PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE"

Transkript

1 PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE Dette er en delplan i Hemne kommunes smittevernplan. Innhold: Målsetning med pandemiplanen. Informasjon og kommunikasjon. Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring. Tiltak i kommunen i de ulike fasene av en influensapandemi. Tallstørrelse for hva pandemi vil bety for Hemne kommune. Risiko og sårbarhetsanalyse for Hemne kommune. Mobilisering og organisering av helsepersonell. Ivaretakelse av samfunnskritiske tjenester. Rutine for mottak, diagnostisering, behandling og pleie av pasienter. Samordning med andrelinjetjenesten. Mottak, lagring, utdeling av legemidler og nødvendig medisinsk utstyr. Prioriteringsgrunnlag for hvilke grupper som skal få antiviralia og vaksine. Smitteverntiltak. Vaksinasjonsprosedyre. Brevmaler/informasjonsskriv til internettportal, lokalavis, flygebrev og plakater.

2 Sist oppdatert Juli Målsetning med pandemiplanen Pandemiplan for Hemne kommune tar sikte på å tilpasse Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa og Veileder for pandemiplanlegging i kommunehelse-tjenesten til de lokale forholdene i kommunen slik at man kan: 1. Forebygge smittespredning og redusere sykelighet og død. 2. Behandle og pleie syke og døende hjemme og i kommunal helseinstitusjon. 3. Opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner innenfor alle sektorer i kommunen til tross for stort sykefravær. 4. Gi fortløpende informasjon til kommunehelsetjenesten, andre sektorer, innbyggere, regionale og sentrale myndigheter og massemedia. Informasjon og kommunikasjon Kommunen vil ved en pandemi eller i fasen før en utvikling til pandemi holde befolkningen løpende orientert ved hjelp av kommunal internettportal, hvor man vil legge lenke til og henvise til Hemne legesenter hvor befolkningen kan ta direkte kontakt ved behov. Kommuneoverlegen vil være ansvarlig for å koordinere og samkjøre informasjon til befolkningen etter sentrale anbefalinger og retningslinjer. Dette vil bli kommunisert via internettportal I tillegg vil man når trykt informasjonsmateriell er tilgjengelig fra sentrale myndigheter få dette satt opp på sentrale steder i kommunen som legesenter, helsestasjon, sykehjem, rådhus, barnehager og skoler, banker, apotek, matvarebutikker og på oppslagstavler på Holla, Storoddan, Eide, Vinjeøra, Heim, Gjengstø, Hellandsjøen og Taftøyan. Ved behov for massevaksinasjon vil skriftelig informasjon om dette bli sendt ut til husstandene i kommunen hvor man gir informasjon om vaksinasjonstidspunkt, lokalisasjon og gjennomføring. Ved vaksinasjon av selekterte grupper vil man tilskrive respektive grupper direkte. Det kan i forkant av vaksinasjon av pasienter med en bestemt diagnose bli behov for å få disse til å henvende seg til Hemne legesenter for registrering. Videre vil kommuneoverlegen holde ledelse i kommuneadministrasjonen, enhetsledere ved pleie og omsorg og enhetsleder ved helsestasjonen fortløpende orientert etter behov ved hjelp av telefon, mail på Notes, informasjonsskriv, kommunal internettportal og møter. Kommuneoverlegen samarbeider også med det lokale apoteket (Vitus apotek), og andre apotek ved behov. Kommuneoverlegen er ansvarlig for kommunikasjon utad med spesialisthelsetjenesten og regionale og sentrale helsemyndigheter. Kommuneoverlegen i samråd/koordinasjon med ordfører og rådmann vil stå for kommunikasjon med media.

3 Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring Smittevernhjelp er en del av retten til nødvendig helsehjelp. Kommunen skal yte nødvendig smittevernhjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. I tillegg skal kommunen sikre sine innbyggere eller besøkende nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor og i kommunal institusjon. Det er kommuneoverlegen med sin ledelse av ressurser på legesenteret som vil ha det koordinerende ansvaret her sammen med ledelse for helse og omsorgsektoren i kommunen. Kommuneoverlegen vil holde løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen. Kommuneoverlegen vil holde fortløpende kriseledelse og annet relevant personell oppdatert om tilstanden i kommunen og komme med infeksjonsforebyggende anbefalinger basert på sentrale anbefalinger. Tiltak i kommunen i de ulike fasene av en influensapandemi Fase 1-2: Interpandemisk periode: Planlegge og oppdatere beredskapsplanen. Fase 3-5: Prepandemisk årvåkenhetsperiode: Videreføre planleggingen, utdype planverket, øve beredskap og ut fra dette foreta nødvendige justeringer. Sikre beredskapslager av nødvendig utstyr (frakker, munnbind, hansker, væske til intravenøs (iv) infusjon, venefloner, infusjonssett, medisiner som for eksempel iv antibiotika og annen medisin og utstyr en måtte trenge). Sikre god informasjon til befolkningen i kommunen, overvåkning og sikre at tiltak settes i gang ved smitte med det aktuelle virus lokalt, sikre undersøkelse, smitteoppsporing, behandling og isolering av smittede personer og av personer som disse pasientene har vært i kontakt med (nærkontakter). Sikre antiviral behandling til mistenkt syke og nærkontakter til avklaring. Dette vil gjøres gjennom undersøkelse på lokalt legesenter, ved tilfeller oppdaget utenom kontortid på legevakt vil kommuneoverlegen kontaktes og tiltak iverksettes umiddelbart. Kontaktnummer vil være tilgjengelig på legevakt. Diagnostisering og behandling av smittede, mistenkt smittede og nærkontakter skjer etter anbefalinger og retningslinjer gitt av helsedirektoratet og folkehelseinstituttet. Fase 6: Smitten vil være utbredt i samfunnet og begrensing av smitte vil ikke være mulig gjennom isolering av smittede. Hovedprioriteringen vil da være å minimere pandemiens effekt (sykelighet og død). Virkemidlene vil være forebyggende tiltak og sikre medisinsk behandling av sykdommen og dens komplikasjoner. I tillegg vil det være et mål for kommunen å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner som kommuneledelse, helsetjenester (lege, tannlege, helsestasjon, ambulanse), pleie- og omsorgstjenester, apotek, NAV, barnehager og skoler, Jarlen mottak, institusjonen Enslige mindreårige (EM), dyrehelse dyrlege, bønder, avløsere, fiskeoppdrettere, pelsdyroppdrettere og avlstasjoner, renhold, avfallshåndtering, matbutikker og transport.

4 Tallstørrelse for hva pandemi vil bety for Hemne kommune Basert på scenarioer beskrevet i Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa så forventer man at 30 % av hele befolkningen blir smittet i løpet av et halvt år og at 15 % blir syke og sengeliggende. En forventer at om lag 4-5 % av befolkningen vil være syke og sengeliggende samtidig når epidemien er på sitt verste. For Hemne kommune med 4300 innbyggere vil det mest sannsynlige scenarioet være at omtrent 200 personer blir syke samtidig (5 %). Risiko og sårbarhetsanalyse for Hemne kommune Hemne kommune er en liten kommune med ca 4300 innbyggere, som i hovedsak er fordelt på tre geografiske områder; Kyrksæterøra, Vinjeøra og Hellandsjøen, der Kyrksæterøra er kommunesentrum med omtrent 2500 innbyggere. På bakgrunn av beliggenhet og størrelse er det nærliggende å forvente at ved en pandemi i kommunen vil befolkningen være i samme fase. Det er oversiktlige forhold i kommunen, og kommuneoverlegen vil greit ha oversikt over de epidemiologiske forholdene. Man har ett legesenter med fire leger, tre-fire helsesekretærer hver dag fordelt på fem personer. Helsestasjonen er bemannet med tre helsesøstre, en jordmor, en sykepleier for flyktninger og en sekretær. Legesenteret er samlokalisert med helsestasjon, helsesenter (sykehjem med tilhørende trygdepensjonat og boliger) og tannlege. Tiltak i kommunal regi vil derfor kunne gjøres på en samordnet måte. Nettopp størrelsen gjør kommunen ekstra sårbar for den økte belastningen en pandemi vil medføre på helsetjenesten. Ved frafall i forbindelse med sykdom vil viktige funksjoner i kommunen raskt bli skadelidende. Derfor vil nabohjelp fra omliggende kommuner kunne bli en nødvendighet. 1. Mobilisering og organisering av helsepersonell Kommunehelsetjenesten vil få stor belastning under en pandemi. Dette på grunn av økt antall syke og redusert bemanning på grunn av sykdom. I tillegg vil man kunne ha behov for ekstraordinær innsats fra personell ved en massevaksinering. Det vil bli meget viktig for kommunen at man får beholde helsepersonell knyttet til legesenter, pleie og omsorg (sykehjem, trygdepensjonat og boliger, hjemmesykepleien, psykiatritjenesten, kontor og kjøkken) og helsestasjon. Derfor vil man kunne tilby primærprofylakse til vedvarende smitteeksponert helsepersonell etter anbefalinger og retningslinjer gitt av sentrale helsemyndigheter. Situasjonen på legesenteret er sårbar med fire leger og fem helsesekretærer. Ved mangel på helsepersonell kan det bli aktuelt å ta kontakt med firma som leier ut leger og sykepleiere. Det kan også være aktuelt å ta kontakt med leger i nabokommuner (for eksempel Snillfjord og Orkdal).

5 Legesenteret, helsestasjonen og pleie og omsorg har bemanning med personell i deltidsstillinger. Her vil økning av kapasitet kunne sikres ved å bruke disse i fulltidsstillinger. Ved en pandemi vil dette iverksettes ved behov. Enhetsleder ved hver enhet organiserer dette. Det kan bli nødvendig at enkelte jobber ved flere enheter eller ved annen enhet enn det de gjør i en normalsituasjon. Videre kan kapasiteten økes ved å kalle inn vikarer og pensjonerte helsepersonell. Kommuneoverlegen kan ved behov kalle inn ressurser som Røde kors, Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe (FIG), Heimevernet og frivillige organisasjoner (sanitetsforeninger,..). Ved vaksinasjon av risikopasienter/-grupper vil fastlegene ha en sentral rolle. Ved massevaksinasjon vil man i tillegg til ressurser ved legesenteret og helsestasjonen kalle inn kvalifisert personell fra pleie og omsorg ved behov, og kommuneoverlegen kan ved behov kalle inn ressurser fra Røde kors, FIG, Heimevernet og frivillige organisasjoner (sanitetsforeninger,..). 2. Ivaretakelse av samfunnskritiske tjenester Hemne kommune står som hovedansvarlig for vannforsyning, brannvern og renovasjon. Helsetjenesten med legesenter, helsestasjon, pleie og omsorg, tannhelsetjeneste og ambulanse. Kommuneadministrasjon og kriseledelse, samt ressurser innen strøm, tele og IT er viktige ressurser for å ha oversikt i en krisesituasjon. Kommunale grunnskoler og kommunale og private barnehager. Videregående skole, Jarlen mottak og mottak for Enslige mindreårige (EM). Andre samfunnskritiske tjenester: Apotek, NAV, dyrehelse (dyrlege, bønder, avløsere, fiskeoppdrettere, pelsdyroppdrettere og avlstasjoner), renhold, avfallshåndtering, vaktmestre, matbutikker, bakeri og transport (taxi, skolebuss, mat, avis, drivstoff, renovasjon og dyretransport). 3. Rutine for mottak, diagnostisering, behandling og pleie av pasienter Mottak, diagnostisering og behandling av pasienter vil skje gjennom Hemne legesenter etter råd og retningslinjer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Ved en pandemi forventes økt pågang og da vil ekstra kapasitet på telefon være nødvendig. I denne fasen vil man opprette en ekstra telefonlinje inn til legesenteret og kalle inn ekstra personell som vil kunne ta imot henvendelser og sette opp avtalebok for legene (telefonkontakt, konsultasjon og hjemmebesøk). Helsesekretær med telefonvakt og legene vil gjøre vurdering etter fastlagte kriterier for prioritering av pasientene etter sentrale råd og retningslinjer. Befolkningen vil informeres om at all kontakt ved mistenkt pandemisk influensa skal i første omgang gjøres via telefon og deretter konsultasjon etter behov. Mistenkt syke skal gå inn en egen merket inngang. Disse pasientene må ikke benytte den vanlige inngangen til legesenteret. De må heller ikke sitte på venterommet da de kan smitte andre. Det henges opp plakater angående dette.

6 Legesenteret er organisert med fire legekontor derav tre legekontor med egne adskilte låsbare undersøkelsesrom. Ved liten pågang av mistenkt syke pasienter brukes et bestemt rom på legesenteret til mottak, diagnostisering og behandling (smittevernrutiner fra sentralt hold følges). Ved økt pågang kan ytterligere et rom settes av til pandemirom. Ved større utbrudd vurderes andre lokaler til mottak, diagnostisering og behandling av pasienter: - Feberklinikk i telt lånt fra Heimevernet, Røde kors og/eller FIG (eksempelvis telt fra Heimevernet: gulvareal 14 m2, full høyde, med vindu, bord og stoler, mulighet for oppvarming). Det tar få timer å rigge opp dette til bruk. Har tre slike telt i kommunen, har mulighet til å låne flere tilsvarende telt gjennom Heimevernet. Kan låne større telt av Røde kors og FIG. FIG har lager i Trondheim. Feberklinikken kan settes opp på plenen utenfor legesenteret/tannlegeinngangen. Er da sikret tilgang på strøm og IT (også sikker sone). Feberklinikken kan i tillegg være ambulerende, slik at lege kan dra på sykebesøk til pasienter med mistanke om pandemisk sykdom. - Bruk av aktivitetssenter ved sykehjemmet og tidligere matsal i sokkel under legesenteret. - Bruk av skoler (Svanem, Vinjeøra og Sodin skole - alle har IT-tilgang, også sikker sone), samfunnshus/forsamlingshus, bedehus, misjonshus, gymsaler, idrettshall, Røde kors sine lokaler. - Røde kors sin ambulanse. Ved større utbrudd kan det bli nødvendig å omorganisere den vanlige driften ved legesenteret. Vanlige kontrolltimer som for eksempel blodtrykk og diabetes må da utsettes. Pasienter i relativt grei form som ellers er friske kan få behandling pr. telefon. Dette vil i økende grad bli aktuelt og prioriteringene vil gjøres strammere etter hvert som legeressurser blir en knapphet. Det er viktig for å begrense smitte at behandlende lege ikke veksler mellom mistenkt pandemi-syke pasienter og vanlige pasienter. Videre kan en mulighet være å dele inn dagen ved behov, slik at man får frigjort enda mere kapasitet om man får stor pågang av syke. Da vil man kunne betjene friske en del av dagen, for så å frigjøre alt personell til influensasyke den resterende delen av dagen. Pleie og omsorg vil raskt kunne få ekstra belastning i en situasjon hvor en større del av befolkningen er syke og spesialisthelsetjenesten må gjøre strenge prioriteringer med henblikk på innleggelse i sykehus, lengde av behandlingsopphold og tidlige utskrivelser. Det kan bli behov for økt legeressurs ved sykehjemmet. Hjemmesykepleien er også en viktig ressurs. Ved behov er det mulig å øke kapasiteten ved pleie og omsorg ved at enkeltrom gjøres om til dobbeltrom, ha flere ledige enkeltrom ved starten av en pandemi, ta i bruk aktivitetssenteret og fellesareal med kontorfløy. I et slikt scenario vil det være av betydning å øke opp bemanningen i institusjon.

7 4. Samordning med andrelinjetjenesten Ved en pandemi vil nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kunne bli en knapphetsressurs. Dette vil medføre utfordringer og derfor er god kommunikasjon nødvendig. Kommuneoverlege, enhetsledere ved pleie og omsorg og enhetsleder ved helsestasjonen vil i en slik situasjon måtte ha god oversikt over ressurser i kommunen. Innleggelse og kommunikasjon med lokalt sykehus (Orkdal sykehus) og St Olavs Hospital i Trondheim vil skje gjennom ordinære kanaler. Innleggelser bør vurderes strengt i forhold til den knapphet på ressurser som foreligger. 5. Mottak, lagring, utdeling av legemidler og nødvendig medisinsk utstyr Legemidler vil man tilstrebe i det lengste å administrere gjennom ordinære kanaler: Pasienten får resept på Tamiflu fra lege og henter ut resepten på apotek. Kommuneoverlegen vil holde tett dialog med samarbeidende apotek (Vitus apotek på Kyrksæterøra). Hemne legesenter/kommuneoverlegen kan ved behov rekvirere en større mengde legemidler (for eksempel 10 pakker Tamiflu) til behandling av pasienter etter stengetid til det lokale apoteket, til bruk ved feberklinikken, sykebesøk og etter kontakt med legevakten i Orkdalsregionen (LiO). Legemiddelhåndteringsforskriften legges til grunn dersom organisering utenfor legesenter (midlertidig feberklinikk ). Kommuneoverlegen skal ved behov ha godkjent skriftlige rutiner og prosedyrer for annet helsepersonell enn leger, slik at de kan dele ut Tamiflu til pasienter som fyller kriteriene. Kommuneoverlegen vil følge situasjonen tett og ved problemer med leveranse vil man bestille opp nødvendig medikament. Behandling av pasienter skjer etter råd og retningslinjer fra helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Nødvendige medikamenter og medisinsk utstyr, samt vaksine fra Folkehelseinstituttet, lagres på forsvarlig måte ved Hemne legesenter, helsestasjon og/eller pleie og omsorg. Kommuneoverlegen vurderer om det er behov for vakthold av medisinlager (politi). 6. Prioriteringsgrunnlag for hvilke grupper som skal få antiviralia og vaksine- Vaksine vil være en mulighet i forløpet av en pandemi. Man er forespeilet at det kan ta 4-6 måneder etter ett nyoppdaget viralt smittestoff gjør sin inntreden til man er i stand til å sette i gang produksjon av vaksine. Produsent vil da bruke 6 måneder før man har fått produsert opp nødvendig antall vaksiner. Leveransen vil komme i flere omganger og dette gjør at man må prioritere etter sentrale retningslinjer hvem som skal få vaksine. Ved en pandemi kan antiviralia og vaksine være en knapphetsressurs og da vil medisiner og vaksine fordeles etter sentrale retningslinjer for prioritering.

8 Risikogrupper (grupper av personer som på bakgrunn av en annen sykdom har økt risiko for å få komplikasjoner til influensa dersom de får pandemisk influensa): - Gravide. - Personer med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet. - Personer med kroniske hjerte-/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon. - Personer med nedsatt infeksjonsresistens. - Personer med diabetes mellitus (type 1 og type 2). - Personer med kronisk nyresvikt. - Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet grunnet ekstrem overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom. - Personer i omsorgsbolig/sykehjem og alle over 65 år. Prioriteringen blir i prinsippet tredelt, med helsepersonell med vedvarende kontakt med smittede som førsteprioritet, deretter personer i risikogrupper som risikerer å dø av influensa og tilslutt de resterende i befolkningen. Hemne legesenter bruker dataprogrammet Win-med. Med i bakgrunn statestikkprogrammet til Win-med og demografi har man gjort et overslag over behov for vaksine i de ulike risikogruppene. Det er også utarbeidet en oversikt over prioriterte grupper for vaksine ved en massevaksinasjon. Prosedyre for vaksinasjon, se vedlegg 1. Brevmaler for innkalling til massevaksinasjon, se vedlegg Smitteverntiltak- Håndhygiene er viktig for å begrense smitte. Det er svært viktig med håndvask med såpe og vann i minimum 30 sekunder før matinntak, før matlaging, før håndtering av kopper og kar (for eksempel ta ut av oppvaskmaskin, dekke bord,..), etter toalettbesøk, etter bleieskift, etter nysing, etter snyting av nese, etter tørket seg i øyne,.. Nys i papirhåndkle eller albuen, kast papirhåndkleet etter bruk, vask deretter hendene med såpe og vann. Unngå å pille i nesen og klø i øyne. Viser til informasjon om håndhygiene på og pandemi.no. Holde seg hjemme ved sykdom, oppsøke lege ved behov. Være hjemme til en er smittefri. Være mest mulig utendørs. Ved enkelte scenarioer kan det bli aktuelt å anbefale spritvask, for eksempel spritvask av hender før matinntak/spising i kantine. Ved gitte situasjoner i en pandemi kan det bli aktuelt å bruke munnbind (pasient og helsepersonell). Det kan bli aktuelt å stenge barnehager og skoler. Smittevernråd kan endres etter hvert som en pandemi utvikler seg. Råd/informasjon til hemnes befolkning gis etter retningslinjer fra sentralt hold med lokale tilpasninger.

9 Vedlegg 1: Vaksinasjonsprosedyre: Ved fortløpende vaksinering av mindre grupper (helsepersonell og risikopasienter), vil dette bli organisert i samarbeid med helsestasjonen. Personer som skal vaksineres innkalles etter prioritering. Vaksinasjon skjer etter retningslinjer gitt av sentrale helsemyndigheter og i trå med plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner, utgitt av folkehelseinstituttet. Registrering, vaksinasjon og observasjon foretas på legesenteret og helsestasjonen. Vaksinerte må registreres i SYSVAK. Eksklusjonskriterier: Vaksine skal ikke gis til personer som har kjent allergi mot lignende vaksiner eller har pågående infeksjon med temperatur over 38,5 grader. Da utsettes vaksineringen. Massevaksinasjon: Ved vaksinasjon av større deler av befolkningen vurderes egnede lokaler: Hemne legesenter og helsestasjonen, telt, Røde kors sin ambulanse, aktivitetssenter ved sykehjemmet, tidligere matsal i sokkel under legesenteret, skoler (Svanem, Vinjeøra og Sodin skole), samfunnshus/forsamlingshus, bedehus, misjonshus, gymsaler, idrettshall og/eller lokalene til Røde kors. Ved massevaksinasjon tas i bruk helsepersonell ved legesenteret, helsestasjon og pleie og omsorg. Ved behov innkalles ressurser som Røde kors, Heimevernet, FIG og frivillige organisasjoner som sanitetsforeninger. Befolkningen kan etter informasjon på plakater, flygebrev, kommunenes hjemmesider og i lokalavis møte opp på angitt plass, til bestemte datoer og klokkeslett. En kan også kalles inn etter samme system som brukes ved valg, slik at man innhenter folkeregisterdata. Man vil da dele befolkningen inn i flere deler og vaksinere hele befolkningen over noen få dager. Befolkningen vil bli informert via lokale medier, plakater på oppslagstavler, flygebrev, informasjon på legesenteret og på kommunens hjemmeside Vedlegg 2: Brevmaler/informasjonsskriv til internettportal, lokalavis, flygebrev og plakater: Registrering av risikopasienter: Første sending av vaksinen mot Influensa A (H1N1)/ svineinfluensa er nå kommet/ankommer om en uke. I første omgang er det viktig å vaksinere de med kronisk sykdom. Alle som tilhører minst en av nedenforstående risikogrupper og ønsker å la seg vaksinere tar kontakt med Hemne legesenter mandag xx.xx.09, tirsdag xx.xx.09 og onsdag xx.xx.09 kl for registrering.

10 Risikogrupper: - Gravide. - Personer med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet. - Personer med kroniske hjerte-/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon. - Personer med nedsatt infeksjonsresistens. - Personer med diabetes mellitus (type 1 og type 2). - Personer med kronisk nyresvikt. - Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet grunnet ekstrem overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom. - Personer i omsorgsbolig/sykehjem og alle over 65 år. Innkalling til vaksinasjon: Første sending av vaksinen mot Influensa A (H1N1)/ svineinfluensa er nå kommet. I første omgang er det viktig å vaksinere de med kronisk sykdom. I følge nasjonale retningslinjer skal følgende risikogrupper få tilbud om vaksine først: - Gravide. - Personer med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet. - Personer med kroniske hjerte-/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon. - Personer med nedsatt infeksjonsresistens. - Personer med diabetes mellitus (type 1 og type 2). - Personer med kronisk nyresvikt. - Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet grunnet ekstrem overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom. - Personer i omsorgsbolig/sykehjem og alle over 65 år. Alle som tilhører minst en av de overforstående risikogrupper og ønsker å la seg vaksinere bes møte ved Hemne legesenter mandag xx.xx.09, tirsdag xx.xx.09 og onsdag xx.xx.09 kl for vaksinering. Møt opp ved Hemne legesenter. Gå inn hovedinngangen. Du vil først bli registrert med navn, fødselsnummer og diagnose. Vaksinen koster xx kroner (ta med kontanter), og du får en nummerert lapp. Deretter må du vente på venterommet med helsepersonell tilstede. Du vil så bli ropt inn til vaksinering. Etter at vaksinen er satt må du vente i 20 minutter på et bestemt anvist rom der det er helsepersonell tilstede. Deretter kan du dra hjem.

11 Innkalling til vaksinasjon: Vaksinen mot Influensa A (H1N1)/ svineinfluensa er nå kommet. Alle som ønsker å la seg vaksinere bes møte ved Hemne legesenter/i teltet utenfor Hemne legesenter/sodin skole/vinjeøra skole eller Svanem skole mandag xx.xx.09, tirsdag xx.xx.09, onsdag xx.xx.09, torsdag xx.xx.09 og fredag xx.xx.09 kl for vaksinering. Gå inn hovedinngangen. Du vil først bli registrert med navn, fødselsnummer og diagnose. Vaksinen koster xx kroner (ta med kontanter), og du får en nummerert lapp. Du vil så bli ropt opp og vaksinert. Etter at vaksinen er satt må du vente i 20 minutter på et bestemt anvist rom/sted der det er helsepersonell tilstede. Deretter kan du dra hjem.

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Smittevernplan for Torsken kommune

Smittevernplan for Torsken kommune Smittevernplan for Torsken kommune Pesta farer landet rundt Theodor Kittelsen 1904 Godkjent av kommunestyret 23.09.2008/vedtak K-SAK 62/08 Sist oppdatert: 19.06.09 Av: Aslak Hovda Lien Neste oppdatering:

Detaljer

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi Leirfjord kommune 7. september 2009 Innledning Pandemier er smittsomme sykdommer som rammer mennesker eller dyr over store geografiske

Detaljer

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Innholdsfortegnelse 1. Varslingsliste... 4 2. Innledning... 5 3. Revisjon og rammer... 5 3.1 Lovgrunnlag... 6 3.2 Andre viktige grunnlagsdokumenter

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa)

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) Her er en del informasjon i forbindelse med influensa A (H1N1) svineinfluensa og om pandemi. Informasjonen baserer seg på informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 1 SMITTEVERNPLAN FOR 2008 1 INNHOLD 2 KAPITTEL TEMA SIDE 1 Innledning forankring av planen 4 1.1 Hensikt med planen 4 1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser 4 1.3 Kommunens oppgaver (plikter og ansvar)

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Verdal Kommune SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Denne Smittevernplanen er gjennomgått og godkjent første gang av Plan og utviklingskomiteen 270105 Smittevernplanen er revidert

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 29.11. og 30.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Hensikt Sørge for at Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, har en plan for å håndtere influensapandemi med bakgrunn i Nasjonal beredskapsplan.

Hensikt Sørge for at Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, har en plan for å håndtere influensapandemi med bakgrunn i Nasjonal beredskapsplan. Bakgrunn... 1 Hensikt... 1 1. Generelt... 1 1.1 Katastrofeledelse... 2 1.2 Generelle tiltak... 2 1.3 Faseinndeling under pandemi beskrivelse av ulike faser fra WHO... 3 1.4. Lokale mål og tiltak... 4 1.4.1

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13)

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13) Smittevernplan (revisjon pr. november 13) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommunelege, november 13. Innholdsfortegnelse

Detaljer

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997 Kvalitetssystemet NIVÅ: KAP. PROSEDYRE.1. SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå : Utarbeidet dato: 1.Oktober 1997 Antall sider: 69 Sist revidert dato: 7. oktober 014 Sist Oppdatert: 7. oktober 014 Utarbeidet

Detaljer

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig 1. Vask hendene grundig og ofte BEREDSKAPS PLAN FOR 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig PANDEMI I LOPPA KOMMUNE 3. Bruk engangslommetørkle 4. Host eller nys i albuekroken Utarbeidet juni

Detaljer

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR ETNE KOMMUNE 2006 Redaksjonsgruppen :Hans Lisken Bengt Kallevik Marion Kallevik Smittevernplanen er godkjent : Etne den 2706 2006 Komunestyresak 31/06 Innhold 1 Hvordan bruke smittevernplanen

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE Harstad kommune / Helse- og miljøkontoret / Smittevernplan Side: 1 Smittevernplanen ble utarbeidet: Høsten 2000 av: Ass. Kommuneoverlege/helsesjef/smittevernlege/spesialist

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 05/1476 DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL LEGEVAKTORDNING KNYTTET TIL ORKDAL SJUKEHUS MØTEINNKALLING Utvalg: LIVSLØP Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 05.03.2007 Tid: Kl.09.00 Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Sesonginfluensavaksine og pandemiberedskap. Kjersti Rydland, Avdeling for vaksine 13. juni 2013

Sesonginfluensavaksine og pandemiberedskap. Kjersti Rydland, Avdeling for vaksine 13. juni 2013 Sesonginfluensavaksine og pandemiberedskap Kjersti Rydland, Avdeling for vaksine 13. juni 2013 Innhold Sesonginfluensa sykdommens omfang og betydning Hvem bør vaksineres og hvorfor? Tilgjengelige vaksiner

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer