Kommunens Pandemiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunens Pandemiplan"

Transkript

1 PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE Side 1 av 15 Filnavn: Kommunens Pandemiplan Initialer Dato Skrevet av BIG Kontrollert av Godkjent av Revideres eller reutstedes innen Rev kl 0900 Hole kommune, Helseberedskapsplan, Pandemiplan

2 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE DEFINISJONER OG NYTTIGE TELEFONNUMRE..3 1 PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE FASE 0, NIVÅ 3 SMITTE MELLOM MENNESKER BEKREFTET FASE 1 UTBRUDD BEKREFTET I TO LAND UTENOM NORGE FASE 2 UTBRUDD BEKREFTET I NORGE Sikre forebygging Behandling og pleie Vurdere å treffe beslutninger i kommunestyret etter smittevernloven kapittel 4 og 5 som beskrevet i planens kapittel 3 forutsatt at influensa er definert som allmennfarlig smittsom sykdom Evaluering av situasjon: Forløp, tiltak og samarbeid INFLUENSAPANDEMI LOKAL PLAN FOR BEREDSKAP, UTFYLLENDE TEKSTDEL...8 A. GRUNNLAGSINFORMASJON...8 B. KOMMUNENS HOVEDOPPGAVER/LOVGRUNNLAG...8 C. DEN KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN...8 D. SIVILFORSVARET...9 E. FRIVILLIGE ORGANISASJONER...9 F. ARBEIDSBESKRIVELSE:...9 G. I EN BEREDSKAPSSITUASJON I HOLE KOMMUNE...9 H. FASEINNDELING I FORLØPET AV EN PANDEMI. (STATENS FASER)...10 i. Definisjoner på de ulike fasene Fase 0, nivå 0 Interpandemisk periode Fase 0, nivå 1 Ny subtype av virus påvist hos menneske Fase 0, nivå 2 Bekreftet infeksjon hos flere mennesker Fase 0, nivå 3 Smitte mellom mennesker bekreftet Fase 1 Utbrudd bekreftet i to land utenom Norge Fase 2 Utbrudd bekreftet i Norge Fase 3 Første pandemibølge over i Norge Fase 4 Andre og følgende pandemibølger i Norge Fase 5 Postpandemisk periode (tilbake til vanlig influensaforekomst)...10 I. KOMMUNENES OPPGAVER UTDYPET VEDLEGG1: SAMARBEID MELLOM FØRSTE- OG ANDRELINJETJENESTEN I EN PANDEMI- SITUASJON...15

3 - 3 - Definisjoner: Influensa - smittsom virusinfeksjon forårsaket av en av flere utgaver av influensaviruset. Symptomer som muskelsmerter, feber, tørrhoste, halssmerter, slapphet og hodepine evt. mageplager. Smitter via kontakt- og dråpesmitte. Inkubasjonstid 1-3 dager. Mest smittsom fra symptomdebut og ca 5 dager fremover (barn og nedsatt immunforsvar ofte lengre). Varer ofte en drøy uke. Kan gi komplikasjoner som bakterielle infeksjoner. Behandles med smertestillende, febernedsettende og evt. antivirale midler som Tamiflu eller Relenza. Pandemi - global spredning med et nytt influensavirus som ingen er immune mot (fører til rask spredning, mange syke og økt dødlighet) Forebyggende tiltak (sett fra individets side) - går mest på å begrense kontakt med syke individer, lære seg gode rutiner ved hosting samt overholde gode rutiner mtp håndhygiene. Beskyttelses utstyr som munnbind og briller kan komme på tale. I tillegg har Norge ferdig bestilling inne på vaksiner som når de blir fremstilt vil bli distribuert. Vaksinering skjer etter prioritering utarbeidet i Nasjonal pandemiplan. Der er viktig med gode rutiner for å unngå stikkskader ved vaksinering. Viktige telefonnumre: Hole kommune: *Rådmann: Nina Bønsnes Røed - Mobil , Jobb *Ass.Rådmann: Ståle Tangestuen - Mobil , Jobb *Kommunelege 1: Bernt Ivar Gaarder - Mobil , Jobb / *It/infoleder: Per Aa. Mandt - Mobil , Jobb *Tjenesteleder PRO: Arild Johannsen - Mobil , Jobb *Tjenesteleder Helse: Linda Skutberg - Mobil , Jobb *Ledende helsesøster: Marit Ann Skjedsvold - Mobil , Jobb *Leder hjemmetjenesten: Janne Dons Jenssen - Mobil , Jobb *Spesialrådgiver beredskap: Roar Hammerstad - Mobil , Jobb *Leder av kriseteamet: Jane Nordhagen - Mobil , Jobb *Ordfører: Per Berger: Mobil , Jobb *Sogneprest: Morten Hansen Hundstad - Mobil , Jobb Andre: *Politiet *Ringerike sykehus (Smittevernslege Katja Urwitz Iversen ) *Ringerike kommune *Ringerike legevakt *Vik Apotek *Hole medisinske senter (ø.hj ) *Buskerud Sivilforsvarsdistrikt vakttelefon er *Mattilsynet *Ringerikes blad *Folkehelsa (utbrudd ) *Fylkeslegen i Buskerud: Kjetil Konglestad *Buskerud Sentralsykehus:

4 - 4-1 PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE Situasjonene i tabellen referer seg til faseinndelingen i den sentrale pandemiplanen SITUASJON ANSVARLIG AKTIVITET 1.1 Fase 0, nivå 3 Smitte mellom mennesker bekreftet Når det er bekreftet at en ny subtype av virus smitter fra menneske til menneske. 1.2 Fase 1 Utbrudd bekreftet i to land utenom Norge Når WHO har stadfestet utbrudd med en ny subtype av virus i minst ett annet land enn i det landet det først ble påvist og at denne subtypen sprer seg. Kommunelegen Kommunelegen Fastlegene Kontakt med rådmannen om å forberede beredskapssituasjon. Avklare sekretariat og pressekontaktfunksjon/infosenter. Gå gjennom å eventuelt oppdatere egne beredskapsplaner Avklare og avtale samarbeid med nabokommuner. Be rådmannen: Innkalle beredskapsråd/kriseledelse: Saksliste: Informasjon om sykdommens profil ved kommunelegen med ansvar for smittevern. Planlegge omdisponering av helsepersonell. Hvilke vedtak må gjøres i kommunestyret? Få oversikt over og kontakte lokale frivillige organisasjoner, eventuelt offentlige (Sivilforsvaret) som kan hjelpe til med pleie og stell av syke. Diskutere legedekning og legevakt ved sykdom. Vurdere om det kan bli nødvendig med samarbeid med nabokommuner. Se eget vedlegg Ta kontakt med lokalsykehus for å forberede samarbeid om bruken av sykehus mht. innleggelses- og utskrivingsrutiner. - Diskutere lokal bruk av sykehjem og hjemmesykepleie. Vurdere muligheter for omdisponering av senger i sykehjem ved utskriving eller fortetting. Vurdere om det kan bli nødvendig med samarbeid med nabokommuner. Se eget vedlegg Forberede informasjonspolitikk i kommunen: Hvordan? (internett, lokalavis, radio) Hva? (lokal, fylke og nasjonal tilstand. Sykdommens ytringsformer, når søke lege, behandlingsalternativer). - Forberede organisering av registreringsenhet i kommunen. Klargjøre gjennomføring av beredskapsplaner Kontakt med alle fastlegene. Informasjon og samarbeid/prioriteringer Prioritere virologiske undersøkelser av pasienter som har influensaliknende symptomer etter retningslinjer fra folkehelseinstituttet.

5 - 5 - SITUASJON ANSVARLIG AKTIVITET 1.3 Fase 2 Utbrudd bekreftet i Norge Når Nasjonalt folkehelseinstitutt stadfester utbrudd med en ny - subtype av virus i Norge eller påvisning i Norge av ny subtype av virus som har forårsaket utbrudd i utlandet. Rådmannen Nytt møte i beredskapsråd/kriseledelse: Kommunelegen informerer. Saksliste: Opprette lokal registreringsenhet for daglig oppdatering av lokal situasjon (antall syke, behov for tiltak). Enheten skal rapportere til lokal informasjonsansvarlig og til fylkesmannen. Vurdere bruk av Helseberedskapsplan. Vurdere kontakt med nabokommuner om samarbeid i henhold til samarbeidsavtale. Forberede omlegging av sykehjemsdrift og opprettelse av evt. alternative pleiesteder. Planlegge tiltak etter smittevernloven kap 4 og 5 ved allmennfarlig smittsom sykdom (møteforbud, stenging av virksomheter som barnehager, svømmehaller, begrense kommunikasjon). - Gjennomføring av massevaksinasjon etter nasjonal prioritet. Informasjonsansvarlig undersøker og registrerer hvordan informasjonen spres og oppfattes. Justering av informasjonen etter behov. Sikre forebygging, behandling og pleie i henhold til egne planer Kommunelegen Vurdere å treffe beslutninger i kommunestyret etter smittevernloven kapittel 4 og 5 som beskrevet i planens kapittel 3 forutsatt at influensa er definert som allmennfarlig smittsom sykdom

6 - 6 - SITUASJON ANSVARLIG AKTIVITET Avklare vaksinasjon av befolkningen, herav også prioritering av grupper. Sette i gang vaksinasjon av helsepersonell Vurdere bruk av Helseberedskapsplanen Avklare bruk av ressurser fra fastlegene, helsesøstertjenesten, evt bedriftshelsetjeneste og annet Kommunelegen helsepersonell. Sette i gang registreringsenhet for smitte, sykdom, døde, tiltak. Loggføring. Kommunelegens kontor styrkes. Kontakt med Mattilsynet og fylkeslegen Vurdere advarsel / forbud mot sosiale samlinger Vurdere organisering av helsetjenester i forhold til trusselbildet Samarbeid med nabokommuner Bidra i forhold til prioritering av pasientgrupper Bidra med vaksinasjon av prioriterte pasienter Sikre forebygging Fastlegene Følge opp meldesystem Bidra med nødvendig kontakt og samarbeid med kommunelegen Bidra i å forberede en kriseorganisering av legetjenesten Hjelpe til i informasjon om pandemien Bidra i administrering av vaksinasjon Bidra i prioritering av pasientgrupper Helsesøstre som skal vaksineres Prioritere massevaksinasjon av innbyggere. Merkantil tjeneste Annet helsepersonell (Omsorg, funksjonshemmede, Helse- og sosial) Sekretær ved kommunelegens kontor administrerer registrering av meldinger om smittede, syke og døde og tiltak. Styrkes omnødvendig. Bidra i forhold til prioritering av grupper som skal vaksineres Bidra med massevaksinering Bidra med vurdering av tiltak til hjemmeboende Bidra i administrering av andre forebyggende tiltak.

7 Behandling og pleie Kommunelegen Vurdere å treffe beslutninger i kommunestyret etter smittevernloven kapittel 4 og 5 som beskrevet i planens kapittel 3 forutsatt at influensa er definert som allmennfarlig smittsom sykdom Kommunelegen 1. Evt delta i kriseledelsen 2. Følge plan for opprettholdelse av bemannede legekontorer. Samarbeid med nabokommuner. Se vedlegg. 3. Etablere funksjonsforedling av sykehjem for å dempe smittepress på ikkesmittede sykehjemspasienter. Samarbeid med nabokommuner. Se egen plan i vedlegg 1 4. Prioritering av bruk av omsorgspersonell. 5. Avklare organisering av arbeidet til omsorgspersonell Møte i Beredskapsråd/kriseledelse: Saksliste: 1. Informasjon om situasjonen 1.1. Fra meldingsenheten 1.2. Fra sentral myndighet 1.3. Status blant ansatte 1.4. Status samarbeid nabokommuner 2. Kommunelegens anbefaling om bruk av tvangsmidler i forhold til Smittevernloven: Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering og Plikter for en person som er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom 3. Bestemmelse av sak til kommunestyret, hvis ikke kriseledelsen kan avgjøre Evaluering av situasjon: Forløp, tiltak og samarbeid Kommunelegen Gjennomføre en evaluering av hele hendelsesforløpet. Legge evalueringen fram for kriseledelsesteamet Forberede en informasjonssak til kommunestyret.

8 - 8-2 INFLUENSAPANDEMI LOKAL PLAN FOR BEREDSKAP, UTFYLLENDE TEKSTDEL. a. Grunnlagsinformasjon Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa ble revidert av Helsedepartementet, februar Hensikten med planen er å: Redusere sykelighet og død Ta hånd om et stort antall syke og døende Opprettholde nødvendige samfunnstjenester i et samfunn med stort sykefravær Gi nødvendig informasjon til helsevesenet, det offentlige, publikum og massemedia Sikre befolkningen tilstrekkelig med vaksiner og medikamenter ved en pandemi. b. Kommunens hovedoppgaver/lovgrunnlag Kommunens smittevernplan beskriver organisering av vaksinasjon i en normalsituasjon og ved økt beredskap i en utbruddssituasjon Kommunehelsetjenesten skal yte nødvendig helsetjeneste til alle, jfr. kommunehelsetjenesteloven 1-1 Kommunen skal sikre nødvendige forebyggende tiltak, bl.a. vaksinasjon, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie, jfr. smittevernloven 7-1 Kommunen eller kommunelegen skal ha oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene, gi råd og informasjon til befolkningen og gjennomføre eventuelle forebyggende tiltak, som vaksinasjon, jfr. smittevernloven 7-1 og 7-2 Kommunehelsetjenesten skal tilby Helsedepartementets vaksinasjonsprogram, jfr. smittevernloven 3-8. Under alvorlige utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom må uvaksinerte ta nødvendige forholdsregler etter kommunelegens nærmere bestemmelser Kommunestyret kan med hjemmel i smittevernloven 4-6 vedta forholdsregler i forbindelse med gravferd ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom Kommunestyret kan pålegge helsepersonell i kommunehelsetjenesten plikt til å gjennomgå opplæring i smittevernarbeid, og ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom kan dette personellet pålegges smittevernoppgaver av kommunestyret, jfr. smittevernloven 4-9 Kommunelegen skal sammen med Nasjonalt folkehelseinstitutt peke ut leger og grupper av leger som skal foreta summariske meldinger av influensaliknende sykdom til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). c. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten Har ansvaret for å forebygge sosiale problemer, jfr. sosialtjenesteloven 4-1 og omfatter tjenester som praktisk bistand, avlastningstiltak, heldøgns omsorgstjeneste m.fl., jfr. sosialtjenesteloven 4-2. En influensapandemi vil få store konsekvenser for pleie- og omsorgssektoren med dens ansvar for hjemmeboende eldre, funksjons-hemmede og syke. Sykelighet, dødelighet og prioriteringsproblemer vil øke. Pandemien vil ramme faste brukere av tjenestene, og vil dessuten føre til nye brukere og vil ramme personalet.

9 - 9 - d. Sivilforsvaret Disponerer store hjelpestyrker som kan benyttes blant annet ved massevaksinasjon, i transportoppgaver og i omsorgsoppgaver under en influensapandemi Etter sivilforsvarsloven 1-1 annet ledd kan Kongen bestemme at Sivilforsvaret kan benyttes til oppgaver som ikke er forårsaket av krig. I henhold til ST. meld. nr. 24 ( ) vil Sivilforsvarets ressurser i økende grad også kunne benyttes i fredstid Rådmannen kan etter behov innkalle Sivilforsvaret til kommunens kriseledelse i Rådhuset. (Se også punkt 3.2 statlige ressurser.) e. Frivillige organisasjoner Disponerer store og viktige ressurser som kan benyttes under en influensapandemi, særlig i pleie- og omsorgsoppgaver og ved massevaksinasjon Rådmannen kan etter behov innkalle disse organisasjoner til kommunens kriseledelse i Rådhuset. Rådmannen har da etablert en kriseledelse når smittesituasjonen vurderes som kritisk farlig eller katastrofal. f. Arbeidsbeskrivelse: Nasjonalt folkehelseinstitutt skaffer vaksine, i den mengde som er mulig å skaffe Vaksinasjon kan foregå etter seks ulike hovedstrategier. Dersom influensavaksine blir tilgjengelig under en pandemi vil en sannsynligvis ikke velge bare en av strategiene, men deler av flere. Ansvar for prioritering har politiske myndigheter, etter råd fra fagmiljøene. 1. Ikke vaksinere noen, ingen vaksine tilgjengelig 2. Vaksinasjon av personer som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner 3. Vaksinasjon av grupper med økt risiko for komplikasjoner ved influensa 4. Vaksinasjon av alle 5. Vaksinasjon av personer som kan overføre influensa til personer med høy risiko for komplikasjoner 6. Vaksinasjon av personer som kan overføre influensa til mange andre g. I en beredskapssituasjon i Hole kommune 1. Kommunelegen har ansvar for å vurdere hvor kritisk situasjonen er. 2. Hvis smitten vurderes som kritisk/farlig eller katastrofal skal kommunelegen varsle Rådmannen. Kommunelegen er ansvarlig for å håndtere krisen i samråd med Rådmannens kriseledelse 3. Kriseledelsen nedsettes og har i samråd med kommunelegen ansvar for: a. Organisere informasjon til eget personale og befolkning i samarbeid med kommuneoverlegen, Rådmann, Fylkesmann, Sykehuset Buskerud/Ringerike, Statens Helsetilsyn og Folkehelseinstituttet b. Varslig, innkalling og møtested for ekstra personell, endring av vaktplaner c. Opprette system for masseregistrering av meldinger ved bruk av loggliste d. Kriseteam kontaktes gjennom Hole medisinke senters akuttberedskap på dagtid, legevakten på Ringerike utenfor kontortid. e. Retningslinjer for vaksinasjon og evt. profylaktisk behandling av friske, inkludert eget personale f. Organisere forsyning av legemidler (antipyretika/antibiotika/profylaktika) og vaksiner g. Opprettelse av enhet for massemottak/undersøkelse h. Organisere massemottak/frigjøring av plasser i sykehjem i. Kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten inkl. AMK-sentral j. Retningslinjer for behandling og innleggelse i sykehus k. Organisering av anbringelse og identifisering av døde

10 h. Faseinndeling i forløpet av en pandemi. (Statens faser) Det er hensiktsmessig for planleggingen å inndele utviklingen av en influensapandemi i seks faser: Fase 0, nivå 0: Interpandemisk periode nivå 1: Ny subtype av virus påvist hos menneske nivå 2: Bekreftet infeksjon hos flere mennesker nivå 3: Smitte mellom mennesker bekreftet Fase 1 Utbrudd bekreftet i to land utenom Norge Fase 2 Utbrudd bekreftet i Norge Fase 3 Første pandemibølge over i Norge Fase 4 Andre og følgende pandemibølger i Norge Fase 5 Postpandemisk periode (tilbake til vanlig influensaforekomst) 1. Fase 0, nivå 0 Interpandemisk periode Normal influensaaktivitet. i. Definisjoner på de ulike fasene 2. Fase 0, nivå 1 Ny subtype av virus påvist hos menneske Ved første rapport om isolasjon av ny subtype av influensavirus fra en person og uten at det finnes klare holdepunkter for spredning av dette viruset eller av utbrudd. 3. Fase 0, nivå 2 Bekreftet infeksjon hos flere mennesker Når det er bekreftet at to eller flere mennesker er blitt infisert av en ny subtype av virus med mulig epidemisk potensiale, men hvor virusets evne til spredning mellom mennesker fortsatt er uklar. 4. Fase 0, nivå 3 Smitte mellom mennesker bekreftet Når det er bekreftet at en ny subtype av virus smitter fra menneske til menneske. 5. Fase 1 Utbrudd bekreftet i to land utenom Norge Når WHO har stadfestet utbrudd med en ny subtype av virus i minst et annet land enn i det landet det først ble påvist og at denne subtypen sprer seg. 6. Fase 2 Utbrudd bekreftet i Norge Når Nasjonalt folkehelseinstitutt stadfester tilfeller med en ny subtype av virus i Norge eller påvisning i Norge av ny subtype av virus som har forårsaket utbrudd i utlandet. 7. Fase 3 Første pandemibølge over i Norge Når Nasjonalt folkehelseinstitutt stadfester at spredning av ny subtype av virus har stoppet opp i landet og sykdomsaktiviteten er normalisert, men hvor det fortsatt forekommer utbrudd i andre deler av verden. 8. Fase 4 Andre og følgende pandemibølger i Norge Når Nasjonalt folkehelseinstitutt stadfester nytt/nye utbrudd med den nye subtypen av virus i Norge. 9. Fase 5 Postpandemisk periode (tilbake til vanlig influensaforekomst) Når influensaaktiviteten går tilbake til normale interpandemiske nivåer og immuniteten i befolkningen er utbredt.

11 i. Kommunenes oppgaver utdypet 1. Gå gjennom og best mulig søke å sikre samfunnskritiske tjenester i en pandemifase: Kraft, vann, renovasjon, apotek, offentlig transport, telekom, politi, brann, mattilsyn m.m. Ansvar kriseledelse og Kommunelege. 2. Organisering av (masse)vaksinasjon: Norske myndigheter har inngått avtale med en vaksineprodusent om leveranse av influensavaksine i en pandemisituasjon. I det følgende vil viktige, praktiske sider ved en massevaksinasjon i Hole kommune gås gjennom. Liste over ulike prioriterte grupper* Hole: Ved en influensapandemi vil trolig ikke behovet for vaksine og medikamenter kunne dekkes fullt ut. Kommunen må, ved pandemiutbrudd, sende oversikt over antall personer i forskjellige prioriteringsgrupper til Folkehelseinstituttet. Deretter vil Hole bli tildelt sine kvoter influensavaksiner når den er tilgjengelig. Lister over antall personer som faller inn under de ulike prioriterte gruppene er skissert i Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa. 1. Smitteeksponert personell i helsetjenesten: Helsepersonell på sykehus inkludert ambulansepersonale (sykehuset vaksinerer disse), sykehjem, legevakt og legekontor, vaksinatører, ambulansepersonell. Gjelder de med direkte kontakt med influensasyke. Anslått antall: Personer med økt risiko for komplikasjoner: Kols, Hjerte-karsykdommer(spes hjertesvikt), nedsatt infeksjonsresistens, beboere på sykehjem, personer over 65 år, diabetes (alle typer). Anslått antall: 1700 (700 personer over 65 år, 1000 med kols, hjerte-karsykdom, diabetes eller kreft). 3. Barn ½-2 år gamle: Anslått antall: Gravide: Anslått antall: 60 (fødsler i 2008) 5. Nøkkelpersonell innen ledelse og samfunnskritiske tjenester (hvem som omfattes vil komme an på den aktuelle pandemisituasjonen. Noen av nøkkelpersonellet vil kunne bli prioritert tidligere enn gruppe 5): kommunal ledelse, helsetjenesten, dyrehelsetjenesten, strøm-, vann-, matforsyning, avløp, renovasjon, kommunikasjon (transport, tele/it, media), politi/toll, brann, forsvar og sivilforsvaret, frivillige hjelpeorganisasjoner og annet nøkkelpersonell: Anslått antall: Annet helse/omsorgspersonell med pasientkontakt (sykehjem, hj.spl, omsorgstiltakene, helsestasjonene, legevakt): Anslått antall: 200 minus de som er omfattet av punkt 1 7. Frivillige pleiere/andre med pasientkontakt. Anslått antall: Barn og ansatte i barnehager. Anslått antall: Elever og ansatte på skoler. Anslått antall: Ansatte i kollektivtransport, med kundekontakt. Anslått antall: 20

12 Ansatte i servicenæring med stor publikumskontakt. Anslått antall: Alle andre. Det bor om lag 5500 personer i Hole kommune minus personer som tilhører høyere prioriteringsgruppe. Anslått antall: Det er viktig å merke seg at en person kan høre innunder flere grupper. Det er også viktig å ha i mente at prioriteringene av vaksinegruppene kan bli endret ift. pandemiens karakter. Enkelte av de anslåtte tallene ovenfor hefter det seg svært stor usikkerhet til. Kvaliteten på tallene må sikres før man lager en endelig liste i en pandemisituasjon. *Grupper og "vaksinasjonsstrategigrupper" se Nasjonal pandemiplan (2006) side 72-73: 1+5=grupper som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner = grupper med økt risiko for alvorlig komplikasjoner. 6+7= grupper som kan smitte personer med økt risiko for komplikasjoner :grupper som kan overføre influensa til mange andre individer. 12: den resterende uvaksinerte del av befolkningen. (Kilder som ligger til grunn for tallene i gruppene; 1, 5, 7, 10 og 11: Løselig anslag ved diskusjon internt i kommunen. 2: Befolkningstall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)(9000 personer over 65 år), sykdomsgruppetall (15000 personer med kols, hjerte-karsykdom, diabetes eller kreft) modifisert fra nasjonale tall i Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa side 75, sykehjemsplasser (ca. 500) i flg PRO, Hole kommune. 3 og 4: Lett modifiserte fra tall hentet fra SSB. 6: Tall på ansatte ved sykehjem, hjemmesykepleie, omsorgstiltak og helsestasjonene hentet ut fra lønnsystemet via Personalseksjonen. 8 og 9: Hole kommunes infosider på internett: ca barnehageplasser, anslått 1 personale pr 10 barn, ca skoleplasser, anslått 1 personale pr 20 elever: Tall fra SSB) Oppbevaring og håndtering av pandemivaksinen i kommunen: Smittevernlegen skal være overordnet ansvarlig for mottak og distribusjon av vaksiner. Vaksinen leveres til kommunelegens kontor, Herredshuset, 3530 Røyse. Herfra distribueres vaksinene ut til egnede og på forhånd avtalte lagringsplasser/kjølerom. På hvert lagringssted utnevnes det en person som er ansvarlig for daglig temperaturlogg for å sikre at vaksinene ikke utsettes for frost og oppbevares mellom 2 og 8 C. Personer med ansvar for temperaturlogg på de utvalgte lagringsstedene, får også ansvar for at vaksiner ikke kommer på avveie. Fordeling til vaksinasjonssteder: I Hole kommune vil det mulig være behov for flere vaksinasjonssteder. Ved massevaksinasjon vil det opprettes vaksinasjonssteder på fortrinnsvis Vik Skole og andre egnede lokaliteter. Manntallslister til hver krets vil fungere som registreringssystem for å unngå dobbeltvaksinering. Folkeregisteret utsteder manntallslister etter skriftlig søknad. Personer som ikke er manntallsregistrert, men som oppholder seg i kommunen vil få innkalling til et anvist sted og opplysning om oppmøtested gis via media Innkalling: For å oppnå at befolkningen møter på riktig vaksinasjonssted, vil det bli sendt ut informasjon/innkalling til alle personer hvor det også fremkommer hvor den enkelte skal møte. Denne innkallingen vil sammen med legitimasjon kunne brukes ved registrering. I tilegg vil media bli brukt til informasjon og innkalling. Det vil også bli samarbeidet med flyktningehelsetjenesten og v.b. tolketjeneste for å nå de fremmedspråklige som oppholder seg i kommunen. Lokaler: Preferabelt brukes Vik skole til vaksinering.

13 Flere avlukker/klasserom vil bli benyttet som vaksinasjonsrom. Dette for å best mulig ivareta personbeskyttelse og samtidig oppnå flest vaksinander per dag. Vaksinasjon av personer som ikke selv kommer seg til vaksinasjonsstedene: Hjemmesykepleien må skaffe oversikt og sørge for vaksinasjon av hjemmeboende syke og eldre som ikke kommer seg til vaksinasjonslokalet på egen hånd. Vaksinatører: Hvem som skal vaksinere vil avklares i fase 4-5 i pandemiplanen. Det er aktuelt å benytte personale fra Hole medisinske senter, Kommunens helsesøstre samt spl fra PRO/boliger til å vaksinere. Registrering av vaksinerte: Registrering av vaksinerte gjøres gjennom manntallslistene på samme måte som ved valg. I en situasjon med knapphet på vaksine vil det sikre at de ikke får vaksine flere ganger og at rett persongrupper vaksineres til enhver tid. De vaksinerte vil motta dokumentasjon på at vaksine er satt. Summarisk melding til SYSVAK for de ulike gruppene i befolkningen gjøres gjennom opprettet system for dette. Støttefunksjoner: Det bør etableres samarbeide med Norske Kvinners Sanitetforening i forhold til hjelp til støttefunksjoner i vaksineringsarbeidet. I tillegg er det ønskelig med bistand både fra It avd og fra skoleverket med overholding av ro, orden og logistikk underveis. 3. Organisering av antiviral behandling: Norge har bygget opp et nasjonalt lager av antiviralia. I den nasjonale beredskapsplanen er det utarbeidet en prioriteringsliste for grupperinger som skal motta behandling med antiviralia (Tamiflu e.l.). Prioriteringsprinsippet følger i stor grad det som omhandles under vaksinasjon, men en viktig forskjell er at det skilles mellom gruppene ift. om de skal motta: 1. Primærprofylaktisk behandling (antiviralia før utsatt for smitte): Gruppene som inngår her er nummer 1 (og evt. deler av/hele gruppe nummer 5). 2. Sekundærprofylaktisk behandling (antiviralia etter utsatt for smitte): Dette er behandling til influensasykes nærkontakter og vil kun være aktuelt i pandemiens aller første periode. 3. Tertiærprofylaktisk behandling (antiviralia etter oppstått sykdom): Gruppene som inngår her er influensasyke; først de med økt risiko for komplikasjoner (2), deretter de gravide (4) deretter alle andre influensasyke. Det er ikke usannsynlig at prioriteringene vil endres ut fra pandemiens karakter og tilgjengeligheten på virksom antiviral behandling. 4. Kjølig oppbevaringsmuligheter: Det vil være behov for oppbevaring kjølig av medisiner og vaksiner. Dette ønskes inngått avtale med Sundvollen hotell for dette.

14 Lokaliteter for syke og døde: Dersom det oppstår et behov for et sted å pleie syke utover det sykehuset eller sykehjemmet har kapasitet til vil man måtte se etter muligheter for andre lokaliteter, forslagsvis et av de lokale hotellene eller egnede lokaler på Helgelandsmoen. Den medisinske pleien vil bli gitt etter prioritering av ressursene på det medisinskfaglige personellet i kommunen. Denne prioriteringen vil gå mellom kommunelege og aktuelle tjenesteleder i Hole kommune. Det vil være behov for ytterligere hjelp/bistand for de syke f.eks mat. Til dette kan frivillige og arbeidere i Hole kommune benyttes. Om ikke kirken klarer å få til begravelser rask nok, kan det oppstå et behov for oppbevaring av døde inntil kirken kan ta hånd om dem. Dette bør også løses via kjølingsrom, preferabelt på Helgelandsmoen. 6. Beskyttelsesutstyr: Det oppbevares beskyttelsesutstyr både i form av munnbind (og åndedrettsmaske), hansker, briller og frakker i kommunen. Disse vil dels oppbevares på Hole medisinske senter og dels på Hole sykehjem. Ved undersøkelser etterstrebes det at mistenkt syke ikke er sammen med presumtivt friske, i praksis vil det si at mistenkt syke ikke skal sitte i venterom sammen med andre. Dette betyr at når disse skal kontakte helsetjenesten pr. tlf. slik at de kan vurdere om det skal gjøres tilsyn. Om de skal oppsøke legekontor, bør de sitte på eget rom. Samme prinsipp gjelder for legevakt. 7. Informasjon/media: En pandemi vil trolig føre med seg mye frykt og stort behov for informasjon. Denne informasjonen skal være samordnet (alle henviser til samme instans som gir ut all informasjon). Man etterstreber kunnskapsbasert informasjon til rett tid og på alle nivå. Dette er også viktig for å oppnå best mulig tilslutning til og resultat av tiltak. Media orienteres når vi har konfirmert informasjon uten å bryte taushetsplikter. Informasjonsavdelingen er kanskje den viktigste brikken i et vellykket pandemiarbeid. 8. Kriseteamet: Skal tiltre der kommunens vanlige apparat ikke klare å ta seg av en situasjon. En pandemi med økt sykelighet og død kan medføre en del reaksjoner inkl. sorg og frykt. Ved behov for å bemøte denne vanskelige situasjonen, bør kriseteamet kunne benyttes.

15 Vedlegg: samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i en Pandemi-situasjon.

PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE Side 1 av 14 Filnavn: Kommunens Pandemiplan Initialer Dato Skrevet av BIG 18.06.2016 Kontrollert av Godkjent av Revideres eller reutstedes innen Rev.... 2011 Hole kommune,

Detaljer

Pandemiplan for Nord-Fron kommune 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 2 MÅLSETTING 5

Pandemiplan for Nord-Fron kommune 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 2 MÅLSETTING 5 Innhold 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 1.1 Definisjoner 2 Faseinndeling i forløpet av en pandemi. (Statens faser) 3 1.2 Scenarier 4 1.3 Sammenheng med kommunale beredskapsplaner 4 1.4 Kommunens

Detaljer

Pandemiplanen revisjon 2006

Pandemiplanen revisjon 2006 Pandemiplanen revisjon 2006 Bjørn-Inge Larsen, direktør 16. februar 2006 Fugleinfluensa en felles utfordring Pandemiplanen - revisjon 2006 2 Tre typer influensa Sesonginfluensa den vanlige influensaen

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 1. Innledning Influensapandemier forekommer med noen tiårs mellomrom. Dette er epidemier som forårsakes av et influensa A-virus med

Detaljer

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Svelvik 2016 1 2 Innhold Definisjoner... 2 1. Målsetting - kontinuitetsplanlegging... 2 Lovkrav og regelverk... 3 2. Identifisering av kritiske funksjoner og brukere... 3 3.

Detaljer

Pandemi 2009. 9. juni 2009

Pandemi 2009. 9. juni 2009 Pandemi 2009 9. juni 2009 BAKGRUNN FOR PLANEN OG LOVVERK. Det er et krav fra helsemyndighetene at det foreligger en kommunal pandemiplan. Lokal pandemiplan knyttes til Smittevernlov, lov om helsemessig

Detaljer

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017 Pandemi 2017 Rådmannens innstilling 15. august 2017 1. Bakgrunn for planen og lovverk... 2 2. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 3. Informasjon og kommunikasjonstiltak... 3 4. Mobilisering

Detaljer

Pandemi 2013-16. 13. august 2013

Pandemi 2013-16. 13. august 2013 Pandemi 2013-16 13. august 2013 Pandemi 2013-17 1. Rullering... 2 2. Bakgrunn for planen og lovverket... 2 3. Epidemiologi... 2 4. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 5. Informasjon og kommunikasjonstiltak...

Detaljer

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Pandemiberedskap Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smittevernkonferanse, Buskerud 2015 Innhold Tidligere pandemier Potensielle

Detaljer

PANDEMI-PLAN SIRDAL KOMMUNE. Skrevet av: kommuneoverlege Ivan Jovovic

PANDEMI-PLAN SIRDAL KOMMUNE. Skrevet av: kommuneoverlege Ivan Jovovic PANDEMI-PLAN SIRDAL KOMMUNE Skrevet av: kommuneoverlege Ivan Jovovic Oppdatert desember 2016 1 HENSIKT : Pandemi-plan skal bidra til å: Redusere sykelighet og død Ta hånd om et stort antall syke og døende

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Pandemier- den mest sannsynlige helsetrussel vi står overfor Pandemier er definert som epidemier

Detaljer

Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak

Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak 1 Folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet@fhi.no kjersti.margrethe.rydland@fhi.no Kristiansand og Lørenskog, 13.11.2015 Deres saksnummer 14/906 Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HURUM KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR HURUM KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR HURUM KOMMUNE Side 1 av 20 Filnavn: Pandemiplan II Hurum Kommunens pandemiplan Initialer Dato Skrevet av IH 9/8-2009 Kontrollert av Godkjent av Revideres eller reutstedes innen 9/8-2010

Detaljer

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Sesongvaksinen Ny sammensetning hvert år Trivalent vaksine som inneholder tre inaktiverte

Detaljer

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Pandemier- den mest sannsynlige helsetrussel vi står overfor Pandemier er definert som epidemier

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN

PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN Åsnes Grue Våler PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN Vedlegget gjelder smittevernarbeid i beredskapssituasjoner generelt og pandemisituasjoner spesielt. Den må ses i sammenheng

Detaljer

PLAN FOR MASSEVAKSINASJON MOT PANDEMISK INFLUENSA I LEVANGER KOMMUNE

PLAN FOR MASSEVAKSINASJON MOT PANDEMISK INFLUENSA I LEVANGER KOMMUNE Levanger kommune Rådmannen FELLES HELSE - PLAN FOR MASSEVAKSINASJON MOT PANDEMISK INFLUENSA I LEVANGER KOMMUNE L e v a n g e r k o m m u n e D a t o : 1 5. 1 0. 2 0 0 9 1 Plan for massevaksinasjon mot

Detaljer

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA. Evenes og Tjeldsund kommuner

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA. Evenes og Tjeldsund kommuner PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Evenes og Tjeldsund kommuner INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...Feil! Bokmerke er ikke definert. BAKGRUNN...Feil! Bokmerke er ikke definert. Noen scenarier og tall...feil! Bokmerke

Detaljer

Pandemiplan. Stordal kommune

Pandemiplan. Stordal kommune Pandemiplan Stordal kommune 01.07.2015 Innhold 1. Målsetting med planen 2. Informasjons- og kommunikasjonstiltak 3. Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring 4. Tiltak i kommunen i de ulike fasene

Detaljer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Siri Helene Hauge Avdelingsdirektør Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet Beredskapsdagen 2017 11. mai 2017 Innhold Influensa Influensapandemier

Detaljer

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4.3.3-1 Definisjoner, Bakgrunn og lovverk Pandemisk influensa er en verdensomspennende epidemi av influensa. Et flertall av mennesker er samtidig

Detaljer

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1)

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Kommunen har pr 15.11.09 bare fått tildelt 1000 vaksinedoser. Her følger en

Detaljer

Pandemiplan Namdalseid kommune PANDEMIPLAN NAMDALSEID KOMMUNE

Pandemiplan Namdalseid kommune PANDEMIPLAN NAMDALSEID KOMMUNE PANDEMIPLAN NAMDALSEID KOMMUNE Oppdatert 12.08.09 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse MÅLSETNING MED PANDEMIPLAN 3 INFORMASJONS OG KOMMUNIKASJONSTILTAK 3 ANSVAR, RAPPORTERINGSLINJER OG LEDELSESFORANKRING

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 1. Innledning side 3 2. Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring side 3 3. Informasjons-

Detaljer

Mal for kommunal smittevernplan

Mal for kommunal smittevernplan Mal for kommunal smittevernplan Forankring og gyldighet av planen Hensikt med planen, formelt grunnlag Kommunens oppgaver (plikter og ansvar) i smittevernet Andre formelle rammer rundt smittevernet Sammenheng

Detaljer

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Beredskap Kommunal beredskap ved pandemi Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Case Fra pandemien høsten 2009 Du er kommunelege i liten kommune (6000) Første del-leveranse med vaksine (500

Detaljer

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Svineinfluensa Status for pandemien Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Hva jeg skal snakke om Beredskap før utbruddet Hva skjedde Epidemiologi,

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK Hva er pandemisk influensa? Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt influensavirus som få vil være motstandsdyktige mot og som smitter lett mellom

Detaljer

PANDEMIPLAN RINDAL KOMMUNE

PANDEMIPLAN RINDAL KOMMUNE PANDEMIPLAN RINDAL KOMMUNE Innhold: Målsetning med planen Informasjons og kommunikasjonstiltak Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring Tiltak i kommunen i de ulike fasene av en influensapandemi

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune

Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune Innhold Innledning... 3 1. Kommunens oppgaver, lovgrunnlag og målsetting ved en pandemi.... 4 1.1. Kommunens hovedoppgaver og lovgrunnlag... 4 1.2.

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

PHS3. Beredskapsplan. for. Pandemisk influensa

PHS3. Beredskapsplan. for. Pandemisk influensa PHS3 Beredskapsplan for Pandemisk influensa Flekkefjord kommune 1.0 Innledning Influensapandemier er store verdensomspennende epidemier forårsaket av et nytt virus som store deler av befolkningen mangler

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - INTERIMVERSJON NASJONAL BEREDSKAPSPLAN MOT EBOLA INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR HELSE,

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Byrådssak 1144/09. Dato: 5. mai Byrådet. Pandemisk influensa - lokal plan for Bergen 2009 HVE Hva saken gjelder:

Byrådssak 1144/09. Dato: 5. mai Byrådet. Pandemisk influensa - lokal plan for Bergen 2009 HVE Hva saken gjelder: Dato: 5. mai 2009 Byrådssak 1144/09 Byrådet Pandemisk influensa - lokal plan for Bergen 2009 RIBE HVE-4121-200802813-27 Hva saken gjelder: Kommunehelsetjenesten skal ha beredskap for å kunne håndtere en

Detaljer

Oppfølging av meslingetilfeller

Oppfølging av meslingetilfeller Oppfølging av meslingetilfeller Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2015 Innhold Status på meslingetilfeller

Detaljer

Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo

Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo v/inger-lise Wilhelmsen, teamleder for smittevern i bydel Gamle Oslo 06.11.13 Hepatitt A Virusinfeksjon Fører ikke til bærertilstand

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavirus Ingen ny sykdom Hippokrates beskrev influensaliknende sykdom 412 BC 18 verdensomfattende

Detaljer

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Tiltaksplan for masse i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Denne planen skal revideres umiddelbart dersom det kommer en endring i beredskapssituasjonen som tilsier at revisjon bør skje. Planen skal

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE (Delplan innenfor kommunens Smittevernplan) August 2009.

PANDEMIPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE (Delplan innenfor kommunens Smittevernplan) August 2009. PANDEMIPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE (Delplan innenfor kommunens Smittevernplan) August 2009. 1 PANDEMIPLAN KRØDSHERAD KOMMUNE. Delplan innenfor kommunens Smittevernplan. August 2009 Pandemi. I moderne tid

Detaljer

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Innhold KOMMUNALT PLANVERK KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Bjørn Størsrud Kommuneoverlege Forberedt på det uventede Kommunens ansvar ved kriser Plan for helsemessig og sosial beredskap

Detaljer

RAPPORT INFLUENSAPANDEMI RYGGE KOMMUNE 2010/2011

RAPPORT INFLUENSAPANDEMI RYGGE KOMMUNE 2010/2011 RAPPORT INFLUENSAPANDEMI RYGGE KOMMUNE 2010/2011 Rygge kommune april 2010 Bakgrunn: Kommunens ansvar i forhold til smittsomme sykdommer er hjemlet i Smittevernloven (LOV 1994-08-05 nr. 55). I følge 7-1

Detaljer

Pandemiinformasjon Influensa A(H1N1) 7. desember 2009 (basert på tall fra uke 48) Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Pandemiinformasjon Influensa A(H1N1) 7. desember 2009 (basert på tall fra uke 48) Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet Pandemiinformasjon Influensa A(H1N1) 7. desember 2009 (basert på tall fra uke 48) Fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 1 Situasjonen i Norge - Forekomsten av influensalignende sykdom som blir

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa

Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Hensikt Sørge for at Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, har en plan for å håndtere influensapandemi med bakgrunn i Nasjonal beredskapsplan.

Hensikt Sørge for at Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, har en plan for å håndtere influensapandemi med bakgrunn i Nasjonal beredskapsplan. Bakgrunn... 1 Hensikt... 1 1. Generelt... 1 1.1 Katastrofeledelse... 2 1.2 Generelle tiltak... 2 1.3 Faseinndeling under pandemi beskrivelse av ulike faser fra WHO... 3 1.4. Lokale mål og tiltak... 4 1.4.1

Detaljer

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen 17.09.2010 Per Espen Akselsen Senter for smittevern Haukeland universitetssykehus per.akselsen@helse-bergen.no Hva hadde vi? Nasjonal beredskapsplan

Detaljer

PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE

PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE Dette er en delplan i Hemne kommunes smittevernplan. Innhold: Målsetning med pandemiplanen. Informasjon og kommunikasjon. Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring. Tiltak

Detaljer

Smittevernplan. Morten Bergkåsa kommuneoverlege

Smittevernplan. Morten Bergkåsa kommuneoverlege Smittevernplan Morten Bergkåsa kommuneoverlege Smittevernplan Kommuneoverlege Smittevernkontoret Tuberkulose Meningitt HIV / AIDS Utbrudd næringsmiddelbåren Utbrudd allmennfarlig smittsom sykdom Legionella

Detaljer

Erfaringer fra influensapandemien

Erfaringer fra influensapandemien Erfaringer fra influensapandemien Oppsummering av vinterens erfaringer Vårmøtet i infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi, Oslo 4. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet

Detaljer

Prioritert vaksinasjon i helseforetak og samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjenesten

Prioritert vaksinasjon i helseforetak og samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjenesten Prioritert vaksinasjon i helseforetak og samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjenesten 17.09.2007 Per Espen Akselsen Senter for smittevern Helse Bergen Vaksinering i kommunene og/eller i helseforetak?

Detaljer

Pandemiplan for randaberg kommune. Pandemiplan. Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord)

Pandemiplan for randaberg kommune. Pandemiplan. Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord) Randaberg kommune Pandemiplan for randaberg kommune JUNI 2009 pandemiplan Pandemiplan Randaberg kommune Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord) Randaberg kommune Pandemiplan for randaberg kommune JUNI 2009

Detaljer

Smittevern. Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette

Smittevern. Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette Smittevern Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette Mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse på russ. Innlagt på sykehus fra legevakt «innleggende lege kontakter vakthavende på akuttmottaket grunnet spørsmål

Detaljer

Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009

Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009 Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009 Rapport Tid Tirsdag 28.04.2009 kl. 17.30 Innhold Råd om bruk av antivirale legemidler Sendt til Helsedirektoratet (beredskap@helsedirektoratet.no)

Detaljer

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa w SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET Beredskapsplan Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa / Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa ~ i SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET Forord Influensapandemier

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA. NORDLANDSSYKEHUSET BODØ 30 okt 2009

BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA. NORDLANDSSYKEHUSET BODØ 30 okt 2009 BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA NORDLANDSSYKEHUSET BODØ 30 okt 2009 1 Bakgrunn... 1 Hensikt... 1 1. Generelt... 1 1.1 Katastrofeledelse... 2 1.2 Generelle tiltak... 2 1.3 Faseinndeling under pandemi

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

Sesonginfluensa, fugleinfluensa og pandemi i et globalt og nasjonalt perspektiv

Sesonginfluensa, fugleinfluensa og pandemi i et globalt og nasjonalt perspektiv Sesonginfluensa, fugleinfluensa og pandemi i et globalt og nasjonalt perspektiv Bjørn G. Iversen (overlege) Synne Sandbu (overlege) Hanne Nøkleby (divisjonsdirektør) Anne Wenche Lindboe (prosjektleder)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for Tingvoll kommune

SMITTEVERNPLAN for Tingvoll kommune SMITTEVERNPLAN for Tingvoll kommune Oppdatert 16.4.2008 i forbindelse med Fylkesmannens gjennomgang av beredskapen i Tingvoll kommune. Oppdatert plan er ikke behandlet i Kommunestyret. Opprinnelig plan

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 60 64 SAKSKART

Detaljer

Pandemiplanen. Hva innebærer den for kriseberedskapen i kommunene? Helge Garåsen Kommuneoverlege i Trondheim

Pandemiplanen. Hva innebærer den for kriseberedskapen i kommunene? Helge Garåsen Kommuneoverlege i Trondheim Pandemiplanen. Hva innebærer den for kriseberedskapen i kommunene? Helge Garåsen Kommuneoverlege i Trondheim Hvorfor beredskapsarbeid? Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje. ( Aristoteles, 384-332

Detaljer

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Anne Dorte Halberg Mattilsynet, distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynet - organisering

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for Rindal kommune

SMITTEVERNPLAN for Rindal kommune SMITTEVERNPLAN for Rindal kommune Innholdsfortegnelse 1. Lovgrunnlag og formål... 2 1.1. Aktuelle lover... 2 1.2. Formål... 2 1.3. Noen definisjoner... 3 2. ROS-analyse... 3 3. Kommunen sitt ansvar og

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

Pandemiberedskap i spesialisthelsetjenesten. Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold

Pandemiberedskap i spesialisthelsetjenesten. Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold Pandemiberedskap i spesialisthelsetjenesten Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold Hvor forberedt er vi i ved SiV? Normalkapasitet/reservekapasitet Vanlige pasienter Intensivbehandling Begrensende faktorer

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

Oppsporing og oppfølging av kontakter til pasient med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom

Oppsporing og oppfølging av kontakter til pasient med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom Oppsporing og oppfølging av kontakter til pasient med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom Tone Bruun Avdeling for infeksjonsovervåking Fagseminar om ebolavirussykdom oktober 2014 Identifisere og

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 18:00 Komite Helse og Omsorg Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Birgitte Klüwer Avdeling for influensa, FHI Foto: NTB Scanpix. Planlegging av massevaksinasjon mot pandemisk influensa

Birgitte Klüwer Avdeling for influensa, FHI Foto: NTB Scanpix. Planlegging av massevaksinasjon mot pandemisk influensa Birgitte Klüwer Avdeling for influensa, FHI Foto: NTB Scanpix Planlegging av massevaksinasjon mot pandemisk influensa Innhold Informasjon om planveilederen bakgrunn formål oppbygning Forutsetninger og

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Oversikt Hva er et utbrudd Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Utbruddsetterforskning:

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5: Tiltak ved en pandemi Del

Detaljer

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge?

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Avdelingsleder Erik Thomassen Sikkerhetsdagene, Trondheim, 2. november 2010 1 Bakgrunn Fire pandemier på 1900-tallet, over 30 år siden

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

FIRM konferanse 25. August 2013

FIRM konferanse 25. August 2013 FIRM konferanse 25. August 2013 VAKSINERING/ SMITTEVERN I BEDRIFTER HMS-rådgiver/ helsesøster Gerd Marie Furfjord BEDRIFTSHELSETJENESTENS GRUNNLAG Grunnlaget for vårt arbeid er Arbeidsmiljølovens 3-3,

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner

Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner Generelt Etter spredning av fugleinfluensaviruset H5N1 til flere europeiske land er sannsynligheten

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa)

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) Her er en del informasjon i forbindelse med influensa A (H1N1) svineinfluensa og om pandemi. Informasjonen baserer seg på informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Detaljer

4.8.2009. Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune

4.8.2009. Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune 1 Innhold 1 Generell informasjon om pandemi... 3 1.1 Hva er pandemisk influensa?... 3 1.2 Hvordan starter en pandemi?... 3 1.3 Hvor farlig er pandemisk

Detaljer

Utkast til referat fra møte i influensapandemikomiteen

Utkast til referat fra møte i influensapandemikomiteen Utkast til referat fra møte i influensapandemikomiteen Tirsdag 4. desember 2007, kl. 13.00-17.00 Sted: Møterom 1604 i Sosial- og helsedirektoratet Til stede: Bjørn-Inge Larsen, Morten Randmæl, Hanne Nøkleby,

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune ? SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune Tilsynsgruppe: rådgiver Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad rådgiver Lisbeth

Detaljer

Får vi et vaksinasjonsprogram for voksne? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet

Får vi et vaksinasjonsprogram for voksne? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Får vi et vaksinasjonsprogram for voksne? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet: Utrede opprettelsen av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer