Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 Utgave 08/ / NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Merknader til opphavsrett Produktnavn og varemerke Sikkerhetsmerknader Merk! Generelt Målgruppe Korrekt bruk Dokumenter som gjelder i tillegg Transport/lagring Oppstilling Elektrisk tilkobling Idriftsettelse/drift Oppbygging Prinsipiell oppbygging DR63/eDR Elektrisk installasjon Kontroll av tverrsnitt Tilkobling av motorer i kategori 2G og 2GD Tilkobling av motorer i kategori 3G og 3GD Kablingsmerknader Anvisninger for sikker drift Spesielle forhold ved drift med frekvensomformer Driftsmodi og grenseverdier Motor-/omformertilordning MOVIDRIVE og MOVITRAC Asynkronmotorer: Termiske grensediagrammer Oppstart Parametereinstellung: Frekvensomformer for motorer i kategori Kontroll/vedlikehold Skifte av skilleplate Tekniske data Maksimalt tillatte tverrkrefter Tillatte kulelagertyper Tiltrekkingsmomenter Driftsfeil Feil på motoren Feil på bremsen Feil ved drift med frekvensomformer Kundeservice Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 3

4 Innhold 10 Samsvarserklæringer Trefasevekselstrømsmotorer edr.63 i kategori 2GD Trefasevekselstrømsmotorer edr.63 i kategori 3GD Indeks Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

5 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen 1 1 Generell informasjon 1.1 Bruk av dokumentasjonen Dokumentasjonen er en del av produktet og inneholder viktig informasjon om drift og service. Dokumentasjonen skal benyttes av alle personer som utfører arbeid i forbindelse med montering, installering, oppstart og service på produktet. Dokumentasjonen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver tid. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele dokumentasjonen. Henvend deg til SEW- EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. 1.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Beskrivelse av signalord Tabellen nedenfor viser inndelingen av signalordene for sikkerhetsinstrukser og hva de betyr, informasjon vedrørende materielle skader og annen type informasjon. Signalord Forklaring Følger ved neglisjering FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader VIKTIG! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser INFORMASJON OM EKSPLOSJONS- BESKYTTELSE MERK Viktig informasjon vedrørende eksplosjonsbeskyttelse Nyttig merknad eller tips: Letter håndteringen av drivsystemet. Oppheving av eksplosjonsbeskyttelse og farer som oppstår i den forbindelse Oppbygging av sikkerhetsmerknadene som gjelder de forskjellige kapitlene Sikkerhetsmerknadene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for en spesiell handling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Symbolene som brukes, viser til enten en generell eller en spesifikk fare. Her ser du den formelle oppbyggingen av en sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen Oppbygging av implementerte sikkerhetsmerknader De implementerte sikkerhetsmerknadene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket. Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert sikkerhetsmerknad: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 5

6 1 Generell informasjon Garantikrav 1.3 Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at dokumentasjonen følges. Les derfor dokumentasjonen før arbeidet med enheten startes opp! 1.4 Ansvarsfraskrivelse For at Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer DR/eDR.. skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal nås, er det en grunnleggende forutsetning at dokumentasjonen følges nøye. SEW-EURODRIVE påtar seg ingen form for ansvar for personskader, materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi dokumentasjonen ignoreres. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. 1.5 Merknader til opphavsrett 2011 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheter forbeholdt. Enhver form for mangfoldiggjøring, bearbeiding, publisering og annen bruk også utdragsvis er forbudt. 1.6 Produktnavn og varemerke Merker og produktnavn som er angitt i denne publikasjonen er varemerker eller registrerte varemerker for respektive innehaver. 6 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

7 Sikkerhetsmerknader Merk! 2 2 Sikkerhetsmerknader Følgende, grunnleggende sikkerhetsmerknader har til mål å forhindre person- og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges og overholdes. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegget og driften, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått alt innholdet i dokumentasjonen. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE dersom det finnes uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. 2.1 Merk! Følgende sikkerhetsmerknader gjelder først og fremst bruk av følgende komponenter: Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer DR/eDR... Ved bruk av girmotorer må i tillegg sikkerhetsmerknadene i de tilhørende driftsveiledningene følges for: Gir Følg også sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne dokumentasjonen. 2.2 Generelt ADVARSEL! Under drift kan motorer og girmotorer, avhengig av kapsling, ha spenningsførende, åpne plugger/koblingsbokser og eventuelt også bevegelige eller roterende deler samt varme overflater. Livsfare eller alvorlige personskader. Alt arbeid i forbindelse med transport, lagring, oppstilling/montering tilkobling, oppstart, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell og ved overholdelse av: Tilhørende detaljert(e) driftsveiledning(er) Advarsler og sikkerhetsmerknader på motoren/girmotoren I henhold til alle andre prosjekteringsunderlag, veiledninger for idriftsetting og koblingsskjemaer som er aktuelle for driften Anleggsspesifikke bestemmelser og krav Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker Produkter med skader må aldri installeres. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Ulovlig fjerning av nødvendige beskyttelsesdeksler eller huset, ukyndig drift samt feilaktig installasjon eller betjening kan føre til alvorlige person- og materialskader. Du finner nærmere informasjon i denne dokumentasjonen. Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Målgruppe 2.3 Målgruppe Mekanisk arbeid skal kun utføres av kvalifisert personell. Med kvalifisert personell menes i denne sammenheng personer som har erfaring med oppbygning, mekanisk installasjon og reparasjon av produktet, og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området mekanikk (for eksempel som mekaniker eller mekatroniker) med bestått slutteksamen. Kjennskap til driftsveiledningen Elektronisk arbeid skal kun utføres av autorisert elektriker. Med autorisert elektriker menes i denne dokumentasjonen personer som har erfaring med elektrisk installasjon, oppstart, utbedring av feil og reparasjon av produktet og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området elektroteknikk (for eksempel som elektriker, elektroniker eller mekatroniker) med bestått slutteksamen. Kjennskap til driftsveiledningen. Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må kun utføres av personer med nødvendig opplæring. Fagpersonell må bruke passende verneutstyr. 2.4 Korrekt bruk De eksplosjonsbeskyttede elektromotorene er konstruert for bruk i næringslivsanlegg. Ved montering i maskiner er idriftsettelse, det vil si oppstart i forbindelse med korrekt bruk av motorene, ikke tillatt før det er fastsatt at maskinen tilsvarer bestemmelsene i EF-direktiv 94/9/EF (ATEX-direktiv). INFORMASJON OM EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Motoren skal kun benyttes dersom betingelsene som er beskrevet i kapitlet "Idriftsettelse" er oppfylt. En motor skal kun brukes på frekvensomformeren dersom kravene i henhold til EF-typegodkjennelsessertifikatene og/eller denne dokumentasjonen og angivelsene på motorens merkeskilt, hvis tilgjengelig, følges. I omgivelsene må det ikke finnes aggressive substanser som kan angripe lakk og tetninger. Motorene skal ikke brukes i områder/applikasjoner som fører til prosesser på motorhuset som forårsaker sterk lading, som for eksempel inne i rørledninger som viftemotor, dersom støv transporteres i rørledningen. Det kan ellers føre til elektrostatisk opplading av de lakkerte overflatene. Luftkjølte utførelser er konstruert for omgivelsestemperaturer fra 20 C til +40 C og installasjonshøyder 1000 m over havet. Avvikende opplysninger på merkeskiltet skal følges. Betingelsene på bruksstedet må svare til alle opplysningene på merkeskiltet. 8 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

9 Sikkerhetsmerknader Dokumenter som gjelder i tillegg Dokumenter som gjelder i tillegg I tillegg må følgende dokumenter følges: Koblingsskjemaer som følger med motoren Driftsveiledning "Eksplosjonsbeskyttede gir, typeserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W" ved girmotorer Driftsveiledningen til eventuelt monterte frekvensomformere ved motorer som forsynes av omformere Driftsveiledningene til eventuelt monterte opsjoner Katalog Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer, og/eller Katalog Eksplosjonsbeskyttede drivenheter Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR , Transport/lagring Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Enheten må ikke under noen omstendigheter startes opp. Transportkrokene skal festes forsvarlig. De er kun beregnet for vekten av motoren/giret. Det er ikke tillatt å tilføye ytterligere last. De innebygde ringboltene er i samsvar med DIN 580. Overhold prinsipielt de lastene og forskriftene som er oppført i denne normen. Dersom det er montert to bærekroker eller ringskruer på girmotoren, må den festes i begge bærekrokene under transport. Trekkkretningen på festet skal i samsvar med DIN 580 ikke overskride en skråstilling på 45. Bruk om nødvendig egnet og tilmålt transportmiddel. Brukes om igjen ved senere transporter. Motoren/girmotoren skal lagres i et tørt og støvfritt rom dersom den ikke monteres umiddelbart. Motoren/girmotoren skal aldri oppbevares utendørs og aldri på viftedekselet. Motoren/girmotoren kan lagres i opptil ni måneder uten at det kreves spesielle tiltak før oppstarten. 2.7 Oppstilling Pass på jevnt underlag, godt feste av føtter og flenser og nøyaktig innretting ved direkte kopling. Unngå resonanser på grunn av oppbygningen med dreiefrekvens og dobbel nettfrekvens. Frigi bremsen (ved motorer med montert brems), drei rotoren for hånd og vær oppmerksom på uvanlige slipelyder. Kontroller dreieretningen i ukoblet tilstand. Remskiver og koblinger må bare trekkes av og på med egnet innretning (oppvarming!) og dekkes til med berøringsvern. Unngå remspenninger ut over tillatte grenser. Opprett eventuelt nødvendige rørtilkoblinger. Utstyr byggeformer med akselende vendt opp med deksel på bygningssiden, slik at fremmedlegemer ikke kan falle ned i viften. Ventilasjonen må ikke hindres, og avluften også fra tilgrensende aggregater må ikke suges inn igjen umiddelbart. Se informasjonen i kapitlet Mekanisk installasjon! Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 9

10 2 Sikkerhetsmerknader Elektrisk tilkobling 2.8 Elektrisk tilkobling Alt arbeid skal utføres av kvalifisert fagpersonell på stanset lavspenningsmaskin som er frakoblet og sikret mot ny innkobling. Det samme gjelder for hjelpestrømkretser (f. eks. stillstandsoppvarming eller ekstern vifte). Kontroller at spenning ikke er tilkoblet! Overskridelse av toleransene i EN (VDE 0530, del 1) spenning +5 %, frekvens +2 %, kurveform, symmetri øker oppvarmingen og påvirker den elektromagnetiske kompatibiliteten. Følg også DIN IEC og EN (ev. tilgjengelige, nasjonale spesifikasjoner, for eksempel DIN VDE 0105 for Tyskland). I tillegg til de generelt gyldige installasjonsbestemmelsene for elektrisk lavspenningsutstyr må spesielle bestemmelser for oppretting av elektriske anlegg i potensielt eksplosive områder overholdes (i Tyskland er dette forskriften om driftssikkerhet, EN , EN og anleggsspesifikke bestemmelser). Koblingsopplysninger og avvikende opplysninger på merkeplaten samt koblingsskjemaet i koblingsboksen må følges. Tilkoblingen må utføres slik at en varig sikker elektrisk forbindelse opprettholdes (ingen fremstikkende strengender). Bruk tilordnet kabelendeutstyr. Opprett en sikker jordlederforbindelse. I tilkoblet tilstand må avstandene til ikke-isolerte og spenningsførende deler ikke ligge under minsteverdiene i henhold til DIN EN / IEC og -15 og nasjonale forskrifter. Minimumverdiene skal aldri underskrides, se tabellen nedenfor, i henhold til relevante standarder: Nominell spenning U N Avstand for motorer i kategori 3 (DIN EN / IEC ) Avstand for motorer i kategori 2 (DIN EN / IEC ) 500 V 5 mm 8 mm > 500 V til 690 V 5,5 mm 10 mm I koblingsboksen må det ikke befinne seg fremmedlegemer, smuss eller fuktighet. Kabelgjennomføringer som ikke behøves, og selve boksen, må lukkes støv- og vanntett. Sikre kilen for prøvekjøring uten transmisjonselementer. Ved bruk av lavspenningsmaskiner må det kontrolleres på forhånd at driften er feilfri. Se merknadene i kapitlet Elektrisk installasjon! 2.9 Idriftsettelse/drift Ved endringer ut over normal drift, som for eksempel høye temperaturer, lyder eller svingninger, må årsaken fastsettes. Ta eventuelt kontakt med produsenten. Sikkerhetsutstyr skal heller ikke under prøvekjøring settes ut av drift. Stans motoren hvis du er i tvil. Rengjør luftveiene regelmessig ved større smussforekomster. 10 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

11 Oppbygging Idriftsettelse/drift 3 3 Oppbygging MERK Denne tilleggsinformasjonen erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering og idriftsettelse må kun foretas av fagpersonell. Forskriftene for forebygging av ulykker samt driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR , 315, må følges. MERK Bildet under er et blokkskjema. Det brukes bare som hjelp i forbindelse med tilordning til reservedelslistene. Avvik er mulig, avhengig av motorstørrelse og utførelse. Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 11

12 3 Oppbygging Prinsipiell oppbygging DR63/eDR Prinsipiell oppbygging DR63/eDR63 Bildet nedenfor viser som eksempel den prinsipielle oppbyggingen av DR63/eDR.63: TF TF [1] Rotor [32] Låsering [113] Linseskrue [143] Skilleplate [2] Låsering [35] Viftedeksel [114] Tannskive [144] Skrue [3] Kile [36] Vifte [115] Klemme [216] Sekskantmutter [7] Flenslagerskjold [41] Passkive [116] Klembøyle [230] Sekskantmutter [9] Låseplugg [42] B-lagerskjold [117] Sekskantskrue [572] Pakning [10] Låsering [44] Kulelager [118] Fjærring [823] Låseskive [11] Kulelager [100] Sekskantmutter [123] Sekskantskrue [829] Skrue [12] Låsering [101] Låseskive [126] Klembøyle [13] Maskinskrue [103] Pinneskrue [129] Låseplugg [16] Stator [104] Støtteskive [131] Tetning til deksel [19] Skrue [106] Akseltetningsring [132] Koblingsboksdeksel [22] Sekskantskrue [107] Oljeavkaster [134] Låseplugg [30] Akseltetningsring [108] Merkeskilt [139] Sekskantskrue [31] Kile [109] Splittnagle [140] Fjærring 12 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

13 Elektrisk installasjon Kontroll av tverrsnitt 4 4 Elektrisk installasjon MERK Vær oppmerksom på koblingsskjemaet! Hvis koblingsskjemaet ikke er tilgjengelig, skal motoren verken kobles til eller settes i drift. MERK I koblingsboksen må det ikke befinne seg fremmedlegemer, smuss eller fuktighet. Kabelgjennomføringer som ikke behøves, og selve boksen, må som minimum lukkes i samsvar med motorens IP-beskyttelsesklasse. 4.1 Kontroll av tverrsnitt Kontroller kabeltverrsnittet i henhold til motorens nominelle strøm, gyldige installasjonsforskrifter og kravene på oppstillingsstedet. 4.2 Tilkobling av motorer i kategori 2G og 2GD Følgende koblingsskjemaer kan bestilles hos SEW-EURODRIVE ved angivelse av motorens bestillingsnummer (se kapitlet Merkeskilt i tilhørende, utførlige driftsveiledning). Modellserie Antall poler Tilhørende koblingsskjema (betegnelse/nummer) X = plassholder for versjon DR63/eDR63 4, 6 DT14 / X Motortilkobling Ved motorer i størrelse 63 skal tilledningene festes i henhold til koblingsskjemaet i fjærkraftklemlisten. Jordlederen skal festes til jordledertilkoblingen på en slik måte at kabelsko og husmateriale er adskilt via en underlagsskive. Ö-kobling Õ-kobling Jordledertilkobling TF TF TF TF Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 13

14 4 Elektrisk installasjon Tilkobling av motorer i kategori 3G og 3GD 4.3 Tilkobling av motorer i kategori 3G og 3GD Følgende koblingsskjemaer kan bestilles hos SEW-EURODRIVE ved angivelse av motorens bestillingsnummer (se kapitlet Merkeskilt i tilhørende, utførlige driftsveiledning). Modellserie Antall poler Kobling Tilhørende koblingsskjema (betegnelse/nummer) X = plassholder for versjon DR63/eDR63 4, 6 Ö / Õ DT14 / X Motortilkobling Ved motorer i størrelse 63 skal tilledningene festes i henhold til koblingsskjemaet i fjærkraftkoblingslisten. Jordlederen skal festes til jordledertilkoblingen på en slik måte at kabelsko og husmateriale er adskilt via en underlagsskive. Ö-kobling Õ-kobling Jordledertilkobling TF TF TF TF Kablingsmerknader Følg sikkerhetsinstruksene ved installasjonen Beskyttelse av motorvernanordninger mot forstyrrende påvirkninger For å beskytte SEW-motorvernanordninger mot forstyrrendee påvirkninger (temperaturfølere TF), kan: Tilførselledninger som er skjermet separat, legges sammen med pulserende kraftledninger i én kabel. Tilførselledninger som ikke er skjermet, må ikke legges sammen med pulserende kraftledninger i én kabel. 14 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

15 Elektrisk installasjon Anvisninger for sikker drift Anvisninger for sikker drift Generelt Installer frekvensomformeren utenfor den potensielt eksplosive atmosfæren Termisk motorvern For å være helt sikker på at tillatt grensetemperatur ikke overskrides ved bruk på omformere, erkun motorer godkjent som er utstyrt med en termistortemperaturføler (TF). Den må evalueres ved hjelp av et egnet apparat Overspenning på motorklemmene Overspenningen på motorklemmene skal begrenses til en verdi < 1700 V. Det oppnår man for eksempel ved å begrense inngangsspenningen på frekvensomformeren til 500 V. Hvis drivenheten ofte drives med generatordrift på grunn av applikasjonen (for eksempel bruk med løfteanordninger), må det i alle tilfeller brukes utgangsfiltre på motorklemmene for å unngå farlig overspenning på motorklemmene (sinusfilter). Hvis det ikke er mulig å foreta en pålitelig beregning av spenningen på motorklemmene, må spenningstoppene måles med egnede instrumenter etter driftstart, og da helst ved drivenhetens merkelast EMC-tiltak Gir Følgende komponenter er tillatt for frekvensomformere i byggseriene MOVIDRIVE og MOVITRAC : Nettfilter i serie NF Utgangsdrossel i serie HD... Utgangsfilter (sinusfilter) HF.. Ved bruk av et utgangsfilter må spenningsfallet over filteret kompenseres. Ved parametrisering av girmotorer med frekvensomformerregulering må girverdiene n emax og M amax tas hensyn til. Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 15

16 4 Elektrisk installasjon Spesielle forhold ved drift med frekvensomformer 4.6 Spesielle forhold ved drift med frekvensomformer Ved omformermatete motorer må de respektive kablingsmerknadene fra omformerprodusenten følges. Følg alltid frekvensomformerens driftsveiledning Motor på SEW-omformer SEW-EURODRIVE har kontrollert driften av motoren på SEW-frekvensomformere. I denne forbindelse ble nødvendig spenningsfasthet for motorene kontrollert, og rutinene for idriftsetting tilpassen motordataene. Du kan uten begrensninger bruke DR-motoren med alle frekvensomforere fra SEW-EURODRIVE. Utfør i denne forbindelse den idriftsetting av motoren som er beskrevet i driftsveiledningen for frekvensomformeren. 16 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

17 Driftsmodi og grenseverdier Motor-/omformertilordning MOVIDRIVE og MOVITRAC kva i P f n Hz 5 5 Driftsmodi og grenseverdier 5.1 Motor-/omformertilordning MOVIDRIVE og MOVITRAC Motortype II3GD Motorkobling Õ Motorkobling Ö P FU [kw] n max [o/min] P FU [kw] n max [o/min] DR63S4 0,25 1) ,25 1) 3600 DR63M4 0,25 1) ,25 1) 3600 DR63L4 0,25 1) ,37 1) ) Kun MOVITRAC B Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 17

18 5 kva i P f n Hz Driftsmodi og grenseverdier Asynkronmotorer: Termiske grensediagrammer 5.2 Asynkronmotorer: Termiske grensediagrammer Termiske dreiemoment-grensediagrammer Termisk dreiemoment-grensediagram ved omformerdrift for 4-polet trefasevekselstrømog vekselstrømsbremsemotor i Ö-kobling: M/M rated [1] [2] [1] 104 Hz grensekarakteristikk [2] 87 Hz grensekarakteristikk n [o/min] Termisk dreiemoment-grensediagram ved omformerdrift for 4-polet trefasevekselstrømog vekselstrømsbremsemotor Õ-kobling: M/M rated [1] [2] n [o/min] [1] 60 Hz grensekarakteristikk [2] 50 Hz grensekarakteristikk 18 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

19 Oppstart Parametereinstellung: Frekvensomformer for motorer i kategori 3 I Oppstart 6.1 Parametereinstellung: Frekvensomformer for motorer i kategori 3 MERK For oppstart av frekvensomformerne må tilhørende driftsveiledning følges, og ved girmotorer i tillegg driftsveiledningen som følger med giret Før idriftsettelse Før idriftsettelse må det kontrolleres at alle forutsetninger for typisk brukstilfelle overholdes (se driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer DR , 315). Ved avvik fra forutsetningene må det før idriftsettelsen foretas en beregning av punktene D og E (se driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer DR , 315). Det effektive operasjonspunktet må ligge under den nye termiske karakteristikken Oppstartforløp for MOVITRAC B Vær oppmerksom på følgende punkter under oppstart: Programvaren MOVITOOLS -MotionStudio versjon 5.70 eller høyere guider deg gjennom oppstartprosedyren. Oppstart og drift av motorer i kategori 3 er mulig i parametersett 1 og 2. I systemkonfigurering er kun enkeltdrift tillatt. Både "U/f" og "vektorregulert" kan stilles inn som reguleringsmetode. Ved valg av applikasjon er turtallsstyring og løfteanordning mulig. Opsjonene "DC-bremsing" og "Flying start-funksjon" skal ikke brukes. Driftsmodus skal alltid stilles inn på 4-kvadrantdrift. Tilhørende motorserie skal velges i vinduet Motortype. I vinduet "Motorvalg" skal, i tillegg til motoren, også enhetskategori, nettspenning, motorspenning og koblingstype velges. Strømgrense Maksimalt turtall Automatisk justering Parameteren Strømgrense settes ved brukerstøttet oppstart i applikasjonsvindu 1 på 150 % I N Mot.. Denne verdien må reduseres i samsvar med maksimalt tillatt utgående dreiemoment på giret M amax. I vinduet "Systemgrenser" må maksimalt motorturtall begrenses. Ved innstilling av parameter Maksimalt turtall må følgende tas hensyn til: Maksimalt turtall Motorgrenseturtall og Maksimalt turtall maksimalt inngående turtall for giret n emax (se girmerkeskiltet) Parameteren Automatisk justering aktiveres med brukerstøttet oppstart. På den måten stiller frekvensomformeren parameteren IxR Verdi automatisk inn ved hver frigivelse. Manuell endring er ikke tillatt. Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 19

20 6 I 0 Oppstart Parametereinstellung: Frekvensomformer for motorer i kategori Oppstartforløp for MOVIDRIVE B Vær oppmerksom på følgende punkter under oppstart: Programvaren MOVITOOLS -MotionStudio versjon 5.70 eller høyere guider deg gjennom oppstartprosedyren. Oppstart og drift av motorer i kategori 3 er mulig i parametersett 1 og 2. Ved oppstart første gang skal oppstarten alltid være komplett. I motorkonfigurering er kun enkeltdrift tillatt. Både "U/f" og "vektorregulert" kan stilles inn som reguleringsmetode. Tilhørende motorserie skal velges i vinduet Motortype. I vinduet "SEW-motortype 1" skal, i tillegg til motoren med enhetskategori, også nominell motorspenning, nominell motorfrekvens og nettspenning velges. Ved valg av bruksmuligheter er kun turtallsregulering og funksjonen løfteanordning mulig. Funksjonene "DC-bremsing" og "Flying start-funksjon" skal ikke brukes. Strømgrense Maksimalt turtall Automatisk justering Parameteren Strømgrense settes ved brukerstøttet oppstart i parametervindu 1 på 150 % I N Mot.. Denne verdien må reduseres i samsvar med maksimalt tillatt utgående dreiemoment på giret M amax. I parametervindu 2 må maksimalt motorturtall begrenses. Ved innstilling av parameter Maksimalt turtall må følgende tas hensyn til: Maksimalt turtall Motorgrenseturtall og Maksimalt turtall maksimalt inngående turtall for giret n emax (se girmerkeskiltet) Parameteren Automatisk justering aktiveres med brukerstøttet oppstart. På den måten stiller frekvensomformeren parameteren IxR Verdi automatisk inn ved hver frigivelse. Manuell endring er ikke tillatt. Driftsmodus skal alltid stilles inn på 4-kvadrantdrift (parameter P820/P821). 20 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

21 Kontroll/vedlikehold Parametereinstellung: Frekvensomformer for motorer i kategori Kontroll/vedlikehold ADVARSEL! Fare for klemming som følge av løfteanordning som faller ned eller ukontrollerte utstyrsegenskaper. Livsfare eller alvorlige personskader. Sikre eller senk heisedrifter (fare for at de faller ned) Sikre og/eller sperr av arbeidsmaskinen Før arbeidet påbegynnes, må motor og brems samt ekstern vifte, hvis en slik er montert, kobles spenningsløse og sikres mot utilsiktet gjeninnkobling! Bruk kun original-reservedeler i samsvar med den aktuelle gyldige reservedelslisten! Skift alltid ut bremsestyringen når du skifter ut bremsespolen! FORSIKTIG! Drivenhetens overflater kan nå høye temperaturer under drift. Fare for forbrenning. La motoren avkjøles før du starter arbeidet. FORSIKTIG! Omgivelsestemperaturen og selve akseltetningsringene må ikke være kaldere enn 0 C under monteringen, da akseltetningsringene ellers kan bli skadet. Kun SEW-servicepersonell eller verksteder eller fabrikker med nødvendig kompetanse skal foreta reparasjoner eller endringer på motoren. Før motoren settes i drift på nytt, må det bekreftes at forskriftene følges. Det gjøres ved å plassere et merke på motoren eller utstede en kontrollrapport. Etter alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid skal det utføres en sikkerhets- og funksjonskontroll (termisk beskyttelse). MERK Akseltetningsringer påføres fett i området ved tetningsleppen før montering, se kapitlet Bestillingsopplysninger for smøremidler og rustbeskyttelsesmidler, se tilhørende, utførlige driftsveiledning. Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 21

22 7 Kontroll/vedlikehold Skifte av skilleplate INFORMASJON OM EKSPLOSJONSBESKYTTELSE Bruk bare originale reservedeler tilsvarende den til enhver tid gjeldene reservedelslisten. Motorens Ex-godkjenning vil ellers opphøre. Ved utskifting av motorkomponenter som berører eksplosjonsbeskyttelsen kreves en rutinekontroll. Pass på at motoren monteres riktig og at alle åpninger stenges nøye etter vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. Motorer i eksplosjonsbeskyttede områder må rengjøres regelmessig. Unngå støvansamlinger over 5 mm. Eksplosjonsbeskyttelsen er i stor grad avhengig av om IP-kapslingsgraden overholdes. Kontroller derfor at tetningene sitter korrekt og er feilfrie ved alt arbeid. Korrekt vedlikehold av motorene er en forutsetning for at eksplosjonsbeskyttelsen opprettholdes. Hvis motorene eller girmotorene lakkeres på nytt, må kravene for å unngå elektrostatisk opplading i henhold til EN / IEC tas hensyn til, se også kapitlet "Lakkering" i tilhørende, utførlige driftsveiledning. 7.1 Skifte av skilleplate Bildet nedenfor viser skilleplaten: [1] [2] [3] [1] [2] [3] Fjærkraftkoblingslist Skilleplate Skruer For å beskytte mot at de løsner av seg selv, skal skruene [3] ved byggstørrelse DR63/eDR63 for feste av mellomplaten [2] sikres ved hjelp av LOCTITE eller lignende. 22 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

23 Tekniske data Maksimalt tillatte tverrkrefter kva i P f n Hz 8 8 Tekniske data 8.1 Maksimalt tillatte tverrkrefter Tabellen nedenfor viser tillatte tverrkrefter (toppverdi) og aksialkrefter (bunnverdi) til eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer: Byggform Fotmotor Flensmotor [o/min] Antall poler Tillatt tverrgående kraft F R [N] Tillatt aksial kraft F A [N]; F A_trekk = F A_trykk Byggstørrelse Omregning av tverrgående kraft ved applikasjon utenfor senter Bruk formlene nedenfor til å regne ut de tillatte tverrkreftene når belastningspunktet er utenfor akseltappmidten. Den minste av de to verdiene F xl (iht. lagerets levetid) og F xw (iht. akselstyrke) er tillatt verdi for tverrgående krefter i punkt x. Vær oppmerksom på at beregningene gjelder for M a max. FxL i henhold til lagerets levetid FxW i henhold til akselstyrke F xl = a F R b+ x [ N] c F xw = f + x [ N] F R = tillatte tverrkrefter (x = l/2) [N] X = avstand fra akselkragen til belastningspunktet [mm] a, b, f = motorkonstanter for tverrkraftomregning [mm] c = motorkonstant for tverrkraftomregning [Nmm] Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 23

24 8 kva i P f n Hz Tekniske data Maksimalt tillatte tverrkrefter d d l x l x l/2 l/2 F F A A F x F F R x R F Ra Fig. 1: Tverrgående kraft F X ved belastningspunkt utenfor senter Motorkonstanter for tverrkraftomregning a b c f d l Byggstørrelse 2-polet 4-polet 6-polet 8-polet [mm] [mm] [Nmm] [Nmm] [Nmm] [Nmm] [mm] [mm] [mm] DFR , , motorakseltapp Kontakt SEW-EURODRIVE når det gjelder tillatt belastning på den 2. motorakseltappen. 24 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

25 Tekniske data Tillatte kulelagertyper kva i P f n Hz Tillatte kulelagertyper Kategori 3 Tabellen nedenfor viser tillatte kulelagertyper: Motortype A-lager (trefasevekselstrømsmotor, bremsemotor) Girmotor Flens- og fotmotor B-lager (fot-, flens-, girmotorer) Bremsemotor edfr RS J C RS J C RS J C3 8.3 Tiltrekkingsmomenter Forklaring/ nummer Skrue Gyldighetsområde [113] Linseskrue feste DIN-skinne DR63/eDR63 3 [117] Sekskantskrue jording innvendig DR63/eDR63 3 [123] Sekskantskrue koblingsboksdeksel DR63/eDR63 3,5 [140] Sekskantskrue jording utvendig DR63/eDR63 3,5 Tabellen nedenfor viser tiltrekkingsmomentene som er nødvendige for å vri koblingsboksen: Trefasevekselstrømsmotor Tiltrekkingsmoment i Nm Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 25

26 9 Driftsfeil Feil på motoren 9 Driftsfeil 9.1 Feil på motoren Feil Mulig årsak Tiltak Motoren starter ikke Brudd på tilførselledning Kontroller tilkoblingene, ev. korriger Bremsen frigjøres ikke Kap. Feil på bremsen Brent sikring Skift ut sikringen Motorvern utløst Kontroller om motorvernet er riktig innstilt, eliminer feilen Motorvernet kobler ikke, feil i styringen Kontroller styringen til motorvernet, utbedre feilen ved behov Motoren starter ikke eller er vanskelig å starte Motoren starter ikke i stjernekobling, bare i trekantkobling Motor er konstruert for trekantkobling, men er koblet med stjernekobling Spenning eller frekvens avviker sterkt fra nominell verdi, i det minste under start. Dreiemomentet er ikke tilstrekkelig ved stjernekobling Juster koblingen Kontaktfeil på stjernetrekantbryter Feil dreieretning Motoren er feil tilkoblet Bytt om to faser Motoren brummer og har høyt strømforbruk Sikringene utløses, eller motorvernet utløses umiddelbart Turtallet går sterkt tilbake ved belastning Motoren blir for varm (mål temperaturen) For stor støyutvikling Bremsen frigjøres ikke Defekt vikling Rotoren skraper borti Kortslutning i ledningen Kortslutning i motoren Ledninger er feil tilkoblet Jordforbindelse på motoren Overbelastning Spenningen synker Overbelastning Kjølingen er utilstrekkelig For høy omgivelsestemperatur Motoren er koblet i trekant i stedet for i stjerne, som er korrekt Dårlig kontakt på tilførselsledningen (en fase mangler) Brent sikring Nettspenningen avviker med mer enn 5 % fra motorens merkespenning. Høyere spenninger har en spesielt ugunstig virkning på motorer med mange poler, fordi strømmen i ubelastet tilstand på disse motorene allerede ved normal spenning ligger tett oppunder merkestrømmen. Nominell driftsmodus (S1 til S10, DIN 57530) er overskredet, f.eks. på grunn av for stor koblingshyppighet Kulelager er spent for mye, tilsmusset eller skadd Roterende deler vibrerer Fremmedlegemer i kjøleluftpassasjene Sørg for bedre nettforhold; kontroller tverrsnittet på tilførselsledningen Hvis trekantstyrestrømmen ikke er for høy, kan du koble inn direkte. I motsatt fall må det brukes større motor eller spesialutførelser (avtale). Utbedre feilen. Kap. Feil på bremsen Motoren må sendes til spesialisert verksted for reparasjon Utbedre kortslutningen Få feilen utbedret på et spesialisert verksted Juster koblingen Få feilen utbedret på et spesialisert verksted Mål effekten, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Øk tverrsnittet på tilførselsledningen Mål effekten, bruk eventuelt en større motor eller reduser belastningen Juster kjølelufttilførselen eller frigjør kjøleluftpassasjene, monter evt. ekstern vifte Overhold tillatt temperaturområde Juster koblingen Utbedre den dårlige kontakten Finn årsaken og utbedre den (se over), skift sikring Tilpass motoren nettspenningen Nominell driftsmodus til motoren tilpasses de nødvendige driftsbetingelsene; la eventuelt en fagmann bestemme riktig drift Rett inn motoren på nytt, inspiser kulelagrene ( Kap. Tillatte kulelagertyper), smør dem evt. med fett ( Kap. Smøremiddeltabell for rullelagre SEW-motorer), skift dem ut Finn årsaken, utbedre evt. ubalanse Rengjør kjøleluftribber/lufttilførsel 26 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

27 Driftsfeil Feil på bremsen Feil på bremsen Feil Mulig årsak Tiltak Bremsen frigjøres ikke Feil spenning på bremsestyreenheten Koble til korrekt spenning Sikt på bremsestyreenheten Skift ut bremsestyreenheten, kontroller den indre motstanden og bremsespolens isolasjon, kontroller koblingsenhetene Max. tillatt driftsluftspalte overskredet fordi Mål og juster driftsluftspalten bremsebelegget er nedslitt Spenningstap langs tilførselsledningen > 10 % Sørg for korrekt tilkoblingsspenning; kontroller tverrsnittet på kabelen Ingen kjøling, bremsen blir for varm Bytt ut bremselikeretteren av typen BG med en BGE Bremsespolen har kortslutning i vikling eller spole Defekt likeretter Skift ut komplett brems med bremsestyring (spesialisert verksted), kontroller koblingsenhetene Skift ut likeretter og bremsespole Motoren bremser ikke Driftsluftspalten er ikke korrekt Mål og juster driftsluftspalten Bremsebelegget er nedslitt Skift ut bremseskivene komplett Feil bremsemoment Endre bremsemomentet ( Kap. "Tekniske data") Med antall og type bremsefjærer Brems BMG05: Ved å montere bremsespole BMG1 med identisk konstruksjon. Brems BMG2: Ved å montere bremsespole BMG4 med identisk konstruksjon. Bremsen settes forsinket på Ulyder i bremsens område Kun BM(G): Driftsluftspalten er så stor at stillmutrene for manuell lufteanordning ligger inntil Kun BR03, BM(G): Manuell lufteanordning ikke korrekt innstilt. Bremsen kobles på vekselstrømsiden Slitasje på fortanningen på grunn av rykkaktig start Pendelmomenter på grunn av feil innstil frekvensomformer Still inn driftsluftspalten og lengdeklaringen for manuell lufteanordning Still inn lengdeklaringen til den manuelle lufteanordningen korrekt via stillmutrene Koble til på like- og vekselstrømsiden (f.eks. BSR); vær oppmerksom på koblingsskjemaet. Kontroller prosjekteringen Kontroller/juster innstillingen av frekvensomformeren iht. driftsveiledningen 9.3 Feil ved drift med frekvensomformer Ved motordrift med frekvensomformer kan også symptomene som beskrives i kapitlet Feil på motoren, forekomme. Forklaring av aktuelle problemer samt utbedring finner du i driftsveiledningen til frekvensomformeren. 9.4 Kundeservice Kundeservice Oppgi følgende når du tar kontakt med vår kundeservice: Data på merkeskiltet (komplett). Feilens type og omfang. Når og under hvilke omstendigheter feilen oppstod. Sannsynlig årsak. Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 27

28 10 Samsvarserklæringer Kundeservice 10 Samsvarserklæringer MERK EF-prototypkontrollattesten leveres sammen med drivenheten. Oppgitt myndighet samt tekniske detaljer er angitt i EF-prototypkontrollattesten. 28 Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

29 Samsvarserklæringer Trefasevekselstrømsmotorer edr.63 i kategori 2GD Trefasevekselstrømsmotorer edr.63 i kategori 2GD EC Declaration of Conformity SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal declares under sole responsibility that the motors of the series category labeling edr63 / edfr63 2G II2G Ex e II T3 II2G Ex e II T4 are in conformity with ATEX Directive applied harmonized standards 1994/9/EC EN 50014:1999 EN 50019:2000 EN :2004 Bruchsal Place Date Johann Soder Managing Director Technology a) b) a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer b) Authorized representative for compiling the technical documents Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 29

30 10 Samsvarserklæringer Trefasevekselstrømsmotorer edr.63 i kategori 3GD 10.2 Trefasevekselstrømsmotorer edr.63 i kategori 3GD EC Declaration of Conformity SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal declares under sole responsibility that the motors of the series category labeling DR63 3GD II3G Ex na IIB T3 Gc II3G Ex na IIC T3 Gc II3D Ex tc IIIB T120 C Dc II3D Ex tc IIIB T140 C Dc II3D Ex tc IIIC T120 C Dc II3D Ex tc IIIC T140 C Dc are in conformity with ATEX Directive Applied harmonized standards 1994/9/EC EN :2004 EN :2009 EN :2010 EN :2010 Bruchsal Place Date Johann Soder Managing Director Technology a) b) a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer b) Authorized representative for compiling the technical documents Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

31 Indeks Indeks A Akseltetningsringer...21 D Dokumenter som gjelder i tillegg...9 Drift med frekvensomformer...16 Driftsfeil Brems...27 Frekvensomformer...27 Motor...26 Driftsmodi og grenseverdier...17 E Elektrisk tilkobling...10 EMC...15 F Frekvensomformerdrift...16 Frekvensomformer Innstilling av parameter for kategori G Generelle sikkerhetsmerknader...7 Girmotorer...15 Gjenstart...21 I Implementerte sikkerhetsmerknader...5 J Jordledertilkobling...13 K Kabeltverrsnitt...13 Kapsling...22 Koblingsboks Tiltrekkingsmomenter...25 Koblingsskjema... 13, 14 Kontroll...21 Korrekt bruk...8 Kulelagertyper...25 Kundeservice...27 L Lager...25 Lakkering...22 M Merk Merking i dokumentasjonen Merknader til opphavsrett... 6 Motoranschluss Motoroppbygging Fjærkraftkoblingslist... 13, 14 Kategori 2G og 2GD Kategori 3G og 3GD Motorvern Motorvernanordning Motor-/omformertilordning O Oppbygging Oppstart Oppstilling... 9 P Parametereinstellung Frekvensomformer for kategori R Rengjøring Reparasjoner Reservedeler S Samsvarserklæring Signalord i sikkerhetsmerknader... 5 Sikkerhetsmerknader... 7 Drift Elektrisk tilkobling Generelt... 7 Korrekt bruk... 8 Merking i dokumentasjonen Oppbygging av implementerte... 5 Oppbygging som gjelder de forskjellige kapitlene... 5 Oppstilling... 9 Transport... 9 Sikkerhetsmerknader til de forskjellige kapitlene... 5 Skilleplate, skifte Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63 31

32 Indeks T Termisk motorvern Kategori 3GD...15 Termiske grensediagrammer Asynkronmotorer...18 Testrapport...21 Tilkobling Jordleder...13 Tiltrekkingsmomenter koblingsboks...25 Transport...9 Tverrkrefter...23 V Vedlikehold Tillegg til driftsveiledningen Eksplosjonsbeskyttet trefasevekselstrømsmotor DR63/eDR63

33

34

35

36 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71 N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 GA410000 11292334 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV GA410000 Utgave 07/2004 11292334 / NO Driftsveiledning

Detaljer

Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR

Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasevekselstrømsmotorer EDR.71 225 Utgave 06/2011 17076129 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21281904_0914* Tillegg til driftsveiledningen Trefasevekselstrømsmotorer DR.71.J DR.100.J med LSPM-teknologi Utgave 09/2014 21281904/NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Utgave 04/ / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Utgave 04/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Utgave 04/2007 11559527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømmotorer, vekselstrømbremsemotorer Utgave 10/2000 Driftsveiledning 1051 126 / N SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 Enhetens oppbygging...

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1053 3729 / NIO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315 Utgave 10/2007 11631120 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 01/2006 11386738 / NO GA253000 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service * _0817* Spørreskjemaer for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service * _0817* Spørreskjemaer for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23511370_0817* Spørreskjemaer for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 08/2017 23511370/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjemaer

Detaljer

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23558970_0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/2017 23558970/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 09/2012 20050259 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Utgave 05/2008 11630329 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

* _0415* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR..

* _0415* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR.. Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21274304_0415* Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR..71 315 Utgave 04/2015 21274304/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23582553_0817* Korrektur MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Utgave 08/2017 23582553/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer 10/2001. Driftsveiledning 1052 7729 / NO Vekselstrømsmotorer asynkrone servomotorer Utgave 10/2001 Driftsveiledning 1052 7729 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR , EDRN ATEX * _0517*

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR , EDRN ATEX * _0517* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23556579_0517* Driftsveiledning Eksplosjonsbeskyttede trefasemotorer EDR..71 315, EDRN80 315 ATEX Utgave 05/2017 23556579/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO

Driftsveiledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV. Utgave 07/2004 A6.C01 1129 1729 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV A6.C01 Utgave 07/200 1129 1729 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

B no. Motorer i frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D. Prosjekteringsveiledning for B 1091

B no. Motorer i frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D. Prosjekteringsveiledning for B 1091 B 1091-1 no Motorer i frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Prosjekteringsveiledning for B 1091 Motorer i frekvensomformerdrift for kategori 2D/3D Prosjekteringsveiledning for B 1091 Beregnet bruk av

Detaljer

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV

Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE asynkrone servomotorer CT/CV Utgave 02/2003 Driftsveiledning 1056 8026 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/2010 16970527 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO

Utgave. Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer 10/2002. Driftsveiledning 1055 3622 / NO Vekselstrømsmotorer Asynkrone servomotorer Utgave 10/2002 Driftsveiledning 1055 3622 / NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Motorens oppbygging... 6 3.1 Prinsipiell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME. Art.-nr. 232 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, standard AC 230 V ~ Art.-nr. 230 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, standard AC 230 V ~ Art.-nr. 230 ME. Art.-nr. 230 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer