Jan Ivar Bjørnli Innkjøpssjef, Rita Endresen Kvalitetsleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jan Ivar Bjørnli Innkjøpssjef, Rita Endresen Kvalitetsleder"

Transkript

1 Innkjøpstjenesten Jan Ivar Bjørnli Innkjøpssjef, Rita Endresen Kvalitetsleder Gardemoen 21. mars 2012 Innkjøpstjenesten 1

2 Status e-handel Agenda Prosessarbeid, Kvalitetssystem Innkjøpstjenesten 2

3 Nøkkeltall Trondheim kommune Ansatte Budsjett 10 milliarder kr Innkjøp ca 2 milliarder kr/år Drift 1 milliard kr Investeringer 1 milliard kr transaksjoner Innkjøpstjenesten 3

4 BYSTYRET / FORMANNSKAPET RÅDMANNEN KOMMUNALE FORETAK ENHETER KOMMUNALDIREKTØRENE Oppvekst og utdanning Kultur Byutvikling Helse og velferd Organisasjon Finansforvaltning Trondheim parkering KF Stavne Gård KF Trondheim kommunerevisjon Bystyresekretariatet RÅDMANNENS FAGSTAB TJENESTER INTERNE TJENESTER ANNEN VIRKSOMHET Organisasjonskart pr Analysesenteret Barnehager Oppvekstkontoret Barne-og familietjenester Byantikvaren Byplankontoret Byggesakskontoret Helse- og velferdstjenester Hjemmetjenester Kart- og oppmålingskontoret Kulturenheten Kvalifiseringssenter for innvandrere Miljøenheten Skoler Sosiale tjenester Helse- og velferdssentre Tolketjenesten Trondheim bydrift Stabsenhet for byutvikling Trondheim eiendom Trondheim folkebibliotek Trondheim kemnerkontor Trondheim kommunale feiervesen Trondheim kommunale musikk- og kulturskole IT-tjenesten Innkjøpstjenesten Regnskapstjenesten Lønnstjenesten Kommuneadvokaten Trondheim byarkiv Personaltjenesten Kommunikasjonsenheten Kontortjenesten Økonomitjenesten Olavshallen AS Trondheimsfjorden Interkommunale Havn Trondheim Kino AS Trondheim kommunale pensjonskasse Trondheim Renholdsverk AS Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

5 Anskaffelsesstrategi Bakgrunn Det er et krav fra statlige myndigheter at alle offentlige organisasjoner skal ha sin egen anskaffelsesstrategi. Trondheim kommune har gjennom flere år hatt fokus og jobbet målbevist med anskaffelser. Anskaffelser er en av de sentrale støtteprosesser i offentlige virksomheter, og det er derfor viktig å legge til rette for fortsatt fokus på området. Formål Strategien skal blant annet bidra til at anskaffelser i Trondheim kommunes regi utføres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, god forretningsskikk og effektiv ressursbruk. Ønsket ståsted i VISJON Det er viktig å videreutvikle kommunens arbeid med anskaffelser. Følgende visjon skal derfor være retningsgivende i anskaffelsesarbeidet: Trondheim kommune skal være ledende innen offentlige anskaffelser og være en foregangskommune innen samfunnsansvar og miljø. Anskaffelser skal ha en god forankring i ledelsen og skal være et godt økonomisk styringsverktøy. Anskaffelsesstrategien skal beskrive de overordnede rammer for anskaffelser i Trondheim kommune. Ledelsen i Trondheim kommune er ansvarlig for at anskaffelser støtter opp under de mål som er satt og foretas i samsvar med gjeldende lover og regler og har ansvar for å sette anskaffelser inn i en strategisk sammenheng. Innkjøpstjenesten 5

6 Anskaffelsesstrategi e-strategi Ved å ta i bruk teknologi i alle ledd i anskaffelsesprosessen vil effektiviteten øke. Trondheim kommune vil vurdere å ta i bruk et elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy. Dette vil føre til at anbudsprosessene blir gjennomført raskere fra kunngjøring til evaluering av tilbud og det vil kvalitetssikre gjennomføringen av prosessen. Det finnes i tillegg kontraktshåndteringsverktøy som etter hvert kan vurderes tatt i bruk. Det jobbes for en økning av antall leverandører via elektronisk handel, og at det ved strategiperiodens slutt er innført at alle bestillinger innen drift skal registreres elektronisk. Dette vil gi kommunen en bedre kontroll og sporbarhet på alle anskaffelser. Elektronisk kontroll mellom hva som er bestilt, varemottak og hva det betales for bør prioriteres. Innkjøpstjenesten 6

7 Anskaffelsesstrategi Handlingsplan -organisering og fullmakter -kompetanse -samfunnsansvar -e-strategi -regnskap og analyse -leverandørutvikling Innkjøpstjenesten 7

8 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser i Trondheim kommune supplement til lov og forskrift et hjelpemiddel for å forstå anskaffelsesprosessene de ansatte i Trondheim kommune har plikt til å følge kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser. Innkjøpstjenesten 8

9 Forankring: Lederavtalen 2010: I 2009 ble ny anskaffelsesstrategi for Trondheim kommune vedtatt. I strategien fremkommer at Trondheim kommune skal være ledende innen offentlige anskaffelser og være en foregangskommune innen samfunnsansvar og miljø. Anskaffelser skal ha en god forankring i ledelsen og skal være et godt økonomisk styringsverktøy. Alle anskaffelser i Trondheim kommune skal utføres profesjonelt og effektivt slik at kommunens ressurser blir utnyttet best mulig, sikres sporbarhet og dermed legge grunnlag for tilstrekkelig interne kontrollen. Enhetsleder er ansvarlig for at anskaffelser skjer på bakgrunn av gjeldende lover og regler, kommunens anskaffelsesstrategi og kommunale retningslinjer. Kritisk kompetanse for enhetsledere Innkjøpstjenesten 9

10 E-handel Trondheim kommunes valgte innkjøpssystem E-handel er et verktøy for implementere kommunens innkjøpsstrategi i organisasjonen. E-handel effektiviserer indirekte arbeidsprosessene ved innkjøp Bruk av e-handel gir bedre styringsdata Gir oss muligheter til å utnytte stordriftsfordeler (gunstigere priser) ved å inngå rammeavtaler som styres av e-handel. Direkte økonomiske effekter: Lojalitet til rammeavtaler: smalere produktsortiment strenge rutiner på bruk av e-handels portalen økt fokus på innkjøpsprosessen generelt Bedre betingelser: Innføring av e-handel gir bedre forhandlingsgrunnlag ved reforhandling av nye avtaler Innkjøpstjenesten 10

11 Status e-handel 220 enheter i TK benytter løsningen brukere. 50 leverandører ordrer pr år. 250 mill pr år. Innkjøpstjenesten 11

12 Erfaringer, grep og kritiske suksessfaktorer Kritiske suksessfaktorer: Forankring i kommunens toppledelse. Forankring hos enhetsledere. Bør være en viss størrelse på organisasjonen, små organisasjoner bør søke samarbeid med andre. Starte med volumprodukter (rammeavtaler med vesentlig volum og mange avrop). Fokus på områder hvor vi kan redusere innkjøpskostnadene (ikke ensidig fokus på volum).

13 Visjon Innkjøpstjenesten: "Innkjøpstjenesten skal være en av Norges fremste innkjøpsorganisasjoner innen den offentlige sektor" Kvalitetspolitikk: Trondheim kommunes innkjøp skal være i tråd med kommuneplanen og gjeldende regelverk. Innkjøpstjenesten skal bidra til økt verdiskapning ved anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Innkjøpstjenesten skal bidra til effektiv utnyttelse av kommunens ressurser og systematisk utvikle tjenestens kvalitet ved bruk av styringssystem. Miljøpolitikk: Trondheim kommunes innkjøp skal være i tråd med rådmannens miljøledelse av kommunen og gjeldene regelverk. Innkjøpsvirksomheten skal være miljøeffektiv og bidra til omdømmebygging for Trondheim kommune som en organisasjon som tar ansvar for miljø og bærekraft som beskrevet i kommuneplanens ( ) mål 8. Kontraktspartnere og leverandør påvirker i vesentlig grad Trondheim kommunens mulighet til å oppnå sine miljømål og styre sine viktige miljøpåvirkninger. Derfor skal Innkjøpstjenesten bidra til utvikling av leverandører ved å påvirke disse i en miljøriktig retning. Anskaffelsens art og innkjøpende enhets miljømål er førende for hvilke miljøkrav som stilles. 13

14 Styringssystem Innkjøpstjenesten ISO 9001 ISO (Sertifisert 9. des. 2008) Innkjøpstjenesten 14

15 Innkjøpstjenesten sertifisert desember 2008: ISO 9001 og ISO Innkjøpstjenesten 15

16 Bakgrunn Vedtak om at enkelte enheter i Trondheim kommune skulle sertifisere seg i forhold til miljø (ISO 14001) Innkjøpstjenesten ønsket å i tillegg sertifisere seg i henhold til kvalitet ISO Økt kvalitet på tjenesteproduksjon Innkjøpstjenesten 16

17 Oppstart / prosjekt Alle prosedyrer og prosesser ved Innkjøpstjenesten ble kartlagt, sortert, og systematisert og dokumentert Innleie av ekstern konsulent Teknikk og metodikk basert på ISO - standarder tilført fra ekstern konsulent. Innkjøpstjenesten 17

18 Omfang ( fra prosjektdirektivet) Kvalitetsstyringssystemet omfatter Innkjøpstjenestens miljø- og kvalitetsstyring. Innkjøpstjenesten miljøstyring etter NS EN ISO 14001:2004 og kvalitetsstyring etter NS-EN ISO 9001:2000 skal sertifiseres medio september. Kvalitetsstyringssystemet omfatter prosesser som beskrevet i Innkjøpstjenestens prosesskart. Innkjøpstjenestens kjerneprosesser er anskaffelse og rådgivning, med tilhørende rammebetingelser og støttefunksjoner som er felles for hele kommunen. Kvalitetsstyringssystemet er dokumentert gjennom kommunens 18 kvalitetssystem, Kantega.

19 2 hovedprosesser: Anbudsprosessen Kvalitetssystemet Rådgivingsprosessen ( Kontraktsoppfølging- prosess under utarbeidelse. I tillegg: Ledelseprosesse, støtte prosesser Innkjøpstjenesten 19

20 E-handel i kvalitetssystemet E-handel i alle aktuelle prosedyrer: Behovsdefinering Maler for konkurransegrunnlag Samhandlingsavtalen ligger som vedlegg til mal konkurransegrunnlag Mal kontrakt Støtteprosesser, både for innkjøpstjenesten og ut mot organisasjonen (brukerveiledinger, info om kurs med mer). Innkjøpstjenesten 20

21 Innkjøpstjenesten 21

22 Innkjøpstjenesten 22

23 Innkjøpstjenesten 23

24 Innkjøpstjenesten 24

25 Innkjøpstjenesten 25

26 Kvalitetssystem og saksbehandlingssystem (ESA) Innkjøpstjenesten har prosedyrer vedr. anbudskonkurransene liggende som milepælsplaner med avhengighet i ESA Alle maler i kvalitetssystemet ligger som maler i milepælsplan i ESA Innkjøpstjenesten 26

27 Trondheim kommunes kvalitetssystem Innkjøpstjenestens kvalitetssystem er en del av en helhet; Kvaliteket. Innkjøpstjenesten 27

28 Avvikssystem En av grunnpilarene i et kvalitetssystem. Prosedyrer for kontroll, rapportering og korrigerende tiltak = prosedyrer og maler vil måtte endres underveis. Viktig med forankring og holdninger Innkjøpstjenesten 28

29 Kvalitetssystemet gir bedre kvalitet: Godkjente prosesser og prosedyrer (inkl maler), vedrørende anskaffelser som kan brukes av hele kommunen. Som er i henhold til regelverket. Godkjente prosesser og prosedyrer vedrørende rådgivingprosesser. Støtteprosesser internt og ut mot organinsasjonen Ledelseprosesser som retningslinjer og rammebetingelser. Kontroll og oppfølging av avvik. Revisjon. Etterprøvbarhet. 29

30 Kvalitetssystemet gir bedre effektivitet: Prosedyrer som oppskrift med maler. Samme maler i kvalitetssystemet og saksbehandlingssystemet. Innkjøpstjenesten 30

31 Bruk av prosessarbeid som fundament for endringsarbeid Prosedyrer og prosesser identifiseres, dokumenteres, og settes i system : gir bevisstgjøring om hva som skal / må gjøres, samt rekkefølge på oppgavene. Prosedyrer og prosesser godkjennes Oppgaver forenkles når systemet er på plass Ansvarliggjøring Forbedrings- og avviksmeldinger gir kontroll, kontinuerlig utvikling og forbedring. PROSESS = MERVERDI Innkjøpstjenesten 31

32 Innkjøpstjenesten Erling Skakkes gt Trondheim 32

Et helhetlig ledelsessystem med miljømålsettingene integrert

Et helhetlig ledelsessystem med miljømålsettingene integrert Miljøledelse i Trondheim kommune: Erfaringer, fallgruver og suksessfaktorer Et helhetlig ledelsessystem med miljømålsettingene integrert Miljødirektør Thorbjørn Bratt, Trondheim kommune Østersund, 13.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling Innkjøpsstrategi MK 2015-22

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Lederkurs i offentlige anskaffelser Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser er ikke for amatører Politisk ledelse Ordfører, fylkesordfører, statsråd Fastsetter de politiske rammene

Detaljer

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser Leverandørutvikling

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler www.pwc.com Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler Generisk sluttrapport fra spørreundersøkelse utført av PwC på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

ANSKAFFELSES- STRATEGI. For perioden 2013-2016

ANSKAFFELSES- STRATEGI. For perioden 2013-2016 ANSKAFFELSES- STRATEGI For perioden 2013-2016 Dokumentansvarlig: Ragnar Bjørgaas Utarbeidet av: Ingar F. Asper med flere Dato opprettet: 31. mai 2013 Dato sist endret: 13. desember 2013 Versjon: 11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09.

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09. REVISJONER 2007-8 Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Innkjøp rapportert 2007 handlingsplan 2008 Dato: 16.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Aker År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen

Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen Forbedret ressursbruk Prosjektplan for gjennomføringsfasen 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 3 2 FORUTSETNINGER, PRINSIPPER OG MÅL FOR GJENNOMFØRINGSFASEN... 9 2.1 FORUTSETNINGER OG PRINSIPPER FOR UTVIKLINGSARBEIDET...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

INNKJØP - ETTERLEVELSE

INNKJØP - ETTERLEVELSE INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nordre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2015 2015-408/RG/SØJ FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 22. mai 2015. J.nr./referanse: 06-15/NL/ks KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth Kind, nestleder Kjartan Th. Stensvold

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no

Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no Ehandel i offentlig sektor Ehandelsprogrammet og Markedsplassen ehandel.no André Hoddevik prosjektleder Program for elektronisk handel i det offentlige Agenda Modernisering av offentlig sektor Hvorfor

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer