Tillegg til driftsveiledningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegg til driftsveiledningen"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave 06/ / NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generelle merknader Hvordan bruke driftsveiledningen Normativt grunnlag Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Angivelse av motortype Merknader til opphavsrett Produktnavn og varemerke Sikkerhetsmerknader Merk! Generelt Målgruppe Korrekt bruk Funksjonell sikkerhet (FS) Transport/lagring Oppstilling/montasje Elektrisk tilkobling Idriftsettelse/drift Kontroll/vedlikehold Avfallshåndtering Leveringsomfang og oppbygging av enheten Funksjonell sikkerhetsteknikk (FS) Merkeskilt Mekanisk installasjon Ettermontering av sikker giver Elektrisk installasjon Idriftsettelse Forutsetninger for idriftsettelse Driftsfeil Feil på servomotoren Feil på bremsen Kontroll/vedlikehold Funksjonell sikkerhet Tekniske data for sikkerhetsrelevant giversystem Giver Sikkerhetsspesifikasjoner Giverevalueringsenhet Samsvarserklæring Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ

4 1 Generelle merknader Hvordan bruke driftsveiledningen 1 Generelle merknader 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen Dette vedlegget til driftsveiledningen "Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer" inneholder spesiell informasjon om CMP-motorens sikkerhetsrelevante giver. I driftsveiledningen "Synkrone servomotorer CMP" finner du all informasjon om CMPmotorer uten sikkerhetsrelevante komponenter. Dokumentasjonen for en motor med sikkerhetsrelevante komponenter består av følgende: Driftsveiledningen Synkrone servomotorer CMP Vedlegget til driftsveiledningen Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer Driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen er bestanddeler av produktet og inneholder viktige merknader om drift og service. Driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen er utarbeidet for alle personer som utfører arbeid i forbindelse med montering, installasjon, idriftsetting og vedlikeholdsarbeid på produktet. Driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen skal oppbevares slik at de er lett tilgjengelige og kan leses til enhver tid. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. Bruk alltid nyeste versjon av programvarens dokumentasjon. På SEW-nettsiden ( finner du et stort utvalg som kan lastes ned på forskjellige språk. Ta direkte kontakt med SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. Du kan også bestille dokumentasjonen som utskrift fra SEW-EURODRIVE. 1.2 Normativt grunnlag Giverens sikkerhetsevaluering foretas på grunnlag av følgende standarder og sikkerhetsklasser: Normativt grunnlag for sikkerhetsrelevante givere Sikkerhetsklasse / normativt grunnlag Safety Integrity Level (SIL) i henhold til EN / IEC Performance Level (PL) i henhold til EN ISO Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ71-100

5 Generelle merknader Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Beskrivelse av signalord Tabellen nedenfor viser inndelingen av signalordene for sikkerhetsinstrukser og hva de betyr, informasjon vedrørende materielle skader og annen type informasjon. Signalord Forklaring Følger ved neglisjering FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader VIKTIG! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser MERK Nyttig merknad eller tips: Letter håndteringen av drivsystemet Oppbygging av sikkerhetsmerknadene som gjelder de forskjellige kapitlene Sikkerhetsmerknadene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for en spesiell handling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Symbolene som brukes, viser til enten en generell eller en spesifikk fare. Her ser du den formelle oppbyggingen av en sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen Oppbygging av implementerte sikkerhetsmerknader De implementerte sikkerhetsmerknadene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket. Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert sikkerhetsmerknad: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ

6 1 Generelle merknader Garantikrav 1.4 Garantikrav For at den garanterte, funksjonelle sikkerheten til denne drivenheten skal kunne opprettholdes, er det en forutsetning at informasjonen i vedlegget til driftsveiledningen "Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer" blir fulgt. Hvis det utføres handlinger som strekker seg ut over det som er angitt i vedlegget til driftsveiledningen, eller hvis informasjonen som er gitt, ikke blir fulgt, går ansvaret for sikkerhetskomponentenes sporbarhet og ansvaret vedrørende funksjonell sikkerhet over på driftsansvarlige. Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen følges. Les derfor alltid driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen før du arbeider med enheten! 1.5 Ansvarsfraskrivelse For at elektromotorene skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal nås, er det en grunnleggende forutsetning at driftsveiledningen følges nøye. SEW-EURODRIVE påtar seg intet ansvar for personskader, materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Mangelansvar utelukkes i slike tilfeller. 1.6 Angivelse av motortype I denne driftsveiledningen beskrives motortypene CMP og CMPZ. Hvis opplysningene refererer både til CMP- og til CMPZ-motorer, er følgende angitt: CMP.-motorer. Ved opplysninger som kun gjelder for CMP- eller CMPZ-motorer angis motortypen eksplisitt. 1.7 Merknader til opphavsrett 2011 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheter forbeholdt. Enhver form for mangfoldiggjøring, bearbeiding, publisering og annen bruk også utdragsvis er forbudt. 1.8 Produktnavn og varemerke Merker og produktnavn som er angitt i denne publikasjonen er varemerker eller registrerte varemerker for respektive innehaver. 6 Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ71-100

7 Sikkerhetsmerknader Merk! 2 2 Sikkerhetsmerknader Følgende, grunnleggende sikkerhetsmerknader har til mål å forhindre personskader og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges og overholdes. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. 2.1 Merk! Følgende sikkerhetsmerknader gjelder bruk av motorer. Ved bruk av girmotorer må i tillegg sikkerhetsmerknadene for gir i de respektive driftsveiledningene følges. 2.2 Generelt FARE! Under drift kan servomotorer og girmotorer ha spenningsførende, åpne plugger/ koblingsbokser og eventuelt også bevegelige eller roterende deler samt varme overflater. Livsfare eller alvorlige personskader. Alt arbeid i forbindelse med transport, lagring, oppstilling/montasje, tilkobling, oppstart, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell og ved overholdelse av tilhørende detaljert(e) driftsveiledning(er). Advarsler og sikkerhetsmerker på motoren/girmotoren. I henhold til alle andre prosjekteringsunderlag, veiledninger for idriftsetting og koblingsskjemaer som er aktuelle for driften. anleggsspesifikke bestemmelser og krav. nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker. Produkter med skader må aldri installeres. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Ulovlig fjerning av nødvendige beskyttelsesdeksler eller huset, ukyndig drift samt feilaktig installasjon eller betjening kan føre til alvorlige person- og materialskader. Du finner nærmere informasjon i den utfyllende driftsveiledningen. Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ

8 2 Sikkerhetsmerknader Målgruppe 2.3 Målgruppe Mekanisk arbeid skal kun utføres av kvalifisert personell. Med kvalifisert personell menes i denne sammenheng personer som har erfaring med, mekanisk installasjon, oppbygging og reparasjon av produktet, og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området mekanikk (for eksempel som mekaniker eller mekatroniker). Kunnskap om innholdet i den utførlige driftsveiledningen. Elektronisk arbeid skal kun utføres av autorisert elektriker med tilsvarende opplæring. Med autorisert elektriker menes i denne sammenheng personer som har erfaring med elektrisk installasjon, oppstart, utbedring av feil og reparasjon av produktet og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området elektroteknikk (for eksempel som elektrotekniker eller mekatroniker). Kunnskap om innholdet i den utførlige driftsveiledningen. Alle arbeider på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må utføres av personer som har fått egnet instruksjon Funksjonell sikkerhet Hvis du selv foretar arbeid på sikkerhetsrelevante givere du gjenkjenner dem på FSlogoen på merkeplaten må du være oppmerksom på at arbeid i forbindelse med demontering og montering på sikkerhetsrelevante givere kun skal utføres av kvalifisert personell og at ansvaret for den sikkerhetsrelevante giverens sporbarhet og ansvaret 04 vedrørende funksjonell sikkerhet går over til driftsansvarlige. I tillegg til ovennevnte kvalifikasjoner må disse personene ha følgende kunnskap: Kunnskap om temaet funksjonell sikkerhet. Kjenne til gjeldende sikkerhetsforskrifter og lover, og da spesielt også kravene i EN ISO og de andre standardene, direktivene og lovene som er nevnt i denne dokumentasjonen. Kjenne til innholdet i dokumentet Vedlegg til driftsveiledningen: Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP. Kunnskap om innholdet i den utførlige driftsveiledningen. 8 Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ71-100

9 Sikkerhetsmerknader Korrekt bruk Korrekt bruk Korrekt bruk forutsetter at man går frem i henhold til driftsveiledningen og vedlegget til driftsveiledningen. De synkrone servomotorene CMP og CMPZ er drivmotorer for bruk i industrielle og kommersielle anlegg. Bruk av andre motorbelastninger enn de som er tillatt og andre bruksområder utover industrielle og kommersielle anlegg, må avtales med SEW- EURODRIVE. Det er forbudt å bruke dem i Ex-området, med mindre de uttrykkelig er konstruert til det. De synkrone servomotorene CMP og CMPZ oppfyller kravene i lavspenningsdirektiv 2006/95/EC. Oppstart av tilsiktet drift er ikke tillatt før det er fastslått at sluttproduktet er i samsvar med direktivet 2006/42/EC (maskindirektiv). Tekniske data samt informasjon om tilkoblingsbetingelser finner du på merkeskiltet og i dokumentasjonen. Disse opplysningene skal overholdes. Ved bruk av en CMP-motor med BP-holdebrems og BY-holdebrems må man være oppmerksom på at korrekt bruk betyr at bremsen kobles ved stillstand (< 50 o/min). Bruk av motoren utenfor korrekt bruksområde kan føre til permanent reduserte funksjoner på giveren. Nødbremsing, for eksempel ved spenningsbrudd og nødstopp, er mulig i enkelttilfeller uten at giveren blir påvirket. Ved bruk av giveren AK0H kan bremsen BY ikke brukes. 2.5 Funksjonell sikkerhet (FS) Vær oppmerksom på merknadene og tiltakene nedenfor Merking Hvis funksjonell sikkerhet er integrert i motoren, vises dette med et FS-symbol på merkeplaten Montering av giver Giverens forbindelse til motoren er en sikkerhetsteknisk relevant friksjonsforbindelse. Det mekaniske systemet og tilhørende forbindelser kan inngå som utelukkelse av feil i sikkerhetsbetraktningene. Se de mekaniske grensene i kapitlet Tekniske data Giver generelt Beskrevne, sikkerhetsrelaterte givere kan kun brukes med denne motoren. Det er ikke mulig å foreta tilpassing til andre motorer. Sikkerhetsrettet bruk av giversystemer er nødvendig for å implementere sikkerhetsrettede funksjoner med hensyn til turtall eller hastighet, dreieretning og stillstand fra giveren som er koblet direkte til motorakselen. I tillegg kreves et overordnet, sikkert evalueringsutstyr, ettersom giveren, som har en giverintern diagnose, ikke er i stand til å utløse aksjoner på eget initiativ, som for eksempel å trigge sikker tilstand. Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ

10 2 Sikkerhetsmerknader Transport/lagring Det stilles høyere krav til den elektriske og mekaniske koblingen, som for eksempel den parvis tvunnede, skjermede tilkoblingsledningen med korrekt EMC-godkjent oppkobling. AK0H, AK1H RS485-grensesnittet (Hiperface ) kan ikke brukes i forbindelse med sikkerhetsteknikk ved overføring av absolutte posisjonsdata og andre data (merkeplate, diagnose). Denne informasjonen kan brukes i forbindelse med generell diagnose. Type Delenummer AK0H AK1H Sikkerhetsklasse SIL2 i henhold til EN / IEC Opptil PL d i henhold til EN ISO SIL2 i henhold til EN / IEC Opptil PL d i henhold til EN ISO Sikkerhetsfunksjon SLS, SDI, SLA, SS1, SS2, SOS, SLI SLS, SDI, SLA, SS1, SS2, SOS, SLI 2.6 Transport/lagring Følg instrukser vedrørende transport, lagring og korrekt håndtering. Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Hvis du oppdager transportskader, skal du ikke sette motoren i drift, men ta kontakt med kundeservice hos SEW-EURODRIVE. Fjern eksisterende transportutstyr før idriftsettelse. Stram påskrudde transportkroker godt. De er bare dimensjonert for motorens/girmotorens vekt, og det må ikke monteres tilleggslast i dem. De innebygde transportkrokene er i samsvar med DIN 580. Forskriftene og lasten som er angitt i denne standarden skal alltid overholdes. Dersom det finnes to bærekroker eller transportkroker på girmotoren, må begge brukes under transport. Trekkretningen på festet skal i samsvar med DIN 580 ikke overskride en skråstilling på 45. MERKNADER Skru bærekrokene inn til stopp. Påse at bærekrokene kun utsettes for redusert last, ettersom løfteredskapens skrå stilling overskrider 45. På grunn av løfteredskapens skråstilling er bærekrokene overdimensjonert. Vær oppmerksom på at bærekrokene ikke er egnet til å ta opp hele girlasten. Servomotoren skal lagres i et tørt og støvfritt rom dersom den ikke monteres umiddelbart. Servomotoren kan lagres i ett år uten at det kreves spesielle tiltak før oppstarten. 10 Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ71-100

11 Sikkerhetsmerknader Oppstilling/montasje Oppstilling/montasje Vær spesielt oppmerksom på kapitlet Mekanisk installasjon og kapitlet Elektrisk installasjon, i den utførlige driftsveiledningen. Oppstilling og kjøling av enhetene må utføres i samsvar med bestemmelsene i den tilhørende dokumentasjonen. De synkrone servomotorene skal beskyttes mot belastning/bruk som ikke er tillatt. Spesielt skal man sørge for at ingen komponenter deformeres/bøyes ved transport og håndtering. 2.8 Elektrisk tilkobling Den elektriske installasjonen skal utføres etter gjeldende bestemmelser (for eksempel ledningstverrsnitt, sikringer, beskyttelseslederforbindelse). Ytterligere merknader står i dokumentasjonen. Følg koblingsopplysninger og avvikende opplysninger på merkeplaten. Vær spesielt oppmerksom på kapitlet Elektrisk installasjon i den utførlige driftsveiledningen. 2.9 Idriftsettelse/drift Ved endringer i forhold til normal drift, for eksempel økte temperaturer, støy og vibrasjoner, må du finne årsaken. Ta kontakt med produsenten. Vær spesielt oppmerksom på kapitlet Idriftsettelse, se den utførlige driftsveiledningen Kontroll/vedlikehold Følg anvisningene i kapittel 8, Kontroll/vedlikehold Avfallshåndtering Dette produktet består av: jern aluminium kobber kunststoff elektroniske komponenter Delene kasseres etter gjeldende forskrifter. Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ

12 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Funksjonell sikkerhetsteknikk (FS) 3 Leveringsomfang og oppbygging av enheten 3.1 Funksjonell sikkerhetsteknikk (FS) Drivenhetene fra SEW-EURODRIVE kan etter ønske leveres med sikkerhetsrelaterte komponenter. MOVIMOT, givere eller bremser og ev. ytterligere tilbehør kan være integrert i vekselstrømsmotoren som sikkerhetsrelevante komponenter, enten enkeltvis eller i en kombinasjon. Slike integreringer markerer SEW-EURODRIVE på merkeplaten med FS-merket og et nummer. Nummeret angir hvilke komponenter i drivenheten som er sikkerhetsrettet utført se følgende, produktuavhengige kodetabell: Funksjonell sikkerhet Omformer (f.eks. MOVIMOT ) 01 x Brems 02 x Overvåking av manuell bremsfrigivelse Overvåking av brems Motorvern 03 x 04 x 05 x x 06 x x 07 x x 08 x x 09 x x 10 x x 11 x x 12 x x 13 x x x 14 x x x 15 x x x 16 x x x 17 x x x 18 x x x x 19 x x x x 20 x x x x 21 x x x x 22 x x x x 23 x x x x x 24 x x x x x 25 x x x x x x 26 x x x 27 x x x x 28 x x x 29 x x x 30 x x x x 31 x x x x 32 x x x x 33 x x x x x Tabellen fortsetter på neste side. Giver 12 Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ71-100

13 Leveringsomfang og oppbygging av enheten Merkeskilt 3 Funksjonell sikkerhet Omformer (f.eks. MOVIMOT ) Brems Overvåking av manuell bremsfrigivelse 34 x x x Overvåking av brems 35 x x x 36 x x x x Motorvern 37 x x x x x 38 x x x 39 x x x x x Giver Hvis for eksempel koden "FS 04" er angitt i FS-logoen i merkeplaten, viser det at en sikker giver er montert i motoren. For at man selv skal kunne fastsette sikkerhetstrinnet for maskiner og anlegg, er sikkerhetsspesifikasjonene angitt under tekniske data. SEW-komponentenes sikkerhetsverdier finner du også på SEW-websidene på Internett og i SEW-biblioteket for programvaren Sistema for instituttet for arbeids- og miljøvern til den tyske offentlige ulykkesforsikringen (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, tidligere BGIA). 3.2 Merkeskilt FS-logo på servomotorens merkeplate Bruchsal/Germany MotorM nn 0- U Sys Brake Gear i FS A rpm Nm VT Imax I IP A ML Inverter VPWM V C Ins.Cl. 3 Phase Nm Ma pk Vbr TENV Nm na pk /ne pk rpm IM kg 0 0 E Inverter duty motor Made in Germany Merkingen på merkeplatens øverste kant finnes kun dersom motoren er tilsvarende fremstilt og inneholder en eller flere sikkerhetsteknisk relevante komponenter. FS-logoen på merkeplaten refererer til den til enhver tid monterte kombinasjonen med sikkerhetsrettede komponenter, se kodetabellen. Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ

14 4 Mekanisk installasjon Ettermontering av sikker giver 4 Mekanisk installasjon I dette kapitlet er det ikke angitt spesielle forhold med hensyn til sikkerhetsrelevante komponenter. 4.1 Ettermontering av sikker giver Kun SEW-EURODRIVE kan ettermontere sikkerhetsrelevante givere. 14 Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ71-100

15 Elektrisk installasjon Ettermontering av sikker giver 5 5 Elektrisk installasjon FARE! Fare for personskader som følge av elektrisk støt. Livsfare eller alvorlige personskader! Ved installasjonen må du følge sikkerhetsinstruksene i kapittel 2! For kobling av motor og brems brukes kontaktorer i brukskategori AC-3 i henhold til EN For kobling av brems ved 24 V DC skal det brukes koblingskontakter i brukskategori DC-3 i henhold til EN Ved omformermatede motorer må de respektive kablingsmerknadene fra omformerprodusenten følges. Følg driftsveiledningen til servoomformeren. Koblingsskjemaet for motor og brems følger med i en pose som er festet på motoren. MERK På motoren er det festet en pose som inneholder følgende merknader: Sikkerhetsmerknader Tilkoblingsskjema Følg disse merknadene. Følg informasjonen og forklaringene vedrørende korrekt tilkobling av ledere i den tilhørende driftsveiledningen. Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ

16 6 I 0 Idriftsettelse Forutsetninger for idriftsettelse 6 Idriftsettelse 6.1 Forutsetninger for idriftsettelse FARE! Fare for personskader som følge av elektrisk støt. Livsfare eller alvorlige personskader! Følg sikkerhetsmerknadene i kapittel 2 nøye ved installasjon For kobling av motor og brems brukes kontaktorer i brukskategori AC-3 i henhold til EN Ved omformermatede motorer må de respektive kablingsmerknadene fra omformerprodusenten følges. Følg servoomformerens driftsveiledning. FARE! Funksjonelt sikkerhetsutstyr som settes ut av drift. Livsfare eller alvorlige personskader. Arbeid på komponenter i forbindelse med funksjonell sikkerhet skal kun utføres av opplært fagpersonell. Alle typer arbeid på komponenter i forbindelse med funksjonell sikkerhet skal foretas nøyaktig i henhold til spesifikasjonene i denne driftsveiledningen og tilhørende tillegg til driftsveiledningen. I andre tilfeller opphører garantien. MERK Motorens merketurtall kan være høyere hos girmotorer enn det tillatte, inndrivende turtallet til giret. Begrens maksimalt turtall på servoomformeren. Informasjon om fremgangsmåten finner du i servoomformerens dokumentasjon. 16 Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ71-100

17 Driftsfeil Feil på servomotoren 7 7 Driftsfeil I forbindelse med alt arbeid på motoren der de forseglede skruforbindelsene på den sikkerhetsrelevante giveren må løses, må instruksene i kapittel 2 følges ( side 8). 7.1 Feil på servomotoren Feil Mulig årsak Tiltak Brudd på tilførselsledning Kontroller tilkoblingene, eventuelt korriger Brent sikring Skift ut sikringen Motoren starter ikke Motorvern utløst Kontroller om motorvernet er riktig innstilt, eliminer feilen Omformer defekt, overbelastet, tilkoblet feil eller stilt inn feil Kontroller omformeren, kontroller forbindelsen Feil dreieretning Feil skal-verdi-polaritet Kontroller omformeren, kontroller skalverdiene Motoren brummer og har høyt strømforbruk Motoren blir for varm (mål temperaturen, vesentlig over 100 C) Driftslyder på motoren Drivenheten er blokkert Bremsen frigjøres ikke Feil på giverledningen Omformeren er feil innstilt. Overbelastning For høy omgivelsestemperatur Kjølingen er ikke tilstrekkelig Den eksterne viften går ikke. Merkedriftsmodus (S1 til S10, EN 60034) er overskredet, for eksempel ved for høyt effektivt dreiemoment Omformeren er ikke optimalisert Lagerskader Roterende deler vibrerer Ved ekstern vifte: Fremmedlegemer i kjøleluftpassasjene Kontroller drivenheten Mulig årsak: Ingen bremsespenning Kontroller giverledningen Kontroller omformeren Mål effekten, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen, kontroller kjøreprofil Overhold tillatt temperaturområde Juster kjølelufttilførselen eller frigjør kjøleluftpassasjene, monter ev. ekstern vifte Kontroller tilkoblingen, korriger ev. Nominell driftsmodus til motoren tilpasses de nødvendige driftsbetingelsene; la eventuelt en fagmann bestemme riktig drift Kontroller omformeren Kontakt SEW-EURODRIVE kundeservice Bytt motoren Finn årsaken, utbedre eventuell ubalanse Rengjør kjøleluftribber/lufttilførsel Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ

18 7 Driftsfeil Feil på bremsen 7.2 Feil på bremsen Brems BP I forbindelse med alt arbeid på motoren der de forseglede skruforbindelsene på den sikkerhetsrelevante giveren må løses, må instruksene i kapittel 2 ( side 8) følges. Feil Mulig årsak Tiltak Bremsen frigjøres ikke Motoren bremser ikke Ulyder/piping i bremsens område Bremsen er feil tilkoblet Maks. tillatt driftsluftspalte overskredet fordi bremsebelegget er nedslitt Feil spenning på bremsestyreenheten, for eksempel spenningsfall langs tilførselsledningen > 10 % Bremsespolen har kortslutning i vikling eller spole Bremsebelegget er nedslitt Feil bremsemoment Bremseparameterene i omformeren er feil innstilt Kontroller bremsens tilkobling. Kontakt SEW-EURODRIVE Bytt motoren Kontroller spenningen på motorkontakten: Sørg for korrekt tilkoblingsspenning; kontroller tverrsnittet på kabelen Kontakt SEW-EURODRIVE Kontakt SEW-EURODRIVE Bytt motoren Kontakt SEW-EURODRIVE Bytt motoren Kontroller bremseåpnings- og lukketider Brems BY Feil Mulig årsak Tiltak Bremsen frigjøres ikke Motoren bremser ikke Bremsen settes forsinket på Ulyder/piping i bremsens område Svikt på bremsestyreenhet Bremsen er feil tilkoblet Maks. tillatt driftsluftspalte overskredet fordi bremsebelegget er nedslitt Bremsespolen har kortslutning i vikling eller spole Bremsebelegget er nedslitt Feil bremsemoment Manuell lufteanordning ikke korrekt innstilt. Bremsen kobles på vekselstrømsiden Bremseparameterene i omformeren er feil innstilt Skift ut bremsestyreenheten, kontroller den indre motstanden og bremsespolens isolasjon, kontroller koblingsenhetene Kontroller bremsens tilkobling. Kontakt SEW-EURODRIVE Bremseskiven skal skiftes av personell med opplæring hos SEW Kontroller koblingsutstyret Skift ut komplett brems med bremsestyring (ta kontakt med SEW-EURODRIVE) Kontakt SEW-EURODRIVE Bremseskiven skal skiftes av personell med opplæring hos SEW Kontakt SEW-EURODRIVE Bremsefjæren skal skiftes av personell med opplæring fra SEW Still stillmutrene korrekt inn. Koble til på like- og vekselstrømsiden; se koblingsskjemaet Kontroller bremseåpnings- og lukketider 18 Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ71-100

19 Kontroll/vedlikehold Feil på bremsen 8 8 Kontroll/vedlikehold FARE! Funksjonelt sikkerhetsutstyr som settes ut av drift. Livsfare eller alvorlige personskader. Arbeid på komponenter i forbindelse med funksjonell sikkerhet skal kun utføres av opplært fagpersonell. Alle typer arbeid på komponenter i forbindelse med funksjonell sikkerhet skal foretas nøyaktig i henhold til spesifikasjonene i denne driftsveiledningen og tilhørende tillegg til driftsveiledningen. I andre tilfeller opphører garantien. FORSIKTIG! Motoren kan bli ødelagt dersom det ikke brukes originale reservedeler. Mulige materielle skader! Bruk bare originale reservedeler tilsvarende den til enhver tid gjeldene reservedelslisten. FORSIKTIG! En utskiftning av bremsen som ikke kan etterjusteres krever en komplisert demontering av motoren. Mulige skader på motoren og på bremsen Vedlikeholdsarbeid på bremsen skal kun utføres av SEW-EURODRIVE. Etter hver demontasje må giveren eller resolver stilles inn på nytt. FARE! Under og etter drift har servomotoren spenningsførende deler. Livsfare eller alvorlige personskader på grunn av elektrisk støt! Før effekt- eller signalpluggen trekkes ut må alle effekt-, bremse- og signalledninger kobles spenningsløse. Sikre motorene mot utilsiktet innkobling. Motoren kan generere spenning når akselen dreies. Kontaktpinnene skal ikke berøres. FORSIKTIG! Under drift kan servomotoren ha en overflatetemperatur på over 100 C. Fare for forbrenninger og brann. Kom aldri i berøring med den synkrone servomotoren CMP under drift eller i avkjølingsfasen etter utkobling. Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ

20 8 Kontroll/vedlikehold Funksjonell sikkerhet 8.1 Funksjonell sikkerhet For at giveren skal kunne overta sikkerhetsrelevante oppgaver, må bestemte krav til giversystemets mekaniske kobling til motoren overholdes. SEW-EURODRIVE overtar ansvaret for at den utleverte motoren med sikkerhetsevaluert giver er i samsvar med kravene i forbindelse med funksjonell sikkerhet. For å bekrefte tilstanden ved levering er sikkerhetsrelevante forbindelseselementer forseglet, se bildene nedenfor. CMP40 CMP50/63 [1] [1] AK0H CMP71/80/100 CMPZ71/80/100 CMP71/80/100 /BP [1] [1] CMP71/80/100 CMPZ71/80/100 CMPZ71/80/100 /BP CMPZ71/80/100 /BY AK1H [1] Forseglede skruforbindelser på giveren [1] [1] 20 Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ71-100

21 Kontroll/vedlikehold Funksjonell sikkerhet 8 Ved arbeid på giver eller motor der disse forseglede forbindelsene må åpnes, finnes det to muligheter: Ta kontakt med service hos SEW-EURODRIVE, slik at de utfører arbeidet. Hvis du skal foreta arbeid på sikkerhetsrelevante givere, må du være oppmerksom på at arbeid i forbindelse med montering og demontering av sikkerhetsrelevante givere kun skal foretas av autorisert personell. Alt arbeid på sikkerhetsrelevante givere med tilhørende mekanisk tilkobling foretas på egen risiko og fører til at ansvaret for giversystemets sikkerhetsrelevante funksjoner ikke lenger ligger hos SEW-EURODRIVE, men hos driftsansvarlige. I tillegg til ovennevnte kvalifikasjoner må det autoriserte personellet inneha følgende kunnskaper: Kunnskap om temaet funksjonell sikkerhet. Kjenne til alle relevante sikkerhetsforskrifter og lover, og da spesielt også kravene i EN ISO og de andre standardene, direktivene og lovene som er nevnt i denne dokumentasjonen. Kjenne til innholdet i dokumentet Vedlegg til driftsveiledningen: Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP. Kunnskap om innholdet i den utførlige driftsveiledningen Sporbarhet Produkter med funksjonell sikkerhet, som gjenkjennes med FS-logoen på motorens merkeskilt, underligger en grundig markedsovervåking/sporbarhet fra SEW- EURODRIVE. Ved eventuelle produktfeil kan de dermed raskt spores tilbake til respektive kunde/driftsansvarlige. Ved egenhendig utført arbeid på sikkerhetsrelevante giversystemer, eksempelvis ved utskiftning eller ettermontering av givere, er den gjennomgående sporbarheten fra SEW-EURODRIVE ikke lenger gitt. Det anbefales derfor sterkt å etablere en egen sporbarhet og/eller støtte tiltakene fra SEW-EURODRIVE. Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ

22 9 kva i P f n Hz Tekniske data for sikkerhetsrelevant giversystem Giver 9 Tekniske data for sikkerhetsrelevant giversystem 9.1 Giver Betegnelse Verdi AK0H AK1H Omgivelsestemperatur motor 20 C til +60 C Driftstemperatur giver 20 C til +110 C 20 C til +115 C Lagertemperatur giver 40 C til +125 C Maksimalt turtall 9000 o/min o/min Vibrasjonsfasthet i henhold til EN m/s 2 50 g (10 Hz til 2 khz) 200 m/s 2 20 g (10 Hz til 2 khz) Støtfasthet i henhold til EN m/s g (6 ms) Maks. vinkelakselerasjon rad/s rad/s 2 Kapsling i henhold til EN IP50 IP40 Driftsspenning DC +7 V til +12 V Strømforbruk uten last 60 ma 80 ma Inkrementaldel Absoluttdel Grensesnitt sin/cos Perioder/omdreining Nøyaktighet ± (±80 vinkelsekunder) ±0,0125 (±45 vinkelsekunder) Grensesnitt RS485 (Hiperface ) Trinn/omdreining (single turn) 12 bit = bit = Omdreining (multi turn) 12 bit = bit = 4096 Nøyaktighet ±0,0888 (±320 vinkelsekunder) ±0,025 (±90 vinkelsekunder) 9.2 Sikkerhetsspesifikasjoner Sikkerhetsspesifikasjoner for giver AK0H Tabellen nedenfor viser sikkerhetsspesifikasjonene til den sikkerhetsrelaterte giveren AK0H: Referanseverdier i henhold til EN / IEC EN ISO Klassifisering / normativt grunnlag SIL2 i henhold til EN62061 PL d i henhold til EN ISO Struktur HFT = 1 2-kanals (tilsvarer kategori 3 i henhold til EN ISO ) Muligheter for farlig stans pr. time (PFH d -verdi) 1) 1, /h Gjennomsnittlig tid til farlig svikt (MTTF d -verdi) 2) år Mission Time / brukstid 20 år Proof test-intervall Ikke nødvendig - Sikker feilandel (SSF) 95 % - Motor-giver-forbindelse I drivenheten med FS-merking, utelukkelse av feil i henhold til EN ISO ) Angitt verdi refererer til en diagnosedekningsgrad på 90 %, som må oppnås med en giverevalueringsenhet. 2) Omgivelsestemperatur 40 C 22 Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ71-100

23 Tekniske data for sikkerhetsrelevant giversystem Giverevalueringsenhet kva i P f n Hz Sikkerhetsspesifikasjoner for giver AK1H Tabellen nedenfor viser sikkerhetsspesifikasjonene til den sikkerhetsrelaterte giveren AK1H: Spesifikasjoner i henhold til EN / IEC EN ISO Klassifisering / normativt grunnlag SIL2 i henhold til EN62061 PL d i henhold til EN ISO Struktur HFT = 1 2-kanals (tilsvarer kategori 3 i henhold til EN ISO ) Sannsynlighet for farlig stans pr. time (PFH d -verdi) 1) 1, /h Gjennomsnittlig tid til farlig svikt (MTTF d -verdi) 2) år Mission Time / brukstid 20 år Proof test-intervall Ikke nødvendig - Sikker feilandel (SSF) 95 % - Motor-giver-forbindelse I drivenheten med FS-merking, utelukkelse av feil i henhold til EN ISO ) Angitt verdi refererer til en diagnosedekningsgrad på 90 %, som må oppnås med en giverevalueringsenhet. 2) Omgivelsestemperatur 40 C 9.3 Giverevalueringsenhet Betegnelse Verdi Sikkerhetskrav SIL 2 i henhold til EN / IEC Feilregistreringsrate DC 90 % Antatte feil i henhold til EN :2007, tabell D.16 Signalamplitudeovervåking 1) DC 0,5 V SS til 1,5 V SS (topp-topp) Sikkerhetsfunksjoner som kan omsettes SS1, SS2, SOS, SLA, SAR, SLS, SSR, SSM, SDI, SLI ipraksis 1) I giverevalueringsenheten må signalene A, A, B og B ha høye ohmverdier (> 1 kω) i forhold til forsyningsspenningen, og 0 V. Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ

24 10 Samsvarserklæring Giverevalueringsenhet 10 Samsvarserklæring 24 Funksjonell sikkerhet Synkrone servomotorer CMP40-100, CMPZ71-100

25

26

27

28 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71 N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *22491589_0316* Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsevaluerte givere AK0H(FS), AK1H(FS) Synkrone servomotorer CMP40 112, CMPZ71 100 Funksjonell

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23558970_0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/2017 23558970/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 01/2006 11386738 / NO GA253000 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Reliseal Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 84 1.1 Gyldighetsområde... 84 1.2 Merker og

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Håndbok MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet Utgave 10/2013 20225857 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 4 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Generelle tekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 SIGNALANLEGG...3 2.1 Sikkerhet og tilgjengelighet...3 2.1.1 Sikkerhetsprinsipper...3 2.1.2 Sikkerhetskrav...3 2.1.3 Tilgjengelighetskrav...4

Detaljer

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Relifix Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 164 1.1 Gyldighetsområde... 164 1.2 Merker og

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23582553_0817* Korrektur MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Utgave 08/2017 23582553/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Revisjon av driftsveiledningen Utgave 12/2009. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS Installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS

Revisjon av driftsveiledningen Utgave 12/2009. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS Installasjonsmaterial TCS, TVS, TLS, TIS Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Revisjon av driftsveiledningen 16767927 Utgave 04/2009 SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Phone +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL LT EST HR SLO RO PL SK CZ H TR GR LV RUS BG N FI DK S P E I NL F GB D Information RS PRO LED P1 SL 3.1 3.2 88,5 5 Ø235 Ø255 5 3.3 5. A C D - 2 - 4.1 Slave Master Slave 5.4 5.1 5.5 5.2 5.3 5.6-3 - N 1.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1

Diagnose ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1.1 ECOFAST -konform vekselstrømsmotor DT/DV..ASK1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselledning Kontroller tilkoblingene,

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Utgave 06/2009 16820134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Korrektur av driftsveiledningen MOVITRAC

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning Best.-nr. : 2114 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 Utgave 08/2011 19297327 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen

E-CLICK BRUKSANVISNING MDS AXIS. Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk. dokumentere bruks- og monteringsanvisningen BRUKSANVISNING AXIS MDS Må leses nøye før bruk! Oppbevar med tanke på fremtidig bruk Denne bruks- og monteringsanvisningen er en del av maskinen. Leverandører av nye og brukte maskiner plikter å dokumentere

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

*21271100_0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B

*21271100_0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21271100_0115* Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B Utgave 01/2015 21271100/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser Utgave 06/2007 11469129 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon... 4 1.1

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 61 Blandermodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_150251.docx @ 205612 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8315

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer