Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte Områdeplan for rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte Områdeplan for rehabilitering"

Transkript

1 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte Områdeplan for rehabilitering Kristiansand Terje Andersen Sørlandet sykehus HF

2 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 2 av 17 INNHOLD 1. Innledning Mandat Prosjektgruppe Begreper og forkortelser Symptomer og forebygging Kommunale tilbud Vurdering av pasienten Kommune Spesialisthelsetjeneste Behandling og rehabilitering i spesialist- helsetjenesten Generelt om tilbudet i SSHF SSF SSK SSA Sørlandet rehabiliteringssenter, Eiken Opplegg for hofteopererte Opplegg for kneopererte Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Antall Institusjonsrehabiliterte i området Oppfølging Formidling av hjelpemidler Fysioterapi Forutsetninger for utvidet rehabiliteringstilbud i kommunene Pasient og pårørendeopplæring Overordnet flytskjema (pasientforløp) Faktaboks Utbredelse og forekomst Operasjon av hofteprotese Fremre tilgang ved Hofteproteser Operasjon av kneprotese Kunnskapsbase Oppsummering og anbefalinger Sammendrag og anbefalinger Vedlegg... 14

3 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 3 av Innledning Denne rapporten er utarbeidet av en prosjektgruppe i områdeplan for rehabilitering. Prosjektgruppens leder har vært avdelingsleder Terje Andersen. Gruppen har kartlagt og vurdert tilbud til personer med artrose i hofte- og kneledd og behovene de har fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. Videre har prosjektgruppen anbefalt fremtidig samhandling internt i SSHF samt mellom SSHF, og Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken og kommunene. 1.1 Mandat Prosjektgruppens mandat følger vedlagt. Disposisjonen av denne rapporten følger vedlagt rammeverk dokumentet i miniveileder Behandlingslinjer områdeplan for rehabilitering. Rapporten er skrevet i en slik form at innholdet kan publiseres i behandlingslinjen på internett på SSHF sin hjemmeside 1.2 Prosjektgruppe Prosjektgruppa har bestått av: Tittel Navn Representerer Prosjektgruppens leder Terje Andersen Klinikk for rehabilitering SSK Bruker Jenny Helleland Brukerutvalget SSHF Bruker Margit Seland Brukerutvalget SSHF Overlege Thore Hinderaker Kirurgisk avd. SSF Fastlege Tor Holte Praksiskonsulent SSHF Teamleder Elin Risholt Korsveien Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken Avd. leder/overlege Øystein H. Berg Ortopedisk avd. SSK Avd. leder/overlege Svein Svenningsen Ortopedisk avd. SSA Fysioterapeut Beate Olsen Lister Fysioterapeut Aslaug Simonstad Setesdal Spesialfysioterapeut Ann Brit Sangvik Klinikk for rehabilitering SSA Overlege Reinhild Lange Klinikk for rehabilitering SSK Rådgiver Harald Meberg SSK- sekretariat Prosjektgruppen har hatt 4 møter.

4 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 4 av Begreper og forkortelser I denne rapporten benyttes flg. forkortelser; SSHF: Sørlandet sykehus Helseforetak (http://www.sshf.no) SSK: Sørlandet sykehus, Kristiansand SSF: Sørlandet sykehus, Flekkefjord SSA: Sørlandet sykehus, Arendal SRE: Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken (www.sorlandets-rehab.no) PKO: Praksiskonsulent 2. Symptomer og forebygging Det finnes per i dag ikke sikker evidens for primærforebyggende tiltak for utvikling av artrose i hofte- eller kneledd. Den mest utbredte årsaken til artroseutvikling er aldersslitasje. Andre årsaker er feilstillinger i leddet, enten medfødte (hofteleddsdysplasi) eller ervervede (etter brudd, Calve-Legg-Perthes, sene- eller meniskskade) og leddgikt (destruksjon av leddbrusken). Ved smerter pga. artrose er det anbefalt regelmessig trening/aktivitet, enten som egentrening (sykling, gåing, svømming) eller etter veiledning av fysioterapeut. I noen tilfeller vil dette bidra til at operasjon kan unngås eller utsettes. Treningen øker blodsirkulasjonen til leddet og hindrer tilstivning. Dersom operasjon er nødvendig, vil regelmessig aktivitet gi et bedre utgangspunkt for den postoperative mobiliseringen og forenkle rehabiliteringen. 3. Kommunale tilbud Pasienter med leddsmerter oppsøker i første omgang fastlege. Fastlegen undersøker det smertefulle leddet. Ved mistanke om artrose rekvireres det rtg av leddet. Det er ikke indikasjon for MR-undersøkelse i artroseutredningen i primærhelsetjenesten. Når det er klinisk mistanke om artrose og pos. rtg. funn, bør fastlege henvise til fysioterapi, enten på institutt, privat eller kommunalt ansatt fysioterapeut. Hovedinnholdet i fysioterapien skal bestå av treningsveiledning, enten individuelt eller i gruppe der det er mulig. Treningen øker trygghet, reduserer smerten og tilstivning. Henvisning til trening sammen med fysioterapeut før eventuell operasjon gjennomføres i praksis i varierende grad i dag. Passive behandlingsmetoder som UL og massasje har ingen dokumentert effekt ved artrose, og kan bare forsvares dersom disse brukes i tilknytning til treningsveiledning.

5 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 5 av Vurdering av pasienten 4.1 Kommune Henvisning til ortopedisk poliklinikk for vurdering av operasjon skjer ut fra en helhetsvurdering. Nedsatt leddfunksjon, natt- og hvilesmerte i tillegg til pos. rtg. funn er utslagsgivende. (Se operasjonsindikasjoner under 4.2) Innholdet i henvisningene fra fastlege til SSHF kan være varierende og noen ganger mangelfull. Ortopedene ønsker bruk av elektronisk standard søknadsskjema, men dette må være integrert i EPJ dersom det skal kunne brukes av fastlegene. For innhold av søknad henvises det til vedlagt huskeliste. Fysioterapivurdering kan gjerne følge med. 4.2 Spesialisthelsetjeneste Ved ortopedisk poliklinikk (SSF, SSK og SSA) undersøkes pasienten av ortoped og det gjøres en helhetlig vurdering i forhold til operasjonsindikasjonene: - Langvarig, terapiresistent smerte - Hvilesmerter - Funksjonsnedsettelse - Positive rtg.-funn er nødvendig, men ikke tilstrekkelig Indikasjon må relateres til alder og risikofaktorer for komplikasjoner og død. Hofteskjema (Harris Hip score = HHS) er til hjelp i vurderingen. Anbefalte retningslinjer er: - Pasienter under 60 år: HHS < 60 - Pasienter over 60 år: HHS < 70 Noen pasienter har lite vondt, men sterk funksjonsinnskrenkning. Man kan da avvike fra de gitte retningslinjer. I noen tilfeller fører operasjon til mindre bevegelighet. I slike tilfeller involveres pasienten spesielt da valget kan være mellom vesentlig mindre smerte ved operasjon, men mindre bevegelighet. Dagens henvisningspraksis vurderes som adekvat, dvs. det er få pasienter som henvises for sent til vurdering. Ca 80 % av henviste pasienter blir operert. Dersom pasienten skal opereres velges videre rehabiliteringsforløp på poliklinikken. Grunnlaget for vurderingene om pasienten utskrives rett til eget hjem etter oppholdet er først og fremst funksjon og hjemmesituasjonen. Er planen at pasienten utskrives rett til eget hjem fra ortopedisk avdeling, inngår de i SSA i et strukturert pasientforløp, Joint Care.(Se senere). Pasienter som blir vurdert å trenge institusjonsrehabilitering henvises i dag på poliklinikken til rehabilitering i Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken eller avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering. Ved SSK skjer dette på forundersøkelsen.

6 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 6 av 17 For å oppnå optimal ressursutnyttelse av Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken og avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering bør pasientene som trenger institusjonsrehabilitering informeres om begge alternativene. En vil da lettere kunne sende pasientene der det er ledig plass. 5. Behandling og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 5.1 Generelt om tilbudet i SSHF Operasjonsteknikk og anestesimetode varierer noe ved SSF, SSK og SSA. Selv om det er usikkert hvilke konsekvenser de nye ulike teknikkene har for rehabiliteringsprossen, vil sansynligvie ikke behovet for institusjonsrehabilitering blir redusert vesentlig. Bruk av mer lokale anestesimetoder muliggjør raskere mobilisering postoperativt. Det enighet i prosjektgruppen om at disse ulikhetene ikke har vesentlig betydning for rehabiliteringsprosessen og at en derved kan ha en lik tilnærming til denne for hele området (Agder). Det foreligger ingen planer om systematisk forandring av teknikkene i nær framtid. Valg av operasjonsteknikk dreier seg først og fremst om avdelingsintern policy for å kvalitetssikre opplæring og gjennomføring. Pasientene som blir operert i SSHF rehabiliteres i kommune, på Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken (SRE) eller avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, SSHF. SSF og SSA sender de fleste pasientene som trenger institusjonsrehabilitering til SRE, mens SSK bruker avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, SSHF. Denne fordelingen er historisk betinget. Den foretaes ikke på bakgrunn av primært faglige forhold eller vurderinger mht ressursutnyttelse eller overordnede strukturert pasientforløp. For SSF og SSK spiller geografisk nærhet til henholdsvis SRE og avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering en viktig rolle. Det finnes noen felles parametre som indikerer hvilke pasienter som ikke trenger rehabilitering i institusjon, men disse brukes ikke konsekvent i SSHF. Som nevnt gjøres disse vurderingene på poliklinikk før operasjon og følger i stor grad inklusjonskriteriene i Joint Care SSA. (ikke flere affiserte ledd, funksjon, bevegelighet og hjemmesituasjon) Oversikt over andelen av pasienten som ble utskrevet fra ortopedisk avdeling rett til eget hjem fra SSHF er som følger: SSF SSK SSA Ca 15 % Ca 5 10 % Ca 32 % (inkl. JC) Demografisk utvikling med stadig flere eldre vil kreve høyere kapasitet både på operasjonssiden og rehabiliteringssiden.

7 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 7 av SSF SSF har for tiden 16 ukers ventetid på poliklinikk og 13 ukers ventetid på hofteoperasjon. Det er kun et lite antall kneproteseoperasjoner, avdelingen har nylig startet opp med denne pasientgruppen. Gjennomsnittlig liggetid i SSF anslås til 9 dager og det ble operert 110 hofte- og kneproteser i SSF har et preoperativt pasientkurs en dag for pasienter som skal hofteopreres. Kurset holdes regelmessig og maksimalt 14 dager før operasjon. Kurset har en lærings- og mestringsprofil hvor både forberedelse til operasjon og rehabilitering vektlegges. 5.3 SSK SSK har for tiden 8 ukers ventetid på poliklinikk og 12 ukers ventetid på hofteoperasjon. Gjennomsnittlig liggetid i SSK er 7 dager. SSK har en halv preoperativ dag ( forundersøkelsen ) max. 1 uke før operasjonen. Det blir gitt informasjon om operasjonen, den postoperative fasen og rehabiliteringen i gruppe v/sykepleier og fysioterapeut og det blir vist en informasjonsfilm. Pasienten møter ortoped og anestesilege (individuelt) og innkomstjournal blir skrevet av turnuslege. Søknad om rehabiliteringsplass ved avd. for fys med og rehab. eller SRE fylles ut og sendes, dersom pas ønsker rehabilitering i institusjon. Pasienten mobiliseres 1. postoperative dag v/fysioterapeut, og får treningsveiledning 1-2 ganger daglig for gangtrening (krykker), trappetrening osv. 5.4 SSA SSA har for tiden 18 ukers ventetid på poliklinikk og 8 ukers ventetid på operasjon. Joint Care pasienter har informasjonsdag onsdag før de skal opereres mandag. Det blir tatt opp journal, de undersøkes av anestesilege og de er på informasjonsmøte med sykepleier og fysioterapeut. Her gjennomgås operasjonsforberedelser, kosthold før og etter operasjon vektlegges, informasjon om operasjonen, restriksjoner, komplikasjoner som kan forekomme, praktisk instruksjon i bevegelser/øvelser/krykkegang postoperativt. Pasienten mobiliseres dagen etter operasjonen og får gangveiledning og øvelsesbehandling av fysioterapeut 2-3 ganger daglig individuelt og i grupper fra tirsdag til fredag. Pasienten skal være selvhjulpen, mestre krykkegang (også med en krykke) og trappegang før utskriving fredag. Får rekvisisjon til videre fysioterapi. Vanlige pasienter informeres individuelt av fysioterapeut om operasjonen, restriksjoner, komplikasjoner, bevegelse inn/ut seng og øvelser dagen før operasjonen. Etter operasjonen får de fysioterapi 1-2 ganger daglig. De blir på sykehuset pluss/minus en uke, og reiser deretter rett hjem, til Eiken eller til annen rehabiliteringsinstitusjon. Alle hofte- og kneproteseopererte pasienter får henvisning til videre fysioterapi når de utskrives fra SSHF og SRE.

8 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 8 av Sørlandet rehabiliteringssenter, Eiken Opplegg for hofteopererte Det gjøres tverrfaglig vurdering ved innkomst. Rutiner for rehabilitering følges fra hvert enkelt sykehus (noe forskjellige anbefaling f.eks. ved restriksjoner, bilkjøring, etc.) - Individuelt tilpasset oppfølging fra lege, sykepleier, ergo og fysio. - Trening i treningssal og basseng individuelt og i gruppe. - Undervisning om operasjon, restriksjoner i forhold til praktiske oppgaver i hjemmet. - Stort fokus på funksjonell trening med tanke på å klare seg hjemme selvstendig. - Tilrettelegging av hjemmemiljø m.h.t. restriksjoner. - Vurdering og henvisning ut til kommune Opplegg for kneopererte - Tverrfaglig vurdering ved innkomst. - Rutiner for rehabilitering følges fra hvert enkelt sykehus (noe forskjellige anbefaling f.eks. ved restriksjoner, bilkjøring, etc.) - Individuelt tilpasset oppfølging fra lege, sykepleier, ergo og fysio. - Trening i treningssal og basseng individuelt og i gruppe. - Undervisning om operasjon, restriksjoner i forhold til praktiske oppgaver i hjemmet. - Stort fokus på riktig smertelindring og mobilisering av kne for å oppnå full ekstensjon og mest mulig fleksjon. - Vurdering og henvisning ut til kommune. SRE rehabiliterte 198 hofte- og 88 kneproteseopererte fra Agder i Det foreligger ikke tall for hvor mange som ble henvist fra spesialisthelsetjenesten og hvor mange som ble henvist fra fastleger. Liggetid for disse pasientene i SRE er 7 14 døgn. 5.6 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Søknad om opphold sendes avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering på eget skjema allerede på forundersøkelsen (se ovenfor). På preoperative dag får pasienten informasjon om rehabilitering i avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering. Det er utarbeidet inklusjonskriterier, overflyttingsrutiner og medisinske kriterier for overflytting som en del av samarbeidet mellom SSK og avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering. SSF og SSA kan søke pasienter overflyttet til avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering på lik linje med SSK. Pasienten overflyttes fra ortopedisk avdeling SSK mandager og onsdager (fortrinnsvis). Tilbudet består i daglig individuell trening med fysioterapeut, gruppetrening og egentrening. Det inngår utetrening 1 gang pr uke. I tillegg gis gruppeundervisning om rehabiliteringsopphold v/fysioterapeut og ergoterapeut. Utreise skjer etter 5 7 dager med eventuell videre oppfølging som dagpoliklinsk treningstilbud i samme avdeling (5 dager), ved fysikalsk institutt eller evt. ved annen institusjon. Rehabilitering for proteseopererte ved avd. for fys med og rehab, SSHF, kjennetegnes ved rask og effektiv opptrening med stort fokus på mestring. Oppholdet er kort og strukturert. Overgang fra døgn- til dagpoliklinisk rehabilitering før utskriving ansees

9 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 9 av 17 som en god behandlingskjede som gir pasienten mulighet til å overta ansvar for egen rehabilitering gradvis og på en trygg måte. Aktivitetstall viste at avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering hadde 193 hofteproteseopererte og 105 kneproteseopererte pasienter innlagt i Ca 70 % av disse ble viderehenvist til dagavdelingen for videre rehabilitering. 5.7Antall Institusjonsrehabiliterte i området Tabellen under viser antall institusjonsrehabiliterte etter hofte- og kneproteseopererte i 2009: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (SSHF) Hofteproteseopererte Kneproteseopererte Til sammen Sørlandet rehabiliteringssenter Eiken Oppfølging 6.1 Formidling av hjelpemidler I etterkant av hofte- eller kneoperasjon vil noen ha behov for hjelpemidler i en periode. Det kan være hjelpemidler som gripetang, strømpepåtrekker, rullator, forhøyningsklosser, toalettforhøyer, dostol, m.m. Hjelpemidlene formidles av ergoterapeut (dersom kommunen har det) fra kommunens kortidslager, helst i forkant av utskrivning fra spesialisthelsetjenesten slik at hjemmet er tilrettelagt når pasienten kommer hjem. Dette forutsetter at spesialisthelsetjenesten formidler dette behovet før utskrivning. 6.2 Fysioterapi I kommunene på Agder finnes det private (med eller uten driftsavtale) og kommunalt ansatte fysioterapeuter. Tilbudene til pasienter etter hofte- eller kneproteseoperasjon er vanskelig å få oversikt over og er ulike. Det kan være ventetid og manglende kapasitet. Individuelle tilbud i institutt, evt. hjemme er mest utbredt. Noen kommuner har gruppetilbud i gymsal og/eller basseng, evt. i kommunale aktivitetssenter/ omsorgssenter/rehabiliteringsplasser. 6.3 Forutsetninger for utvidet rehabiliteringstilbud i kommunene I de fleste kommunene er det ansatt de fagpersonene som trengs for å kunne gi rehabiliteringstilbud til flere hofte- og kneproteseopererte som alternativ til institusjonsrehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Forutsetningene vil være at kommunen (eller flere kommuner sammen) prioriterer å etablere et tverrfaglig team som

10 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 10 av 17 gir et strukturert tilbud uten ventetid. Teamet bør bestå av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier. I tillegg må pasienten forholde seg til fastlege. Der det er pasientgrunnlag og driftsmulighet for det, kan det av både faglige og rasjonelle grunner anbefales gruppetilbud i oppfølgingen av hofte- og kneproteseopererte. 7. Pasient og pårørendeopplæring Pasient og pårørendeopplæring for personer med artrose i hofte- og kneledd knyttes til 3 faser: 1. Tiden fra stilt diagnose til funnet operasjonsindikasjon. Denne tida kan nyttes til informasjon og treningsveiledning ved fysioterapeut for å øke trygghet og øke/vedlikeholde muskelstyrke og funksjon, slik at bevegelighet holdes ved like og tilstivning unngås. Derved kan operasjon utsettes eller unngås. 2. Tiden fra operasjon er bestemt til operasjon. Preoperativ dag praktiseres i SSF, SSK og SSA, men med noe ulikt innhold. Innholdet og eventuell videreutvikling av denne dagen mtp pasient- og pårørendeopplæring drøftes i prosjektgruppen. Hensikten med dagen er å forberede pasient (og eventuelt pårørende) på operasjon og på rehabilitering i etterkant av operasjon. Preoperativ dag har en lærings- og mestringsprofil. 3. Rehabiliteringsfasen etter operasjon. Denne perioden foregår dels i spesialisthelestjenesten, dels i kommunen. 8. Overordnet flytskjema (pasientforløp) Vedlagt flytskjema er grunnlagsdokument for utforming av behandlingslinje. Dette viser hovedtrekkene i dagens pasientforløp. 9. Faktaboks 9.1 Utbredelse og forekomst Det finnes ingen sikre prevalenstall for artrose i hofter og knær i Norge. Operasjonsbehov av nye hofteprotese er beregnet til 150/ pr år. Det vil si at behovet i Agder for hofteprotese anslås til ca 400 pr år. Operasjonsbehov av nye kneprotese er beregnet til 100/ pr år. Det vil si at behovet i Agder for kneprotese anslås til ca 270 pr år. Faktisk antall operasjoner i Agder i 2009 fordeler seg som følger: SSF SSK SSA Til sammen

11 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 11 av 17 Opr. hofteprotese Opr. kneprotese Hvor mange utenfor området som opereres i Agder og hvor mange fra området som opereres utenfor området har prosjektgruppa ikke klart å finne tall på. 9.2 Operasjon av hofteprotese Totalprotese i hofta vil si at hofteleddet skiftes ut med et kunstig ledd. Både leddskål og leddhode blir skiftet ut. Dette er aktuelt for pasienter som har nedslitt hofteledd på grunn av hoftefeil, leddgikt, lårhalsbrudd eller aldersslitasje. Brusken er ødelagt, kapselen har skrumpet inn og musklene rundt leddet er svekket. Dette gjør at det kan vært smertefullt og vanskelig å bevege og belaste hofteleddet. I noen tilfeller er det også smertefullt i hvile. Under operasjonen blir den slitte hofteskålen skiftet ut med en protese av slitesterk plast, som vanligvis blir sementert fast. Det slitte leddhodet fjernes og det tilpasses en metallstamme i margkanalen på lårbenet, med et kunstig leddhode på toppen. Denne protesedelen festes vanligvis uten sement. Protesene er laget i forskjellige størrelser for å oppnå en best mulig tilpasning til den enkelte pasient. Vi har også muligheter til å bruke spesialtilpassende proteser. Etter operasjonen gjennomgår pasienten et treningsprogram sammen med fysioterapeut. 9.3Fremre tilgang ved hofteproteser Det er de siste årene utviklet miniinvasive teknikker for innsettelse av hofteprotese. I Norge har den fremre tilgangen (kjent som Drammensmetoden) fått mye omtale. Ved ortopedisk avdeling i Arendal er metoden brukt siste året, og til nå er det operert 70 pasienter. Pasientene blir fulgt prospektivt for å få egen erfaring om metodens fordeler og ulemper. Erfaringene så langt er stort sett positive. Hvilken betydning metoden vil ha med hensyn til behovet for institusjonsbasert rehabilitering er noe tidlig å si, sannsynligvis kan noen flere pasienter reise rett hjem. 9.4Operasjon av kneprotese Kneprotese er indisert ved slitasjegikt (artrose) eller leddgikt (artritt). Hvis hele kneet er affisert benyttes en totalprotese, hvis bare medialdelen av kneet er angrepet kan det være aktuelt med en unicondylær protese, hvor bare den mediale halvdel av kneet blir skiftet ut. Under operasjonen blir begge knoklene skjært nøyaktig til ved hjelp av mal, deretter blir de kunstige delene sementert fast, metall på femurdelen og metall og plast på tibiadelen. Kneproteseoperasjon er oftest en mer smertefull operasjon enn hofteprotese, og krever lenger opptrening.

12 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 12 av Kunnskapsbase (Fungerer med linker dersom det er noen med adekvat innhold og bra tilgjengelighet) Problemstillinger til prosjektgruppen v. ortopeder: 13 Ber om innspill til flere referanser - Cochrane review, 2009: Multidiciplinary rehabilitation programmes following joint replacement at the hip and knee in chronic arthropathy. Lastet ned fra URL: ame.html - Boktittel: Bosomworth NJ: Excercise and knee osteoarthritis: benefint or hazard? Can. Fam Physician 2009:55(9) - Boktittel: Protesekirurgi i hofte og kne Protesekirurgi i hofte og kne / red.: Arild Aamodt, Ove Furnes, Greger Lønne. [Oslo] : Legeforl. ; [Trondheim] : I samarbeid med St. Olavs hospital, s ISBN (feil ISBN) (ib.) DOKID: 10zn00703 Oppstilling: SSHF/KRIS WE 860 Pr 11. Oppsummering og anbefalinger 11.1 Sammendrag og anbefalinger Arbeidsgruppens hovedkonklusjoner og anbefalinger relatert til mandat og prosjektdefinering: 1. Operasjon hvor det settes inn hofte- og kneprotese vurders som en av de mest kostnadseffektive kirurgiske behandlingsmetodene. Behandlingen gir betydelig gevinster for pasientene i forhold til smertelindring og funksjon. 2. Nåværende tilbud på Agder i forhold til samhandling, kompetanse og kapasitet gir et faglig godt tilbud til denne pasientgruppen. Slike tilbud er forventede tilbud i norsk velferds- og helsepolitikk. 3. Forutsatt tilsvarende kompetanse og kapasitet som i dag ved Sørlandet Rehabiliteringssenter Eiken (SRE) og SSHF, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering mener arbeidsgruppen at dagens tilbud også vil dekke fremtidig behov (de neste 5-10 år) for institusjonsbasert rehabilitering. Økende behov som skyldes demografiske forhold vil ventelig kompenseres i noen grad ved at flere pasienter kan reise direkte hjem fra akuttsykehus.

13 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 13 av I de fleste kommunene er det ansatt de fagpersoner som trengs for å kunne gi rehabiliteringstilbud til flere hofte- og kneproteseopererte. For at dette skal bli faglig forsvarlig må kommunen (eller flere kommuner sammen) prioriterer å etablere tverrfaglig team som gir et strukturert tilbud uten ventetid. Med utgangspunkt i dagens situasjon ser en at kommunene trenger tid og ressurser for å etablere slike team, strukturerte tilbud, logestikk, egna fasiliteter og drift. Prosjektgruppa legger derfor til grunn at selv om samhandlingsreformen styrker den kommunale helsetjenester, vil kommunene i realiteten ikke ha kapasitet til å kompensere for en evt. endring i utskrivingspraksis for pasienter med behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten/sre 5. Etablering av et strukturert opplegg på linje med Joint Care i SSK og SSF vil redusere behovet for rehabiliteringssenger i spesialisthelsetjenesten og bidra til at flere kan rehabiliteres sin hjemkommune. 6. Fremtidig behandlingsforløp har forbedringsmuligheter innenfor flg. punkter: a. Primærlegene må informeres om ønsket innhold i henvisninger til vurdering av operasjon. b. Henvisning til treningsveiledning hos fysioterapeut i kommunene ved artrose må være standard prosedyre. c. Innholdet i poliklinisk vurdering og preoperativ dag og strukturering av behandlingen / oppfølgingen før og etter operasjon, bør revideres med tanke på likere opplegg på tvers av sykehusene, større tverrfaglig tilnærming og sterkere fokus på å sette pasienten (og pårørende) i stand til å kunne reise direkte hjem. d. Pasienter som av medisinske grunner har behov for det må henvises til SSHF, avd. for fys. med. og rehab. Øvrige pasienter kan rehabiliteres enten ved denne avdelingen eller SRE. e. Pasienter bør primært henvises til rehabilitering nærmest mulig eget bosted, bla. på grunn av mulighetene for oppfølgende dagbehandling etter døgnopphold. f. For å sikre best mulig ressursutnyttelse på akuttsykehusene må SRE og Avd. for fys. med. og rehab. brukes fleksibelt ut fra kapasitet til enhver tid. For å oppnå informeres pasientene som trenger institusjonsrehabilitering om begge alternativene. En vil da lettere kunne sende pasientene der det er ledig plass. g. Liggetid i akuttsykehusene må ikke forlenges pga valg av rehabiliteringstilbud/sted. h. Det jobbes videre med å utvikle samarbeidet mellom avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og SSA

14 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 14 av Vedlegg 1. Flyskjema 2. Henvisningspraksis 3. Mandat 4. Rammeverk miniveileder 5. Sluttrapport Join care

15 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 15 av 17 Generell huskeliste for henvisninger Følgende punkter har vist seg å være mangelfulle ved mange henvisninger 1. Er problemstillingen tilstrekkelig spisset? Hva er bestillingen? 2. Har du tatt med oppdatert medikamentliste? 3. Er relevante tidligere opplysninger og supplerende undersøkelser beskrevet? 4. Er det behov for tolk? 5. Personalia: Har du husket å få med telefonnummer og evt e-post adresse? Avdeling for fysikalsk medisinsk og rehabilitering Anamnese: Tentativ diagnose Jobb/trygd Tidligere sykdommer, inkl. psykisk sykdom/belastning Aktuell problemstilling med funksjonsbeskrivelse og smerteanamnese Rtg.undersøkelse av aktuelle ledd, husk rtg.knær skal tas stående. MR ikke aktuelt. Gjennomgått behandling Faste medisiner Klinisk undersøkelse Status lokalis Evt annen relevant undersøkelse Begrunnelse for henvisningen Hva er bestillingen?

16 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 16 av 17 MANDAT Prosjekttittel Pasientforløp hofte- og kneopererte Prosjektansvarlig Prosjektleder Faglig ansvarig Prosjektperiode April september 2010 Oppdragsgiver Klinikksjef Nina Iversen Mandat Foreslå fremtidig pasientforløp som ivaretar funksjonsfordeling og samhandling i og mellom private aktører, kommune- og spesialisthelsetjenesten - før, under og etter behandling og rehabilitering - for pasienter som opererer inn hofte- og kneprotese. Det henvises for øvrig til mandat for områdeplan for rehabilitering. Prosjektdefinering Kartlegge status (antall pasienter, liggetid, fordeling, dagens pasientforløp internt i SSHF og mot private rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner, kompetansebehov, m.v.) Vurdere hvilke konsekvenser planlagte endringer innenfor de operative fag vil ha for pasientenes rehabiliteringsbehov Foreslå fremtidige behandlingsforløp mellom kirurgisk klinikk og klinikk for rehabilitering, mellom SSHF og Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken, og mellom SSHF og kommunene - med hensyn til pasientkvalitet og ressursutnyttelse Anbefale fremtidig samhandling og funksjonsfordeling mellom SSHF, Eiken og kommunene Arbeidsgruppen strukturerer sitt arbeid ut fra en overordnet modell for behandlingslinjer, som vil kunne bygges videre til en fullverdig behandlingslinje Mål Optimalisere samhandling og funksjonsfordeling i og mellom private aktører, kommune- og spesialisthelsetjenesten Antatt forbedringspotensial Riktig bruk av behandlings- og rehabiliteringsressursene på tvers av helsetjenestenivåene Framdriftsplan April september 2010.

17 Rapport fra prosjektgruppe hofte- og kneopererte - områdeplan for rehabilitering Side 17 av 17 Arbeidsgruppe Det nedsettes en arbeidsgruppe, som består av 3 fagpersoner fra klinikk for rehabilitering o fellesavdelingen - 1 o avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering fagpersoner fra kirurgisk klinikk o ortopedi SSA, SSF, SSK 1 representant fra Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken 2 representanter fra kommunene 2 brukerrepresentanter Klinikk for rehabilitering ivaretar sekretariatsfunksjonen for arbeidsgruppen. Kristiansand, Nina Iversen klinikksjef

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Opp å gå etter brudd POP 14 2011

Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Opp å gå etter brudd POP 14 2011 Behandlingslinje for eldre med hoftebrudd hjem til hjem. Prosjekt optimale pasientforløp 2011, gruppe nr 14. Sluttrapport. Prosjektgruppa: Linda S. Johansson, prosjektleder

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Sørlandets rehabiliteringssenter

Sørlandets rehabiliteringssenter Sørlandets rehabiliteringssenter 5. desember 2016 Daglig leder Reidun Meberg Agenda Hva kan Sørlandets rehabiliteringssenter tilføre... Hvilke tilbud er aktuelle for Listerkommunene å benytte Hvem er vi

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen ortopedisk rehabilitering SSHF

Rapport fra arbeidsgruppen ortopedisk rehabilitering SSHF Rapport fra arbeidsgruppen ortopedisk rehabilitering SSHF Anne Kari Thomassen og Siv Osen Ostermann Navn Sørlandet sykehus HF Kristiansand 15.05.2013 Rapport fra arbeidsgruppen ortopedisk rehabilitering

Detaljer

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS Paal Naalsund Seksjonsoverlege geriatrisk seksjon Medisinsk klinikk Haraldsplass 6/6-13 Kir G, Haraldsplass Diakonale Sykehus Mangler evnen til å klare minst en ADL 80% 1

Detaljer

Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering

Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering Helsenettverk Lister Fagforum Rehabilitering Eiken bu - og rehabiliteringssenter Hægebostad kommune Referat Møtedato: 29.09.2010 Til stede Jerry Brastad, kommunalsjef/ Hægebostad - leder Cathrine Welde

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein www. Canstockphoto.com Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen.

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen

Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen JOINT CARE Joint Care har sin opprinnelse i USA som nytt behandlingskonsept. Det har senere spredd seg til Europa med utgangspunkt

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Til deg som har fått kneprotese

Til deg som har fått kneprotese Til deg som har fått kneprotese SØ-109117 3 Innhold Aktivitet etter operasjon Aktivitet etter operasjon 4 5 6 9 10 Hjelpemidler Å gå i trapper Øvelser Trening etter utreise Treningsprogram Det er viktig

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 2 Rapport etter innsetting av kneprotese Rapport bygger på resultater fra 59 pasientopphold. Den

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Internt notat Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Delrapport Moving on Wenche da Cruz 18.11. 2015 Christine Furuholmen, samhandlingssjef Mai Bente Myrvold,

Detaljer

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Anatomi: Leddet mellom skulderbladet og overarmsbenet har en liten leddskål og et stort leddhode. Dette gjør at skulderleddet er det mest bevegelige leddet

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14 DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder Rica Nidelven 06.02.14 Tverrfaglig poliklinikk, rygg-, nakke-, skulder Disposisjon: Samhandling i praksis Inklusjon

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Anbudsbasert avtale med Helse Vest 2006 :RHF overtok ansvaret for rehabilitering

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla.

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Bakgrunn Inntil 01.01.10 har de aller fleste hofte -og kneprotese pasienter hatt tilbud

Detaljer

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Samhandlingstilsyn Vi fører ikke tilsyn med samhandlingsreformen som sådan Men samhandlingen På tvers av forvaltningsnivåene

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune

Forsterket rehabilitering Aker FRA. Helseetaten, Oslo kommune Forsterket rehabilitering Aker FRA Helseetaten, Oslo kommune Organisert under Helseetaten fra 1.januar 2017 Bydelsomfattende Kapasitet: 23 senger Kompetanse: lege spesialsykepleiere sykepleiere hjelpepleiere

Detaljer

Henvisningsrutiner og vurdering av rett til helsehjelp

Henvisningsrutiner og vurdering av rett til helsehjelp Henvisningsrutiner og vurdering av rett til helsehjelp - hvordan kan vi på en god måte identifisere og finne de som har nytte og effekt av rehabilitering? Klinikkoverlege Thomas Glott I befolkningen: Hvem

Detaljer

FYSIOTERAPI I PALLIASJON SPESIALFYSIOTERAPEUT MARTHE FIGENSCHAU EIKEDAL

FYSIOTERAPI I PALLIASJON SPESIALFYSIOTERAPEUT MARTHE FIGENSCHAU EIKEDAL FYSIOTERAPI I PALLIASJON SPESIALFYSIOTERAPEUT MARTHE FIGENSCHAU EIKEDAL 21.03.17 HVORFOR FYSIOTERAPI Palliasjon kjennetegnes av en helhetlig tilnærming til pasient og pårørende og skal være tverrfaglig.

Detaljer

Praktisk MR diagnostikk Forberedelser og klinisk bruk. Gunnar Myhr Medisinsk ansvarlig lege Unilabs Røntgen Trondheim

Praktisk MR diagnostikk Forberedelser og klinisk bruk. Gunnar Myhr Medisinsk ansvarlig lege Unilabs Røntgen Trondheim Praktisk MR diagnostikk Forberedelser og klinisk bruk Gunnar Myhr Medisinsk ansvarlig lege Unilabs Røntgen Trondheim Disposisjon Viktig pasientinformasjon Kliniske eksempler MR kne eksempler 2008-05-22

Detaljer

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde VEDLEGG 2 Områdeplan rehabilitering Vestre Viken helseområde Arbeidsgruppe Hjerneslag Medlemmer i arbeidsgruppen: Navn: Funksjon: Representerer: Ingvild Akeren Teamleder/fagleder ergoterapeut Fram helserehabilitering

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram

Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram Elisabeth Strugstad Levanger 24.03.13.

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Kritisk søkelys på PKO-ordningen. NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Kritisk søkelys på PKO-ordningen. NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm Kritisk søkelys på PKO-ordningen NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Utfordringer for

Detaljer

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Tilbud ved rehabiliteringsinstitusjonene Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Rehabilitering ved multilevel kirurgi hos gående barn med cerebral parese

Rehabilitering ved multilevel kirurgi hos gående barn med cerebral parese Rehabilitering ved multilevel kirurgi hos gående barn med cerebral parese Retningslinjer for fysioterapeuter, leger og ortopediingeniører Generelle retningslinjer som kan tilpasses noe individuelt POSTOPERATIVE

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Plan for implementering ved SSHF Vedtatt i styringsgruppen 15.06.15 15.06.2015 Sørlandet

Detaljer

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Kasuistikker - prioritering Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Representerer (n=239) 0 = Ikke angitt 1 = Kommunehelsetjeneste 2 = Sykehus 3 = Privat rehabilitering 4 = Brukerorganisasjon

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Rehabilitering må prioriteres først ved utvikling og ressurstildeling innen helsetjenesten

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Rehabiliteringskonferansen i Midt-Norge Trondheim 23. - 24.10.2012 Janne-Birgitte Bloch Børke, Spesialfysioterapeut / MSc Tverrfaglig poliklinikk rygg,

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER

BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER BEHANDLINGSLINJE MUSKELDYSTROFIER Sunnaas Sykehus HF Klinikk for Nevrologi, Vurdering og Smerterehabilitering, Askim Torsdag den 28 mai 2009 Åse Sissel Hagen og Anne-Grete Wiborg Bakgrunn Klinikk NVS ved

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget.

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom med egne bad, felles stuer med TV, radio,

Detaljer

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde VEDLEGG 3 Områdeplan rehabilitering Vestre Viken helseområde Arbeidsgruppe Ortopedi Medlemmer i arbeidsgruppen: Navn: Funksjon: Representerer: Roar Høidal Fysioterapeut Helseløft for Kongsbergområdet (gruppeleder)

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

«Prosjekt Hoftepost»

«Prosjekt Hoftepost» «Prosjekt Hoftepost» Inspirasjon og Idé- grunnlaget Trine Sjøberg og Katja Lund. Bakgrunn for og intensjonen med.. Veien frem mot åpningen av hofteposten. Mottak av pasienter ved hofteposten Bakgrunn for

Detaljer

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Sluttrapport Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Anbefalt: Elisabeth Fahsing Dato: 29.01.2010 Godkjent: Dato: Innhold 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Mål

Detaljer

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak Tor Åm Samhandlingsdirektør Tilsyn rehabiliteringstjenesten St. Olavs Hospital HF Avvik 1. St. Olavs Hospital har ikke system for å ha oversikt

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Det forsterkede leddet Orkdal Sjukehus og Fosen DMS HelsIT-konferansen 2009

Det forsterkede leddet Orkdal Sjukehus og Fosen DMS HelsIT-konferansen 2009 Det forsterkede leddet Orkdal Sjukehus og Fosen DMS HelsIT-konferansen 2009 Rut Naversen, EPJ-rådgiver St. Olav Sigbjørn Skjervold, Siemens Healthcare Leena Stenkløv, daglig leder, Fosen DMS Berit G Wiklund,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Kartlegging av spesialiserte rehabiliteringstilbud i sykehusområdet

Kartlegging av spesialiserte rehabiliteringstilbud i sykehusområdet Sørlandet sykehus HF Kartlegging av spesialiserte rehabiliteringstilbud i sykehusområdet I HSØ sitt arbeid med å dimensjonere rehabiliteringstilbudet på område-, flerområde- og regionalt nivå, er hvert

Detaljer

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport"

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport" Føringer om samhandling Bjarne Håkon Hansen Pasientene taper på at samhandling mellom sykehus

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Lokale forhold er viktige Helsehuset med akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg Kompetansebehov

Detaljer