Aktuelle prosjekt i NAV. Bergen 31.oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle prosjekt i NAV. Bergen 31.oktober 2013"

Transkript

1 Aktuelle prosjekt i NAV Bergen 31.oktober 2013

2 Historikk/styringsdokumenter Opptrappingsplan for psykisk helse ( ) Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse ( ) Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse ( )

3 Oppfølging av sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne St meld. 46, Flere i arbeid IA-avtalen Jobbstrategien Raskere tilbake-tiltakene

4 Samarbeid Samarbeid Helse- og omsorgssektoren Arbeids- og velferdsforvaltningen Kunnskapssektoren Stikkord Rask innsats Samhandling og koordinert innsats Samarbeidsavtaler Styrke tjenestetilbudet Kompetanse og informasjonsformidling

5 Oppfølgingsplanens målsettinger Forebygge sykefravær og motvirke utstøting fra arbeidslivet Inkludere de som står utenfor Rask psykisk helsehjelp kombinert med arbeidsrettet oppfølging. Samarbeid. Ordinært arbeid. Redusere frafall fra skole. Samhandling mellom helse-, kunnskaps- og arbeidsrettede tjenester. Samarbeid gjennom NY GIV. Utvikle gode samarbeidsrelasjoner. Brukerorganisasjoner, næringsliv, frivillige organisasjoner, partene i arbeidslivet og tjenesteapparatet. Bidra til økt kunnskap.

6 Ungdom / unge voksne Samarbeidsavtale mellom Hordaland Fylkeskommune og NAV for ungdom som står utenfor opplæring og arbeid. Gjelder også elever fra yrkesfag som ikke klarer å skaffe seg læreplass og ungdom som skolen vurderer å ha utfordringer på arbeidsmarkedet etter endt skolegang. Ungdomskontakter,ungdomsmottak og ungdomsteam Videregående opplæring som arbeidsmarkedstiltak v Kyrre skole i Bergen

7 Arbeidsrettede tiltak Oppdatering og yrkesplanlegging. Kurset tilbys på Stord, Askøy og i Bergen Grønt Arbeid. Tilbys i Fjell og i Bergen Mot. Tilbudet ligger i Bergen Jobb først. Tilbudet ligger i Radøy og i Bergen. LAR. Albatrossen et av flere tilbud i Bergen.

8 Oppdatering og yrkesplanlegging 17 ukers kurs med oppstart 4 ganger pr. år 15 deltakere 9 uker i gruppe og 8 uker i praksis Gruppeundervisning hver dag Rolig start med gradvis opptrapping Innsøking: Askøy ordinær innsøking Bergen hvert kontor har to reserverte plasser hver som LOS organiserer

9 Oppdatering og yrkesplanlegging Stort fokus på sosial tilhørighet /sosial trening Sosial aktivitet 1-2 dager i uke Deltagelse på kurset kombineres med ev. behandling Behandling fremfor kurs Tett samarbeid med behandlingsapparat og nettverk Stort fokus på helsesituasjon Kurset er fleksibelt tilrettelagt og tilpasses den enkeltes behov Fokus på kjeding A2G har egne APS og AB plasser

10 Oppdatering og yrkesplanlegging Undervisningsdel Systemkompetanse Hvordan komme seg ut i jobb, info om systemet/muligheter/rettigheter, cv, karriereveiledning mm Psykoedukativ del Stress søvn angst - depresjons mestrings, avspenning, selvtillit mm Sosialt Fredagsaktivitet med gruppen Valgfag begge kurs Individuell oppfølging

11 Oppdatering og yrkesplanlegging/ Praksis Felles lunsj hos oss hver fredag Mål om minimum 50% praksis, men ikke et krav Ekstern praksis, men bruker interne arena eller andre aktører om behov

12 MOT Arrangeres av Fretex i Bergen Til de som ønsker / trenger et helhetlig tilbud som integrerer behandlingsrelatert og arbeidsrettet støtte. Dersom deltaker har utfordringer i forhold til rus, må det foreligge et aktivt behandlingsløp. Ansvarsgruppe skal være etablert ved innsøkning. Lengden på tilbudet tilpasses individuelt med en varighet på inntil 12 måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere 12 måneder.

13 MOT Tilbudet inneholder en del gruppeaktiviteter som nyttes ut fra behov og kartlegging. Eksempel på grupper er trening, tur, matlaging, med mer. Jobbsmak vil bli introdusert så snart det er hensiktsmessig. Fretex bruker da primært ordinære arbeidsplasser til jobbtrening. I tilbudet tilbyr vi karriereveiledning og interessetester. Dette skal hjelpe deltaker med å definere sine mål og yrkesønsker frem mot ordinært arbeid. Deltakerne kan også delta i jobbverksted der man blant annet går gjennom skriving av søknader og CV, informasjon om muligheter i arbeidslivet og intervjutrening.

14 Albatrossen ettervernsenter Tilbud i Bergen Ettervernssenter Et tilbud for dem som har LAR Høyterskeltilbud Ikke aksept for sidemisbruk 15 kommunale plasser 5 tiltaksplasser fra NAV (APS) En tilrettelegger (AB)

15 Albatrossen ettervernsenter Helhetlig tilbud - opplæring i datakunnskap - hjelp med skolegang og arbeidsliv mm - sosiale aktiviteter og et sosialt nettverk - bevisstgjøringskurs for å takle hverdagsutfordringer - kontakt med helsepersonell

16 ALF AS - KLAR 10 APS (lavterskel tilbud) Tre trinns modell Trinn I - arbeidstrening - temadager og basis dataopplæring - motiverende samtaler - sosiale aktiviteter - tilbud om fysisk aktivitet

17 ALF AS - KLAR Trinn II Klosterhagen hotell Sandviken slipp Introprogrammet Snekkerverksted på Møhlenpris «Snippen» skjortevaskeri Trinn III Praksis i ordinær virksomhet

18 «Jobb først» - arbeidsrettet prosjekt og tiltak Jobb først er et arbeidsrettet samarbeidsprosjekt mellom Haukeland universitetssykehus og NAV Hordaland Prosjektet har 2 hovedmål: - Arbeidsinkludering: gi personer utenfor arbeidslivet oppfølging og støtte til å få og beholde ordinær jobb - Fagutvikling: prøve ut ny oppfølgingsmetodikk (IPS), innenfor rusbehandling Prosjektet er lagt til Floen, hvor arbeidsrettet oppfølging er tatt inn i langtidsbehandling av unge rusavhengige, for å gi pasientene helhetlig støtte til å komme rett ut i ordinær jobb, mens de er i behandling

19 «Jobb først» Målgruppe: Pasienter i behandling i Floen (ungdom år, med nedsatt arbeidsevne og sammensatt bistandsbehov som konsekvens av rus- og psykisk helseproblematikk) Krav til deltakelse: - Må ønske å komme raskt ut i ordinær jobb - Må være klar for å gjøre en innsats for å lykkes med det Resultater: - integreringen av jobbkonsulentene i behandlingssystemet har lykkes svært godt; «jobbfokus» er etablert som felles mål - etter ca. 1 års drift er det 17 deltakere i prosjektet, hvorav 11 er i ordinær jobb/lærlingplass (7/4) ca. 65 % 3 er i arbeidspraksis 3 er i kartlegging-/jobbsøkerfasen - gjennomsnittlig tid fra oppstart til ansettelse/kontrakt:?

20 Veilednings og oppfølgingslos Satsingen på veilednings og oppfølgingsloser startet i Kompetanse på psykisk helse og veiledning Det er i dag 59 Loser i alle Fylker. Åtte av dem er i Bergen Hovedoppgaven for Losen er å veilede personer med psykiske helseproblemer som ønsker å komme ut i arbeid og arbeidsrettet aktivitet, og som har behov for sammensatte tjenester og tett oppfølging.

21 Veilednings og oppfølgingslos Tett og individuell tilpasset oppfølging, hva er det?: - Jevnlige samtaler kartlegging og oppfølging - Tettere oppfølging i kritiske faser og overganger - Ivareta kontinuitet i oppfølgingen - Tilgjengelig og fleksibel ( mobiltelefon og direkte nummer) - Møte utenfor kontoret - Brukermedvirkning - Koordinerende funksjon

22 Senter for jobbmestring (SFJ) Et metodeutviklings- og forskningsprosjekt i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse ( ) i regi av NAV. Foreløpig forsøk i 7 fylker med øremerkede midler ut Målgruppen er personer som på grunn av lettere til moderate psykiske plager står i fare for å bli sykemeldt, er sykemeldt eller mottar AAP.

23 Hva er Senter for jobbmestring? Kunnskapsbasert metodikk. Bidrar med ny kunnskap om hva som skal til for at flere personer med lettere/moderate psykiske plager skal beholde/komme i arbeid. Utprøving av metodikk hentet fra helse (kognitiv terapi) integrert med individuell jobbstøtte-metodikk (IPS). Dokumentert effekt gjennom en flerårig effekt-studie gjennomført av Uni Research. Lavterskeltilbud som innebærer lett tilgjengelighet (selvhenvisning mulig) og kort ventetid.

24 SFJ/Hva gjør vi? Fire psykologer/terapeuter med videreutdanning i kognitiv terapi er ansatt i NAV Senter for jobbmestring for å bistå brukerne med å mestre symptomer på angst og depresjon i en arbeidssetting. To jobbkonsulenter (ansatt i Fretex) er tilknyttet sentret for å bistå brukere med behov for karriereveiledning, oppfølging på arbeidsplass eller hjelp til å skaffe arbeid. Psykologene/terapeutene og jobbkonsulentene samarbeider tett om å bistå brukerne etter behov. Målet er å forebygge sykefravær og bidra til økt arbeidsdeltakelse.

25 SFJ/Resultater Forskningsresultater fra Uni Research (perioden juni 2010 februar 2012) SFJ bidrar til økt arbeidsdeltakelse, økt arbeidshåp og bedret psykisk helse. Uni Research anser at dette er det NAV-tiltaket som man sikkert kan si har effekt på grunn av måten studien er gjennomført på (RCT). Etter ett år hadde deltakerne i Senter for jobbmestring høyere arbeidsdeltakelse enn kontrollgruppen, henholdsvis 44,2 % og 37,3% helt eller delvis i jobb og arbeidsdeltakelsen holdt seg ved 18 mnd.

26

27 Sees I Morgen Grunnkurs og påbyggingsmoduler Arbeidets betydning for den psykiske helsen Psykiske helseproblemer og konsekvenser for jobb Roller og ansvar: Leder, tillitsvalgt og verneombud Den nødvendige og gode samtalen Et psykisk helseperspektiv på det inkluderende arbeidsmiljøet NAV sine virkemidler. Hva kan NAV tilby i vårt fylke? Samtalemetodikk Krise og stressmestring Konflikthåndtering

28 Sees i Morgen/Kurs vår 2014 (se kurskatalog) Grunnkurs Samtale Konflikt Krise og stressmestr Bergen 28.jan 26.mars 6.mai 22.mai 4.juni 11.juni Stord 12.mars

29 Fylkeskoordinatorer Ordningen fortsetter, se Marianne Bjørkly, NAV Hordaland Rune Hove Hansen, NAV Arbeidsrådgiving

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

SINTEF A5149 RAPPORT. Jobbmestrende oppfølging. Andre delrapport. Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug

SINTEF A5149 RAPPORT. Jobbmestrende oppfølging. Andre delrapport. Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug SINTEF A5149 RAPPORT Jobbmestrende oppfølging Andre delrapport Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug SINTEF Helse Januar 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Attføring og psykisk helse...6 1.1 Vilje

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune

Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Sosialstønad og tiltak til ungdom Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 24. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Årsrapport 2012. Senter for yrkeskvalifisering

Årsrapport 2012. Senter for yrkeskvalifisering Årsrapport 2012 Senter for yrkeskvalifisering 2 Hapro Årsrapport 2012 Nyskaping for et framtidig samfunn! Hapros bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon,

Detaljer

INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5

INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5 ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart Daglig leder har ordet side 4 Fag og utvikling side 5 Tiltak side 6 Kurs og prosjekter side 7 Styrets årsberetning

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Avdelingsdirektør Asgeir Helle Asgeir.helle@nav.no mobil 957 79 834

NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Avdelingsdirektør Asgeir Helle Asgeir.helle@nav.no mobil 957 79 834 NAV Arbeidsrådgivning Hordaland Avdelingsdirektør Asgeir Helle Asgeir.helle@nav.no mobil 957 79 834 Arbeidsmiljøkonferansen 2011 Ulvik kurs- og konferansesenter Har vi glemt delmål 2 i IA-avtalen?? å inkludere

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research

FORORD. Bergen, 5.november 2012. Siren Haugland. Uni Helse, Uni Research Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Av: Siren Haugland, Bodil Ravneberg, Kari Ludvigsen og Stein Atle Lie 1 FORORD Denne evalueringen er gjort på oppdrag av

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet

Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Fagkonsept Avklaring i skjermet virksomhet Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave høsten 2010. Innhold 1. Innledning... 3 2. Målsetting... 4 3. Verdigrunnlag... 4 3.1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand

Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand Prosjektrapport nr. 10/2010 Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand Forfattere: Thore K. Karlsen og Nina Jentoft Tittel Med hjartet på rette staden - En evaluering

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet

Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Studier med støtte En evaluering på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet Siren Haugland Bodil Ravneberg Kari Ludvigsen Stein Atle Lie Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport

Detaljer

Arbeidsgiverlos Evaluering av pilotprosjekt

Arbeidsgiverlos Evaluering av pilotprosjekt Arbeidsgiverlos Evaluering av pilotprosjekt Underveisrapport Av Angelika Schafft og Øystein Spjelkavik AFI-notat nr. 6/2010 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL

Detaljer

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid.

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid. // Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref: Vår ref: 11/12441-3 Vår dato: 29.02.12 Høring: IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer