Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen"

Transkript

1 Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

2 Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn for IKP o Hva er et IKP? o Hvordan få på plass et IKP? o Implementering (iverksettelse) av IKP Litt mer om behovet for IKP i kommunale helseinstitusjoner

3 Kongsberg sykehus Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Vestre Viken etablert 1.juli Har rundt ansatte. Leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til mennesker i 26 kommuner.

4 Smittevernavdelingen i Vestre Viken 1 avdelingssjef (hygienesykepleier) 1 Smittevernoverlege 6 Hygienesykepleiere (stedlige) 1 Spesialrådgiver Kongsberg sykehus Drammen sykehus Ringerike sykehus Bærum sykehus Spesial - rådgiver Smittevernoverlege 4

5 Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten Fastsatt ved kgl.res. 17. juni Hjemmel i 4-7 og 7-11 i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven).

6 1-1.Formål Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helse- og omsorgstjenesten.

7 Infeksjon i helse og omsorgstjenesten Følgende infeksjoner er omfattet av forskriften: o Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI). o Infeksjoner som oppstår under eller etter, og som følge av opphold i institusjon.

8 1-2.Virkeområde Forskriften gjelder for institusjoner som yter tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven 1-2 og for institusjoner som omfattes av forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon 1 bokstav d og e. d) Sykehjem. e) Døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

9 2-1.Plikt til å ha infeksjonskontrollprogram og ansvar for gjennomføring Alle institusjoner som omfattes av forskriften, skal ha et infeksjonskontrollprogram. Ledelsen ved institusjonen skal sørge for at infeksjonskontrollprogrammet utformes, iverksettes og vedlikeholdes som en del av institusjonens internkontrollsystem.

10 Hva er et infeksjonskontrollprogram (IKP)? Et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirke infeksjoner i institusjonen og for håndtering og oppfølging ved utbrudd av slike infeksjoner.

11 Hva er et infeksjonskontrollprogram (IKP)? Programmet skal angi hvem som har det faglige og organisatoriske ansvaret for de tiltak programmet omfatter.

12 Hva er et infeksjonskontrollprogram (IKP)? Består av to hovedkomponenter: a) Infeksjonsforebygging b) Infeksjonsovervåking Forskriften er detaljert og konkret i forhold til hva programmet skal inneholde.

13 a) Infeksjonsforebygging 1. Skriftlige retningslinjer for generelle smitteverntiltak. 2. Skriftlige retningslinjer vedrørende undersøkelse, behandling og pleie. 3. Skriftlige retningslinjer for bruk av antibiotika i virksomheten og for isolering av pasienter med smittsomme sykdommer.

14 a) Infeksjonsforebygging 1. Skriftlige retningslinjer for generelle smitteverntiltak: o håndhygiene o bruk av arbeidstøy o bruk av beskyttelsesutsyr, herunder hansker, munnbind og beskyttelsesfrakk o forebygging av yrkesbetinget smitte hos helsepersonell, veiledning i smitteprofylakse og vaksinasjon o alminnelig renhold o håndtering, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler, senger og sengeutstyr

15 a) Infeksjonsforebygging o håndtering av avfall o håndtering og transport av smittefarlig materiale, inkl. pasientprøver o håndtering, rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr o sterilforsyning, herunder innkjøp, lagring og transport, renhetsgrad før sterilisering, pakking før sterilisering, sterilisatorer og kontrollrutiner o innkjøp og kontroll av medisinsk utstyr

16 a) Infeksjonsforebygging 2. Skriftlige retningslinjer vedrørende undersøkelse, behandling og pleie: o urinveisinfeksjoner o postoperative sårinfeksjoner o nedre luftveisinfeksjoner o intravaskulære infeksjoner og septikemier o hudinfeksjoner o alvorlige infeksjoner fremkalt av antibiotikaresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE)

17 Presisering Programmet skal tilpasses den enkelte virksomhet og være basert på en risikovurdering og identifisering av kritiske punkter i institusjonen.

18 b) Infeksjonsovervåking 1. Et system for overvåking av infeksjoner i institusjonen. 2. Retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd av infeksjoner.

19 b) Infeksjonsovervåking 1. Vedvarende, systematisk innsamling, sammenstilling, analyse og tolkning av data om infeksjoner og spredning av informasjon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes. Systemet skal gi ledelsen nødvendig oversikt over forekomsten av infeksjoner som følge av opphold i institusjonen.

20 b) Infeksjonsovervåking Alle helseinstitusjoner inkludert sykehjem, er pålagt å delta i nasjonale prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner to ganger årlig. Fra og med prevalensundersøkelsen i mai 2015 skal sykehjem også registrere antibiotikabruk.

21 Prevalensundersøkelse Prevalens = forekomst FHI inviterer helseinstitusjoner for eldre til å delta på prevalensundersøkelse, siden 2002 Teller de fire vanligste infeksjonstypene o Urinveisinfeksjoner o Nedre luftveisinfeksjoner o Postoperative sårinfeksjoner o Infeksjoner i huden Et øyeblikksbilde (2 x pr år) vår og høst

22

23 b) Infeksjonsovervåking 2. Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i kommunal helseinstitusjon skal varsles til kommuneoverlegen og fylkesmannen. Kommuneoverlegen skal, dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle Folkehelseinstituttet.

24 Oppsummering så langt Hva er et infeksjonskontrollprogram (IKP)? o System for forebygging av infeksjoner i institusjonen og for håndtering av utbrudd av slike infeksjoner. Består av to hovedkomponenter: a) Infeksjonsforebygging b) Infeksjonsovervåking

25 Hvordan få på plass infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner? Kompetanse Ressurser

26 Hvordan få på plass infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner? Kommunen står fritt til å velge hvordan: o Utvikle det selv o Kjøpe bistandstjeneste fra helseforetak under det regionale helseforetaket eller hos andre tilbydere o Flere kommuner kan samarbeide

27 Hvordan få på plass infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner? Utpeke personer med spesielle oppgaver i smittevernarbeidet i institusjonen. Utdanne smittevernpersonell (hygienesykepleiere).

28 Eksempel Avtale om bistand innen smittevern. Mellom Kongsberg sykehus og fem kommuner i Buskerud. Sykehjemmene omfattes av avtalen.

29 Avtale om bistand innen smittevern Utarbeidelse og etablering av infeksjonskontrollprogram. o Hygienehåndbok gul perm. o Utarbeidet av hygienesykepleier i samarbeid med kommunen. o Godkjent av kommunelegen. o Revideres / oppdateres jevnlig.

30 Avtale om bistand innen smittevern Hygienesykepleier skal gi råd til institusjonene vedrørende infeksjonsovervåking. Tilbud om undervisning og opplæring. Hygienerunde (rapport / forbedringstiltak) Mulighet for telefonkontakt / e.post. Bistand ved utbrudd. Bistand i byggesaker (ombygging / nybygg). Bistand ved innkjøp. Hygienesykepleier rykker ut ved behov.

31 System-/overordnede dokumenter Daglige rutiner Oppslagsverk Daglige rutiner Oppslagsverk

32

33 Implementering (iverksettelse) IKP inneholder skriftlige krav, rutiner og prosedyrer for infeksjonsforebyggende tiltak. Kjent og etterleves. Lederansvar.

34 Kjent: Implementering (iverksettelse) o Undervisning og opplæring Etterlevelse: o Oppfølging

35 Prosedyre for profesjonell håndhygiene Kjent Opplæring/undervisning: o Hvem gjelder den for? o Hvorfor? o Hvordan? o Når? o Hvor? o Forutsetninger Etterlevelse Oppfølging: o Legge til rette o Sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig o Påpeke svikt i etterlevelse o Være gode rollemodeller o Skape kultur for etterlevelse Kjent også blant ledere!

36 .forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helse - omsorgstjenesten. Prevalensundersøkelser har vist at helsetjenesteassosierte infeksjoner er like utbredt i institusjoner for eldre som i sykehus (5 10 %). Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Infeksjoner og feil bruk av legemidler er de to vanligste årsakene til pasientskader.

37 Helsetjenesteassosierte infeksjoner Er uheldige komplikasjoner som helsetjenesten prøver å redusere omfanget av.»fordi. Fører til økt sykelighet, økt risiko for sykehusinnleggelse og død.

38 Hvem er dagens pasienter på sykehjem? De eldste, år Blir flere Mer hjelpetrengende Mer kompliserte medisinske problemer i dag enn tidligere Eldre og sykere pasienter skrives ut fra sykehus til sykehjem

39 Hvem er dagens pasienter på sykehjem? Infeksjonsrisikoen øker med økende alder Konsekvensene er større Økende problem med resistente mikrober

40 Hvem er dagens pasienter på sykehjem? Beboere og helsepersonell flytter mellom kommunale institusjoner og sykehus. I tillegg flytter beboerne mellom institusjonene og eget hjem, der de mottar tjenester. Sykehusene blir mer avanserte og spesialiserte og tilstreber kortere liggetider. Ferdigbehandlede pasienter skal raskere overføres til primærhelsetjenesten, eventuelt sykehjem.

41 Hvem er dagens pasienter på sykehjem? Kort sagt: o sykehjemspasienter er en sårbar pasientgruppe når det gjelder mottagelighet for infeksjoner. Kan føre til økt antall HAI ved sykehjem. Bidrar til økt sykdomsbyrde og dødelighet blant sykehjemspasienter.

42 Derfor må kommunale helseinstitusjoner ha: Infeksjonskontrollprogram o System for forebygging av infeksjoner i institusjonen og for håndtering av utbrudd av slike infeksjoner. Kjent Etterleves Lederansvar

43 Takk for meg!

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Stavanger 05.04.2011 Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstituttet Disposisjon HAI i Norge Effekt av overvåkning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING...

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 1 Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14).... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 7 INFEKSJONSUTBRUDD - når flere er syke samtidig... 8 INFEKSJONSFOREBYGGENDE

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS Revidert 14.10.2010 FORORD... 4 1.0 INNLEDNING... 5 1.1 TYDAL HELSEHUS... 5 1.2 MÅL FOR INFEKSJONSKONTROLLPROGRAMMET... 5 1.3 DOKUMENTSTYRING... 5 1.4 TILGJENGELIGHET...

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014

INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014 INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014 Innhold: Kap. 1 Formål, virkeområde, definisjoner 1.1 Lover og forskrifter side 4 1.2 Målsetning. side 4 1.2.1 Hovedmål 1.2.2 Delmål 1.3 Definisjoner... side 4 Kap.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge

ÅRSRAPPORT 2014. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2014 Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge INNHOLD 1.0 Mandat... 4 2.0 Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner... 4 2.1 Insidensovervåking av postoperative sårinfeksjoner...

Detaljer

Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner

Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner Smittevernloven Veileder Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner Statens helsetilsyn og Folkehelsa IK-2532 Oktober 1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes av Statens folkehelseinstitutt.

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER Utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag av Fylkeslegen i Akershus: Anne Cathrine Berg Petter Elsrtrøm Tore Hoel Redigert aug. 2004 for MNR kommunene

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Master of Public Health MPH 2014:4

Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium difficile infeksjon En kvantitativ tverrsnittsstudie blant helsepersonell i et norsk sykehus Grethe Ørnevik Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM

PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM PROSJEKT SMITTEVERN I SYKEHJEM 2009 2011 Gunn Vottestad: Blå time Gunn Vottestad/ Bono Rapport ved prosjektleder Hilde Isaksen, Smittevernsenteret, AMS, UNN HF. Juni 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1... 4 SAMMENDRAG...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29 SPØRSMÅL FRA OLE J. ANDERSEN (FrP) Forslag til vedtak: Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J.

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Verdal Kommune SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Denne Smittevernplanen er gjennomgått og godkjent første gang av Plan og utviklingskomiteen 270105 Smittevernplanen er revidert

Detaljer

Smittevernplan for Torsken kommune

Smittevernplan for Torsken kommune Smittevernplan for Torsken kommune Pesta farer landet rundt Theodor Kittelsen 1904 Godkjent av kommunestyret 23.09.2008/vedtak K-SAK 62/08 Sist oppdatert: 19.06.09 Av: Aslak Hovda Lien Neste oppdatering:

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Innholdsfortegnelse 1. Varslingsliste... 4 2. Innledning... 5 3. Revisjon og rammer... 5 3.1 Lovgrunnlag... 6 3.2 Andre viktige grunnlagsdokumenter

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

Smittevernplan Tromsø kommune.

Smittevernplan Tromsø kommune. Smittevernplan Tromsø kommune. November 2003.. av Glenn Severinsen, kommuneoverlege smittevern. (coronavirus-sars) Innholdsfortegnelse: 1 Innledning...4 1.1 Forord... 4 1.2 Målsetting... 5 1.3 Oversikt

Detaljer

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR ETNE KOMMUNE 2006 Redaksjonsgruppen :Hans Lisken Bengt Kallevik Marion Kallevik Smittevernplanen er godkjent : Etne den 2706 2006 Komunestyresak 31/06 Innhold 1 Hvordan bruke smittevernplanen

Detaljer

Revidert 01.07.2006-1 -

Revidert 01.07.2006-1 - Revidert 01.07.2006-1 - INNLEDNING 5 1. LOVGRUNNLAG...5 2. OPPDATERING AV SMITTEVERNPLAN...5 3. PLASSERING AV SMITTEVERNPLANEN...5 4. SMITTEVERNLOVEN...5 5. DEFINISJONER...5 6 ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 1 SMITTEVERNPLAN FOR 2008 1 INNHOLD 2 KAPITTEL TEMA SIDE 1 Innledning forankring av planen 4 1.1 Hensikt med planen 4 1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser 4 1.3 Kommunens oppgaver (plikter og ansvar)

Detaljer