS -nr.:0804-1873 Antall sider: 104 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Evaluering

Detaljer