PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE"

Transkript

1 PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE Dette er en delplan i Hemne kommunes smittevernplan. Innhold: Målsetning med pandemiplanen. Informasjon og kommunikasjon. Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring. Tiltak i kommunen i de ulike fasene av en influensapandemi. Tallstørrelse for hva pandemi vil bety for Hemne kommune. Risiko og sårbarhetsanalyse for Hemne kommune. Mobilisering og organisering av helsepersonell. Ivaretakelse av samfunnskritiske tjenester. Rutine for mottak, diagnostisering, behandling og pleie av pasienter. Samordning med andrelinjetjenesten. Mottak, lagring, utdeling av legemidler og nødvendig medisinsk utstyr. Prioriteringsgrunnlag for hvilke grupper som skal få antiviralia og vaksine. Smitteverntiltak. Vaksinasjonsprosedyre. Brevmaler/informasjonsskriv til internettportal, lokalavis, flygebrev og plakater.

2 Sist oppdatert Juli Målsetning med pandemiplanen Pandemiplan for Hemne kommune tar sikte på å tilpasse Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa og Veileder for pandemiplanlegging i kommunehelse-tjenesten til de lokale forholdene i kommunen slik at man kan: 1. Forebygge smittespredning og redusere sykelighet og død. 2. Behandle og pleie syke og døende hjemme og i kommunal helseinstitusjon. 3. Opprettholde nødvendige samfunnsfunksjoner innenfor alle sektorer i kommunen til tross for stort sykefravær. 4. Gi fortløpende informasjon til kommunehelsetjenesten, andre sektorer, innbyggere, regionale og sentrale myndigheter og massemedia. Informasjon og kommunikasjon Kommunen vil ved en pandemi eller i fasen før en utvikling til pandemi holde befolkningen løpende orientert ved hjelp av kommunal internettportal, hvor man vil legge lenke til og henvise til Hemne legesenter hvor befolkningen kan ta direkte kontakt ved behov. Kommuneoverlegen vil være ansvarlig for å koordinere og samkjøre informasjon til befolkningen etter sentrale anbefalinger og retningslinjer. Dette vil bli kommunisert via internettportal I tillegg vil man når trykt informasjonsmateriell er tilgjengelig fra sentrale myndigheter få dette satt opp på sentrale steder i kommunen som legesenter, helsestasjon, sykehjem, rådhus, barnehager og skoler, banker, apotek, matvarebutikker og på oppslagstavler på Holla, Storoddan, Eide, Vinjeøra, Heim, Gjengstø, Hellandsjøen og Taftøyan. Ved behov for massevaksinasjon vil skriftelig informasjon om dette bli sendt ut til husstandene i kommunen hvor man gir informasjon om vaksinasjonstidspunkt, lokalisasjon og gjennomføring. Ved vaksinasjon av selekterte grupper vil man tilskrive respektive grupper direkte. Det kan i forkant av vaksinasjon av pasienter med en bestemt diagnose bli behov for å få disse til å henvende seg til Hemne legesenter for registrering. Videre vil kommuneoverlegen holde ledelse i kommuneadministrasjonen, enhetsledere ved pleie og omsorg og enhetsleder ved helsestasjonen fortløpende orientert etter behov ved hjelp av telefon, mail på Notes, informasjonsskriv, kommunal internettportal og møter. Kommuneoverlegen samarbeider også med det lokale apoteket (Vitus apotek), og andre apotek ved behov. Kommuneoverlegen er ansvarlig for kommunikasjon utad med spesialisthelsetjenesten og regionale og sentrale helsemyndigheter. Kommuneoverlegen i samråd/koordinasjon med ordfører og rådmann vil stå for kommunikasjon med media.

3 Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring Smittevernhjelp er en del av retten til nødvendig helsehjelp. Kommunen skal yte nødvendig smittevernhjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. I tillegg skal kommunen sikre sine innbyggere eller besøkende nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor og i kommunal institusjon. Det er kommuneoverlegen med sin ledelse av ressurser på legesenteret som vil ha det koordinerende ansvaret her sammen med ledelse for helse og omsorgsektoren i kommunen. Kommuneoverlegen vil holde løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen. Kommuneoverlegen vil holde fortløpende kriseledelse og annet relevant personell oppdatert om tilstanden i kommunen og komme med infeksjonsforebyggende anbefalinger basert på sentrale anbefalinger. Tiltak i kommunen i de ulike fasene av en influensapandemi Fase 1-2: Interpandemisk periode: Planlegge og oppdatere beredskapsplanen. Fase 3-5: Prepandemisk årvåkenhetsperiode: Videreføre planleggingen, utdype planverket, øve beredskap og ut fra dette foreta nødvendige justeringer. Sikre beredskapslager av nødvendig utstyr (frakker, munnbind, hansker, væske til intravenøs (iv) infusjon, venefloner, infusjonssett, medisiner som for eksempel iv antibiotika og annen medisin og utstyr en måtte trenge). Sikre god informasjon til befolkningen i kommunen, overvåkning og sikre at tiltak settes i gang ved smitte med det aktuelle virus lokalt, sikre undersøkelse, smitteoppsporing, behandling og isolering av smittede personer og av personer som disse pasientene har vært i kontakt med (nærkontakter). Sikre antiviral behandling til mistenkt syke og nærkontakter til avklaring. Dette vil gjøres gjennom undersøkelse på lokalt legesenter, ved tilfeller oppdaget utenom kontortid på legevakt vil kommuneoverlegen kontaktes og tiltak iverksettes umiddelbart. Kontaktnummer vil være tilgjengelig på legevakt. Diagnostisering og behandling av smittede, mistenkt smittede og nærkontakter skjer etter anbefalinger og retningslinjer gitt av helsedirektoratet og folkehelseinstituttet. Fase 6: Smitten vil være utbredt i samfunnet og begrensing av smitte vil ikke være mulig gjennom isolering av smittede. Hovedprioriteringen vil da være å minimere pandemiens effekt (sykelighet og død). Virkemidlene vil være forebyggende tiltak og sikre medisinsk behandling av sykdommen og dens komplikasjoner. I tillegg vil det være et mål for kommunen å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner som kommuneledelse, helsetjenester (lege, tannlege, helsestasjon, ambulanse), pleie- og omsorgstjenester, apotek, NAV, barnehager og skoler, Jarlen mottak, institusjonen Enslige mindreårige (EM), dyrehelse dyrlege, bønder, avløsere, fiskeoppdrettere, pelsdyroppdrettere og avlstasjoner, renhold, avfallshåndtering, matbutikker og transport.

4 Tallstørrelse for hva pandemi vil bety for Hemne kommune Basert på scenarioer beskrevet i Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa så forventer man at 30 % av hele befolkningen blir smittet i løpet av et halvt år og at 15 % blir syke og sengeliggende. En forventer at om lag 4-5 % av befolkningen vil være syke og sengeliggende samtidig når epidemien er på sitt verste. For Hemne kommune med 4300 innbyggere vil det mest sannsynlige scenarioet være at omtrent 200 personer blir syke samtidig (5 %). Risiko og sårbarhetsanalyse for Hemne kommune Hemne kommune er en liten kommune med ca 4300 innbyggere, som i hovedsak er fordelt på tre geografiske områder; Kyrksæterøra, Vinjeøra og Hellandsjøen, der Kyrksæterøra er kommunesentrum med omtrent 2500 innbyggere. På bakgrunn av beliggenhet og størrelse er det nærliggende å forvente at ved en pandemi i kommunen vil befolkningen være i samme fase. Det er oversiktlige forhold i kommunen, og kommuneoverlegen vil greit ha oversikt over de epidemiologiske forholdene. Man har ett legesenter med fire leger, tre-fire helsesekretærer hver dag fordelt på fem personer. Helsestasjonen er bemannet med tre helsesøstre, en jordmor, en sykepleier for flyktninger og en sekretær. Legesenteret er samlokalisert med helsestasjon, helsesenter (sykehjem med tilhørende trygdepensjonat og boliger) og tannlege. Tiltak i kommunal regi vil derfor kunne gjøres på en samordnet måte. Nettopp størrelsen gjør kommunen ekstra sårbar for den økte belastningen en pandemi vil medføre på helsetjenesten. Ved frafall i forbindelse med sykdom vil viktige funksjoner i kommunen raskt bli skadelidende. Derfor vil nabohjelp fra omliggende kommuner kunne bli en nødvendighet. 1. Mobilisering og organisering av helsepersonell Kommunehelsetjenesten vil få stor belastning under en pandemi. Dette på grunn av økt antall syke og redusert bemanning på grunn av sykdom. I tillegg vil man kunne ha behov for ekstraordinær innsats fra personell ved en massevaksinering. Det vil bli meget viktig for kommunen at man får beholde helsepersonell knyttet til legesenter, pleie og omsorg (sykehjem, trygdepensjonat og boliger, hjemmesykepleien, psykiatritjenesten, kontor og kjøkken) og helsestasjon. Derfor vil man kunne tilby primærprofylakse til vedvarende smitteeksponert helsepersonell etter anbefalinger og retningslinjer gitt av sentrale helsemyndigheter. Situasjonen på legesenteret er sårbar med fire leger og fem helsesekretærer. Ved mangel på helsepersonell kan det bli aktuelt å ta kontakt med firma som leier ut leger og sykepleiere. Det kan også være aktuelt å ta kontakt med leger i nabokommuner (for eksempel Snillfjord og Orkdal).

5 Legesenteret, helsestasjonen og pleie og omsorg har bemanning med personell i deltidsstillinger. Her vil økning av kapasitet kunne sikres ved å bruke disse i fulltidsstillinger. Ved en pandemi vil dette iverksettes ved behov. Enhetsleder ved hver enhet organiserer dette. Det kan bli nødvendig at enkelte jobber ved flere enheter eller ved annen enhet enn det de gjør i en normalsituasjon. Videre kan kapasiteten økes ved å kalle inn vikarer og pensjonerte helsepersonell. Kommuneoverlegen kan ved behov kalle inn ressurser som Røde kors, Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe (FIG), Heimevernet og frivillige organisasjoner (sanitetsforeninger,..). Ved vaksinasjon av risikopasienter/-grupper vil fastlegene ha en sentral rolle. Ved massevaksinasjon vil man i tillegg til ressurser ved legesenteret og helsestasjonen kalle inn kvalifisert personell fra pleie og omsorg ved behov, og kommuneoverlegen kan ved behov kalle inn ressurser fra Røde kors, FIG, Heimevernet og frivillige organisasjoner (sanitetsforeninger,..). 2. Ivaretakelse av samfunnskritiske tjenester Hemne kommune står som hovedansvarlig for vannforsyning, brannvern og renovasjon. Helsetjenesten med legesenter, helsestasjon, pleie og omsorg, tannhelsetjeneste og ambulanse. Kommuneadministrasjon og kriseledelse, samt ressurser innen strøm, tele og IT er viktige ressurser for å ha oversikt i en krisesituasjon. Kommunale grunnskoler og kommunale og private barnehager. Videregående skole, Jarlen mottak og mottak for Enslige mindreårige (EM). Andre samfunnskritiske tjenester: Apotek, NAV, dyrehelse (dyrlege, bønder, avløsere, fiskeoppdrettere, pelsdyroppdrettere og avlstasjoner), renhold, avfallshåndtering, vaktmestre, matbutikker, bakeri og transport (taxi, skolebuss, mat, avis, drivstoff, renovasjon og dyretransport). 3. Rutine for mottak, diagnostisering, behandling og pleie av pasienter Mottak, diagnostisering og behandling av pasienter vil skje gjennom Hemne legesenter etter råd og retningslinjer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Ved en pandemi forventes økt pågang og da vil ekstra kapasitet på telefon være nødvendig. I denne fasen vil man opprette en ekstra telefonlinje inn til legesenteret og kalle inn ekstra personell som vil kunne ta imot henvendelser og sette opp avtalebok for legene (telefonkontakt, konsultasjon og hjemmebesøk). Helsesekretær med telefonvakt og legene vil gjøre vurdering etter fastlagte kriterier for prioritering av pasientene etter sentrale råd og retningslinjer. Befolkningen vil informeres om at all kontakt ved mistenkt pandemisk influensa skal i første omgang gjøres via telefon og deretter konsultasjon etter behov. Mistenkt syke skal gå inn en egen merket inngang. Disse pasientene må ikke benytte den vanlige inngangen til legesenteret. De må heller ikke sitte på venterommet da de kan smitte andre. Det henges opp plakater angående dette.

6 Legesenteret er organisert med fire legekontor derav tre legekontor med egne adskilte låsbare undersøkelsesrom. Ved liten pågang av mistenkt syke pasienter brukes et bestemt rom på legesenteret til mottak, diagnostisering og behandling (smittevernrutiner fra sentralt hold følges). Ved økt pågang kan ytterligere et rom settes av til pandemirom. Ved større utbrudd vurderes andre lokaler til mottak, diagnostisering og behandling av pasienter: - Feberklinikk i telt lånt fra Heimevernet, Røde kors og/eller FIG (eksempelvis telt fra Heimevernet: gulvareal 14 m2, full høyde, med vindu, bord og stoler, mulighet for oppvarming). Det tar få timer å rigge opp dette til bruk. Har tre slike telt i kommunen, har mulighet til å låne flere tilsvarende telt gjennom Heimevernet. Kan låne større telt av Røde kors og FIG. FIG har lager i Trondheim. Feberklinikken kan settes opp på plenen utenfor legesenteret/tannlegeinngangen. Er da sikret tilgang på strøm og IT (også sikker sone). Feberklinikken kan i tillegg være ambulerende, slik at lege kan dra på sykebesøk til pasienter med mistanke om pandemisk sykdom. - Bruk av aktivitetssenter ved sykehjemmet og tidligere matsal i sokkel under legesenteret. - Bruk av skoler (Svanem, Vinjeøra og Sodin skole - alle har IT-tilgang, også sikker sone), samfunnshus/forsamlingshus, bedehus, misjonshus, gymsaler, idrettshall, Røde kors sine lokaler. - Røde kors sin ambulanse. Ved større utbrudd kan det bli nødvendig å omorganisere den vanlige driften ved legesenteret. Vanlige kontrolltimer som for eksempel blodtrykk og diabetes må da utsettes. Pasienter i relativt grei form som ellers er friske kan få behandling pr. telefon. Dette vil i økende grad bli aktuelt og prioriteringene vil gjøres strammere etter hvert som legeressurser blir en knapphet. Det er viktig for å begrense smitte at behandlende lege ikke veksler mellom mistenkt pandemi-syke pasienter og vanlige pasienter. Videre kan en mulighet være å dele inn dagen ved behov, slik at man får frigjort enda mere kapasitet om man får stor pågang av syke. Da vil man kunne betjene friske en del av dagen, for så å frigjøre alt personell til influensasyke den resterende delen av dagen. Pleie og omsorg vil raskt kunne få ekstra belastning i en situasjon hvor en større del av befolkningen er syke og spesialisthelsetjenesten må gjøre strenge prioriteringer med henblikk på innleggelse i sykehus, lengde av behandlingsopphold og tidlige utskrivelser. Det kan bli behov for økt legeressurs ved sykehjemmet. Hjemmesykepleien er også en viktig ressurs. Ved behov er det mulig å øke kapasiteten ved pleie og omsorg ved at enkeltrom gjøres om til dobbeltrom, ha flere ledige enkeltrom ved starten av en pandemi, ta i bruk aktivitetssenteret og fellesareal med kontorfløy. I et slikt scenario vil det være av betydning å øke opp bemanningen i institusjon.

7 4. Samordning med andrelinjetjenesten Ved en pandemi vil nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kunne bli en knapphetsressurs. Dette vil medføre utfordringer og derfor er god kommunikasjon nødvendig. Kommuneoverlege, enhetsledere ved pleie og omsorg og enhetsleder ved helsestasjonen vil i en slik situasjon måtte ha god oversikt over ressurser i kommunen. Innleggelse og kommunikasjon med lokalt sykehus (Orkdal sykehus) og St Olavs Hospital i Trondheim vil skje gjennom ordinære kanaler. Innleggelser bør vurderes strengt i forhold til den knapphet på ressurser som foreligger. 5. Mottak, lagring, utdeling av legemidler og nødvendig medisinsk utstyr Legemidler vil man tilstrebe i det lengste å administrere gjennom ordinære kanaler: Pasienten får resept på Tamiflu fra lege og henter ut resepten på apotek. Kommuneoverlegen vil holde tett dialog med samarbeidende apotek (Vitus apotek på Kyrksæterøra). Hemne legesenter/kommuneoverlegen kan ved behov rekvirere en større mengde legemidler (for eksempel 10 pakker Tamiflu) til behandling av pasienter etter stengetid til det lokale apoteket, til bruk ved feberklinikken, sykebesøk og etter kontakt med legevakten i Orkdalsregionen (LiO). Legemiddelhåndteringsforskriften legges til grunn dersom organisering utenfor legesenter (midlertidig feberklinikk ). Kommuneoverlegen skal ved behov ha godkjent skriftlige rutiner og prosedyrer for annet helsepersonell enn leger, slik at de kan dele ut Tamiflu til pasienter som fyller kriteriene. Kommuneoverlegen vil følge situasjonen tett og ved problemer med leveranse vil man bestille opp nødvendig medikament. Behandling av pasienter skjer etter råd og retningslinjer fra helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Nødvendige medikamenter og medisinsk utstyr, samt vaksine fra Folkehelseinstituttet, lagres på forsvarlig måte ved Hemne legesenter, helsestasjon og/eller pleie og omsorg. Kommuneoverlegen vurderer om det er behov for vakthold av medisinlager (politi). 6. Prioriteringsgrunnlag for hvilke grupper som skal få antiviralia og vaksine- Vaksine vil være en mulighet i forløpet av en pandemi. Man er forespeilet at det kan ta 4-6 måneder etter ett nyoppdaget viralt smittestoff gjør sin inntreden til man er i stand til å sette i gang produksjon av vaksine. Produsent vil da bruke 6 måneder før man har fått produsert opp nødvendig antall vaksiner. Leveransen vil komme i flere omganger og dette gjør at man må prioritere etter sentrale retningslinjer hvem som skal få vaksine. Ved en pandemi kan antiviralia og vaksine være en knapphetsressurs og da vil medisiner og vaksine fordeles etter sentrale retningslinjer for prioritering.

8 Risikogrupper (grupper av personer som på bakgrunn av en annen sykdom har økt risiko for å få komplikasjoner til influensa dersom de får pandemisk influensa): - Gravide. - Personer med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet. - Personer med kroniske hjerte-/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon. - Personer med nedsatt infeksjonsresistens. - Personer med diabetes mellitus (type 1 og type 2). - Personer med kronisk nyresvikt. - Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet grunnet ekstrem overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom. - Personer i omsorgsbolig/sykehjem og alle over 65 år. Prioriteringen blir i prinsippet tredelt, med helsepersonell med vedvarende kontakt med smittede som førsteprioritet, deretter personer i risikogrupper som risikerer å dø av influensa og tilslutt de resterende i befolkningen. Hemne legesenter bruker dataprogrammet Win-med. Med i bakgrunn statestikkprogrammet til Win-med og demografi har man gjort et overslag over behov for vaksine i de ulike risikogruppene. Det er også utarbeidet en oversikt over prioriterte grupper for vaksine ved en massevaksinasjon. Prosedyre for vaksinasjon, se vedlegg 1. Brevmaler for innkalling til massevaksinasjon, se vedlegg Smitteverntiltak- Håndhygiene er viktig for å begrense smitte. Det er svært viktig med håndvask med såpe og vann i minimum 30 sekunder før matinntak, før matlaging, før håndtering av kopper og kar (for eksempel ta ut av oppvaskmaskin, dekke bord,..), etter toalettbesøk, etter bleieskift, etter nysing, etter snyting av nese, etter tørket seg i øyne,.. Nys i papirhåndkle eller albuen, kast papirhåndkleet etter bruk, vask deretter hendene med såpe og vann. Unngå å pille i nesen og klø i øyne. Viser til informasjon om håndhygiene på og pandemi.no. Holde seg hjemme ved sykdom, oppsøke lege ved behov. Være hjemme til en er smittefri. Være mest mulig utendørs. Ved enkelte scenarioer kan det bli aktuelt å anbefale spritvask, for eksempel spritvask av hender før matinntak/spising i kantine. Ved gitte situasjoner i en pandemi kan det bli aktuelt å bruke munnbind (pasient og helsepersonell). Det kan bli aktuelt å stenge barnehager og skoler. Smittevernråd kan endres etter hvert som en pandemi utvikler seg. Råd/informasjon til hemnes befolkning gis etter retningslinjer fra sentralt hold med lokale tilpasninger.

9 Vedlegg 1: Vaksinasjonsprosedyre: Ved fortløpende vaksinering av mindre grupper (helsepersonell og risikopasienter), vil dette bli organisert i samarbeid med helsestasjonen. Personer som skal vaksineres innkalles etter prioritering. Vaksinasjon skjer etter retningslinjer gitt av sentrale helsemyndigheter og i trå med plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner, utgitt av folkehelseinstituttet. Registrering, vaksinasjon og observasjon foretas på legesenteret og helsestasjonen. Vaksinerte må registreres i SYSVAK. Eksklusjonskriterier: Vaksine skal ikke gis til personer som har kjent allergi mot lignende vaksiner eller har pågående infeksjon med temperatur over 38,5 grader. Da utsettes vaksineringen. Massevaksinasjon: Ved vaksinasjon av større deler av befolkningen vurderes egnede lokaler: Hemne legesenter og helsestasjonen, telt, Røde kors sin ambulanse, aktivitetssenter ved sykehjemmet, tidligere matsal i sokkel under legesenteret, skoler (Svanem, Vinjeøra og Sodin skole), samfunnshus/forsamlingshus, bedehus, misjonshus, gymsaler, idrettshall og/eller lokalene til Røde kors. Ved massevaksinasjon tas i bruk helsepersonell ved legesenteret, helsestasjon og pleie og omsorg. Ved behov innkalles ressurser som Røde kors, Heimevernet, FIG og frivillige organisasjoner som sanitetsforeninger. Befolkningen kan etter informasjon på plakater, flygebrev, kommunenes hjemmesider og i lokalavis møte opp på angitt plass, til bestemte datoer og klokkeslett. En kan også kalles inn etter samme system som brukes ved valg, slik at man innhenter folkeregisterdata. Man vil da dele befolkningen inn i flere deler og vaksinere hele befolkningen over noen få dager. Befolkningen vil bli informert via lokale medier, plakater på oppslagstavler, flygebrev, informasjon på legesenteret og på kommunens hjemmeside Vedlegg 2: Brevmaler/informasjonsskriv til internettportal, lokalavis, flygebrev og plakater: Registrering av risikopasienter: Første sending av vaksinen mot Influensa A (H1N1)/ svineinfluensa er nå kommet/ankommer om en uke. I første omgang er det viktig å vaksinere de med kronisk sykdom. Alle som tilhører minst en av nedenforstående risikogrupper og ønsker å la seg vaksinere tar kontakt med Hemne legesenter mandag xx.xx.09, tirsdag xx.xx.09 og onsdag xx.xx.09 kl for registrering.

10 Risikogrupper: - Gravide. - Personer med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet. - Personer med kroniske hjerte-/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon. - Personer med nedsatt infeksjonsresistens. - Personer med diabetes mellitus (type 1 og type 2). - Personer med kronisk nyresvikt. - Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet grunnet ekstrem overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom. - Personer i omsorgsbolig/sykehjem og alle over 65 år. Innkalling til vaksinasjon: Første sending av vaksinen mot Influensa A (H1N1)/ svineinfluensa er nå kommet. I første omgang er det viktig å vaksinere de med kronisk sykdom. I følge nasjonale retningslinjer skal følgende risikogrupper få tilbud om vaksine først: - Gravide. - Personer med kroniske luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet. - Personer med kroniske hjerte-/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon. - Personer med nedsatt infeksjonsresistens. - Personer med diabetes mellitus (type 1 og type 2). - Personer med kronisk nyresvikt. - Personer med nedsatt mekanisk ventilasjonskapasitet grunnet ekstrem overvekt eller kronisk, alvorlig nevrologisk sykdom. - Personer i omsorgsbolig/sykehjem og alle over 65 år. Alle som tilhører minst en av de overforstående risikogrupper og ønsker å la seg vaksinere bes møte ved Hemne legesenter mandag xx.xx.09, tirsdag xx.xx.09 og onsdag xx.xx.09 kl for vaksinering. Møt opp ved Hemne legesenter. Gå inn hovedinngangen. Du vil først bli registrert med navn, fødselsnummer og diagnose. Vaksinen koster xx kroner (ta med kontanter), og du får en nummerert lapp. Deretter må du vente på venterommet med helsepersonell tilstede. Du vil så bli ropt inn til vaksinering. Etter at vaksinen er satt må du vente i 20 minutter på et bestemt anvist rom der det er helsepersonell tilstede. Deretter kan du dra hjem.

11 Innkalling til vaksinasjon: Vaksinen mot Influensa A (H1N1)/ svineinfluensa er nå kommet. Alle som ønsker å la seg vaksinere bes møte ved Hemne legesenter/i teltet utenfor Hemne legesenter/sodin skole/vinjeøra skole eller Svanem skole mandag xx.xx.09, tirsdag xx.xx.09, onsdag xx.xx.09, torsdag xx.xx.09 og fredag xx.xx.09 kl for vaksinering. Gå inn hovedinngangen. Du vil først bli registrert med navn, fødselsnummer og diagnose. Vaksinen koster xx kroner (ta med kontanter), og du får en nummerert lapp. Du vil så bli ropt opp og vaksinert. Etter at vaksinen er satt må du vente i 20 minutter på et bestemt anvist rom/sted der det er helsepersonell tilstede. Deretter kan du dra hjem.

Pandemiplan. Stordal kommune

Pandemiplan. Stordal kommune Pandemiplan Stordal kommune 01.07.2015 Innhold 1. Målsetting med planen 2. Informasjons- og kommunikasjonstiltak 3. Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring 4. Tiltak i kommunen i de ulike fasene

Detaljer

PANDEMIPLAN RINDAL KOMMUNE

PANDEMIPLAN RINDAL KOMMUNE PANDEMIPLAN RINDAL KOMMUNE Innhold: Målsetning med planen Informasjons og kommunikasjonstiltak Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring Tiltak i kommunen i de ulike fasene av en influensapandemi

Detaljer

Pandemiplan Namdalseid kommune PANDEMIPLAN NAMDALSEID KOMMUNE

Pandemiplan Namdalseid kommune PANDEMIPLAN NAMDALSEID KOMMUNE PANDEMIPLAN NAMDALSEID KOMMUNE Oppdatert 12.08.09 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse MÅLSETNING MED PANDEMIPLAN 3 INFORMASJONS OG KOMMUNIKASJONSTILTAK 3 ANSVAR, RAPPORTERINGSLINJER OG LEDELSESFORANKRING

Detaljer

Pandemiplanen revisjon 2006

Pandemiplanen revisjon 2006 Pandemiplanen revisjon 2006 Bjørn-Inge Larsen, direktør 16. februar 2006 Fugleinfluensa en felles utfordring Pandemiplanen - revisjon 2006 2 Tre typer influensa Sesonginfluensa den vanlige influensaen

Detaljer

Pandemi 2013-16. 13. august 2013

Pandemi 2013-16. 13. august 2013 Pandemi 2013-16 13. august 2013 Pandemi 2013-17 1. Rullering... 2 2. Bakgrunn for planen og lovverket... 2 3. Epidemiologi... 2 4. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 5. Informasjon og kommunikasjonstiltak...

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

Pandemi 2009. 9. juni 2009

Pandemi 2009. 9. juni 2009 Pandemi 2009 9. juni 2009 BAKGRUNN FOR PLANEN OG LOVVERK. Det er et krav fra helsemyndighetene at det foreligger en kommunal pandemiplan. Lokal pandemiplan knyttes til Smittevernlov, lov om helsemessig

Detaljer

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1)

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Kommunen har pr 15.11.09 bare fått tildelt 1000 vaksinedoser. Her følger en

Detaljer

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017 Pandemi 2017 Rådmannens innstilling 15. august 2017 1. Bakgrunn for planen og lovverk... 2 2. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 3. Informasjon og kommunikasjonstiltak... 3 4. Mobilisering

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 1. Innledning Influensapandemier forekommer med noen tiårs mellomrom. Dette er epidemier som forårsakes av et influensa A-virus med

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Pandemier- den mest sannsynlige helsetrussel vi står overfor Pandemier er definert som epidemier

Detaljer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Siri Helene Hauge Avdelingsdirektør Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet Beredskapsdagen 2017 11. mai 2017 Innhold Influensa Influensapandemier

Detaljer

Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009

Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009 Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009 Rapport Tid Tirsdag 28.04.2009 kl. 17.30 Innhold Råd om bruk av antivirale legemidler Sendt til Helsedirektoratet (beredskap@helsedirektoratet.no)

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4.3.3-1 Definisjoner, Bakgrunn og lovverk Pandemisk influensa er en verdensomspennende epidemi av influensa. Et flertall av mennesker er samtidig

Detaljer

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Pandemier- den mest sannsynlige helsetrussel vi står overfor Pandemier er definert som epidemier

Detaljer

PANDEMI-PLAN SIRDAL KOMMUNE. Skrevet av: kommuneoverlege Ivan Jovovic

PANDEMI-PLAN SIRDAL KOMMUNE. Skrevet av: kommuneoverlege Ivan Jovovic PANDEMI-PLAN SIRDAL KOMMUNE Skrevet av: kommuneoverlege Ivan Jovovic Oppdatert desember 2016 1 HENSIKT : Pandemi-plan skal bidra til å: Redusere sykelighet og død Ta hånd om et stort antall syke og døende

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK Hva er pandemisk influensa? Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt influensavirus som få vil være motstandsdyktige mot og som smitter lett mellom

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Svelvik 2016 1 2 Innhold Definisjoner... 2 1. Målsetting - kontinuitetsplanlegging... 2 Lovkrav og regelverk... 3 2. Identifisering av kritiske funksjoner og brukere... 3 3.

Detaljer

Pandemiplan for Nord-Fron kommune 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 2 MÅLSETTING 5

Pandemiplan for Nord-Fron kommune 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 2 MÅLSETTING 5 Innhold 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 1.1 Definisjoner 2 Faseinndeling i forløpet av en pandemi. (Statens faser) 3 1.2 Scenarier 4 1.3 Sammenheng med kommunale beredskapsplaner 4 1.4 Kommunens

Detaljer

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Pandemiberedskap Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smittevernkonferanse, Buskerud 2015 Innhold Tidligere pandemier Potensielle

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE Side 1 av 14 Filnavn: Kommunens Pandemiplan Initialer Dato Skrevet av BIG 18.06.2016 Kontrollert av Godkjent av Revideres eller reutstedes innen Rev.... 2011 Hole kommune,

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen 17.09.2010 Per Espen Akselsen Senter for smittevern Haukeland universitetssykehus per.akselsen@helse-bergen.no Hva hadde vi? Nasjonal beredskapsplan

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa)

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) Her er en del informasjon i forbindelse med influensa A (H1N1) svineinfluensa og om pandemi. Informasjonen baserer seg på informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Sesongvaksinen Ny sammensetning hvert år Trivalent vaksine som inneholder tre inaktiverte

Detaljer

4.8.2009. Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune

4.8.2009. Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune Beredskapsplan ved utbrudd av pandemi i Overhalla kommune 1 Innhold 1 Generell informasjon om pandemi... 3 1.1 Hva er pandemisk influensa?... 3 1.2 Hvordan starter en pandemi?... 3 1.3 Hvor farlig er pandemisk

Detaljer

Pandemivaksinasjon Erfaring fra 2 kommuner

Pandemivaksinasjon Erfaring fra 2 kommuner Pandemivaksinasjon Erfaring fra 2 kommuner Vaksinedagene 17.09.10 Frode Veian Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Lillehammer og Ringebu 2 kommuner med ulike forutsetninger Lillehammer: 26 372

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 1. Innledning side 3 2. Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring side 3 3. Informasjons-

Detaljer

RAPPORT INFLUENSAPANDEMI RYGGE KOMMUNE 2010/2011

RAPPORT INFLUENSAPANDEMI RYGGE KOMMUNE 2010/2011 RAPPORT INFLUENSAPANDEMI RYGGE KOMMUNE 2010/2011 Rygge kommune april 2010 Bakgrunn: Kommunens ansvar i forhold til smittsomme sykdommer er hjemlet i Smittevernloven (LOV 1994-08-05 nr. 55). I følge 7-1

Detaljer

Rapport om reiseråd 14. mai 2009

Rapport om reiseråd 14. mai 2009 Rapport om reiseråd 14. mai 2009 Rapport Tid Torsdag 14.5.2009 kl. 07.00 Innhold Råd om reiseråd, inkludert sammenlikning med gjeldende reiseråd fra enkelte andre land Sendt til Helsedirektoratet (beredskap@helsedirektoratet.no)

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

PHS3. Beredskapsplan. for. Pandemisk influensa

PHS3. Beredskapsplan. for. Pandemisk influensa PHS3 Beredskapsplan for Pandemisk influensa Flekkefjord kommune 1.0 Innledning Influensapandemier er store verdensomspennende epidemier forårsaket av et nytt virus som store deler av befolkningen mangler

Detaljer

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Svineinfluensa Status for pandemien Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Hva jeg skal snakke om Beredskap før utbruddet Hva skjedde Epidemiologi,

Detaljer

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Beredskap Kommunal beredskap ved pandemi Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Case Fra pandemien høsten 2009 Du er kommunelege i liten kommune (6000) Første del-leveranse med vaksine (500

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN

PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN Åsnes Grue Våler PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN Vedlegget gjelder smittevernarbeid i beredskapssituasjoner generelt og pandemisituasjoner spesielt. Den må ses i sammenheng

Detaljer

Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak

Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak 1 Folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet@fhi.no kjersti.margrethe.rydland@fhi.no Kristiansand og Lørenskog, 13.11.2015 Deres saksnummer 14/906 Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA. Evenes og Tjeldsund kommuner

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA. Evenes og Tjeldsund kommuner PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Evenes og Tjeldsund kommuner INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...Feil! Bokmerke er ikke definert. BAKGRUNN...Feil! Bokmerke er ikke definert. Noen scenarier og tall...feil! Bokmerke

Detaljer

PLAN FOR MASSEVAKSINASJON MOT PANDEMISK INFLUENSA I LEVANGER KOMMUNE

PLAN FOR MASSEVAKSINASJON MOT PANDEMISK INFLUENSA I LEVANGER KOMMUNE Levanger kommune Rådmannen FELLES HELSE - PLAN FOR MASSEVAKSINASJON MOT PANDEMISK INFLUENSA I LEVANGER KOMMUNE L e v a n g e r k o m m u n e D a t o : 1 5. 1 0. 2 0 0 9 1 Plan for massevaksinasjon mot

Detaljer

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavirus Ingen ny sykdom Hippokrates beskrev influensaliknende sykdom 412 BC 18 verdensomfattende

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009. Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier

Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009. Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009 Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Hvordan begrense smitte av influensa A (H1N1)? Influensa

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5: Tiltak ved en pandemi Del

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

Erfaringer fra influensapandemien

Erfaringer fra influensapandemien Erfaringer fra influensapandemien Oppsummering av vinterens erfaringer Vårmøtet i infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi, Oslo 4. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - INTERIMVERSJON NASJONAL BEREDSKAPSPLAN MOT EBOLA INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR HELSE,

Detaljer

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd

Tiltaksplan for massevaksinasjon i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Tiltaksplan for masse i Sør Aurdal kommune ved et pandemiutbrudd Denne planen skal revideres umiddelbart dersom det kommer en endring i beredskapssituasjonen som tilsier at revisjon bør skje. Planen skal

Detaljer

Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa

Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa Om vaksine mot ny influensa (H1N1), også kalt svineinfluensa Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo

Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo Tilfelle av hepatitt A i en av Norges største barnehager i Bydel Gamle Oslo v/inger-lise Wilhelmsen, teamleder for smittevern i bydel Gamle Oslo 06.11.13 Hepatitt A Virusinfeksjon Fører ikke til bærertilstand

Detaljer

Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune

Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune Innhold Innledning... 3 1. Kommunens oppgaver, lovgrunnlag og målsetting ved en pandemi.... 4 1.1. Kommunens hovedoppgaver og lovgrunnlag... 4 1.2.

Detaljer

Sesonginfluensa, fugleinfluensa og pandemi i et globalt og nasjonalt perspektiv

Sesonginfluensa, fugleinfluensa og pandemi i et globalt og nasjonalt perspektiv Sesonginfluensa, fugleinfluensa og pandemi i et globalt og nasjonalt perspektiv Bjørn G. Iversen (overlege) Synne Sandbu (overlege) Hanne Nøkleby (divisjonsdirektør) Anne Wenche Lindboe (prosjektleder)

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 PANDEMIPLAN FOR Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 2. INFORMASJON OM PANDEMI... 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode... 2 2.2 Mulig scenario...

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HURUM KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR HURUM KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR HURUM KOMMUNE Side 1 av 20 Filnavn: Pandemiplan II Hurum Kommunens pandemiplan Initialer Dato Skrevet av IH 9/8-2009 Kontrollert av Godkjent av Revideres eller reutstedes innen 9/8-2010

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Høringsnotat tiltak for forenklet tilgang til antiviralia utkast til forskrift om farmasøyters rett til rekvirering av oseltamivir og zanamivir

Høringsnotat tiltak for forenklet tilgang til antiviralia utkast til forskrift om farmasøyters rett til rekvirering av oseltamivir og zanamivir Høringsnotat tiltak for forenklet tilgang til antiviralia utkast til forskrift om farmasøyters rett til rekvirering av oseltamivir og zanamivir Formål Notatet redegjør for forslag til tiltak for å gi befolkningen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi?

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Underdirektør Carl Gamlem Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en pandemi? En

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge?

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Avdelingsleder Erik Thomassen Sikkerhetsdagene, Trondheim, 2. november 2010 1 Bakgrunn Fire pandemier på 1900-tallet, over 30 år siden

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Kommunens Pandemiplan

Kommunens Pandemiplan PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE Side 1 av 15 Filnavn: Kommunens Pandemiplan Initialer Dato Skrevet av BIG 04.05.2009 Kontrollert av Godkjent av Revideres eller reutstedes innen Rev.... 030509 kl 0900 Hole

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE (Delplan innenfor kommunens Smittevernplan) August 2009.

PANDEMIPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE (Delplan innenfor kommunens Smittevernplan) August 2009. PANDEMIPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE (Delplan innenfor kommunens Smittevernplan) August 2009. 1 PANDEMIPLAN KRØDSHERAD KOMMUNE. Delplan innenfor kommunens Smittevernplan. August 2009 Pandemi. I moderne tid

Detaljer

Pandemiplan for randaberg kommune. Pandemiplan. Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord)

Pandemiplan for randaberg kommune. Pandemiplan. Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord) Randaberg kommune Pandemiplan for randaberg kommune JUNI 2009 pandemiplan Pandemiplan Randaberg kommune Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord) Randaberg kommune Pandemiplan for randaberg kommune JUNI 2009

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

Rapport nummer 2 om vaksinasjonsrekkefølge, versjon

Rapport nummer 2 om vaksinasjonsrekkefølge, versjon Rapport nummer 2 om vaksinasjonsrekkefølge, versjon 2 23.10.2009 Tid Fredag 23. oktober 2009 kl. 15.00 Innhold Råd om vaksinasjon av befolkningen etter at prioriterte grupper har fått vaksine mot ny influensa

Detaljer

K O M M U N E O V E R L E G E G U T T O R M N U S T A D E I L E R T S E N, M A L V I K K O M M U N E

K O M M U N E O V E R L E G E G U T T O R M N U S T A D E I L E R T S E N, M A L V I K K O M M U N E ERFARINGER MED AKUTTMOTTAK FOR ASYLSØKERE I MALVIK K O M M U N E O V E R L E G E G U T T O R M N U S T A D E I L E R T S E N, M A L V I K K O M M U N E Logg Fredag 30.10. UDI varsler om at de planlegger

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Norway ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 287 INFLUENZA Q1. Har du planer om å vaksinere deg mot sesonginfluensa i år? Ja, jeg har allerede blitt vaksinert...

Detaljer

Smittevernplan. Morten Bergkåsa kommuneoverlege

Smittevernplan. Morten Bergkåsa kommuneoverlege Smittevernplan Morten Bergkåsa kommuneoverlege Smittevernplan Kommuneoverlege Smittevernkontoret Tuberkulose Meningitt HIV / AIDS Utbrudd næringsmiddelbåren Utbrudd allmennfarlig smittsom sykdom Legionella

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune ? SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune Tilsynsgruppe: rådgiver Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad rådgiver Lisbeth

Detaljer

VEILEDER FOR PANDEMIPLANLEGGING I

VEILEDER FOR PANDEMIPLANLEGGING I UTKAST 09.10.2016 HELSEDIREKTORATET VEILEDER FOR PANDEMIPLANLEGGING I KOMMUNEHELSETJENESTEN Innledning: 2 1. Målsetting med veilederen... 3 Målgruppe... 3 Målsetting... 3 2. Ulike aktørers roller og ansvar...

Detaljer

Mal for kommunal smittevernplan

Mal for kommunal smittevernplan Mal for kommunal smittevernplan Forankring og gyldighet av planen Hensikt med planen, formelt grunnlag Kommunens oppgaver (plikter og ansvar) i smittevernet Andre formelle rammer rundt smittevernet Sammenheng

Detaljer

MRSA-test hos risikogrupper før poliklinisk TB-kontroll i sykehus?

MRSA-test hos risikogrupper før poliklinisk TB-kontroll i sykehus? MRSA-test hos risikogrupper før poliklinisk TB-kontroll i sykehus? Smitteverndagene 2013 Merete Steen, bydelsoverlege Bydel Østensjø Aktørene Kriterier MRSA-risiko I løpet av siste 12 måneder vært utenfor

Detaljer

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Innhold KOMMUNALT PLANVERK KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Bjørn Størsrud Kommuneoverlege Forberedt på det uventede Kommunens ansvar ved kriser Plan for helsemessig og sosial beredskap

Detaljer

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Oppfølging av meslingetilfeller

Oppfølging av meslingetilfeller Oppfølging av meslingetilfeller Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2015 Innhold Status på meslingetilfeller

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

SMITTEVERNPLAN Søndre Land kommune DELPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

SMITTEVERNPLAN Søndre Land kommune DELPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA SMITTEVERNPLAN Søndre Land kommune DELPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Utarbeidet i samarbeide med Samfunnsmedisiner/kommuneoverlege Olav Brunborg Gjøvikregion Helse og Miljøtilsyn iks Tilrettelagt for Søndre

Detaljer