RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA"

Transkript

1 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Definisjoner, Bakgrunn og lovverk Pandemisk influensa er en verdensomspennende epidemi av influensa. Et flertall av mennesker er samtidig i en viss periode rammet av symptomer og sykdommer. Epidemien opptrer med varierende mellomrom på forskjellige geografiske områder. Den kan medføre omfattende skadevirkninger både helsemessig og økonomisk. Influensapandemi er en av de mest sannsynlige årsaker til akutte krisetilstander også i vår kommune. I verste fall kan så mange som bortimot 700 personer bli syke og av disse samtidig. Tallet blir sannsynligvis høyere ved at hele familier enten ved direkte sykdom eller omsorg blir involverte. Selv om dette verste ikke skjer, er det rimelig sannsynlig at en influensapandemi vil by på betydelige utfordringer for Rennebu kommune. -Da pandemisk influensa er av de mest sannsynlig katastrofer som kan ramme Rennebu kommune, bør planen inngå som integrert del av kommunens " Plan for helsemessig og sosial beredskap". -Myndighet og ledelsesansvar fremgår av planen foran hvor kommunelegen og kommunestyret er pålagt klare oppgaver i følge Kommunhelsetjenesteloven og Smittevernloven. Smittevernplan, Jf smittevernlovens 7-1 tredje ledd og 7-2 annet ledd bokstav a, jf lov om helsetjenesten i kommunen 1-3a; Plan for helsemessig og sosial beredskap av 23. juni første ledd, Jf 1-1 annet ledd, forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. 6, og lov om helsetjenesten i kommunen Målsetting -Forebygge smittespredning og redusere sykelighet og død. -behandle og pleie syke og døende hjemme og ved Rennebu Sykehjem + evt i andre opprettede lokaler. - opprettholde nødvendige samfunnstjenester innenfor alle sektorer. -gi fortløpende kunnskapbasert og samordnet informasjon innad i organisasjonen, til innbyggerne og til media Ansvar og myndighet Smittevernlegens ansvar og myndighet er klar og er definert i smittervernloven. Det samme gjelder kommunestyret. Hele saksgangen er ledelsesforankret og smittevernlegen rapporterer direkte til Rennebu kommunes Side 1

2 Kriseledelse ved Rådmannen. Se administrativ beredskapsplan Informasjons og kommunikasjonstiltak Smittevernlegen vil via epost, telefon og fax motta løpende informasjon fra Fylkeslege, Fylkesmannen, Helsedirektorat, Folkehelseinstittuet og Helse- og Omsorgsdepartement. Det vil også opprettes kontakt og utveksles informasjon ved regionale enheter som Mattilsynet, spesialisthelsetjenesten og evt nabokommuner. Smittevernlegen oppretter umiddelbart kontakt med Rennebu kommunes kriseledelse ved Rådmannen. Det avtales straks møtetidspunkter og telefonkontakter for hver dag. På tidlig tidspunkt sammenkalles Rennebu kommunes kriseledelse, jfr. Administrativ beredskapsplan som består av leder (Rådmann), beredskapsleder, enhetsledere, leder Rennebu Sykehjem, Leder hjemmetjenesten, helsesøster, smittevernlege. Ordfører er pressekontakt. Det bør søkes og legges vekt på godt samarbeide med media. Informasjon gis via smittevernlegen. Han holder seg fortløpende oppdatert over utviklingen av epidemien i kommunen, nasjonalt og i utlandet. Befolkningen informeres om sykdommens ytringsform og alvorlighet. Publikum må også ha opplysninger om når det er nødvendig å oppsøke lege og behandlingsmuligheter. Kommunen innhenter oppdateringer om aktuell forebygging og behandling fra fylkeslegen og sentrale helsemyndigheter. Det legges vekt på tidlig, fortløpende og god informasjon til Rennebu kommunes innbyggere -informasjon om sykdom, spesielt pandemien -informasjon om de lokale forhold -hva den enkelte bør gjøre -tid og sted for vaksinasjon Informasjon skal gis ved (vesentlig sak- opplysninger daglig fra smittevernlege) -Rennebu kommunes nettsider -det skal opprettes servicetelefon bemannet med helsepersonell -det opprettes evt svartjeneste på e-post Mobilisering og organisering av helsepersonell. Dette er nok Rennebu kommunes største utfordring ved en pandemi, da en må regne med at store deler av helsepersonellet også vil bli syke. Det skal på tidlig tidspunkt utpekes koordinator som sammen med kriseledelsen og smittevernlegen organiserer innkalling og omdisponering av personell. -lister over alt personell skal finnes på personalkontoret. -Personalavdelingen vil ha oversikt over ansatte i helsesektoren spesielt Side 2

3 -Helsestasjonen, sykehjemmet, hjemmetjenesten og legekontoret vil ha oversikt over deltidsansatte og vikarer. -Det kan bli aktuelt å be Folkeregistert om hjelp til å finne pensjonerte helsearbeidere. I god tid før fase 6 i opptrappingsplanen skal det lages system for opplæring av helsepersonell f.eks til massevaksinering og basale smittevernrutiner (beskyttelse av munn/ hendene hygiene). Det skal tas kontakt med ledelsen ved Oppdal for å vurdere oppsplitting av legevaktdistriktet. Smittevernlegen må fortløpende vurdere eksisterende legevaktordning for å eventeult tilkalle flere leger og behov for samarbeid med andre nabokommuner. De som vil ha behov for innleggelse kan transporteres til Orkdal sanitetssykehus, organisering av den transport via AMK-sentral på OSS. Dette foregår etter den ØHJ-innleggelsesmodus. Det opprettes avtale med Røde Kors Hjelpekorps i Rennebu om bistand, leder ambulansetjenesten, Kriseteamet, Norsk Folkehjelp i nabokommunen Oppdal. Det bør opprettes avtale med Rennebu sanitetsforening om samarbeide og hjelp, spesielt til hjemmehjelpfunksjonen og barnepass. Det kan blitt aktuelt å be om bistand fra Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe. Kriseteamet for psykososiale støttetjenester mobilseres (egen plan) Samfunnskritiske tjenester Vi må på tidlig tidspunkt i pandemien opprette planer for disse tjenester med spesiell vekt på -Apotek (leveranse av medisiner og vaksiner) -Leverandør av engangsutstyr -Strømforsyning -Vannforsyning -Renovasjon -Offentlig transport (private) -Telekommunikasjon -Brann og redningstjeneste -Politi Kriseledelse vil måtte stenge barnehager, SFO og skoler Det må være plan for håndtering av dette, spesielt omsorg av barn til nøkkelpersonell. Det bør opprettes organisert vask av tøy ved evt Rennebu Sykehjem. Og evt også matlaging ved Rennebu Sykehjem og organisert ombringing Generelle smitteverntiltak -Helsepersonell skal ha god hostehygiene og bruke munnbind Referer til "Basale smittevernrutiner i helsetjenesten"-folkehelseinstituttet Rennebu kommunes innbyggere skal gis informasjon om Håndhygiene Adferd (holde seg hjemme) Side 3

4 Vaksinering Bruk og tilgang på medisiner (antiviralia) Legemidler og nødvendig utstyr -det er lager med essiensielle legemidler ved Rennebu Sykehjem -det er begrenset væskelager ved sykehjem og ved legekontor -det er akuttmedisinsk utstyr ved Rennebu legekontor -det er begrenset surstofflager ved Rennebu Helsetun og Rennebu legekontor (skaffes fra AGA og distribueres fra SOHO tlf / / ) -det opprettes avtale med apoteket på Oppdal for forsyning av legemidler spesielt væske, antibiotika og antiviralia. Antiviralia er en begrenset ressurs og utdeles i følge plan til ulike grupper i følge nasjonale retningslinjer. Hjemmetjenesten har lager for engangsutstyr samme sted og det skal opprettes avtale med leverandør og etterfylling (spesielt hansker, munnbind, frakker, visir) Pandemivaksine Det regnes tilgjengelig først 4-6 måneder etter utbrudd. Det vil muligen bli tilgjengelig prepandemivaksine på et tidligere tidspunkt ca 3mnd Vår oppgaver blir å bestille, motta, oppbevare og effektuere vaksinen -det oppretes vår egen prioriteringsliste som sendes FHI snarest (prio + folketall) fra både legekontor( med samarbeid fra FHI) og sykehjemmet. -FHI sendes til en adresse i kommunen: Rennebu Legekontor, Gamle Kongevei 39A, 7393 Rennebu. Tlf ved mottak settes den (hetteglass av 40 doser) i kjøleskap på Helsestasjonen (2-8 grader) -Helsestasjonen oppretter plan i forhold til lagring, vaksineringsted og evt opplæring av andre helsearbeidere i vaksinering. -kjøletemperatur kontrolleres daglig og loggføres -ved mottak kontrolleres antall, brekkasje og frostindikator (ingen etterforsyning) Det opprettes egnede vaksinasjonssteder -Innset skole -Berkåk skole -Voll skole -Nerskogen skole Innkalling organiseres slik at smitterisiko minimaliseres, men slik at alle 40 doser pr hetteglass utnyttes. Opplærte vaksinatører deltar under ledelse av trenet personell Det er lager for engangsutstyr ved Helsestasjonen Vi er forberedt på betydelig økt mengde av både vanlige og sjeldne bivirkninger pga av det store antall vaksiner som gis. Side 4

5 All vaksinering registreres i SYSVAK og sendes FHI både manuelt og elektronisk Mottak, diagnose, behandling og pleie Legene vil ved daglige møter informeres av smittevernlegen om pandemiens gang. Legekontoret øker beredskapen ved å ta i bruk egen inngang og eget rom for mistenkte influensasyke. Det skal vurderes å bruke ulikt personell til disse og andre pasienter. Prøvetakingsutstyr skaffes. Det samme gjøres med engangsutstyr mengden økes. For å hindre smittepresset ved legekontoret skal ved behov medisiner skaffes direkte fra apotek til hjemmet. Ledende helsesekretær ved legekontoret får ansvar for registrering og samarbeide med smittevernlege samt med hjemmetjenesten og sykehjemmet. Vi forventer raskere utskriving av pasienter fra Orkdal sykehus og St. Olavs hospital. Dette vil øke belastningen betydelig i utgangspunktet både på legekontoret, i hjemmebasert tjenester og ved Rennebu Sykehjem. Tilsynslege ved Rennebu Sykehjem har ansvaret for samarbeidet med sykehusene i dette tilfellet. Det legges straks opp til fortetting ved Rennebu Sykehjem og i omsorgsboligene. Det forberedes klargjøring av plasser /senger/ utstyr ved : Mjuklia ungdomssenter, evtl Samfunnshuset Voll skole Berkåk skole Etc Døde vil anbringes og evt identifiseres ved bårehuset ved Rennebu kirke og bårerommet ved Rennebu Sykehjem. Vi kan ikke regne med flere døde ved en pandemi enn at kapasiteten her er god nok. Ellers har Sognepresten egen plan for dette. Kommunens Kriseteam vil aktiveres av Rådmannen for å gi hjelp til de syke og deres pårørende. Soknepresten er leder for kriseteamet. Han vil sørge for samarbeid med Orkdalsteamet for psykososiale tiltak TILTAKSPLAN Denne tenkes gjort trinnvis etter hvilken fase pandemien er i. Under hver fase skal disse områder vurderes: -planlegging og koordinering -overvåkning og vurdering -forebygging og begrensing -respons -kommunikasjon Dette gjelder alle aktører og her beskrives Rennebu kommunes oppgaver og tiltak: Side 5

6 INTERPANDEMISK PERIODE FASE 1 -Ingen nye virus -Pandemiplanen oppdateres årlig sammen med resten av Rennebu kommunes planverk. -Ved god informasjon og samarbeide med FHI og regionale samarbeidspartnere skal vi hele tiden arbeide for årvåkenhet og diagnostisering ved nye virusepidemier. -Vi har plan for rask lokal respons -Vi har plan for ansvars-og rapporteringslinjer (helsesøster-smitevernlege-rådmann) -Vi har plan for samarbeid med media (servicetordget + Ordfører eller andre deltakere) -Vi har oppdaterte nettsider for Rennebu kommune. -Vi har plan for rask anskaffelse av medisiner og utstyr. FASE 2 - nytt virus hos dyr NORGE - -som fase 1 -vi forbereder mottak av enkeltpasienter -Interninformasjon helsepersonell NORGE + -som fase 1 samt: Økt prøvetaking av symptombærere til Mikrolab St. Olavs (virologi, serologi) Vi er spesielt observant på personer i kontakt med spesielle dyrearter samt reisende til spesielle områder. Vi gjennomgår lagre for vanlig influensavaksine, antiviralia og utstyr. PANDEMISK ÅRVÅKENHETSPERIODE FASE 3 Smitte til mennesker Norge - -som fase 1,2 Norge + -som fase 1,2 samt: Sørge for at det blir rask varsling til FHI fra alle leger i kommunen. Beskrive kliniske karakteristika hos de syke. Kartlegge epidemiologi hos syke. FASE 4 Begrenset smitte mellom mennesker. Norge - -som fase 1,2,3 samt tette hull i planen Side 6

7 Norge + -som fase 1,2,3 samt : Beskrive tilfelle, identifisere smittekilder Bruke antiviralia til syke og som profylaske til nærkontakter Aktivere kriseplaner Spesielt: -mottak pasienter fra OSS -internundervisning og opplæring -komplettere lagre FASE 5 Økende, men ikke svært smittsomt. Norge - -som fase 1,2,3,4 samt: Revurdere kriseplaner med særlig vekt på tiltak under bølgetoppen. Forsterke rapportering av beredskapsstatus Helsepersonell opplæres og trenes i oppdaging og håndtering av influensasyke. Norge + -som fase 1,2,3,4 samt: Ferdigstille forberedende tiltak. Styrings- og rapporteringslinjer etableres og befestes Vurderer fortløpende nye råd fra WHO Full mobilisering av helsetjenesten samt beredskaps- og kriseplaner Iverksette krisemottak og andre tiltak for effektivisering av helsetjenesten Iverksette plan for ekstraordinær bemanning Sikre tilgang til helsetjenenester til personer i karantene Organisere tilgang på ekstra materiell Innhente prosedyrer for håndtering av lik PANDEMISK PERIODE FASE 6 Pandemi NORGE - Som fase 1,2,3,4,5 samt Aktivisere aller kriseplaner, vedlikehold og revisjon Opprettholde beredskap og kommandolinjer Oppdatere prosedyrer Side 7

8 Smitteverntiltak for syke Prioritere virologiske prøver Helsepersonell klargjøres til å motta de første syke og trene i bruk av beskyttelsesutstyr. NORGE + Som fase 1,2,3,4,5 samt : Iverksette alle krise- og beredskapsplaner for helsesektoren og andre nøkkelsektorer Overvåke helsetjenestens funksjon, tilpasse mottak, organisere arbeidskraft også frivillige. Iverksette vaksinekampanjen i følge nasjonale retningslinjeer. Utdele antiviralia etter retningslinjer Andre smitteverntiltak Iverksette plan for psykososial krise i Rennebu kommune. POST PANDEMI Lage rapport og foreslå endringer Beregne ressursbehovet for evt nye utbruddsbølger Oppdatere anbefalinger, prosedyrer og retningslinjer ut fra egne erfaringer Revurdere effekt av tiltak Sikre at overarbeidet personell har mulighet til å hente seg inn Fortsette vaksineprogrammet. Side 8

9 Bilde 1 PROSEDYRE VED PANDEMISKINFLUENSA RÅDMANNEN Smittevern ansvarlig LEGE Tel: Mobil: Blodprøve- TAKING og UNDER-SØKELSE INFORMASJON RÅDGIVNING BEHANDLING LEDENDE HELSESØSTER KOMMUNAL KRISE- LEDELSE LEDER HELSESENTER FIG LEDER HJEMMESYKE PLEIEN RØDE KORS HJELPEKORS FRIVILIGHETSSENTRALEN KRISETEAMET 2. Informere AMK tlf. 113 eller SOHO tel Smittevernvakta Tel: Side 9

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober I alt 16 sider + vedlegg Bokn kommune PANDEMIPLAN Filnavn: Skrevet av kommuneoverlege Dag-Helge Rønnevik Kontrollert av helsesjef Tore Bøe Olsen Godkjent av

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

Hensikt Sørge for at Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, har en plan for å håndtere influensapandemi med bakgrunn i Nasjonal beredskapsplan.

Hensikt Sørge for at Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, har en plan for å håndtere influensapandemi med bakgrunn i Nasjonal beredskapsplan. Bakgrunn... 1 Hensikt... 1 1. Generelt... 1 1.1 Katastrofeledelse... 2 1.2 Generelle tiltak... 2 1.3 Faseinndeling under pandemi beskrivelse av ulike faser fra WHO... 3 1.4. Lokale mål og tiltak... 4 1.4.1

Detaljer

PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE

PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE PANDEMIPLAN HEMNE KOMMUNE Dette er en delplan i Hemne kommunes smittevernplan. Innhold: Målsetning med pandemiplanen. Informasjon og kommunikasjon. Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring. Tiltak

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

Smittevernplan for Torsken kommune

Smittevernplan for Torsken kommune Smittevernplan for Torsken kommune Pesta farer landet rundt Theodor Kittelsen 1904 Godkjent av kommunestyret 23.09.2008/vedtak K-SAK 62/08 Sist oppdatert: 19.06.09 Av: Aslak Hovda Lien Neste oppdatering:

Detaljer

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Innholdsfortegnelse 1. Varslingsliste... 4 2. Innledning... 5 3. Revisjon og rammer... 5 3.1 Lovgrunnlag... 6 3.2 Andre viktige grunnlagsdokumenter

Detaljer

Revidert 01.07.2006-1 -

Revidert 01.07.2006-1 - Revidert 01.07.2006-1 - INNLEDNING 5 1. LOVGRUNNLAG...5 2. OPPDATERING AV SMITTEVERNPLAN...5 3. PLASSERING AV SMITTEVERNPLANEN...5 4. SMITTEVERNLOVEN...5 5. DEFINISJONER...5 6 ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune

Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi. Leirfjord kommune Plan for organisering av kommunal kjernevirksomhet ved en pandemi Leirfjord kommune 7. september 2009 Innledning Pandemier er smittsomme sykdommer som rammer mennesker eller dyr over store geografiske

Detaljer

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Verdal Kommune SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Denne Smittevernplanen er gjennomgått og godkjent første gang av Plan og utviklingskomiteen 270105 Smittevernplanen er revidert

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007

Detaljer

SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV LEVANGER KOMMUNES SMITTEVERNPLAN

SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV LEVANGER KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Levanger Kommune SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV LEVANGER KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Denne Smittevernplanen er gjennomgått og godkjent første gang av hovedutvalget for helse og sosialsaker i Levanger den 20.01.1998.

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR ETNE KOMMUNE 2006 Redaksjonsgruppen :Hans Lisken Bengt Kallevik Marion Kallevik Smittevernplanen er godkjent : Etne den 2706 2006 Komunestyresak 31/06 Innhold 1 Hvordan bruke smittevernplanen

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 1 SMITTEVERNPLAN FOR 2008 1 INNHOLD 2 KAPITTEL TEMA SIDE 1 Innledning forankring av planen 4 1.1 Hensikt med planen 4 1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser 4 1.3 Kommunens oppgaver (plikter og ansvar)

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig

BEREDSKAPS PLAN FOR PANDEMI LOPPA KOMMUNE. Utarbeidet juni 2009. 1. Vask hendene grundig og ofte. 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig 1. Vask hendene grundig og ofte BEREDSKAPS PLAN FOR 2. Desinfiser hendene hvis håndvask ikke er mulig PANDEMI I LOPPA KOMMUNE 3. Bruk engangslommetørkle 4. Host eller nys i albuekroken Utarbeidet juni

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 PANDEMIPLAN FOR Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 2. INFORMASJON OM PANDEMI... 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode... 2 2.2 Mulig scenario...

Detaljer

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 34 Innhold 1. Innledning... 4 2. Virkemåte, formål, fastsetting og oppdatering av planen... 5 2.1 Virkeområde og formål... 5 2.1.1 Innhold

Detaljer