Kommunens Pandemiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunens Pandemiplan"

Transkript

1 PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE Side 1 av 15 Filnavn: Kommunens Pandemiplan Initialer Dato Skrevet av BIG Kontrollert av Godkjent av Revideres eller reutstedes innen Rev kl 0900 Hole kommune, Helseberedskapsplan, Pandemiplan

2 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE DEFINISJONER OG NYTTIGE TELEFONNUMRE..3 1 PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE FASE 0, NIVÅ 3 SMITTE MELLOM MENNESKER BEKREFTET FASE 1 UTBRUDD BEKREFTET I TO LAND UTENOM NORGE FASE 2 UTBRUDD BEKREFTET I NORGE Sikre forebygging Behandling og pleie Vurdere å treffe beslutninger i kommunestyret etter smittevernloven kapittel 4 og 5 som beskrevet i planens kapittel 3 forutsatt at influensa er definert som allmennfarlig smittsom sykdom Evaluering av situasjon: Forløp, tiltak og samarbeid INFLUENSAPANDEMI LOKAL PLAN FOR BEREDSKAP, UTFYLLENDE TEKSTDEL...8 A. GRUNNLAGSINFORMASJON...8 B. KOMMUNENS HOVEDOPPGAVER/LOVGRUNNLAG...8 C. DEN KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN...8 D. SIVILFORSVARET...9 E. FRIVILLIGE ORGANISASJONER...9 F. ARBEIDSBESKRIVELSE:...9 G. I EN BEREDSKAPSSITUASJON I HOLE KOMMUNE...9 H. FASEINNDELING I FORLØPET AV EN PANDEMI. (STATENS FASER)...10 i. Definisjoner på de ulike fasene Fase 0, nivå 0 Interpandemisk periode Fase 0, nivå 1 Ny subtype av virus påvist hos menneske Fase 0, nivå 2 Bekreftet infeksjon hos flere mennesker Fase 0, nivå 3 Smitte mellom mennesker bekreftet Fase 1 Utbrudd bekreftet i to land utenom Norge Fase 2 Utbrudd bekreftet i Norge Fase 3 Første pandemibølge over i Norge Fase 4 Andre og følgende pandemibølger i Norge Fase 5 Postpandemisk periode (tilbake til vanlig influensaforekomst)...10 I. KOMMUNENES OPPGAVER UTDYPET VEDLEGG1: SAMARBEID MELLOM FØRSTE- OG ANDRELINJETJENESTEN I EN PANDEMI- SITUASJON...15

3 - 3 - Definisjoner: Influensa - smittsom virusinfeksjon forårsaket av en av flere utgaver av influensaviruset. Symptomer som muskelsmerter, feber, tørrhoste, halssmerter, slapphet og hodepine evt. mageplager. Smitter via kontakt- og dråpesmitte. Inkubasjonstid 1-3 dager. Mest smittsom fra symptomdebut og ca 5 dager fremover (barn og nedsatt immunforsvar ofte lengre). Varer ofte en drøy uke. Kan gi komplikasjoner som bakterielle infeksjoner. Behandles med smertestillende, febernedsettende og evt. antivirale midler som Tamiflu eller Relenza. Pandemi - global spredning med et nytt influensavirus som ingen er immune mot (fører til rask spredning, mange syke og økt dødlighet) Forebyggende tiltak (sett fra individets side) - går mest på å begrense kontakt med syke individer, lære seg gode rutiner ved hosting samt overholde gode rutiner mtp håndhygiene. Beskyttelses utstyr som munnbind og briller kan komme på tale. I tillegg har Norge ferdig bestilling inne på vaksiner som når de blir fremstilt vil bli distribuert. Vaksinering skjer etter prioritering utarbeidet i Nasjonal pandemiplan. Der er viktig med gode rutiner for å unngå stikkskader ved vaksinering. Viktige telefonnumre: Hole kommune: *Rådmann: Nina Bønsnes Røed - Mobil , Jobb *Ass.Rådmann: Ståle Tangestuen - Mobil , Jobb *Kommunelege 1: Bernt Ivar Gaarder - Mobil , Jobb / *It/infoleder: Per Aa. Mandt - Mobil , Jobb *Tjenesteleder PRO: Arild Johannsen - Mobil , Jobb *Tjenesteleder Helse: Linda Skutberg - Mobil , Jobb *Ledende helsesøster: Marit Ann Skjedsvold - Mobil , Jobb *Leder hjemmetjenesten: Janne Dons Jenssen - Mobil , Jobb *Spesialrådgiver beredskap: Roar Hammerstad - Mobil , Jobb *Leder av kriseteamet: Jane Nordhagen - Mobil , Jobb *Ordfører: Per Berger: Mobil , Jobb *Sogneprest: Morten Hansen Hundstad - Mobil , Jobb Andre: *Politiet *Ringerike sykehus (Smittevernslege Katja Urwitz Iversen ) *Ringerike kommune *Ringerike legevakt *Vik Apotek *Hole medisinske senter (ø.hj ) *Buskerud Sivilforsvarsdistrikt vakttelefon er *Mattilsynet *Ringerikes blad *Folkehelsa (utbrudd ) *Fylkeslegen i Buskerud: Kjetil Konglestad *Buskerud Sentralsykehus:

4 - 4-1 PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE Situasjonene i tabellen referer seg til faseinndelingen i den sentrale pandemiplanen SITUASJON ANSVARLIG AKTIVITET 1.1 Fase 0, nivå 3 Smitte mellom mennesker bekreftet Når det er bekreftet at en ny subtype av virus smitter fra menneske til menneske. 1.2 Fase 1 Utbrudd bekreftet i to land utenom Norge Når WHO har stadfestet utbrudd med en ny subtype av virus i minst ett annet land enn i det landet det først ble påvist og at denne subtypen sprer seg. Kommunelegen Kommunelegen Fastlegene Kontakt med rådmannen om å forberede beredskapssituasjon. Avklare sekretariat og pressekontaktfunksjon/infosenter. Gå gjennom å eventuelt oppdatere egne beredskapsplaner Avklare og avtale samarbeid med nabokommuner. Be rådmannen: Innkalle beredskapsråd/kriseledelse: Saksliste: Informasjon om sykdommens profil ved kommunelegen med ansvar for smittevern. Planlegge omdisponering av helsepersonell. Hvilke vedtak må gjøres i kommunestyret? Få oversikt over og kontakte lokale frivillige organisasjoner, eventuelt offentlige (Sivilforsvaret) som kan hjelpe til med pleie og stell av syke. Diskutere legedekning og legevakt ved sykdom. Vurdere om det kan bli nødvendig med samarbeid med nabokommuner. Se eget vedlegg Ta kontakt med lokalsykehus for å forberede samarbeid om bruken av sykehus mht. innleggelses- og utskrivingsrutiner. - Diskutere lokal bruk av sykehjem og hjemmesykepleie. Vurdere muligheter for omdisponering av senger i sykehjem ved utskriving eller fortetting. Vurdere om det kan bli nødvendig med samarbeid med nabokommuner. Se eget vedlegg Forberede informasjonspolitikk i kommunen: Hvordan? (internett, lokalavis, radio) Hva? (lokal, fylke og nasjonal tilstand. Sykdommens ytringsformer, når søke lege, behandlingsalternativer). - Forberede organisering av registreringsenhet i kommunen. Klargjøre gjennomføring av beredskapsplaner Kontakt med alle fastlegene. Informasjon og samarbeid/prioriteringer Prioritere virologiske undersøkelser av pasienter som har influensaliknende symptomer etter retningslinjer fra folkehelseinstituttet.

5 - 5 - SITUASJON ANSVARLIG AKTIVITET 1.3 Fase 2 Utbrudd bekreftet i Norge Når Nasjonalt folkehelseinstitutt stadfester utbrudd med en ny - subtype av virus i Norge eller påvisning i Norge av ny subtype av virus som har forårsaket utbrudd i utlandet. Rådmannen Nytt møte i beredskapsråd/kriseledelse: Kommunelegen informerer. Saksliste: Opprette lokal registreringsenhet for daglig oppdatering av lokal situasjon (antall syke, behov for tiltak). Enheten skal rapportere til lokal informasjonsansvarlig og til fylkesmannen. Vurdere bruk av Helseberedskapsplan. Vurdere kontakt med nabokommuner om samarbeid i henhold til samarbeidsavtale. Forberede omlegging av sykehjemsdrift og opprettelse av evt. alternative pleiesteder. Planlegge tiltak etter smittevernloven kap 4 og 5 ved allmennfarlig smittsom sykdom (møteforbud, stenging av virksomheter som barnehager, svømmehaller, begrense kommunikasjon). - Gjennomføring av massevaksinasjon etter nasjonal prioritet. Informasjonsansvarlig undersøker og registrerer hvordan informasjonen spres og oppfattes. Justering av informasjonen etter behov. Sikre forebygging, behandling og pleie i henhold til egne planer Kommunelegen Vurdere å treffe beslutninger i kommunestyret etter smittevernloven kapittel 4 og 5 som beskrevet i planens kapittel 3 forutsatt at influensa er definert som allmennfarlig smittsom sykdom

6 - 6 - SITUASJON ANSVARLIG AKTIVITET Avklare vaksinasjon av befolkningen, herav også prioritering av grupper. Sette i gang vaksinasjon av helsepersonell Vurdere bruk av Helseberedskapsplanen Avklare bruk av ressurser fra fastlegene, helsesøstertjenesten, evt bedriftshelsetjeneste og annet Kommunelegen helsepersonell. Sette i gang registreringsenhet for smitte, sykdom, døde, tiltak. Loggføring. Kommunelegens kontor styrkes. Kontakt med Mattilsynet og fylkeslegen Vurdere advarsel / forbud mot sosiale samlinger Vurdere organisering av helsetjenester i forhold til trusselbildet Samarbeid med nabokommuner Bidra i forhold til prioritering av pasientgrupper Bidra med vaksinasjon av prioriterte pasienter Sikre forebygging Fastlegene Følge opp meldesystem Bidra med nødvendig kontakt og samarbeid med kommunelegen Bidra i å forberede en kriseorganisering av legetjenesten Hjelpe til i informasjon om pandemien Bidra i administrering av vaksinasjon Bidra i prioritering av pasientgrupper Helsesøstre som skal vaksineres Prioritere massevaksinasjon av innbyggere. Merkantil tjeneste Annet helsepersonell (Omsorg, funksjonshemmede, Helse- og sosial) Sekretær ved kommunelegens kontor administrerer registrering av meldinger om smittede, syke og døde og tiltak. Styrkes omnødvendig. Bidra i forhold til prioritering av grupper som skal vaksineres Bidra med massevaksinering Bidra med vurdering av tiltak til hjemmeboende Bidra i administrering av andre forebyggende tiltak.

7 Behandling og pleie Kommunelegen Vurdere å treffe beslutninger i kommunestyret etter smittevernloven kapittel 4 og 5 som beskrevet i planens kapittel 3 forutsatt at influensa er definert som allmennfarlig smittsom sykdom Kommunelegen 1. Evt delta i kriseledelsen 2. Følge plan for opprettholdelse av bemannede legekontorer. Samarbeid med nabokommuner. Se vedlegg. 3. Etablere funksjonsforedling av sykehjem for å dempe smittepress på ikkesmittede sykehjemspasienter. Samarbeid med nabokommuner. Se egen plan i vedlegg 1 4. Prioritering av bruk av omsorgspersonell. 5. Avklare organisering av arbeidet til omsorgspersonell Møte i Beredskapsråd/kriseledelse: Saksliste: 1. Informasjon om situasjonen 1.1. Fra meldingsenheten 1.2. Fra sentral myndighet 1.3. Status blant ansatte 1.4. Status samarbeid nabokommuner 2. Kommunelegens anbefaling om bruk av tvangsmidler i forhold til Smittevernloven: Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering og Plikter for en person som er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom 3. Bestemmelse av sak til kommunestyret, hvis ikke kriseledelsen kan avgjøre Evaluering av situasjon: Forløp, tiltak og samarbeid Kommunelegen Gjennomføre en evaluering av hele hendelsesforløpet. Legge evalueringen fram for kriseledelsesteamet Forberede en informasjonssak til kommunestyret.

8 - 8-2 INFLUENSAPANDEMI LOKAL PLAN FOR BEREDSKAP, UTFYLLENDE TEKSTDEL. a. Grunnlagsinformasjon Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa ble revidert av Helsedepartementet, februar Hensikten med planen er å: Redusere sykelighet og død Ta hånd om et stort antall syke og døende Opprettholde nødvendige samfunnstjenester i et samfunn med stort sykefravær Gi nødvendig informasjon til helsevesenet, det offentlige, publikum og massemedia Sikre befolkningen tilstrekkelig med vaksiner og medikamenter ved en pandemi. b. Kommunens hovedoppgaver/lovgrunnlag Kommunens smittevernplan beskriver organisering av vaksinasjon i en normalsituasjon og ved økt beredskap i en utbruddssituasjon Kommunehelsetjenesten skal yte nødvendig helsetjeneste til alle, jfr. kommunehelsetjenesteloven 1-1 Kommunen skal sikre nødvendige forebyggende tiltak, bl.a. vaksinasjon, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie, jfr. smittevernloven 7-1 Kommunen eller kommunelegen skal ha oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene, gi råd og informasjon til befolkningen og gjennomføre eventuelle forebyggende tiltak, som vaksinasjon, jfr. smittevernloven 7-1 og 7-2 Kommunehelsetjenesten skal tilby Helsedepartementets vaksinasjonsprogram, jfr. smittevernloven 3-8. Under alvorlige utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom må uvaksinerte ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens nærmere bestemmelser Kommunestyret kan med hjemmel i smittevernloven 4-6 vedta forholdsregler i forbindelse med gravferd ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom Kommunestyret kan pålegge helsepersonell i kommunehelsetjenesten plikt til å gjennomgå opplæring i smittevernarbeid, og ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan dette personellet pålegges smittevernoppgaver av kommunestyret, jfr. smittevernloven 4-9 Kommunelegen skal sammen med Nasjonalt folkehelseinstitutt peke ut leger og grupper av leger som skal foreta summariske meldinger av influensaliknende sykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). c. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten Har ansvaret for å forebygge sosiale problemer, jfr. sosialtjenesteloven 4-1 og omfatter tjenester som praktisk bistand, avlastningstiltak, heldøgns omsorgstjeneste m.fl., jfr. sosialtjenesteloven 4-2. En influensapandemi vil få store konsekvenser for pleie- og omsorgssektoren med dens ansvar for hjemmeboende eldre, funksjons-hemmede og syke. Sykelighet, dødelighet og prioriteringsproblemer vil øke. Pandemien vil ramme faste brukere av tjenestene, og vil dessuten føre til nye brukere og vil ramme personalet.

9 - 9 - d. Sivilforsvaret Disponerer store hjelpestyrker som kan benyttes blant annet ved massevaksinasjon, i transportoppgaver og i omsorgsoppgaver under en influensapandemi Etter sivilforsvarsloven 1-1 annet ledd kan Kongen bestemme at Sivilforsvaret kan benyttes til oppgaver som ikke er forårsaket av krig. I henhold til ST. meld. nr. 24 ( ) vil Sivilforsvarets ressurser i økende grad også kunne benyttes i fredstid Rådmannen kan etter behov innkalle Sivilforsvaret til kommunens kriseledelse i Rådhuset. (Se også punkt 3.2 statlige ressurser.) e. Frivillige organisasjoner Disponerer store og viktige ressurser som kan benyttes under en influensapandemi, særlig i pleie- og omsorgsoppgaver og ved massevaksinasjon Rådmannen kan etter behov innkalle disse organisasjoner til kommunens kriseledelse i Rådhuset. Rådmannen har da etablert en kriseledelse når smittesituasjonen vurderes som kritisk farlig eller katastrofal. f. Arbeidsbeskrivelse: Nasjonalt folkehelseinstitutt skaffer vaksine, i den mengde som er mulig å skaffe Vaksinasjon kan foregå etter seks ulike hovedstrategier. Dersom influensavaksine blir tilgjengelig under en pandemi vil en sannsynligvis ikke velge bare en av strategiene, men deler av flere. Ansvar for prioritering har politiske myndigheter, etter råd fra fagmiljøene. 1. Ikke vaksinere noen, ingen vaksine tilgjengelig 2. Vaksinasjon av personer som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner 3. Vaksinasjon av grupper med økt risiko for komplikasjoner ved influensa 4. Vaksinasjon av alle 5. Vaksinasjon av personer som kan overføre influensa til personer med høy risiko for komplikasjoner 6. Vaksinasjon av personer som kan overføre influensa til mange andre g. I en beredskapssituasjon i Hole kommune 1. Kommunelegen har ansvar for å vurdere hvor kritisk situasjonen er. 2. Hvis smitten vurderes som kritisk/farlig eller katastrofal skal kommunelegen varsle Rådmannen. Kommunelegen er ansvarlig for å håndtere krisen i samråd med Rådmannens kriseledelse 3. Kriseledelsen nedsettes og har i samråd med kommunelegen ansvar for: a. Organisere informasjon til eget personale og befolkning i samarbeid med kommuneoverlegen, Rådmann, Fylkesmann, Sykehuset Buskerud/Ringerike, Statens Helsetilsyn og Folkehelseinstituttet b. Varslig, innkalling og møtested for ekstra personell, endring av vaktplaner c. Opprette system for masseregistrering av meldinger ved bruk av loggliste d. Kriseteam kontaktes gjennom Hole medisinke senters akuttberedskap på dagtid, legevakten på Ringerike utenfor kontortid. e. Retningslinjer for vaksinasjon og evt. profylaktisk behandling av friske, inkludert eget personale f. Organisere forsyning av legemidler (antipyretika/antibiotika/profylaktika) og vaksiner g. Opprettelse av enhet for massemottak/undersøkelse h. Organisere massemottak/frigjøring av plasser i sykehjem i. Kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten inkl. AMK-sentral j. Retningslinjer for behandling og innleggelse i sykehus k. Organisering av anbringelse og identifisering av døde

10 h. Faseinndeling i forløpet av en pandemi. (Statens faser) Det er hensiktsmessig for planleggingen å inndele utviklingen av en influensapandemi i seks faser: Fase 0, nivå 0: Interpandemisk periode nivå 1: Ny subtype av virus påvist hos menneske nivå 2: Bekreftet infeksjon hos flere mennesker nivå 3: Smitte mellom mennesker bekreftet Fase 1 Utbrudd bekreftet i to land utenom Norge Fase 2 Utbrudd bekreftet i Norge Fase 3 Første pandemibølge over i Norge Fase 4 Andre og følgende pandemibølger i Norge Fase 5 Postpandemisk periode (tilbake til vanlig influensaforekomst) 1. Fase 0, nivå 0 Interpandemisk periode Normal influensaaktivitet. i. Definisjoner på de ulike fasene 2. Fase 0, nivå 1 Ny subtype av virus påvist hos menneske Ved første rapport om isolasjon av ny subtype av influensavirus fra en person og uten at det finnes klare holdepunkter for spredning av dette viruset eller av utbrudd. 3. Fase 0, nivå 2 Bekreftet infeksjon hos flere mennesker Når det er bekreftet at to eller flere mennesker er blitt infisert av en ny subtype av virus med mulig epidemisk potensiale, men hvor virusets evne til spredning mellom mennesker fortsatt er uklar. 4. Fase 0, nivå 3 Smitte mellom mennesker bekreftet Når det er bekreftet at en ny subtype av virus smitter fra menneske til menneske. 5. Fase 1 Utbrudd bekreftet i to land utenom Norge Når WHO har stadfestet utbrudd med en ny subtype av virus i minst et annet land enn i det landet det først ble påvist og at denne subtypen sprer seg. 6. Fase 2 Utbrudd bekreftet i Norge Når Nasjonalt folkehelseinstitutt stadfester tilfeller med en ny subtype av virus i Norge eller påvisning i Norge av ny subtype av virus som har forårsaket utbrudd i utlandet. 7. Fase 3 Første pandemibølge over i Norge Når Nasjonalt folkehelseinstitutt stadfester at spredning av ny subtype av virus har stoppet opp i landet og sykdomsaktiviteten er normalisert, men hvor det fortsatt forekommer utbrudd i andre deler av verden. 8. Fase 4 Andre og følgende pandemibølger i Norge Når Nasjonalt folkehelseinstitutt stadfester nytt/nye utbrudd med den nye subtypen av virus i Norge. 9. Fase 5 Postpandemisk periode (tilbake til vanlig influensaforekomst) Når influensaaktiviteten går tilbake til normale interpandemiske nivåer og immuniteten i befolkningen er utbredt.

11 i. Kommunenes oppgaver utdypet 1. Gå gjennom og best mulig søke å sikre samfunnskritiske tjenester i en pandemifase: Kraft, vann, renovasjon, apotek, offentlig transport, telekom, politi, brann, mattilsyn m.m. Ansvar kriseledelse og Kommunelege. 2. Organisering av (masse)vaksinasjon: Norske myndigheter har inngått avtale med en vaksineprodusent om leveranse av influensavaksine i en pandemisituasjon. I det følgende vil viktige, praktiske sider ved en massevaksinasjon i Hole kommune gås gjennom. Liste over ulike prioriterte grupper* Hole: Ved en influensapandemi vil trolig ikke behovet for vaksine og medikamenter kunne dekkes fullt ut. Kommunen må, ved pandemiutbrudd, sende oversikt over antall personer i forskjellige prioriteringsgrupper til Folkehelseinstituttet. Deretter vil Hole bli tildelt sine kvoter influensavaksiner når den er tilgjengelig. Lister over antall personer som faller inn under de ulike prioriterte gruppene er skissert i Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa. 1. Smitteeksponert personell i helsetjenesten: Helsepersonell på sykehus inkludert ambulansepersonale (sykehuset vaksinerer disse), sykehjem, legevakt og legekontor, vaksinatører, ambulansepersonell. Gjelder de med direkte kontakt med influensasyke. Anslått antall: Personer med økt risiko for komplikasjoner: Kols, Hjerte-karsykdommer(spes hjertesvikt), nedsatt infeksjonsresistens, beboere på sykehjem, personer over 65 år, diabetes (alle typer). Anslått antall: 1700 (700 personer over 65 år, 1000 med kols, hjerte-karsykdom, diabetes eller kreft). 3. Barn ½-2 år gamle: Anslått antall: Gravide: Anslått antall: 60 (fødsler i 2008) 5. Nøkkelpersonell innen ledelse og samfunnskritiske tjenester (hvem som omfattes vil komme an på den aktuelle pandemisituasjonen. Noen av nøkkelpersonellet vil kunne bli prioritert tidligere enn gruppe 5): kommunal ledelse, helsetjenesten, dyrehelsetjenesten, strøm-, vann-, matforsyning, avløp, renovasjon, kommunikasjon (transport, tele/it, media), politi/toll, brann, forsvar og sivilforsvaret, frivillige hjelpeorganisasjoner og annet nøkkelpersonell: Anslått antall: Annet helse/omsorgspersonell med pasientkontakt (sykehjem, hj.spl, omsorgstiltakene, helsestasjonene, legevakt): Anslått antall: 200 minus de som er omfattet av punkt 1 7. Frivillige pleiere/andre med pasientkontakt. Anslått antall: Barn og ansatte i barnehager. Anslått antall: Elever og ansatte på skoler. Anslått antall: Ansatte i kollektivtransport, med kundekontakt. Anslått antall: 20

12 Ansatte i servicenæring med stor publikumskontakt. Anslått antall: Alle andre. Det bor om lag 5500 personer i Hole kommune minus personer som tilhører høyere prioriteringsgruppe. Anslått antall: Det er viktig å merke seg at en person kan høre innunder flere grupper. Det er også viktig å ha i mente at prioriteringene av vaksinegruppene kan bli endret ift. pandemiens karakter. Enkelte av de anslåtte tallene ovenfor hefter det seg svært stor usikkerhet til. Kvaliteten på tallene må sikres før man lager en endelig liste i en pandemisituasjon. *Grupper og "vaksinasjonsstrategigrupper" se Nasjonal pandemiplan (2006) side 72-73: 1+5=grupper som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner = grupper med økt risiko for alvorlig komplikasjoner. 6+7= grupper som kan smitte personer med økt risiko for komplikasjoner :grupper som kan overføre influensa til mange andre individer. 12: den resterende uvaksinerte del av befolkningen. (Kilder som ligger til grunn for tallene i gruppene; 1, 5, 7, 10 og 11: Løselig anslag ved diskusjon internt i kommunen. 2: Befolkningstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)(9000 personer over 65 år), sykdomsgruppetall (15000 personer med kols, hjerte-karsykdom, diabetes eller kreft) modifisert fra nasjonale tall i Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa side 75, sykehjemsplasser (ca. 500) i flg PRO, Hole kommune. 3 og 4: Lett modifiserte fra tall hentet fra SSB. 6: Tall på ansatte ved sykehjem, hjemmesykepleie, omsorgstiltak og helsestasjonene hentet ut fra lønnsystemet via Personalseksjonen. 8 og 9: Hole kommunes infosider på internett: ca barnehageplasser, anslått 1 personale pr 10 barn, ca skoleplasser, anslått 1 personale pr 20 elever: Tall fra SSB) Oppbevaring og håndtering av pandemivaksinen i kommunen: Smittevernlegen skal være overordnet ansvarlig for mottak og distribusjon av vaksiner. Vaksinen leveres til kommunelegens kontor, Herredshuset, 3530 Røyse. Herfra distribueres vaksinene ut til egnede og på forhånd avtalte lagringsplasser/kjølerom. På hvert lagringssted utnevnes det en person som er ansvarlig for daglig temperaturlogg for å sikre at vaksinene ikke utsettes for frost og oppbevares mellom 2 og 8 C. Personer med ansvar for temperaturlogg på de utvalgte lagringsstedene, får også ansvar for at vaksiner ikke kommer på avveie. Fordeling til vaksinasjonssteder: I Hole kommune vil det mulig være behov for flere vaksinasjonssteder. Ved massevaksinasjon vil det opprettes vaksinasjonssteder på fortrinnsvis Vik Skole og andre egnede lokaliteter. Manntallslister til hver krets vil fungere som registreringssystem for å unngå dobbeltvaksinering. Folkeregisteret utsteder manntallslister etter skriftlig søknad. Personer som ikke er manntallsregistrert, men som oppholder seg i kommunen vil få innkalling til et anvist sted og opplysning om oppmøtested gis via media Innkalling: For å oppnå at befolkningen møter på riktig vaksinasjonssted, vil det bli sendt ut informasjon/innkalling til alle personer hvor det også fremkommer hvor den enkelte skal møte. Denne innkallingen vil sammen med legitimasjon kunne brukes ved registrering. I tilegg vil media bli brukt til informasjon og innkalling. Det vil også bli samarbeidet med flyktningehelsetjenesten og v.b. tolketjeneste for å nå de fremmedspråklige som oppholder seg i kommunen. Lokaler: Preferabelt brukes Vik skole til vaksinering.

13 Flere avlukker/klasserom vil bli benyttet som vaksinasjonsrom. Dette for å best mulig ivareta personbeskyttelse og samtidig oppnå flest vaksinander per dag. Vaksinasjon av personer som ikke selv kommer seg til vaksinasjonsstedene: Hjemmesykepleien må skaffe oversikt og sørge for vaksinasjon av hjemmeboende syke og eldre som ikke kommer seg til vaksinasjonslokalet på egen hånd. Vaksinatører: Hvem som skal vaksinere vil avklares i fase 4-5 i pandemiplanen. Det er aktuelt å benytte personale fra Hole medisinske senter, Kommunens helsesøstre samt spl fra PRO/boliger til å vaksinere. Registrering av vaksinerte: Registrering av vaksinerte gjøres gjennom manntallslistene på samme måte som ved valg. I en situasjon med knapphet på vaksine vil det sikre at de ikke får vaksine flere ganger og at rett persongrupper vaksineres til enhver tid. De vaksinerte vil motta dokumentasjon på at vaksine er satt. Summarisk melding til SYSVAK for de ulike gruppene i befolkningen gjøres gjennom opprettet system for dette. Støttefunksjoner: Det bør etableres samarbeide med Norske Kvinners Sanitetforening i forhold til hjelp til støttefunksjoner i vaksineringsarbeidet. I tillegg er det ønskelig med bistand både fra It avd og fra skoleverket med overholding av ro, orden og logistikk underveis. 3. Organisering av antiviral behandling: Norge har bygget opp et nasjonalt lager av antiviralia. I den nasjonale beredskapsplanen er det utarbeidet en prioriteringsliste for grupperinger som skal motta behandling med antiviralia (Tamiflu e.l.). Prioriteringsprinsippet følger i stor grad det som omhandles under vaksinasjon, men en viktig forskjell er at det skilles mellom gruppene ift. om de skal motta: 1. Primærprofylaktisk behandling (antiviralia før utsatt for smitte): Gruppene som inngår her er nummer 1 (og evt. deler av/hele gruppe nummer 5). 2. Sekundærprofylaktisk behandling (antiviralia etter utsatt for smitte): Dette er behandling til influensasykes nærkontakter og vil kun være aktuelt i pandemiens aller første periode. 3. Tertiærprofylaktisk behandling (antiviralia etter oppstått sykdom): Gruppene som inngår her er influensasyke; først de med økt risiko for komplikasjoner (2), deretter de gravide (4) deretter alle andre influensasyke. Det er ikke usannsynlig at prioriteringene vil endres ut fra pandemiens karakter og tilgjengeligheten på virksom antiviral behandling. 4. Kjølig oppbevaringsmuligheter: Det vil være behov for oppbevaring kjølig av medisiner og vaksiner. Dette ønskes inngått avtale med Sundvollen hotell for dette.

14 Lokaliteter for syke og døde: Dersom det oppstår et behov for et sted å pleie syke utover det sykehuset eller sykehjemmet har kapasitet til vil man måtte se etter muligheter for andre lokaliteter, forslagsvis et av de lokale hotellene eller egnede lokaler på Helgelandsmoen. Den medisinske pleien vil bli gitt etter prioritering av ressursene på det medisinskfaglige personellet i kommunen. Denne prioriteringen vil gå mellom kommunelege og aktuelle tjenesteleder i Hole kommune. Det vil være behov for ytterligere hjelp/bistand for de syke f.eks mat. Til dette kan frivillige og arbeidere i Hole kommune benyttes. Om ikke kirken klarer å få til begravelser rask nok, kan det oppstå et behov for oppbevaring av døde inntil kirken kan ta hånd om dem. Dette bør også løses via kjølingsrom, preferabelt på Helgelandsmoen. 6. Beskyttelsesutstyr: Det oppbevares beskyttelsesutstyr både i form av munnbind (og åndedrettsmaske), hansker, briller og frakker i kommunen. Disse vil dels oppbevares på Hole medisinske senter og dels på Hole sykehjem. Ved undersøkelser etterstrebes det at mistenkt syke ikke er sammen med presumtivt friske, i praksis vil det si at mistenkt syke ikke skal sitte i venterom sammen med andre. Dette betyr at når disse skal kontakte helsetjenesten pr. tlf. slik at de kan vurdere om det skal gjøres tilsyn. Om de skal oppsøke legekontor, bør de sitte på eget rom. Samme prinsipp gjelder for legevakt. 7. Informasjon/media: En pandemi vil trolig føre med seg mye frykt og stort behov for informasjon. Denne informasjonen skal være samordnet (alle henviser til samme instans som gir ut all informasjon). Man etterstreber kunnskapsbasert informasjon til rett tid og på alle nivå. Dette er også viktig for å oppnå best mulig tilslutning til og resultat av tiltak. Media orienteres når vi har konfirmert informasjon uten å bryte taushetsplikter. Informasjonsavdelingen er kanskje den viktigste brikken i et vellykket pandemiarbeid. 8. Kriseteamet: Skal tiltre der kommunens vanlige apparat ikke klare å ta seg av en situasjon. En pandemi med økt sykelighet og død kan medføre en del reaksjoner inkl. sorg og frykt. Ved behov for å bemøte denne vanskelige situasjonen, bør kriseteamet kunne benyttes.

15 Vedlegg: samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i en Pandemi-situasjon.