Kartlegging av skipsverft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av skipsverft"

Transkript

1 Steder hvor det kan ha oppstått forurensningsproblemer knyttet til bygging, vedlikehold og reparasjon av skip og offshoreinstallasjoner TA-2044/2004 ISBN

2 Forord Rapporten gir en oversikt over steder hvor grunnen og/eller sjøbunnen kan være forurenset som følge av tidligere eller eksisterende virksomhet, knyttet til vedlikehold eller produksjon av skip og offshoreinstallasjoner. Oversikten er laget på bakgrunn av informasjon fra offentlige registre hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og Brønnøysund/CreditInform, samt utsendte spørreskjema til aktuelle virksomheter. Stedene som anbefales fulgt opp med nærmere undersøkelser er gitt prioritet en eller to, avhengig av hvor stor sannsynligheten for å finne forurensning av betydning synes å være. Det understrekes at oversikten over steder som bør følges opp med nærmere undersøkelser, er utarbeidet på bakgrunn av indikasjoner. Hvorvidt det foreligger et forurensningsproblem av betydning, vil en først få svar på når nærmere undersøkelser er gjennomført. At en virksomhet ikke står oppført på prioriteringslistene, betyr ikke at det er slått fast at området ikke kan være forurenset. Prioriteringen av virksomheter for videre oppfølging er likevel et uttrykk for hva som bør følges opp først ut fra den informasjon som har vært tilgjengelig. Kartleggingen skjer som en oppfølging av st.meld. nr. 12 ( ) Rent og rikt hav, hvor blant annet regjeringens strategi for å redusere problemene med forurenset sjøbunn er presentert. Som et av mange elementer i denne strategien, står det at forurensningsproblemer og behov for tiltak knyttet til skipsverft og større småbåthavner skal være avklart innen utgangen av I denne rapporten er det kun skipsverft som omhandles. Rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra SFT. Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) har vært involvert i arbeidet. SFT, Oslo, januar 2005 Marit Kjeldby direktør i miljøoppfølgingsavdelingen 2

3 Innhold 1. Sammendrag Innledning Miljøproblemer knyttet til skipsverftsvirksomhet Bakgrunn Kort beskrivelse av aktuelle aktiviteter og prosesser Rengjøring av skipsbunner m.m Sandblåsing Sprøytemaling mm Div. bearbeiding og forming av metall Oversikt over miljøproblemer knyttet til aktiviteter/prosesser Overordnet oversikt Utslipp til vann og forurensede sedimenter Avfall og forurenset grunn Type forurensninger ved skipsverft Aktuelle forurensningsparametere Arbeidsmetodikk Metodetilnærming Fase Innsamling av grunnlagsdata Utvelgelse av virksomheter - kriterier Manuell gjennomgang Gjennomgang hos fylkesmannen Fase Utsending av skjema og innhenting av informasjon Vurdering av innkomne skjema Resultater Resultater fra fase Oversikt over virksomheter som tas med videre Resultater fra fase Tilbakemeldinger Vurderinger Kategorisering Fylkesvise oversikter Usikkerhet i resultatene Driftstid Antall ansatte Bransjenummer og hovedbransje Navn på virksomhet Manglende tilbakemeldinger Videre arbeid Referanser

4 Vedlegg Vedlegg 1 - Spørreskjema for utsendelse til virksomheter Vedlegg 2 - Fylke- og kommunevis oversikt over virksomheter som er vurdert 4

5 1. Sammendrag For å oppfylle regjeringens intensjoner om at "forurensningsproblemer og behov for tiltak knyttet til skipsverft og større småbåthavner skal være avklart innen utgangen av 2005" (St. meld nr 12) har SFT kartlagt skipsverksvirksomhet i Norge. Fase 1 av prosjektet "Kartlegging av forurensninger knyttet til bygging og reparasjon av skip og offshoreinstallasjoner", omfatter en innledende gjennomgang og sortering av virksomheter som har bedrevet eller som bedriver reparasjon og bygging av skip og offshoreinstallasjoner. Formålet med arbeidet i fase 1 var å fremskaffe en oversikt over virksomheter som skulle tas med i de videre vurderinger. Antallet startet med over 5000 og endte opp i underkant av 500. Fase 2 av prosjektet besto av innhenting av opplysninger om de aktuelle skipsverftene valgt ut i fase 1. Det ble i første omgang utarbeidet et spørreskjema som ble sendt ut til alle virksomhetene som skulle følges opp videre. Fylkesmannen ga innspill til arbeidet for å sikre best mulig samordning med arbeidet med fylkesvise tiltaksplaner for forurensede sedimenter. I vurdering av de innkomne opplysningene ble blant annet driftstid, antall ansatte, driftsperiode, type aktivitet (rengjøring/spyling, maling/lakkering, bunnstoff, tjærebehandling) vurdert spesielt, da de gir et bilde av skipsverftsvirksomhetens omfang og forurensningspotensial. Basert på tilgjengelig informasjon, og inkludert den usikkerhet som medfølger, ble skipsverftsvirksomhetene inndelt i følgende kategorier: Høyt potensial for forurensning - anbefales fulgt opp med prioritet 1 Middels potensial for forurensning - anbefales fulgt opp med prioritet 2 Lavt/ingen potensial for forurensning - prioriteres ikke Manglende informasjon - ytterligere informasjon er nødvendig - usikker Resultatene viste at 47 områder har høyt potensial for forurensning, og bør følges opp videre. På disse 47 områdene er det registrert 70 skipsverftsvirksomheter til sammen. Dette er områder hvor langvarig skipsverftvirksomhet i stort omfang medfører høy sannsynlighet for forurensning i grunn og/eller sedimenter. I alt 124 områder har middels potensial for forurensning og antall registrerte skipsverftsvirksomheter på disse områdene er 147. Dette er områder hvor det er sannsynlig at grunn og/eller sedimenter er forurenset som følge av skipsverftsvirksomhet. For 4 områder er det så mangelfulle opplysninger at det ikke er mulig å avgjøre potensial for forurensning og ytterligere opplysninger er nødvendig for endelig prioritering. Hele 255 områder er vurdert å ha lavt/ingen potesial for forurensning og anbefales derfor ikke fulgt opp videre med det grunnlaget som finnes. Resultatene er imidlertid beheftet med en stor grad av usikkerhet. Dette er beskrevet nærmere i kapitel 6. 5

6 Denne rapporten omfatter følgende: Informasjon vedrørende lokale miljøproblemer ved skipsverft Beskrivelse av arbeidsmetodikk Resultater fra vurderingene med fylkesvis oversikt over virksomhetene Usikkerhet i dataene Videre arbeid Vedlegg med oversikter over alle virksomheter og tilhørende kategorier Rapporten er utarbeidet av Norconsult AS på oppdrag for Statens forurensningstilsyn (SFT). 6

7 2. Innledning Prosjektet "Kartlegging av steder hvor det kan ha oppstått forurensningsproblemer knyttet til bygging, vedlikehold og reparasjon av skip og offshoreinstallasjoner", omfatter en gjennomgang, vurdering og kategorisering av virksomheter som har bedrevet eller som bedriver reparasjon og bygging av skip og offshoreinstallasjoner. I Stortingsmelding nr 12 ( ) "Rent og rikt hav" legger Regjeringen frem den nye helhetlige strategien for det videre arbeidet med forurensede sedimenter. Her blir det blant annet lagt opp til en særskilt oppfølging av såkalte høyrisikoområder, og skipsverft og større småbåthavner blir i den forbindelse nevnt som virksomheter hvor det ofte forventes problemer knyttet til forurensning av sjøbunnen. Det er derfor lagt opp til særskilt oppfølging av slike områder. Målsettingen er at forurensningsproblemer og behov for tiltak knyttet til skipsverft og større småbåthavner skal være avklart innen utgangen av For å oppfylle intensjonene i Stortingsmelding nr 12 har SFT igangsatt en nasjonal kartlegging av tidligere og eksisterende skipsverftsvirksomhet langs kysten. Kartleggingen er nedfelt i prosjektet "Kartlegging av skipsverft" utført av Norconsult AS. Hensikten har vært å etablere en oversikt over prioriterte områder som det skal arbeides videre med. Prioriterte områder er områder som er belastet med langvarig skipsverftvirksomhet i stort omfang. Denne rapporten omfatter følgende: Informasjon vedrørende lokale miljøproblemer ved skipsverft Beskrivelse av arbeidsmetodikk Resultater fra vurderingene med fylkesvis oversikt over virksomhetene Usikkerhet i dataene Videre arbeid Vedlegg med oversikter over alle virksomheter og tilhørende kategorier 7

8 3. Miljøproblemer knyttet til skipsverftsvirksomhet 3.1 Bakgrunn Nybygging, reparasjon og vedlikehold av båter ved skipsverft og slipper har ført til utslipp av forurensninger på et stort antall steder langs norskekysten. Spyling, sandblåsing og maling av skip og offshoreinstallasjoner fører til utslipp av ulike miljøgifter. Det har i det siste tiåret vært stor fokus på ulike miljøforbedringstiltak i tilknytning til verftsindustrien, hvor en rekke prosjekter og utredninger har vært gjennomført. Denne kartleggingen av forurensninger i tilknytning til skipsverftsområder er en oppfølging av Stortingsmelding 12 "Rent og rikt hav" som regjeringen la frem i februar Kort beskrivelse av aktuelle aktiviteter og prosesser Rengjøring av skipsbunner m.m. Rengjøring av skipsbunner (undervannsskrog) gjøres i forbindelse med vedlikehold/ombygging av skip og offshoreinstallasjoner som har vært under havoverflaten. Rengjøring foregår normalt ved høytrykkspyling og hensikten med spylingen er å fjerne groe og salter før påføring av nytt bunnstoff. Noe av bunnstofflagets gjenværende bløte underlag vaskes også vekk i prosessen. Tungmetaller og organiske miljøgifter i bunnstoffet vil da kunne gi negative miljøeffekter for marine organismer Sandblåsing Sandblåsing kan foregå som tørr fristråleblåsing, våt fristråleblåsing eller tørr sandblåsing. Vakuumblåsing benyttes også i noen grad på innvendige områder. Hensikten med sandblåsingen er dels rengjøring av metalloverflater (fjerning av gammel maling, primer, rust etc.) og dels å sikre ruhet i overflaten før påføring av primer, maling, bunnstoff etc. Sandblåsing kan foregå på ulike steder, som f.eks. bedding, blåsehall, kai, på land og i tanker. Brukt blåsesand ved sandblåsing av malte metallflater vil inneholde avvirket maling/bunnstoff. Det har tidligere også vært tungmetaller i selve blåsesanden, men sammensetningen av blåsesanden varierer Sprøytemaling mm Sprøytemaling omfatter legging av primer, bunnstoff, maling og lakk på metalloverflater. Sprøytemaling av større metallkonstruksjoner foregår normalt utendørs og med ulik grad av tildekking. Det benyttes også en del løsemidler i forbindelse med påføring av bunnstoff og maling. Tidligere ble en del skip malt med PCB-holdig maling og en del eldre og/eller utenlandske skip kan fremdeles ha rester av slik maling. 8

9 3.2.4 Diverse bearbeiding og forming av metall Dette arbeidet kan bestå av smiing, støping, valsing, trekking, stansing, pressing, sponfraskillende bearbeiding, sveising, lodding etc. Metallisering og utskiftning av offeranoder inngår også i denne aktiviteten. I forbindelse med denne form for bearbeiding og forming av metaller benyttes oljeemulsjoner. 3.3 Oversikt over miljøproblemer knyttet til aktiviteter/prosesser Overordnet oversikt I tabell 1 er det vist en oversikt over hvilke aktiviteter som er relevante i forhold til ulike miljøproblemer. Støy og utslipp til luft er utelatt fra oversikten, da disse miljøproblemene er av underordnet betydning i denne sammenheng. I dette prosjektet er det fokus på forurenset grunn og forurensede sedimenter. Disse er nært knyttet opp til henholdsvis avfallsprodukter og utslipp til vann. I de etterfølgende underkapitler er de ulike miljøproblemene kommentert nærmere i forhold til aktiviteter/prosesser. Tabell 1 - Oversikt over sammenhengen mellom aktiviteter og miljøproblemer Rengjøring av bunner Sandblåsing Sprøytemaling Bearbeiding av metall Utslipp til vann X X o Avfallsprodukter X X o o Bruk av kjemikalier o o X o Forurenset o X o grunn/deponier Forurensede X X o sedimenter "X" = mest relevante sammenhenger "o" = noe relevant Kilde: /Scandpower og Deloitte 1998/ Utslipp til vann og forurensede sedimenter Aktiviteter knyttet til vedlikehold og reparasjoner vil være mest miljøbelastende og vannforurensning kan oppstå som følge av /SFT 1993/: Avrenning og utlekking av miljøfarlige forbindelser fra deponier bestående av brukt blåsesand og avvirket materiale fra spyleprosesser Dumping av brukt blåsesand og avvirket materiale i sjøen Utspyling av brukt blåsesand, avvirket materiale og malings- og bunnstoffrester i sjøen Nedfall av støv, maling m.m. på sjøen under utførelse av sandblåse- og/eller malearbeider Høytrykksspyling av skrog før sandblåsing Høytrykksspyling av skrog før påføring av bunnstoff Av disse er det aktivitetene dumping og utspyling av brukt blåsesand som har det største forurensende potensialet. Skipsverft og verft for offshoreinstallasjoner kan være betydelige kilder til forurensede sedimenter. Særlig gjelder dette virksomheter som foretar vedlikehold og/eller reparasjoner, og hvor slike aktiviteter har foregått over lang tid. 9

10 Det er gjennom flere miljøundersøkelser ved havneområder, nær skipsverftsvirksomhet, påvist store konsentrasjoner av miljøgifter i sedimenter og/eller bunnfauna og -flora Avfall og forurenset grunn Avfall genereres i større eller mindre grad i alle aktiviteter, men anses å være særlig relevant i forbindelse med rengjøring av bunner og sandblåsing. Bakgrunnen for dette er at det oppstår betydelige avfallsmengder og at det tidligere i stor grad ikke har vært etablert ensartet praksis for håndtering av dette avfallet. Avfall fra rengjøringsarbeider har i stor grad gått rett i sjøen. Avfall fra sandblåsing har tradisjonelt i stor grad blitt spylt/dumpet til sjø, deponert på virksomhetens egne områder eller benyttet som fyllmateriale. Forbruket i Norge i 1993 til skipsvedlikehold var ca tonn, hvor ca 50 % ble dumpet i sjøen /SFT 1993/. Avfallsprodukter fra de andre aktivitetene vil i stor grad være metallavfall og ulike typer farlig avfall. Håndtering av dette avfallet har i noen år vært regulert. Forurenset grunn kan ha oppstått gjennom tidligere deponering av avfall (for eksempel brukt blåsesand), og evt. deponering av annet avfall. I tillegg kan det ha oppstått forurenset grunn gjennom tidligere søl/uttømming av olje og kjemikalier. Problemer knyttet til forurenset grunn er i første rekke relevant knyttet til virksomheter med lang forhistorie og særlig knyttet til større verft. I tillegg kan det være aktuelt der virksomheter ligger på et område hvor det tidligere har vært aktiviteter/virksomheter som kan ha forårsaket grunnforurensning eller som har anlagt deponier. 3.4 Type forurensninger ved skipsverft Aktuelle forurensningsparametere De mest vanlige forurensninger i tilknytning til skipsverft vil være ulike tungmetaller og organiske miljøgifter (PAH, PCB, TBT og ulike løsemidler). I det følgende er det gjort nærmere rede for et aktuelt utvalg av forurensningsparametere. For nærmere informasjon om egenskaper og effekter vises det til Bly - brukt i skipsmaling og blymønje Kobber - brukt i skipsmaling, bunnstoff og er en bestanddel av kobberslagg som er blitt brukt som blåsesand. Nikkel - er en bestanddel av nikkelslagg som er blitt brukt som blåsesand Krom - brukt i skipsmaling Sink - brukt i skipsmaling Kvikksølv - brukt i hvit skipsmaling TBT (Tributyltinn) - brukt som begroingshindrende middel i skipsmaling/bunnstoff PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) - finnes blant annet i tjære som er benyttet i forbindelse med bygging og vedlikehold av trebåter. Hydrokarboner inkludert PAH-forbindelser vil også kunne feste seg på skipsskrog i sterkt trafikkerte havner og dermed inngå i spylevannet. PCB - ble tidligere brukt i bl.a. skipsmaling Klorerte løsemidler - i avfettingsmidler og løsemidler Klorerte parafiner - brukt i maling og lakk 10

11 Fenoler - brukt i maling Kromater - brukt som pigmenter i maling Ftalater - brukt som myknere i maling Hydrokarboner - brukt som smøreoljer og drivstoff. Hydrokarboner vil også kunne feste seg på skipsskrog i sterkt trafikkerte farvann og dermed inngå i spylevannet. De ulike forurensningsparameterne er ikke direkte kartlagt i dette prosjektet, men kan knyttes opp mot de ulike aktivitetene som er kartlagt og vurdert. 11

12 4. Arbeidsmetodikk 4.1 Metodetilnærming Det har vært naturlig å dele prosjektet i følgende to hovedfaser: Fase 1 - innsamling av grunnlagsdata og utvelgelse av virksomheter Fase 2 - nærmere kartlegging og vurdering av virksomheter I fase 1 har en valgt å starte med et størst mulig utvalg av virksomheter ved å bruke de offentlige databasene hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og Brønnøysund. Deretter er de virksomheter som er vurdert som lite aktuelle å forfølge videre blitt utsortert. En slik tilnærming gjør at en har en større sikkerhet for at relevante virksomheter blir tatt med videre, enn om en skulle forsøkt å bygge opp en oversikt over aktuelle virksomheter fra bunnen av ved hjelp av flere ulike mindre registre og medlemslister. En sammenstilling av virksomheter funnet i ulike registrer og medlemslister ville bli ufullstendig og vil blant annet ikke inkludere nedlagte virksomheter. I fase 2 er det innhentet ytterligere informasjon om virksomhetene ved å sende ut spørreskjema. På bakgrunn av utfylte skjema er virksomhetene vurdert og kategorisert. 4.2 Fase Innsamling av grunnlagsdata Ved fremskaffelse av en totaloversikt over virksomheter som har bedrevet, eller som bedriver byggig og reparasjoner av skip og offshoreinstallasjoner, ble det tatt utgangspunkt i offentlige databaser hos SSB og Brønnøysund/CreditInform. Databasen til CreditInform er basert på Brønnøysund-registeret (Foretaks- og Enhetsregisteret), men inneholder en god del mer informasjon knyttet til den enkelte virksomhet. Brønnøysund-registrene dekker alle foretak som ble overført fra Handelsregistret til Foretaksregisteret i 1989/90. Foretak som var nedlagt før den tid er derimot ikke inkludert i Brønnøysund-registrene. SSBs Foretaks- og bedriftsregister ble opprettet rundt 1965 og inkluderer blant annet de bedrifter og foretak som ikke ble videreført inn i Brønnøysund sitt Foretaksregister. Bedrifter som var nedlagt før 1965 er ikke inkludert i SSBs register og vil derfor heller ikke være registrert i dette prosjektet. Det har dermed vært nødvendig å foreta følgende to søk: 1. Søk i SSBs Foretaks- og bedriftsregister for å finne bedrifter og foretak innen relevante bransjer som var nedlagt før 1989/90 (og dermed ikke videreført til Foretaksregisteret). 2. Søk CreditInform sin database for å finne bedrifter og foretak innen relevante bransjer som ble videreført i Foretaksregisteret. Databasen baserer seg både på Foretaks- og Enhetsregisteret i Brønnøysund-registeret. 12

13 Følgende bransjekoder (isci-koder) ble benyttet ved innhenting av informasjon fra SSB: Bygging av skip Bygging av båter Produksjon av oljerigger Følgende bransjekoder (nace-koder) ble benyttet ved innhenting av informasjon fra Brønnøysund-registrene (CreditInform): Bygging og reparasjon av fartøyer Produksjon og bygg av skip over 100 tonn Skipsreparasjoner Innrednings og installasjonsarbeid utført på skip over 100 tonn Bygging og reparasjon av båter under 100 bruttotonn Båtreparasjoner Bygging og reparasjon av oljeplattformer og moduler Produksjon av oljeplattformer Innrednings- og installasjonsarbeid utført på borerigger og moduler Produksjon av annet flytende materiell Slipper Skipsopphogging Bygging og reparasjon av fritidsbåter Utvelgelse av virksomheter - kriterier De innsamlede data ble importert i et databaseprogram (Access) for å muliggjøre effektive søk. Av de dataene som var tilgjengelige fra de offentlige registrene ble følgende ansett som godt dekkende og valgt ut til å inngå i kriterier for utvelgelse: Bransje Driftstid (antall år) Driftsperiode (årstall) Antall ansatte (evt. lønnskostnader, omsetning) I samråd med SFT og TBL ble det etablert følgende søkekriterier for virksomheter som skulle tas med videre: 1. Bransje: Bransjer som vist over, unntatt: Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 tonn Innrednings- og installasjonsarbeid utført på borerigger og moduler Bygging og reparasjon av fritidsbåter Virksomheter som har oppgitt koder for både (Bygging og reparasjon av fritidsbåter) og 3511 med underkoder (Bygging og reparasjon av fartøyer) tas med dersom de tilfredstiller de øvrige kriterier vist under neste punkt. Kun virksomheter som har angitt aktuelle bransjer som hovedbransje tas med. 13

14 2. Kombinasjoner av driftstid, ansatte og tidsperioder: Driftstid 15 år og antall ansatte 5 Driftstid år og antall ansatte 20 Driftstid 5-9 år og antall ansatte 50 Driftstid 5 år og ingen data for antall ansatte, omsetning eller lønnskostnader Driftstid 5 år og antall ansatte 5 og driftsperiode i tiden ) 1) Tidsperioden ble valgt ut særskilt da det i denne perioden ble benyttet PCB i skipsmaling. I de to nordligste fylkene er denne perioden utvidet til da det her gjøres vedlikehold på utenlandske båter (russiske) som benyttet PCB-holdig maling lenger enn ellers i Europa Manuell gjennomgang Etter gjennomføring av søk, med bakgrunn i de ovenstående kriterier, ble det også foretatt manuelle gjennomganger og vurderinger, som er nærmere redegjort for i det følgende. I tillegg til registrene hos SSB og Brønnøysund finnes det flere ulike oversikter over virksomheter tilknyttet verftsindustrien. Følgende oversikter ble benyttet for å kontrollere at viktige virksomheter ble med i fase 2. Det betyr ikke at alle virksomheter på disse oversiktene ble med, men de ble vurdert ut fra de oppsatte kriterier: Virksomheter registrert i SFTs database INKOSYS (med bransje Bygging og reparasjon av fartøyer) Virksomheter med forurenset grunn registrert i SFTs database for grunnforurensning (med bransje 3841 Bygging av fartøyer) TBL Skips medlemsbedrifter Fellesforbundets bedriftsregister Bransjeregisteret til Skipsrevyen (skipsbyggerier/ - reparasjonsverksteder) (skipsrevyen.no) Norwaynet sin oversikt over Norske verft (norwaynet.no) Gule siders bransjeoversikt (skipsbyggerier og verft) De virksomheter som kun hadde oppgitt en av de angitte bransjene som en underbransje skulle i utgangspunktet ikke være med, men virksomheter som hadde spesielle ord i virksomhetsnavnet (skip, båtbygg, verft, slip) ble vurdert nærmere og noen ble tatt med videre. Ved en manuell gjennomgang av oversikten over virksomheter som tilfredsstilte kriteriene ble en del virksomheter tatt ut med utgangspunkt i lokal kunnskap, virksomhetens beliggenhet, navn etc. I de tilfeller hvor virksomheten var oppført to ganger (foretak og bedrift) ble kun bedriften tatt med Gjennomgang hos fylkesmannen Fylkesvise oversikter over virksomheter ble oversendt TBL og fylkesmennenes miljøvernavdelinger til gjennomsyn. Oversikten inneholdt en liste over virksomheter som var foreslått tatt med og en liste over virksomheter som var foreslått utelatt. Fylkesmennenes miljøvernavdelinger ble bedt om å melde tilbake dersom de oppdaget at noen virksomheter manglet, eller hadde kommet på feil liste og dersom de hadde andre korreksjoner som angikk virksomheten (aktiv/nedlagt, adresseopplysninger etc.). 14

15 Fylkesmennene ble ikke bedt om å foreta noen ny kvalitetssjekk av opplysningene/vurderingene knyttet til virksomhetene i sitt fylke, men om å se om det var ting de reagerte på ut fra sin lokalkunnskap om virksomheter i sitt fylke. Innkomne merknader fra fylkesmennene ble i store trekk implementert. Innspill fra fylkesmennene medførte også at det ble medtatt enkelte virksomheter for vurdering, som var registrert med andre bransjekoder enn de som var grunnlaget for utvelgelsen. 4.3 Fase Utsending av skjema og innhenting av informasjon Det ble i første omgang utarbeidet et spørreskjema som ble sendt ut til alle virksomhetene som skulle følges opp videre. Skjemaet er vist i vedlegg 1. Før utsendelse til virksomhetene ble skjemaet oversendt fylkesmannen for kontroll, da skjemaet også var tenkt å kunne dekke fylkesmannens behov i forbindelse med utarbeidelse av fylkesvise tiltaksplaner for forurensede sedimenter. Adressene til en del av de eldre virksomhetene ble gjennomgått og sjekket før brev med vedlagt spørreskjema ble sendt ut. Kommuner, Internett og telefonkatalogen ble benyttet i dette arbeidet. På tross av dette kom en rekke brev i retur via postverket på grunn av "ukjent adressat". Totalt sett var svarprosenten på tilbakemeldingene meget lav og det ble på bakgrunn av dette sendt ut flere purrebrev. Det ble også gjort ytterligere forsøk på å finne riktig adressat på brev som kom i retur. Flere av virksomhetene var nedlagt for flere år siden og dette bidro til at det var vanskelig å innhente informasjon om virksomheten. Dette i tillegg til den lave svarprosenten medførte at det ble utarbeidet et forenklet skjema som ble sendt ut til virksomheter som ikke hadde svart. Det forenklede skjemaet er også vist i vedlegg 1 sammen med det opprinnelige skjemaet. Det viste seg at det var behov for også å sende ut formelt pålegg om å bidra med informasjon og i enkelte tilfeller ble det gjort vedtak om tvangsmulkt for å få tilbakemeldinger. Kvaliteten på tilbakemeldingene var svært varierende og det var nødvendig å kontakte et stort antall virksomheter for å få supplerende informasjon over telefon. I tillegg var det behov for en utstrakt kontakt med bl.a. kommuner og havnevesen for å få innhentet informasjon om nedlagte virksomheter, i de tilfeller hvor en ikke lyktes å fremskaffe riktig adressat på brev Vurdering av innkomne skjema For å vurdere innkomne skjema ble det etablert et regneark der informasjonen ble lagt inn systematisk. Følgende data ble registrert i den grad det var angitt i offentlige registre, oppgitt på skjemaet og/eller oppgitt via telefon: Virksomhetens navn Fylke, kommune Andre virksomheter på området Total driftstid på området (skipsverftsvirksomhet) 15

16 Antall ansatte for virksomheten Aktiv/nedlagt virksomhet Antall år med nybygging/vedlikehold Antall år med rengjøring/sandblåsing/maling/tjærebehandling Evt. oppsamlingssystem Forbruk, deponering og utslipp av blåsesand Evt. areal/volum forurenset grunn på land Evt. areal/volum forurensede sedimenter i sjø Håndtering av farlig avfall Evt. eksisterende miljøundersøkelser av området Andre kommentarer Konklusjon: angivelse av kategori For virksomhetene som svarte var det svært varierende andel av disse punktene som var oppgitt. For å kunne vurdere hvilken kategori de enkelte virksomhetene tilhørte ble det gjort en samlet vurdering på bakgrunn av tilgjengelig innformasjon. I den forbindelse ble det lagt betydelig mer vekt på om virksomheten hadde oppgitt vedlikeholdsaktiviteter i forhold til om det kun var oppgitt nybygging. Det ble lagt spesiell vekt på forbruk og håndtering av blåsesand, malingsarbeider samt spyling/vasking med utslipp til sjø. Tilsvarende ble virksomheter med få antall ansatte (<5) ansett som uaktuelle dersom ikke andre forhold talte for at de burde tas med videre. Følgende kategorier ble benyttet: Høyt potensial for forurensning - anbefales fulgt opp med prioritet 1 Middels potensial for forurensning - anbefales fulgt opp med prioritet 2 Lavt/ingen potensial for forurensning - prioriteres ikke Manglende informasjon - ytterligere informasjon er nødvendig - usikker TBL og fylkesmennenes miljøvernavdelinger har fått fylkesvise oversikter over forslag til prioriteringer, for de ulike virksomheter, til gjennomsyn. Innspill fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger har medført enkelte endringer i prioriteringslistene. 16

17 5. Resultater 5.1 Resultater fra fase Oversikt over virksomheter som tas med videre Søk i SSBs Foretaks- og bedriftsregister og CreditInform sin database (basert på Foretaks- og Enhetsregisteret til Brønnøysund-registeret) utgjorde hele 2388 virksomheter fra SSB og 3015 virksomheter fra CreditInform. I SSB sitt register var det imidlertid en del virksomheter som både var registrert som foretak og som bedrift. Av de 3015 virksomheter fra CreditInform hadde 2060 registrert en av de aktuelle bransjene som en hovedbransje, resten hadde registrert en av bransjene som en underbransje. Etter utsortering ved hjelp av de beskrevne søkekriterier (se kapitel 4.2.2), gjensto 340 stk fra SSB og 629 stk fra CreditInform, totalt 969 stk. Etter den manuelle gjennomgangen og gjennomgangen hos fylkesmennene, som beskrevet i kapitel og ble det endelige utvalget 481 stk. 5.2 Resultater fra fase Tilbakemeldinger Av de i alt 481 virksomhetene som ble tilskrevet er det varierende grad av tilbakemeldinger. Dette er vist i tabell 2. Tabell 2 - Oversikt over tilbakemeldinger fra virksomhetene Tilbakemeldinger Prosent Virksomheter der brev og spørreskjema kom i retur fra postvesenet (adressat 1 % ukjent), og hvor en ikke har fått informasjon via andre Virksomheter som ikke har besvart selv etter purringer/pålegg 10 % Virksomheter som har gitt informasjon på spørreskjema, i brev, over telefon eller 89 % det er innhentet informasjon via andre Vurderinger Av de virksomhetene som ikke har svart eller der brev har kommet i retur er det foretatt en vurdering av disse ut fra informasjonen som ble innhentet i fase 1. Virksomheter der det ikke er oppgitt antall ansatte i de offentlige databasene (angitt som 0 ansatte) vurderes å være små virksomheter og dermed mindre aktuelle å følge opp nærmere. Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av en sammenstilling av antall ansatte oppgitt i offentlige databaser og antall ansatte oppgitt av bedriften selv. I de tilfeller der det i databasene er angitt at virksomheten har 0 ansatte angir virksomhetene selv i 76 % av tilfellene at antall ansatte er <5. Det foreslås derfor at alle virksomheter som ikke har svart eller der brevet har kommet i retur og der antall ansatte er 0 i offentlige databaser ikke følges opp videre da de vurderes å ha et lite forurensningspotensial. Dette utgjør 45 stk. 17

18 5.2.3 Kategorisering Som før nevnt er informasjonsmengden fra fase 1 og 2 svært varierende for de ulike virksomhetene. Det har derfor vært vanskelig å utarbeide klare kriterier for å avgjøre områdets potensial for forurensning. Vurdering av hvilken kategori de enkelte virksomhetene tilhørte ble derfor gjort på bakgrunn av en samlet vurdering av tilgjengelig innformasjon. En oversikt over antall virksomheter i de forskjellige kategoriene er vist i tabell 3. Tabell 3. Antall virksomheter i de ulike kategoriene Kategori Vurderingsgrunnlag Prioritet Antall Virksomheter Antall områder Høyt potensial for Informasjon i fase 2 (spørreskjema, Prioritet forurensning brev eller via telefon) Middels potensial Informasjon i fase 2 (spørreskjema, Prioritet for forurensing Usikkert potensial for forurensing Lavt potensial for forurensing Lavt /ingen potensial for forurensning brev eller via telefon) Informasjon i fase 1 (offentlig database). Ingen informasjon fra virksomheten Informasjon i fase 1 (offentlig database). Ansatte = 0 Ingen informasjon fra virksomheten Informasjon i fase 2 (spørreskjema, brev eller via telefon) Usikker - vurderes nærmere Prioriteres ikke Prioriteres ikke Totalt Etter sluttført kategorisering er det gjort noen estimat av gjennomsnittlige verdier for de enkelte kategoriene. Dette er vist i tabell 4. Tabell 4 Gjennomsnittlig antall ansatte, total driftstid, andel nedlagte virksomheter Prioritet Antall ansatte (virksomheten) Total driftstid (for området) Virksomheten er nedlagt Prioritet år 45 % Prioritet år 32 % Usikker år 100 % Prioriteres ikke år 38 % Som det går frem av tabellen er det naturlig nok betydelig forskjell på antall ansatte og total driftstid for virksomhetene med prioritet 1 i forhold til prioritet 2. Andelen nedlagte virksomheter for gruppen med prioritet 1 er noe større enn for gruppen med prioritet 2. Dette kan forklares med at det i gruppen med prioritet 1 inngår en god del gamle, store verft. Alle de fire virksomhetene som har prioritet Usikker er nedlagt. Tall for antall ansatte og den totale driftstiden for disse er beheftet med stor grad av usikkerhet og er sannsynligvis noe lav da dataene kun er basert på opplysninger fra offentlige databaser. Av virksomhetene som utgår er antall ansatte noe høyt da de som er oppgitt med null ansatte ikke har inngått i beregningen av gjennomsnittlig antall ansatte. Den relativt lange driftstiden 18

19 for virksomheter som utgår kan forklares med at en del enmannsbedrifter har hatt lang driftstid Fylkesvise oversikter I vedlegg 2 er det vist en fylkes- og kommunevis oversikt over de virksomhetene som er vurdert sammen med opplysninger om eventuelle andre virksomheter på samme område, total driftstid for virksomhetene på området, antall ansatte i den enkelte virksomheten, om virksomheten er aktiv eller nedlagt og til slutt hvilken prioritet området som virksomheten ligger på har fått. Når det gjelder andre virksomheter som er angitt på samme område, vil dette også kunne være virksomheter som ikke har blitt tilskrevet, men som er angitt på de enkelte svarskjema. Det er viktig å være oppmerksom på at det er området hvor skipsverftsvirksomhetene ligger som det er fokusert på, ikke enkeltvirksomheter. Dersom den totale aktiviteten på området (fra flere skipsverftsvirksomheter) er vurdert å være av et slikt omfang at området har et høyt potensial for forurensning har de enkelte skipsverftsvirksomhetene på området fått prioritet 1. Tilsvarende har skipsverftsvirksomheter på områder med middels potensial for forurensning fått prioritet 2. Dette gjelder også i de tilfeller der den enkelte skipsverftsvirksomhet alene ikke utgjør et middels/stort forurensningspotensial. Det er heller ikke gjort vurderinger om de enkelte skipsverftsvirksomheter kan anses som ansvarlig for eventuelle forurensninger. Sagt med andre ord, en enkeltvirksomhet kan ha fått prioritet 1 eller 2 på grunn av den samlede skipsverftsaktiviteten på området og ikke som følge av skipsverftsvirksomhetens aktivitet alene. Det er i tillegg utarbeidet fylkesvise lister over virksomheter sortert etter følgende prioriteter: Prioritet 1 Prioritet 2 Usikker - behov for mer opplysninger Prioriteres ikke 19

20 Tabell 5 Fylkesvis oversikt over antall virksomheter og områder med de ulike prioritetene Fylke Prioritet 1 Prioritet 2 Usikker Prioriteres ikke Virksomheter Områder Virksomheter 01 - Østfold Akershus Oslo Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Områder Virksomheter Områder Virksomheter Områder Fylkesvise oversikter over virksomhetene er vist i de etterfølgende tabeller. Det gjøres oppmerksom på at resultatene er forbundet med en del usikkerhet som beskrevet i kapitel 6. Det er også virksomheter i tabellene som allerede har startet undersøkelser og tiltak på sine områder uten at dette er nærmere beskrevet. I tabellene er det satt ramme rundt de virksomhetene som ligger innefor samme område. Tabell 6 Virksomheter i Østfold sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Moss Fredrikstad Verft Fredrikstad (Tidligere: Fredrikstad Mek Verksted ) Fredrikstad Prioritet 1 Ankerløkken Verft Glommen A/S Fredrikstad Prioritet 2 Moss Verft Moss Prioritet 2 Seut Industrier AS (Tidligere: Seutelvens Verksted) Fredrikstad Prioritet 2 Arma-Båt A/S Fredrikstad Prioriteres ikke Bertelsen J A/S (Nå: Bertelsen Mek Verksted) Fredrikstad Prioriteres ikke Engelsviken Slipp AS Fredrikstad Prioriteres ikke Grimsenkilen Båtbyggeri Aall Henning Sarpsborg Prioriteres ikke Hankøsund Slip AS Fredrikstad Prioriteres ikke Norsk Skips & Industriservice ANS Sarpsborg Prioriteres ikke Skip og Service AS Halden Prioriteres ikke 20

21 Tabell 7 Virksomheter i Akershus sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Holmen Slipp AS Asker Prioritet 2 Holmen Slipp Motorservice AS Asker Prioriteres ikke Mar Tek AS Bærum Prioriteres ikke Moss Arctic Offshore AS Bærum Prioriteres ikke Steinar Høibråten Båtservice Frogn Prioriteres ikke TSG Båtservice Steen-Gundersen Tom Skedsmo Prioriteres ikke Tabell 8 Virksomheter i Oslo sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Aker Mekaniske Verksted AS Oslo Prioritet 2 Nylands Verksted Oslo Prioritet 2 Austad Jarle Oslo Prioriteres ikke Båtsmann Røvig Erik Oslo Prioriteres ikke Nesoddbåtenes Verksted AS Oslo Prioriteres ikke Pettersens P B Slip & Mek V Oslo Prioriteres ikke Sørfonden Slipp og Motorverkst A/S Oslo Prioriteres ikke Tabell 9 Virksomheter i Buskerud sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Drammen Skipsreparasjon AS Drammen Prioritet 2 Drammen Slip & Verksted AS Drammen Prioritet 2 Tabell 10 Virksomheter i Vestfold sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Framnes Mek Verksted A/S Sandefjord Prioritet 1 Framnæs Installasjon AS Sandefjord Prioritet 1 Heerema Tønsberg AS Tønsberg Prioritet 1 Horten Skipsreparasjoner AS Horten Prioritet 1 Horten Verft A/S Horten Prioritet 1 Kaldnes Mekaniske Verksted AS Tønsberg Prioritet 1 Mågerø Verft AS Tjøme Prioritet 2 Årø Skips- og Industritjeneste Sandefjord Prioritet 2 Si-Ac A/S Larvik Usikker Ehj Båt & Motor Da Sandefjord Prioriteres ikke Fjellviks Båtbyggeri Sandefjord Prioriteres ikke Holtan Brødrene A/S Sandefjord Prioriteres ikke Holtan Industrier AS Sandefjord Prioriteres ikke Husøy Båt og Slip Kr Bjønnes Tønsberg Prioriteres ikke Larsens Båtservice Larvik Prioriteres ikke Marine Miljø Pettersen Agnar Sandefjord Prioriteres ikke Mesa Industri- og Skipsservice AS Sandefjord Prioriteres ikke Nika AS Sandefjord Prioriteres ikke Norrønabåt A/S Nøtterøy Prioriteres ikke Per Skorge Sandefjord Prioriteres ikke Rønnings Slipp og Motorverksted Sandefjord Prioriteres ikke Sand Baat & Slipp Henriksen Gjert E Sandefjord Prioriteres ikke 21

22 Skipstjeneste A/S Sandefjord Prioriteres ikke Slagen Rør og Sveiseservice AS Sandefjord Prioriteres ikke Tabell 11 Virksomheter i Telemark sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Brevik Construction AS Porsgrunn Prioritet 1 Trosvik Verksted A/S Porsgrunn Prioritet 1 Larsen Nils Edw AS Bamble Prioritet 1 Grenland Offshore AS Bamble Prioritet 2 Langesund Verft A/S Bamble Prioritet 2 Hansen & Arntzen Co AS Bamble Prioritet 2 Knardalstrand Slip & Verft AS Porsgrunn Prioritet 2 Porsgrunn Mekaniske Verksted AS Porsgrunn Prioritet 2 Tangen Verft AS Kragerø Prioritet 2 Aker Brevik AS Porsgrunn Prioriteres ikke Frito AS Porsgrunn Prioriteres ikke Grenland Båtbyggeri Syvertsen Aage Bamble Prioriteres ikke Kragerø Båt A/S Kragerø Prioriteres ikke Myren Slipp & Sveiseindustri Skien Prioriteres ikke Skarweld AS Bamble Prioriteres ikke Tabell 12 Virksomheter i Aust-Agder sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Nye Vindholmen Offshore A/S Arendal Prioritet 1 Vindholmen Services AS Arendal Prioritet 1 Nymo AS Grimstad Prioritet 1 Bergshaven Båtbyggeri Lillesand Prioriteres ikke Buvika Slipp og Båtbyggeri Risør Prioriteres ikke Båtbygger Grønvold Lars Risør Prioriteres ikke Eydehavn Industrier A/S Arendal Prioriteres ikke Gregersen H Båtbyggeri Risør Prioriteres ikke Joda Båtbyggeri A/S Grimstad Prioriteres ikke Jørgensen Oddvar Båtbyggeri Grimstad Prioriteres ikke Kroken Båtbyggeri Grimstad Prioriteres ikke Ksh Verkstedet Dale Vidar Arendal Prioriteres ikke Ksh Verkstedet Lynghaug Guttorm Arendal Prioriteres ikke Moland Marine A/S Arendal Prioriteres ikke Norsafe AS Arendal Prioriteres ikke Risør Industrier AS Risør Prioriteres ikke Røeds Mek Verksted V/H Røed Arendal Prioriteres ikke Scandia Ship Service Danielsen T B Grimstad Prioriteres ikke Ship & Industry Service A/S Grimstad Prioriteres ikke Skarpnes Båtbyggeri Arendal Prioriteres ikke Skilsø Båtbyggeri Arendal Prioriteres ikke Solli Båtbyggeri Torjussen Oddbjørn Arendal Prioriteres ikke Tvedestrand Båtsenter Tegdan A Tvedestrand Prioriteres ikke 22

23 Tabell 13 Virksomheter i Vest-Agder sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Bredalsholmen Dokk og Fartøyvern Sti Kristiansand Prioritet 1 Kristiansand Mek Verk AS Kristiansand Prioritet 1 Båtservice Mandal AS Mandal Prioritet 1 Kristriansand Mek Verk Kristiansand Prioritet 1 Båtservice Verft AS (Tidligere: Mandals Slip Mek Verksted AS) Mandal Prioritet 2 Flekkefjord Slipp & Maskinfabr AS Flekkefjord Prioritet 2 Kvina Verft AS (Nå Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS) Flekkefjord Prioritet 2 Kristiansands Mek Verksted A/S Kristiansand Prioritet 2 Promeco II AS Kristiansand Prioritet 2 Westamarin AS Kristiansand Prioritet 2 Kvina Verft Kvinesdal Prioritet 2 Simek AS Flekkefjord Prioritet 2 Umoe Mandal AS Mandal Prioritet 2 Andabeløy Båtbyggeri (Nå: TI Tobiassen Båtbyggeri) Flekkefjord Prioriteres ikke Kristiansand Båtindustri Kristiansand Prioriteres ikke Lindesnes Båt- og Treindustri Jansen Lindesnes Prioriteres ikke Lista Treskipsbyggeri AS Farsund Prioriteres ikke Mandal Mekaniske Verksted AS Mandal Prioriteres ikke Maritime Service A/S Kristiansand Prioriteres ikke Randesund Båtbyggeri AS Kristiansand Prioriteres ikke Sicoat AS Flekkefjord Prioriteres ikke Skogsøy Båtbyggeri Mandal Prioriteres ikke Walvick Svein Båtbyggeri Mandal Prioriteres ikke Tabell 14 Virksomheter i Rogaland sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Kværner Rosenberg AS Stavanger Prioritet 1 Lothe Brødrene A/S Haugesund Prioritet 1 Bjørnevik Brødrene AS Stavanger Prioritet 2 Eigerøy Slipp og Båtbyggeri Egersund Prioritet 2 Haugesund Slip A/S (Nå: Haugesund Mekaniske Verksted) Haugesund Prioritet 2 Karmsund Maritime Service AS Karmøy Prioritet 2 Karmøy Mek Verksted A/S Karmøy Prioritet 2 Kopervik Slip AS (Nå: Karmsund Maritime Services) Karmøy Prioritet 2 Maritime GMC AS Stavanger Prioritet 2 Offshore & Marina ASA Sandnes Prioritet 2 Rogaland Skipsservice AS Stavanger Prioritet 2 Skude Verft AS Karmøy Prioritet 2 Solheim Skipsservice Haugesund Prioritet 2 23

24 Stein Båtbygg- & Rep Verksted (Nå: Stein Mek Verksted AS) Forsand Prioritet 2 Umoe Karmsund AS Karmøy Prioritet 2 West Contractors AS Haugesund Prioritet 2 Ølen Skipsindustri AS Ølen Prioritet 2 Haugaland Sandblåsing A/S Karmøy Usikker Skips- og Anleggsservice Karmøy Usikker Stavanger Offshore Services AS Sola Usikker Anderson Båtbyggeri C J Anderson Stavanger Prioriteres ikke Bergfjord O Smie og Mek Verksted Karmøy Prioriteres ikke Birkeland Slipp & Båtbyggeri Karmøy Prioriteres ikke Borgøs Båtverksted Haugesund Prioriteres ikke Breiavika Slipp Karlsen T Egersund Prioriteres ikke Båt Industri Service Klinkenberg Alf Sandnes Prioriteres ikke Eidsbotnen Båtbyggeri Karmøy Prioriteres ikke Erfjord Båtindustri Henning Nese Suldal Prioriteres ikke Gustavson & Steiner A/S Stavanger Prioriteres ikke Harald Offshore A/S Strand Prioriteres ikke Hovland Båtservice ANS (Nå: Hovland Båt AS) Egersund Prioriteres ikke Karm A/S Skipsr Karmøy Prioriteres ikke Mannes Trebåtbyggeri Karmøy Prioriteres ikke Mikkelsens Slip Nils K Mikkelsen Haugesund Prioriteres ikke Norsea Industries A/S Stavanger Prioriteres ikke Nicoverken-Norge A/S Stavanger Prioriteres ikke Nordstrand Båtservice Østbø J S Stavanger Prioriteres ikke Røvær Skipsservice AS Haugesund Prioriteres ikke Stornes Slip og Mek Verksted AS Egersund Prioriteres ikke Torvastad Slip AS Karmøy Prioriteres ikke Yacht Og Båt Service Bruce Tiley Stavanger Prioriteres ikke Ånensen Ånen A Karmøy Prioriteres ikke Tabell 15 Virksomheter i Hordaland sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Bergen Mekaniske Verksted AS Bergen Prioritet 1 Laksevåg Verft AS Bergen Prioritet 1 Mjellem & Karlsen Verft AS Bergen Prioritet 1 Bergens Mek Verksteder A/S, Solheimsviken Bergen Prioritet 1 Eide Contracting AS Kvinnherad Prioritet 1 Eides Georg Sønner A/S Kvinnherad Prioritet 1 Halsnøy Verft AS Kvinnherad Prioritet 1 Mjellem og Karslen Verft, Avd Marineholmen Bergen Prioritet 1 Skjøndal Slip & Mek Verksted AS Bergen Prioritet 1 Wartsila Norway AS Bømlo Prioritet 1 Aker Stord AS Stord Prioritet 2 Bømmeløy Mekaniske Verksted AS Bømlo Prioritet 2 24

25 Båtutrustning AS (Nå: Båtutrustning Bømlo AS) Bømlo Prioritet 2 Eidsvik Skipsbyggeri AS Kvinnherad Prioritet 2 Fitjar Mekaniske Verksted AS Fitjar Prioritet 2 Fjellstrand AS Kvam herad Prioritet 2 Halleraker Mek Verksted AS Bømlo Prioritet 2 Hellesøy Th Skipsbyggeri AS (Nå: Hellesøy Verft AS) Kvinnherad Prioritet 2 Kvernenes Ole Båtbyggeri AS Fitjar Prioritet 2 Kleppestø Slipp Mek Verksted Askøy Prioritet 2 Leirvik Sveis AS (Nå: Leirvik Module Technology) Stord Prioritet 2 Mastrevik Mek AS Austrheim Prioritet 2 Nordtveit H & E Skipsbyggeri AS Fusa Prioritet 2 Oma Slipp og Mekaniske Verksted AS Stord Prioritet 2 Ottesens Skipsbyggeri AS Stord Prioritet 2 Sagvåg Båtservice AS Stord Prioritet 2 Rosendal Verft AS Kvinnherad Prioritet 2 Skaalurens Skibsbyggeri A/S Kvinnherad Prioritet 2 Sunnhordaland Sandblåsing AS Stord Prioritet 2 Vassnes Peder Johan Austevoll Prioritet 2 Øklandsens Slip og Motorverksted AS Sveio Prioritet 2 Berge Båt Service Stord Prioriteres ikke Berge Reidun Båtbyggjar Fusa Prioriteres ikke Båt Plast og Industriservice ANS Sveio Prioriteres ikke Dalseide & Fløysand Group AS Bergen Prioriteres ikke Etne Trebåtbygger Etne Prioriteres ikke Florvåg Mekaniske Verksted AS Askøy Prioriteres ikke Florvåg Slip & Rep Verft Askøy Prioriteres ikke Haldorsen D Båtservice Bømlo Prioriteres ikke Haukanes A Austevoll Prioriteres ikke Hopstad Trebåtbyggeri Bergen Prioriteres ikke Haakonshellens Slip A/S Bergen Prioriteres ikke Kvinnherad Skipsvedlikehold Kvinnherad Prioriteres ikke Larsstø Båt & Maskinservice ANS Kvinnherad Prioriteres ikke Linganes Båtbyggeri Sverre Sørnes Kvam herad Prioriteres ikke Lunde Båtbyggeri AS (Nå: Lumie AS) Tysnes Prioriteres ikke Mekanikk Skips & Industriservice AS Bergen Prioriteres ikke Meland Båtbygg /Rep V/ A Berntzen Lindås Prioriteres ikke Mundal Båtbyggeri AS Radøy Prioriteres ikke Norsk Båtsenter AS Bergen Prioriteres ikke Oma Baatbyggeri AS Stord Prioriteres ikke Os Båt Anmarkrud Thomas Os Prioriteres ikke Rabben Mekaniske Verksted AS Austevoll Prioriteres ikke Rabben Slipp Austevoll Prioriteres ikke Radøygruppen AS Radøy Prioriteres ikke 25

26 Risnes Sønner AS Stord Prioriteres ikke Rostøy Båtservice Egil Blix Austevoll Prioriteres ikke Sauholmen & Søn Skipsbyggeri Fusa Prioriteres ikke Seglneset A/S Stord Prioriteres ikke Selvågen Slipp Nordeide Arne Austevoll Prioriteres ikke Skipsedlikehold Christoffersen Kåre Bergen Prioriteres ikke Sæbøvåg Slipp og Mek Verksted AS Radøy Prioriteres ikke Tysnes Båt & Slipp Tysnes Prioriteres ikke Vernøy Båt AS Samnanger Prioriteres ikke Vevik Skipsbyggeri ANS Kvinnherad Prioriteres ikke Viksund Båt A/S Askøy Prioriteres ikke Ådnanes Skipsbyggeri Bømlo Prioriteres ikke Aaland Jacob Einar Båtbygger Fjell Prioriteres ikke Åsane Båt og Motorservice Sæther J Bergen Prioriteres ikke Aasheim Slipp ANS Stord Prioriteres ikke Tabell 16 Virksomheter i Sogn og Fjordane sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Ankerløkken Verft Førde A/S (Nå: Kleven Florø AS, avd. Førde) Førde Prioritet 1 Blaalid Slip & Mek Verksted AS Vågsøy Prioritet 1 Kleven Florø AS (Tidligere: Ankerløkken Verft Florø AS) Flora Prioritet 1 Solund Skips Service A/S Solund Prioritet 1 Solund Verft AS (Nå: Wergeland Halsvik AS, avd. Solund Verft) Solund Prioritet 1 Båtbygg AS Vågsøy Prioritet 2 Havyard Leirvik AS Hyllestad Prioritet 2 Johansen Slip & Mek AS Vågsøy Prioritet 2 Måløy Verft AS Vågsøy Prioritet 2 Ornes Båtbyggeri AS Luster Prioritet 2 Verlo AS Vågsøy Prioritet 2 Aa Brødrene Båtbyggeri Gloppen Prioritet 2 Båtsmia Færøy Og Myhr Solund Prioriteres ikke Florø Mek Verksted A/S Flora Prioriteres ikke Gulestøl Båtservice Bremanger Prioriteres ikke Hellesøy Nordfjord AS Eid Prioriteres ikke Lending Båtbyggeri Solund Prioriteres ikke Lutenthun Båtbyggeri Askvoll Prioriteres ikke Lågøy Slipp og Mek Verksted Solund Prioriteres ikke Nyhamar Slip & Mekaniske Gulen Prioriteres ikke Seljestokken Båtverkstad Flora Prioriteres ikke Værlandet Båt D/A Askvoll Prioriteres ikke West Products A/S Vågsøy Prioriteres ikke 26

27 Tabell 17 Virksomheter i Møre og Romsdal sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Aker Aukra AS Aukra Prioritet 1 Aukra Bruk A/S Aukra Prioritet 1 Fiskerstrand Verft AS Sula Prioritet 1 Kristiansund Mekaniske AS Kristiansund Prioritet 1 Møre Båtbyggeri A/S Kristiansund Prioritet 1 Langsten AS (Nå: Aker Langsten AS) Vestnes Prioritet 1 Larsnes Mek Verksted AS Sande Prioritet 1 Liaaen Verft AS Ålesund Prioritet 1 Storvik Mek Verksted A/S Kristiansund Prioritet 1 Umoe Sterkoder AS (Dale Industripark) Kristiansund Prioritet 1 Søviknes Verft AS Haram Prioritet 1 Umoe Sterkoder AS (Melkvika) Kristiansund Prioritet 1 Bolsønes Verft Molde Prioritet 2 Brastad Skipsbyggeri AS Vestnes Prioritet 2 Brattvaag Skipsverft AS (Tidligere: Brattvåg Skipsinnredning) Haram Prioritet 2 Flatsetsund Slipp AS (Nå: Flatsetsund Enginering) Frei Prioritet 2 Fyllingen Slipp AS Sula Prioritet 2 Hjørungavaag Verft AS Hareid Prioritet 2 Hukkelberg Brødr AS Aukra Prioritet 2 Kleven Verft AS Ulstein Prioritet 2 Klevset Mek Verksted AS Halsa Prioritet 2 Skålvikfjordens Båtbyggeri A/S Halsa Prioritet 2 Storvik-Kleivset A/S Halsa Prioritet 2 Kystvågen Slip og Båtbygg (Nå: Kystvågen Slip og Mek) Frei Prioritet 2 Kystvaagen Verft AS Frei Prioritet 2 Longva Mek Verksted AS Sande Prioritet 2 Mjosundet Båt og Hydraulikk AS (Tidligere Mjosundet Båtbyggeri) Aure Prioritet 2 Mjosundet Båtbyggeri AS (Nå: Mjosundet Båt og Hydraulikk AS) Aure Prioritet 2 Myklebust Verft AS Sande Prioritet 2 Sletta Båtbyggeri Aure Prioritet 2 Solstrand AS Vestnes Prioritet 2 Tomren Verft AS Vestnes Prioritet 2 Tomrens Båt og Slipp Vestnes Prioritet 2 Ulstein Mekaniske Verksted AS (Nå: Ulstein Verft AS) Ulstein Prioritet 2 Ulstein Verft AS (Tidligere: Ulstein Mekaniske Verksted AS) Ulstein Prioritet 2 Umoe Sterkoder AS (Averøy Industripark) Averøy Prioritet 2 27

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Handlingsplan for opprydding

Handlingsplan for opprydding Handlingsplan for opprydding Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/kjemikalier/forurenset-sjobunn/handlingsplan-for-opprydding/ Side 1 / 5 Handlingsplan for opprydding Publisert 06.06.2013

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Vedtatte, forhåndsvurderte nødhavner i Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vedtatte, forhåndsvurderte nødhavner i Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder KYSTVERKET Hovedkontoret I henhold til adresseliste Deres ref: Vår ref: Arkiv nr: Saksbehandler: Dato: 2012/894-56 Ingrid Lauvrak 26.03.2013 Vedtatte, forhåndsvurderte nødhavner i Oslo og Akershus, Buskerud,

Detaljer

Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001

Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001 Ulykke nr: Person: Antall person Antall omkomårstall: Dato: Måned: 1 1 2 2 2001 mai 1 2 2 2 2001 mai 2 3 2 1 2001 mai 3 4 1 1 2001 juni 4 5 1 1 2001 januar 5 6 3 1 2001 juni 6 7 3 2 2001 august 6 8 3 2

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

FRITIDSBOLIGER VED SJØEN

FRITIDSBOLIGER VED SJØEN FRITIDSBOLIGER VED SJØEN Årsrapport juli 2014 - juni 2015 INNHOLD Oppsummering 2 Prisutvikling 3 Antall solgte 6 Omsetninger 9 Aktive annonser 10 Alle rettigheter til datamateriale, de enkelte rapporter,

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato Vår referanse 03.12.2007 2007/3953 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Agnes Bjellvåg Bjørnstad 32266818 470 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 11.06.2015 2014/5692/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kystvågen Slip og

Detaljer

ÅRSRAPPORT, JUNI JUNI 2016

ÅRSRAPPORT, JUNI JUNI 2016 ÅRSRAPPORT, JUNI 2015 - JUNI 2016 Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk, sommer INNHOLD Oppsummering 2 Prisutvikling 3 Antall solgte 6 Omsetninger 9 Aktive annonser 10 Alle rettigheter til datamateriale,

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

ÅRSRAPPORT, JUNI JUNI 2017

ÅRSRAPPORT, JUNI JUNI 2017 ÅRSRAPPORT, JUNI 2016 - JUNI 2017 Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk, sommer INNHOLD Oppsummering 2 Prisutvikling 3 Antall solgte 6 Omsetninger 9 Aktive annonser 10 Alle rettigheter til datamateriale,

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013

Effs årsrapport Hytter ved sjøen. Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Effs årsrapport Hytter ved sjøen Utført av TNS Gallup på oppdrag for Eiendomsmeglerforetakenes Forening i samarbeid med FINN Juni 2013 Oppsummering 2012 I 2012 ble det solgt 1 376 fritidsboliger ved sjøen

Detaljer

ÅRSRAPPORT, JUNI JUNI 2017

ÅRSRAPPORT, JUNI JUNI 2017 ÅRSRAPPORT, JUNI 2016 - JUNI 2017 Eiendom Norges fritidsboligprisstatistikk, sommer INNHOLD Oppsummering 2 Prisutvikling 3 Antall solgte 6 Omsetninger 9 Aktive annonser 10 Alle rettigheter til datamateriale,

Detaljer

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Oddlaug E Knutsen, 75 53 15 63 Inspeksjonsrapport Vår dato 7.5.2008 Vår referanse 2008/2240 Informasjon om virksomheten Navn: Helgeland

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Miljøkrav for skipsverft

Miljøkrav for skipsverft Skipsverft må ha et bevisst forhold til miljørisikoen ved egen virksomhet. Foto: Miljødirektoratet Miljøkrav for skipsverft For å kunne drive lovlig, må skipsverft oppfylle en rekke miljøkrav. De viktigste

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Prioriterte tiltaksplanområder Havner

Prioriterte tiltaksplanområder Havner Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: 20.02.2017 Vår referanse: 17/19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2017 Årets foryngelseskontroll skal gjennomføres

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Kåre Holthe & Sønner AS

Rapport etter kontroll ved Kåre Holthe & Sønner AS Rapport etter kontroll ved Kåre Holthe & Sønner AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Kåre Holthe & Sønner AS Måneset 7970 KOLVEREID Organisasjonsnummer 984463952 Tidsrom for kontrollen 05.11.2014 Deltagere

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Lofoten Sveiseindustri AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Lofoten Sveiseindustri AS - Vågan kommune Lofoten Sveiseindustri AS Postboks 81 8300 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6581 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 07.11.2014 2013/7044/MAMI/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Mattis Mikkelsen, 71 25 84 21 Vår ref. Myklebust Verft AS

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen Johannes Abildsnes

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen Johannes Abildsnes Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Tromsø Mekaniske AS Dato for inspeksjonen: 28.4.2011 Rapportnummer: 2011.014.I.FMTR Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/4442 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten:

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

"\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM

\3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM i \\le.::}. 3ol:5: ue :. 3j::sfl IiT(t mannen i Sør-Trøndelag \\\.ä Postboks 4710, Sluppen "\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM Vår dato: 20.02.2017 Vårreferanse: 17/ 19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser)

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Helge Klitzing Adresse:Lahelleveien 18, 3140

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer