ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging"

Transkript

1 ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner og å legge til rette for en robust beredskap. Den skal være et hjelpemiddel for kommuner, barnehager, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner, slik at de kan forbedre sine beredskapsplaner og sørge for at planene omfatter alvorlige hendelser. Alvorlige hendelser vil være forskjellig for utdanningsinstitusjoner og barnehager, og institusjonene må derfor selv kartlegge egne risikosituasjoner. Veiledningen skal gi økt kunnskap og bevissthet om sikkerhetstiltak, og den skal bedre forståelsen for roller og ansvar i det forebyggende arbeidet for å hindre alvorlige hendelser. Veilederen har lenker til maler og annen informasjon som kan være nyttig i arbeidet med å øke bevisstheten og betydningen av beredskap, og samtidig gi et verktøy i effektiv forebygging. Ansvar Forebygging Skole- og barnehagesektoren har allerede en rekke krav som viser til det ansvaret sektoren har for å forebygge uønskede hendelser og for å sikre at alle er trygge. I Forskrift av 12. januar 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler omhandler 14 sikkerhet og helsemessig beredskap : Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever. Politiets oppgave er å forebygge og bekjempe kriminalitet og beskytte personer, eiendom og all lovlig virksomhet. Trusler om eller bruk av skytevåpen mot barn, unge og ansatte i en barnehage eller utdanningsinstitusjon er alvorlig kriminalitet, og det er derfor en oppgave for politiet å forebygge og bekjempe slik kriminalitet. Tidlig involvering er det viktigste grunnprinsippet i all forebygging, og målgruppen barn og unge har førsteprioritet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det er viktig å finne gode løsninger som kan stanse en kriminell løpebane på et tidlig stadium. Avsnittet utheves: Ved akutt mistanke, funn av mistenkelige gjenstander eller trusler om ekstraordinære hendelser som skoleskyting, må politiet varsles umiddelbart på telefon 112. Lokalt politi kan nås på telefonnummer Ledere i alle barnehager, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner har en viktig rolle i planlegging og koordinering for å forebygge alvorlige hendelser. Veiledninger for utdanningsinstitusjonene gir råd i forebyggingsarbeidet. Viktige momenter er omsorg og årvåkenhet overfor personer som er opptatt av vold, terrorisme og drap. Se lenker til informasjon om forebygging og krisehåndtering bakerst i heftet Det vil være ulike behov for tiltak i håndteringen av trusler og vold knyttet til alvorlighetsgraden. Det er viktig at alle trusler, vage så vel som rykter, tas på alvor fra starten av. Tiltakene må ikke preges av panikk, men institusjonen må raskt ta kontakt med politiet som har spesiell kunnskap og er best rustet til å vurdere trusselsituasjonen. Denne veiledningen er først og fremst et hjelpemiddel i beredskapsfasen. Arbeid med forebygging vil bli ivaretatt igjennom et eget program som gjennomføres av politiet i samarbeid med den enkelte utdanningsinstitusjonen. 1

2 Beredskap Beredskapsplanlegging i skolen skal være et tiltak for å følge opp alvorlige hendelser og den er en del av skolens internkontroll med vekt på i skolemiljøet. Kommunene har et grunnleggende ansvar for å ivareta sikkerhet og trygghet for befolkningen. De utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og er derfor viktige bærebjelker i det norske beredskapsarbeidet. De har en særlig rolle både når det gjelder forebygging og beredskaps- og krisehåndtering. Det er kommunens plikt, i samarbeid med barnehager, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner, å gjennomgå risikobildet og sørge for god beredskap. Det vil si at kommunen må være forberedt på at noe kan skje, gjøre det som er mulig for å minske risikoen for at noe skjer, lage planer og øve på hva som skal gjøres, dersom noe skulle skje. Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt legger til rette for at kommunen skal se beredskapsarbeidet i sammenheng og planlegge ut fra dette. Dette erstatter ikke, men kompletterer beredskapsplikter som følger av andre sektorregelverk i kommunen. Avsnittet utheves: Et vesentlig tiltak i kommunal beredskapsplikt er gjennomføring av helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). En alvorlig hendelse, for eksempel skoleskyting, brann, gisselsituasjon eller lignende vil definitivt være en hendelse som kan inngå i en helhetlig ROS. Slike hendelser kan få store og alvorlige konsekvenser for kommunen og befolkningen, og det er viktig på forhånd å vurdere tiltak for å kunne håndtere risikoen for slike hendelser. Med hjemmel i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret plikter kommunene å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere sannsynligheten for at dette kan skje, og hvordan det kan påvirke kommunen og innbyggerne. Lovbestemmelsene forutsetter at ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser omfatter barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner som er lokalisert i kommunen. Beredskapsplanene skal bygge på fire grunnleggende prinsipper i planleggingen: Ansvarsprinsippet: Den som har et ansvar i en normalsituasjon, har også dette ansvaret i tilfelle ekstraordinære hendelser. Likhetsprinsippet: Den organisasjonen som skal håndtere en krise, er mest mulig lik den daglige organisasjonen. Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. Samvirkeprinsippet: Beredskapsplanene skal lages i samarbeid med alle relevante etater i kommunen og lokalt politi. Sammenhengen i sikkerhetsarbeidet kan illustreres slik: 1. Oversikt 2. Forebygging 3. Beredskap 4. Håndtering Risiko- og sårbarhetsvurderinger Tiltak for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skal inntreffe Plan og tiltak for å kunne håndtere uønskede hendelser Krisehåndtering: - skadehåndtering - mediehåndtering - kontinuitet - normalisering 2

3 Styrer/rektors ansvar: Styrer/rektor skal sørge for at alle ansatte er sikkerhetsbevisste, at de har fått opplæring i interne sikkerhetsprosedyrer (grunnsikring), og at de har kunnskap om trusselbildet. Styrer/rektor skal sørge for at virksomheten har kompetent personell til å rapportere om sårbare barn, ungdommer og studenter, og til å gjennomføre forebyggende tiltak, både sosialpedagogiske og beredskapsmessige tiltak. Styrer/rektor skal etablere rutiner for samarbeid på tvers av fagmiljøer og etater når det gjelder forebyggende tiltak, og dette skal være kjent for de ansatte. Styrer/rektor skal sørge for at virksomheten kartlegger egne risikosituasjoner (fysiske og psykososiale forhold) der ansatte, barn, elever og studenter kan eksponeres for fare. Det skal gjøres Ros-analyse av funnene, og behov for sikkerhetstiltak skal gjennomgås og følges opp. Det skal utarbeides beredskapsplaner som beskriver hvordan ledelsen/de ansatte skal håndtere ulike situasjoner. Styrer/rektor skal regelmessig gjennomføre skrivebordsøvelser med barnehagen og utdanningsinstitusjonens personell, hvor de øver på beredskapsplanene. Planene skal gjennomgås og revideres årlig eller ved behov. Styrer/rektor er ansvarlig for at virksomheten har innøvde rutiner ved alvorlige hendelser. Styrer/rektor skal sørge for at det er utarbeidet en plan for krisekommunikasjon med pårørende, ansatte og media. Se mal for beredskapsplan bak i denne veiledningen 3

4 Kommunens ansvar: Kommunen har det overordnede ansvar for beredskapsarbeidet i kommunen. Kommunen plikter å bistå skole/utdanningsinstitusjon og barnehage i beredskapsarbeidet. Kommunen plikter å koordinere og samkjøre felles øvelser internt i kommunen og mot nødetatene. Kommunen plikter å gjennomføre internt tilsyn med underliggende enheter for å sikre at beredskapsarbeidet er i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Kommunen skal samarbeide med lokalt politi for å styrke beredskapen og sikkerheten ved den enkelte barnehage, skole og utdanningsinstitusjon. Kommunen skal ved behov søke bistand og råd fra lokalt politi. Kommunen skal ha fagkompetanse og rutiner for å ivareta sårbare personer. Kommunen skal ha et etablert kriseteam som trår i kraft ved alvorlige hendelser. Kommunen skal ha en plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. 4

5 Nødetatenes ansvar: Politiet skal: delta ved utarbeiding av beredskapsplaner ved behov gi råd om forebygging av kriminalitet og tiltak for å forebygge alvorlige, uønskede hendelser ha et forebyggingsprogram om alvorlige hendelser som alle barnehager, skoler/ utdanningsinstitusjoner kan benytte seg av respondere raskt og ta ansvar for å håndtere trusler og hendelser beskytte og sikre personer og objekter etterforske trusler og hendelser Brannetaten skal respondere raskt ved hendelser være kjent med utdanningsinstitusjonene i kommunen, kjenne lokaliteter og beliggenhet gi råd og være tilgjengelig ved øvelser Lokale helsemyndigheter skal: være en del av kommunens støtte- og beredskapsteam være kompetent personell og ha rutiner for å ivareta sårbare personer delta i kommunens beredskapsplanlegging og i arbeidet med å forebygge uønskede hendelser respondere raskt på henvendelser Oppfølging av beredskapsarbeidet: Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for at beredskapen knyttet til alvorlige hendelser styrkes ved alle landets barnehager, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner. De skal bidra til å utvikle gode samarbeidsrutiner mellom institusjonene, kommunen og det lokale politiet både når det gjelder beredskap mot alvorlige hendelser og forebyggende tiltak på lavt risikonivå. Styrkingen av arbeidet med beredskap og forebygging i barnehager og utdanningsinstitusjoner vil bli ivaretatt gjennom en implementeringsplan ledet av Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Det vil bli ført tilsyn med gjennomføringen av beredskapsarbeidet i henhold til lover, forskrifter og instrukser. 5

6 Mal for beredskapsplan (Beskrives i en lenke til Udir.no) Dette bør være med i planen: - Aktuelle hendelser der planen skal brukes - Organisering av beredskapsledelsen - Varslingsliste for beredskapsgruppen (med telefonnummer) - Varslingsliste for andre viktige aktører - Kriseledelsens og enkeltmedlemmenes oppgaver - Sjekkliste i en krisesituasjon (under og etter en hendelse) - Varslingsrutiner - Beredskapsrom og alternative beredskapsrom - Rutiner for informasjons- og mediehåndtering Sjekkliste (Beskrives i en lenke til Udir.no) Tips for varslingssystemer og sikring 6

7 Lenker til viktige dokumenter: Lenke til mal for ROS analyse: Veileder for beredskap og krisehåndtering i skolene Veileder i krisepedagogikk: Legge til lenke til veileder som gjelder ved bygg av skoler. (Innhentes fra KS) Legge til lenke til kommuneloven, Plan og bygningsloven. På DSB.no finnes beskrivelser av ROS-analyser og beredskapssystemer. På Kråd.no (Kriminalitetsforebyggende råd) ligger råd om kriminalitetsforebygging, råd om utforming av bygg og forvaltningssamarbeid. Lovhenvisninger (Det vil være lenker i veiledningen til Lovdata) Lov om Politiet 1, 2 ledd. 2, 2. pkt. 2, 5. pkt. 2, 6. pkt. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. Pkt. a), f) og h) 7

8 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) 9a i opplæringsloven (internkontrollregelen). Vurderes vedlagt 23, 2. ledd. Denne veilederen er i hovedsak et elektronisk dokument. Veilederen og alt støttemateriell vil videreutvikles og revideres på nettsidene og Veilederen kan ikke bestilles som ordinært opptrykk, men lastes ned på 8

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 26.5.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 26.5.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 26.5.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND 1. desember 2008 Innhold 1 Innledning.s. 3 1.1 Bakgrunn...s. 3 1.2 Mandat gitt av fylkesopplæringssjefen...s. 3 1.3 Arbeidsgruppas

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veileder for objektsikkerhetsforskriften En veileder i utvelgelse, klassifisering og beskyttelse av skjermingsverdige objekter Objektsikkerhetsforskriften stiller krav til

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB - godkjenning. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB

Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB - godkjenning. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB US-SAK NR: 46/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: FUNG. ASS.UNIVERSITETSDIR. RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): RAGNHILD SOLHEIM OG SIKKERHETSLEDER

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

MELHUS KLÆBU UTREDNING INTERKOMMUNALT KRISETEAM. KOMMUNE kommune. ALVIK kommune TRONDHEIM KOMMUNE 5. utgave: 26.11.10

MELHUS KLÆBU UTREDNING INTERKOMMUNALT KRISETEAM. KOMMUNE kommune. ALVIK kommune TRONDHEIM KOMMUNE 5. utgave: 26.11.10 INTERKOMMUNALT KRISETEAM UTREDNING ALVIK kommune KOMMUNE 5 KOMMUNE kommune TRONDHEIM utgave: 26.11.10 MELHUS KLÆBU i 5. Beskrivelse av et nødvendig fremtidig kriseteamtilbud utenfor ordinær arbeidstid

Detaljer