Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/ / NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315 Utgave 10/ / NO Driftsveiledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generelle merknader Oppbygging av sikkerhetsmerknader Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Sikkerhetsmerknader Innledende merknader Generelt Korrekt bruk Dokumenter som gjelder i tillegg Transport Oppstilling Elektrisk tilkobling Drift Deponering Motoroppbygging Prinsipiell oppbygging DR Merkeplate, typebetegnelse Mekanisk installasjon Før du begynner Mekanisk installasjon Elektrisk installasjon Generelle merknader Bruk koblingsskjemaer Kablingsmerknader Optimering av jording (EMC) Omgivelsesbetingelser under drift Motorer i kategori 3GD Idriftsetting Forutsetninger for idriftsetting Kontroll/vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsintervaller Lagersmøring Forsterkede lagre Kontroll-/vedlikeholdsarbeid motor DR Tekniske data Tillatte rullelagertyper Smøremiddeltabeller Bestillingsopplysninger for smøremidler og rustbeskyttelsesmidler Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 3

4 Innhold 9 Vedlegg Koblingsskjemaer Samsvarserklæring Driftsfeil Feil på motoren Kundeservice Adresser Indeks Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

5 Generelle merknader Oppbygging av sikkerhetsmerknader 1 1 Generelle merknader 1.1 Oppbygging av sikkerhetsmerknader Sikkerhetsmerknadene i denne driftsveiledningen er bygget opp på følgende måte: Symbol SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Symbol Signalord Forklaring Følger ved neglisjering Eksempel: FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader Generell risiko ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader Spesiell risiko, f.eks. elektrisk støt INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONS- BESKYTTELSE Viktig informasjon vedrørende eksplosjonsbeskyttelse Oppheving av eksplosjonsbeskyttelse og farer som oppstår i den forbindelse STOPP! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller omgivelsene MERK Nyttig merknad eller tips. Letter håndteringen av drivsystemet. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 5

6 1 Generelle merknader Garantikrav 1.2 Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før arbeidet med enheten startes opp! Sørg for at driftsveiledningen er tilgjengelig i leselig tilstand for de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt for personer som arbeider på enheten på eget ansvar. 1.3 Ansvarsfraskrivelse For at de eksplosjonsbeskyttede elektromoterene skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal nås, er det en grunnleggende forutsetning at driftsveiledningen følges nøye. For personskader, materielle skader eller formuesskade som kan tilbakeføres til at driftsveiledningen ikke har blitt tatt til følge, overtar SEW-EURODRIVE intet ansvar. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. 6 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

7 Sikkerhetsmerknader Innledende merknader 2 2 Sikkerhetsmerknader Følgende, grunnleggende sikkerhetsmerknader har til mål å forhindre personskader og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges og overholdes. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider på enheten på eget ansvar, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker mer informasjon. 2.1 Innledende merknader Følgende sikkerhetsmerknader gjelder først og fremst bruk av motorer. Ved bruk av girmotorer må i tillegg sikkerhetsmerknadene for gir i de respektive driftsveiledningene følges. Følg også sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne driftsveiledningen. 2.2 Generelt Produkter som er skadet må aldri installeres eller settes i drift. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Lavspenningsmaskiner har farlige, spenningsførende og roterende deler, eventuelt med varme overflater. Alt arbeid i forbindelse med transport, lagring, oppstilling/montering tilkobling, oppstart, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell og ved overholdelse av: Tilhørende detaljert(e) driftsveiledning(er) og koblingsskjemaer Advarsler og sikkerhetsmerker på motoren/girmotoren. Anleggsspesifikke bestemmelser og krav. Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker. Ulovlig fjerning av nødvendige deksler, usakkyndig drift, feilaktig installasjon eller betjening kan innebære alvorlige person- og materialskader. Mer informasjon finner du i dokumentasjonen. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Korrekt bruk 2.3 Korrekt bruk Disse elektromotorene er til bruk for næringslivsanlegg. De er i samsvar med de gyldige standardene og forskriftene: Lavspenningsdirektiv 73/23/EØF Direktiv 94/9/EF EN Elektriske driftsmidler for bruk i områder med brennbart støv: Generelle krav EN Elektriske driftsmidler for bruk i områder med brennbart støv: Beskyttelse med hus "td" EN Elektriske driftsmidler for potensielt eksplosive områder: Generelle bestemmelser EN Elektriske driftsmidler for potensielt eksplosive områder: Konstruksjon, kontroll og merking av elektriske driftsmidler i Ex-kapsling "n". EN Roterende elektriske maskiner Tekniske data samt informasjon om tillatte betingelser finner du på merkeskiltet og i dokumentasjonen. Disse opplysningene skal overholdes. 2.4 Dokumenter som gjelder i tillegg I tillegg må følgende dokumenter følges: Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede gir, typeserie R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W ved girmotorer Frekvensomformerens driftsveiledning ved motorer som forsynes av omformere Driftsveiledningene til eventuelt monterte alternativer Tilhørende koblingsskjemaer 8 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

9 Sikkerhetsmerknader Transport Transport Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Enheten må ikke under noen omstendigheter startes opp. Transportkrokene skal trekkes fast til. De er bare dimensjonert for motorens/girmotorens vekt; det må ikke monteres tilleggslast i dem. De monterte ringskruene svarer til DIN 580. Forskriftene og lastene som er angitt i denne standarden, skal prinsipielt overholdes. Dersom det er montert to bærekroker eller ringskruer på girmotoren, må den festes i begge bærekrokene under transport. Trekkretningen på festet skal i samsvar med DIN 580 ikke overskride en skråstilling på 45. Bruk om nødvendig egnet og tilmålt transportmiddel. Fjern eksisterende transportsikringer før idriftsetting. Brukes om igjen ved senere transporter. Dersom lavspenningsmaskiner settes på lager, må det sørges for tørre, støvfrie og mest mulig vibrasjonsfrie (v eff  0,2 mm/s) omgivelser (skader på lager). Mål isolasjonsmotstanden før idriftsetting. Ved verdier  1kÊ per V målespenning, må viklingen tørkes. 2.6 Oppstilling Pass på jevnt underlag, godt feste av føtter og flenser og nøyaktig innretting ved direkte kobling. Unngå resonanser på grunn av oppbyggingen med dreiefrekvens og dobbel nettfrekvens. Drei rotoren for hånd og pass på uvanlige slipelyder. Kontroller dreieretningen i ukoblet tilstand. Remskiver og koblinger må bare trekkes på og av med egnet innretning (oppvarming!) og dekkes til med berøringsvern. Unngå ikke tillatte remspenninger. Opprett eventuelt nødvendige rørtilkoblinger. Utstyr byggeformer med akselende vendt opp med deksel på bygningssiden, slik at fremmedlegemer ikke kan falle ned i viften. Ventilasjonen må ikke hindres, og avluften også fra tilgrensende aggregater må ikke suges inn igjen umiddelbart. Se informasjonen i kapitlet Mekanisk installasjon (side 14)! Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 9

10 2 Sikkerhetsmerknader Elektrisk tilkobling 2.7 Elektrisk tilkobling Alt arbeid skal utføres av kvalifisert fagpersonell på stanset lavspenningsmaskin som er frakoblet og sikret mot ny innkobling. Dette gjelder også for hjelpestrømkretser (f.eks. stillstandsoppvarming). Kontroller at det ikke er tilkoblet spenning! Overskridelse av toleransene i EN (VDE 0530, del1) spenning + 5 %, frekvens + 2 %, kurveform, symmetri øker oppvarmingen og påvirker den elektromagnetiske kompatibiliteten. Vær oppmerksom på opplysningene på merkeplaten og koblingsskjemaet i koblingsboksen. Koblingsopplysninger og avvikende opplysninger på merkeplaten og koblingsskjemaet må følges, Tilkoblingen må utføres slik at en varig sikker elektrisk forbindelse opprettholdes (ingen fremstikkende strengender); bruk tilordnet kabelendebestykning. Opprett en sikker vernelederforbindelse. I tilkoblet tilstand må avstandene til ikke-isolerte og spenningsførende deler ikke ligge under minsteverdiene iht. EN og nasjonale forskrifter. I henhold til EN bør avstandene ved lavspenning som minimum ha følgende verdier: Nominell spenning U N Â 500 V Â 690 V Avstand 5 mm 5,5 mm I koblingsboksen må det ikke befinne seg fremmedlegemer, smuss eller fuktighet. Kabelgjennomføringer som ikke behøves, og selve boksen, må lukkes støv- og vanntett. Sikre kilen for prøvekjøring uten transmisjonselementer. Ved bruk av lavspenningsmaskiner må det kontrolleres på forhånd at driften er feilfri. Se informasjonen i kapitlet Elektrisk installasjon (siehe Æ side 17)! 10 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

11 Sikkerhetsmerknader Drift Drift Ved endringer i forhold til normal drift, f.eks. økte temperaturer, støy og vibrasjoner, må du finne årsaken. Ta eventuelt kontakt med produsenten. Sikkerhetsutstyr skal heller ikke under prøvekjøring settes ut av drift. Stans motoren hvis du er i tvil. Rengjør luftekanalene regelmessig ved større smussansamlinger. 2.9 Deponering Kast motorer etter beskaffenhet og gjeldende forskrifter, for eksempel som: jern aluminium kobber kunststoff elektroniske komponenter Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 11

12 3 Motoroppbygging Prinsipiell oppbygging DR Motoroppbygging 3.1 Prinsipiell oppbygging DR.315 Bildet under er et blokkskjema. Den brukes bare som hjelp i forbindelse med tilordning til reservedelslistene. Avvik er mulig, avhengig av motorstørrelse og utførelse. [24] [123] [132] [131] [119] [112] [111] [113] [115] [108] [109] [134] [607] [129] [452] [634] [633] [151] [454] [117] [219] [118] [116] [128] [140] [139] [7] [103] [94] [93] [90] [15] [16] [609] [9] [11] [608] [3] [606] [604] [105] [707] [716] [705] [706] [30] [26] [715] [22] [35] [25] [19] [42] [40] [36] [17] [43] [21] [44] [32] [4] [1] [31] [2] [106] [107] [250] [100] [1] [2] [3] [4] [7] [9] [11] [15] [16] [17] [19] [21] [22] [24] [25] [26] [30] Rotor Låsering Kile Kile Flens Låseplugg Kulelager Maskinskrue Stator Sekskantmutter Maskinskrue Tetningsringflens Sekskantskrue Ringskrue Maskinskrue Tetningsskive Akseltetningsring [31] [32] [35] [36] [40] [42] [43] [44] [90] [94] [100] [103] [105] [106] [107] [108] [109] Kile Låsering Viftedeksel Vifte Låsering B-lagerskjold Støtteskive Kulelager Fot Maskinskrue Sekskantmutter Pinneskrue Tallerkenfjær Akseltetningsring Oljeavkaster Merkeskilt Splittnagle [111] [112] [113] [115] [116] [117] [118] [119] [123] [129] [131] [132] [134] [139] [140] [151] [219] Tetning for underdel Underdel til koblingsboks Maskinskrue Koblingsbrett Tannskive Pinneskrue Skive Sekskantskrue Sekskantskrue Låseplugg Tetning til deksel Deksel til koblingsboks Låseplugg Sekskantskrue Skive Maskinskrue Sekskantskrue [452] [454] [604] [604] [606] [607] [608] [609] [633] [634] [705] [706] [707] [715] [716] Rekkeklemme Hatteskinne Smørering Ring for ettersmøring Smørenippel Smørenippel Tetningsringflens Sekskantskrue Endeholder Endeplate Beskyttelsestak Avstandsbolt Sekskantskrue Sekskantmutter Skive 12 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

13 Motoroppbygging Merkeplate, typebetegnelse Merkeplate, typebetegnelse Merkeskilt Eksempel: Vekselstrømsmotor for kategori 3GD Bruchsal/Germany DRS315S4 /3GD cos ϕ 3~ IEC ,86 r/min 1480 Jahr 2007 kw 132 Hz 50 V 400/ /136 IM B3 Iso.Kl. 150(F) II3D Ex td A22 IP65 T140 C i C IP 65 II3G Ex na II T3 VBR Nm kg Made in Germany Typebetegnelse Eksempel: Vekselstrømsmotor kategori 3GD DRS 315 S4 / 3GD Utstyrskategori Motorlengde og poltall Motorstørrelse Motorserie DR med kodebokstav S, utførelse standardmotor Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 13

14 4 Mekanisk installasjon Før du begynner 4 Mekanisk installasjon MERK Ved installasjonen må du også følge sikkerhetsmerknadene i kapittel 2 (side 7)! 4.1 Før du begynner Drivverket skal bare monteres når angivelsene på merkeskiltet til drivenheten eller utgangsspenningen på frekvensomformeren stemmer overens med spenningsnettet. hvis drivenheten er uten skader (ingen transport- eller lagringsskader). når det er kontrollert at følgende betingelser er oppfylt: Omgivelsestemperatur mellom 20 C og 40 C. 1) Ingen olje, syre, gass, damp, stråling etc. Oppstillingshøyde maksimalt m over NN. Vær oppmerksom på begrensninger for givere. Spesialutførelser: Drive utført i samsvar med omgivelsesbetingelser. STOPP Pass på formtilpasset montering i samsvar med opplysningene på merkeplaten! 4.2 Mekanisk installasjon Klargjøring Rengjør motorakseltapper nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss og lignende (bruk vanlig løsemiddel). Pass på at lager og tetningsringer ikke kommer i berøring med løsemiddelet materialskader! Motorer med forsterkede lagre STOPP Motorer med forsterkede lagre må ikke drives fri for tverrkrefter. Det er fare for at lagre kan bli skadet. 1) Vær oppmerksom på at girets temperaturområde også kan ha begrensninger (se driftsveiledning Gir). 14 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

15 Mekanisk installasjon Mekanisk installasjon 4 Langtidslagring av motorer Etter en lagringstid på over ett år må man være oppmerksom på at levetiden til kulelagerfettet reduseres med 10 % pr. år. På motorer med smøreinnretning som lagres i mer enn 5 år, bør du smøre motoren før du setter den i gang. Følg opplysningene på motorens smøreplate. Kontroller om motoren har tatt opp fuktighet i løpet av lagringstiden. Mål isolasjonsmotstanden (målespenning 500 V). Isolasjonsmotstanden (se figuren under) er sterkt temperaturavhengig. Hvis isolasjonsmotstanden ikke er tilstrekkelig, må motoren tørkes. [M ] , [ C ] Tørking av motoren Oppvarming av motoren: med varmluft eller via isolertransformator Koble viklingene i serie (se bildet under) Hjelpevekselspenning maks. 10 % av merkespenningen med maks 20 % av merkestrømmen. Trafo Avslutt tørkeprosessen hvis min. isolasjonsmotstand er overskredet. Kontroller følgende på koblingsboksen: Det skal være tørt og rent innvendig Tilkoblings- og festekomponenter må være uten korrosjon Tetning og tetningsflater i orden Kabelskruforbindelsene må være tette, rengjør eller skift dem ut hvis nødvendig Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 15

16 4 Mekanisk installasjon Mekanisk installasjon Oppstilling av motoren Motoren eller girmotoren skal bare stilles opp/monteres i angitt byggeform på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Fjern grundig all rustbeskyttelsesmiddel på akseltappene (bruk vanlig løsemiddel). Pass på at lager og tetningsringer ikke kommer i berøring med løsemiddelet materialskader! Posisjoner motoren og arbeidsmaskinen med størst mulig omhu, slik at motorakslene ikke belastes for mye (overhold tillatte tverrgående og aksiale krefter!). Ingen støt og slag på akseltappene Sørg for fri tilførsel av kjøleluft, varm luft fra andre aggregater skal ikke suges inn igjen Komponenter som monteres på akselen skal avbalanseres i etterkant med halv kile (utgående aksler er avbalansert med halv kile) INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Ved bruk av remskiver: Bruk bare remmer uten elektrostatisk opplading. Maksimalt tillatte tverrkrefter må ikke overskrides. Beskytt vertikale konstruksjoner mot inntrenging av fremmedlegemer eller væske ved hjelp av deksler (beskyttelsestak C). Oppstilling i våtrom eller utendørs Bruk passende kabelnipler iht. installasjonsforskriftene for tilførselsledningen (bruk reduksjonsstykker ved behov) Smør gjengene på kabelnipler og låseskruer med tetningsmasse og trekk dem godt til - smør deretter over dem en gang til Tett kabelinnføringen godt til Rengjør tetnignsflatene til koblingsskapet og dekslet på koblingsskapet godt. Pakningene må være festet på én side. Skift ut sprø pakninger. Utbedre rustbeskyttelsen om nødvendig. Kontroller at kapslingen er godkjent i henhold til merkeskiltet Toleranser under monteringsarbeid Akseltapp Diametertoleranse etter EN ISO j6 ved á  28 mm ISO k6 ved á à 38 mm til  48 mm ISO m6 ved á à 55mm Senterboring etter DIN 332, form DR.. Flenser Sentrertoleranse etter EN ISO j6 ved á  250 mm ISO h6 ved á à 300 mm 16 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

17 Elektrisk installasjon Generelle merknader 5 5 Elektrisk installasjon MERKNADER Ved installasjonen må du også følge sikkerhetsmerknadene i kapittel 2 (side 7)! For kobling av motor brukes kontaktorer i brukskategori AC-3 i henhold til EN Generelle merknader Ekstra forskrifter for potensielt eksplosive omgivelser I tillegg til de generelt gyldige installasjonsbestemmelsene for elektrisk lavspenningsutstyr (f.eks. DIN VDE 0100, DIN VDE 0105 i Tyskland) må spesielle bestemmelser for oppretting av elektriske anlegg i potensielt eksplosive områder overholdes (i Tyskland er dette forskriften om driftssikkerhet; EN , EN og anleggsspesifikke bestemmelser) Kabelinnføringer Koblingboksene har metriske gjengehull i henhold til EN eller NPT-gjengehull i henhold til ANSI B Ved levering har samtlige hull ATEX-godkjente propper. For å etablere en korrekt kabelinnføring skal proppene skiftes ut med ATEX-godkjente kabelforskruinger med stekkavlastning. Kabelforskruingen skal velges i samsvar med kabelens utvendige diameter. Kabelinnføringens IP-kapsling må som minimum være i samsvar med motorens IP-kapsling. Alle kabelinnføringer som ikke brukes, må lukkes med en ATEX-godkjent propp når installasjonen er avsluttet (Æ Overholdelse av kapsling) Potensialutjevning Iht. EN og EN kan det være påkrevd med tilkobling til et ekvipotensialsystem. Vær oppmerksom på kapitlet Optimering av jording (EMC) (side 19). Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 17

18 5 Elektrisk installasjon Bruk koblingsskjemaer 5.2 Bruk koblingsskjemaer Motoren skal kun kobles til i henhold til koblingsskjemaet som følger med motoren. Hvis koblingsskjemaet ikke er tilgjengelig, skal motoren verken kobles til eller settes i drift. Gyldige koblingsskjema får du gratis hos SEW-EURODRIVE. 5.3 Kablingsmerknader Følg sikkerhetsinstruksene ved installasjonen Beskyttelse mot forstyrrende påvirkninger fra motorverninnretninger For å beskytte mot forstyrrende påvirkninger fra SEW-motorvernanordninger (temperaturfølere TF), kan: Tilførselledninger som er skjermet separat, legges sammen med pulserende kraftledninger i én kabel. Tilførselledninger som ikke er skjermet, må ikke legges sammen med pulserende kraftledninger i én kabel. 18 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

19 Elektrisk installasjon Optimering av jording (EMC) Optimering av jording (EMC) Følgende tilkoblinger anbefales for forbedret jording med lav impendans ved høye frekvenser: Byggestørrelse DR.315: 1 x sekskantskrue ISO 4017 M12 x 30 1 x skive ISO x tannskive DIN 6798 [1] [1] Bruk av jordingsskruen på koblingsboksen Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 19

20 5 Elektrisk installasjon Omgivelsesbetingelser under drift 5.5 Omgivelsesbetingelser under drift Omgivelsestemperatur Hvis annet ikke er angitt på merkeskiltet, må et temperaturområde fra 20 C til 40 C overholdes. Motorer som er egnet for høyere eller lavere omgivelsestemperaturer, har spesielle angivelser på merkeskiltet Installasjonshøyde Pass på at en maksimal oppstillingshøyde på 1000 m over NN ikke overskrides Skadende stråling Motorene må ikke utsettes for skadelig stråling (for eksempel ioniserende stråling). Kontakt om nødvendig SEW-EURODRIVE Skadende gass, damp og støv Eksplosjonsbeskyttede motorer er ved forskriftsmessig bruk ikke i stand til å antenne eksplosiv gass, damp eller støv. De skal likevel ikke utsettes for gass, damp eller støv som innebærer fare for driftssikkerheten, for eksempel ved korrosjon ødeleggelse av beskyttelseslaget ødeleggelse av tetningsmateriale osv. 20 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

21 Elektrisk installasjon Motorer i kategori 3GD Motorer i kategori 3GD Generelle merknader De eksplosjonsbeskyttede eller støveksplosjonsbeskyttede SEW-EURODRIVEmotorene i byggseriene DR.315 er konstruert for følgende brukssoner. Motorkategori 3GD Bruksområde Bruk i sone 2 eller 22 og i samsvar med byggeforskriftene i utstyrsgruppe II, kategori 3GD Kapsling IP54 Ved levering har SEW-EURODRIVE-motorer i kategori 3GD som minimum kapsling IP Drift ved høye omgivelsestemperaturer Hvis det er angitt på merkeskiltet at motorene kan brukes ved omgivelsestemperaturer opptil > 50 C (standard: 40 C), må man påse at kablene og kabelforskruingene er egnet for temperaturer à 90 C Temperaturklasse/overflatetemperatur Motorene er konstruert i temperaturklassen fra T3, og maksimal overflatetemperatur er 120 C eller 140 C Beskyttelse mot for høye overflatetemperaturer Eksplosjonsbeskyttede motorer i kategori 3GD gir sikker drift under vanlige driftsbetingelser. Ved overbelastning må motoren kobles ut på en sikker måte, slik at man unngår overflatetemperaturer som overskrider tillatte grenser. Motorbeskyttelsen kan være i form av motorvernbryter eller termistortemperaturføler. Motorer med vendbare poler i kategori 3GD utstyres fra fabrikken med termistortemperaturfølere (TF) av SEW-EURODRIVE. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 21

22 5 Elektrisk installasjon Motorer i kategori 3GD Beskyttelse med bare motorvernbryter Ved installering med motorvernbryter i henhold til EN må du være oppmerksom på følgende: Ved svikt i en fase må motorvernbryteren utløse umiddelbart. Motorvernbryteren må være innstilt på merkemotorstrøm i henhold til merkeskiltet Beskyttelse med bare termistortemperaturføler (TF) Termistortemperaturføleren skal evalueres av et egnet apparat. Gjeldende installasjonsforskrifter må følges Beskyttelse med motorvernbryter og ekstra termistortemperaturføler Betingelsene som gjelder for bare beskyttelse med motorvernbryter, gjelder også her. Beskyttelse via termistortemperaturføler (TF) er bare et supplerende beskyttelsestiltak som ikke er av betydning for godkjennelse under Ex-betingelser. INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Før idriftsettelse må det påvises at de installerte beskyttelsesanordningene fungerer slik de skal. 22 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

23 Elektrisk installasjon Motorer i kategori 3GD Tilkobling av motor MERK Vær oppmerksom på koblingsskjemaet! Hvis koblingsskjemaet ikke er tilgjengelig, skal motoren verken kobles til eller settes i drift. Du finner koblingsskjemaer i kapitlet Koblingsskjemaer (side 35), eller de kan bestilles hos SEW-EURODRIVE ved angivelse av motorens bestillingsnummer (se kapitlet Typebetegnelse, merkeskilt). Kontroll av tverrsnitt Kontroller ledningstverrsnittet i henhold til motorens nominelle strøm, gyldige installasjonsforskrifter og kravene på oppstillingsstedet. Kontroll av viklingstilkoblinger Motortilkobling klemplate Kontroller viklingstilkoblingene i koblingsboksen og skru dem til om nødvendig. Avhengig av elektrisk utførelse leveres og kobles motorene til på forskjellige måter. Klembroene skal plasseres iht. koblingsskjemaet og skrus forsvarlig fast. Vær oppmerksom på tiltrekkingsmomentene i tabellene under. Diameter tilkoblingsbolt Motorbyggestørrelse DR.315 Tiltrekningsmoment Tilkobling Tilkoblingstype for sekskantmutteren kunde Tverrsnitt Leveringsomfang M12 15,5 Nm  50 mm 2 Ringkabelsko M16 30 Nm  95 mm 2 Tilkoblingsdeler formontert I S1-drift gjelder de uthevede utførelsene for standardspenninger og standardfrekvenser i henhold til katalogen. Avvikende utførelser kan ha andre tilkoblinger, for eksempel andre diametre for tilkoblingsboltene og/eller et annet leveranseomfang. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 23

24 5 Elektrisk installasjon Motorer i kategori 3GD Tilkobling av motoren via koblingsboksen Tilkobling med ringkabelsko Etter vedlagt koblingsskjema Kontroll av kabeltverrsnitt Plassere klembroene korrekt Skru koblingene og vernelederen forsvarlig fast I koblingsboksen: Kontroller viklingstilkoblingene og trekk dem forsvarlig til ved behov. [2] [1] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [1] Ekstern tilkobling med ringkabelsko, for eksempel i henhold til DIN eller DIN [2] Tilkoblingsbolt [3] Øvre mutter [4] Underlagsskive [5] Klembro [6] Nedre mutter [7] Viklingstilkobling med ringkabelsko [8] Tannskive 24 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

25 Elektrisk installasjon Motorer i kategori 3GD 5 Ekstrautstyr Ekstrautstyret skal kun kobles til i henhold til koblingsskjemaet som følger med motoren. Hvis koblingsskjemaet ikke er tilgjengelig, skal ekstrautstyret verken kobles til eller settes i drift. Gyldige koblingsskjema får du gratis hos SEW-EURODRIVE. Temperaturføler TF STOPP Det må ikke kobles spenning > 30 V på temperaturføler TF! PTC-termistortemperaturfølerne tilsvarer DIN Kontroll av motstandsmåling (måleapparat med U Â 2,5 V eller I < 1 ma): Mεleverdi normal: Ê, varmemotstand > 4000 Ê Ved bruk av temperaturføleren for termisk overvåking må evalueringsfunksjonene være aktivert for å opprettholde en driftssikker isolasjon av temperaturfølerkretsen. Ved overtemperatur må under alle omstendigheter en termisk beskyttelsesfunksjon aktiveres. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 25

26 6 I 0 Idriftsetting Forutsetninger for idriftsetting 6 Idriftsetting 6.1 Forutsetninger for idriftsetting MERK Ved installasjonen må du også følge sikkerhetsmerknadene i kapittel 2 (side 7). Hvis det oppstår problemer, se kapittel "Driftsforstyrrelser" (side 38)! Kontroller før idriftsetting at Drivenheten er uten skader og ikke mekanisk blokkert. Etter en lang lagringstid skal tiltak som er beskrevet i kapittel "Forberedelser" være utført. Alle tilkoblingene er forskriftsmessig utført. dreieretningen på motoren/giret stemmer. (motoromdreining medurs: U, V, W etter L1, L2, L3) Alle sikkerhetsdeksler er forskriftsmessig installert. Alle motorverninnretninger er aktive og stilt inn på motorens merkestrøm. Ingen andre farekilder er til stede Kontroller følgende under idriftsetting At motoren går feilfritt (ingen overbelastning, ingen turtallsvingninger, sterk støyutvikling e.l.) at korrekt bremsemoment er stilt inn i samsvar med aktuell applikasjon, se kap. "Tekniske data". 26 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

27 Kontroll/vedlikehold Forutsetninger for idriftsetting 7 7 Kontroll/vedlikehold Kun SEW-servicepersonell eller verksteder eller fabrikker med nødvendig kunnskap skal utføre reparasjoner eller endringer på motoren. Før motoren settes i drift på nytt, må det bekreftes at forskriftene følges. Dette gjøres ved å plassere et merke på motoren eller utstede en kontrollrapport. INFORMASJON VEDRØRENDE EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Arbeid i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av SEW- EURODRIVE eller av verksteder for elektriske drivenheter. Bruk bare originale reservedeler tilsvarende den til enhver tid gjeldene reservedelslisten. Motorens Ex-godkjenning vil ellers opphøre. Det er nødvendig med en rutinekontroll ved utskifting av motorkomponenter som berører eksplosjonsbeskyttelsen. Motorer kan bli svært varme under drift - forbrenningsfare! Før arbeidet påbegynnes, skal motoren kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet gjeninnkobling! Pass på at motoren monteres riktig og at alle åpninger stenges nøye etter vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. Motorer i eksplosjonsbeskyttede områder må rengjøres regelmessig. Unngå støvansamlinger over 5 mm. Tennspaltens overflater må ikke under noen omstendigheter etterbehandles. Akseltetningsringer påføres fett (Klüber Petamo GHY133N) i området ved tetningsleppen før montering. Etter alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid skal det utføres en sikkerhets- og funksjonskontroll (termisk beskyttelse osv.). Korrekt vedlikehold av motorene er en forutsetning for at eksplosjonsbeskyttelsen opprettholdes. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 27

28 7 Kontroll/vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsintervaller 7.1 Kontroll- og vedlikeholdsintervaller Enhet/enhetskomponent Tidsintervall Hva må gjøres? Motor Etter henholdsvis driftstimer 1) Drivenhet Varierende (avhengig av ytre påvirkninger) Motorens og eventuelt den eksterne viftens luftekanaler og overflater Varierende (avhengig av ytre påvirkninger) Kontroller motoren: Kontroller kulelager, skift ut om nødvendig Skift akseltetningsringen. Rengjør kjøleluftribber/ lufttilførsel Utbedring eller eventuelt fornyelse av overflatebehandlingen/rustbeskyttelsen Rengjøring av luftekanaler og overflater 1) Ved DR.315 med smøreinnretning må du overholde de forkortede smørefristene i kapittel "Lagersmøring DR.315". 28 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

29 Kontroll/vedlikehold Lagersmøring Lagersmøring Lagersmøring DR.315 Motorene i byggestørrelse 315 kan være utstyrt med smøreinnretning. Figuren under viser stillingene til smøreinnretningen. [1] Smøreinnretning i form A etter DIN For normale driftsbetingelser og en omgivelsestemperatur på 20 C til 40 C, bruker SEW-EURODRIVE et mineralsk høyeffektstemperaturfett på polyurinstoffbasis, ESSO Polyrex EM (K2P-20 DIN 51825), til første smøring. For motorer for et lavt temperaturområde ned til 40 C brukes fettet SKF GXN, som også er et mineralsk fett på polyurinstoffbasis. Smøring Fettene kan rekviereres enkeltvis som 400 g dispensere fra SEW-EURODRIVE. Du finner opplysninger om bestilling i kapitlet Smøremiddeltabell for rullelagre i SEWmotorer. MERK Bland bare fett med samme fortykningstype, samme grunnoljebasis og samme konsistens (NLGI-klasse)! Motorlagrene skal smøres med fett i samsvar med opplysningene på smøreplaten på motoren. Det oppbrukte fettet samler seg inne i motoren og bør fjernes etter 6-8 gangers fettsmøring i rammen av en inspeksjon. Ved ny smøring av lagrene med fett skal de fylles ca. 2/3. Når du har smurt motorene med fett, skal de helst startes sakte, slik at fettet fordeles jevnt. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 29

30 7 Kontroll/vedlikehold Forsterkede lagre Smørefrist Smørefristen for lagrene skal ved 20 C...0,40 C omgivelsestemperatur 4-polet turtall og normal belastning utføres i samsvar med tabellen nedenfor. Høyere turtall, høyere belastninger eller høyere omgivelsestemperaturer gir kortere smørefrister. Horisontal byggeform Vertikal byggeform Motortype Tid Mengde Tid Mengde DR.315 /NS 5000 h 50 g 3000 h 70 g DR.315 /ERF /NS 3000 h 50 g 2000 h 70 g 7.3 Forsterkede lagre STOPP I opsjonen /ERF (forsterkede lagre) brukes det sylinderrullelagre på A-siden. Disse må ikke brukes fri for tverrkrefter. Det er ellers fare for skader på lagerne. De forsterkede lagrene tilbys bare med opsjonen /NS (smøring) for å tilrettelegge smøringen av lagrene optimalt. Følg merknadene om lagersmøring i kapitlet Lagersmøring DR.315 (side 29). 30 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

31 Kontroll/vedlikehold Kontroll-/vedlikeholdsarbeid motor DR Kontroll-/vedlikeholdsarbeid motor DR Prinsipiell oppbygging DR.315 Bildet under er et blokkskjema. Den brukes bare som hjelp i forbindelse med tilordning til reservedelslistene. Avvik er mulig, avhengig av motorstørrelse og utførelse. [24] [123] [132] [131] [119] [112] [111] [113] [115] [108] [109] [134] [607] [129] [452] [634] [633] [151] [454] [117] [219] [118] [116] [128] [140] [139] [7] [103] [90] [15] [16] [94] [93] [609] [9] [11] [608] [3] [606] [604] [105] [707] [716] [705] [706] [30] [26] [715] [22] [35] [25] [19] [42] [40] [36] [17] [43] [21] [44] [32] [4] [1] [31] [2] [106] [107] [250] [100] [1] [2] [3] [4] [7] [9] [11] [15] [16] [17] [19] [21] [22] [24] [25] [26] [30] Rotor Låsering Kile Kile Flens Låseplugg Kulelager Maskinskrue Stator Sekskantmutter Maskinskrue Tetningsringflens Sekskantskrue Ringskrue Maskinskrue Tetningsskive Akseltetningsring [31] [32] [35] [36] [40] [42] [43] [44] [90] [94] [100] [103] [105] [106] [107] [108] [109] Kile Låsering Viftedeksel Vifte Låsering B-lagerskjold Støtteskive Kulelager Fot Maskinskrue Sekskantmutter Pinneskrue Tallerkenfjær Akseltetningsring Oljeavkaster Merkeskilt Splittnagle [111] [112] [113] [115] [116] [117] [118] [119] [123] [129] [131] [132] [134] [139] [140] [151] [219] Tetning for underdel Underdel til koblingsboks Maskinskrue Koblingsbrett Tannskive Pinneskrue Skive Sekskantskrue Sekskantskrue Låseplugg Tetning til deksel Deksel til koblingsboks Låseplugg Sekskantskrue Skive Maskinskrue Sekskantskrue [452] [454] [604] [604] [606] [607] [608] [609] [633] [634] [705] [706] [707] [715] [716] Rekkeklemme Hatteskinne Smørering Ring for ettersmøring Smørenippel Smørenippel Tetningsringflens Sekskantskrue Endeholder Endeplate Beskyttelsestak Avstandsbolt Sekskantskrue Sekskantmutter Skive Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 31

32 7 Kontroll/vedlikehold Kontroll-/vedlikeholdsarbeid motor DR Arbeidsskritt kontroll DR.315 FARE! Fare for fastklemming ved utilsiktet start av drivenheten. Livsfare eller alvorlige personskader. Før arbeidet begynner skal motoren kobles spenningsløs og sikres mot utilsiktet innkobling. Følgende handlingsskritt må overholdes nøye! 1. Ved girmotorer: Demonter motoren fra giret. 2. Demonter viftedeksel [35], vifte [36]. 3. Løsne sylinderskruene [25] og [19] og demonter B-lagerskjoldet [42]. 4. Løsne sylinderskruene [15] fra flensen [7] og demonter rotoren kpl. [1] sammen med flensen. Trekk av oljeavkasteren [107] på girmotorer. 5. Løsne skruene [609] og koble rotoren fra flensen [7]. Beskytt akseltetningsringene mot skader før demontering, f.eks. med klebebånd eller beskyttelseshylster. 6. Visuell kontroll: Registreres det fuktighet eller girolje innvendig i statoren? Hvis nei, fortsett med trinn 8. Hvis det registreres fuktighet, fortsett med trinn 7. Hvis det registreres girolje, la et autorisert verksted reparere motoren. 7. Hvis det finnes fuktighet innvendig i statoren: Rengjør, tørk og foreta en elektrisk kontroll av viklingen, se kapitlet Forberedelser. 8. Bytt ut rullelageret [11], [44] med tillatt rullelagertype. Se kapitlet Tillatte rullelagertyper (side 34). Fyll lageret med ca. 2/3 fett. Se kapitlet Lagersmøring DR.315 (side 29). Viktig: Plasser tetningsringflens [608] og [21] på rotorakselen før montering. 9. Monter motoren vertikalt sett fra A-siden. 10.Legg tallerkenfjærene [105] og smøreringen [604] inn i lagerboringen til flensen [7]. Heng opp rotoren [1] etter gjengene på B-siden og før den inn i flensen [7]. Fest tetningsringflensen [608] på flensen [7] med sekskantskruene [609]. 32 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

33 Kontroll/vedlikehold Kontroll-/vedlikeholdsarbeid motor DR Monter statoren [16]. Tett statorsetene på nytt: Tett tetningsflaten med permanent plastisk tetningsmasse (brukstemperatur C), f.eks. "Hylomar L Spezial". Viktig: Beskytt viklingshodet mot skader! Skru fast stator [16] og flens [7] med skruer [15]. 12.Før du monterer B-lagerskjoldet [42], må du skru en gjengetapp M8, lengde ca. 200 mm, inn i tetningsringflensen [21]. 13.Monter B-lagerskjoldet [42]. Tre da gjengetappen gjennom en boring for skruen [25]. Skru fast B-lagerskjoldet [42] og statoren [16] med sylinderskruer [19] og sekskantmutre [17]. Løft opp tetningsflensen [21] med gjengetappen og fest den med 2 skruer [25]. Fjern gjengetappen og skru inn de øvrige skruene [25]. 14. Skift ut akseltetningsringene A-side: Monter akseltetningsringen [106] og akseltetningsring [250] på girmotorer. På girmotorer må du fylle rommet mellom de to akseltetningsringene ca. 2/3 med fett (Klüber Petamo GHY133). B-side: Monter akseltetningsringen [30], Sett da tetningsleppen inn med samme fett. 15.Monter viften [36] og viftedekslet [35]. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 33

34 8 kva i P f n Hz Tekniske data Tillatte rullelagertyper 8 Tekniske data 8.1 Tillatte rullelagertyper Rullelagertyper for motorbyggestørrelse DR.315 Motortype DR.315K DR.315S DR.315M DR.315L A-lager B-lager IEC-motor Girmotor IEC-motor Girmotor 6319-J-C J-C J-C J-C J-C J-C3 Motor med forsterkede lagre Motortype DR.315K DR.315S DR.315M DR.315L A-lager NU319E IEC-motor 6319-J-C3 B-lager Girmotor 6319-J-C J-C3 8.2 Smøremiddeltabeller Smøremiddeltabell for rullelagre Motorbyggestørrel se DR.315 Motorene i byggestørrelse DR.315 kan være utstyrt med smøreinnretning. Omgivelsestemperatur Produsent Type DIN-betegnelse 20 C C Esso Polyrex EM 1) K2P-20 Motorrullelager 40 C C SKF GXN 1) K2N-40 1) mineralsk smøremiddel (= rullelagerfett på mineralsk basis) 8.3 Bestillingsopplysninger for smøremidler og rustbeskyttelsesmidler Smøremidlene og rustbeskyttelsesmidlene kan bestilles direkte fra SEW-EURODRIVE. Angi bestillingsnumrene nedenfor. Bruk Produsent Type Mengde Bestillingsnummer Smøremiddel for rullelagre Smøremiddel for Tetningsringer Rustbeskyttelsesog glidemidler Esso Polyrex EM 400 g SKF GXN 400 g Klüber Petamo GHY g SEW-EURODRIVE NOCO FLUID 5,5 g Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

35 Vedlegg Koblingsskjemaer 9 9 Vedlegg 9.1 Koblingsskjemaer MERK Motoren skal kun kobles til i henhold til koblingsskjemaet eller termineringsskjemaet som følger med motoren. Kapitlene nedenfor inneholder bare et utvalg av de vanligste tilkoblingsvariantene. Gyldige koblingsskjema får du gratis hos SEW-EURODRIVE Trekant- og stjernekobling Vekselstrømsmotor For alle motorer med turtall, direkte innkobling eller Õ- Ö-start. Ö-kobling Figuren nedenfor viser Ö-kobling for lav spenning. [1] [2] U2 V2 W2 W2 U2 V2 U1 V1 W1 U1 [3] L1 V1 L2 W1 L [1] Motorvikling [2] Motorklemplate [3] Tilledninger Õ-kobling Figuren under viser Õ-kobling for høy spenning. [1] U2 V2 W2 W2 U2 V2 [2] U1 V1 W1 [3] U1 L1 V1 L2 W1 L [1] Motorvikling [2] Motorklemplate [3] Tilførselsledninger Drehrichtungsumkehr: Ombytting av 2 tilførselsledninger (L1-L2). Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 35

36 9 Vedlegg Koblingsskjemaer Motorbeskyttelse med TF ved DR.315 TF Figurene nedenfor viser tilkobling av motorvern med termistorkaldleder TF eller bimetall-temperaturmonitor TH. Alt etter utførelse finnes det en x-polet koblingslist for tilkobling til utløserenheten. Eksempel: TF på koblingslist 1.TF 1.TF Eksempel: 2xTF på koblingslist 1.TF 1.TF 2.TF 2.TF 36 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

37 Vedlegg Samsvarserklæring Samsvarserklæring Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 37

38 10 Driftsfeil Feil på motoren 10 Driftsfeil 10.1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselsledning Kontroller tilkoblingene og (mellom-)klempunktene, juster ved behov Sikring gått i tilførselsledningen Skift ut sikringen Motorvern(bryter) utløst Kontroller korrekt innstilling av motorvern(bryter), strømangivelse på merkeplate Motorvern utløser ikke Kontroller styringen av motorvernet Feil på styringen eller i styringsforløpet Overhold koblingsrekkefølgen og juster ved behov Motoren starter ikke eller er vanskelig å starte Motoren starter ikke i stjernekobling, bare i trekantkobling Motorytelsen er lagt ut for trekantkobling, men er koblet med stjernekobling Motorytelsen er lagt ut for dobbeltstjernekobling, men er bare koblet med stjernekobling Spenning eller frekvens avviker sterkt fra nominell verdi, i det minste under start Dreiemomentet er ikke tilstrekkelig ved stjernekobling Kontaktfeil på stjernetrekantbryter Korriger koblingen fra stjerne til trekant; se koblingsskjemaet Korriger koblingen fra stjerne til dobbeltstjerne; se koblingsskjemaet Sørg for bedre nettforhold, reduser belastningen på nettet. Kontroller tverrsnittene på tilførselsledningen, legg evt. ledninger med større tverrsnitt. Dersom innkoblingsstrømmen i trekanten ikke er for høy (overhold kraftleverandørens forskrifter, kobles direkte i trekant Kontroller prosjekteringen og bruk evt. større motor eller spesialutførelse (konsulter SEW-EURODRIVE) Kontroller bryterne, skift dem ut ved behov Kontroller tilkoblingene Feil dreieretning Motoren er feil tilkoblet Bytt om to faser på tilførselsledningen til motoren Motoren brummer og har Defekt vikling Motoren må sendes til spesialisert verksted for reparasjon høyt strømforbruk Rotoren skraper borti Sikringene går, eller motorvernet Kortslutning i tilførselsledningen til motoren Utbedre kortslutningen utløses med en gang Tilførselsledninger er feil tilkoblet Korriger koblingen, se koblingsskjemaet Kortslutning i motoren Få feilen utbedret på et spesialisert verksted Jordforbindelse på motoren Turtallet går sterkt tilbake ved belastning Overbelastning av motoren Spenningen synker Mål effekten, kontroller prosjekteringen og bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Kontroller tverrsnittene på tilførselsledningen, legg evt. ledninger med større tverrsnitt 38 Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

39 Driftsfeil Kundeservice 10 Feil Mulig årsak Tiltak Motoren blir for varm (mål temperaturen) For stor støyutvikling Overbelastning Kjølingen er ikke tilstrekkelig For høy omgivelsestemperatur Motoren er koblet i trekant i stedet for i stjerne, som er korrekt Dårlig kontakt på tilførselsledningen (en fase mangler) Brent sikring Nettspenningen avviker med mer enn 5 % (område A) / 10 % (område B) fra motorens merkespenning Nominell driftsmodus (S1 til S10, DIN 57530) er overskredet, f.eks. på grunn av for stor koblingshyppighet Kulelager er spent for mye, tilsmusset eller skadd Roterende deler vibrerer Fremmedlegemer i kjøleluftpassasjene Mål effekten, kontroller prosjekteringen og bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Opprett kjølelufttilførselen eller frigjør kjøleluftpassasjene, monter evt. ekstern vifte Kontroller luftfilteret, rengjør eller skift det ut ved behov overhold tillatt temperaturområde, reduser belastningen ved behov Korriger koblingen, se koblingsskjemaet Utbedre dårlig kontakt, kontroller tilkoblingene, se koblingsskjemaet Finn årsaken og utbedre den (se over); skift sikring Tilpass motoren nettspenningen Nominell driftsmodus til motoren tilpasses de nødvendige driftsbetingelsene; la eventuelt en fagmann bestemme riktig drift Still opp motor og arbeidsmaskin på nytt til hverandre. Kontroller kulelagrene (se kapitlet Tillatte kulelagertyper). Skift ut kulelagrene om nødvendig. Kontroller årsaken, evt. ubalanse, utbedre denne, bruk korrekt avbalanseringsmetode Rengjør kjøleluftribber/lufttilførsel 10.2 Kundeservice Oppgi følgende når du tar kontakt med vår kundeservice: Data på merkeskiltet (komplett). Feilens type og omfang. Når og under hvilke omstendigheter feilen oppstod. Sannsynlig årsak. Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 39

40 Adresser 11 Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon kompetansesenter Bruchsal Midt-Tyskland Nord-Tyskland Øst-Tyskland Sør-Tyskland Vest-Tyskland SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (ved Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (ved München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (ved Düsseldorf) Elektronikk SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Hotline / telefonberedskap 24 timer i døgnet Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Frankrike Produksjon Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produksjon Forbach SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Algerie Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315

41 Adresser Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Belgia Brussel SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax kompetansesenter Industrigir SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Antwerpen SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem Tel Fax Brasil Produksjon Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil. Tel Fax Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tel Fax Canada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Canada. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Colombia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP315 41

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV GA410000 Utgave 07/2004 11292334 / NO Driftsveiledning

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP. Driftsveiledning. Utgave 07/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP. Driftsveiledning. Utgave 07/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vekselstrømmotorer DRS/DRE/DRP Utgave 07/2007 11651938 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Utgave 10/2000 Driftsveiledning 1051 126 / N SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 Enhetens oppbygging...

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Utgave 04/ / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Utgave 04/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Utgave 04/2007 11559527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1053 3729 / NIO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Utgave 05/2008 11630329 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR

Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR.71 225 Utgave 06/2011 17076129 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV A6.C01 Utgave 07/200 1129 1729 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Utgave 02/2003 Driftsveiledning 1056 8026 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer Utgave 10/2001 Driftsveiledning 1052 7729 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 09/2012 20050259 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N

Utgave. MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse 07/2000. Driftsveiledning 10504524 / N MOVI-SWITCH i kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse Utgave 07/2000 Driftsveiledning 10504524 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 4 1 2 Oppbygging MOVI-SWITCH... 5 2.1 Typebetegnelser,

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

* _0415* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR..

* _0415* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR.. Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21274304_0415* Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR..71 315 Utgave 04/2015 21274304/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer Utgave 10/2002 Driftsveiledning 1055 3622 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71 315 Utgave 07/2013 20074662 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 Utgave 08/2011 19297327 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Tronic-dimmeinnsats med trykk-endevenderbryter Best.nr.: 0493 09 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjoner Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/2010 16970527 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21281904_0914* Tillegg til driftsveiledningen Trefasevekselstrømsmotorer DR.71.J DR.100.J med LSPM-teknologi Utgave 09/2014 21281904/NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR , EDRN ATEX * _0517*

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR , EDRN ATEX * _0517* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23556579_0517* Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR..71 315, EDRN80 315 ATEX Utgave 05/2017 23556579/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 1133 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. CO2 sensor. Bruksanvisning CO2 sensor Art.-nr. CO2.. 2178.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer