BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA. NORDLANDSSYKEHUSET BODØ 30 okt 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA. NORDLANDSSYKEHUSET BODØ 30 okt 2009"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA NORDLANDSSYKEHUSET BODØ 30 okt

2 Bakgrunn... 1 Hensikt Generelt Katastrofeledelse Generelle tiltak Faseinndeling under pandemi beskrivelse av ulike faser fra WHO Lokale mål og tiltak Interpandemisk periode... 4 Fase 1 - Ingen nye virus... 4 Fase 2 - Nytt virus hos dyr Norge ikke berørt... 4 Fase 2 - Nytt virus hos dyr - Norge berørt Pandemisk årvåkenhetsperiode... 4 Fase 3 - Smitte til mennesker Norge ikke berørt... 4 Fase 3 - Smitte til mennesker Norge berørt... 5 Fase 4 - Begrenset smitte mellom mennesker - Norge ikke berørt... 5 Fase 4 - Begrenset smitte mellom mennesker Norge berørt... 6 Fase 5 - Økende, men ikke svært smittsom- Norge ikke berørt... 6 Fase 5 - Økende, men ikke svært smittsom Norge berørt Pandemisk periode... 7 Fase 6 - Pandemi Norge ikke berørt... 7 Fase 6 - Pandemi Norge berørt Postpandemi Lov- og referansegrunnlag Lover med forskrifter Annet (stortingsmeldinger, retningslinjer, planer mv)... 9 Bakgrunn En influensaepidemi krever egen plan på grunn av de spesielle utfordringene som helsevesenet vil stå ovenfor både når pandemi truer og når befolkningen angripes av sykdommen. Sosial- og helsedepartementet utga første utgave av beredskapsplanen i januar Revidert plan kom i 2003 og Helse Nord RHF har pålagt de lokale helseforetak å tilpasse planen. Pandemiplanen skal være en dynamisk plan som vil bli oppdatert ved behov. Hensikt Sørge for at Nordlandssykehuset HF, Bodø, har en plan for å håndtere influensapandemi med bakgrunn i Nasjonal beredskapsplan. 1. Generelt På grunn av rask luftbåren smittespredning, vil viruset ramme alle aldersgrupper og samfunnslag. Hvis Norge skulle bli rammet av en influensaepidemi kan den i verste fall bli like alvorlig som spanskesyken og føre til to millioner influensasyke i løpet av et halvt års tid og i underkant av døde. Mest sannsynlig vil en ny pandemi ha en karakter som asiasyken i eller Hong Kong-syken i hønseinfluensautbruddet i Hong Kong i 1997, der seks døde av de i alt 18 som var bekreftet smittet av fugleinfluensavirus, viste at en pandemisk influensatrussel kan oppstå uten forvarsel. 2

3 Hele samfunnet vil bli rammet og mange samfunnsfunksjoner stoppe opp. Helsevesenet vil bli overbelastet både fordi helsepersonell er særlig utsatt for smitte og institusjoner vil bli hardt rammet med høyt sykefravær, og fordi behovet for innleggelser vil øke betydelig under en pandemi. Syke barn krever barnepass i hjemmet, og sykdom hos barn bidrar derved til økt sykefravær blant voksne. Med det mest sannsynlige scenariet forventer vi at 30 % av hele befolkningen blir smittet i løpet av et halvt år og at 15% av befolkningen blir syke og sengeliggende. Om lag halvparten av de som smittes antas bli syke. Overdødelighet anslås til 0,1-0,4 % av de syke. Det vil si at omkring blir syke i løpet av perioden og at vi kan forvente ekstra dødsfall i forhold til en normal vintersesong. Vi må imidlertid også være forberedt på det verste scenariet, selv om dette er mindre sannsynlig. Her forventer vi at 50 % av befolkningen blir smittet i løpet av et halvt år, og at 25 % av befolkningen blir syke og sengeliggende. Overdødelighet anslås til 0,4-1,1 % av de syke. Det betyr 1,2 millioner syke i løpet av perioden og ekstra dødsfall i forhold til en normal vinterseseong. Inkubasjonstiden for influensa er kort, - vanligvis 1-3 dager. En person er vanligvis smittsom i 3-5 dager fra symptomstart. Barn er smittsomme i opptil 7 dager. Under tidligere pandemier har det verste utbruddet pågått i 6-8 uker, og mindre aktivitet har fortsatt i noen måneder. Pandemiene etterfølges ofte av flere influensabølger. Disse kan komme rett etter hverandre i tid. 1.1 Katastrofeledelse På grunn av influensapandemiens spesielle utfordringer, må det opprettes en utvidet katastrofeledelse sammenlignet med foretakets beredskapsplan ved større ulykker. Katastrofeledelsen i Bodø (vedlegg 1) er overordnet lokale katastrofeledelser ved de andre sykehusene i foretaket. 1.2 Generelle tiltak Nordlandssykehuset Bodø går til innkjøp av 5000 stk. åndedrettsvern type P3 som skal ligge på lager til enhver tid. Forsyningsavdelingen sørger for rullering av lageret. Sykehusapotek Nord, Bodø, er ansvarlig for anskaffelse og distribuering av antivirale midler, både til private og institusjoner, jfr. tilrådning fra Sosial- og helsedirektoratet 9. mars 2005, (samt vaksine når den blir tilgjengelig). Sykehusapotek Nord, Stokmarknes, sørger for intern distribuering. Primært planlegges vanlige distribusjonsrutiner. Influensapasienter skal bringes direkte til R3, hvor man i første omgang tar i bruk luftsmitteisolatene. Ved økt pasienttilstrømning av influensasyke iverksettes kohortisolering (vedlegg 2). Øvrige pasienter utskrives/flyttes da over til andre avdelinger. Ved behov skal det opprettes en egen Influensaklinikk i R og S-fløya med mottaksavdeling, intesivavdeling, intermediæravdeling, barneavdeling og lokal røntgendiagnostikkstasjon. Se egen plan for dette Beredskapsplan gjøres kjent for alle ansatte ved NLSH Bodø 3

4 De kommunale smittevernlegene/kommunelege 1 i foretaksområdet orienteres om planen. 1.3 Faseinndeling under pandemi: De ulike fasene under en pandemi beskrevet av Verdens helseorganisasjon Interpandemisk periode Fase 1:Ingen nye virus Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker. En influensavirussubtype som kan forårsake infeksjon hos menneske kan være til stede hos dyr. I så fall anses risikoen for smitte til mennesker som lav. Fase 2:Nytt virus hos dyr Ingen nye influensavirussubtyper er oppdaget hos mennesker. Imidlertid sirkulerer det dyreinfluensavirus som utgjør en reell risiko for sykdom hos mennesker Pandemisk årvåkenhetsperiode Fase 3:Smitte til mennesker Sykdom hos menneske med ny subtype, men ingen spredning mellom mennesker, eller sjeldne tilfeller av smitte til nærkontakter Fase 4:Begrenset smitte mellom mennesker Små klynger med begrenset spredning mellom mennesker, men geografisk begrenset, noe som antyder at viruset ikke er godt tilpasset mennesker. Fase 5:Økende, men ikke svært smittsom Større klynger av personer med infeksjon, men fortsatt geografisk begrenset, noe som antyder at viruset er i ferd med å tilpasse seg mennesker, men fortsatt ikke smitter lett mellom mennesker (betydelig pandemirisiko) Pandemisk periode Fase 6:Pandemi Økende og vedvarende smitte i den generelle befolkningen Postpandemi Tilbake til interpandemisk periode Det er utarbeidet en rekke konkrete tiltak knyttet til hver av fasene ovenfor. Disse finnes i 4

5 tiltaksplanen i kapittel 7 i Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa. Lokale mål og tiltak: Interpandemisk periode Fase 1: Ingen nye virus Styrke pandemiberedskapen lokalt. Gjennomgå beredskapsplanen årlig Opplæring for ansatte Oppdater/lag lokal(e) veileder(e). Fase 2: Nytt virus hos dyr Norge ikke berørt. Minimere risikoen for smitte til mennesker, og sikre rask og koordinert informasjon hvis det skulle skje. Gjennomgang av tiltak under fase 1 se Nasjonal beredskapsplan side 32 og 33. Forberede mottak av enkelttilfeller. Sørge for økt oppmerksomhet hos helsepersonell om ny type influensa, særlig hos personer som kommer fra berørte områder. Fase 2: Nytt virus hos dyr Norge berørt. Vurder ny influensatype hos syke personer som har hatt kontakt med berørte dyrearter. Sørge for tilgjengelighet og distribusjon av beskyttelsesutstyr, antiviralia og vaksine, og gjennomgå regler for bruk. Sikre rask tilgjengelighet av diagnostiske tester når disse er klare Pandemisk årvåkenhetsperiode Fase 3: Smitte til mennesker - Norge ikke berørt. Sikre rask karakterisering av nytt virus og tidlig oppdatering, rapportering og respons på nye tilfeller. Gjennomgå tiltak under fase 1 og 2. Unngå sykehus- og laboratoriesmitte, økt oppmerksomhet hos helsepersonell om muligheten for tilfelle og klynger Fase 3: Smitte til mennesker - Norge berørt. Gjennomgå tiltak under fase 2. Aktivere kriseberedskap på alle nivåer og forsterke samarbeid mellom helsetjenesten, dyrehelsetjenesten og andre relevante samarbeidspartnere. 5

6 Gjennomgå beredskapsplaner med økt oppmerksomhet på kapasitet. Teste beslutningsprosedyrer og rapporteringslinjer. Det lages planer for opplæring av eksterne medisinske ressurser i regi av Seksjon for kompetanseoppbygging og personalavdeling. (Se under fase 4- Norge berørt) Trene helsepersonell til å oppdage klynger med pasienter, dvs flere sykdomstilfeller som henger sammen i tid og rom. Sikre iverksettelse av smitteverntiltak for å forebygge sykehusinfeksjoner. Sikre etterlevelse av sikkerhetsnivåer i laboratorier og forsendelse av prøver. Fase 4: Begrenset smitte mellom mennesker Norge ikke berørt Begrense utbredelse til nytt virus eller forsinke spredning for å vinne tid til forberedelse og vaksineutvikling. Gjennomgå tiltak under fase 3. Forebygge sykehussmitte og opprettholde biosikkerhet. Fase 4: Begrenset smitte mellom mennesker Norge berørt Gjennomgå tiltak under fase 3 Katastrofeledelse (KL) aktiviseres Gjennomgå og klarere myndighetsnivå for KL. Herunder avklares myndighetsforhold mellom sentral og lokal katastrofeledelse. (Vedlegg?Utarabeides senere ift Stmnes og Lofoten) Aktivere kriseplaner for hvordan møte økt pasientpågang og finne alternative strategier for isolering og behandling (Her legges linker til alle involverte avdelingers spesifikke planer) Gjennomgå og eventuelt iverksette planer for overfylte sykehus og personellmangel. (Link til Bodø kommunes pandemiplan) Undervisning om smitteverntiltak og vedlikehold av lager av beskyttelsesutstyr Akuttmottak begynner planleggingsprosessen med å ta imot influensasyke i alternativt pasientmottak øyeavdelingens poliklinikk, samt opprettelsen av egen influensaklinikk på DKI/brystdiagnostisk senter med intensivsenger og intermediærpost. (Link til egne prosedyrer for akuttmottak/dki Med.avd. R 3 informeres særskilt av smittevernlege Medisinsk avdelingsledelse planlegger rutiner for flytting/utskriving av andre pasienter, samt planlegger rutiner for utsettelse av listepasienter Andre avdelinger som vil bli berørt av pasientflytting skal også planlegge rutiner for utskriving/utsettelse av listepasienter Medisinsk avdelingsledelse skal i samarbeid med personalavdelingen planlegge rutiner for anskaffelse av ekstrapersonell Medisinsk avdelingsledelse skal i samarbeid med Anestesiavdelingens ledelse planlegge flytting av intensiv- og/eller anestesipersonell ved behov for respiratorbehandling på Med.avd R3. Intensivavdelingen disponerer 6 respiratorer. Det skal videre planlegges evt. bruk av anestesibord ved behov. 6

7 Alle avdelinger skal ha klare rutiner for omdisponering av personell (stryke ferie/avspasering. evt. beordring) Personalavdelingen skal planlegge rutiner for innleie av ikke-medisinsk personell for ikke-medisinske oppgaver (transport, teknisk, kjøkken, IT, telefon m.v.) Patologisk avdeling skal planlegge mulighet for identifisering og oppbevaring av et økt antall døde. Videre må avdelingen i samarbeid med lokale begravelsesbyrå sørge for at det finnes tilstrekkelig antall kister tilgjengelig Renholdsinspektør skal i samarbeid med ISS planlegge vikartjeneste for renhold samt sørge for anskaffelse av ekstrautstyr (senger/sengetøy/klær) Renholdsinspektør skal i samarbeid med sykehusets ledelse vurdere behov for ytterligere senger, innkjøp av engangs sengetøy mv Sykehusets administrasjon skal etablere dubleringsoversikt over nøkkelfunksjoner- og personer ved sykehuset (teknisk, interntransport, renhold, kjøkken, mottak, sengeposter, laboratorier, rtg, AMK, IT, telefon osv.) Sykehuset skal inngå avtale med kommunene for å få begrenset antall innleggelser generelt, beholde pasienter på kommunale institusjoner og evt. snu pasientstrøm fra sykehus til kommunale institusjoner. Kommunale smittevernlege/kommunelege I i nedslagsfeltet til Nordlandssykehuset Bodø innkalles til planleggingsmøte. Administrasjonen skaffer oversikt over muligheten for å disponere personell og lokaliteter fra psykiatrien til somatisk virksomhet i en pandemisituasjon, og sørger for opplæring av personell (Vedlegg 3) Fase 5. Økende, men ikke svært smittsomt - Norge ikke berørt Maksimere tiltak for å begrense eller forsinke spredning for om mulig hindre pandemi. Helsetjenesten er klar til å oppskalere respons og iverksette endringer i prioritering av mottak og behandling av pasienter og at dette iverksettes så snart landet blir berørt. Minimal sykehussmitte og maksimal biosikkerhet. Gjennomgå tiltak under fase 4. Revurdere kriseplaner for helsetjenestens respons på alle nivåer og med særlig vekt på tiltak under bølgetoppen. Iverksette forsterket rapportering av beredskapsstatus i helsetjenesten. Sikre at helsepersonell får opplæring og trening i å oppdage og håndtere influensatilfeller. Fase 5. Økende, men ikke svært smittsomt - Norge berørt Gjennomgå tiltak under fase 4 Iverksette planer for ekstraordinær bemanning i helsetjenesten. Sikre tilgang til helsetjeneste til personer i karantene. Organisere tilgang på ekstra materiell. Iverksette prosedyrer for håndtering av lik (Vedlegg 4- patologisk avd). Minimere innvirkningen til pandemien. Begrense inntak av listepasienter til et nødvendig minimum i alle avdelinger. Unntak: Dagkirurgisk virksomhet der det ikke forventes komplikasjoner som kan medføre innleggelse. 7

8 Best mulig pasientbehandling med begrensede ressurser. Minst mulig konsekvenser av pandemien Pandemisk periode Fase 6. Pandemi Norge ikke berørt Minimere innvirkningen til pandemien Gjennomgå tiltak under fase 5. Opprettholde kriseberedskap og kommandolinjer i Helsetjenesten. (Se side 21 Nasjonal beredskapsplan) Oppdatere prosedyrer og retningslinjer for å finne smittede, behandling, smittevern og overvåking i tråd med råd fra WHOs kasusdefinisjoner Gjøre helsepersonell klar til å ta imot de første pasientene. Avdelingsledelsene pålegges å sørge for inndragning av ferie og avspasering for ansatte Sikre mulighet for smitteverntiltak for de syke i samsvar med råd fra WHO Trene helsepersonell i bruk av beskyttelsesutstyr (ha øvelser). Vedlikeholde og revidere alle planer for helsetjenesterespons ned til minste enhet og ta høyde for bølgetoppen. Prioritere virologiske undersøkelser av pasienter som har influensaliknende symptomer Fase 6. Pandemi Norge berørt Overvåke hvordan helsetjenesten fungerer, og tilpasse pasientmottak, utplassere tilleggsarbeidskraft og frivillige, sikre personellstøtte, fremskaff medisinsk og ikke medisinsk hjelp til syke utenfor helsetjenesten. Katastrofeledelsen informerer sykehusets ansatte Katastrofeledelsen sørger for at avdelingsledelsene iverksetter planene som er lagt i henhold til Fase 4 Katastrofeledelsen skal ha daglige møter Katastrofeledelsen informerer smittevernlegene i kommunene i nedslagsfeltet til sykehuset, og ber kommunene iverksette sine beredskapsplaner slik at kommunene selv tar hånd om flest mulig av de influensasyke Katastrofeledelsen pålegger akuttmottaket å klargjøre alternativt pasientmottak i øyeavdlingens poliklinikk, som beskrevet tidligere, samt egen influensaklinikk på DKI/øyeavdelinges operasjonsstuer/brystdiagnostisk senter: Operasjonsstuene på DKI brukes til intensivpasienter, Post-op brukes som intermediærpost for dårlige pasienter som ikke trenger intensivbehandling. Øyeavdelingens operasjonsstuer brukes som vanlig sengepost for influensapasienter. De første to tilfellene legges på luftsmitteisolat på R4 til influensaklinikken er operativ. Dersom influensaklinikken ikke er operativ, skal påfølgende tilfeller legges på vanlig sengepost R4. Når R4 ikke kan motta flere influensapasienter, åpnes influensaklinikk. 8

9 De første influensasyke barna isoleres på Barneavdelingen. Barn med behov for intensivbehandling legges på Intensivavdelingen B8. Når Barneavdelingen ikke kan ta i mot flere barn, legges de neste influensasyke barna i Influensaklinikken. De første pasientene som trenger intensivbehandling isoleres på B8. Når B8 ikke kan ta i mot flere influensapasienter, opprettes intensivavdeling på Influensaklinikken. De avdelinger som mottar pasienter fra R4 skal iverksette sine rutiner for utskriving av egne pasienter Avdelingsledelsene vurderer fortløpende behov for endret sykehusdrift Avdelingsledelsene vurderer i samarbeid med katastrofeledelsen behov for omdisponering av helsepersonell Seksjon for smittevern prioriterer vaksinering/behandling med antivirale midler etter anbefalinger fra WHO og Nasjonalt folkehelseinstitutt. Avdelingsledelsene vurderer behov for ekstrapersonell, og melder dette til personalavdelingen Katastrofeledelsen vurderer behov for ekstra utstyr (Sivilforsvar/Forsvar/Røde kors/norsk folkehjelp) Vurdere og ev. iverksett psykososiale tiltak. Pårørendesenter opprettes på Zefyr hotell. (Link til generell beredskapsplan). Katastrofeledelsen bestemmer hvem som skal ta imot henvendelsene fra pårørende og hvordan opplysninger om pasienter skal gis. (Se generell beredskapsplan) Opprette støttegrupper for rammede og eget helsepersonell. Sykehusets administrasjon skal i samarbeid med katastrofeledelsen vurdere behov for innleie av ikke-medisinsk personell til ikke-medisinske oppgaver. Katastrofeledelsen skal på bakgrunn av opplysninger fra avdelingsledelsene få oversikt over hvor mange av personalet som har gjennomgått aktuell influensainfeksjon, slik at disse om nødvendig kan bemanne postene der influensasyke ligger. Katastrofeledelsen skal informere ansatte fortløpende via informasjonsavdelingen og Pulsen Renholdsinspektør skal sørge for at det til enhver tid er senger disponible, og om nødvendig søke hjelp fra forsvar/sivilforsvar Katastrofeledelsen innfører undervisningsstopp i sykehuset og begrenser så langt mulig ansamling av mennesker i andre anledninger. Informasjonsavdelingen sørger for informasjon internt og eksternt samt opplysninger om: - innskrenkninger i besøk - forbud mot samtidig besøk til influensasyk og ikke-influensasyk pasient - forbud mot besøk dersom influensasyk selv - begrensninger i henvendelser til sykehuset (telefontid m.v.) Dersom tilstrekkelig mengde vaksine finnes, iverksettes vaksinering etter forskrift, jf. Smittevernloven 3-8, andre ledd Postpandemi (tilbake til vanlig interpandemisk periode) Rask gjenopprettelse av normalsituasjonen i samfunnet. Å dra nytte av erfaringer fra pandemien. Være forberedt på nye bølger av pandemien eller andre sykdomsutbrudd. Sikre at overarbeidet personell har mulighet til å hente seg inn. 9

10 Fylle opp lagre av medisiner og andre forsyninger. Gjennomgå og evt. endre planer med tanke på nye bølger. Støtte gjenoppbygging av nødvendige tjenester og virksomheter. Justere definisjoner, prosedyrer og retningslinjer Fortsette vaksineprogrammet etter planene. 2.0 Lov- og referansegrunnlag 2.1. Lover med forskrifter Lov av 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten Lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. Lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell Lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjeneste Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd Forskrift av 27. juni 2002 nr. 897 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege og i private medisinske laboratorier og røntgeninstitutt Forskrift av 18. april 1997 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer Forskrift av 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften) Forskrift av 17. juni 2005 nr. 610 om smittevern i helsetjenesten Forskrift av 1. januar nr nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer Lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. Forskrift av 22. desember 1999 nr om legemidler Forskrift av 21. desember 1993 nr om grossistvirksomhet med legemidler Forskrift av 5. juli 1996 nr. 699 om smittevern i helseinstitusjoner sykehusinfeksjoner Forskrift av 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene Lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret 2.2 Annet (stortingsmeldinger, retningslinjer, planer mv) St.meld. Nr. 37 ( ) Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering St.meld. nr. 25 ( ) Hovedretningslinjer for det sivile beredskaps virksomhet og utvikling i tiden (Justis- og politidepartementet) St.meld. nr. 48 ( ) Langtidsplan for det sivile beredskap (Justis- og politidepartementet) 10

11 St.meld. nr. 24 ( ) Det fremtidige sivile beredskap (Justis- og politidepartementet) Retningslinjer for regionalt samordningsansvar ved kriser i fred (Kongelig resolusjon av 12. desember 1997) Informasjonsberedskap i krise- og katastrofesituasjoner (Kongelig resolusjon av 1. juni 1989) Statlig informasjonspolitikk. Hovedprinsipper (Administrasjonsdepartementet, desember 1994) Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa (Helsedirektoratet, juli 2003) Kriseplaner for Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens legemiddelverk og Fylkesmannens helseavdeling Kriseplaner for sykehus og andre helseinstitusjoner Smittevernplaner for statlig og kommunal helsetjeneste Pandemiberedskap antivirale midler (tilrådning fra Sosial- og helsedirektoratet 9. mars 2005) Rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten nr. 1/2005 Effekt av oseltamivir (Tamiflu ) ved profylakse og behandling av influensa implikasjoner for nasjonal beredskap mot pandemisk 11

Hensikt Sørge for at Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, har en plan for å håndtere influensapandemi med bakgrunn i Nasjonal beredskapsplan.

Hensikt Sørge for at Nordlandssykehuset HF, Vesterålen, har en plan for å håndtere influensapandemi med bakgrunn i Nasjonal beredskapsplan. Bakgrunn... 1 Hensikt... 1 1. Generelt... 1 1.1 Katastrofeledelse... 2 1.2 Generelle tiltak... 2 1.3 Faseinndeling under pandemi beskrivelse av ulike faser fra WHO... 3 1.4. Lokale mål og tiltak... 4 1.4.1

Detaljer

Pandemiplanen revisjon 2006

Pandemiplanen revisjon 2006 Pandemiplanen revisjon 2006 Bjørn-Inge Larsen, direktør 16. februar 2006 Fugleinfluensa en felles utfordring Pandemiplanen - revisjon 2006 2 Tre typer influensa Sesonginfluensa den vanlige influensaen

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging. Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Pandemier- den mest sannsynlige helsetrussel vi står overfor Pandemier er definert som epidemier

Detaljer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Siri Helene Hauge Avdelingsdirektør Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet Beredskapsdagen 2017 11. mai 2017 Innhold Influensa Influensapandemier

Detaljer

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA. Evenes og Tjeldsund kommuner

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA. Evenes og Tjeldsund kommuner PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Evenes og Tjeldsund kommuner INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...Feil! Bokmerke er ikke definert. BAKGRUNN...Feil! Bokmerke er ikke definert. Noen scenarier og tall...feil! Bokmerke

Detaljer

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Pandemiberedskap Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smittevernkonferanse, Buskerud 2015 Innhold Tidligere pandemier Potensielle

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK Hva er pandemisk influensa? Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt influensavirus som få vil være motstandsdyktige mot og som smitter lett mellom

Detaljer

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver

Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Nasjonal plan mot alvorlige smittsomme sykdommer -pandemiplanlegging Svein Høegh Henrichsen Seniorrådgiver Pandemier- den mest sannsynlige helsetrussel vi står overfor Pandemier er definert som epidemier

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Pandemi 2013-16. 13. august 2013

Pandemi 2013-16. 13. august 2013 Pandemi 2013-16 13. august 2013 Pandemi 2013-17 1. Rullering... 2 2. Bakgrunn for planen og lovverket... 2 3. Epidemiologi... 2 4. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 5. Informasjon og kommunikasjonstiltak...

Detaljer

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA PLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Svelvik 2016 1 2 Innhold Definisjoner... 2 1. Målsetting - kontinuitetsplanlegging... 2 Lovkrav og regelverk... 3 2. Identifisering av kritiske funksjoner og brukere... 3 3.

Detaljer

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud Akutte hendelser innen smittevernet Systemer for å: Oppdage, varsle og oppklare Georg Kapperud Hva er en akutt hendelse? Sykdomsutbrudd eller et enkelttilfeller av alvorlig, smittsom sykdom Utbrudd Flere

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - INTERIMVERSJON NASJONAL BEREDSKAPSPLAN MOT EBOLA INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR HELSE,

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

Nasjonal Ebolaplan og kapasitet i norske sykehus. Hvordan forbereder vi oss

Nasjonal Ebolaplan og kapasitet i norske sykehus. Hvordan forbereder vi oss Nasjonal Ebolaplan og kapasitet i norske sykehus Hvordan forbereder vi oss Oslo Kongressenter, 10.12.2014 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA

4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4. 3.3 RENNEBU KOMMUNES BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA 4.3.3-1 Definisjoner, Bakgrunn og lovverk Pandemisk influensa er en verdensomspennende epidemi av influensa. Et flertall av mennesker er samtidig

Detaljer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 2-3, 3-1, 3-2,

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

PANDEMI-PLAN SIRDAL KOMMUNE. Skrevet av: kommuneoverlege Ivan Jovovic

PANDEMI-PLAN SIRDAL KOMMUNE. Skrevet av: kommuneoverlege Ivan Jovovic PANDEMI-PLAN SIRDAL KOMMUNE Skrevet av: kommuneoverlege Ivan Jovovic Oppdatert desember 2016 1 HENSIKT : Pandemi-plan skal bidra til å: Redusere sykelighet og død Ta hånd om et stort antall syke og døende

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet

Svineinfluensa. Status for pandemien. Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Svineinfluensa Status for pandemien Smitteverndagene, Oslo 9.. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet Hva jeg skal snakke om Beredskap før utbruddet Hva skjedde Epidemiologi,

Detaljer

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen

Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen Pandemivaksinasjonen i sykehus, erfaringer fra Helse Bergen 17.09.2010 Per Espen Akselsen Senter for smittevern Haukeland universitetssykehus per.akselsen@helse-bergen.no Hva hadde vi? Nasjonal beredskapsplan

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak

Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak 1 Folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet@fhi.no kjersti.margrethe.rydland@fhi.no Kristiansand og Lørenskog, 13.11.2015 Deres saksnummer 14/906 Høringsuttalelse til Planveileder for massevaksinasjon

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Pandemiberedskap i spesialisthelsetjenesten. Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold

Pandemiberedskap i spesialisthelsetjenesten. Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold Pandemiberedskap i spesialisthelsetjenesten Else-Marie Ringvold, Sykehuset i Vestfold Hvor forberedt er vi i ved SiV? Normalkapasitet/reservekapasitet Vanlige pasienter Intensivbehandling Begrensende faktorer

Detaljer

Pandemi 2009. 9. juni 2009

Pandemi 2009. 9. juni 2009 Pandemi 2009 9. juni 2009 BAKGRUNN FOR PLANEN OG LOVVERK. Det er et krav fra helsemyndighetene at det foreligger en kommunal pandemiplan. Lokal pandemiplan knyttes til Smittevernlov, lov om helsemessig

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 1. Innledning Influensapandemier forekommer med noen tiårs mellomrom. Dette er epidemier som forårsakes av et influensa A-virus med

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017 Pandemi 2017 Rådmannens innstilling 15. august 2017 1. Bakgrunn for planen og lovverk... 2 2. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 3. Informasjon og kommunikasjonstiltak... 3 4. Mobilisering

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge?

Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Ny influensa A (H1N1) 2009 Hva kan vi lære av erfaringene i Norge? Avdelingsleder Erik Thomassen Sikkerhetsdagene, Trondheim, 2. november 2010 1 Bakgrunn Fire pandemier på 1900-tallet, over 30 år siden

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa Beredskapsplan Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa Versjon 3.0 fastsatt 16. februar 2006 Forord Den tredje utgaven av Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa er en revidert og utvidet

Detaljer

Pandemiplan for randaberg kommune. Pandemiplan. Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord)

Pandemiplan for randaberg kommune. Pandemiplan. Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord) Randaberg kommune Pandemiplan for randaberg kommune JUNI 2009 pandemiplan Pandemiplan Randaberg kommune Mot Vistnesvågen (Foto: Ove Tennfjord) Randaberg kommune Pandemiplan for randaberg kommune JUNI 2009

Detaljer

Mal for kommunal smittevernplan

Mal for kommunal smittevernplan Mal for kommunal smittevernplan Forankring og gyldighet av planen Hensikt med planen, formelt grunnlag Kommunens oppgaver (plikter og ansvar) i smittevernet Andre formelle rammer rundt smittevernet Sammenheng

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN

PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN Åsnes Grue Våler PANDEMIPLAN FOR SOLØR KOMMUNENE - VEDLEGG TIL SMITTEVERNPLAN Vedlegget gjelder smittevernarbeid i beredskapssituasjoner generelt og pandemisituasjoner spesielt. Den må ses i sammenheng

Detaljer

Kvalitetssystem Kap:B 5.1 Dok type: B

Kvalitetssystem Kap:B 5.1 Dok type: B Helseavdelinga Alle Helseavd PLO-avd PANDEMIPLAN FOR VOLDA KOMMUNE B 5.1 B Kommunestyret den. Referanser: Smittevernplan for Volda Kommune 29.04.2004 Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa versj

Detaljer

Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009

Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009 Rapport om anbefalinger om bruk av antivirale legemidler, 28. april 2009 Rapport Tid Tirsdag 28.04.2009 kl. 17.30 Innhold Råd om bruk av antivirale legemidler Sendt til Helsedirektoratet (beredskap@helsedirektoratet.no)

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Erfaringer fra SARS av relevans for MERS?

Erfaringer fra SARS av relevans for MERS? Erfaringer fra SARS av relevans for MERS? Arne Broch Brantsæter Infeksjonsmedisinsk avdeling og NBC-senteret Oslo universitetssykehus Fagseminar 25.09.2013 Innhold SARS Kort historikk Svikt Suksess SARS

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR HOLE KOMMUNE Side 1 av 14 Filnavn: Kommunens Pandemiplan Initialer Dato Skrevet av BIG 18.06.2016 Kontrollert av Godkjent av Revideres eller reutstedes innen Rev.... 2011 Hole kommune,

Detaljer

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune

Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Informasjon strategi Pandemi for Flekkefjord kommune Generelt I en pandemisituasjon er behovet for informasjon til befolkningen og egne ansatte meget stort. Plan for informasjonsberedskap (P2) i Flekkefjord

Detaljer

Statusrapport om svineinfluensa 28. april 2009

Statusrapport om svineinfluensa 28. april 2009 Statusrapport om svineinfluensa 28. april 2009 Rapport Tid Tirsdag 28.4.2009 kl. 07.00 Tredje statusrapport, som bare oppdaterer første og andre rapport. Det betyr at tiltak og vurderinger fra forrige

Detaljer

Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune

Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune Beredskapsplan for pandemisk influensa i Oppdal kommune Innhold Innledning... 3 1. Kommunens oppgaver, lovgrunnlag og målsetting ved en pandemi.... 4 1.1. Kommunens hovedoppgaver og lovgrunnlag... 4 1.2.

Detaljer

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Sesongvaksinen Ny sammensetning hvert år Trivalent vaksine som inneholder tre inaktiverte

Detaljer

NASJONAL BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA

NASJONAL BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA 23. oktober 2014 NASJONAL BEREDSKAPSPLAN PANDEMISK INFLUENSA - 1 - Innholdsfortegnelse DEL: 1 GENERELL DEL... 4 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 6 3 MÅLSETTING, HOVEDSTRATEGIER OG MÅLGRUPPER... 9 4 AKTØRER,

Detaljer

Erfaringer fra influensapandemien

Erfaringer fra influensapandemien Erfaringer fra influensapandemien Oppsummering av vinterens erfaringer Vårmøtet i infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi, Oslo 4. juni 2010 Bjørn G. Iversen, fung. avd.dir., Folkehelseinstituttet

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Utarbeidet av smitteverngruppen i Arendal kommune Revidert av kommuneoverlegen 30. august 2011 Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Innhold Mål... 2 Hovedmål... 2 Delmål... 2 Lover og forskrifter...

Detaljer

HIV-epidemiologi i Norge

HIV-epidemiologi i Norge HIV-epidemiologi i Norge Som atisk e sykehus i H else N ord R H F H am m erfe st s y k ehus Kirkenes sykehus U N N T rom s ø U N N H arsta d NLS H Vesterålen UNN Narvik N LSH Lofo ten N LS H B odø H S

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Noen helseberedskapstemaer

Noen helseberedskapstemaer Noen helseberedskapstemaer Møte i Fagforum beredskap 11.01.15 SVEIN RØNSEN ass. fylkeslege Temaer Beredskap mot Ebola Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet Forslag om ny forskrift

Detaljer

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Innhold KOMMUNALT PLANVERK KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Bjørn Størsrud Kommuneoverlege Forberedt på det uventede Kommunens ansvar ved kriser Plan for helsemessig og sosial beredskap

Detaljer

Beredskapsplan for pandemisk influensa. Karlsøy kommune

Beredskapsplan for pandemisk influensa. Karlsøy kommune Beredskapsplan for pandemisk influensa Karlsøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETNING... 3 3. SENTRALE LOVER, FORSKRIFTER OG ANDRE DOKUMENTER... 3 4. ANSVAR... 4 5. FASEINNDELING

Detaljer

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Oversikt Hva er et utbrudd Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Utbruddsetterforskning:

Detaljer

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Beredskap Kommunal beredskap ved pandemi Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Case Fra pandemien høsten 2009 Du er kommunelege i liten kommune (6000) Første del-leveranse med vaksine (500

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2

PANDEMIPLAN FOR. Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan. Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 PANDEMIPLAN FOR Høgskolen i Gjøvik Vedlegg til Beredskapsplan Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR PLANEN... 2 2. INFORMASJON OM PANDEMI... 2 2.1 Inkubasjonstid og smittsom periode... 2 2.2 Mulig scenario...

Detaljer

Sesonginfluensa, fugleinfluensa og pandemi i et globalt og nasjonalt perspektiv

Sesonginfluensa, fugleinfluensa og pandemi i et globalt og nasjonalt perspektiv Sesonginfluensa, fugleinfluensa og pandemi i et globalt og nasjonalt perspektiv Bjørn G. Iversen (overlege) Synne Sandbu (overlege) Hanne Nøkleby (divisjonsdirektør) Anne Wenche Lindboe (prosjektleder)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Oppfølging av influensapandemien

Oppfølging av influensapandemien Oppfølging av influensapandemien Morten Randmæl, avdelingsdirektør DSBs øvingskonferanse 2011 1 Pandemien 2009-10 verken fugl eller fisk 10. August 2010: Pandemien er over Based on the advice of the Emergency

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

I svineinfluensaens tid helhetlig kommunikasjon Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen

I svineinfluensaens tid helhetlig kommunikasjon Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen I svineinfluensaens tid helhetlig kommunikasjon Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen 16.09.2010 I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon Starten: WHO slår alarm fredag 24. april 16.09.2010

Detaljer

Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune. Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune

Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune. Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune Disposisjon - Bakgrunn - Smitteoppsporing - Sanering - Utfordringer - Videre plan Bakgrunn - LA-MRSA hos smågrisprodusent

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Scenario for planlegging av håndtering av epidemien av influensa A(H1N1) i Norge, første revisjon, 3. september 2009

Scenario for planlegging av håndtering av epidemien av influensa A(H1N1) i Norge, første revisjon, 3. september 2009 Scenario for planlegging av håndtering av epidemien av influensa A(H1N1) i Norge, første revisjon, 3. september 29 Rapport Tid Torsdag 3.9.29 kl. 19. Innhold Planforutsetninger for sykdomsbyrde og helsetjenestebelastning;

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009

PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 PANDEMIPLAN FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO JUNI 2009 1. Pandemi En pandemi er en epidemi som opptrer i et stort område og vanligvis affiserer en stor andel av befolkningen. For influensa kan en pandemi beskrives

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa w SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET Beredskapsplan Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa / Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa ~ i SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET Forord Influensapandemier

Detaljer

Ebolaveilederen. Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet

Ebolaveilederen. Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Ebolaveilederen Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Ebolaveilederen Alle anbefalinger til helsetjenesten samlet i egen veileder Ebolaveilederen Ebolaveilederen Fakta

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune

Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune ? SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra dokumenttilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Nord-Aurdal kommune Tilsynsgruppe: rådgiver Gro Taraldsen seniorrådgiver Tord E. Smestad rådgiver Lisbeth

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

Varsling om matbårne utbrudd, Internett database

Varsling om matbårne utbrudd, Internett database Varsling om matbårne utbrudd, Internett database Hanne Eriksen, seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) MSIS og tuberkuloseregister forskriften Kapittel 3. Varsling om smittsomme sykdommer 3-1.

Detaljer

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes om sykehusinfeksjoner og lovverk Konferanse helsebygg og smittevern 4. juni 2008 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet Med lov skal landet

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1)

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Kommunen har pr 15.11.09 bare fått tildelt 1000 vaksinedoser. Her følger en

Detaljer

Pandemiplanlegging i kommunehelsetjenesten Organisering, behandling, logistikk Midlertidig utgave. IS-xxxx

Pandemiplanlegging i kommunehelsetjenesten Organisering, behandling, logistikk Midlertidig utgave. IS-xxxx Pandemiplanlegging i kommunehelsetjenesten Organisering, behandling, logistikk Midlertidig utgave IS-xxxx 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Tittel 26. april 2009 (midlertidig utgave) IS-xxxx

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap

Høringsnotat. Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap 1 1 Innledning I dette

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner

Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner Generelt Etter spredning av fugleinfluensaviruset H5N1 til flere europeiske land er sannsynligheten

Detaljer

MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging

MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging MPH-oppgave, november 2014 NHV, Gøteborg Arnold Måsøval-Jensen, MPH Seniorrådgiver Helse Møre og Romsdal, Ålesund, Norge Veileder: Max Petzold, Professor

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5: Tiltak ved en pandemi Del

Detaljer

Risikovurdering -initiellhåndtering og oppfølging ved mistanke om EVD. Jørgen Bjørnholt, Overlege Avdeling for infeksjonsovervåking

Risikovurdering -initiellhåndtering og oppfølging ved mistanke om EVD. Jørgen Bjørnholt, Overlege Avdeling for infeksjonsovervåking Risikovurdering -initiellhåndtering og oppfølging ved mistanke om EVD Jørgen Bjørnholt, Overlege Avdeling for infeksjonsovervåking Innhold Når tenke på EVD Eksponering og risiko for smitte Oppfølging med/uten

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Rapport Tid Mandag 4.5.2009 kl. 07.00 Niende statusrapport, som oppdaterer tidligere rapporter pluss oppsummerer litt fra rapport 6, 7 og 8 fra helga. Sendt

Detaljer

Kontinuitetsplanlegging - pandemisk influensa. Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær Veileder Versjon 2

Kontinuitetsplanlegging - pandemisk influensa. Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær Veileder Versjon 2 Kontinuitetsplanlegging - pandemisk influensa Opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær Veileder Versjon 2 Kontinuitetsplanlegging - pandemisk influensa Opprettholdelse av kritiske

Detaljer

Influensaliknende sykdom/influenza-like illness 2004-05 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13. Uke/Week

Influensaliknende sykdom/influenza-like illness 2004-05 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13. Uke/Week 40 42 44 46 48 50 52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 % pasienter med ILS % of patients with ILI Influensaovervåking 2012-13, uke 8 Influensaovervåkingen viser at forekomsten av influensaliknende sykdom i uke

Detaljer

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal,

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

Pandemiplan for Nord-Fron kommune 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 2 MÅLSETTING 5

Pandemiplan for Nord-Fron kommune 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 2 MÅLSETTING 5 Innhold 1 KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 2 1.1 Definisjoner 2 Faseinndeling i forløpet av en pandemi. (Statens faser) 3 1.2 Scenarier 4 1.3 Sammenheng med kommunale beredskapsplaner 4 1.4 Kommunens

Detaljer

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Anne Dorte Halberg Mattilsynet, distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynet - organisering

Detaljer