Kartlegging av skipsverft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av skipsverft"

Transkript

1 Steder hvor det kan ha oppstått forurensningsproblemer knyttet til bygging, vedlikehold og reparasjon av skip og offshoreinstallasjoner TA-2044/2004 ISBN

2 Forord Rapporten gir en oversikt over steder hvor grunnen og/eller sjøbunnen kan være forurenset som følge av tidligere eller eksisterende virksomhet, knyttet til vedlikehold eller produksjon av skip og offshoreinstallasjoner. Oversikten er laget på bakgrunn av informasjon fra offentlige registre hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og Brønnøysund/CreditInform, samt utsendte spørreskjema til aktuelle virksomheter. Stedene som anbefales fulgt opp med nærmere undersøkelser er gitt prioritet en eller to, avhengig av hvor stor sannsynligheten for å finne forurensning av betydning synes å være. Det understrekes at oversikten over steder som bør følges opp med nærmere undersøkelser, er utarbeidet på bakgrunn av indikasjoner. Hvorvidt det foreligger et forurensningsproblem av betydning, vil en først få svar på når nærmere undersøkelser er gjennomført. At en virksomhet ikke står oppført på prioriteringslistene, betyr ikke at det er slått fast at området ikke kan være forurenset. Prioriteringen av virksomheter for videre oppfølging er likevel et uttrykk for hva som bør følges opp først ut fra den informasjon som har vært tilgjengelig. Kartleggingen skjer som en oppfølging av st.meld. nr. 12 ( ) Rent og rikt hav, hvor blant annet regjeringens strategi for å redusere problemene med forurenset sjøbunn er presentert. Som et av mange elementer i denne strategien, står det at forurensningsproblemer og behov for tiltak knyttet til skipsverft og større småbåthavner skal være avklart innen utgangen av I denne rapporten er det kun skipsverft som omhandles. Rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra SFT. Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) har vært involvert i arbeidet. SFT, Oslo, januar 2005 Marit Kjeldby direktør i miljøoppfølgingsavdelingen 2

3 Innhold 1. Sammendrag Innledning Miljøproblemer knyttet til skipsverftsvirksomhet Bakgrunn Kort beskrivelse av aktuelle aktiviteter og prosesser Rengjøring av skipsbunner m.m Sandblåsing Sprøytemaling mm Div. bearbeiding og forming av metall Oversikt over miljøproblemer knyttet til aktiviteter/prosesser Overordnet oversikt Utslipp til vann og forurensede sedimenter Avfall og forurenset grunn Type forurensninger ved skipsverft Aktuelle forurensningsparametere Arbeidsmetodikk Metodetilnærming Fase Innsamling av grunnlagsdata Utvelgelse av virksomheter - kriterier Manuell gjennomgang Gjennomgang hos fylkesmannen Fase Utsending av skjema og innhenting av informasjon Vurdering av innkomne skjema Resultater Resultater fra fase Oversikt over virksomheter som tas med videre Resultater fra fase Tilbakemeldinger Vurderinger Kategorisering Fylkesvise oversikter Usikkerhet i resultatene Driftstid Antall ansatte Bransjenummer og hovedbransje Navn på virksomhet Manglende tilbakemeldinger Videre arbeid Referanser

4 Vedlegg Vedlegg 1 - Spørreskjema for utsendelse til virksomheter Vedlegg 2 - Fylke- og kommunevis oversikt over virksomheter som er vurdert 4

5 1. Sammendrag For å oppfylle regjeringens intensjoner om at "forurensningsproblemer og behov for tiltak knyttet til skipsverft og større småbåthavner skal være avklart innen utgangen av 2005" (St. meld nr 12) har SFT kartlagt skipsverksvirksomhet i Norge. Fase 1 av prosjektet "Kartlegging av forurensninger knyttet til bygging og reparasjon av skip og offshoreinstallasjoner", omfatter en innledende gjennomgang og sortering av virksomheter som har bedrevet eller som bedriver reparasjon og bygging av skip og offshoreinstallasjoner. Formålet med arbeidet i fase 1 var å fremskaffe en oversikt over virksomheter som skulle tas med i de videre vurderinger. Antallet startet med over 5000 og endte opp i underkant av 500. Fase 2 av prosjektet besto av innhenting av opplysninger om de aktuelle skipsverftene valgt ut i fase 1. Det ble i første omgang utarbeidet et spørreskjema som ble sendt ut til alle virksomhetene som skulle følges opp videre. Fylkesmannen ga innspill til arbeidet for å sikre best mulig samordning med arbeidet med fylkesvise tiltaksplaner for forurensede sedimenter. I vurdering av de innkomne opplysningene ble blant annet driftstid, antall ansatte, driftsperiode, type aktivitet (rengjøring/spyling, maling/lakkering, bunnstoff, tjærebehandling) vurdert spesielt, da de gir et bilde av skipsverftsvirksomhetens omfang og forurensningspotensial. Basert på tilgjengelig informasjon, og inkludert den usikkerhet som medfølger, ble skipsverftsvirksomhetene inndelt i følgende kategorier: Høyt potensial for forurensning - anbefales fulgt opp med prioritet 1 Middels potensial for forurensning - anbefales fulgt opp med prioritet 2 Lavt/ingen potensial for forurensning - prioriteres ikke Manglende informasjon - ytterligere informasjon er nødvendig - usikker Resultatene viste at 47 områder har høyt potensial for forurensning, og bør følges opp videre. På disse 47 områdene er det registrert 70 skipsverftsvirksomheter til sammen. Dette er områder hvor langvarig skipsverftvirksomhet i stort omfang medfører høy sannsynlighet for forurensning i grunn og/eller sedimenter. I alt 124 områder har middels potensial for forurensning og antall registrerte skipsverftsvirksomheter på disse områdene er 147. Dette er områder hvor det er sannsynlig at grunn og/eller sedimenter er forurenset som følge av skipsverftsvirksomhet. For 4 områder er det så mangelfulle opplysninger at det ikke er mulig å avgjøre potensial for forurensning og ytterligere opplysninger er nødvendig for endelig prioritering. Hele 255 områder er vurdert å ha lavt/ingen potesial for forurensning og anbefales derfor ikke fulgt opp videre med det grunnlaget som finnes. Resultatene er imidlertid beheftet med en stor grad av usikkerhet. Dette er beskrevet nærmere i kapitel 6. 5

6 Denne rapporten omfatter følgende: Informasjon vedrørende lokale miljøproblemer ved skipsverft Beskrivelse av arbeidsmetodikk Resultater fra vurderingene med fylkesvis oversikt over virksomhetene Usikkerhet i dataene Videre arbeid Vedlegg med oversikter over alle virksomheter og tilhørende kategorier Rapporten er utarbeidet av Norconsult AS på oppdrag for Statens forurensningstilsyn (SFT). 6

7 2. Innledning Prosjektet "Kartlegging av steder hvor det kan ha oppstått forurensningsproblemer knyttet til bygging, vedlikehold og reparasjon av skip og offshoreinstallasjoner", omfatter en gjennomgang, vurdering og kategorisering av virksomheter som har bedrevet eller som bedriver reparasjon og bygging av skip og offshoreinstallasjoner. I Stortingsmelding nr 12 ( ) "Rent og rikt hav" legger Regjeringen frem den nye helhetlige strategien for det videre arbeidet med forurensede sedimenter. Her blir det blant annet lagt opp til en særskilt oppfølging av såkalte høyrisikoområder, og skipsverft og større småbåthavner blir i den forbindelse nevnt som virksomheter hvor det ofte forventes problemer knyttet til forurensning av sjøbunnen. Det er derfor lagt opp til særskilt oppfølging av slike områder. Målsettingen er at forurensningsproblemer og behov for tiltak knyttet til skipsverft og større småbåthavner skal være avklart innen utgangen av For å oppfylle intensjonene i Stortingsmelding nr 12 har SFT igangsatt en nasjonal kartlegging av tidligere og eksisterende skipsverftsvirksomhet langs kysten. Kartleggingen er nedfelt i prosjektet "Kartlegging av skipsverft" utført av Norconsult AS. Hensikten har vært å etablere en oversikt over prioriterte områder som det skal arbeides videre med. Prioriterte områder er områder som er belastet med langvarig skipsverftvirksomhet i stort omfang. Denne rapporten omfatter følgende: Informasjon vedrørende lokale miljøproblemer ved skipsverft Beskrivelse av arbeidsmetodikk Resultater fra vurderingene med fylkesvis oversikt over virksomhetene Usikkerhet i dataene Videre arbeid Vedlegg med oversikter over alle virksomheter og tilhørende kategorier 7

8 3. Miljøproblemer knyttet til skipsverftsvirksomhet 3.1 Bakgrunn Nybygging, reparasjon og vedlikehold av båter ved skipsverft og slipper har ført til utslipp av forurensninger på et stort antall steder langs norskekysten. Spyling, sandblåsing og maling av skip og offshoreinstallasjoner fører til utslipp av ulike miljøgifter. Det har i det siste tiåret vært stor fokus på ulike miljøforbedringstiltak i tilknytning til verftsindustrien, hvor en rekke prosjekter og utredninger har vært gjennomført. Denne kartleggingen av forurensninger i tilknytning til skipsverftsområder er en oppfølging av Stortingsmelding 12 "Rent og rikt hav" som regjeringen la frem i februar Kort beskrivelse av aktuelle aktiviteter og prosesser Rengjøring av skipsbunner m.m. Rengjøring av skipsbunner (undervannsskrog) gjøres i forbindelse med vedlikehold/ombygging av skip og offshoreinstallasjoner som har vært under havoverflaten. Rengjøring foregår normalt ved høytrykkspyling og hensikten med spylingen er å fjerne groe og salter før påføring av nytt bunnstoff. Noe av bunnstofflagets gjenværende bløte underlag vaskes også vekk i prosessen. Tungmetaller og organiske miljøgifter i bunnstoffet vil da kunne gi negative miljøeffekter for marine organismer Sandblåsing Sandblåsing kan foregå som tørr fristråleblåsing, våt fristråleblåsing eller tørr sandblåsing. Vakuumblåsing benyttes også i noen grad på innvendige områder. Hensikten med sandblåsingen er dels rengjøring av metalloverflater (fjerning av gammel maling, primer, rust etc.) og dels å sikre ruhet i overflaten før påføring av primer, maling, bunnstoff etc. Sandblåsing kan foregå på ulike steder, som f.eks. bedding, blåsehall, kai, på land og i tanker. Brukt blåsesand ved sandblåsing av malte metallflater vil inneholde avvirket maling/bunnstoff. Det har tidligere også vært tungmetaller i selve blåsesanden, men sammensetningen av blåsesanden varierer Sprøytemaling mm Sprøytemaling omfatter legging av primer, bunnstoff, maling og lakk på metalloverflater. Sprøytemaling av større metallkonstruksjoner foregår normalt utendørs og med ulik grad av tildekking. Det benyttes også en del løsemidler i forbindelse med påføring av bunnstoff og maling. Tidligere ble en del skip malt med PCB-holdig maling og en del eldre og/eller utenlandske skip kan fremdeles ha rester av slik maling. 8

9 3.2.4 Diverse bearbeiding og forming av metall Dette arbeidet kan bestå av smiing, støping, valsing, trekking, stansing, pressing, sponfraskillende bearbeiding, sveising, lodding etc. Metallisering og utskiftning av offeranoder inngår også i denne aktiviteten. I forbindelse med denne form for bearbeiding og forming av metaller benyttes oljeemulsjoner. 3.3 Oversikt over miljøproblemer knyttet til aktiviteter/prosesser Overordnet oversikt I tabell 1 er det vist en oversikt over hvilke aktiviteter som er relevante i forhold til ulike miljøproblemer. Støy og utslipp til luft er utelatt fra oversikten, da disse miljøproblemene er av underordnet betydning i denne sammenheng. I dette prosjektet er det fokus på forurenset grunn og forurensede sedimenter. Disse er nært knyttet opp til henholdsvis avfallsprodukter og utslipp til vann. I de etterfølgende underkapitler er de ulike miljøproblemene kommentert nærmere i forhold til aktiviteter/prosesser. Tabell 1 - Oversikt over sammenhengen mellom aktiviteter og miljøproblemer Rengjøring av bunner Sandblåsing Sprøytemaling Bearbeiding av metall Utslipp til vann X X o Avfallsprodukter X X o o Bruk av kjemikalier o o X o Forurenset o X o grunn/deponier Forurensede X X o sedimenter "X" = mest relevante sammenhenger "o" = noe relevant Kilde: /Scandpower og Deloitte 1998/ Utslipp til vann og forurensede sedimenter Aktiviteter knyttet til vedlikehold og reparasjoner vil være mest miljøbelastende og vannforurensning kan oppstå som følge av /SFT 1993/: Avrenning og utlekking av miljøfarlige forbindelser fra deponier bestående av brukt blåsesand og avvirket materiale fra spyleprosesser Dumping av brukt blåsesand og avvirket materiale i sjøen Utspyling av brukt blåsesand, avvirket materiale og malings- og bunnstoffrester i sjøen Nedfall av støv, maling m.m. på sjøen under utførelse av sandblåse- og/eller malearbeider Høytrykksspyling av skrog før sandblåsing Høytrykksspyling av skrog før påføring av bunnstoff Av disse er det aktivitetene dumping og utspyling av brukt blåsesand som har det største forurensende potensialet. Skipsverft og verft for offshoreinstallasjoner kan være betydelige kilder til forurensede sedimenter. Særlig gjelder dette virksomheter som foretar vedlikehold og/eller reparasjoner, og hvor slike aktiviteter har foregått over lang tid. 9

10 Det er gjennom flere miljøundersøkelser ved havneområder, nær skipsverftsvirksomhet, påvist store konsentrasjoner av miljøgifter i sedimenter og/eller bunnfauna og -flora Avfall og forurenset grunn Avfall genereres i større eller mindre grad i alle aktiviteter, men anses å være særlig relevant i forbindelse med rengjøring av bunner og sandblåsing. Bakgrunnen for dette er at det oppstår betydelige avfallsmengder og at det tidligere i stor grad ikke har vært etablert ensartet praksis for håndtering av dette avfallet. Avfall fra rengjøringsarbeider har i stor grad gått rett i sjøen. Avfall fra sandblåsing har tradisjonelt i stor grad blitt spylt/dumpet til sjø, deponert på virksomhetens egne områder eller benyttet som fyllmateriale. Forbruket i Norge i 1993 til skipsvedlikehold var ca tonn, hvor ca 50 % ble dumpet i sjøen /SFT 1993/. Avfallsprodukter fra de andre aktivitetene vil i stor grad være metallavfall og ulike typer farlig avfall. Håndtering av dette avfallet har i noen år vært regulert. Forurenset grunn kan ha oppstått gjennom tidligere deponering av avfall (for eksempel brukt blåsesand), og evt. deponering av annet avfall. I tillegg kan det ha oppstått forurenset grunn gjennom tidligere søl/uttømming av olje og kjemikalier. Problemer knyttet til forurenset grunn er i første rekke relevant knyttet til virksomheter med lang forhistorie og særlig knyttet til større verft. I tillegg kan det være aktuelt der virksomheter ligger på et område hvor det tidligere har vært aktiviteter/virksomheter som kan ha forårsaket grunnforurensning eller som har anlagt deponier. 3.4 Type forurensninger ved skipsverft Aktuelle forurensningsparametere De mest vanlige forurensninger i tilknytning til skipsverft vil være ulike tungmetaller og organiske miljøgifter (PAH, PCB, TBT og ulike løsemidler). I det følgende er det gjort nærmere rede for et aktuelt utvalg av forurensningsparametere. For nærmere informasjon om egenskaper og effekter vises det til Bly - brukt i skipsmaling og blymønje Kobber - brukt i skipsmaling, bunnstoff og er en bestanddel av kobberslagg som er blitt brukt som blåsesand. Nikkel - er en bestanddel av nikkelslagg som er blitt brukt som blåsesand Krom - brukt i skipsmaling Sink - brukt i skipsmaling Kvikksølv - brukt i hvit skipsmaling TBT (Tributyltinn) - brukt som begroingshindrende middel i skipsmaling/bunnstoff PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) - finnes blant annet i tjære som er benyttet i forbindelse med bygging og vedlikehold av trebåter. Hydrokarboner inkludert PAH-forbindelser vil også kunne feste seg på skipsskrog i sterkt trafikkerte havner og dermed inngå i spylevannet. PCB - ble tidligere brukt i bl.a. skipsmaling Klorerte løsemidler - i avfettingsmidler og løsemidler Klorerte parafiner - brukt i maling og lakk 10

11 Fenoler - brukt i maling Kromater - brukt som pigmenter i maling Ftalater - brukt som myknere i maling Hydrokarboner - brukt som smøreoljer og drivstoff. Hydrokarboner vil også kunne feste seg på skipsskrog i sterkt trafikkerte farvann og dermed inngå i spylevannet. De ulike forurensningsparameterne er ikke direkte kartlagt i dette prosjektet, men kan knyttes opp mot de ulike aktivitetene som er kartlagt og vurdert. 11

12 4. Arbeidsmetodikk 4.1 Metodetilnærming Det har vært naturlig å dele prosjektet i følgende to hovedfaser: Fase 1 - innsamling av grunnlagsdata og utvelgelse av virksomheter Fase 2 - nærmere kartlegging og vurdering av virksomheter I fase 1 har en valgt å starte med et størst mulig utvalg av virksomheter ved å bruke de offentlige databasene hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og Brønnøysund. Deretter er de virksomheter som er vurdert som lite aktuelle å forfølge videre blitt utsortert. En slik tilnærming gjør at en har en større sikkerhet for at relevante virksomheter blir tatt med videre, enn om en skulle forsøkt å bygge opp en oversikt over aktuelle virksomheter fra bunnen av ved hjelp av flere ulike mindre registre og medlemslister. En sammenstilling av virksomheter funnet i ulike registrer og medlemslister ville bli ufullstendig og vil blant annet ikke inkludere nedlagte virksomheter. I fase 2 er det innhentet ytterligere informasjon om virksomhetene ved å sende ut spørreskjema. På bakgrunn av utfylte skjema er virksomhetene vurdert og kategorisert. 4.2 Fase Innsamling av grunnlagsdata Ved fremskaffelse av en totaloversikt over virksomheter som har bedrevet, eller som bedriver byggig og reparasjoner av skip og offshoreinstallasjoner, ble det tatt utgangspunkt i offentlige databaser hos SSB og Brønnøysund/CreditInform. Databasen til CreditInform er basert på Brønnøysund-registeret (Foretaks- og Enhetsregisteret), men inneholder en god del mer informasjon knyttet til den enkelte virksomhet. Brønnøysund-registrene dekker alle foretak som ble overført fra Handelsregistret til Foretaksregisteret i 1989/90. Foretak som var nedlagt før den tid er derimot ikke inkludert i Brønnøysund-registrene. SSBs Foretaks- og bedriftsregister ble opprettet rundt 1965 og inkluderer blant annet de bedrifter og foretak som ikke ble videreført inn i Brønnøysund sitt Foretaksregister. Bedrifter som var nedlagt før 1965 er ikke inkludert i SSBs register og vil derfor heller ikke være registrert i dette prosjektet. Det har dermed vært nødvendig å foreta følgende to søk: 1. Søk i SSBs Foretaks- og bedriftsregister for å finne bedrifter og foretak innen relevante bransjer som var nedlagt før 1989/90 (og dermed ikke videreført til Foretaksregisteret). 2. Søk CreditInform sin database for å finne bedrifter og foretak innen relevante bransjer som ble videreført i Foretaksregisteret. Databasen baserer seg både på Foretaks- og Enhetsregisteret i Brønnøysund-registeret. 12

13 Følgende bransjekoder (isci-koder) ble benyttet ved innhenting av informasjon fra SSB: Bygging av skip Bygging av båter Produksjon av oljerigger Følgende bransjekoder (nace-koder) ble benyttet ved innhenting av informasjon fra Brønnøysund-registrene (CreditInform): Bygging og reparasjon av fartøyer Produksjon og bygg av skip over 100 tonn Skipsreparasjoner Innrednings og installasjonsarbeid utført på skip over 100 tonn Bygging og reparasjon av båter under 100 bruttotonn Båtreparasjoner Bygging og reparasjon av oljeplattformer og moduler Produksjon av oljeplattformer Innrednings- og installasjonsarbeid utført på borerigger og moduler Produksjon av annet flytende materiell Slipper Skipsopphogging Bygging og reparasjon av fritidsbåter Utvelgelse av virksomheter - kriterier De innsamlede data ble importert i et databaseprogram (Access) for å muliggjøre effektive søk. Av de dataene som var tilgjengelige fra de offentlige registrene ble følgende ansett som godt dekkende og valgt ut til å inngå i kriterier for utvelgelse: Bransje Driftstid (antall år) Driftsperiode (årstall) Antall ansatte (evt. lønnskostnader, omsetning) I samråd med SFT og TBL ble det etablert følgende søkekriterier for virksomheter som skulle tas med videre: 1. Bransje: Bransjer som vist over, unntatt: Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 tonn Innrednings- og installasjonsarbeid utført på borerigger og moduler Bygging og reparasjon av fritidsbåter Virksomheter som har oppgitt koder for både (Bygging og reparasjon av fritidsbåter) og 3511 med underkoder (Bygging og reparasjon av fartøyer) tas med dersom de tilfredstiller de øvrige kriterier vist under neste punkt. Kun virksomheter som har angitt aktuelle bransjer som hovedbransje tas med. 13

14 2. Kombinasjoner av driftstid, ansatte og tidsperioder: Driftstid 15 år og antall ansatte 5 Driftstid år og antall ansatte 20 Driftstid 5-9 år og antall ansatte 50 Driftstid 5 år og ingen data for antall ansatte, omsetning eller lønnskostnader Driftstid 5 år og antall ansatte 5 og driftsperiode i tiden ) 1) Tidsperioden ble valgt ut særskilt da det i denne perioden ble benyttet PCB i skipsmaling. I de to nordligste fylkene er denne perioden utvidet til da det her gjøres vedlikehold på utenlandske båter (russiske) som benyttet PCB-holdig maling lenger enn ellers i Europa Manuell gjennomgang Etter gjennomføring av søk, med bakgrunn i de ovenstående kriterier, ble det også foretatt manuelle gjennomganger og vurderinger, som er nærmere redegjort for i det følgende. I tillegg til registrene hos SSB og Brønnøysund finnes det flere ulike oversikter over virksomheter tilknyttet verftsindustrien. Følgende oversikter ble benyttet for å kontrollere at viktige virksomheter ble med i fase 2. Det betyr ikke at alle virksomheter på disse oversiktene ble med, men de ble vurdert ut fra de oppsatte kriterier: Virksomheter registrert i SFTs database INKOSYS (med bransje Bygging og reparasjon av fartøyer) Virksomheter med forurenset grunn registrert i SFTs database for grunnforurensning (med bransje 3841 Bygging av fartøyer) TBL Skips medlemsbedrifter Fellesforbundets bedriftsregister Bransjeregisteret til Skipsrevyen (skipsbyggerier/ - reparasjonsverksteder) (skipsrevyen.no) Norwaynet sin oversikt over Norske verft (norwaynet.no) Gule siders bransjeoversikt (skipsbyggerier og verft) De virksomheter som kun hadde oppgitt en av de angitte bransjene som en underbransje skulle i utgangspunktet ikke være med, men virksomheter som hadde spesielle ord i virksomhetsnavnet (skip, båtbygg, verft, slip) ble vurdert nærmere og noen ble tatt med videre. Ved en manuell gjennomgang av oversikten over virksomheter som tilfredsstilte kriteriene ble en del virksomheter tatt ut med utgangspunkt i lokal kunnskap, virksomhetens beliggenhet, navn etc. I de tilfeller hvor virksomheten var oppført to ganger (foretak og bedrift) ble kun bedriften tatt med Gjennomgang hos fylkesmannen Fylkesvise oversikter over virksomheter ble oversendt TBL og fylkesmennenes miljøvernavdelinger til gjennomsyn. Oversikten inneholdt en liste over virksomheter som var foreslått tatt med og en liste over virksomheter som var foreslått utelatt. Fylkesmennenes miljøvernavdelinger ble bedt om å melde tilbake dersom de oppdaget at noen virksomheter manglet, eller hadde kommet på feil liste og dersom de hadde andre korreksjoner som angikk virksomheten (aktiv/nedlagt, adresseopplysninger etc.). 14

15 Fylkesmennene ble ikke bedt om å foreta noen ny kvalitetssjekk av opplysningene/vurderingene knyttet til virksomhetene i sitt fylke, men om å se om det var ting de reagerte på ut fra sin lokalkunnskap om virksomheter i sitt fylke. Innkomne merknader fra fylkesmennene ble i store trekk implementert. Innspill fra fylkesmennene medførte også at det ble medtatt enkelte virksomheter for vurdering, som var registrert med andre bransjekoder enn de som var grunnlaget for utvelgelsen. 4.3 Fase Utsending av skjema og innhenting av informasjon Det ble i første omgang utarbeidet et spørreskjema som ble sendt ut til alle virksomhetene som skulle følges opp videre. Skjemaet er vist i vedlegg 1. Før utsendelse til virksomhetene ble skjemaet oversendt fylkesmannen for kontroll, da skjemaet også var tenkt å kunne dekke fylkesmannens behov i forbindelse med utarbeidelse av fylkesvise tiltaksplaner for forurensede sedimenter. Adressene til en del av de eldre virksomhetene ble gjennomgått og sjekket før brev med vedlagt spørreskjema ble sendt ut. Kommuner, Internett og telefonkatalogen ble benyttet i dette arbeidet. På tross av dette kom en rekke brev i retur via postverket på grunn av "ukjent adressat". Totalt sett var svarprosenten på tilbakemeldingene meget lav og det ble på bakgrunn av dette sendt ut flere purrebrev. Det ble også gjort ytterligere forsøk på å finne riktig adressat på brev som kom i retur. Flere av virksomhetene var nedlagt for flere år siden og dette bidro til at det var vanskelig å innhente informasjon om virksomheten. Dette i tillegg til den lave svarprosenten medførte at det ble utarbeidet et forenklet skjema som ble sendt ut til virksomheter som ikke hadde svart. Det forenklede skjemaet er også vist i vedlegg 1 sammen med det opprinnelige skjemaet. Det viste seg at det var behov for også å sende ut formelt pålegg om å bidra med informasjon og i enkelte tilfeller ble det gjort vedtak om tvangsmulkt for å få tilbakemeldinger. Kvaliteten på tilbakemeldingene var svært varierende og det var nødvendig å kontakte et stort antall virksomheter for å få supplerende informasjon over telefon. I tillegg var det behov for en utstrakt kontakt med bl.a. kommuner og havnevesen for å få innhentet informasjon om nedlagte virksomheter, i de tilfeller hvor en ikke lyktes å fremskaffe riktig adressat på brev Vurdering av innkomne skjema For å vurdere innkomne skjema ble det etablert et regneark der informasjonen ble lagt inn systematisk. Følgende data ble registrert i den grad det var angitt i offentlige registre, oppgitt på skjemaet og/eller oppgitt via telefon: Virksomhetens navn Fylke, kommune Andre virksomheter på området Total driftstid på området (skipsverftsvirksomhet) 15

16 Antall ansatte for virksomheten Aktiv/nedlagt virksomhet Antall år med nybygging/vedlikehold Antall år med rengjøring/sandblåsing/maling/tjærebehandling Evt. oppsamlingssystem Forbruk, deponering og utslipp av blåsesand Evt. areal/volum forurenset grunn på land Evt. areal/volum forurensede sedimenter i sjø Håndtering av farlig avfall Evt. eksisterende miljøundersøkelser av området Andre kommentarer Konklusjon: angivelse av kategori For virksomhetene som svarte var det svært varierende andel av disse punktene som var oppgitt. For å kunne vurdere hvilken kategori de enkelte virksomhetene tilhørte ble det gjort en samlet vurdering på bakgrunn av tilgjengelig innformasjon. I den forbindelse ble det lagt betydelig mer vekt på om virksomheten hadde oppgitt vedlikeholdsaktiviteter i forhold til om det kun var oppgitt nybygging. Det ble lagt spesiell vekt på forbruk og håndtering av blåsesand, malingsarbeider samt spyling/vasking med utslipp til sjø. Tilsvarende ble virksomheter med få antall ansatte (<5) ansett som uaktuelle dersom ikke andre forhold talte for at de burde tas med videre. Følgende kategorier ble benyttet: Høyt potensial for forurensning - anbefales fulgt opp med prioritet 1 Middels potensial for forurensning - anbefales fulgt opp med prioritet 2 Lavt/ingen potensial for forurensning - prioriteres ikke Manglende informasjon - ytterligere informasjon er nødvendig - usikker TBL og fylkesmennenes miljøvernavdelinger har fått fylkesvise oversikter over forslag til prioriteringer, for de ulike virksomheter, til gjennomsyn. Innspill fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger har medført enkelte endringer i prioriteringslistene. 16

17 5. Resultater 5.1 Resultater fra fase Oversikt over virksomheter som tas med videre Søk i SSBs Foretaks- og bedriftsregister og CreditInform sin database (basert på Foretaks- og Enhetsregisteret til Brønnøysund-registeret) utgjorde hele 2388 virksomheter fra SSB og 3015 virksomheter fra CreditInform. I SSB sitt register var det imidlertid en del virksomheter som både var registrert som foretak og som bedrift. Av de 3015 virksomheter fra CreditInform hadde 2060 registrert en av de aktuelle bransjene som en hovedbransje, resten hadde registrert en av bransjene som en underbransje. Etter utsortering ved hjelp av de beskrevne søkekriterier (se kapitel 4.2.2), gjensto 340 stk fra SSB og 629 stk fra CreditInform, totalt 969 stk. Etter den manuelle gjennomgangen og gjennomgangen hos fylkesmennene, som beskrevet i kapitel og ble det endelige utvalget 481 stk. 5.2 Resultater fra fase Tilbakemeldinger Av de i alt 481 virksomhetene som ble tilskrevet er det varierende grad av tilbakemeldinger. Dette er vist i tabell 2. Tabell 2 - Oversikt over tilbakemeldinger fra virksomhetene Tilbakemeldinger Prosent Virksomheter der brev og spørreskjema kom i retur fra postvesenet (adressat 1 % ukjent), og hvor en ikke har fått informasjon via andre Virksomheter som ikke har besvart selv etter purringer/pålegg 10 % Virksomheter som har gitt informasjon på spørreskjema, i brev, over telefon eller 89 % det er innhentet informasjon via andre Vurderinger Av de virksomhetene som ikke har svart eller der brev har kommet i retur er det foretatt en vurdering av disse ut fra informasjonen som ble innhentet i fase 1. Virksomheter der det ikke er oppgitt antall ansatte i de offentlige databasene (angitt som 0 ansatte) vurderes å være små virksomheter og dermed mindre aktuelle å følge opp nærmere. Denne vurderingen er gjort på bakgrunn av en sammenstilling av antall ansatte oppgitt i offentlige databaser og antall ansatte oppgitt av bedriften selv. I de tilfeller der det i databasene er angitt at virksomheten har 0 ansatte angir virksomhetene selv i 76 % av tilfellene at antall ansatte er <5. Det foreslås derfor at alle virksomheter som ikke har svart eller der brevet har kommet i retur og der antall ansatte er 0 i offentlige databaser ikke følges opp videre da de vurderes å ha et lite forurensningspotensial. Dette utgjør 45 stk. 17

18 5.2.3 Kategorisering Som før nevnt er informasjonsmengden fra fase 1 og 2 svært varierende for de ulike virksomhetene. Det har derfor vært vanskelig å utarbeide klare kriterier for å avgjøre områdets potensial for forurensning. Vurdering av hvilken kategori de enkelte virksomhetene tilhørte ble derfor gjort på bakgrunn av en samlet vurdering av tilgjengelig innformasjon. En oversikt over antall virksomheter i de forskjellige kategoriene er vist i tabell 3. Tabell 3. Antall virksomheter i de ulike kategoriene Kategori Vurderingsgrunnlag Prioritet Antall Virksomheter Antall områder Høyt potensial for Informasjon i fase 2 (spørreskjema, Prioritet forurensning brev eller via telefon) Middels potensial Informasjon i fase 2 (spørreskjema, Prioritet for forurensing Usikkert potensial for forurensing Lavt potensial for forurensing Lavt /ingen potensial for forurensning brev eller via telefon) Informasjon i fase 1 (offentlig database). Ingen informasjon fra virksomheten Informasjon i fase 1 (offentlig database). Ansatte = 0 Ingen informasjon fra virksomheten Informasjon i fase 2 (spørreskjema, brev eller via telefon) Usikker - vurderes nærmere Prioriteres ikke Prioriteres ikke Totalt Etter sluttført kategorisering er det gjort noen estimat av gjennomsnittlige verdier for de enkelte kategoriene. Dette er vist i tabell 4. Tabell 4 Gjennomsnittlig antall ansatte, total driftstid, andel nedlagte virksomheter Prioritet Antall ansatte (virksomheten) Total driftstid (for området) Virksomheten er nedlagt Prioritet år 45 % Prioritet år 32 % Usikker år 100 % Prioriteres ikke år 38 % Som det går frem av tabellen er det naturlig nok betydelig forskjell på antall ansatte og total driftstid for virksomhetene med prioritet 1 i forhold til prioritet 2. Andelen nedlagte virksomheter for gruppen med prioritet 1 er noe større enn for gruppen med prioritet 2. Dette kan forklares med at det i gruppen med prioritet 1 inngår en god del gamle, store verft. Alle de fire virksomhetene som har prioritet Usikker er nedlagt. Tall for antall ansatte og den totale driftstiden for disse er beheftet med stor grad av usikkerhet og er sannsynligvis noe lav da dataene kun er basert på opplysninger fra offentlige databaser. Av virksomhetene som utgår er antall ansatte noe høyt da de som er oppgitt med null ansatte ikke har inngått i beregningen av gjennomsnittlig antall ansatte. Den relativt lange driftstiden 18

19 for virksomheter som utgår kan forklares med at en del enmannsbedrifter har hatt lang driftstid Fylkesvise oversikter I vedlegg 2 er det vist en fylkes- og kommunevis oversikt over de virksomhetene som er vurdert sammen med opplysninger om eventuelle andre virksomheter på samme område, total driftstid for virksomhetene på området, antall ansatte i den enkelte virksomheten, om virksomheten er aktiv eller nedlagt og til slutt hvilken prioritet området som virksomheten ligger på har fått. Når det gjelder andre virksomheter som er angitt på samme område, vil dette også kunne være virksomheter som ikke har blitt tilskrevet, men som er angitt på de enkelte svarskjema. Det er viktig å være oppmerksom på at det er området hvor skipsverftsvirksomhetene ligger som det er fokusert på, ikke enkeltvirksomheter. Dersom den totale aktiviteten på området (fra flere skipsverftsvirksomheter) er vurdert å være av et slikt omfang at området har et høyt potensial for forurensning har de enkelte skipsverftsvirksomhetene på området fått prioritet 1. Tilsvarende har skipsverftsvirksomheter på områder med middels potensial for forurensning fått prioritet 2. Dette gjelder også i de tilfeller der den enkelte skipsverftsvirksomhet alene ikke utgjør et middels/stort forurensningspotensial. Det er heller ikke gjort vurderinger om de enkelte skipsverftsvirksomheter kan anses som ansvarlig for eventuelle forurensninger. Sagt med andre ord, en enkeltvirksomhet kan ha fått prioritet 1 eller 2 på grunn av den samlede skipsverftsaktiviteten på området og ikke som følge av skipsverftsvirksomhetens aktivitet alene. Det er i tillegg utarbeidet fylkesvise lister over virksomheter sortert etter følgende prioriteter: Prioritet 1 Prioritet 2 Usikker - behov for mer opplysninger Prioriteres ikke 19

20 Tabell 5 Fylkesvis oversikt over antall virksomheter og områder med de ulike prioritetene Fylke Prioritet 1 Prioritet 2 Usikker Prioriteres ikke Virksomheter Områder Virksomheter 01 - Østfold Akershus Oslo Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Områder Virksomheter Områder Virksomheter Områder Fylkesvise oversikter over virksomhetene er vist i de etterfølgende tabeller. Det gjøres oppmerksom på at resultatene er forbundet med en del usikkerhet som beskrevet i kapitel 6. Det er også virksomheter i tabellene som allerede har startet undersøkelser og tiltak på sine områder uten at dette er nærmere beskrevet. I tabellene er det satt ramme rundt de virksomhetene som ligger innefor samme område. Tabell 6 Virksomheter i Østfold sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Moss Fredrikstad Verft Fredrikstad (Tidligere: Fredrikstad Mek Verksted ) Fredrikstad Prioritet 1 Ankerløkken Verft Glommen A/S Fredrikstad Prioritet 2 Moss Verft Moss Prioritet 2 Seut Industrier AS (Tidligere: Seutelvens Verksted) Fredrikstad Prioritet 2 Arma-Båt A/S Fredrikstad Prioriteres ikke Bertelsen J A/S (Nå: Bertelsen Mek Verksted) Fredrikstad Prioriteres ikke Engelsviken Slipp AS Fredrikstad Prioriteres ikke Grimsenkilen Båtbyggeri Aall Henning Sarpsborg Prioriteres ikke Hankøsund Slip AS Fredrikstad Prioriteres ikke Norsk Skips & Industriservice ANS Sarpsborg Prioriteres ikke Skip og Service AS Halden Prioriteres ikke 20

21 Tabell 7 Virksomheter i Akershus sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Holmen Slipp AS Asker Prioritet 2 Holmen Slipp Motorservice AS Asker Prioriteres ikke Mar Tek AS Bærum Prioriteres ikke Moss Arctic Offshore AS Bærum Prioriteres ikke Steinar Høibråten Båtservice Frogn Prioriteres ikke TSG Båtservice Steen-Gundersen Tom Skedsmo Prioriteres ikke Tabell 8 Virksomheter i Oslo sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Aker Mekaniske Verksted AS Oslo Prioritet 2 Nylands Verksted Oslo Prioritet 2 Austad Jarle Oslo Prioriteres ikke Båtsmann Røvig Erik Oslo Prioriteres ikke Nesoddbåtenes Verksted AS Oslo Prioriteres ikke Pettersens P B Slip & Mek V Oslo Prioriteres ikke Sørfonden Slipp og Motorverkst A/S Oslo Prioriteres ikke Tabell 9 Virksomheter i Buskerud sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Drammen Skipsreparasjon AS Drammen Prioritet 2 Drammen Slip & Verksted AS Drammen Prioritet 2 Tabell 10 Virksomheter i Vestfold sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Framnes Mek Verksted A/S Sandefjord Prioritet 1 Framnæs Installasjon AS Sandefjord Prioritet 1 Heerema Tønsberg AS Tønsberg Prioritet 1 Horten Skipsreparasjoner AS Horten Prioritet 1 Horten Verft A/S Horten Prioritet 1 Kaldnes Mekaniske Verksted AS Tønsberg Prioritet 1 Mågerø Verft AS Tjøme Prioritet 2 Årø Skips- og Industritjeneste Sandefjord Prioritet 2 Si-Ac A/S Larvik Usikker Ehj Båt & Motor Da Sandefjord Prioriteres ikke Fjellviks Båtbyggeri Sandefjord Prioriteres ikke Holtan Brødrene A/S Sandefjord Prioriteres ikke Holtan Industrier AS Sandefjord Prioriteres ikke Husøy Båt og Slip Kr Bjønnes Tønsberg Prioriteres ikke Larsens Båtservice Larvik Prioriteres ikke Marine Miljø Pettersen Agnar Sandefjord Prioriteres ikke Mesa Industri- og Skipsservice AS Sandefjord Prioriteres ikke Nika AS Sandefjord Prioriteres ikke Norrønabåt A/S Nøtterøy Prioriteres ikke Per Skorge Sandefjord Prioriteres ikke Rønnings Slipp og Motorverksted Sandefjord Prioriteres ikke Sand Baat & Slipp Henriksen Gjert E Sandefjord Prioriteres ikke 21

22 Skipstjeneste A/S Sandefjord Prioriteres ikke Slagen Rør og Sveiseservice AS Sandefjord Prioriteres ikke Tabell 11 Virksomheter i Telemark sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Brevik Construction AS Porsgrunn Prioritet 1 Trosvik Verksted A/S Porsgrunn Prioritet 1 Larsen Nils Edw AS Bamble Prioritet 1 Grenland Offshore AS Bamble Prioritet 2 Langesund Verft A/S Bamble Prioritet 2 Hansen & Arntzen Co AS Bamble Prioritet 2 Knardalstrand Slip & Verft AS Porsgrunn Prioritet 2 Porsgrunn Mekaniske Verksted AS Porsgrunn Prioritet 2 Tangen Verft AS Kragerø Prioritet 2 Aker Brevik AS Porsgrunn Prioriteres ikke Frito AS Porsgrunn Prioriteres ikke Grenland Båtbyggeri Syvertsen Aage Bamble Prioriteres ikke Kragerø Båt A/S Kragerø Prioriteres ikke Myren Slipp & Sveiseindustri Skien Prioriteres ikke Skarweld AS Bamble Prioriteres ikke Tabell 12 Virksomheter i Aust-Agder sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Nye Vindholmen Offshore A/S Arendal Prioritet 1 Vindholmen Services AS Arendal Prioritet 1 Nymo AS Grimstad Prioritet 1 Bergshaven Båtbyggeri Lillesand Prioriteres ikke Buvika Slipp og Båtbyggeri Risør Prioriteres ikke Båtbygger Grønvold Lars Risør Prioriteres ikke Eydehavn Industrier A/S Arendal Prioriteres ikke Gregersen H Båtbyggeri Risør Prioriteres ikke Joda Båtbyggeri A/S Grimstad Prioriteres ikke Jørgensen Oddvar Båtbyggeri Grimstad Prioriteres ikke Kroken Båtbyggeri Grimstad Prioriteres ikke Ksh Verkstedet Dale Vidar Arendal Prioriteres ikke Ksh Verkstedet Lynghaug Guttorm Arendal Prioriteres ikke Moland Marine A/S Arendal Prioriteres ikke Norsafe AS Arendal Prioriteres ikke Risør Industrier AS Risør Prioriteres ikke Røeds Mek Verksted V/H Røed Arendal Prioriteres ikke Scandia Ship Service Danielsen T B Grimstad Prioriteres ikke Ship & Industry Service A/S Grimstad Prioriteres ikke Skarpnes Båtbyggeri Arendal Prioriteres ikke Skilsø Båtbyggeri Arendal Prioriteres ikke Solli Båtbyggeri Torjussen Oddbjørn Arendal Prioriteres ikke Tvedestrand Båtsenter Tegdan A Tvedestrand Prioriteres ikke 22

23 Tabell 13 Virksomheter i Vest-Agder sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Bredalsholmen Dokk og Fartøyvern Sti Kristiansand Prioritet 1 Kristiansand Mek Verk AS Kristiansand Prioritet 1 Båtservice Mandal AS Mandal Prioritet 1 Kristriansand Mek Verk Kristiansand Prioritet 1 Båtservice Verft AS (Tidligere: Mandals Slip Mek Verksted AS) Mandal Prioritet 2 Flekkefjord Slipp & Maskinfabr AS Flekkefjord Prioritet 2 Kvina Verft AS (Nå Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS) Flekkefjord Prioritet 2 Kristiansands Mek Verksted A/S Kristiansand Prioritet 2 Promeco II AS Kristiansand Prioritet 2 Westamarin AS Kristiansand Prioritet 2 Kvina Verft Kvinesdal Prioritet 2 Simek AS Flekkefjord Prioritet 2 Umoe Mandal AS Mandal Prioritet 2 Andabeløy Båtbyggeri (Nå: TI Tobiassen Båtbyggeri) Flekkefjord Prioriteres ikke Kristiansand Båtindustri Kristiansand Prioriteres ikke Lindesnes Båt- og Treindustri Jansen Lindesnes Prioriteres ikke Lista Treskipsbyggeri AS Farsund Prioriteres ikke Mandal Mekaniske Verksted AS Mandal Prioriteres ikke Maritime Service A/S Kristiansand Prioriteres ikke Randesund Båtbyggeri AS Kristiansand Prioriteres ikke Sicoat AS Flekkefjord Prioriteres ikke Skogsøy Båtbyggeri Mandal Prioriteres ikke Walvick Svein Båtbyggeri Mandal Prioriteres ikke Tabell 14 Virksomheter i Rogaland sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Kværner Rosenberg AS Stavanger Prioritet 1 Lothe Brødrene A/S Haugesund Prioritet 1 Bjørnevik Brødrene AS Stavanger Prioritet 2 Eigerøy Slipp og Båtbyggeri Egersund Prioritet 2 Haugesund Slip A/S (Nå: Haugesund Mekaniske Verksted) Haugesund Prioritet 2 Karmsund Maritime Service AS Karmøy Prioritet 2 Karmøy Mek Verksted A/S Karmøy Prioritet 2 Kopervik Slip AS (Nå: Karmsund Maritime Services) Karmøy Prioritet 2 Maritime GMC AS Stavanger Prioritet 2 Offshore & Marina ASA Sandnes Prioritet 2 Rogaland Skipsservice AS Stavanger Prioritet 2 Skude Verft AS Karmøy Prioritet 2 Solheim Skipsservice Haugesund Prioritet 2 23

24 Stein Båtbygg- & Rep Verksted (Nå: Stein Mek Verksted AS) Forsand Prioritet 2 Umoe Karmsund AS Karmøy Prioritet 2 West Contractors AS Haugesund Prioritet 2 Ølen Skipsindustri AS Ølen Prioritet 2 Haugaland Sandblåsing A/S Karmøy Usikker Skips- og Anleggsservice Karmøy Usikker Stavanger Offshore Services AS Sola Usikker Anderson Båtbyggeri C J Anderson Stavanger Prioriteres ikke Bergfjord O Smie og Mek Verksted Karmøy Prioriteres ikke Birkeland Slipp & Båtbyggeri Karmøy Prioriteres ikke Borgøs Båtverksted Haugesund Prioriteres ikke Breiavika Slipp Karlsen T Egersund Prioriteres ikke Båt Industri Service Klinkenberg Alf Sandnes Prioriteres ikke Eidsbotnen Båtbyggeri Karmøy Prioriteres ikke Erfjord Båtindustri Henning Nese Suldal Prioriteres ikke Gustavson & Steiner A/S Stavanger Prioriteres ikke Harald Offshore A/S Strand Prioriteres ikke Hovland Båtservice ANS (Nå: Hovland Båt AS) Egersund Prioriteres ikke Karm A/S Skipsr Karmøy Prioriteres ikke Mannes Trebåtbyggeri Karmøy Prioriteres ikke Mikkelsens Slip Nils K Mikkelsen Haugesund Prioriteres ikke Norsea Industries A/S Stavanger Prioriteres ikke Nicoverken-Norge A/S Stavanger Prioriteres ikke Nordstrand Båtservice Østbø J S Stavanger Prioriteres ikke Røvær Skipsservice AS Haugesund Prioriteres ikke Stornes Slip og Mek Verksted AS Egersund Prioriteres ikke Torvastad Slip AS Karmøy Prioriteres ikke Yacht Og Båt Service Bruce Tiley Stavanger Prioriteres ikke Ånensen Ånen A Karmøy Prioriteres ikke Tabell 15 Virksomheter i Hordaland sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Bergen Mekaniske Verksted AS Bergen Prioritet 1 Laksevåg Verft AS Bergen Prioritet 1 Mjellem & Karlsen Verft AS Bergen Prioritet 1 Bergens Mek Verksteder A/S, Solheimsviken Bergen Prioritet 1 Eide Contracting AS Kvinnherad Prioritet 1 Eides Georg Sønner A/S Kvinnherad Prioritet 1 Halsnøy Verft AS Kvinnherad Prioritet 1 Mjellem og Karslen Verft, Avd Marineholmen Bergen Prioritet 1 Skjøndal Slip & Mek Verksted AS Bergen Prioritet 1 Wartsila Norway AS Bømlo Prioritet 1 Aker Stord AS Stord Prioritet 2 Bømmeløy Mekaniske Verksted AS Bømlo Prioritet 2 24

25 Båtutrustning AS (Nå: Båtutrustning Bømlo AS) Bømlo Prioritet 2 Eidsvik Skipsbyggeri AS Kvinnherad Prioritet 2 Fitjar Mekaniske Verksted AS Fitjar Prioritet 2 Fjellstrand AS Kvam herad Prioritet 2 Halleraker Mek Verksted AS Bømlo Prioritet 2 Hellesøy Th Skipsbyggeri AS (Nå: Hellesøy Verft AS) Kvinnherad Prioritet 2 Kvernenes Ole Båtbyggeri AS Fitjar Prioritet 2 Kleppestø Slipp Mek Verksted Askøy Prioritet 2 Leirvik Sveis AS (Nå: Leirvik Module Technology) Stord Prioritet 2 Mastrevik Mek AS Austrheim Prioritet 2 Nordtveit H & E Skipsbyggeri AS Fusa Prioritet 2 Oma Slipp og Mekaniske Verksted AS Stord Prioritet 2 Ottesens Skipsbyggeri AS Stord Prioritet 2 Sagvåg Båtservice AS Stord Prioritet 2 Rosendal Verft AS Kvinnherad Prioritet 2 Skaalurens Skibsbyggeri A/S Kvinnherad Prioritet 2 Sunnhordaland Sandblåsing AS Stord Prioritet 2 Vassnes Peder Johan Austevoll Prioritet 2 Øklandsens Slip og Motorverksted AS Sveio Prioritet 2 Berge Båt Service Stord Prioriteres ikke Berge Reidun Båtbyggjar Fusa Prioriteres ikke Båt Plast og Industriservice ANS Sveio Prioriteres ikke Dalseide & Fløysand Group AS Bergen Prioriteres ikke Etne Trebåtbygger Etne Prioriteres ikke Florvåg Mekaniske Verksted AS Askøy Prioriteres ikke Florvåg Slip & Rep Verft Askøy Prioriteres ikke Haldorsen D Båtservice Bømlo Prioriteres ikke Haukanes A Austevoll Prioriteres ikke Hopstad Trebåtbyggeri Bergen Prioriteres ikke Haakonshellens Slip A/S Bergen Prioriteres ikke Kvinnherad Skipsvedlikehold Kvinnherad Prioriteres ikke Larsstø Båt & Maskinservice ANS Kvinnherad Prioriteres ikke Linganes Båtbyggeri Sverre Sørnes Kvam herad Prioriteres ikke Lunde Båtbyggeri AS (Nå: Lumie AS) Tysnes Prioriteres ikke Mekanikk Skips & Industriservice AS Bergen Prioriteres ikke Meland Båtbygg /Rep V/ A Berntzen Lindås Prioriteres ikke Mundal Båtbyggeri AS Radøy Prioriteres ikke Norsk Båtsenter AS Bergen Prioriteres ikke Oma Baatbyggeri AS Stord Prioriteres ikke Os Båt Anmarkrud Thomas Os Prioriteres ikke Rabben Mekaniske Verksted AS Austevoll Prioriteres ikke Rabben Slipp Austevoll Prioriteres ikke Radøygruppen AS Radøy Prioriteres ikke 25

26 Risnes Sønner AS Stord Prioriteres ikke Rostøy Båtservice Egil Blix Austevoll Prioriteres ikke Sauholmen & Søn Skipsbyggeri Fusa Prioriteres ikke Seglneset A/S Stord Prioriteres ikke Selvågen Slipp Nordeide Arne Austevoll Prioriteres ikke Skipsedlikehold Christoffersen Kåre Bergen Prioriteres ikke Sæbøvåg Slipp og Mek Verksted AS Radøy Prioriteres ikke Tysnes Båt & Slipp Tysnes Prioriteres ikke Vernøy Båt AS Samnanger Prioriteres ikke Vevik Skipsbyggeri ANS Kvinnherad Prioriteres ikke Viksund Båt A/S Askøy Prioriteres ikke Ådnanes Skipsbyggeri Bømlo Prioriteres ikke Aaland Jacob Einar Båtbygger Fjell Prioriteres ikke Åsane Båt og Motorservice Sæther J Bergen Prioriteres ikke Aasheim Slipp ANS Stord Prioriteres ikke Tabell 16 Virksomheter i Sogn og Fjordane sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Ankerløkken Verft Førde A/S (Nå: Kleven Florø AS, avd. Førde) Førde Prioritet 1 Blaalid Slip & Mek Verksted AS Vågsøy Prioritet 1 Kleven Florø AS (Tidligere: Ankerløkken Verft Florø AS) Flora Prioritet 1 Solund Skips Service A/S Solund Prioritet 1 Solund Verft AS (Nå: Wergeland Halsvik AS, avd. Solund Verft) Solund Prioritet 1 Båtbygg AS Vågsøy Prioritet 2 Havyard Leirvik AS Hyllestad Prioritet 2 Johansen Slip & Mek AS Vågsøy Prioritet 2 Måløy Verft AS Vågsøy Prioritet 2 Ornes Båtbyggeri AS Luster Prioritet 2 Verlo AS Vågsøy Prioritet 2 Aa Brødrene Båtbyggeri Gloppen Prioritet 2 Båtsmia Færøy Og Myhr Solund Prioriteres ikke Florø Mek Verksted A/S Flora Prioriteres ikke Gulestøl Båtservice Bremanger Prioriteres ikke Hellesøy Nordfjord AS Eid Prioriteres ikke Lending Båtbyggeri Solund Prioriteres ikke Lutenthun Båtbyggeri Askvoll Prioriteres ikke Lågøy Slipp og Mek Verksted Solund Prioriteres ikke Nyhamar Slip & Mekaniske Gulen Prioriteres ikke Seljestokken Båtverkstad Flora Prioriteres ikke Værlandet Båt D/A Askvoll Prioriteres ikke West Products A/S Vågsøy Prioriteres ikke 26

27 Tabell 17 Virksomheter i Møre og Romsdal sortert etter områdets prioritet Virksomhet (navn) Kommune Områdets prioritet Aker Aukra AS Aukra Prioritet 1 Aukra Bruk A/S Aukra Prioritet 1 Fiskerstrand Verft AS Sula Prioritet 1 Kristiansund Mekaniske AS Kristiansund Prioritet 1 Møre Båtbyggeri A/S Kristiansund Prioritet 1 Langsten AS (Nå: Aker Langsten AS) Vestnes Prioritet 1 Larsnes Mek Verksted AS Sande Prioritet 1 Liaaen Verft AS Ålesund Prioritet 1 Storvik Mek Verksted A/S Kristiansund Prioritet 1 Umoe Sterkoder AS (Dale Industripark) Kristiansund Prioritet 1 Søviknes Verft AS Haram Prioritet 1 Umoe Sterkoder AS (Melkvika) Kristiansund Prioritet 1 Bolsønes Verft Molde Prioritet 2 Brastad Skipsbyggeri AS Vestnes Prioritet 2 Brattvaag Skipsverft AS (Tidligere: Brattvåg Skipsinnredning) Haram Prioritet 2 Flatsetsund Slipp AS (Nå: Flatsetsund Enginering) Frei Prioritet 2 Fyllingen Slipp AS Sula Prioritet 2 Hjørungavaag Verft AS Hareid Prioritet 2 Hukkelberg Brødr AS Aukra Prioritet 2 Kleven Verft AS Ulstein Prioritet 2 Klevset Mek Verksted AS Halsa Prioritet 2 Skålvikfjordens Båtbyggeri A/S Halsa Prioritet 2 Storvik-Kleivset A/S Halsa Prioritet 2 Kystvågen Slip og Båtbygg (Nå: Kystvågen Slip og Mek) Frei Prioritet 2 Kystvaagen Verft AS Frei Prioritet 2 Longva Mek Verksted AS Sande Prioritet 2 Mjosundet Båt og Hydraulikk AS (Tidligere Mjosundet Båtbyggeri) Aure Prioritet 2 Mjosundet Båtbyggeri AS (Nå: Mjosundet Båt og Hydraulikk AS) Aure Prioritet 2 Myklebust Verft AS Sande Prioritet 2 Sletta Båtbyggeri Aure Prioritet 2 Solstrand AS Vestnes Prioritet 2 Tomren Verft AS Vestnes Prioritet 2 Tomrens Båt og Slipp Vestnes Prioritet 2 Ulstein Mekaniske Verksted AS (Nå: Ulstein Verft AS) Ulstein Prioritet 2 Ulstein Verft AS (Tidligere: Ulstein Mekaniske Verksted AS) Ulstein Prioritet 2 Umoe Sterkoder AS (Averøy Industripark) Averøy Prioritet 2 27

Beste praksis for miljøarbeid i skipsverft utslipp og avfall NORSK INDUSTRI 2012

Beste praksis for miljøarbeid i skipsverft utslipp og avfall NORSK INDUSTRI 2012 Beste praksis for miljøarbeid i skipsverft utslipp og avfall NORSK INDUSTRI 2012 Forsidefoto: Istockphoto Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Beste praksis for miljøarbeid i skipsverft

Detaljer

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005

RAPPORT. Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering. SALT rapport nr: 1005 RAPPORT Strandkantdeponi Ballstad Status og prosessevaluering SALT rapport nr: 1005 2 Strandkantdeponi Ballstad. Status og prosessevaluering. Benedikte Farstad Nashoug Kjersti E. T. Busch 1005 11.12.2013

Detaljer

Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper

Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper i Norden Knut Forberg, Akvaplan-niva og Anita Evenset, Akvaplan-niva TemaNord 2009:560 Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper

Detaljer

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning SINTEF A18961 - Åpen Rapport Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Forfatter(e) Anne Mette Bjerkan Jan W. Lippestad

Detaljer

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51 Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/25 AVFALLSSTATISTIKK PRØVEUNDERSØKELSE

Detaljer

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007 Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet Rapport til Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007. Uavhengig revisjon av og Oslo HAV prosjektet 2007-1626 rev 1.1, Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN TILTAKSPLAN FOR OPPRYDNING AV FORURENSEDE SEDIMENTER I STAVANGER HAVN MILJØRAPPORT NR 1-2002 MILJØRAPPORT FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN Postadresse:

Detaljer

Rapport. Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner

Rapport. Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner Rapport Avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner TA 2643 2010 1. Forord Denne rapporten er utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet med innspill fra Oljedirektoratet, Helsedirektoratet,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Territorielle kongeørner i region 1 Sluttrapport

Territorielle kongeørner i region 1 Sluttrapport Territorielle kongeørner i region 1 Sluttrapport Ørnaland Stavanger, desember 2011 AMBIO Miljørådgivning AS Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Territorielle kongeørner i region 1 Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51

Detaljer

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene Joakim Caspersen Rapport 29/2011 Rapport

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

Statistikk over avfall og

Statistikk over avfall og 99/10 N otate r 1999 Eva Vinju Statistikk over avfall og gjenvinning i industrien - 1996 Dokumentasjon av metode Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk FORORD Dette er en dokumentasjon

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR BERGEN HAVN

TILTAKSPLAN FOR BERGEN HAVN 22. november 2002 Fjellanger Widerøe AS Rapport utarbeidet for: Fylkesmannen i Hordaland Forord Statens forurensningstilsyn (SFT) definerer miljøgiftforurensing av fjordområder som et av våre største gjenværende

Detaljer

Statens helsetilsyn IK-2753

Statens helsetilsyn IK-2753 Statens helsetilsyn IK-2753 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER 3 2 FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 4 3 METODE 4 4 PRESENTASJON AV RESULTATENE 5 4.1 RESULTATER FRA SYKEHUSENE 5 A. Antall og fordeling av leger

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge

Spørsmål til Skole-Norge RAPPORT 33/2009 Spørsmål til Skole-Norge Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009 Nils Vibe, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

Undersøkelse av CO 2. - konsentrasjon i norske klasserom. Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2003

Undersøkelse av CO 2. - konsentrasjon i norske klasserom. Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2003 NILU:OR 81/200303 NILU: OR 81/2003 REFERANSE: N-103098 DATO: NOVEMBER 2003 ISBN: 82-425-1517-4 NILU: OR 81/2003 Undersøkelse av CO 2 - konsentrasjon i norske klasserom Elevbasert forskningskampanje som

Detaljer

Undersøkelse av svevestøv ved veier

Undersøkelse av svevestøv ved veier NILU: OR 30/2005 NILU: OR 30/2005 REFERANSE: O-104070 DATO: JUNI 2005 ISBN: 82-425-1672-3 Undersøkelse av svevestøv ved veier Elevbasert forskningskampanje som del av Forskningsdagene 2004 Dag Tønnesen

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling NSBs verksteder Marienborg En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte Arbeidsmedisinsk avdeling INNHOLD SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MÅLSETTINGER... 4 ARBEIDSGRUPPE

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Utgiftsbehov kommunale veger

Utgiftsbehov kommunale veger Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie Av Einar Bowitz Lars Håkonsen Kjetil Lie Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø i samarbeid med TF-notat nr 8/2007 14. august 2007 h Telemarksforsking-Bø 2007

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Sogn og Fjordane modellen

Sogn og Fjordane modellen Foto: Anders Gjengedal Visitnorway.com Sogn og Fjordane modellen Hvordan utløse det entreprenørielle potensialet i unge mennesker slik at flere etablerer egne bedrifter? 0 FORORD Kunnskapsparken Bodø AS

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

- Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter

- Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter - Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter Årsrapport 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...4 2 BAKGRUNN...5 3 RETURSYSTEMET...6 3.1 Innsamling...6 3.2 Behandling...6 3.3 Sluttdisponering av fraksjoner...6

Detaljer