De ansatte ved årsskiftet 2005/2006 er:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De ansatte ved årsskiftet 2005/2006 er:"

Transkript

1

2 Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring (KPI) ble oppretta i KPI er et regionalt kompetansesenter for Helse Midt-Norge RHF og administrativt lagt til Helse Sunnmøre HF. KPI skal gjennom forsking, opplæring, formidling og utvikling være en ressurs for helsepersonell og helseforetak i Midt- Norge. KPI skal samle, skape og formidle kunnskap innen opplæring av pasienter og pårørende. Lærings- og mestringssentre i helseforetakene er viktige samarbeidsparter og KPI skal ha et særskilt ansvar for nettverksbygging mellom Lærings- og mestringssentrene i Midt-Norge. Opplæring til pasienter og pårørende er en av de fire lovpålagde oppgavene som helseforetakene skal drive med. Det er utarbeidd Handlingsprogram for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Midt-Norge og KPI er tildelt en regional oppgave med å utvikle fagfeltet opplæring av pasienter og pårørende. Dette skal skje i nært samarbeid med foretak og fagmiljø. Dette gir KPI et dobbelt fokus på læring, der både læring hos pasienter og i organisasjoner er viktig. KPI skal utvikle fagfeltet i nært samarbeide med foretak og fagmiljø. Dette skal skje både gjennom forskning og ved å veilede nøkkelpersoner og fagmiljø i Helse Midt-Norge. For å oppnå målene til KPI må forskning spille en sentral rolle. Det gjelder ikke minst erfaringsbasert forskning slik at en bygger et fagfelt på den betydelige praksis som utøves i Midt-Norge og andre steder.

3 2005 var et spennende år både for KPI og for opplæring av pasienter og pårørende. Når en ser til bake så er det tydelig at mange prosesser har kommet i gang gjennom hele Helse Midt-Norge. Det har ført til et positivt press på KPI. Etterspørselen etter hjelp og rådgiving har økt og KPI har vokst og det har vert behov for å starte arbeidet med å styrke fokus mot kjerneområdene. Det er også KPI sitt inntrykk av at LMSene er blitt styrket faglig og er i ferd med å finne sin posisjon i HFene. Etablering av opplæringskoordinatorer i avdelingene er kommet i gang i Helse Sunnmøre HF, Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Nord Trøndelag HF. Selv om prosessen er kommet noe ulikt er det ikke tvil om at dette er viktig for å forankre opplæring av pasienter og pårørende i avdelingene. St. Olav HF har valgt en vei med flere LMS som til sammen danner et nettverk og med noe ulik tilknytning til avdelingen. Flere av LMSene her er mer spesialisert enn LMSene ved de andre HFene. Ved slutten av 2005 kom også Sykehusapotekene i Midt-Norge HF med i nettverket av LMS. Og ved årsskifte 2005/2006 kom også Rusbehandling Midt-Norge HF med. Begge foreløpig uten et eget LMS, men med personell som har fått tildelt denne oppgaven. Nettverket mellom LMSene er blitt styrket blant annet gjennom 2 samlinger og OPP-konferansen. Det er også mye samarbeid og diskusjon mellom LMSene som KPI ikke er involvert i. Ved slutten av året er det også dukket opp flere samarbeidsprosjekter mellom helseregionene noe som tyder på at en går mot et sterkere samarbeid for å få på plass kunnskap og fellesløsninger. Ved inngangen til 2005 hadde KPI 2 ansatte (1 stipendiat og leder) + en person på tiltak fra aetat i halv stilling. I tillegg kjøpte KPI inntil en halv stilling fra Høgskulen i Volda. Ved utgangen av 2005 har KPI 5 ansatte. To av disse er stipendiatstillinger. I tillegg til leder, en rådgiver og en førstekonsulent (start januar 2006). Tiltaket i forhold til aetat har opphørt. De ansatte ved årsskiftet 2005/2006 er: Stipendiat Roar Stokken Stipendiat Jan Arne Halvorsen Rådgiver Anne Sofie Egset (vikariat ut 2006) Førstekonsulent Stein Conradsen (1/2 stilling) Leder Jan Ole Bolsø KPI har kontor ved Høgskulen i Volda og har inngått samarbeidsavtale med høgskulen om to prosjektstillinger. Rådgiver Ragnhild Vestre Konsulent Bente Hasle Miljøet omkring KPI består i dag av sju personer.

4 I styringsdokumentene fra Helse Midt-Norge RHF til HFene så står det følgende om KPI: Regionalt kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring (KPI) skal bidra til utviklingen av opplæring av pasienter og pårørende som fagfelt. Erfaringen så langt viser at utvikling av opplæring av pasienter og pårørende som fagfelt har 2 sider: den pedagogiske, som handler om hvilket faglig grunnlag en skal bygge på, og det organisatoriske, hvordan arbeidet kan organiseres for å oppnå læring og mestring. Dette har vært rettesnor for arbeidet til KPI i Her nevnes sentrale tiltak KPI har vært involvert i Det arbeides med å få på plass et rapporteringsskjema som på en oversiktlig måte kan liste opp og beskrive fremdrift på de enkelte tiltakene. Formulering av et pedagogisk grunnlag for opplæring av pasienter og pårørende har vært en prioritert oppgave i Dette vil komme til syne gjennom en rekke artikler/publikasjoner våren Dette arbeidet har skjedd i dialog med ansatte ved LMS og med opplæringskoordinatorer. Denne dialogen vil fortsette med stor styrke våren Det største løftet på det pedagogiske området er samarbeidet med Høgskulen i Volda for å utvikle et 15 studiepoengs studium på masternivå på bestilling fra Sykehusapotekene i Midt-Norge RHF. Helsepedagogikk for farmasøyter vil ha sitt første kull med oppstart mars 2006 og skal etter planen kjøres for alle farmasøyter i Sjukehusapotekene i regionen i løpet av 3 runder. KPI har deltatt med en rådgiverressurs i utviklingen av studiet. I gjennomføringen av studiet vil Høgskolen i Volda leie kompetanse fra KPI på gjennomføring og kursledelse. Dette er et samarbeid som gjør det lett for KPI å være med å utvikle helsepedagogiske studier for andre målgrupper i regionen som ønsker skreddersydde opplegg. Om en ønsker at disse skal ha studiepoeng så vil de ved å bygge på samme grunnlag få en forenkla godkjenningsprosess.

5 Organisering handler om hvordan opplæring av pasienter og pårørende kan utvikles som en del av behandlingskjeden. Det gjelder tilførsel av ressurser, organisering av LMS og opplæringskoordinatorer, ansvarliggjøring av avdelinger etc. Samarbeid med brukerorganisasjoner og kommuner er sentralt. Signalene fra departement og RHF er at omfanget og kvaliteten på opplæring av pasienter og pårørende skal økes. For at dette skal kunne skje må helsearbeidere endre sin praksis og arbeidet må organiseres på en måte som gir godt resultat på en effektiv måte. Innenfor Helse Midt-Norge så utvikler det seg en arbeidsdeling innen HF mellom helsearbeidere, opplæringskoordinatorer og LMS. Og mellom HFene gjennom KPI og nettverket av LMS. Gjennom Roar Stokken sitt doktorgradsarbeid har KPI begynt å se på hvordan denne arbeidsdelingen og organiseringen kan skje på best mulig måte. Helt på slutten av 2005 ble LMS Helse Sunnmøre v/torill Skrede Heltne og LMS Kliniske servicefunksjoner St.Olav v/borghild Lomundal koblet på prosjektet. Dette vil føre til flere arbeidsseminarer og artikler/rapporter i I juni 2005 hadde alle LMS i regionen en søkekonferanse med utgangspunkt i rollen til opplæringskoordinatorene. Tittelen var: Kva er opplæringskoordinatorar:- kvar, kven, kvifor og korleis Alle så det som viktig å diskutere hvilken funksjon og rolle disse skulle ha og hvordan de kunne bidra til styring av samarbeide mellom LMS og avdelingene. Det var ikke mulig å diskutere dette uten å samtidig diskutere LMS sin rolle og de utfordringer som LMS står overfor. Rapporten fra denne samlingen har derfor vært svært viktig i det videre arbeidet i KPI. Hovedtrekkene i det som kom frem kan beskrives slik: Lærings- og mestringssentrene har per i dag avgrensede ressursar, store mål og opninger i svært mange retninger. Det gjør at svarene ikke kan finnes andre steder enn i lærings- og meistringssentrene sin egen samenheng. Det betyer at valgene som blir gjort ofte må taes utan at en har tidlegere praksis å støtte seg på. I tillegg skaper valgene svært ofte presedens. Ut fra dette kan Helse Midt-Norge sitt handlingsprogram på noen områder se ut til å vere for konkret, mens det i for liten grad formidler meningen bak organiseringen. Dette gjør at det nå kan vere tid for å starte ein revisjonsprosess av handlingsprogrammet. På samme tid må KPI vere aktiv med å støtte lærings- og mestringssentrene i deres praksis og utfordringer. Opplæring av pasientar og pårørande møter vansker i en praktisk hverdag, særlig med hensyn til legitimitet. Konsekvensen er derfor at KPI bør nytte mer krefter på å støtte lærings- og meistringssentrene i deres organisasjonsutviklingsprosess enn en til nå har gjort. Et viktig element i dette må vere å synleggjøre aktivitet ved lærings- og mestringssentrene som det er verdt å ta etter.

6 Spriket i forståelsesgshorisonter mellom lærings- og meistringssentrene og andre deler av helseforetakene er fylt av mange stier som ikke er gått opp. Det er naturlig at KPI ser på dette feltet som et sentralt satsingsområde som en bør vere med på å kaste lys over. Det kan synes som om hjelp til å forstå mekanismene rundt makt, utvikling av gyldig kunnskap og profesjonalisering kan vere relevante virkemiddel i denne prosessen. Alle fire handlingsområda som utkrystalliserte seg vil vere naturlige arbeidsområde for KPI. De var: Holdningsskapende arbeid Organisering Endring av økonomiske rammer Legitimering gjennom kunnskapsutvikling og forskning De tre som ble arbeidd med, må KPI støtte gjennom tiltak som virkar støttande på de skisserte prosessene. Det som handlar om temaet økonomi må KPI løse på eget vis. Et svært naturleg verkemiddel for KPI i arbeidet med å støtte lærings- og mestringssentra i deres arbeid innen de tre handlingsområdene er å bygge og legge til rette for utveksling av forståelse og erfaring. Spesielt kan det synes som om der er mye å hente på en sterkere satsing på modeller for organisasjonsforståelse. Lærings- og mestringssentrene (LMS) er tildelt en sentral rolle for å utvikle opplæring og helsepedagogikk som et fagfelt i Midt-Norge. Hovedstrategien til KPI er derfor å hjelpe helseforetakene til å utvikle pasientopplæring og å gjøre LMS gode gjennom: Å bygge nettverk Det har vært avviklet 2 regionale samlinger over to dager. Tema: Opplæringskoordinatorer og forskning/evaluering. OPP konferansen var også et slikt samlende tiltak. En har begynt planlegginga om å ta i bruk virksomhetsportalen til ulike formål for samarbeide mellom LMSene. Faglig diskusjon og kompetanseheving KPI har vært involvert i opplæring av opplæringskoordinatorer ved flere LMS, støttet LMS-ansatte i utarbeiding av foredrag og artikler og deltatt i annen internopplæring/ faglig diskusjon ved HFene. Det har variert noe fra LMS til LMS hvor sterkt de har ønsket å involvere KPI. Legge til rette for løsning av fellesoppgaver KPI har forsøkt å knyte LMS sammen i forhold til ulike prosjekter og satser på å utvikle tilbud gjennom virksomhetsportalen som kan hjelpe og støtte LMS. KPI deltar også inn i nasjonale prosjekt som har som formål å skape fellesløsninger (WEB-løsninger, samhandling med IKT, pasientinformasjon på nett osv).

7 KPI er aktivt involvert i noen prosjekter. Det har de siste årene vært en sterk økning i sykefravær og tilgang til uførepensjon. Dette får store konsevenser for samfunn og for enkeltmennesker. Prosjektet skal hjelpe personer som man forventer blir sykemeldte over tid til å øke stabiliteten i forhold til arbeidslivet. Tiltaket tar mål av seg til å gi målgruppen mer avklart forhold til sin egen arbeidssituasjon og egen sykdom, noe som må skje i samarbeid med arbeidsgiver. En vil legge vekt på å aktivere og inspirere den sykmeldte til å være løsningsfokusert. På et overordna plan vil man samordne Helse Sunnmøre og Trygdeetaten sine ressurser og nettverk. Prosjekteier er LMS Helse Sunnmøre. Skape et helhetlig tilbud som legger til rette for fysisk aktivitet, og som skaper en læringsarena der en både kan utvikle kunnskapene om egen sykdom og øke evnene til å håndtere sykdommen i hverdagen. Dette blir gjort som et samarbeid mellom primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAAF og LHL. Prosjekteier er NAAF Møre og Romsdal Ut over dette har vi støtte mange søknader fra ulike samarbeidspartnere. KPI sin rolle vil i de fleste av disse prosjektene være å fungere som en samarbeidspartner og ikke en aktiv prosjektdeltaker. Aslak Steinsbekk er forsker med arbeidsområdet pasient- og pårørendeopplæring / brukermedvirkning ved Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU. Stillingen er finansiert av Helse Midt-Norge som en del av et større prosjekt om helsetjenesteforskning. KPI har utviklet et nært samarbeid med Steinsbekk. Særlig med vekt på evaluering av effekt av opplæring av pasienter og pårørende. De to stipendiatene bidrar også sterkt til forskningsaktiviteten ved KPI. Jan Arne Halvorsen Kunnskap, kommunikasjon og helse. Fra kommunikativ handling til inferensialisme og sosialepistemologi. Roar Stokken Kvalitet i pasientopplæring I tillegg har KPI aktivt støttet Gro Brandal sitt doktorgradsprosjekt: Rettslig regulering av pasient/pårørendes medvirkning ved helsehjelp som innebærer livstilsendring Stipendiater og rådgiver forsøker så godt som mulig å delta i forskersamlingene som avvikles i Trondheim hver 6 uke.

8 Helse Midt-Norge har i 2004 og 2005 årlig delt ut 2,8 millioner i prosjektmidler innen opplæring av pasienter og pårørende. Prosjektene skal ha fokus på samhandling med brukere og primærhelsetjenesten, helhetlig behandlingskjede, evaluering, plan for implementering i drift, overføringsverdi i regionen og publisering. KPI har samlet alle prosjektomtalene for 2004 og publisert dem på nett. Alle prosjektomtalene for 2005 var ikke klare ved årsskiftet, men blir publisert fortløpende. Når sluttrapportene er klare vil de også publiseres her. KPI har også ansvar for å følge opp prosjektene og se til at tidsfrister overholdes. (oversikt over situasjonen for de enkelte prosjektene totalt 37 - finnes i vedlegg 1 og 2 til denne årsmeldingen). KPI vil hjelpe prosjektene med å formidle resultatene fra prosjektene regionalt og nasjonalt/internasjonalt. OPP! Ble avviklet 12. til 13. mai på Stjørdal. 300 deltakere førte til at konferanser ble større en planlagt, men oppsummeringene fra konferansen er positive. 90% av deltakerne fant konferansen verdifull (61%) eller svært verdifull(30%). På en skal fra 1 til 4 hvor 1 er uten verdi og 4 er svært verdifullt så fikk innleggen en snittskår på 3,2 og ingen av innleggene hadde en skår på under 2,5. Konferansen var et stort løft for KPI med den bemanning som KPI hadde våren KPI er svært fornøyd med markedsføringen, men ser at innholdet, på tross av en god skår i evalueringa, kunne vært bedre. Større egendeltagelse fra deltakerne og litt mindre av overordna mål og retningslinjer hadde løftet konferansen. Effekten av en slik konferanse er alltid vankelig å måle, men det kan virke som om den har vært viktig for å skape nettverk og sette sterkt fokus på opplæring av pasienter og pårørende. Styringsgruppa for KPI har vedtatt at det er ønskelig med en slik konferanse hver annet år. Konferansen var gratis for deltakerne med unntak av kost, reise og overnatting. Dette førte til konferansen kostet kroner for KPI. I budsjettet var det avsatt kroner. Resten ble dekket gjennom innsparinger og omdisponeringer. KPI har støttet/støtter utviklingen av flere studier ved Høgskolen i Volda ved å delta i prosjektgrupper og styringsgrupper. Dette er regulert gjennom en samarbeidsavtale og egne avtaler knyttet til de enkelte prosjektene.

9 Høgskulen i Volda har i samarbeid med Helse Midt-Norge (ved KPI) og Kultur- og kirkedepartementet utvikla et høgskolestudium for ledere i offentlige institusjoner som jobber tett sammen med frivillige organisasjoner, og for ledere i frivillige organisasjoner som jobber tett sammen med det offentlige. Studiet går over to år og består av fire emne. Til sammen utgjør studiet 60 studiepoeng. KPI har bidratt som diskusjonspartner og sitter i styringsgruppa for utviklinga. Blant annet var KPI aktivt med på å utvikle 5 videotriggere. Del 1og del 2 av studiet ble avviklet for første gang i Om lag 10 ansatte ved LMS i Norge har fullført del 1 og del 2. Masterstudiet i helse- og sosialfaglig arbeid sikter mot å styrke helse- og sosialarbeiderne sin kompetanse i relasjonsarbeid rettet mot enkeltpersoner, familier og grupper. Et særlig siktemål er å utvikle strategier for kommunikasjon og informasjonsarbeid som kan legge grunnlaget for læring, mestring og myndiggjøring (empowerment). Studiet sikter også mot å utvikle kompetanse til å leie og utvikle helse- og sosialtjenester med slik profil. Masteren er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Ålesund. Oppstart Våren KPI har vært løpende orientert og bidratt når det har vært ønskelig fra prosjektgruppa. Det ble opprettet kontakt mellom Norsk selvhjelpsforum (NSF) og KPI omkring Begge parter så behov for utvikling av en utdanning knyttet til selvhjelp. Ut fra dette ble det gjennomført en rekke samtaler mellom NSF, KPI, og Høgskolen i Volda, ved Kontoret for etter og videreutdanning (KEV) i løpet av På et felles seminar i mai 2005 ble partene enige om å jobbe fram en prosjektsøknad til Sosialog helsedirektoratet. En ble enige om å utforme et forprosjekt som skulle skape en plattform for utviklingav et selvhjelpsstudium. Sosial- og helsedirektoratet gav støtte til et forprosjektet med kr Det ble nedsatt en styringsgruppe bestående av Jan Ole Bolsø (KPI), Eli Vogt Godager (NSF) og med Bente Hasle (KEV) som prosjektleder. KPI sin viktigste kanal for formidling er nyhetsbrevet som kommer ut hver 14.dag. Brevet når ut til om lag 1400 abonnenter. 2/3 av abonnentene er i Midt-Norge. Nærmere 50% er helsepersonell. Resten er privatpersoner, brukerorganisasjoner, SHdir, departement, høgskoler og universitet og media. Mange fastleger abonnerer på nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet blir godt mottatt og får ofte positive tilbakemeldinger. KPI sine WEB-sider ble forsøkt oppdatert i 2005, men tiden strakk ikke til for en skikkelig revisjon. Det vil bli prioritert i 2006.

10 KPI har deltatt som forelesere ved en rekke konferanser og seminarer i inn og utland i løpet av året. KPI har deltatt på møte med nettverket av informasjonsarbeidere i Midt-Norge og har et godt samarbeid med Informasjonsavdelingen i Midt- Norge. KPI var også en av initiativtakerne bak brosjyregeneratoren som Helse Sunnmøre fikk utvikla i KPI har vokst i løpet av 2005 og det har skapt nye utfordringer. Behovet for ledelse og arbeidsdeling har økt. KPI har forsøkt å jobbe med dette på ulike måter i Faste fredagsmøter med de ansatte på KPI og nære samarbeidspartnere (Kontoret for etter og videreutdanning, LMS Helse Sunnmøre og Møreforsking) for å informere om aktuelle ting som skjer og å diskutere saker som angår flere. Til å begynne med ble det skrevet referat fra disse møtene som ble sendt styringsgruppa og lederne av LMS, men møtenes karakter gjorde slik referatskriving vanskelig. - Torsdagstanker: 2 timer den første torsdagen i måneden for å kunne gjøre ett større dykk ned i aktuelle prosjekt eller problemstillinger. Innledning ved ulike personer og diskusjon etter innledningen. - Felles adressebok, lagring av brev og i et program som heter Vega - Klar arbeidsdeling og åpenhet for samarbeid Uten tilknytning til Helsenett har KPI vært på utsiden av de administrative rutiner som bygges opp i Helse Sunnmøre og Helse Midt-Norge. Det har blitt mer og mer merkbart at en er på utsiden. Derfor har tilknytning til Helsenett vært en prioritert oppgave på slutten av 2005 uten at det ble funnet noen løsning før nyttår. KPI er organisatorisk tilknytta fagavdelinga i Helse Sunnmøre. For å få mer oversikt over hele avdelinga og for å se hvem en kunne spille på og hvordan, tok KPI i samarbeide med LMS et initiativ til å samle hele fagavdelinga til et internseminar. Det ble en vellykket dag hvor mange nye kontakter ble skapt og nye muligheter for samarbeid åpnet. KPI har et nært forhold til LMS Helse Sunnmøre og samarbeider tett. Dette styrker begge parter, men det er vanskelig å utnytte potensialet i dette samarbeidet fordi LMS Helse Sunnmøre er plassert så pass langt fra KPI/Volda Sjukehus. En har forsøkt å kompenser dette ved at stipendiatene har et felles kontor ved LMS som brukes ganske ofte. KPI har hatt stor nytte av samarbeidet med Høgskolen i Volda (HVO) og det er utviklet et nært samarbeid som gir gevinst begge veier. HVO stiller sjenerøst opp med kontor og infrastruktur. Samtidig er det å være nært tilknytta et stort faglig miljø svært nyttig. Det er stor åpenhet for å stille opp med kunnskaper og deltagelse i diskusjoner. 10

11 Vedlegg 1: Status prosjekter pasientinformasjon og pasientopplæring Tildelte midler mars 2006 Prosjekteier Helse Sunnmøre HF v/ Navn Veg ut av Evt utsettelse Sluttrapport LMS langtidssjukemelding? Helse Nordmøre og Romsdal HF v/lms Rus-behandlig Midt- Norge HF v/lade behandlingssenter Helse Nord-Trøndelag HF v/ LMS Helse Nord-Trøndelag HF v/ FOU-staben St Olavs Hospital HF v/ Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi St Olavs Hospital HF v/ Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital HF v/ Endokrinologisk seksjon St Olavs Hospital HF v/ Psykisk helsevern Østmarka Post 3 St Olavs Hospital HF v/ Psykisk helsevern Post 4 St Olavs Hospital HF v/ Psykisk helsevern Haukåsen/Tiller DPS St Olavs Hospital HF v/ Psykisk helsevern Leistad DPS St Olavs Hospital HF v/ Avd for barn og ungdom Samarbeidsprosjekt mellom LMS og Kristiansund kommune med Servicekontoret som arena Forespørsel Forlenget frist til Kurs i barns rettigheter Videreutvikling av tilbud til tinnitusrammede Barneastmaprosjektet i Midt-Norge, evaluering Opplæring av pasienter ved gruppesamtale, servicehefte,interaktiv nettsted og telemedisin Sykepleierdrevet Informasjons- og opplærlingspoliklinikk for pasienter med Revmatoid Artritt og deres pårørende Benyttelse av pedometer som et virkemiddel til økt fysisk aktivitet ved type 2 diabetes Evaluering av pårørendekurs. Stressmestring blant pårørende som har et familiemedlem med psykotisk lidelse Utvikling av opplæringstilbud til pårørende av personer med alvorlig spiseforstyrrelse Depresjon ved fødsel Kurs i Mestring av depresjon utvides til informasjonsmøter og veiledning til pårørende Familiekurs for foreldre til hjertesyke barn 0-2 år Forlenget frist Forlenget frist Prosjektet er forlenget, leverer framdr rapport i løpet av 06. Forlenget frist Forlenget frist til (framdr-rapp) (sluttrapp) Forlenget frist Forlenget frist September 2005 Vedlegg

12 St Olavs Hospital HF v/ Avd for barn og ungdom St Olavs Hospital HF v/ Avd for barn og ungdom Ungdom med barneleddgikt og barn med barneleddgikt Kurs for ungdom med inflammatorisk tarmsykdom og deres foresatte Forlenget frist Forlenget frist Alle prosjektene har levert kontaktskjema som er publisert på Page aspx. Alle prosjektene har levert fremdriftsrapport og/eller begrunnet søknad om forlenging av prosjektperioden. For prosjektene som ikke har lever søknad om forlenging av frist for sluttrapport forventes sluttrapport levert inn i løpet av mars Prosjektene vil bli kontaktet i løpet av mars. Sluttrapportene vil følges opp for å se hvordan informasjon om prosjektene kan bli spredd gjennom ulike kanaler. Vedlegg

13 Vedlegg 2: Status prosjekter pasientinformasjon og pasientopplæring Tildelte midler mars 2006 De fleste prosjektene fikk sine midler så seint i 2005 at prosjektene er i startfasen. Få kontaktskjema er derfor kommet inn. Det vil bli purret i løpet av mars Vedlegg

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

Rapport KNOPP 2011. SC, januar 2012 stein.conradsen@helse-mr.no Tlf 70 16 87 27

Rapport KNOPP 2011. SC, januar 2012 stein.conradsen@helse-mr.no Tlf 70 16 87 27 Rapport KNOPP 2011 SC, januar 2012 stein.conradsen@helse-mr.no Tlf 70 16 87 27 Målet med Knutepunkt for forsking på opplæring av pasientar og pårørande i Midt-Noreg (KNOPP) er å byggje nettverk med nasjonale

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011

Lærings- og Mestringssenter samling. Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Lærings- og Mestringssenter samling Utfordringene i russektoren LMS enes rolle 15.11. 2011 Omfang av rusproblem: Alkohol Betydelig økning hos vokse Flere ungdom venter med å drikke De som drikker drikker

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker

Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Opphavet til Barnesporene BiRus 2009-2012 - Barn som pårørende i familier med rus og/eller psykiske vansker Med barnespor i hjertet, Molde, 9.mai 2010 Prosjektleder Mette Grytten, Kompetansesenter rus-midt-norge

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen Veien videre for det kommunale LM-nettverket Først en stor TAKK til det kommunale LM-nettverket: Tove Bergan (Bergen Kommune) Anita Alvheim (Bergensregionen) Ann Katrin Øktner & Reidun Braut Kjosås (Voss

Detaljer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Vedlegg 1 Oversikt over gjennomførte tilsyn med helsetjenester til voksne med psykiske problemer Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte tilsyn ved Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, Psykiatrisk

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ålesund, Jan Ole Bolsø

Dykkar ref.: Vår ref.: Ålesund, Jan Ole Bolsø HELSE SUNNMØRE HF Helse Midt-Norge RHF v/ Styreleder Kolbjørn Almlid Dykkar ref.: Vår ref.: Ålesund, 18.05.2010 Jan Ole Bolsø Strategi 2020 - Høring Denne uttalelsen er skrevet på bakgrunn av diskusjon

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Styrking av lærings-og mestringstilbudetet felles ansvar i forebyggende og helsefremmende arbeid

Styrking av lærings-og mestringstilbudetet felles ansvar i forebyggende og helsefremmende arbeid Styrking av lærings-og mestringstilbudetet felles ansvar i forebyggende og helsefremmende arbeid Sundvolden Hotel 4.juni 2013 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret Vestre Viken HF Innhold

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Forord I møte (dato) 2008 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF følgende vedtak sakxx(08)

Forord I møte (dato) 2008 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF følgende vedtak sakxx(08) Utkast til Regionalt handlingsprogram for opplæring av pasienter og pårørende 2009-2012 Forord I møte (dato) 2008 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF følgende vedtak sakxx(08) Styret vedtar Regionalt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi

Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi Etablering av Senter for læring og mestring valg av forankring og strategi leder, cand. san. Gro Beate Samdal Forsknings- og utviklingsavdelingen Presentasjonen tar opp Prosjektets brukermedvirkning og

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester Felles arena for utvikling av helsetjenester 7 Fosenkommuner Fosen DMS IKS St. Olavs Hospital Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser Bedre samlet

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, OUS

Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, OUS Kurs i pasient- og pårørendeopplæring våren 2016 Mål Kompetanse til pasienter og pårørende Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal få tilstrekkelig kompetanse til å medvirke i egen behandling,

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant

Detaljer

INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER

INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER Frisklivskonferanse, Trondheim, 13.04.12 INTERKOMMUNALT LÆRINGS OG MESTRINGSSENTER Foto: Helén Eliassen Tema LMS Historikk og status Hva er LMS? Det interkommunale prosjektet i Trondheimsområdet Ett lite

Detaljer

Rapport 03/2014. Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter

Rapport 03/2014. Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter Rapport 03/2014 Strategisk handlingsplan LMS Seksjon Lærings- og mestringssenter Godkjent av klinikksjef Kristin Smedsrud 07.04. 2014 Innhold 1. Hensikt... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering og finansiering...

Detaljer

Prosjekt rehabilitering. Presentasjon av anbefalinger fra arbeidsgruppe og videre behandling av anbefalingene

Prosjekt rehabilitering. Presentasjon av anbefalinger fra arbeidsgruppe og videre behandling av anbefalingene Prosjekt rehabilitering Presentasjon av anbefalinger fra arbeidsgruppe og videre behandling av anbefalingene Hvorfor prosjekt rehabilitering? Rehabilitering som fagfelt Ansvarsforholdene mellom nivåene

Detaljer

selvhjelpskonferansen

selvhjelpskonferansen selvhjelpskonferansen Muligheter i det lokale folkehelsearbeidet Selvhjelp Norge ønsker velkommen til Selvhjelpskonferansen Molde, 11.12.07 Selvhjelp Norge, et oppdrag fra 1 Selvhjelp dreier seg ikke om

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse?

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? Hva er brukermedvirkning? Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? "Brukermedvirkning er en arbeidsform hvor jeg har innflytelse på tjenesten jeg tilbys. Men reell

Detaljer

Status og strategi for forskning i Helse Sunnmøre. Fagdirektør Odd J. Veddeng

Status og strategi for forskning i Helse Sunnmøre. Fagdirektør Odd J. Veddeng Status og strategi for forskning i Helse Sunnmøre Fagdirektør Odd J. Veddeng FoU-konferansen 2008 2.3 Forskingskompetanse og aktivitet pr 31.12.2004 Tilsette med: Tal Medisinsk doktorgrad 8 Disputas (2003)

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Overvekt og folkehelse - en samhandlingsmodell mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Monica Tømmervold Devle, Regionalt senter for sykelig overvekt Disposisjon Overvekt og fedme i befolkningen Regionalt

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Helhetlige lærings- og mestringstilbud - føringer, samarbeid og oppgave- og ansvarsdeling

Helhetlige lærings- og mestringstilbud - føringer, samarbeid og oppgave- og ansvarsdeling Helhetlige lærings- og mestringstilbud - føringer, samarbeid og oppgave- og ansvarsdeling Vestre Viken, 23. september Spesialrådgiver Kari Hvinden (NK LMH) Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for ervervet hjerneskader Fysmed. Lian () Rom: Kursrommet i 1. etg. Tidspunkt: 08. februar, 2011, kl. 11:00 15:30 Referent: Neste møte i BG: Anne Katrine Koordinator

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Dette er en. Arbeidskonferanse

Dette er en. Arbeidskonferanse Dette er en Arbeidskonferanse Første oppgave Viss du skal ta i bruk erfaringene som kommer frem i hvert enkelt innlegg, hva anser du som a) de 5 viktigste erfaringene å ta med seg b) de 5 største utfordringene

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Offentlig journal. VS: Spm. nr. 752 til skriftlig besvarelse. Kostholdstilbud på våre sykehus 2011/103-2 647/2011 26.01.2011 28.01.

Offentlig journal. VS: Spm. nr. 752 til skriftlig besvarelse. Kostholdstilbud på våre sykehus 2011/103-2 647/2011 26.01.2011 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.1.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 14.02.2011 nnhold: VS: Spm. nr. 752 til skriftlig besvarelse Kostholdstilbud på våre sykehus U 2011/103-2 647/2011

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester Trondheim 21.10.2014 Behovet for forskning i de kommunale helseomsorgstjenestene Den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Rett til å mestre eget liv. Handlingsplan. Opplæring av pasienter og pårørende. Helse Midt-Norge

Rett til å mestre eget liv. Handlingsplan. Opplæring av pasienter og pårørende. Helse Midt-Norge Rett til å mestre eget liv Handlingsplan Opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge 2012-2016 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPE... 3 1.2 PERSPEKTIVSKIFTE... 4 1.3 BAKGRUNN OG STATUS

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi

Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi Tilbakemelding fra referansegruppen som helhet Ta utgangspunkt i følgende punkter: 1. Bidra til at oppdatert informasjon til brukere i hele landet (enkeltpasienter, pårørende, pasientorganisasjoner, HF,

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Styresak 02/13 Ambulanse Midt-Norge HF 24.01.2013 v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef Kommunikasjonssjef Bakgrunn: Master i Informatikk, NTNU Videreutdanning

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Seminar 21. juni 2006 i forbindelse med 100-års jubileet ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Psykisk Helsevern Barne-og ungdomspsykiatrisk Klinikk PEFF Besøksadresse: Klostergt 46/48 Telefon: 73 86 44 00 Telefaks: 73 86 44 01 OPPLÆRING AV PASIENTER

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Sak 15/12 Individuell Plan

Sak 15/12 Individuell Plan Sak 15/12 Individuell Plan Forslag til vedtak: ASU oppnevner igjen en arbeidsgruppe for å revidere retningslinjene vedr Individuell plan. Det er ønskelig at flere av de samme medlemmene som tidligere blir

Detaljer

Helsepedagogiske tilbud som samhandlingsarena i Helse Bergen

Helsepedagogiske tilbud som samhandlingsarena i Helse Bergen Helsepedagogiske tilbud som samhandlingsarena i Helse Bergen Hilde Blindheim Børve Rådgiver Helse Bergen 19.11.2015 Arena for nettverksbygging Felles helsepedagogiske.lbud for brukerrepresentanter, ansaae

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Sak 18/2016 Evaluering av Samhandlingskonferansen 2016 og oppnevning av ny program- og arrangementskomité for Samhandlingskonferansen 2017

Sak 18/2016 Evaluering av Samhandlingskonferansen 2016 og oppnevning av ny program- og arrangementskomité for Samhandlingskonferansen 2017 Sak 18/2016 Evaluering av Samhandlingskonferansen 2016 og oppnevning av ny program- og arrangementskomité for Samhandlingskonferansen 2017 Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 20.04.16

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Handlingsplan 2011 Bakgrunn: Helse Midt-Norges kommunikasjonsstrategi utgår i 2010. En ny versjon er blitt utarbeidet av Informasjonsnettverket i regionen i løpet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer