Pandemiplanen. Hva innebærer den for kriseberedskapen i kommunene? Helge Garåsen Kommuneoverlege i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pandemiplanen. Hva innebærer den for kriseberedskapen i kommunene? Helge Garåsen Kommuneoverlege i Trondheim"

Transkript

1 Pandemiplanen. Hva innebærer den for kriseberedskapen i kommunene? Helge Garåsen Kommuneoverlege i Trondheim

2 Hvorfor beredskapsarbeid? Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje. ( Aristoteles, f. kr. ) Vi arbeider for at færre uønskede hendelser skal inntreffe. Vi arbeider for å redusere omfanget av de uønskede hendelsene som likevel vil komme.

3 Tall og fakta for Trondheim Areal: 341 km² Befolkning: > syke(7-8000)! Studenter: > 4500 syke (1500)! Utelandske borgere: 9 % Husholdninger: Forventet levealder menn: 77,5 år Forventet levealder kvinner: 82,1 år Befolkningstetthet: 452,6 per km²

4 Kommunen som arbeidsgiver (2006) medarbeidere -> 1500 syke (500)! årsverk Sykefravær: Normalt 9,7 pst. ->14-15 % Kvinner: 75 pst av årsverkene Deltid: 52 pst av alle, av disse 84 pst kvinner Ledere: Kvinner 68 pst 215 enheter

5 BYSTYRET / FORMANNSKAPET RÅDMANNEN KOMMUNALDIREKTØRENE Oppvekst og utdanning Kultur og miljø Byutvikling Helse og velferd Organisasjon Finansforvaltning RÅDMANNENS FAGSTAB KOMMUNALE FORETAK Trondheim parkering KF Stavne Gård KF ENHETER Revisjon- og resultatkontroll Bystyresekretariatet TJENESTER INTERNE TJENESTER ANNEN VIRKSOMHET Organisasjonskart pr Barnehager Skoler Barne- og familietjenester Helse- og velferdstjenester Kulturenheten Miljø- og landbruksenheten Næringsmiddelkontrollen Trondheim folkebibliotek Produksjonskjøkken Kvalifiseringssenter for innvandrere Tolketjenesten Trondheim kommunale musikk- og kulturskole Plan- og bygningsenheten Trondheim byteknikk Bolig- og byfornyelseskontoret Byantikvaren Juridisk kontor Hovedstevnevitnet m/forliksrådet Trondheim kemnerkontor Trondheim brann- og redningstjeneste Trondheim kommunale feiervesen Trondheim eiendom Trondheim byggservice Trondheim bydrift IT-tjenesten Innkjøpskontoret Finans- og regnskapstjenesten Lønnstjenesten Kommuneadvokaten Post-, arkiv- og grafiske tjenester Personaltjenesten Informasjonstjenesten Rådmannens kontortjeneste Økonomitjenesten Utviklingstjenesten Trondheimsfjorden Interkommunale Havn Trondheim Kino AS Trondheim Renholdsverk AS Olavshallen AS Oversikt aksjer

6 Risikotyper Intern risiko Menneskelig Prosess Teknologi Mislighet Ekstern risiko Politisk Lover og regler Samfunnsmessig Konkurranse Rennome

7 Sannsynlighet ROS F=Felles, Pilene viser hvor risikoen er plassert etter at tiltakene er vurdert Høy Forv. å oppstå under de fleste omstendigheter F44 I4 F39 Sannynlig Vil ssh. oppstå under de fleste omstendigheter F27, Moderat Vil oppså på et eller annet tidspunkt - F44 I4 F27 F39 Lite sannsynlig Aldri i vår kommune, skjedd i annen kommune Sjelden Aldri skjedd i Trondheim Kommune eller annen Kommune. Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært kritisk Konsekvens = Kritisk (1. prioritet) = Høy (2. prioritet) = Moderat (3. prioritet)

8 Hendelsens konsekvenser for liv og helse: Hendelsens konsekvenser for miljø og materielle verdier: Hendelsen defineres som: Ansvarlig for å håndtere situasjonen: Fare for få og små personskader Fare for mindre skader: lokale skader som er relativt enkle å utbedre En viss fare Enhetsleder Enhetsleder varsler Rådmannen, dvs. ansvarlig kommunaldirektør. Fare for alvorlige personskader. Dødsfall kan forekomme Fare for alvorlige skader: reversible relativt kortvarige kort restitusjonstid som truer miljøet og/eller materielle verdier som truer infrastruktur Kritisk/farlig Enhetsleder (ved avgrenset område) Enheten og brannvesenet varsler kriseledelsen v/rådmannen, se pkt. 3 om varsling. Rådmannens kriseledelse skal håndtere hendelsen. Fare for betydelige personskader, dødsfall, behov for evakuering Svært alvorlige skader: ikke reversible langvarige lang restitusjonstid som truer store materielle verdier som truer infrastruktur Katastrofal Kriseledelse ved Rådmannen Enheten og brannvesenet varsler kriseledelsen v/rådmannen, se pkt. 3 om varsling. Enhetsleder skal være til stede eller være representert på krisestedet hele tiden

9 Prinsipper for offentlig kriseberedskap Ansvarsprinsippet betyr at den som har et ansvar i en normalsituasjon også har et ansvar i tilfelle ekstraordinære hendelser. Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjon man har under kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå.

10 Samarbeidspartnere St. Olavs Hospital HF Fylkesmannen Politiet Forsvaret Regionale og sentrale statsetater Sivilforsvaret Røde Kors / Norsk Folkehjelp / KFB Frivillige organisasjoner...

11 Enhetenes beredskapsplan Synliggjøre linjeansvar. Nærhet til ulykken og de berørte. Utnytte og videreutvikle egen kompetanse. Opprettholde tjenesteproduksjonen.

12

13 Når hendelsen defineres som kritisk/farlig eller katastrofal Rådmannen vurderer om han skal overta eller om enhetsleder skal håndtere hendelsen. Rådmannen etablerer en kriseledelse i rådhuset. Denne består av rådmannens strategiske ledergruppe, og nøkkelpersoner som er aktuelle for den type ulykke eller katastrofe som foreligger.

14 Beredskapshåndboken Del 1 - Plan for kriseledelse Denne planen er et hjelpemiddel for alle ledere i Trondheim kommune. Lokale beredskapsplaner skal bygge på plan for kriseledelse. Ajourført pr Del 2 - Beredskapsarbeid i Trondheim kommune Her finnes bl.a. reglement for beredskapsarbeidet i kommunen (bystyrevedtak av 1999), om organiseringen av beredskapsarbeidet, akseptkriterier for risiko, om internkontroll og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Her ligger også "Melding om samfunnssikkerhet og beredskap". Ajourført pr Del 3 - Beredskapsplaner i Trondheim kommune Her finnes en oversikt over beredskapsområdet, og hvem som er ansvarlig innen de ulike områdene, f.eks. brannvern, vannforsyning osv. Ajourført pr Del 4 - Oversikt over aktuell litteratur, webadresser og hjelpestoff Her finnes bl.a. en oversikt over aktuelle lover og forskrifter innen beredskapsområdet, samt tips på litteratur. I tillegg finnes Rutine for behandling av inngående post ved mistanke om innhold av helsefarlige smittestoffer, og Huskelapp - hvordan takle en krise? Ajourført pr

15 Krisehåndtering Smittevernplan 7.1 Beredskapshåndbok - Trondheim kommune, krisehåndtering 7.2 Ansvar i krisesituasjoner 7.3 Beredskapsplan, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid 7.4 Beredskapsplan, momentliste til bruk i utbruddsituasjon 7.5 Generelle retningslinjer ved allmennfarlige smittsomme sykdommer i Trondheim 7.6 Influensapandemi, lokal plan for beredskap 7.7 Håndtering av situasjoner med mulig eksponering for biologisk agens, vesentlig miltbrann

16 Pandemisk influensa

17 Beredskap i kommunehelsetjenesten Overvåking Etterforskning Oppklaring Informasjon Publikum Massemediene Smitteverntiltak Smitteoppsporing Karantene Hjemmeisolering Arbeidsforbud Møteforbud Stenging av områder Vaksinasjon Kjemoprofylakse

18 Smittevern er å bryte smittekjeden Vaksinasjon av de friske Smittemottaker Smittestoff Behandling av de syke Isolering av de syke Smittekilde Munnbind på de friske Inngangsport Smittemåte Utgangsport Munnbind på de syke Større avstand mellom folk

19 I en beredskapssituasjon skal smittevernoverlegen Vurdere om situasjonen er/kan bli kritisk/farlig eller katastrofal og varsle rådmannen Smittevernoverlegen skal bistå rådmannens kriseledelse

20 Smittevernoverlegen kan opprette en smitteverngruppe Raskt kalles sammen ved et tilfelle eller en hendelse som defineres som kritisk/farlig eller katastrofal Medlemmer avhengig av smittesituasjon Kommuneoverlege/rådmann holdes kontinuerlig oppdatert Beredskapsrådgiver og informasjonstjenesten innkalles ved behov

21 Rådmannens kriseledelse Informasjon til eget personale og befolkning Tiltak i forhold til infrastruktur (eks) Barnehager, skoler Transport Matforsyning, drikkevann Omsorg/behandling Varslig, innkalling og møtested for ekstra personell, endring av vaktplaner

22 Rådmannens kriseledelse Iverksette retningslinjer for vaksinasjon og evt. profylaktisk behandling av friske, inkludert eget personale Organisere forsyning av legemidler og vaksiner Opprettelse av enhet for massemottak/undersøkelse Organisere evt. massemottak Kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten inkl. AMK-sentral Iverksette retningslinjer for behandling og innleggelse i sykehus og uttak fra sykehus Omsorg og behandling i eget hjem og insitusjoner Organisering av anbringelse og identifisering av døde

23 Ad mottak fra sykehus Oversikt over kommunenes tilgjengelige Pleieplasser Syke-/pleiehjem Nødplasser Hoteller Feltsykehus Ressurser Utstyr

24

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Et helhetlig ledelsessystem med miljømålsettingene integrert

Et helhetlig ledelsessystem med miljømålsettingene integrert Miljøledelse i Trondheim kommune: Erfaringer, fallgruver og suksessfaktorer Et helhetlig ledelsessystem med miljømålsettingene integrert Miljødirektør Thorbjørn Bratt, Trondheim kommune Østersund, 13.

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig 2015 Solid - Raus - Spenstig KRISE Krise- og OG beredskapsplan BEREDSKAPSPLAN STAVNE Stavne ARBEID Arbeid OG og KOMPETANSE Kompetanse KF KF Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Definisjon av krise... 3 1.2.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1. Hensikt side 3 1.2. Risiko og sårbarhetsanalyse kort innføring side 3 1.3. Arbeidet med analysen side 3 1.4. Prioritering av hendelser med størst risiko side 3 2.

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer