Vedlegg til driftsveiledningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til driftsveiledningen"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave 03/ / NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generell informasjon Hvordan bruke driftsveiledningen Normative grunnlag Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Angivelse av motortype Merknader til opphavsrett Sikkerhetsmerknader Innledende merknader Generelt Målgruppe Korrekt bruk Funksjonell sikkerhet (FS) Transport/lagring Oppstilling/montering Elektrisk tilkobling Idriftsettelse/drift Kontroll/vedlikehold Avfallshåndtering Leveringsomfang og oppbygging av enheten Funksjonell sikkerhetsteknikk (FS) Merkeplate Mekanisk installasjon Ettermontering av sikker giver Elektrisk installasjon Idriftsettelse Forutsetninger for idriftsettelse Driftsfeil Feil på servomotoren Feil på bremsen Kontroll/vedlikehold Funksjonell sikkerhet Tekniske data for sikkerhetsrelevant giversystem Sikkerhetsspesifikasjoner Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP 3

4 1 Generell informasjon Hvordan bruke driftsveiledningen 1 Generell informasjon 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen Dette vedlegget til driftsveiledningen "Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer" inneholder spesiell informasjon om CMP-motorens sikkerhetsrelevante giver. I driftsveiledningen "Synkrone servomotorer CMP" finner du all informasjon om CMPmotorer uten sikkerhetsrelevante komponenter. Dokumentasjonen for en motor med sikkerhetsrelevante komponenter består av følgende: Driftsveiledningen "Synkrone servomotorer CMP". Vedlegget til driftsveiledningen "Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer". Driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen er bestanddeler av produktet og inneholder viktige merknader om drift og service. Driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen er utarbeidet for alle personer som utfører arbeid i forbindelse med montering, installasjon, idriftsetting og vedlikeholdsarbeid på produktet. Driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen skal oppbevares slik at de er lett tilgjengelige og kan leses til enhver tid. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. 1.2 Normative grunnlag Giverens sikkerhetsevaluering foretas på grunnlag av følgende standarder og sikkerhetsklasser: Normativt grunnlag for sikkerhetsrelevante givere Sikkerhetsklasse / normativt grunnlag Safety Integrity Level (SIL) i henhold til IEC Performance Level (PL) i henhold til EN ISO Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP

5 Generell informasjon Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Beskrivelse av signalord Tabellen nedenfor viser inndelingen av signalordene for sikkerhetsinstrukser og hva de betyr, informasjon vedrørende materielle skader og annen type informasjon. Signalord Forklaring Følger ved neglisjering FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader VIKTIG! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser MERK Nyttig merknad eller tips: Letter håndteringen av drivsystemet Oppbygging av sikkerhetsmerknadene som gjelder de forskjellige kapitlene Sikkerhetsmerknadene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for en spesiell handling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Symbolene som brukes, viser til enten en generell eller en spesifikk fare. Her ser du den formelle oppbyggingen av en sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen Oppbygging av implementerte sikkerhetsmerknader De implementerte sikkerhetsmerknadene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket. Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert sikkerhetsmerknad: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. 1.4 Garantikrav For at den garanterte, funksjonelle sikkerheten til denne drivenheten skal kunne opprettholdes, er det en forutsetning at informasjonen i vedlegget til driftsveiledningen "Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer" blir fulgt. Hvis det utføres handlinger som strekker seg ut over det som er angitt i vedlegget til driftsveiledningen, eller hvis informasjonen som er gitt, ikke blir fulgt, går ansvaret for sikkerhetskomponentenes sporbarhet og ansvaret vedrørende funksjonell sikkerhet over på driftsansvarlige. Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen følges. Les derfor alltid driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen før du arbeider med enheten! Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP 5

6 1 Generell informasjon Ansvarsfraskrivelse 1.5 Ansvarsfraskrivelse For at elektromotorene skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal oppnås, er det en grunnleggende forutsetning at driftsveiledningen følges nøye. SEW-EURODRIVE påtar seg intet ansvar for personskader, materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. 1.6 Angivelse av motortype I denne driftsveiledningen beskrives motortypene CMP og CMPZ. Hvis opplysningene refererer både til CMP- og til CMPZ-motorer, er følgende angitt: CMP.-motorer. Ved opplysninger som kun gjelder for CMP- eller CMPZ-motorer angis motortypen eksplisitt. 1.7 Merknader til opphavsrett 2010 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheter forbeholdt. Enhver form for mangfoldiggjøring, bearbeiding, publisering og/eller annen bruk er strengt forbudt. 6 Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP

7 Sikkerhetsmerknader Innledende merknader 2 2 Sikkerhetsmerknader Følgende grunnleggende sikkerhetsmerknader har til mål å forhindre personskader og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges og overholdes. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker mer informasjon. 2.1 Innledende merknader Følgende sikkerhetsmerknader gjelder bruk av motorer. Ved bruk av girmotorer må i tillegg sikkerhetsmerknadene for gir i de respektive driftsveiledningene følges. 2.2 Generelt FARE! Under drift kan servomotorer og girmotorer ha spenningsførende, åpne plugger/koblingsbokser og eventuelt også bevegelige eller roterende deler samt varme overflater. Livsfare eller alvorlige personskader. Alt arbeid i forbindelse med transport, lagring, oppstilling/montasje, tilkobling, oppstart, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell og ved overholdelse av: Tilhørende detaljert(e) driftsveiledning(er). Advarsler og sikkerhetsmerknader på motoren/girmotoren. I henhold til alle andre prosjekteringsunderlag, veiledninger for idriftsettelse og koblingsskjemaer som er aktuelle for driften. Anleggsspesifikke bestemmelser og krav. Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker. Produkter med skader må aldri installeres. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Ulovlig fjerning av nødvendige beskyttelsesdeksler eller huset, ukyndig drift samt feilaktig installasjon eller betjening kan føre til alvorlige person- og materialskader. Du finner nærmere informasjon i den utfyllende driftsveiledningen. Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Målgruppe 2.3 Målgruppe Mekanisk arbeid skal kun utføres av kvalifisert personell. Med kvalifisert personell menes i denne sammenheng personer som har erfaring med mekanisk installasjon, oppbygging og reparasjon av produktet, og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området mekanikk (for eksempel som mekaniker eller mekatroniker). Kunnskap om innholdet i den utførlige driftsveiledningen. Elektronisk arbeid skal kun utføres av godkjent elektriker med tilsvarende opplæring. Med autorisert elektriker menes i denne sammenheng personer som har erfaring med elektrisk installasjon, oppstart, utbedring av feil og reparasjon av produktet og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området elektroteknikk (for eksempel som elektroniker eller mekatroniker). Kunnskap om innholdet i den utførlige driftsveiledningen. Alle arbeider på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må utføres av personer som har fått egnet instruksjon Funksjonell sikkerhet 04 Hvis du selv foretar arbeid på sikkerhetsrelevante givere du gjenkjenner dem på FS-logoen på merkeplaten må du være oppmerksom på at arbeid i forbindelse med demontering og montering på sikkerhetsrelevante givere kun skal utføres av kvalifisert personell og at ansvaret for den sikkerhetsrelevante giverens sporbarhet og ansvaret vedrørende funksjonell sikkerhet går over til driftsansvarlige. I tillegg til ovennevnte kvalifikasjoner må disse personene ha følgende kunnskap: Kunnskap om temaet funksjonell sikkerhet. Kjenne til gjeldende sikkerhetsforskrifter og lover, og da spesielt også kravene i EN ISO og de andre standardene, direktivene og lovene som er nevnt i denne dokumentasjonen. Kjenne til innholdet i dokumentet Vedlegg til driftsveiledningen: Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP. Kunnskap om innholdet i den utførlige driftsveiledningen. 8 Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP

9 Sikkerhetsmerknader Korrekt bruk Korrekt bruk Korrekt bruk forutsetter at man går frem i henhold til driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen. De synkrone servomotorene CMP og CMPZ er drivmotorer for bruk i industrielle og kommersielle anlegg. Bruk av andre motorbelastninger enn de som er tillatt og andre bruksområder utover industrielle og kommersielle anlegg, må avtales med SEW- EURODRIVE. De synkrone servomotorene CMP og CMPZ oppfyller kravene i lavspenningsdirektiv 2006/95/EF. Oppstart av tilsiktet drift er ikke tillatt før det er fastslått at sluttproduktet er i samsvar med EF-direktiv 2006/42/EF (maskindirektiv). Tekniske data samt informasjon om tilkoblingsbetingelser finner du på merkeskiltet og i dokumentasjonen. Disse opplysningene skal følges. Ved bruk av en CMP-motor med BP-holdebrems må man være oppmerksom på at korrekt bruk betyr at bremsen kobles ved stillstand (< 50 o/min). Bruk av motoren utenfor korrekt bruksområde kan føre til permanent reduserte funksjoner på giveren. 2.5 Funksjonell sikkerhet (FS) Vær oppmerksom på merknadene og tiltakene nedenfor Merking Hvis funksjonell sikkerhet er integrert i motoren, vises dette med et FS-symbol på merkeplaten Giver Beskrevne, sikkerhetsrelaterte givere kan kun brukes med denne motoren. Det er ikke mulig å foreta tilpassing til andre motorer. Sikkerhetsrettet bruk av giversystemer er nødvendig for å implementere sikkerhetsrettede funksjoner med hensyn til turtall eller hastighet, dreieretning og stillstand fra giveren som er koblet direkte til motorakselen. I tillegg kreves et overordnet, sikkert evalueringsutstyr, ettersom giveren, som har en giverintern diagnose, ikke er i stand til å utløse aksjoner på eget initiativ, som for eksempel å trigge sikker tilstand. Det stilles høyere krav til den elektriske og mekaniske koblingen, som for eksempel den parvis drillede, skjermede tilkoblingsledningen og nøye overholdelse av monteringsanvisningen. AK0H På grunn av den relativt lange overføringstiden, kan RS485-grensesnittet (Hiperface ) ikke brukes i forbindelse med sikkerhetsteknikk ved overføring av absolutte posisjonsdata og andre data (merkeplate, diagnose). Denne informasjonen kan brukes i forbindelse med generell diagnose. Type Delenummer Sikkerhetsklasse Sikkerhetsfunksjon AK0H SIL2 i henhold til IEC Opptil PL d i henhold til EN ISO SLS, SDI, SLA, SS1, SS2, SOS, SLI Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP 9

10 2 Sikkerhetsmerknader Transport/lagring 2.6 Transport/lagring Følg instrukser vedrørende transport, lagring og korrekt håndtering. Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Hvis du oppdager transportskader, skal du ikke sette motoren i drift, men ta kontakt med kundeservice hos SEW-EURODRIVE. Fjern eksisterende transportutstyr før idriftsettelse. Stram de påskrudde transportskruene godt. De er kun beregnet for vekten av motoren/ girmotoren. Det er ikke tillatt å tilføye ytterligere last. De innebygde transportskruene er i samsvar med DIN 580. Forskriftene og lasten som er angitt i denne standarden skal alltid overholdes. Dersom det finnes to bærekroker eller ringbolter på girmotoren, må begge brukes under transport. Trekkretningen på festet skal i samsvar med DIN 580 ikke overskride en skråstilling på 45. MERKNADER Skru bærekrokene inn til stopp. Påse at bærekrokene kun utsettes for redusert last, ettersom løfteredskapens skråstilling overskrider 45. På grunn av løfteredskapens skråstilling er bærekrokene overdimensjonert. Vær oppmerksom på at bærekrokene ikke er egnet til å ta opp hele girlasten. Servomotoren skal lagres i et tørt og støvfritt rom dersom den ikke monteres umiddelbart. Servomotoren kan lagres i ett år uten at det kreves spesielle tiltak før oppstarten. 2.7 Oppstilling/montering Vær spesielt oppmerksom på kapitlet Mekanisk installasjon og kapitlet Elektrisk installasjon, i den utførlige driftsveiledningen. Oppstilling og kjøling av enhetene må utføres i samsvar med bestemmelsene i den tilhørende dokumentasjonen. De synkrone servomotorene skal beskyttes mot belastning/bruk som ikke er tillatt. Spesielt skal man sørge for at ingen komponenter deformeres/bøyes ved transport og håndtering. 10 Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP

11 Sikkerhetsmerknader Elektrisk tilkobling Elektrisk tilkobling Den elektriske installasjonen skal utføres etter gjeldende bestemmelser (for eksempel ledningstverrsnitt, sikringer, beskyttelseslederforbindelse). Ytterligere merknader står i dokumentasjonen. Følg koblingsopplysninger og avvikende opplysninger på merkeplaten. Vær spesielt oppmerksom på kapitlet Elektrisk installasjon i den utførlige driftsveiledningen. 2.9 Idriftsettelse/drift Ved endringer i forhold til normal drift, f.eks. økte temperaturer, støy og vibrasjoner, må du finne årsaken. Ta kontakt med produsenten. Vær spesielt oppmerksom på kapitlet Idriftsettelse, i den utførlige driftsveiledningen Kontroll/vedlikehold Følg anvisningene i kapitlet 8, "Kontroll/vedlikehold" Avfallshåndtering Dette produktet består av: jern aluminium kobber kunststoff elektroniske komponenter Delene kasseres etter gjeldende forskrifter. Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP 11

12 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Funksjonell sikkerhetsteknikk (FS) 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten 3.1 Funksjonell sikkerhetsteknikk (FS) Drivenhetene fra SEW-EURODRIVE kan etter ønske leveres med sikkerhetsrelaterte komponenter. MOVIMOT, givere eller bremser og ev. ytterligere tilbehør kan være integrert i vekselstrømsmotoren som sikkerhetsrelevante komponenter, enten enkeltvis eller i en kombinasjon. Slike integreringer markerer SEW-EURODRIVE på merkeplaten med FS-merket og et nummer. Nummeret angir hvilke komponenter i drivenheten som er sikkerhetsrettet utført se følgende, produktuavhengige kodetabell: 04 Funksjonell sikkerhet Omformer (f.eks. MOVIMOT ) 01 x Brems 02 x Overvåking av manuell bremsfrigivelse Overvåking av brems Motorvern 03 x 04 x 05 x x 06 x x 07 x x 08 x x 09 x x 10 x x 11 x x 12 x x 13 x x x 14 x x x 15 x x x 16 x x x 17 x x x 18 x x x x 19 x x x x 20 x x x x 21 x x x x 22 x x x x 23 x x x x x 24 x x x x x 25 x x x x x x Giver Hvis for eksempel koden "FS 04" er angitt i FS-logoen i merkeplaten, viser det at en sikker giver er montert i motoren. For at man selv skal kunne fastsette sikkerhetstrinnet for maskiner og anlegg, er sikkerhetsspesifikasjonene angitt under tekniske data på side 22. SEW-komponentenes sikkerhetsverdier finner du også på SEW-websidene på Internett og i SEW-biblioteket for programvaren Sistema for instituttet for arbeids- og miljøvern til den tyske offentlige ulykkesforsikringen (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, tidligere BGIA). 12 Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP

13 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Merkeplate Merkeplate FS-logo på servomotorens merkeplate Bruchsal/Germany MotorM nn 0- U Sys Brake Gear i FS A rpm Nm VT Imax I IP A ML Inverter VPWM V C Ins.Cl. 3 Phase Nm Ma pk Vbr TENV Nm na pk /ne pk rpm IM kg 0 0 E Inverter duty motor Made in Germany Merkingen på merkeplatens øverste kant finnes kun dersom motoren er tilsvarende fremstilt og inneholder en eller flere sikkerhetsteknisk relevante komponenter. FS-logoen på merkeplaten refererer til den til enhver tid monterte kombinasjonen med sikkerhetsrettede komponenter, se kodetabellen ovenfor. Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP 13

14 4 Mekanisk installasjon Ettermontering av sikker giver 4 Mekanisk installasjon I dette kapitlet er det ikke angitt spesielle forhold med hensyn til sikkerhetsrelevante komponenter. 4.1 Ettermontering av sikker giver Hvis en sikker giver skal monteres til en allerede eksisterende givermonteringsanordning fra SEW-EURODRIVE, går du frem som beskrevet i "kapitlet Kontroll / vedlikehold". 14 Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP

15 Elektrisk installasjon Ettermontering av sikker giver 5 5 Elektrisk installasjon FARE! Fare for personskader som følge av elektrisk støt. Livsfare eller alvorlige personskader! Ved installasjonen må du følge sikkerhetsinstruksene i kapittel 2! For kobling av motor og brems brukes kontaktorer i brukskategori AC-3 i henhold til EN For kobling av brems ved 24 V DC skal det brukes koblingskontakter i brukskategori DC-3 i henhold til EN Ved omformermatede motorer må de respektive kablingsmerknadene fra omformerprodusenten følges. Følg driftsveiledningen til servoomformeren. Koblingsskjemaet for motor og brems følger med i en pose som er festet på motoren. MERK På motoren er det festet en pose som inneholder følgende merknader: Sikkerhetsmerknader Tilkoblingsskjema Følg disse merknadene. Følg informasjonen og forklaringene vedrørende korrekt tilkobling av ledere i den tilhørende driftsveiledningen. Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP 15

16 6 I 0 Idriftsettelse Forutsetninger for idriftsettelse 6 Idriftsettelse 6.1 Forutsetninger for idriftsettelse FARE! Fare for personskader som følge av elektrisk støt. Livsfare eller alvorlige personskader! Følg sikkerhetsmerknadene i kapittel 2 nøye ved installasjon For kobling av motor og brems brukes kontaktorer i brukskategori AC-3 i henhold til EN Ved omformermatede motorer må de respektive kablingsmerknadene fra omformerprodusenten følges. Følg driftsveiledningen til servoomformeren. MERK Motorens merketurtall kan være høyere hos girmotorer enn det tillatte, inndrivende turtallet til giret. Begrens maksimalt turtall på servoomformeren. Informasjon om fremgangsmåten finner du i dokumentasjonen til servoomformeren. 16 Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP

17 Driftsfeil Feil på servomotoren I Driftsfeil I forbindelse med alt arbeid på motoren der de forseglede skruforbindelsene på den sikkerhetsrelevante giveren må løses, må instruksene på side 20 følges. 7.1 Feil på servomotoren Feil Mulig årsak Tiltak Brudd på tilførselsledning Kontroller tilkoblingene, eventuelt korriger Brent sikring Skift ut sikringen Motoren starter ikke Motorvern utløst Kontroller om motorvernet er riktig innstilt, eliminer feilen Omformer defekt, overbelastet, tilkoblet feil eller stilt inn feil Kontroller omformeren, kontroller forbindelsen Feil dreieretning Feil skal-verdi-polaritet Kontroller omformeren, kontroller skalverdiene Motoren brummer og har høyt strømforbruk Motoren blir for varm (mål temperaturen, vesentlig over 100 C) Driftslyder på motoren Drivenheten er blokkert Bremsen frigjøres ikke Feil på giverledningen Omformeren er feil innstilt Overbelastning For høy omgivelsestemperatur Kjølingen er ikke tilstrekkelig Den eksterne viften går ikke Merkedriftsmodus (S1 til S10, EN 60034) er overskredet, for eksempel ved for høyt effektivt dreiemoment Omformeren er ikke optimalisert Lagerskader Roterende deler vibrerer Ved ekstern vifte: Fremmedlegemer i kjøleluftpassasjene Kontroller drivenheten Mulig årsak: Ingen bremsespenning Kontroller giverledningen Kontroller omformeren Mål effekten, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen, kontroller kjøreprofil Overhold tillatt temperaturområde Juster kjølelufttilførselen eller frigjør kjøleluftpassasjene, monter ev. ekstern vifte Kontroller tilkoblingen, korriger ev. Nominell driftsmodus til motoren tilpasses de nødvendige driftsbetingelsene; la eventuelt en fagmann bestemme riktig drift Kontroller omformeren Kontakt SEW-EURODRIVE kundeservice Bytt motoren Finn årsaken, utbedre eventuell ubalanse Rengjør kjøleluftribber/lufttilførsel Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP 17

18 7 I 0 Driftsfeil Feil på bremsen 7.2 Feil på bremsen I forbindelse med alt arbeid på motoren der de forseglede skruforbindelsene på den sikkerhetsrelevante giveren må løses, må instruksene på side 20 følges Brems BP Feil Mulig årsak Tiltak Bremsen frigjøres ikke Motoren bremser ikke Ulyder/piping i bremsens område Bremsen er feil tilkoblet Maks. tillatt driftsluftspalte overskredet fordi bremsebelegget er nedslitt Feil spenning på bremsestyreenheten, for eksempel spenningsfall langs tilførselsledningen > 10 % Bremsespolen har kortslutning i vikling eller spole Bremsebelegget er nedslitt Feil bremsemoment Bremseparameterene i omformeren er feil innstilt Kontroller bremsens tilkobling. Kontakt SEW-EURODRIVE Bytt motoren Kontroller spenningen på motorkontakten: Sørg for korrekt tilkoblingsspenning; kontroller tverrsnittet på kabelen Kontakt SEW-EURODRIVE Kontakt SEW-EURODRIVE Bytt motoren Kontakt SEW-EURODRIVE Bytt motoren Kontroller bremseåpnings- og lukketider Brems BY Feil Mulig årsak Tiltak Bremsen frigjøres ikke Motoren bremser ikke Bremsen settes forsinket på Ulyder/piping i bremsens område Svikt på bremsestyreenhet Bremsen er feil tilkoblet Maks. tillatt driftsluftspalte overskredet fordi bremsebelegget er nedslitt Bremsespolen har kortslutning i vikling eller spole Bremsebelegget er nedslitt Feil bremsemoment Manuell lufteanordning ikke korrekt innstilt. Bremsen kobles på vekselstrømsiden Bremseparameterene i omformeren er feil innstilt Skift ut bremsestyreenheten, kontroller den indre motstanden og bremsespolens isolasjon, kontroller koblingsenhetene Kontroller bremsens tilkobling. Kontakt SEW-EURODRIVE Bremseskiven skal skiftes av personell med opplæring hos SEW Kontroller koblingsutstyret Skift ut komplett brems med bremsestyring (ta kontakt med SEW-EURODRIVE) Kontakt SEW-EURODRIVE Bremseskiven skal skiftes av personell med opplæring hos SEW Kontakt SEW-EURODRIVE Bremseskiven skal skiftes av personell med opplæring hos SEW Still stillmutrene korrekt inn. Koble til på like- og vekselstrømsiden; se koblingsskjemaet Kontroller bremseåpnings- og lukketider 18 Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP

19 Kontroll/vedlikehold Feil på bremsen 8 8 Kontroll/vedlikehold FORSIKTIG! Motoren kan bli ødelagt dersom det ikke brukes originale reservedeler. Mulige materielle skader! Bruk bare originale reservedeler tilsvarende den til enhver tid gjeldene reservedelslisten. FORSIKTIG! En utskiftning av bremsen som ikke kan etterjusteres krever en komplisert demontering av motoren. Mulige skader på motoren og på bremsen Vedlikeholdsarbeid på bremsen skal kun utføres av SEW-EURODRIVE. Etter hver demontasje må giveren eller resolver stilles inn på nytt. FARE! Under og etter drift har servomotoren spenningsførende deler. Livsfare eller alvorlige personskader på grunn av elektrisk støt! Før effekt- eller signalpluggen trekkes ut må alle effekt-, bremse- og signalledninger kobles spenningsløse. Sikre motorene mot utilsiktet innkobling. Motoren kan generere spenning når akselen dreies. Kontaktpinnene skal ikke berøres. ADVARSEL! Under drift kan servomotoren ha en overflatetemperatur på over 100 C. Fare for forbrenninger og brann. Kom aldri i berøring med den synkrone servomotoren CMP under drift eller i avkjølingsfasen etter utkobling. Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP 19

20 8 Kontroll/vedlikehold Funksjonell sikkerhet 8.1 Funksjonell sikkerhet For at giveren skal kunne overta sikkerhetsrelevante oppgaver, må bestemte krav til giversystemets mekaniske kobling til motoren overholdes. SEW-EURODRIVE overtar ansvaret for at den utleverte motoren med sikkerhetsevaluert giver er i samsvar med kravene i forbindelse med funksjonell sikkerhet. For å bekrefte tilstanden ved levering, har sikkerhetsrelevante forbindelseselementer en lakk som forsegling. Se bildene nedenfor. CMP40 CMP50/63 [1] [1] CMP CMP71/80/100 /BP CMPZ71/80/100 [1] [1] [1] Forseglede skruforbindelser på giveren Ved arbeid på giver eller motor der disse forseglede forbindelsene må åpnes, finnes det to muligheter: Ta kontakt med service hos SEW-EURODRIVE, slik at de utfører arbeidet. Hvis du selv foretar arbeid på sikkerhetsrelevante givere, må du være oppmerksom på at arbeid i forbindelse med demontering og montering på sikkerhetsrelevante givere kun skal utføres av kvalifisert personell og at ansvaret for den sikkerhetsrelevante giverens sporbarhet og ansvaret vedrørende funksjonell sikkerhet går over til driftsansvarlige. 20 Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP

21 Kontroll/vedlikehold Funksjonell sikkerhet 8 I tillegg til ovennevnte kvalifikasjoner må disse personene ha følgende kunnskap: Kunnskap om temaet funksjonell sikkerhet. Kjenne til gjeldende sikkerhetsforskrifter og lover, og da spesielt også kravene i EN ISO og de andre standardene, direktivene og lovene som er nevnt i denne dokumentasjonen. Kjenne til innholdet i dokumentet Vedlegg til driftsveiledningen: Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP. Kunnskap om innholdet i den utførlige driftsveiledningen. Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP 21

22 9 kva i P f n Hz Tekniske data for sikkerhetsrelevant giversystem Sikkerhetsspesifikasjoner 9 Tekniske data for sikkerhetsrelevant giversystem 9.1 Sikkerhetsspesifikasjoner Sikkerhetsspesifikasjoner AK0H SIL 2 i henhold til IEC Sikkerhetsklasse / normativt grunnlag Performance Level d i henhold til EN ISO Systemstruktur 2-kanals (tilsvarer kategori 3 i henhold til EN ISO ) Muligheter for farlig stans pr. time (PFH d -verdi) 1) 1, /h Gjennomsnittlig tid til farlig svikt (MTTF d -verdi) 2) 100 år Brukstid eller proof test-intervall i henhold til IEC Sikkerhetsfunksjon 20 år, deretter må komponenten erstattes med en ny komponent SLS, SDI, SLA, SS1, SS2, SOS, SLI Motor-giver-forbindelse Med utelukkelse av feil i henhold til EN ISO ) Angitt verdi refererer til en diagnosedekningsgrad på 90 %, som må oppnås med en egnet giverevalueringsenhet. I forbindelse med tilsvarende, antatte feil, se standard EN Giverevalueringsenheten må som minimum oppfylle kravene for SIL2. 2) Omgivelsestemperatur 40 C 22 Vedlegg til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP

23 EC Declaration of Conformity Bruchsal Johann Soder Place Date Managing Director Technology a) b) a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer b) Authorized representative for compiling the technical documents

24 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71 N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/2010 16970527 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey no Monterings- og driftsveiledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsveiledning 1.1 Om dette dokumentet Den

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Operatørpaneler DOP11B Utgave 11/28 Systemhåndbok 16666925 / NO SEW-EURODRVE Driving the world nnhold 1 Generell informasjon... 5 1.1 Hvordan bruke

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

PumpMeter. Drifts-/monteringsveiledning

PumpMeter. Drifts-/monteringsveiledning PumpMeter Drifts-/monteringsveiledning Impressum Drifts-/monteringsveiledning PumpMeter Original betjeningsveiledning KSB Aktiengesellschaft Pegnitz Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14

Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14 Bauer Gear Motor GmbH Eberhard-Bauer-Straße 36-60 73734 Esslingen am Neckar Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14 oversettelse Innhold Side EU-samsvarserklæring etter lavspenningsdirektivet 2006/95/EF

Detaljer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30 RU 24 NDT Manual 9000-608-26/30 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.4 Forskriftsmessig

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Fillcontrol Auto Compact

Fillcontrol Auto Compact Fillcontrol Auto Compact 2014-05-28 NO Bruksanvisning Original bruksanvisning Norsk Fillc ontrol Auto Compac t 2014-05-28 Innhold Innhold 1 Henvisninger til bruksanvisningen...5 2 Ansvar og garanti...5

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter N Monterings og bruksanvisning 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader i Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Oversettelse av original brukerveiledning

Oversettelse av original brukerveiledning Oversettelse av original brukerveiledning Bordfresemaskin T12 Bordfresemaskin T27 Modell: T12 T27 Fix T27 FleX Maskinnr.:.... Årsmodell:.... OTTO MARTIN MASCHINENBAU GmbH & Co. KG Langenberger Straße 6

Detaljer

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6

BOR- & SKJÆRESENTER KF 1505. 1. Generelt... 6 Innhold 1. Generelt... 6 1.1 Oversikt over montering og fundamentplan tegninger for anlegget... 6 1.2 Tekniske data... 7 1.3 Dokumentasjon... 13 1.3.1 Opphavsrett...13 1.3.2 Viktig informasjon...14 1.4

Detaljer

Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0

Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Viktig grunnleggende informasjon Bruksanvisning for rulletestanlegg for bremser BPS-kompakt- 3.0 til 6.0 Sherpa Autodiagnostik Am Industriepark 11 D-84453 Mühldorf am Inn Utgivelsesdato: 04.02.2010 Rulletestanlegg

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer